Views
6 days ago

BIO 9 UC 9.pregled

Marjanca Starčič

Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik Dotik življenja9

Marjanca Starčič Erjavec, dr. Vesna Klokočovnik Dotik življenja 9 Učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole Urednica: Recenzenti: Strokovni pregled: Evalvatorji: Jezikovni pregled: Ilustratorji: Fotografije: Doroteja Fon dr. Peter Trontelj (poglavja 1–4, 1. in 2. izdaja), dr. Barbara Bajd (poglavja 5–7, 1. izdaja), dr. Davorin Tome (poglavja 8–10, 1. izdaja in poglavja 5–10, 2. izdaja), Tanja Pangerc Žnidaršič (1. izdaja) mag. Klavdija Sotlar (2. izdaja), Mojca Šegel (1. izdaja) Jasna Belas, Marija Borčnik, Vesna Maršič, Laura Ozebek, Damjana Padovnik Lisac, Katarina Požun Brinovec, Andreja Senčar, Klavdija Sotlar, Petra Vrtačnik Žveplan (vsi 1. izdaja) Katja Paladin Gregor Lož, Robert Fister, Mojca Krajnc, Mark Jordan (vsi Umer d.o.o.), Jure Laimiš Science Photo Library, Shutterstock in drugi viri (natančen seznam na koncu knjige) Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com. Učbenik Biologija 9 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 157. seji, dne 23. 5. 2013, s sklepom št. 613-1/2013/55 potrdil kot učbenik za biologijo v devetem razredu osnovne šole. © Založba Rokus Klett, Ljubljana 2018. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Ce v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili