Views
9 months ago

Metodika: Mapování kulturně společenského zázemí města a využití v územním plánování

Dokument byl připraven

Dokument byl připraven v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“. Aktivita byla podpořena finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost. Metodika mapování kulturně společenského zázemí města 4

OBSAH ÚVOD 6 ADRESÁTI METODIKY 7 KOMU JE METODIKA URČENA 7 CO SE ZLEPŠÍ V PRÁCI VEŘEJNÉ SPRÁVY, POKUD BUDE METODIKA VYUŽÍVÁNA 7 KDO A JAKÝ BUDE MÍT ZE ZÍSKANÉ ZNALOSTI UŽITEK 7 ROZSAH METODIKY 8 MAPOVÁNÍ 8 CO POTŘEBUJEME VĚDĚT O ANALÝZE A PLÁNOVÁNÍ KULTURY A ÚZEMNÍ, ABYCHOM JE MOHLI PROPOJIT 9 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V KULTUŘE 9 DOSTUPNÁ DATA PRO MAPOVÁNÍ KULTURY V ČR PRO ÚROVEŇ MĚST A ORP 16 ANALÝZA A PLÁNOVÁNÍ ÚZEMÍ 20 NA JAKOU SITUACI A NEDOSTATKY METODIKA REAGUJE 23 PŘÍČINY NEDOSTATKŮ 24 UKÁZKY STÁVAJÍCÍHO ZPRACOVÁNÍ KULTURY V ÚAP 26 MAPOVÁNÍ 30 OBLAST MAPOVÁNÍ 1 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ – BUDOVY A PODMÍNKY PRO AKTÉRY V NICH 32 ROZMANITOST KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ 33 VAZBA KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ NA KLASIFIKACI KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ 34 PROVOZNÍ PARAMETRY KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ 35 OBLAST MAPOVÁNÍ 2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – AKTIVITY, AKCE A PODMÍNKY PRO NĚ 38 OBLAST MAPOVÁNÍ 3 MÍSTA PAMĚTI 42 OBLAST MAPOVÁNÍ 4 UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 45 ZÁVĚREM 50 PŘÍLOHA Č. 1 51 Metodika mapování kulturně společenského zázemí města 5

zde - Institut umění
Služby pro rodinu, děti a mladistvé - Sociální služby města PLZNĚ
Zdravá města a kategorie "A" MA 21 v ČR - P. Švec
priklady-dobre-praxe-vzdelavani-zaku-v-oblasti-rovnych-prilezitosti-2013
Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014 - Ministerstvo kultury
Strategie rozvoje sídel a regionů Přednáška 3. - FSv ČVUT -- People
VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR
KARIÉROVÉ PORADENSTVO V TEÓRII A PRAXI
Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů - Asociace ...
Aktivity v roce 2011 - České Švýcarsko
Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014 - Ministerstvo kultury
konference Regionální rozvoj a cestovní ruch - Most k partnerství ...
Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách ...
Vzdělávání nadaných dětí a žáků - Výzkumný ústav pedagogický v ...
Textová část - Josef Majnek
Česká republika a Ústecký kraj - Richard Falbr
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje ... - Veřejná správa
strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví v kontextu ...
DC003 Metodika revitalizace území - Fakulta životního prostředí ...
vznik, rozvoj a využití - metodická příručka. 2007 - Ondřej Neumajer
Strategický plán města Kroměříže, Aktualizace na léta 2010 – 2020
společnost a životní prostředí v regionálním rozvoji - Webnode
Zefektivnění procesu strategického plánování a řízení rozvoje města ...
Strategické plánování a řízení rozvoje území - Pro kraj
âeská republika v evropském v˘zkumném prostoru - Ministerstvo ...
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V RŮZNÝCH FÁZÍCH ŽIVOTNÍHO ...