Views
8 months ago

Bio Slo 8 UC merged

Urška Lunder Dotik

Urška Lunder Dotik življenja 8 Učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole Urednica: Doroteja Fon (3. izdaja), Petra Bizjak Rogina (1. in 2. izdaja) Recenzenti: dr. Andrej Šorgo (3. izdaja), mag. Gorazd Kalan (2. izdaja), dr. med., mag. Bernarda Sopčič (2. izdaja) Strokovni pregled: mag. Klavdija Sotlar (3. izdaja), Mojca Šegel (2. izdaja) Evalvatorji: Jasna Belas, Marija Borčnik, Vesna Maršič, Laura Ozebek, Damjana Padovnik Lisac, Katarina Požun Brinovec, Andreja Senčar, Petra Vrtačnik Žveplan (vsi 2. izdaja) Jezikovni pregled: Katja Paladin Ilustratorji: Bojan Jurc, Marija Nabernik, Marija Prelog Fotografije: Science Photo Library, iStockphoto, Shutterstock, Dreamstime, Petra Korenjak in drugi viri (natančen seznam je na koncu knjige) Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com. Učbenik Dotik življenja 8 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 151. dopisni seji, ki je trajala od 14. 9. do 21. 9. 2012, s sklepom št. 6130-1/2012/118, potrdil kot učbenik za biologijo v osmem razredu osnovne šole. © Založba Rokus Klett, d. o. o. (2018). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Kolikor v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili. Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 531 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Kazalo 1. Raziskujem – potujem skozi sebe 6 2. Sem iz celic 14 3. Razlikujem se, privlačim 24 4. Diham, izmenjujem zrak z okolico 38 5. Gibam se 48 6. Zaznavam, odgovorim 64 7. Čutim 76 8. Koža – meja z okoljem 90 9. Natančno uravnavam 100 10. Hranim se 108 11. V meni se pretaka 124 12. Izločam 138