Views
11 months ago

gelen yazı

2 / 4 MANİSA

2 / 4 MANİSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sayı :73528095-502.99-E.1468 06.02.2018 Konu :Açık Artırma Usulü ile Satış Talebi. İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda yıkım işleminin durdurulmasının ancak Mahkeme Kararıyla olabileceği Salih ÖZCAN'a bildirilmiştir. İlgi (c)'da kayıtlı dilekçe ile Manisa İli Yunusemre İlçesi Topçuasım Mahallesi 3524 Sokak No:2adresinde, 1510 Ada, 4 Parsel sayılı DÜKKAN vasfında zemin kat 7 numaralı bağımsız bölüm maliki diğer kat malikleri ve müteahhit firma ile bahse konu gayrimenkulünün "DÜKKAN" olarak nitelendirilmesi halinde uzlaşacağını beyan etmekte, iş bu sebeple doğacak olan hukuki ihtilaflarının ortadan kalkacağını beyanlarının kabulünü talep etmektedir. Dilekçe ekinde diğer kat maliklerine gönderilen 14/12/2017 tarih ve 41035 nolu ihtarnamede "Taşınmazda hali hazırda DÜKKAN olarak sahip olduğum bağımsız dikkate alınarak ve haklarım korunarak yeni bina inşaatı mimari projesi hazırlanması, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması esnasında sahip olduğum DÜKKAN vasfında bağımsız bölümün tarafıma verilmesi halinde anlaşmaya varacağımı, kat karşılığı inşaat sözleşmesini imzalayacağımı taahhüt ederim. Aksi halde Manisa 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/34 değişik iş sayılı dosyası kapsamında yapılan tespit hükmü gereğince hukuki sürecin başlatılacağını ihtaren bildiririm" denilmektedir. İlgi (ç)'de kayıtlı yazımızla şu an için ilgi (a)'da kayıtlı dilekçede belirtilen taleple ilgili herhangi bir işlem yapmaya yer olmadığı, taşınmaz malikleri ile aranızda 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesi hükümleri çerçevesinde bir işlem gerçekleşmesi durumunda ilgi (a)'da kayıtlı dilekçedeki talebin değerlendirilebileceği malik Salih ÖZCAN'ın vekiline bildirilmiştir. İlgi (d)'de kayıtlı dilekçede, kentsel dönüşümü kullanarak kendilerine rant sağlamaya çalışan insanlardan, kendileri ve kendileri gibi mağdurları koruyacak yasal düzenlemenin yapılması ve haklarının korunup geri verilmesinde yardımcı olunması talep edilmektedir. İlgi (e)'de kayıtlı dilekçede belirtilen taleple ilgili herhangi bir işlem yapmaya yer olmadığı, taşınmaz malikleri ile kayınbabanız arasında 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesi hükümleri çerçevesinde bir işlem gerçekleşmesi durumunda ilgi (c)'de kayıtlı dilekçedeki talebin değerlendirilebileceği ilgi (ç)'de kayıtlı yazımızla Sezer UZUN'a bildirilmiştir. İlgi (f)'de kayıtlı dilekçede Salih ÖZCAN'la bir çok görüşme olduğu, kendisinin kat karşılığı sözleşmeye gelmediği, 28/04/2016 tarihinde vermiş olduğu ve kendilerinin aldığı tapu kaydında 7 numaralı bağımsız bölümün EK 2'de görüldüğü gibi "MESKEN" olduğu, Salih ÖZCAN'ın bahis konusu bağımsız bölümü 06/04/1990 tarihinde aldığı, bir yıl öncesine kadar mesken olarak kullanıldığı, daha sonra muvafakat alınarak dükkan gibi kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir. İlgi (g)'de kayıtlı yazımızla Yunusemre İlçesi Topçuasım Mahallesi 1510 Ada, 4 Parsel 7 numaralı bağımsız bölümün niteliğinin ne olduğu, değişiklik yapılmış ise hangi tarihte ve ne sebeple yapıldığının İl Müdürlüğümüze bildirilmesi, Yunusemre Tapu Müdürlüğünden istenmiştir. Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Uncubozköy Mah. İzmir-Balıkesir Karayolu Üzeri No: 181 Yunusemre/Manisa Tel :0236 233 26 70-73 Fax: 0236 233 17 90 E-Posta: manisa@csb.gov.tr Kep: manisacevresehircilik@hs01.kep.tr Bilgi için:Ogün EKİN Şube Müdürü

3 / 4 MANİSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sayı :73528095-502.99-E.1468 06.02.2018 Konu :Açık Artırma Usulü ile Satış Talebi. Yunusemre Tapu Müdürlüğünün 23/01/2018 tarih ve E.206423 sayılı yazısı ekinde gönderilen tapu kaydından 7 numaralı bağımsız bölümün "DÜKKAN" vasfında olduğu, kat irtifakının kurulduğu 06/11/1981 tarihli belgede ise 7 numaralı bağımsız bölümün "MESKEN" vasfında olduğu görülmektedir. Ayrıca bahis konusu taşınmaza Riskli Yapı Belirtmesi Tesisi işleminin yapıldığı Yunusemre Tapu Müdürlüğünün 22/03/2017 tarih ve 5057 yevmiye numaralı yazısı ekinde gönderilen tapu kaydında ve ilgi (f)'de kayıtlı dilekçe ekinde İl Müdürlüğümüze sunulan 08/12/2017 tarihli tapu kaydında 7 numaralı bağımsız bölüm "MESKEN" olarak gözükmektedir. İlgi (ğ)'de kayıtlı dilekçede Salih ÖZCAN'a ait hissesinin 6306 Sayılı Kanun kapsamında satış işleminin yapılması talep edilmektedir. İlgi (h)'de kayıtlı yazıda davacı Salih ÖZCAN ile davalı diğer taşınmaz malikler arasında Manisa 2.Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar(Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali) davası nedeniyle 149039 Yapı Kimlik Numaralı dosyanın onaylı bir örneğinin gönderilmesi istenmiştir. Tüm bu şartlar altında Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Topçuasım Mahallesi, 1510 Ada, 4 Parsel 7 numaralı bağımsız bölüm maliki Salih ÖZCAN'a ait 2/28 Arsa Pay/Payda oranlı hissenin 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri kapsamında satışının yapılıp, yapılamayacağına ilişkin uygulamaya esas görüşünüzün bildirilmesi hususunda; Gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederim. Günay ÖZCAN Vali a. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Ek : 1 - İlgi (a)’da kayıtlı Salih ÖZCAN’ın dilekçesi ve ekleri. (3 sayfa) 2 - İlgi (b)’de kayıtlı yazımız. (1 sayfa) 3 - İlgi (c)’da kayıtlı Salih ÖZCAN vekili Av. Necibe KARAOĞLANLAR HASGÖR’ün dilekçesi ve ekleri(6 sayfa) 4 - İlgi (ç)’de kayıtlı Salih ÖZCAN vekili Av. Necibe KARAOĞLANLAR HASGÖR’e gönderilen 26/12/2017 Tarih ve E.16162 sayılı yazımız. (2 sayfa) Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır. Uncubozköy Mah. İzmir-Balıkesir Karayolu Üzeri No: 181 Yunusemre/Manisa Tel :0236 233 26 70-73 Fax: 0236 233 17 90 E-Posta: manisa@csb.gov.tr Kep: manisacevresehircilik@hs01.kep.tr Bilgi için:Ogün EKİN Şube Müdürü

KAPAK AP
BinärNytt nr 1 2000 - Binar Elektronik
Elektronik Flyer, .pdf-Prospekt, ca. 1 MB - Power-Hydraulik
BinärNytt nr 1 1999 - Binar Elektronik
BB Life Dergisi 1. Sayı çıktı
ANADOLU
i