Views
9 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

3. Genetika ZANIMIVOSTI:

3. Genetika ZANIMIVOSTI: Število kromosomov ni povezano s količino vse DNA v celici, tako da ne velja pravilo »več ko je kromosomov, več je DNA«. Primer za to je podatek, da ima človeška DNA (46 kromosomov) ima vsega skupaj okoli 6 Gbp (giga baznih parov ali milijard baznih parov ali 10 9 baznih parov), medtem ko ima DNA čebule (16 kromosomov) skupaj 32,8 Gbp. Organizem Število kromosomov človek (2n) 46 šimpanz (2n) 48 gorila (2n) 48 orangutan (2n) 48 pes (2n) 78 konj (2n) 64 osel (2n) 62 hišna miš (2n) 40 podgana (2n) 42 golob (2n) 80 cebrica (2n) 26 navadna človeška glista (2n) 2 vinska mušica (2n) 8 čebela (2n) 16 koruza (2n) 20 zelje (2n) 18 grah (2n) 14 fižol (2n) 22 bakterija Escherichia coli (n) 1 Za zelo radovedne: Mravlje delavke, ki skrbijo za jajčeca V koloniji mravelj se razmnožujejo samo matice (običajno samo ena). Matica se pari samo enkrat v življenju; semensko tekočino samca, v kateri so njegove haploidne spolne celice, shrani za več let in z njo postopoma oplojuje svoja haploidna jajčeca. Iz takšnih oplojenih jajčec nastajajo diploidne mravlje delavke. Iz neoplojenih jajčec pa nastanejo haploidni samci. V času rojenja mravelj se iz oplojenih in neoplojenih jajčec razvijejo krilati spolno razviti osebki (iz oplojenih jajčec samice, iz neoplojenih samci), ki odletijo iz kolonije in se parijo. Samci zatem poginejo, samice pa začnejo izlegati prve delavke in tako vzpostavijo novo kolonijo mravelj. Z res dobrim mikroskopom, ki ima možnosti mnogo večje povečave kot šolski svetlobni mikroskop, se kromosomi ob ustrezni obdelavi lahko vidijo. Razporeditvi kromosomov, ki so urejeni po parih in velikosti, rečemo kariogram. Kariogram kromosomov ženske Kariogram kromosomov moškega Kromosomi, označeni s številkami od 1 do 22, ne določajo spola in so t. i. telesni kromosomi. Kromosoma, označena kot X in Y, sta kromosoma, ki določata spol, in jima pravimo spolna kromosoma. Človek ima torej 22 parov telesnih kromosomov in 1 par spolnih kromosomov (pri ženski XX in pri moškem XY). Večina evkariontskih organizmov se razvije iz zigote, ki nastane z združitvijo moške in ženske spolne celice. Vsaka spolna celica ima po en komplet kromosomov, ki ga prispeva v zigoto. Nastala zigota ima tako dva kompleta kromosomov. Tudi organizmi, ki nastanejo iz zigote z dvema kompletoma kromosomov, imajo tako dva kompleta kromosomov. Celice, ki imajo samo en komplet kromosomov, in organizme s takimi telesnimi celicami imenujemo haploidne celice (npr. spolne celice) oz. haploidni organizmi (npr. samci mravelj). Celice, ki imajo dva kompleta kromosomov, in organizme, ki imajo take telesne celice, pa imenujemo diploidne celice (npr. telesne celice) oz. diploidni organizmi (npr. samice mravelj). V človeškem organizmu so diploidne vse celice razen spolnih, ki so haploidne. Število kromosomov haploidnih organizmov oz. celic označimo z n, število diploidnih pa z 2n. Oznaka n pomeni število kromosomov v enem kompletu kromosomov. Človek je diploiden in ima 46 kromosomov (dva kompleta po 23 kromosomov, saj 23 kromosomov prispeva ženska spolna celica in 23 kromosomov moška spolna celica). Za človeka tako zapišemo 2n = 46. Človeške telesne celice so diploidne (2n = 46), človeške spolne celice pa haploidne (n = 23). 26

Ponovitev Povzetek .......................................... Molekule DNA, ki so v celici, so z beljakovinami organizirane v ločene enote – kromosome. V obdobju rasti kromosomi niso tesno zgoščeni, med celično delitvijo pa se zgostijo in postanejo vidni pod mikroskopom. Med mitozo se podvojeni kromosomi razdelijo med obe hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska celica prejme enako DNA, kot jo je imela materinska celica. Da se lahko enaka DNA prenaša iz celice v celico, je pomembno, da se natančno podvoji in razdeli. Pri mejozi pa se nastale spolne celice od praspolne celice razlikujejo po tem, da imajo prepolovljeno število kromosomov in zaradi prerazporeditve DNA nove kombinacije genov. Pri oploditvi ženska in moška spolna celica, ki sta haploidni, prispevata po en komplet kromosomov, tako da nastane diploidna zigota z dvema kompletoma kromosomov. Ključni pojmi ................................... diploiden – organizem ali celica, ki ima dva kompleta kromosomov, enega iz ženske spolne celice in enega iz moške spolne celice haploiden – organizem ali celica, ki ima samo en komplet kromosomov kariogram – slika z vsemi kromosomi celice, paroma razvrščenimi po velikosti kromosom – nitasta struktura, sestavljena iz molekule DNA in beljakovin mejotska delitev (mejoza) – celična delitev, s katero nastanejo štiri genetsko različne spolne celice, od katerih ima vsaka samo en komplet kromosomov mitotska delitev (mitoza) – celična delitev, s katero nastaneta dve genetsko identični hčerinski celici za rast in obnovo zgoščevanje DNA – proces, v katerem se molekula DNA, ovita okoli beljakovinskih motkov, tesno zgosti, da nastane kromosom Dejavnosti ....................................... • Vemo, da je zgradba beljakovin zapisana v genih in da beljakovine določajo lastnosti organizma. Na podlagi tega ovrednoti, kaj pomeni natančno podvajanje DNA za zdravje človeka. • Primerjaj med seboj potek mitoze in mejoze. Kaj jima je skupno, kaj različno? NATANČNA PODVOJITEV IN RAZPOREDITEV proces zgoščevanja niso tesno zgoščeni obdobje rasti celice KROMOSOMI obdobje delitve celice tesno zgoščeni DNA + beljakovine pomembna za prenos iz celice v celico MITOZA podvojeni kromosomi se razdelijo na 2 hčerinski celici (2n) ORGANIZACIJA DNA celična delitev oploditev MEJOZA podvojeni kromosomi se prerazporedijo, prepolovijo in razdelijo na 4 spolne celice (n) n n spolna celica + spolna celica = 2n zigota 27