Views
6 days ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev Povzetek

Ponovitev Povzetek .................................................................. Evkariontske celice vsebujejo več tisoč različnih genov, pri čemer imajo običajno po dve različici vsakega gena – dva alela, ki sta lahko enaka ali različna. Posamezni geni so na točno določenem mestu na kromosomu. Genotip je (homozigotna ali heterozigotna) kombinacija alelov določenega gena. Fenotip je stanje izraženih lastnosti osebka v določenih okoljskih razmerah. Genotip rečemo zbiru vseh osebkovih genov oz. alelov, fenotip pa zbiru lastnosti, ki jih ti geni oz. aleli določajo (zgradba, podoba in delovanje osebka). Dedne lastnosti osebka so odvisne od tega, katere alele osebek podeduje od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj. Nekateri aleli so dominantni, kar pomeni, da pri določanju fenotipa njihov vpliv prevlada nad vplivom drugih (recesivnih) alelov. Obstajajo tudi aleli, ki omogočajo intermediarno izražanje lastnosti, in aleli, ki omogočajo kodominantno izražanje lastnosti. Dedno lastnost lahko določa eden ali več genov. En gen lahko vpliva tudi na več kot eno lastnost organizma. Večino lastnosti določa več genov in te lastnosti nimajo preprostih vzorcev dedovanja. Ob mejozi pri nastajanju spolnih celic (in kasneje pri združitvi spolnih celic) tako lahko prihaja do novih kombinacij genov na kromosomih. Ključni pojmi ........................................................... alel – različica gena; na vsakem od obeh homolognih kromosomov je en alel za določen gen čista linija – rod potomcev, ki nastane zaradi samooploditve ali križanja med bližnje sorodnimi starševskimi organizmi (potomci so za izbrane lastnosti homozigoti) dominantni alel (lastnost) – alel (lastnost), ki v kombinaciji s kakim drugim alelom prevlada in se izrazi enogenska lastnost – lastnost, ki jo določa en sam gen fenotip (ožji pomen) – stanje izraženih lastnosti osebka v določenih okoljskih razmerah fenotip (širši pomen) – zbir vseh osebkovih lastnosti, ki jih njegovi geni oz. aleli določajo in se v določenih okoljskih razmerah izrazijo genotip (ožji pomen) – kombinacija alelov določenega gena; kombinacija genov je lahko homozigotna ali heterozigotna genotip (širši pomen) – zbir vseh genov oz. alelov nekega organizma heterozigot – potomec, ki od staršev podeduje različna alela za določen gen (za neko lastnost) homozigot – potomec, ki od obeh staršev podeduje enak alel za določen gen (za neko lastnost) intermediarni ali nepopolno dominantni alel (lastnost) – alel (lastnost), ki v kombinaciji s kakim drugim alelom da vmesni fenotip kodominantna alela (lastnost) – oba alela (lastnosti) v kombinaciji se izrazita, nastane fenotip, ki vključuje tako fenotip enega kot fenotip drugega od staršev za to lastnost križanec – potomec starševskih organizmov, ki se razlikujeta v enem ali več znakih (potomec je za izbrane lastnosti heterozigot) recesivni alel (lastnost) – alel (lastnost), ki v kombinaciji s kakim drugim alelom ne prevlada in se zato ne izrazi spolni kromosomi – kromosomi, ki določajo spol (pri človeku sta to kromosoma X in Y) telesni kromosomi – kromosomi, ki niso spolni kromosomi (pri človeku so to kromosomi, označeni s številkami od 1 do 22) večgenska lastnost – lastnost, ki jo določa več genov (vsaj dva) 37

Ponovitev 3. Genetika I II III 1 1 2 2 3 4 1 2 Dejavnosti ............................................................... • Na podoben način, kot je prikazano na sliki dedovanja krvnih skupin za primer staršev z genotipom A0 in B0 (stran 31), izriši, kakšne krvne skupine imajo lahko potomci staršev še z drugimi genotipi krvnih skupin (nariši vsaj še tri primere). • Oglej si rodovnik (levo). Zapiši, zakaj je sin zbolel, ter zakaj je vnuk prenašalec. • V literaturi poišči, kaj se skriva pod pojmom mitohondrijska Eva. • Eden najznamenitejših družinskih rodovnikov je rodovnik potomcev angleške kraljice Viktorije. Spodaj je povzet tisti del, v katerem je prikazano dedovanje hemofilije. Oglej si ga in ugotovi, za kateri tip dedovanja gre. I princ Albert angleška kraljica Viktorija II nemški cesar Friderik III Viktorija Ludvik IV Alice Leopold Helena Beatrice Henrik III princ Henrik Irena Friderik Aleksandra ruski car Alice Aleksander Leopold Moritz Viktorija Nikolaj II Evgenija španski kralj Alfonz XIII IV Waldemar Henrik carjevič Aleksej Rupreht Alfonzo Gonzalo mejoza oploditev odvisno, katere gene/alele potomci dedujejo od staršev nove kombinacije genov/alelov lahko jo določa 1 gen več genov dedna lastnost več 1000 recesivni dominantni intermediarni GENI OSNOVE DEDOVANJA tipi kodominantni 1 gen lahko določa eno ali več lastnosti točno določeno mesto na kromosomu RAZLIČICE genotip ALELI fenotip homozigoten heterozigoten 38