Views
8 months ago

Bio Slo 8 UC merged

1. Raziskujem –

1. Raziskujem – potujem skozi sebe Ponovim Ključni pojmi ........................................................... biologija– naravoslovna veda, ki preučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov ter njihovo medsebojno povezanost celična teorija – osnovna teorija v biologiji, ki pravi, da so vsi organizmi zgrajeni iz celic, da je celica osnovna enota vsakega organizma in da nove celice nastajajo samo s celično delitvijo domneva ali hipoteza – domnevna rešitev problema, ki jo znanstvenik oblikuje v postopku raziskave; preverjamo jo z načrtnim opazovanjem evolucija– proces, s katerim populacije organizmov dosežejo nove lastnosti in jih predajo naslednikom iz generacije v generacijo. Na ta način se raznolikost živih bitij skozi daljši čas povečuje. metoda dela – oblika načrtnega in premišljenega ravnanja za dosego nekega cilja mikroskop – naprava za opazovanje objektov, ki so premajhni, da bi jih videli s prostim očesom (je sestavljenka iz grških besed micros – majhen in skopein – gledati, videti) naravoslovne vede – so fizika, kemija, biologija, geologija, astronomija, ki skupaj pojasnjujejo dogajanje v naravi poskus– korak v raziskovalnem delu, s katerim poskušamo potrditi postavljeno hipotezo raziskava – iskanje odgovorov na zastavljen problem veda– vse znanje človeštva o nekem tematsko zaokroženem področju znanost– načrtno in sistematično odkrivanje novih spoznanj na temelju preverljivih dokazov Izberi pravilni odgovor ......................................... 1. Biologija je veda o A delcih, ki jih opazimo s pomočjo mikroskopa. B popisu prebivalstva. C snovi, ki se spreminja. D živih sistemih. 2. Glavno gonilo razvoja je A gledanje televizije. B prepisovanje nalog od soseda. C raziskovanje s poskusi. D razvoj tehničnih pripomočkov. 3. Kateri znanstvenik je prvi opisal živo bakterijo? A Aristotel B Darwin C Hooke D Leeuwenhoek 4. Kako je Darwin razvil teorijo evolucije? A s potovanjem po svetu B z natančnim opazovanjem živalskih in rastlinskih vrst v različnih okoljih C z opazovanjem najmanjših organizmov pod mikroskopom D z udomačevanjem ptic 12

Pojasni ..................................................................... Na otokih Galapagosa, ki danes pripadajo južnoameriški državi Ekvador, je Darwin med drugim opazoval ščinkavce. Opazil je, da so bile na različnih otokih različne vrste ščinkavcev. Razlikovali so se po velikosti, po obliki kljuna in krempljev. Ugotavljal je, da so različni glede na razpoložljivo hrano. Na otokih so bili ločeni med seboj in daleč stran od celine, zato so se v daljšem obdobju, v številnih generacijah, prilagodili pogojem v svojem okolju. Izsledke ob opazovanju ščinkavcev in številnih drugih podobnih opazovanj je strnil v teorijo evolucije z naravnim izborom. S pomočjo literature in informacij s spleta razloži naravni izbor na primeru ščinkavcev. Darwinova risba glav in kljunov ščinkavcev z različnih otokov Galapagosa Razmisli ................................................................... Izberi konkreten primer in ob njem pojasni, kako so iznajdbe in odkritja, opisani v prvem poglavju, vplivali na naš vsakdan. Raziskuj .................................................................... Raziskovalno vprašanje: Katere črke iz abecede ustvarimo v grlu in katere v ustih? 1. Poišči informacije. 2. Oblikuj domnevo (delovno hipotezo). 3. Izberi spremenljivke. 4. Zamisli si postopek poskusa (namig: pomagaj si tako, da položiš roko na grlo). 5. Zabeleži tiste črke, ki jih ustvariš v ustih, in tiste, ki jih oblikuješ v grlu. 6. Prikaži rezultate in jih analiziraj (namig: Razpredelnica? Razmerje črk, ustvarjenih v grlu in v ustih?). Poznaš narode ali plemena, ki komunicirajo z več glasovi, oblikovanimi v ustih? Kakšno prednost ima odlična sposobnost komuniciranja v današnji družbi? Razloži stavek ......................................................... ≈»e sem videl dlje, je to zaradi tega, ker sem stal na ramenih velikanov.« Hooke v pismu Newtonu (5. februarja 1676) 13