Views
8 months ago

Metodika: Mapování kulturně společenského zázemí města a využití v územním plánování

Autorský tým Metodiky

Autorský tým Metodiky mapování kulturně společenského zázemí města s důrazem na využití pro ÚAP MgA. Olga Škochová Bláhová – expertka na kulturní politiku a advokacii. Již více než 10 let se věnuje participativnímu kulturnímu plánování ve městech a obcích ČR. Je členkou platforem pro kulturní plánování a advokacii (OnPlan s. r. o., Kvas z. s.). Podílela se na přípravě Programu rozvoje kultury města Plzně na léta 2009 – 2019, jehož realizace proběhla v rámci kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Na IPR Praha Pracuje v kanceláři KREP – Kreativní Praha, podílí se na tvorbě kulturní politiky hl. města a na projektech na podporu kultury a kreativních odvětví v Praze. Od roku 2013 je auditorkou měst pro oblast kultury a volného času a spolupracuje v rámci expertního týmu pro udržitelný rozvoj s Národní sítí Zdravých měst ČR. Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. – urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. – analýzy území na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. V letech 2009-2011 byl členem vědecké rady evropského výzkumného projektu Urbspace. Je členem Pracovní skupiny pro místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Editor: MgA. Olga Škochová Bláhová Mgr. Linda Krajčovič Odborné konzultace: Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. - kurátorka sbírky veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy Ing. Daniel Franke, Ph.D. Metodika mapování kulturně společenského zázemí města 2

MAPOVÁNÍ V JIHLAVĚ Garant projektu: PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, primátor Supervize: Ing. Alena Kottová, vedoucí Odboru strategie a rozvoje Magistrátu města Jihlavy (MMJ) Autoři dílčích textů a mapových zobrazení, spoluautoři designu i realizace sběru dat – mapování Jihlava Ing. Arch. Tereza Kafková, manažerka revitalizace městského prostoru, Odbor rozvoje města Mgr. Linda Krajčovič MgA. Jakub Deml, Kvas z. s. Dalibor Naar, Kvas z. s. Ing. Daniel Franke, Ph.D. MgA. Olga Škochová Bláhová Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Editor Mgr. Linda Krajčovič Konzultace textu závěrečné zprávy a zatřídění dat do datových vrstev ÚAP Bc. Pavlína Razimová, vedoucí Oddělení územního plánování, Úřad územního plánování MMJ Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. Účastníci sběru dat v rámci workshopů interních i s veřejností za MMJ Ing. Alena Kottová, vedoucí Odboru rozvoje města Ing. Arch. Tereza Kafková, manažerka revitalizace městského prostoru, Odbor rozvoje města Ing. Gabriela Součková, vedoucí Kanceláře primátora Mgr. Jana Petrůjová, vedoucí Oddělení vnějších vztahů Kanceláře primátora Ing. Soňa Krátká, koordinátorka MA21, Kancelář primátora Mgr. Tomáš Koukal, vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy Alena Zápotočná, Odbor školství, kultury a tělovýchovy Iveta Nechvátalová, Odbor školství, kultury a tělovýchovy Ing. Arch. Tomáš Lakomý, vedoucí Úřadu územního plánování Bc. Pavlína Razimová, vedoucí Oddělení územního plánování Úřadu územního plánování Mgr. Tomáš Mička, Úřad územního plánování Ing. Zdeněk Dvořák, Úřad územního plánování Bc. Michal Procházka, Obor dopravy Pilotní testování ve městě Jihlava a práce na dokumentu proběhly v období 02/2016 – 11/2017. Metodika mapování kulturně společenského zázemí města 3

zde - Institut umění
Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014 - Ministerstvo kultury
Služby pro rodinu, děti a mladistvé - Sociální služby města PLZNĚ
Zdravá města a kategorie "A" MA 21 v ČR - P. Švec
priklady-dobre-praxe-vzdelavani-zaku-v-oblasti-rovnych-prilezitosti-2013
Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014 - Ministerstvo kultury
Strategie rozvoje sídel a regionů Přednáška 3. - FSv ČVUT -- People
VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR
KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI
Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů - Asociace ...
Aktivity v roce 2011 - České Švýcarsko
konference Regionální rozvoj a cestovní ruch - Most k partnerství ...
Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách ...
Vzdělávání nadaných dětí a žáků - Výzkumný ústav pedagogický v ...
Textová část - Josef Majnek
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje ... - Veřejná správa
strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví v kontextu ...
DC003 Metodika revitalizace území - Fakulta životního prostředí ...
vznik, rozvoj a využití - metodická příručka. 2007 - Ondřej Neumajer
Strategický plán města Kroměříže, Aktualizace na léta 2010 – 2020
společnost a životní prostředí v regionálním rozvoji - Webnode
âeská republika v evropském v˘zkumném prostoru - Ministerstvo ...
Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města ...
Strategické plánování a řízení rozvoje území - Pro kraj
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V RŮZNÝCH FÁZÍCH ŽIVOTNÍHO ...