Views
10 months ago

BIO 9 UC 9.pregled

Ponovitev 4.

Ponovitev 4. Biotehnologija Povzetek .................................................................. Človek je že zelo zgodaj pričel uporabljati mikroorganizme v proizvodnji kruha, piva, vina in mlečnih izdelkov. V sodobnem času je to nadgradil s pripravo in uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO). GSO so organizmi, ki poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje ali umetno spremenjene lastne gene. V biotehnologiji kot obliko nespolnega razmnoževanja uporabljamo tudi različne oblike kloniranja. Genska terapija in uporaba matičnih celic sta smeri biotehnologije, ki imata potencial za uporabo v terapevtske namene. Gensko spremenjeni organizmi in biotehnologija nasploh imajo lahko tako pozitivne kot negativne posledice, tako da ima biotehnologija tako prednosti kot omejitve. Pomembne omejitve so tudi etične narave. Ključni pojmi ........................................................... bioetika – področje etike, ki se ukvarja z etičnimi dilemami na področju biotehnologije oz. biologije biotehnologija – povezava bioloških in inženirskih znanosti z namenom uporabe organizmov, celic ali njihovih delov v proizvodnji in storitvah genska terapija – oblika zdravljenja, pri katerem s prenosom določenih genov ozdravimo/odpravimo genske napake, ki so vzrok bolezni gensko inženirstvo – tehnologija, ki vključuje osamitev določenega dela DNA in pomnoževanje tega dela v velikem številu kopij gensko spremenjeni organizem – organizem, ki ima ob sebi lastnih genih tudi tuje gene, bodisi gene iz drugih organizmov bodisi umetno spremenjene lastne gene kloniranje – oblika nespolnega razmnoževanja, pri katerem nastanejo genetsko identični potomci – kloni matične (izvorne) celice – nediferencirane, nespecializirane celice, ki imajo sposobnost diferenciacije v različne druge, diferencirane celice Dejavnosti ............................................................... • Razmisli. Iz ene bakterije Escherichia coli lahko v 20 minutah nastaneta dve, v 40 minutah imamo že 4. Koliko jih dobimo po 10 urah? • Na spletu poišči, kateri GSO imajo v Evropi dovoljenje za gojenje in kateri za prodajo v živilih. V trgovini poišči živila iz GSO oz. takšna, ki vsebujejo GSO (navedbo najdeš v opisu sestavin živila). Poskusi jih najti cim več – s sošolci lahko celo pripravite tekmovanje, kdo jih bo našel več. • Kloniranje s pomočjo drobnih delov rastline je nastalo na podlagi izkušnje z uporabo potaknjencev za namnožitev rastlin – kar lahko poskusiš tudi ti. Odtrgaj list sobne vijolice z delom peclja vred in ga s pecljem vtakni v zemljo v cvetličnem lončku. Iz tako vsajenega lista bo zrasla cela nova rastlina. • Na spletu poišči, kakšna je bila usoda ovce Dolly. 52

4. 5. Začetki življenja Biotehnologija Nihče ne ve zagotovo, kako se je življenje na Zemlji začelo. Znanstveniki poskušajo na vprašanje o začetku življenja odgovoriti že dalj časa. Vsaka nova hipoteza in vsak nov dokaz pomenita korak bližje k odgovoru. Vsekakor danes prevladuje mnenje, da so bile takrat, pred 3,5 milijarde let, razmere na Zemlji neugodne za večino današnjih oblik življenja – in vendar so se v teh razmerah razvile prve oblike življenja. Ključni pojmi • prajuha • Louis Pasteur • biogeneza • biokemijska evolucijska hipoteza • membrana • cianobakterije • avtotrofni organizmi • heterotrofni organizmi 53