Views
3 days ago

BIO 9 UC 9.pregled

Bioetika Biotehnologija

Bioetika Biotehnologija z vsemi svojimi možnostmi pogosto sproža etične dileme. To še posebej velja za tiste biotehnološke postopke, kjer še ne moremo popolnoma oceniti, kakšne so njihove možne koristi na eni strani in morebitne škodljive posledice na drugi. Na področju etike se tako pojavlja nova disciplina – bioetika, ki poskuša razreševati te etične dileme. Bioetika temelji na določenih principih, npr. biotehnologija ne sme škoditi, ampak mora delovati v korist, in ne sme posegati v svobodo in dostojanstvo človeka in vseh drugih bitij. Na podlagi bioetike tako ni dovoljeno posegati v dedno zasnovo spolnih celic in jo spreminjati. Etično sporno je tudi, če se za večanje dobička vzamejo v zakup morebitne negativne posledice, ki bi jih genska sprememba lahko imela na kakovost življenja gensko spremenjenih domačih živali. + – prednosti vidiki omejitve etika genska terapija matične celice piva kruha terapevtski nameni uporaba mikroorganizmov v proizvodnji že dolgo BIOTEHNOLOGIJA sodobni čas vina mlečnih izdelkov kloniranje priprava in uporaba GSO gensko spremenjeni organizmi poleg lastne še tuja/ umetno spremenjena lastna DNA 51

Ponovitev 4. Biotehnologija Povzetek .................................................................. Človek je že zelo zgodaj pričel uporabljati mikroorganizme v proizvodnji kruha, piva, vina in mlečnih izdelkov. V sodobnem času je to nadgradil s pripravo in uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO). GSO so organizmi, ki poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje ali umetno spremenjene lastne gene. V biotehnologiji kot obliko nespolnega razmnoževanja uporabljamo tudi različne oblike kloniranja. Genska terapija in uporaba matičnih celic sta smeri biotehnologije, ki imata potencial za uporabo v terapevtske namene. Gensko spremenjeni organizmi in biotehnologija nasploh imajo lahko tako pozitivne kot negativne posledice, tako da ima biotehnologija tako prednosti kot omejitve. Pomembne omejitve so tudi etične narave. Ključni pojmi ........................................................... bioetika – področje etike, ki se ukvarja z etičnimi dilemami na področju biotehnologije oz. biologije biotehnologija – povezava bioloških in inženirskih znanosti z namenom uporabe organizmov, celic ali njihovih delov v proizvodnji in storitvah genska terapija – oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih genov ozdravimo/odpravimo genske napake, ki so vzrok bolezni gensko inženirstvo – tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela DNA in pomnoževanje tega dela v velikem številu kopij gensko spremenjeni organizem – organizem, ki ima ob sebi lastnih genih tudi tuje gene, bodisi gene iz drugih organizmov bodisi umetno spremenjene lastne gene kloniranje – oblika nespolnega razmnoževanja, pri katerem nastanejo genetsko identični potomci – kloni matične (izvorne) celice – nediferencirane, nespecializirane celice, ki imajo sposobnost diferenciacije v različne druge, diferencirane celice Dejavnosti ............................................................... • Razmisli. Iz ene bakterije Escherichia coli lahko v 20 minutah nastaneta dve, v 40 minutah imamo že 4. Koliko jih dobimo po 10 urah? • Na spletu poišči, kateri GSO imajo v Evropi dovoljenje za gojenje in kateri za prodajo v živilih. V trgovini poišči živila iz GSO oz. takšna, ki vsebujejo GSO (navedbo najdeš v opisu sestavin živila). Poskusi jih najti cim več – s sošolci lahko celo pripravite tekmovanje, kdo jih bo našel več. • Kloniranje s pomočjo drobnih delov rastline je nastalo na podlagi izkušnje z uporabo potaknjencev za namnožitev rastlin – kar lahko poskusiš tudi ti. Odtrgaj list sobne vijolice z delom peclja vred in ga s pecljem vtakni v zemljo v cvetličnem lončku. Iz tako vsajenega lista bo zrasla cela nova rastlina. • Na spletu poišči, kakšna je bila usoda ovce Dolly. 52