Views
9 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

VPLIV ČLOVEKA NA

VPLIV ČLOVEKA NA BIOSFERO − + svetlobno toplogredni plini človek spreminja življenjski prostor bioindikatorji odpadki onesnaževanje vnašanje tujerodnih organizmov zavarovane vrste biološki monitoring odplake zvočno krčenje gozdov ohranjanje narave in okolja čezmerna raba virov ponovno naseljevanje zavarovana območja netrajnostna raba populacij izčrpavanje fosilnih goriv trajnostni razvoj intenzivno kmetijstvo ohranjanje »dobrin in storitev ekosistemov« degradacija izguba habitata 142

Seznam ključnih besed po abecedi alel 37 analogni organi 80 avtotrofni organizmi 58 biocenoza 121 bioetika 52 biogeneza 58 bioindikatorji 141 biokemija (biološka kemija) 16 biokemijska evolucijska hipoteza 58 biologija 10 biološki monitoring 141 biom 121 biotehnologija 52 biotska pestrost ali biodiverziteta 107 biotop 121 biosfera 121 Carl von Linné 102 Charles Darwin 69 cianobakterije 58 čista linija 37 degradacija 141 dihotomni določevalni ključ 102 diploiden 27 dominantni alel (lastnost) 37 dvojna vijačnica 22 ekologija 121 ekosistem 121 ekosistemska pestrost 107 endemit 86 enogenska lastnost 37 evolucija 69 evolucijsko drevo 102 fenotip (ožji pomen) 37 fenotip (širši pomen) 37 fosil ali okamnina 92 gen 22 genetika 22 genetska pestrost 107 genetska raznolikost 69 genotip (ožji pomen) 37 genotip (širši pomen) 37 genska terapija 52 genetsko identični potomci 52 gensko inženirstvo 52 gensko spremenjeni organizem 52 habitat 121 haploiden 27 heterotrofni organizmi 58 heterozigot 37 Homo sapiens 96 homologija 80 homologni organi 80 homozigot 37 interdisciplinarna znanost 10 oz. interdisciplinarne raziskave intermediarni ali nepopolno dominantni 37 alel (lastnost) izumiranje 86 kariogram 27 kloniranje 52 kodominantna alela (lastnost) 37 križanec 37 kromosom 27 Louis Pasteur 58 matične (izvorne) celice 52 mejotska delitev (mejoza) 27 membrana 58 mimikrija 80 mitotska delitev (mitoza) 27 modifikacije 42 mutacija 69 naravni izbor 69 ogrožena vrsta 141 onesnaževanje 141 osnovni gradniki 16 ozonska luknja 141 pionirske vrste 121 populacija 69 prajuha 58 prehranjevalni splet 121 prilagoditev 80 primati 96 recesivni alel (lastnost) 37 Simpsonov indeks 107 sistematika 102 spolni kromosomi 37 sukcesija 121 tekmovanje 69 telesni kromosomi 37 temeljna znanost oz. temeljne raziskave 10 trajnostni razvoj 141 tujerodna vrsta 141 umetni izbor 69 uporabna znanost oz. uporabne raziskave 10 varstvo narave 141 varstvo okolja 141 večgenska lastnost 37 vodilni fosili 92 vroča točka biotske pestrosti 107 vrstna pestrost 107 vzajemna evolucija 80 zavarovana območja 141 zgoščevanje DNA 27 živi fosili 92 143