Views
7 months ago

Amanpath

4 Àfa´ffQIYe¹f

4 Àfa´ffQIYe¹f A±fʽ¹fUÀ±ff IYû SXfWX°f ¸f 15 RYSXUSXe 2018 ¦fb÷YUfSX Aüôûd¦fIY dUIYfÀf QSX IYe ¸ff´f AfBAfB´fe ·fe Àfb²ffSX ´fSX WX`Ü dQÀfÔfSX ¸fZÔ BÀf¸fZÔ 7.1 RYeÀfQe IYe UÈdð WXbBÊ WX` WXÔ¦ffBÊ AüSX Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f IZY ³f¹fZ AfÔIYOÞXZ SXfWX°f IYf ÀfÔIZY°f »fZIYSX Af¹fZ WX`ÔÜ IZYÔQie¹f ÀffÔd£¹fIYe ÀfÔ¦fNX³f WXSX ¸ffWX Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f Àfc¨fIYfÔIY AüSX JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX IZY AfÔIYOÞXZ þfSXe IYSX°ff WX`Ü °ffþf AfÔIYOÞXZ JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX ¸fZÔ IY¸fe °f±ff Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f IbYL fZWX°fSX WXû³fZ IZY ÷YÓff³f WX`ÔÜ CX´f·fûöYf ¸fc»¹f Àfc¨fIYfÔIY IZY Af²ffSX ´fSX dQÀfÔfSX ¸fZÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX d´fL»fZ 17 ¸fWXe³fûÔ IZY ÀfUûʨ¨f À°fSX (5.21 ´fid°fVf°f) ´fSX ±fe, ´fSX þ³fUSXe ¸fZÔ ¹fWX 5.07 RYeÀfQe WXû ¦f¹fe WX`Ü Jf³fZ´fe³fZ IYe ¨feþûÔ IYe IYe¸f°fûÔ IYf §fMX³ff þ³fUSXe ¸fZÔ JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ ¸fZÔ IY¸fe IYe ¸fb£¹f UþWX SXWXeÜ JbQSXf ¸fc»¹f Àfc¨fIYfÔIY ¸fZÔ Jf³fZ´fe³fZ IZY Àff¸ff³fûÔ IYe dWXÀÀfZQfSXe IYSXef 46 RYeÀfQe WXû°fe WX`Ü þ³fUSXe ¸fZÔ Jfô UÀ°fbAûÔ IYe JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX 4.7 RYeÀfQe ´fSX Af ¦f¹fe WX`, þfdIY dQÀfÔfSX ¸fZÔ ¹fWX QSX 4.96 RYeÀfQe ±feÜ WXf»ffÔdIY BÀf °f±¹f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ³ff WXû¦ff dIY ¸fWXÔ¦ffBÊ IZY §fMX³fZ IZY ffUþcQ CX´f·fûöYf IYf J¨fÊ IY¸f ³fWXeÔ WXbAf WX`, ¢¹fûÔdIY °fZ»f IYe IYe¸f°fZÔ ¨fPÞXfU ´fSX SXWXeÔÜ Aüôûd¦fIY dUIYfÀf QSX IYe ¸ff´f AfBAfB´fe ·fe Àfb²ffSX ´fSX WX`Ü dQÀfÔfSX ¸fZÔ BÀf¸fZÔ 7.1 RYeÀfQe IYe UÈdð WXbBÊ WX`Ü A¦fSX ¨ff»fc dUØf U¿fÊ IYe ´fWX»fe °fe³f d°f¸ffdWX¹fûÔ ÀfZ °fb»f³ff IYSXZÔ, °fû AfBAfB´fe ¸fZÔ Af¹fZ Àfb²ffSX ÀfZ fOÞXZ AfVffþ³fIY ÀfÔIZY°f d³fIY»f°fZ WX`ÔÜ Àff»f 2017 IZY A´fi`»f ÀfZ dQÀfÔfSX ¸fWXe³fZ IZY fe¨f CXôû¦fûÔ IYe dUIYfÀf QSX AüÀf°f³f 3.7 RYeÀfQe SXWXeÜ ³fUÔfSX AüSX dQÀfÔfSX ¸fZÔ CXôû¦fûÔ IYe dUIYfÀf QSX ¸fZÔ fPÞXû°fSXe þfSXe WX`Ü WXf»ffÔdIY, ³fUÔfSX IYe °fb»f³ff ¸fZÔ dQÀfÔfSX ¸fZÔ QSX ¸fZÔ WX»IYe IY¸fe Af¹fe WX`Ü CXôû¦fûÔ IYe dUIYfÀf QSX ¸fZÔ CXLf»f IYe ¸fb£¹f UþWX dUd³f¸ffʯf ÃfZÂf ¸fZÔ Af¹fe °fZþe IYû ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü R`Yd¢MѹfûÔ ¸fZÔ CX°´ffQ³f fPÞXf WX` AüSX fPÞXû°fSXe dUd³f¸ffʯf ÃfZÂf ¸fZÔ Af¹fe 8.4 RYeÀfQe IYe °fZþe IYe QZ³f WX`Ü ÀfeEÀfAû IZY ³f¹fZ °f±¹f ÀfÔIZY°f IYSX°fZ WX`Ô dIY J³f³f AüSX dfþ»fe CX°´ffQ³f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ JfÀf fPÞXû°fSXe WXbBÊ WX`Ü fWXSXWXf»f, Aüôûd¦fIY CX°´ffQ³f ¸fZÔ Af¹fe °fZþe AüSX JbQSXf ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX ¸fZÔ WXbBÊ IY¸fe IYû dSXþUÊ f`ÔIY IYe ³f¹fe Àf¸feÃff IZY °f±¹fûÔ IYe SXûVf³fe ¸fZÔ QZJ³ff ª¹ffQf NXeIY WXû¦ffÜ dSXþUÊ f`ÔIY IYf AfIY»f³f WX` dIY A¦f»fZ dUØf U¿fÊ (201819) ¸fZÔ ¸ffg³fÀfc³f IZY Àff¸ff³¹f SXWX³fZ ´fSX ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX 5.1 ´fid°fVf°f ÀfZ 5.6 ´fid°fVf°f SXWX ÀfIY°fe WX`Ü Àff±f WXe, f`ÔIY ³fZ ¨ff»fc dUØf U¿fÊ (201718) ¸fZÔ þ³fUSXe ÀfZ ¸ff¨fÊ ¸fWXe³fZ IZY d»fE OXeþ»f´fZMÑû»f IYe IYe¸f°fûÔ IYe UÈdð IZY ¸fïZ³fþSX ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX 5.1 ´fid°fVf°f SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f »f¦ff¹ff WX`, þfdIY dQÀfÔfSX ¸fZÔ ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX IZY 4.4 RYeÀfQe °fIY SXWX³fZ IYf A³fb¸ff³f ±ffÜ ¸fWXÔ¦ffBÊ QSX ¸fZÔ IY¸fe IZY ÷YÓff³f A¦fSX ³f¹fZ dUØf U¿fÊ IZY ª¹ffQf°fSX ¸fWXe³fûÔ ¸fZÔ þfSXe SXWXZÔ, °f·fe Af¸f CX´f·fûöYf IZY d»fE SXfWX°f IYe dÀ±fd°f f³f ´ff¹fZ¦feÜ dSXþUÊ f`ÔIY ³fZ ´fcÔþe d³f¸ffʯf IYe dÀ±fd°f¹fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ·fe Af¦ffWX dIY¹ff ±ffÜ dRY»fWXf»f f¨f°f AüSX d³fUZVf IZY ÷YÓff³f 2007 IYe °fb»f³ff ¸fZÔ fZWX°fSX ³fWXeÔ WX`Ô, þfdIY Afd±fÊIY UÈdð QSX IYû UfÔdL°f À°fSX ´fSX f³ff¹fZ SXJ³fZ IZY d»fE f¨f°f AüSX d³fUZVf IZY A³fbIcY»f dÀ±fd°f¹ffÔ °f`¹ffSX IYSX³ff fWXb°f AWX¸f WX`Ü ¸fbQÐQZ IYe ff°f BIYff»f dWX³QbÀ°ff³fe Àf¸fÓfü°ff ¸ff³fZ¦ff IYü³f ? ff fSXe ¸fdÀþQ SXf¸f ¸fÔdQSX dUUfQ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ dU¨ffSXf²fe³f WX`Ü BÀfIZY Àff±f Àff±f IbYL Àf¸fÓfQfSX dþ¸¸fZQfSX AüSX Àfb»fÓfZ WXbE »fû¦f BÀf dUUfQ IYû Af´fÀfe ff°f¨fe°f ÀfZ d³ffMXf³fZ IYe ·fe IYûdVfVf IYSX°fZ SXWXZ WX`Ô »fZdIY³f ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg fûOXÊ IZY Àfed³f¹fSX ÀfÔÀ±ff´fIY ÀfQÀ¹f ¸fü»ff³ff Àf»f¸ff³f ³fQUe IYû dþÀf °fSXWX Àfb»fWX ÀfRYfBÊ IYe BÀf IYûdVfVf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ´fSX fûOXÊ ÀfZ d³fIYf»ff ¦f¹ff UWX IY˜SX°ff AüSX ÀfÔIYe¯fÊ°ff IYû WXe QVff°ffÊ WX`Ü AfMXÊ AfgRY d»fdUÔ¦f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ßfe ßfe SXdUVfÔIYSX AfþIY»f SXf¸fþ³¸f·fcd¸f fffSXe ¸fdÀþQ dUUfQ Af´fÀfe ff°f¨fe°f ÀfZ AQf»f°f ÀfZ ffWXSX d³ffMXf³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ EIY ffSX ´fWX»fZ ·fe EZÀff ´fi¹ffÀf VffÔd°f AüSX ÀfòfU IZY d»f¹fZ VfbøY dIY¹ff ±ffÜ »fZdIY³f Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f ³f d¸f»f³fZ ÀfZ CX³fIYû AfVff°fe°f ÀfRY»f°ff ³fWXeÔ d¸f»f ÀfIYe ±feÜ BÀf ffSX CX³WXûÔ³fZ dRYSX ÀfZ ¹fWX IYûdVfVf VfbøY IYe WX`Ü CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY IYûMXÊ IYf R`YÀf»ff dIYÀfe EIY ´fÃf ¸fZÔ þf¹fZ¦ff dþÀfÀfZ QcÀfSXf ´fÃf ¹ff °fû CXÀfIYû ¸ff³f³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSXZ¦ff ¹ff dRYSX AÔQSX WXe AÔQSX ³ffSXfþ SXWXZ¦ffÜ WXfSX³fZ Uf»fZ ´fÃf IYû »f¦fZ¦ff CXÀfIZY Àff±f ³¹ff¹f WXbAfÜ EZÀfZ ¸fZÔ QZSX ÀfUZSX BÀf ¸fbïZ ´fSX MXIYSXfU f³ff SXWXZ¦ffÜ ßfe ßfe IYû »f¦f°ff WX` dIY dIYÀfe EIY ´fÃf IYû BÀf A´f¸ff³f AüSX QbJe WXû³fZ ÀfZ f¨ff³fZ IZY d»f¹fZ Af´fÀfe ff°f¨fe°f IZY þdSX¹fZ IYûBÊ fe¨f IYf Àf¸¸ff³fþ³fIY Àf¸fÓfü°fZ IYf SXfÀ°ff ff°f¨fe°f ÀfZ d³fIYf»ff þf³ff ¨ffdWX¹fZÜ WX¸fZÔ ³fWXeÔ »f¦f°ff BÀf¸fZÔ ßfe ßfe IYf IYûBÊ d³fþe ÀUf±fÊ ¹ff AfIYfÔÃff WXû ÀfIY°fe WX`Ü BÀf ffSX CX³fIZY Àff±f ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg fûOXÊ IZY EIY UdSXâ ÀfQÀ¹f ¸fü»ff³ff Àf»f¸ff³f ³fQUe Jb»fIYSX JOÞXZ WXû ¦f¹fZÜ ¸fü»ff³ff ³fZ EIY ´fiÀ°ffU CX³fIZY Àff¸f³fZ SXJf dIY A¦fSX ¸fbÀf»f¸ff³f dWXÔQc ·ffB¹fûÔ IYe ·ffU³ff AfÀ±ff AüSX ´fSXÀ´fSX ÀfüWXfQÊ IYf Àf¸¸ff³f IYSX°fZ WXbE fffSXe ¸fdÀþQ IYû IYd±f°f SXf¸fþ³¸f ·fcd¸f ÀfZ WXMXfIYSX IYWXeÔ AüSX f³ff³fZ IYû °f`¹ffSX WXû þf°fZ WX`Ô °fû ¢¹ff dWXÔQc ·ffBÊ BÀf ff°f IYe ¦ffSXÔMXe QZÔ¦fZ dIY UZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ dIYÀfe AüSX ¸fdÀþQ ´fSX BÀf °fSXWX IYf dUUfQ ³fWXeÔ IYSXZÔ¦fZÜ ¸fü»ff³ff Àf»f¸ff³f IYf ¹fWX ÀfUf»f ·fe ±ff dIY BÀfIZY fQ»fZ ¸fZÔ JbQ dWXÔQc ·ffBÊ þû Af»feVff³f ¸fdÀþQ °f`¹ffSX IYSXfIYSX QZÔ¦fZ CXÀf¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYû fZ SXûIYMXûIY Af³fZ þf³fZ ³f¸ffþ ´fPÞX³fZ AüSX §fc¸f³fZ IYe ´fcSXe AfþfQe d¸f»fZ¦fe? ¸fü»ff³ff IYe ¹fWX ¸ffÔ¦f ·fe ±fe dIY A¦fSX ¸fbÀf»f¸ff³f VffÔd°f EIY°ff AüSX Af´fÀfe ·ffBʨffSXZ IZY d»f¹fZ B°f³fe fOÞXe IbYSXff³fe QZ°fZ WX`Ô °fû ¢¹ff ÀfSXIYfSX CX³fIYû ¸ffgOX³fÊ EþbIZYVf³f IZY d»f¹fZ EIY ³fBÊ ¹fcd³fUdÀfÊMXe A»fe¦fPÞX AüSX SXf¸f´fbSX IYe °fSXWX f³ffIYSX QZ ÀfIY°fe WX`? CX³fIYf ¹fWX ·fe IYWX³ff WX` dIY fffSXe ¸fdÀþQ IZY IZYU»f CXÀf dWXÀÀfZ ÀfZ QfUf LûOÞX³fZ ´fSX dþÀfIYû dWXÔQc ·ffBÊ A´f³fZ ·f¦fUf³f SXf¸f IYe þ³¸f·fcd¸f ¸ff³f°fZ WX`Ô ¢¹ff ·fdU¿¹f ¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY Àff±f Àf¸f¹f Àf¸f¹f ´fSX WXû³fZ Uf»fZ ´fÃf´ff°f AüSX A³¹ff¹f IYû J°¸f IYSX fSXffSXe IYf Àf»fcIY AüSX Vfû¿f¯f ÀfZ ¸fbdöY IYf SXfÀ°ff Jû»f ÀfIY°ff WX`? A·fe ¸fü»ff³ff ³fQUe ³fZ BÀf ¸fbïZ ´fSX ÀfUf»f þUff AüSX ¨f¨ffÊ VfbøY WXe IYe ±fe dIY fûOXÊ ³fZ CX³fIYû fûOXÊ ÀfZ A»f¦f SXf¹f SXJ³fZ ´fSX A³fbVffÀf³fWXe³f°ff IZY AfSXû´f ¸fZÔ d³fIYf»f dQ¹ff WX`Ü ¹fWX fûOXÊ IYf IY˜SX ÀfÔIYe¯fÊ AüSX þ»Qffþe ¸fZÔ CXNXf¹ff ¦f¹ff IYQ¸f WXe ¸ff³ff þf¹fZ¦ffÜ fûOXÊ ¹fWX ³fWXeÔ Àf¸fÓf ´ff SXWXf WX` dIY A¦fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ IYf R`YÀf»ff fffSXe ¸fdÀþQ IZY ´fÃf ¸fZÔ Af ·fe þf°ff WX` °fû Afþ EZÀfZ WXf»ff°f f³f ¦f¹fZ WX`Ô dIY CXÀf ´fSX A¸f»f IYSXf³fZ IZY d»f¹fZ ÀfSXIYfSX °f`¹ffSX ³fWXeÔ WXû¦feÜ kSXfWXel IZY ´fiZ¸f ´fb¿´f f³²f³f ÀfZ d³fIY»fû d´fi¹fZ, ÀUf¦f°f ¸fZÔ ¸f²fb¸ffÀfÜ QÀ°fIY ¸fZSZX ´¹ffSX IYe, °fZSZX dQ»f IZY ´ffÀfÜÜ RYf¦fb³f IYe ¸fÀ°fe ¦fBÊX, f`NXf dUIY»f CXQfÀfÜ SaX¦f Àf·fe AWXÀffÀf IZY, d´fi¹fZ Àfb³fWXSZX ´ffÀfÜÜ SXf¸f fWXfQbSX SXf¹f UdSXâ ´fÂfIYfSX ÀfbfWX ÀfcSXþ CX¦f³fZ IZY Àff±f WXe þ`U U³fÀ´fd°f¹fûÔ ¸fZÔ WX»f¨f»f VfbøY WXû þf°fe WX`Ü ´fØfZ A´f³fe ffWXZÔ Jû»f³fZ »f¦f°fZ WX`Ô AüSX RcY»f ¸fbÀIbYSXf³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ B³WXeÔ IZY fe¨f EIY AüSX SXÔ¦f dJ»f°ff WX`- f¨¨fûÔ IZY ÀIcY»f OÑZÀf IYf SXÔ¦f, þû df³ff dIYÀfe VfûSX IZY ¸fð¸f-¸fð¸f þÔ¦f»f IYe ´f¦fOXÔdOX¹ffÔ ¨f»f³fZ »f¦f°ff WX`Ü ¹fWX UWX ·ffSX°f WX`, þWXfÔ f¨¨fZ ffÀfe ·ff°f ¹ff Af²ff ´fZMX, df³ff ³ffV°ff AüSX dMXdRY³f IZY A´f³fe A²fcSXe dIY°fff-IYfg´fe IYû Ófû»fZ ¸fZÔ »fMXIYf¹fZ ÀfcSXþ IZY Àff±f QüOÞX »f¦ff°fZ WX`ÔÜ ¹fWX CXQfÀfe³f ·ffSX°f ³fWXeÔ WX`, ¹fWX Àf´f³fûÔ ÀfZ ·fSXf WXbAf ·ffSX°f WX`, þWXfÔ dþþedU¿ff WX`, ÀfÔ§f¿fÊ WX`Ü ¹fWX þÔ¦f»f ¸fZÔ ¸fû¦f»fe IYe IYWXf³fe ÀfZ ª¹ffQf SXû¸ffÔ¨fIYfSXe ¹f±ff±fÊ WX`Ü Aü´fd³fUZdVfIY Àf¸f¹f ¸fZÔ BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ ³fZ ¨f¨fÊ IZY Àff±f-Àff±f ÀIcY»fûÔ, ÀUfÀ±¹f IZYÔQiûÔ B°¹ffdQ [ ³fªfdSX¹ff ] IZY Àff±f þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ff ±ff AüSX CX³WXûÔ³fZ IYd±f°f Af²fbd³fIY°ff IZY dU¨ffSX IYû UWXfÔ IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ AfSXûd´f°f IYSX³ff VfbøY dIY¹ffÜ ²f¸fÊ ´fi¨ffSX IZY CXïZV¹f ÀfZ ¦f¹fZ d¸fVf³fdSX¹fûÔ ³fZ ÀfZUf IZY ³ff¸f ´fSX dVfÃff IZY ÃfZÂf ¸fZÔ AdUÀ¸fSX¯fe¹f ´fWX»f IYeÜ ¹fôd´f ¸fWXf³f ARiYeIYe »fZJIY ³¦fb¦fe Uf ±¹ffÔ¦fûÔ IYWX°fZ WX`Ô dIY ¹fWX ¸ff³fdÀfIY ¦fb»ff¸fe IYe ´fidIiY¹ff IYf Ad³fUf¹fÊ ¨fSX¯f WX`, »fZdIY³f ÀffÔÀIÈYd°fIY øY´ffÔ°fSX¯f IYf QcÀfSXf ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fWX»fc ¹fWX ±ff þWXfÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY SXfþ³fed°f ÀfZ ª¹ffQf ÀfZUf IY¸fÊ ´fi·ffUe ±ffÜ B³WXûÔ³fZ þÔ¦f»f IYe Qbd³f¹ff IYû ffIYe U`dV½fIY Qbd³f¹ff IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ »ff¹ffÜ BÀfÀfZ EIY AûSX ffWXSX IYe Qbd³f¹ff IYû Àf¸fÈð ÀfÔÀff²f³fûÔ IYf Äff³f WXbAf, UWXeÔ QcÀfSXe AûSX À±ff³fe¹f Àf¸fbQf¹fûÔ IZY ¹fWXfÔ ´fid°fSXû²f IYe ³f¹fe U`IYd»´fIY ÀfÔÀIÈYd°f d³fd¸fÊ°f WXbBÊÜ BÀfe ÀfZ dfSXÀff ¸fbÔOXf IZY øY´f ¸fZÔ AfdQUfÀfe ´fid°fSXû²f IYe Af²fbd³fIY ¨fZ°f³ff ´f`Qf WXbBÊ AüSX ¸fZ³ffÀf SXf¸f AûOÞXZ¹ff IYf k¸f°fb SXA: IYWXd³fl ¸fbÔOXf þeU³f IYf fÈWXQ IYûVf ÀfÔQZWX IYSX³fZ Uf»fZ BÔÀff³f IYû Qbd³f¹ff ¸fZÔ IY·fe ·fe VffÔd°f ³fWXeÔ d¸f»f°fe ¦fe°ff Àf·fe UZQûÔ U VffÀÂfûÔ IYf ÀffSX WX`Ü ßfe¸fòf¦fU°f ¦fe°ff Äff³f IYf A±ffWX Àff¦fSX WX`Ü ¸f³fb¿¹f IYû Àffd°UIY þeU³f IYe ´fiZSX¯ff ¦fe°ff ¦fiÔ±f ÀfZ WXe d¸f»f°fe WX`Ü ¦fe°ff Àf¸fÀ°f ´ff´fûÔ IYû ³fá IYSX³fZ IYf ¸ff²¹f¸f WX`Ü Afþ IZY Uf°ffUSX¯f ¸fZÔ ·fe ¦fe°ff IYe ¹fZ CX´fQZVf fWXb°f ¸ff¹f³fZ SXJ°fZ WX`ÔÜ ¹fWXfÔ WX¸f Af´fIYû f°ff SXWXZ WX`Ô ¦fe°ff IZY ¹fZ 4 CX´fQZVf þû Af´fIYf þeU³f IZY ´fid°f ³fþdSX¹ff fQ»f QZÔ¦fZÜ ÀfÔQZWX IY·fe ³f IYSXû: ÀfÔQZWX ¹ff³fe VfIY EZÀfe ¨feþ WX` dþÀfIYe UþWX ÀfZ IYûBÊ ·fe EIY JbVf ³fWXeÔ SXWX ÀfIY°ff WX`Ü ·ff¦fU°f ¦fe°ff IZY A³fbÀffSX IYWXf þf°ff WX` dIY EIY ÀfÔQZWX IYSX³fZ Uf»fZ BÔÀff³f IYû Qbd³f¹ff ¸fZÔ IY·fe ·fe VffÔd°f ³fWXeÔ d¸f»f°fe WX`Ü JbQ ´fSX dUV½ffÀf SXJZÔ: dþÔQ¦fe ¸fZÔ ¨ffWXZ þû ·fe Àf¸f¹f Qfd¦f¹fûÔ IYû ³f d¸f»fZ Vfe¿fÊ ´fQ ·fe °fû ¹fWX WXû SXWXf WX` dIY dþ³f ´fSX ÀfÔ¦fe³f AfSXû´f WX`Ô, UZ ·fe ÀffÔÀfQ-dU²ff¹fIY f³fZ SXWX°fZ WX`Ô AüSX CX³fIZY ¸fbIYQ¸fûÔ IYf IYûBÊ d³f´fMXfSXf ·fe ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü ³¹ff¹f´ffd»fIYf ÀfZ WX¸f ¹fWX CX¸¸feQ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ dIY UWX BÀfIYf d³f´fMXfSXf IYSXZ¦feÜ WXfÔ, ¹fWX WXû ÀfIY°ff WX` dIY þ³f-´fid°fd³fd²f°U IYf³fc³f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYSXIZY ¨fb³ffU ÀfZ CX³f »fû¦fûÔ IYû QcSX SXJf þf ÀfIY°ff WX`, þû A´fSXf²fe dIYÀ¸f IZY WX`ÔÜ ¸f`Ô ¹fWX ÀffRY IYWX°ff WXcÔ dIY ¹fWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ·fe ´fSXeÃff WX`Ü A¦fSX þ³f- ´fid°fd³fd²f°U IYf³fc³f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf þf °fIY ³fWXeÔ WXû°ff WX`, °ff °fIY ¹fWX °fû »fû¦f ¸ff³f ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ´ffdMXʹffÔ Qfd¦f¹fûÔ IYû ¸fÔÂfe ´fQ ÀfZ UÔd¨f°f SXJZÔ, þf °fIY CX³f ´fSX »f¦fZ AfSXû´fûÔ IYf d³f´fMXfSXf ³f WXû þf¹fZÜ »fZdIY³f, dþÀf °fSXWX IYe SXfþ³fed°fIY IYf¹fÊ ´fi¯ff»fe WX`, CXÀf¸fZÔ Vfe¿fÊ ³fZ°f?È°U ´fSX ¹fWX d³f·fÊSX IYSX°ff WX` dIY BÀf °fSXWX IYf ´fSXWXZþ UWX SXJ°fZ WX`Ô ¹ff ³fWXeÔÜ QcÀfSXe ff°f ¹fWX WX` dIY SXfþ³fed°fIY fQ»fZ IYe IYfSXÊUfBÊ ÀfZ ·fe fWXb°f ÀffSXZ ¸fbIYQ¸fZ Qf¹fSX dIY¹fZ þf°fZ WX`ÔÜ ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IZY ¦fNX³f IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ Vfe¿fÊ ³fZ°fÈ°U ¢¹ff IYSX°ff WX`, BÀf ff°f IYû CXÀfe ´fSX LûOÞX Qedþ¹fZÜ »fZdIY³f, ¹fWX þøYSX WXû ÀfIY°ff WX` dIY EIY ÀU°fÔÂf EþZÔÀfe, ¹ff ¨fb³ffU Af¹fû¦f þ`Àfe ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ff IYû A¦fSX ¹fWX Ad²fIYfSX QZ dQ¹ff þf¹fZ dIY UWX d³f¯fʹf IYSXZ dIY ³ff¸ffÔIY³f ·fSX³fZUf»fZ CX¸¸feQUfSX IYe ´fÈâ·fcd¸f IYe UWX þfÔ¨f IYSXZ AüSX A³fbd¨f°f ´ff³fZ ´fSX CXÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX³fZ ÀfZ SXûIY ÀfIZY, °fû BÀfÀfZ VfbøY ¸fZÔ WXe ÀfRYfBÊ VfbøY WXû þf¹fZ¦feÜ ¹fWX dÀf»fdÀf»ff þf VfbøY WXû¦ff, °ff ¸fþfcSX³f SXfþ³fed°fIY ³fZ°fÈ°U IYû ¹fWX QZJ³ff ´fOÞXZ¦ff dIY UWX fZQf¦f »fû¦fûÔ IYû WXe dMXIYMX QZÜ OXfg A³fbþ »fb¦fb³f ÀfWXf¹fIY ´fiûRZYÀfSX, QdÃf¯f dfWXfSX IZYÔQie¹f dUdU, ¦f¹ffX ªfe½f³f-QVfʳf ¸fb £¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf AüSX CX³fIZY DY´fSX Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fûÔ ´fSX EOXeAfSX (EÀfûdÀfEVf³f RYfgSX OXZ¸fûIiYZdMXIY dSXRYfg¸ÀfÊ) IYe A·fe Af¹fe dSX´fûMXÊ ¹fWX f°f»ff°fe WX` dIY ·ffSX°f ¸fZÔ IYSXef 35 ´fid°fVf°f ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ ´fSX Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fZ QþÊ WX`ÔÜ UWXeÔ 81 ´fid°fVf°f ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYSXûOÞX´fd°f WX`ÔÜ BÀf dSX´fûMXÊ IZY E°fffSX ÀfZ Qû ´fWX»fc ³fþSX Af°fZ WX`ÔÜ ´fWX»ff °fû ¹fWX dIY SXfþ³fed°f IYSX³fZUf»fZ ¹ff ´ffdMXʹfûÔ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ AfdQ Àf¸f¹fÀf¸f¹f ´fSX Àf°¹ff¦fiWXAfÔQû»f³f IYSX°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ AüSX AfÔQû»f³fIYfdSX¹fûÔ IYû »fZIYSX WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ EIY IYf³fc³f WX`, þû AÔ¦fiZþfZÔ ³fZ 1860 ¸fZÔ f³ff¹ff ±ff, dþÀf¸fZÔ Afþ °fIY IYûBÊ ´fdSXU°fʳf ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü UWX IYf³fc³f WX` ¹fdQ EIY Af¸f ³ff¦fdSXIY A´fSXf²fe WX` AüSX UWX dþ³f ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ þZ»f þf°ff WX`, CXÀfe °fSXWX IYe ²ffSXfAûÔ ¸fZÔ AfÔQû»f³f IYSX SXWXZ SXfþ³fed°fIY IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe þZ»f þf°fZ WX`ÔÜ ¹ff³fe þf IYûBÊ ³fZ°ff ¹ff IYf¹fÊIY°ffÊ AfÔQû»f³f ¸fZÔ þZ»f ¦f¹ff, °fû CXÀf ´fSX ·fe UWXe ²ffSXfEÔ »f¦f°fe WX`Ô, þû EIY A´fSXf²fe ´fSX »f¦f°fe WX`ÔÜ þf Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ ¹fWX R`YÀf»ff Àfb³ff¹ff dIY Af Af´fIYû A´f³ff WXbd»f¹ff f°ff³ff WXû¦ff, A´f³fe ÀfÔ´fdØf f°ff³fe WXû¦fe, °fû BÀf ´fidIiY¹ff IZY °fWX°f WXbd»f¹ff f°ff³fZ ¸fZÔ ¹fWX f°ff³ff WXû°ff WX` dIY Af´fIZY DY´fSX IYü³fIYü³f ÀfZ ¸fbIYQ¸fZ ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE ¨fb³ffU Af¹fû¦f CX´ff¹f f°ff SXWXf WX`, þû CXd¨f°f WXû ÀfIY°ff WX`A¦fSX AfÔQû»f³f IYSX³fZUf»fûÔ IZY d»fE A»f¦f ²ffSXfAûÔ IYf ´fifU²ff³f ³fWXeÔ f³ff ÀfIY°fZ, °fû IY¸f ÀfZ IY¸f ¹fWX °fû °f¹f WXû³ff ¨ffdWXE dIY dþ³f ´fSX ÀfÔ¦fe³f Af´fSXfd²fIY ¸fbIYQ¸fZ ¨f»f SXWXZ WXûÔ, CX³fIYû ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe Bþfþ°f WXe ³f d¸f»fZÜ A·fe °fû ¹fWX WXû SXWXf WX` dIY dþ³f ´fSX ÀfÔ¦fe³f AfSXû´f WX`Ô, UZ ·fe ÀffÔÀfQdU²ff¹fIY f³fZ SXWX°fZ WX`Ô AüSX CX³fIZY ¸fbIYQ¸fûÔ IYf IYûBÊ d³f´fMXfSXf ·fe ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü ³¹ff¹f´ffd»fIYf ÀfZ WX¸f ¹fWX CX¸¸feQ ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZ dIY UWX BÀfIYf d³f´fMXfSXf IYSXZ¦feÜ WXfÔ, ¹fWX WXû ÀfIY°ff WX` dIY þ³f ´fid°fd³fd²f°U IYf³fc³f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IYSXIZY ¨fb³ffU ÀfZ CX³f »fû¦fûÔ IYû QcSX SXJf þf ÀfIY°ff WX`, þû A´fSXf²fe dIYÀ¸f IZY WX`ÔÜ ¸f`Ô ¹fWX ÀffRY IYWX°ff WXcÔ dIY ¹fWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe ·fe ´fSXeÃff WX`Ü A¦fSX þ³f´fid°fd³fd²f°U IYf³fc³f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf þf °fIY ³fWXeÔ WXû°ff WX`, °ff °fIY ¹fWX °fû »fû¦f ¸ff³f ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ´ffdMXʹffÔ Qfd¦f¹fûÔ IYû ¸fÔÂfe ´fQ ÀfZ UÔd¨f°f SXJZÔ, þf °fIY CX³f ´fSX »f¦fZ AfSXû´fûÔ IYf d³f´fMXfSXf ³f WXû þf¹fZÜ »fZdIY³f, dþÀf °fSXWX IYe SXfþ³fed°fIY IYf¹fÊ ´fi¯ff»fe WX`, CXÀf¸fZÔ Vfe¿fÊ ³fZ°f?È°U ´fSX ¹fWX d³f·fÊSX IYSX°ff WX` dIY BÀf °fSXWX IYf ´fSXWXZþ UWX SXJ°fZ WX`Ô ¹ff ³fWXeÔÜ QcÀfSXe ff°f ¹fWX WX` dIY SXfþ³fed°fIY fQ»fZ IYe IYfSXÊUfBÊ ÀfZ ·fe fWXb°f ÀffSXZ ¸fbIYQ¸fZ Qf¹fSX dIY¹fZ þf°fZ WX`ÔÜ ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IZY ¦fNX³f IZY AfE WX¸fZÔ JbQ ´fSX dUV½ffÀf SXJ³ff ¨ffdWXEÜ þeU³f ¸fZÔ IbYL ·fe f³ff þf ÀfIY°ff WX` A¦fSX JbQ ´fSX dUV½ffÀf SXJIYSX IYf¸f dIY¹ff þfEÜ ¦fe°ff ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY IiYû²f ¸f³fb¿¹f IYf QbV¸f³f WX`! þf ·fe ¸f³fb¿¹f ¦fbÀÀff IYSX°ff WX` °fû Uû Àfû¨f³fZ Àf¸fÓf³fZ IYe VfdöY Jû QZ°ff WX`Ü EIY °fSXWX ÀfZ ¦fbÀÀff WXe dIYÀfe ·fe ½¹fdöY IYe AÀfRY»f°ff IYf Àf¸f¹f ¸fZÔ Vfe¿fÊ ³fZ°fÈ°U ¢¹ff IYSX°ff WX`, BÀf ff°f IYû CXÀfe ´fSX LûOÞX Qedþ¹fZÜ »fZdIY³f, ¹fWX þøYSX WXû ÀfIY°ff WX` dIY EIY ÀU°fÔÂf EþZÔÀfe, ¹ff ¨fb³ffU Af¹fû¦f þ`Àfe ÀfÔU`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ff IYû A¦fSX ¹fWX Ad²fIYfSX QZ dQ¹ff þf¹fZ dIY UWX d³f¯fʹf IYSXZ dIY ³ff¸ffÔIY³f ·fSX³fZUf»fZ CX¸¸feQUfSX IYe ´fÈâ·fcd¸f IYe UWX þfÔ¨f IYSXZ AüSX A³fbd¨f°f ´ff³fZ ´fSX CXÀfZ ¨fb³ffU »fOÞX³fZ ÀfZ SXûIY ÀfIZY, °fû BÀfÀfZ VfbøY ¸fZÔ WXe ÀfRYfBÊ VfbøY WXû þf¹fZ¦feÜ ¹fWX dÀf»fdÀf»ff þf VfbøY WXû¦ff, °ff ¸fþfcSX³f SXfþ³fed°fIY ³fZ°fÈ°U IYû ¹fWX QZJ³ff ´fOÞXZ¦ff dIY UWX fZQf¦f »fû¦fûÔ IYû WXe dMXIYMX QZÜ A·fe °fû ¨fb³ffU þe°f³fZ ¸fZÔ Àf¸f±fÊ ½¹fdöY IYû WXe dMXIYMX dQ¹ff þf°ff WX`Ü AüSX AfþIY»f Àf¸f±fÊ UWXe WX`, dþÀfIZY ´ffÀf Jcf ´f`Àff WX` AüSX OXÔOXZ IYf þûSX WX`Ü þWXfÔ °fIY ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf AüSX CX³f ´fSX Af´fSXfd²fIY ¸ff¸f»fûÔ IYf ÀfUf»f WX`, °fû BÀf¸fZÔ dþÀf ´fSX Qû ²ffSXfEÔ JfÀfIYSX 302 AüSX 307, »f¦fe WX`Ô, °fû EZÀfZ ½¹fdöY IYû ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXWX³fZ IYf IYûBÊ Ad²fIYfSX ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ þWXfÔ °fIY ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf IYf ¸ff¸f»ff WX`, °fû Af EIY dÀf»fdÀf»ff VfbøY WXbAf WX` dIY »fû¦f A´f³fe ÀfÔ´fdØf §fûd¿f°f IYSX SXWXZ WX`Ô, dþÀfÀfZ CX³f ´fSX EIY ³f`d°fIY QffU ·fe Af¹fZ¦ffÜ EIY §fû¿f¯ff IYe ½¹fUÀ±ff WXû³fe ¨ffdWXE dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ dIYÀfe IYe ÀfÔ´fdØf dIY°f³fe ±fe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe f³f³fZ IZY IbYL U¿fûÊÔ ¸fZÔ WXe CXÀfIYe ÀfÔ´fdØf dIY°f³fe fPÞXe AüSX CXÀf fPÞXû°fSXe IYf pû°f ¢¹ff WX`Ü IZYU»f ÀfÔ´fdØf IYe §fû¿f¯ff IYfRYe ³fWXeÔ WX`Ü WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ÀfØff WX¸fZVff ÀfZ ³f`d°fIY »fû¦fûÔ IYû Qe þf°fe SXWXe WX`, þû fZQf¦f WX`Ô AüSX dþ³f ´fSX Af´fSXfd²fIY ¸fbIYQ¸fZ ³f ¨f»f SXWXZ WXûÔÜ »fZdIY³f, þf ÀfZ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ´f`ÀfZ IYf ´fi·ffU fPÞXf WX`, IYSXef 1971 ÀfZ, °ff ÀfZ SXfþ³fed°f IYf ÀUøY´f ·fe fQ»f ¦f¹ff WX` AüSX CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ¨f¹f³f IZY ffSXZ ¸fZÔ Q»fûÔ ¸fZÔ þû ³fZ°fÈ°U IYe IYÀfüMXe WX`, UWX ·fe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ fQ»f ¦f¹fe WX`Ü ´fWX»fZ IZY þ¸ff³fZ ¸fZÔ, dU´fÃfe Q»f IYû A¦fSX ¹fWX ´f°ff WXû°ff ±ff dIY UWX ¨fb³ffU WXfSXZ¦ff, dRYSX ·fe UWX Bʸff³fQfSX ½¹fdöY IYû CX¸¸feQUfSX f³ff°ff ±ff AüSX °ff ¨fb³ffU IYû SXfþ³fed°fIY fWXÀf IZY þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ ÀIcY»f IYf WXû³ff IYfSX¯f f³f°ff WX`Ü ¸f³f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f SXJû: ¸f³f ´fSX d³f¹fÔÂf¯f fWXb°f þøYSXe WX`Ü þû BÀf ´fSX d³f¹fÔÂf¯f ³fWXeÔ SXJ°ff WX` Uû VfÂfb IYe °fSXWX ½¹fUWXfSX SXJ°ff WX`Ü d»fE BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff ±ffÜ ¸fÀf»f³f, OXfg »fûdWX¹ff ³fZ 1962 ¸fZÔ ¦Ufd»f¹fSX dSX¹ffÀf°f IYe ¸fWXfSXf³fe IZY dJ»ffRY EIY ÀfRYfBÊIY¸feÊ ÀfbJû SXf³fe IYû CX¸¸feQUfSX f³ff¹ff ±ff AüSX IYWXf ±ff A¦fSX ÀfbJû SXf³fe þe°f°fe WX`Ô, °fû BÀfÀfZ Àff¸ffdþIY AüSX Afd±fÊIY IiYfÔd°f IYe VfbøYAf°f WXû¦feÜ BÀfIYf ¸f°f»ff ±ff ¦f`SXfSXffSXe AüSX SXfþZSXþUfOÞXZ IZY dJ»ffRY ¨fb³ffU »fOÞX³fZ IYe VfbøYAf°f IYSX³ffÜ »fZdIY³f, AfþIY»f EZÀff WXû³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü AfþIY»f ª¹ffQf°fSX SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ ¸fZÔ ¹fWX QZJ³fZ IYû d¸f»f°ff WX` dIY UZ dþ³fIYû CX¸¸feQUfSX f³ff°fZ WX`Ô, ¹fWX þf³f³fZ IYe IYûdVfVf ³fWXeÔ WXû°fe dIY CX³fIYe ´fÈâ·fcd¸f ¢¹ff WX`, CXÀfIZY ÀfÔÀIYfSX ¢¹ff WX`Ô AüSX ¢¹fûÔ UWX SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af¹ff WX`Ü dÀfRYÊ EIY WXe ¨feþ þf³f³fZ IYe IYûdVfVf SXWX°fe WX` dIY ¢¹ff UWX CX¸¸feQUfSX ¨fb³ffU þe°f ÀfIY°ff WX`Ü AüSX ¹fWX Àfû¨f »f¦f·f¦f Àf·fe Q»fûÔ ¸fZÔ WX`Ü þe°ffDY CX¸¸feQUfSX Jûþ³fZ IYe þ`ÀfZþ`ÀfZ ´fiUÈdØf fPÞXe WX`, U`ÀfZU`ÀfZ CX³f »fû¦fûÔ IYû CX¸¸feQUfSX f³ff¹ff þf³fZ »f¦ff WX`, þû A´f³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ kQfQfl IZY øY´f ¸fZÔ ¸fVfWXcSX WXûÔÜ ¸fbÓfZ ¹ffQ WX` dIY þf ¸f`Ô ÀfØfSX IZY QVfIY ¸fZÔ f³ffSXÀf ¸fZÔ ´fPÞX°ff ±ff, °ff UWXfÔ IbYL À±ff³fe¹f QfQf WXû°fZ ±fZ, dþ³fIYf BÀ°fZ¸ff»f IYfÔ¦fiZÀf ¨fb³ffU þe°f³fZ ¸fZÔ IYSX°fe ±fe, »fZdIY³f CX³fIYû IY·fe CX¸¸feQUfSX ³fWXeÔ f³ff°fe ±feÜ CXÀf þ¸ff³fZ ¸fZÔ ¦fbÔOXf¦fQeÊ IZY dJ»ffRY A¦fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYfSXÊUfBÊ IYSX°ff ±ff, °ff ÀffSXZ QfQf VfWXSX LûOÞXIYSX IYWXeÔ ¨f»fZ þf°fZ ±fZ. »fZdIY³f, 197071 IZY ffQ SXfþ³fed°f ¸fZÔ Qû fOÞXZ WXÀ°fÃfZ´f WXbEÜ EIY WXÀ°fÃfZ´f BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ³fZ dIY¹ff dIY CX³WXûÔ³fZ dU²ff³fÀf·ff AüSX »fûIYÀf·ff IZY ¨fb³ffUûÔ IYû A»f¦fA»f¦f IYSX dQ¹ff AüSX ´f`ÀfZ IZY f»f ´fSX ¨fb³ffU WXû³fZ »f¦fZÜ QcÀfSX WXÀ°fÃfZ´f Af´ff°fIYf»f ¸fZÔ ÀfÔþ¹f ¦ffÔ²fe ³fZ dIY¹ff dIY CX³fIZY ÀfÔ¦feÀff±fe CX³fIZY IYf¹fÊIY°ffÊ f³f ¦f¹fZÜ BÀf °fSXWX ÀfZ SXfþ³fed°f ¸fZÔ A´fSXfd²f¹fûÔ IYe ´f`NX f³f³fe VfbøY WXbBÊ, þû Afþ WXSX ´ffMXeÊ ¸fZÔ ½¹ff~ WXû ¦f¹fe WX`Ü d»fdJ°f øY´f ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX ÀfÔ·fU WXbAfÜ ffQ ¸fZÔ þf QZVf ¸fZÔ ³fUþf¦fSX¯f IYf dU¨ffSX Af¹ff, °ff ²feSXZ-²feSXZ ·ffSX°fe¹f°ff IZY QZVfþ dU¨ffSX IZY Àff±f UZ ÀfZUf ÀfÔÀ±ffEÔ AüSX Afßf¸f þÔ¦f»fûÔ IYe °fSXRY ÷YJ IYSX³fZ »f¦fZÜ Af ¹fWXfÔ ÀfZ Qû dU¨ffSXûÔ IZY fe¨f ´fid°fÀ´f²ffÊ IZY Àff±f dVfÃff IYe ff°f IYWXe þf³fZ »f¦feÜ ÀfZUf ÀfÔÀ±ffEÔ AüSX Afßf¸f Uf»fûÔ IZY ¹fWXfÔ QZVfþ dVfÃff IZY ³ff¸f ´fSX ´fb³fb÷Y°±ff³fUfQe U`dQIY- ´füSXfd¯fIY dU¨ffSX WX`ÔÜ ¹fcd³fÀfZRY AfdQ ÀfÔÀ±ffAûÔ IYe ¹fûþ³ffAûÔ AüSX ´fiû°ÀffWX³f ÀfZ Jb»f SXWXZ Ad·f¹ff³f ÀIcY»fûÔ ³fZ dVfÃff IYe ´fWXbÔ¨f IYf dUÀ°ffSX dIY¹ff WX`Ü Af IYBÊ þ¦fWX ³f¹fZ ÀIcY»f Jb»f SXWXZ WX`Ô AüSX IYBÊ ´fif±fd¸fIY ÀIcY»fûÔ IYû A´f¦fiZOX dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ³fUûQ¹f dUôf»f¹f ·fe Jb»f SXWXZ WX`ÔÜ LfÂffAûÔ IZY d»fE IYÀ°fcSXff ¦ffÔ²fe AfUfÀfe¹f dUôf»f¹f Jb»f SXWXZ WX`Ô, »fZdIY³f B³f ÀffIZY ffUþcQ ÀIcY»fûÔ IYf ·ffSXe A·ffU WX`Ü Af¸f°füSX ´fSX þ³fÀfÔ£¹ff IZY A³fb´ff°f IYû QZJIYSX ÀIcY»fûÔ IZY Jû»f³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff þf°ff WX`, »fZdIY³f þÔ¦f»f IZY AÔ¨f»fûÔ ¸fZÔ þ³fÀfÔ£¹ff IYf §f³f°U IY¸f WXû³fZ IZY IYfSX¯f f¨¨fûÔ ÀfZ ÀIcY»f IYe ´fWXbÔ¨f QcSX WX`Ü ´f`OX ¸f³f Aafcªff ¸ffg»f- 0771-4028480 AfBʳffg¢Àf (¸f`¦³fZMXû ¸ffg»f) 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30, 4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ´fôfU°f dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f) 0771-6538111 9.30 ,10.40, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45,9.45,10.20 fþZÜ d¦»fMXÐþ(´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.00, 12.15, 2.30,4.50, 7.10, 9.40 fþZ dÀf³fZ¸f`¢Àf (dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸ffg»f)-9.00, 10.20, 12.00, 1.30, 3.00,4.30, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 fªfZÜ ·ff¦f¸f°fe AfBʳff¢Àf(dÀfMXe ¸ffg»f36) 0771 4028482 9.50, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ d¦f»fMXÐÀf (´f¨f´fZOÞXe ³ffIYf) 10.40, 4.00, 9.45, fªfZÜ ´feUeAfS X(¸f`¦³ûMû ¸ffg»f) (0771 4241919)10.05, .1.10, 4.10, 7.10, 10.10 fªfZÜ dÀf³fZ¸f`¢Àf 9.45, 3.45, 6.45, 9.45 fªfZÜ SXf¹f´fbSX Afªf IYf SXfdVf RY»f ¸fZ¿f ½fÈ¿f·f d¸f±fb³f IYIÊY dÀfaWX IY³¹ff °fb»ff ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX` dIY Af´fIYf dQ³f d¸fdßf°f RY»fQf¹fe SXWXZ¦ffÜ ´fdSXUfSXþ³fûÔ IZY Àff±f f`NXIYSX Af´f ¸fWX°U´fc¯fÊ ¨f¨ffÊ IYSXZÔ¦fZÜ ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX` dIY ³fE IYf¹fÊ IYe ´fiZSX¯ff d¸f»fZ¦fe AüSX Af´f CX³WXZÔ ´fifSXÔ·f IYSX ´ffEÔ¦fZÜ dIYÀfe ²ffd¸fÊIY À±f»f IYe ¹ffÂff IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ³fE IYf¹fÊ IYf ´fifSXÔ·f °f±ff SXû¦fû´f¨ffSX ´fifSXÔ·f IYSX³ff Afþ Àff¸ff³¹f RY»fQf¹fe SXWXZ¦ffÜ IiYû²f IYe ·ffU³ff IYû ÀfÔ¹f¸f ¸fZÔ ³fWXeÔ SXJZÔ¦fZ °fû ´fdSX¯ff¸f ´fid°fIcY»f WXû¦ffÜ U`·fUVff»fe þeU³fVf`»fe °f±ff ¸f³fûSXÔþIY ´fiUÈdØf¹fûÔ ÀfZ Afþ Af´f Af³fÔdQ°f SXWXZÔ¦fZ EZÀff ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX`ÔÜ ½¹ffUÀffd¹fIY ÃfZÂf ¸fZÔ Af´fIYû »ff·f WXû¦ffÜ ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX`Ô dIY Afþ IYf dQ³f ¸f²¹f¸f RY»fQf¹fe WXû¦ffÜ ´ffdSXUfdSXIY ÀfQÀ¹fûÔ IZY Àff±f Uf¯fe ¸fZÔ ÀfÔ¹f¸f fSXd°fE¦ffÜ Q`d³fIY IYf¹fÊ ¸fZÔ dU§³f Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Afþ IZY dQ³f Af´fIYû dIYÀfe ·fe °fSXWX IZY IY»fWX AüSX ¨f¨ffÊ ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYe ¦f¯fZVf þe Àf»ffWX QZ°fZ WX`ÔÜ AfIYdÀ¸fIY J¨fÊ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü Af´fIZY d»fE Àf¸f¹f Vfb·f WX` EZÀff ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX`ÔÜ ¸f³f ¸fZÔ ÀfÔUZQ³fVfe»f°ff IYe ¸ffÂff Ad²fIY SXWXZ¦feÜ VffSXedSXIY ÀRcYd°fÊ IYf A·ffU SXWXZ¦ffÜ ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX`Ô dIY Afþ ´fcSXZ dQ³f Af´f ´fiÀf³³f SXWXZÔ¦fZÜ dIYÀfe ³fE IYf¹fÊ IYf ´fifSXÔ·f IYSX ´ffEÔ¦fZÜ Àffd±f¹fûÔ UÈdV¨fIY ÀfZ ÀfbJ EUÔ Af³fÔQ IYe ´fifd~ WXû¦feÜ ²f³fb ¸fIYSX IbaY·f ¸fe³f Af´f IYf dQ³f d¸fdßf°f RY»fQf¹fe WX` EZÀff ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX`ÔÜ AÀf¸fÔþÀf IZY IYfSX¯f d³f¯fʹf »fZ³ff IYdNX³f WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¸f³f ¸fZÔ ½¹f¦fi°ff SXWXZ¦feÜ ¦f¯fZVfþe IZY AfVfeUfÊQ ÀfZ Afþ Af´fIYf ´fi°¹fZIY IYf¹fÊ ÀfSX»f°ff ÀfZ ´fc¯fÊ WXû¦ffÜ IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ °f±ff ½¹ffUÀffd¹fIY À±f»f ´fSX Af´fIYe ´fid°fâf ¸fZÔ UÈdî WXû¦feÜ ÀUfÀ±¹f IZY ´fid°f þf¦f÷YIY SXWX³fZ IYe ¦f¯fZVfþe Àf»ffWX QZ°fZ WX`ÔÜ A³fbd¨f°f À±ff³f ´fSX ´fcÔþed³fUZVf ³f WXû BÀfIYf ²¹ff³f SXdJE¦ffÜ ¦f¯fZVfþe IYWX°fZ WX`Ô dIY Afþ Af´f ´ffdSXUfdSXIY °f±ff Àff¸ffdþIY ff°fûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f d»f~ SXWXZÔ¦fZÜ d¸fÂfûÔ ÀfZ ·fZÔMX WXû¦fe AüSX CX³fIZY ´feLZ J¨fÊ IYSX³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ´fÔ. SXf²fff»»f·f d¸fßff ´feUeAfSX 4241919 8800900009 AfB³ffg¢Àf 4228480 d¦»fMXÐÀf 4013843 dÀf³fZ¸f`¢Àf 6538111 df¦f dÀf³fZ¸ff 2293540 93025 55545 SXfþ 2229223 V¹ff¸f 2229100 ´fi·ff°f 2525532

15 RYSXUSXe 2018 5 ¦fb÷Y½ffSX ·f¦fUf³f AfdQ³ff±f ¸fWXfQZU IYe ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY AUÀfSX ´fSX dUVfZ¿f IYe dUVfZ¿f ´fcþf WbXBÊ... A¸f³f ´f±f dIYSXÔQb»fÜ Àf¸fbQi °fMX ÀfZ uvqq RYeMX IYe DY¨ffÔBÊ ´fSX dIYSXÔQb»f ³f¦fSX ¸fZÔ dÀ±f°f SXf¸fffcMXe ¸fZÔ dUSXfþ¸ff³f ·f¦fUf³f AfdQ³ff±f ¸fWXfQZU þe IYe ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY ´ffU³f AUÀfSX ´fSX dVfUd»fÔ¦f IYe dUVfZ¿f IYe dUVfZ¿f ´fcþf A¨fʳff IZY Àff±f ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYe dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ´ff»f³f dIY¹ff ¦f¹ff Ü BÀf dQ³f ³f¦fSX ¸fZÔ dÀ±f°f Àf·fe þ¦fWXûÔ IZY ·f¦fU³f dVfU þe IYe ¸fÔdQSXû ¸fZÔ þ`ÀfZ ²fSX¸f´fbSX I`YÔ´f UfOXÊ IiYÔ qu dÀ±f°f ßfe ßfe fQie³ff±f³ff±f ¸fÔdQSX,¸fZ³f SXûOX dÀ±f°f QdÃf¯fZV½fSX dVfU ¸fÔdQSX,¦ffh²fe³f¦fSX ³f¦fSX dÀ±f°f ´fWXfOÞX ¸fÔdQSX(dVfU ¸fÔdQSX),dSXÔ¦f SXûOX ³f.qu dÀ±f°f ´fVfb´fd°f³ff±f ¸fÔdQSX AüSX Vf`»fZ³Qi ³f¦fSX dÀ±f°f dVfU ¸fÔdQSX B³f Àf·fe ´fdUÂf À±f»fû ¸fZÔ fOÞXZ WXe ²fc¸f-²ff¸f U WX¿fûÊ»»ffÀf IZY Àff±f ·föYû IZY õfSXf ·f¦fU³f ·fû»fZ³ff±f IYe d´fi¹f SXfdÂf ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYû ´fcþ³f IZY øY´f ¸fZÔ ■ IYfUZSXe ³fQe IYWXfg fWX°fe WX` ? QdÃf¯f ¸fZÔ ■ dIYÀfZ ¦fSXef ³fUfþ Jfg IYWXf þf°ff WX` ? ¸fbBʳfbQQe³f d¨fV°fe IYû ■ IYeIYd»f ³ff¸fIY »fûIY³fÈ°¹f dIYÀf SXfª¹f ¸fZÔ ´fidÀfð WX` ? WXdSX¹ff¯ff ■ IbY°fbf ¸fe³ffSX IYWXfg dÀ±f°f WX` ? dQ»»fe ¸fZÔ ■ IYü³f ·ffSX°f IYf ´fi¸fbJ ¨ff¹f CX°´ffQIY SXfª¹f WX` ? AÀf¸f ■ IYü³f Àfe AfIÈYd°f ·fcd¸f¦f°f þ»f ÀfZ f³fe WX` ? IYfÀMXÊdUOXû ■ ÃfZÂfRY»f IYe údá ÀfZ dUV½f ¸fZÔ ·ffSX°f IYf À±ff³f IYü³f Àff WX` ? Àff°fUfÔ ■ JSXeRY IYe RYÀf»f WX`? ¸f¢IYf ■ JbQfBÊ dJQ¸f°f¦ffSX IYe À±ff´f³ff dIYÀf³fZ IYe ? Jf³f AQb»f ¦fµRYfSX Jf³f ■ ¦fÔ¦ff ¹f¸fb³ff ³fQe IYf ÀfÔ¦f¸f À±f»f IYWXfg dÀ±f°f WX` ? B»ffWXfffQ ¸fZÔ ■ ¦fe°f ¦fûdU³Q IZY SXd¨f¹f°ff IYü³f WX` ? þ¹fQZU ■ ¦fb¦f»fe ³ff¸fIY VfQfU»fe dIYÀf JZ»f ÀfZ WX`? dIiYIZYMX ÀfZ ■ ¦ffgU IZY ¸fZ»fZ ¸fZÔ ´fÔþeIYSX¯f Vfb»IY ÀfZ dIYÀfZ Af¹f WXû°fe WX`? dþ»ff ´fdSX¿fQ IYû ■ ¦fû²fSXf IYfÔOX dIYÀf d»fE ´fidÀfð WX` ? ÀUf¸fe dUUZIYf³faQ Àff¸ff³¹f Äff³f dIYÀfe IYe d³fÔQf ³ff IYSXZÔÜ A¦fSX Af´f ¸fQQ IZY d»fE WXf±f fPÞXf ÀfIY°fZ WX`Ô, °fû þ÷YSX fPXfEÔÜ A¦fSX ³fWXeÔ fPÞXf ÀfIY°fZ, °fû A´f³fZ WXf±f þûdOÞX¹fZ, A´f³fZ ·ffB¹fûÔ IYû AfVfeUfÊQ Qedþ¹fZ, AüSX CX³WXZÔ CX³fIZY ¸ff¦fÊ ´fZ þf³fZ Qedþ¹fZÜ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff 7BÀf dQ³f WXþfSXû ·föYû IZY õfSXf ·f¦fUf³ IZY ´fid°f AfÀ±ff AüSX dUV½ffÀf IZY Àff±f A´f³fe ¸f³fûIYf¸f³ff WXZ°fb CX´fUfÀf SXJIYSX ffff IYe d´fi¹f RcY»f ²f°fcSXf AüSX df»U ´fÂf IZY Àff±f ´fcþf A¨fʳff dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf dQ³f ·f¦fUf³f VfÔIYSX þe IYe dVfUd»fÔ¦f IYû ´fÔ¨ff¸fÈ°f U Vfbð þ»f ÀfZ À³ff³fIYSX df»U´fÂf AüSX ²f°fcSXf IZY RcY»f IYe ¸ff»ff f³ffIYSX dVfUd»fÔ¦f ¸fZÔ ´fb¿´ffÔþd»f IZY øY´f ¸fZÔ A´fʯf IYSX A´f³fZ §fSX´fdSXUfSX,Àf¸ffþ IYe IY»¹ff¯f WXZ°fb ffff AüSX ¸ff°ff ´ffUÊ°fe ÀfZ IYf¸f³ff IYe ¦fBÊ AüSX JfÀf ff°f ¹fWX SXWXe IYe BÀf dQ³f SXf¸fffcMXe dÀ±f°f ·f¦fUf³ dVfU þe IYe ¸fÔdQSX ´fdSXÀfSX IYfRYe »fû¦fû ¸fZÔ AfIY¿fʯf IYf IZYÔQi SXWXf WX` AüSX BÀf ´ffU³f AUÀfSX ´fSX ³f¦fSX ¸fZÔ dÀ±f°f Àf·fe dVfUf»f¹fûÔ ¸fZÔ ·föYû IZY d»f¹fZ ¸fWXf·fÔOXfSXZ IYf ·fe Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff BÀf ·fÔOXfSXZ ¸fZÔ IYfRYe QcSX-QSXfþ ÀfZ QVfʳf IZY d»f¹fZ Af¹fZ WXb¹fZ ·föY þ³fû ³fZ BÀf ´ffU³f dQ³f IYe IYfRYe ´fiVfÔÀff dIY¹ffÜ SXZ»f¦ffOXe ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû þ»ff¹fZ þf³fZ IZY d»fE ¦fü°f¸f fbð IZY d´f°ff IYf ³ff¸f ¢¹ff WX` ? Vfbðû²f³f ■ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf ¸fZÔ LûMXZ LûMXZ ¸ff¸f»fûÔ IYf d³f´fMXfSXf IYü³f IYSX°ff WX` ? A³fb¸fÔOX»ffd²fIYfSXe ■ §ff³ff ´fÃfe A·¹ffSX¯¹f dIYÀf SXfª¹f ¸fZÔ WX` ? SXfþÀ±ff³f ■ ¨f³ff dIYÀf RYÀf»f IZY A³°f¦fÊ°f Af°ff WX`? Q»fWX³f ■ ¨f³Qi¸ff IYe Àf°fWX ´fSX CX°fSX³fZ Uf»ff ´fi±f¸f ½¹fdöY IYü³f ±ff ? ³fe»f Af¸fÊÀMÑfÔ¦f ■ ¨ffSX¸fe³ffSX IYWXfg dÀ±f°f WX` ? WX`QSXfffQ ■ þfdIYSX WXbÀf`³f IYf Àf¸f³²f dIYÀfÀfZ WX`? °ff»ff UfQ³f ÀfZ ■ þf´ff³f IYe SXfþ²ff³fe MXû¢¹fû IYû dIYÀf CX´f³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff WX` ? AûÀffIYf ■ dþ¸f IYffZÊMX ³fZVf³f»f ´ffIYÊ IYWXfg dÀ±f°f WX` ? CXØfSXfÔ¨f»f ■ dOX¸ffÔOX OÑfµMX IYû IiYfÀf ¢¹fûÔ dIY¹ff þf°ff WX` ? °ffdIY ·fb¦f°ff³f f`ÔIY IZY Jf°fZ IZY ðfSXf WXe dIY¹ff þf ÀfIZY ■ OXfg AQb»f IY»ff¸f ÀfUfÊd²fIY dIYÀf ÃfZÂf ÀfZ ´fidÀfð WXbE ? dUÄff³f ■ Q»f fQ»f IYf³fc³f IYf ´ffdSX°f WXbAf ? rzyv BÊ ¸fZÔ ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU DYþfʲff³fe IYe ´fWX¨ff³f : ÀffÔÀfQ OXf. ¸fWX°fû ÀffÔÀfQ ³fZ dIY¹ff ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU IYf Vfb·ffSXÔ·f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYûSXffÜ ¸fWXfdVfUSXfdÂf IZY ´ffU³f ´fUÊ IZY AUÀfSX ´fSX ´ff»fe ¸fZÔ Qû dQUÀfe¹f ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU IYf Vfb·ffSXÔ·f ÀffÔÀfQ OXfg fÔVfe»ff»f ¸fWX°fû IZY ¸fb£¹f Afd°f±¹f EUÔ ÀfÔÀfQe¹f Àfd¨fU ßfe »fJ³f QZUfÔ¦f³f IYe A²¹fÃf°ff EUÔ ßfe¸f°fe ÀfÔþc Aþ¹f þf¹fÀfUf»f ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f ´ff»fe IYe A²¹fÃf, ßfe¸f°fe þf¸fffBÊ V¹ff¸f, A²¹fÃf þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f ´ff»fe IZY dUdVfá Afd°f±¹f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX IY»fZ¢MXSX ¸fû I`YÀfSX AQb»f WXIY, ´fbd»fÀf A²feÃfIY ßfe ¸f¹fÔIY ßfeUfÀ°fU, ³f¦fSX d³f¦f¸f Af¹fböY SX¯ffeSX Vf¸ffÊ, U³f¸fÔOX»f Ad²fIYfSXe EÀf þ¦fQeVf³f,dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû ßfe BÔQiþe°f dÀfÔWX ¨fÔQiUf»f, ÀfdWX°f A³¹f Ad²fIYfSXe¦f¯f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU IZY Vfb·ffSXÔ·f AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f ÀffÔÀfQ OXfg fÔVfe»ff»f ¸fWX°fûÔ ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f f³f³fZ IZY ´f›f°f SXfª¹f VffÀf³f õfSXf dUIYfÀf IYe dQVff ¸fZÔ Af¦fZ fPX³fZ IZY Àff±f WXe ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fWXÔf IYe ÀffÔÀIÈYd°fIY dUSXfÀf°f EUÔ ´fbSXf°ffd°UIY ¸fWX°U IYû ÀfWXZþ³fZ AüSX ´f¹fÊMX³f IYû fPÞXfUf dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´ff»fe IZY EZd°fWXfdÀfIY dVfU ¸fÔdQSX IYf dUVfZ¿f ¸fWX°U WX`Ü BÀfd»f¹fZ LØfeÀf¦fPX VffÀf³f õfSXf ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU Af¹fûdþ°f IYSX BÀfIYe ´fWX¨ff³f QZVf AüSX Qbd³f¹ff ¸fZÔ IYSXf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü ÀffÔÀfQ ³fZ IYWXf dIY IYûSXff dþ»ff þ»f, U³f IZYVfSX ³f¦fSX ´fMXZ»f ³f¦fSX IYf»fû³fe Afþ ·fe ¸fb»f·fb°f ÀfbdU²ffAû ÀfZ UÔd¨f°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔU Ü IZYÀfSX ³f¦fSX dU¦f°f sq ÀfZ sv U¿fÊ ´fbSXf³fe AfUfÀfe¹f IYf»fû³fe, þû dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY¸´f IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ »f¦ff WXbAf WX` ´fSX³°fb Afþ ´f¹fʳ°f ¸fc»f·fc°f ÀfbdU²ffAûÔ ÀfZ UÔd¨f°f WX` þû d³f¸³ffÔdIY°f WX` Ü IZYÀfSX ³f¦fSX UfOXÊ ³fÔ. tq ¸fZÔ CXôf³f (f¦fe¨ff) WXZ°fb ·fcd¸f AfSXdÃf°f WX` dIY³°fb ¹fWX A·fe °fIY ½¹fUdÀ±fd°f øY´f ÀfZ dUIYdÀf°f ³fWXe WX` EUÔ IYf»fû³fe ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f, À³ff³ff¦ffSX EUÔ ÀfbSXÃff dQUf»f (ffDYÔOÑeUfg»f) ³fWXe WX` A°f: Af´fÀfZ dU³f¸fiÊ d³fUZQ³f WX` d³f¸³f df³QbUfSX IYf»fû³fe ¸fZÔ dUIYfÀf IYf¹fÊ IYSXUf³fZ IYf IYá IYSXZÔ Ü ´fcUÊ ¸fZÔ ·fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe, ÀffÔÀfQ ¸fWXûQ¹f þe, Af¹fböY ¸fWXûQ¹f, ¸fWXf´füSX þe EUÔ IY»fZ¢MXSX IYû IYBÊ ffSX AfUZQ³f dQ¹ff þf ¨fbIYf WX` Ü IZYÀfSX ³f¦fSX ¸fZÔ CXôf³f (f¦fe¨ff) WXZ°fb AfSXdÃf°f ·fcd¸f IYf Àfbd³f¹fûdþ°f øY´f ÀfZ dUIYfÀf IYSX WXSX AfUV¹fIY Àff¸f¦fie IYû ½¹fUdÀ±f°f øY´f ÀfZ À±ffd´f°f IYSXZÔ °ffdIY IYf»fû³fe IZY EUÔ Jd³fþ ÀfÔ´fQf ÀfZ ·fSX´fcSX dþ»ff WX`Ü IÔYQi ÀfSXIYfSX IYe ´fWX»f ´fSX dþ»ff Jd³fþ ³¹ffÀf f³ffIYSX J³f³f ÃfZÂfûÔ IZY dUIYfÀf IYf õfSX Jû»f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Af³fZ Uf»fZ IbYL Àff»fûÔ ¸fZÔ IYûSXff dþ»ff Àf¸´f³³f EUÔ dUIYdÀf°f dþ»ff WXû¦ffÜ ÀfÔÀfQe¹f Àfd¨fU ßfe QZUfÔ¦f³f ³fZ IYWXf dIY SXfª¹f VffÀf³f õfSXf ´ff»fe CX°ÀfU IYf Af¹fûþ³f IYSX EUÔ IZY ÀffÔÀIÈYd°fIY ¸fWX°U EUÔ ´f¹fÊMX³f IYû fPÞXfUf dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü Qû dQUÀfe¹f ´ff»fe ±ff³ff IbYIYf³ffSX AÔ°f¦fÊ°f þûÔ¦fZSXfÀf þÔ¦f»f ´fWXfOÞXe ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYf I`Y¸´f ²UÀ°f ÀfbIY¸ff ´fbd»fÀf A²feÃfIY Ad·f¿fZIY ¸fe³ff ³fZ ´fiZÀfUf°ffÊ ¸fZÔ ¨ffSX ÀfZ ´ffÔ¨f ³f¢Àf»fe ¸ffSXZ þf³fZ IYf ·fe QfUf dIY¹ff WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ÀfbIY¸ffÜ dþ»fZ IbYIYf³ffSX ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX Vff¸f IYû OXeAfSXþe EÔU dþ»ff f»f ÀfÔ¹fböY ´ffMXeÊ IYe ³f¢Àf»f dU÷Yð ¨f»ff¹fZ þf SXWXZ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ¦fif¸f LûMXZ°fûÔ¦f´ff»f,þûÔ¦fZÔSXfÀf,´fbÀf¦fb³³ff ÃfZÂf IYe AûSX SXUf³ff WXb¹fZ ±fZ Ad·f¹ff³f IZY QüSXf³f ¦fif¸f þûÔ¦fZSXfÀf ,´fWXfOÞXe,þÔ¦f»f ¸fZÔ ´fWXbÔ¨fZ ³f¢Àf»fe¹fûÔ õfSXf I`Y¸´f ¨f»ff³fZ dIY¹ff Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ´fbd»fÀf õfSXf §fZSXffÔQe IYSX°fZ Àf¸f¹f ³f¢Àf»fe ´fbd»fÀf.´ffMXeÊÔ IYû QZJIYSX I`Y¸´f LûOXIYSX ´fWXfOÞXe þÔ¦f»f IYf AfOÞX »fZ°fZ WXbE ·ff¦f ¦f¹fZÜ ´fbd»fÀf ´ffMXeÊ õfSXf ¸fûIZY ´fSX Àf§f³f Àfd¨fÔʦf IYSX°fZ WXbE I`Y¸´f IZY AfÀf´ffÀf ´ffWXOXe× ¸fZÔ OX¸´f IYSX SXJZ ÀfeAfSX´feERY ÀfZ ´fcUÊ ¸fbNX·fZOÞX ¸fZÔ »fcMXZ ¦fE fe´fe þ`IZYMX,BÔÀffÀf IYf Jf»fe ¸f`¦þe³f fOXe× ¸ffÂff ¸fZÔ. OXZMXû³fZMXSX, IYûOXZÊ¢Àf, Uf¹fSX, dþ»fZdMX³f, SXfgOÞX, fbþb¦fÊ, þUf³f U f¨¨fZÔ ÀUÀ±f Uf°ffUSX¯f IYf »ff·f CXNXf ÀfIZY Ü ¸fWXû°ÀfU ÀfZ »fû¦fûÔ IYû ¸f³fûSXÔþ³f IZY Àff±f ÀfÔÀIÈYd°f IYû QZJ³fZ IYf AUÀfSX d¸f»fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ SXfª¹f EUÔ dþ»fZ IZY dUIYfÀf IZY d»f¹fZ ¸fWX°U´fc¯fÊ IYQ¸f CXNXf¹fZ WX`Ü fþMX ¸fZÔ ·fe dþ»fZ IYû IÈYd¿f IYf»fZþ EUÔ QcSXÀ±f ÃfZÂf ´fûOÞXe CX´fSXûOÞXf »ffIY IZY ¦fif¸f þMX¦ff ¸fZÔ ¸fWXfdUôf»f¹f ´fifSXÔ·f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü Àff±f WXe dþ»fZ IZY A³fZIY ÀfOÞXIYûÔ IYf ·fe d³f¸ffʯf dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ f`MÑe, ¦fÔ²fIY, OѸf, dMXdRY³f f¸f, f³ff³fZ CX´f¹fû¦fe dMXdRY³f, ³f¢Àf»fe UQeÊ IY´fOXf×, ³f¢Àf»fe ÀffdWX°¹f EÔU A³¹f Q`d³fIY CX´f¹fû¦f IYe Àff¸f¦fie fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ffÜUWXeÔ dþ»ff ÀfbIY¸ff ¸fZÔ dUUZIYf³fÔQ dÀf³WXf, ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY fÀ°fSX SXZÔþ IZY ÀfbÔQSX SXfþ, ´fe.CX´f ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fSXeÃfIY QÔ°fZUfOÞXf IZY ¸ff¦fÊQVfʳf U ´fbd»fÀf A²feÃfIY Ad·f¿fZIY ¸fe³ff, IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¨f»ff¹fZ ³f¢Àf»f CX³¸fc»f³f Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ÀfbIY¸ff ´fbd»fÀf õfSXf ³f¢Àf»fe I`Y¸´f ²UÀ°f IYSX fOXe× ¸ffÂff ¸fZÔ ³f¢Àf»fe Àf¸ff¦fie fSXf¸fQ IYSX³fZ ¸fZÔ fOXe× ÀfRY»f°ff ´fif~ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IZYÀfSX ³f¦fSX ¸fZÔ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f ¸fZÔ Vfü¨ff»f¹f , À³ff³ff¦ffSX EUÔ ÀfbSXÃff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfdþ¸fÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f IY»´f IZY Àf¸ff´f³f AUÀfSX ´fSX ²f¸fÊÀU ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ Àf·fe ÀfÔ°fûÔ IZY ´fid°f Af·ffSX ½¹föY IYSX°fZ WXbE BÀIYfg³f þ¸¸fc IY¿¸feSX ÀfZ AfE ÀfÔ°f ÀfbQ¿fʳfQfÀf ´fi·fb ÀfZ d³fUZQ³f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY UZ LØfeÀf¦fPÞX IYe ²fSX°fe ÀfZ ÀfÔIY»´f »fZIYSX þfEÔ dIY A¸fSX³ff±f AüSX IY¿¸feSX ¸fZÔ þû ²f¸fÊ IYe ²Uþf RYSXWX SXWXe WX`, UWXfÔ WX¸fZ¿ff RYWXSXf°fe SXWXZÜ WX¸f³fZ IYûd¿f¿f IYe WX` dIY IbYÔ·f IYe ´fSXÔ´fSXf IZY A³fbÀffSX WXû³fZ Uf»fZ VffWXe À³ff³f IYe ´fSXÔ´fSXf IYf d³fUÊWX³f IYSXZÔ, þû ³ff¦ff ffffAûÔ AüSX ÀfÔ°fûÔ IZY ÀfWX¹fû¦f °f±ff Af¿feUfÊQ ÀfZ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ CXÀf ´fSXÔ´fSXf IYû d³fUÊWX³f IYSX³fZ ¸fZÔ WX¸fZÔ ÀfRY»f°ff d¸f»f SXWXe WX`Ü dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ ¹fWX IbYÔ·f °fe³f ³fdQ¹fûÔ IZY ÀfÔ¦f¸f ´fSX Af¹fûdþ°f WXû°ff WX`, CXÀfe ´fiIYfSX ¹fWXfÔ ´fSX °fe³f dþ»fûÔ IYf ·fe ÀfÔ¦f¸f WX` AüSX °fe³f dU·ff¦f ´f¹fÊMX³f, ÀfÔÀIÈYd°f AüSX ²f¸fÊÀU IYf ·fe ÀfÔ¦f¸f WX`Ü BÀf ffSX IZY IbYÔ·f ¸fZÔ WX¸f³fZÔ °fe³f ¸fb£¹f Af¹ff¸fûÔ IYf ÀfRY»f°ff ´fcUÊIY Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ dþÀfIYf CXØfSXQfd¹f°U ²f¸fÊÀU Àfd¨fU Àfû³f¸f¯fe fûSXf ´fcSXe d³fâf, »f¦f³f AüSX B¸ff³fQfSXe ÀfZ d³f·ff¹ff, þû ÀfÔÀIÈYd°f IYû þedU°f SXJ³fZ IYf IYf¸f dIY¹ffÜ fe°fZ dQUf»f (ffDYÔOÑeUfg»f) Ad°f AfUV¹fIY WX` BÀf ¸fb»f·fb°f ÀfbdU²ff IZY dþ»ff Jd³fþ ³¹ffÀf RÔYOX ÀfZ ·fe ÀUfÀ±¹f EUÔ dVfÃff IYe AûSX ²¹ff³f dQ¹ff þf SXWXf WX`Ü ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf ßfe¸f°fe ÀfÔþc Aþ¹f þf¹fÀfUf»f ³fZ IYWXf dIY UWX dþ»ff ´fiVffÀf³f IYû fZWX°fSX IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûþ³f IZY d»f¹fZ ²f³¹fUfQ QZ°fe WX`Ü IY»fZ¢MXSX ¸fû I`YÀfSX AQb»f WXIY ³fZ IYWXf dIY ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU ÀfZ »fû¦fûÔ IYû ³f dÀfRYÊ ´ff»fe IYe dUSXfÀf°f ÀfZ AU¦f°f WXû³fZ IYf AUÀfSX d¸f»fZ¦ff, ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dQ³fûÔ WXbBÊ ffdSX¿f AüSX °fcRYf³f ÀfZ ´fiQZ¿f IZY IYBÊ dþ»fZ ´fi·ffdU°f WXbEÜ »fZdIY³f ·f¦fUf³f SXfþeU »fû¨f³f, IbY»fZ¿USX ¸fWXfQZU AüSX dÂfUZ¯fe ÀfÔ¦f¸f °f±ff IbYÔ·f IZY ´fb¯¹f ´fi°ff´f ÀfZ SXfdþ¸f IbYÔ·f ´fSX CX°f³ff AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXf, dþ°f³ff A³¹f dþ»fûÔ ¸fZÔ ³fþSX Af¹ffÜ ¹fdQ WX¸ffSXZ ·fe°fSX ÀfÔIY»´f VfdöY WX`, °fû BÊ¿USX IZY Af¿feUfÊQ ÀfZ Àff ÀfÔ·fU WXû þf°ff WX`Ü BÊ¿USX WX¸ffSXe ´fSXeÃff »fZ°fZ WX`ÔÜ IbYÔ·f IZY QüSXf³f ¹fWXfÔ ´fSX ÀfÔ°fûÔ IZY ¨fSX¯f ´f²ffSXZ AüSX CX³fIZY Af¿feUʨf³fûÔ IYe U¿ffÊ WXbBÊÜ ¸f`Ô ÀfÔ°fûÔ ÀfZ d³fUZQ³f IYSX°fZ WXbE Af½WXf³f IYSX°ff WXcÔ dIY UZ Af¿feUfÊQ QZÔ dIY Af³fZ A·ffU ¸fZÔ Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IYf Àf¸fbd¨f°f ÀfQb´f¹fû¦f ³fWXe WXû ´ff SXWXf WX`, SXfª¹f IZY ´fSX¸´fSXfAûÔ, ÀfÔ¦fe°f IY»ffAûÔ IYû QZJ³fZ AüSX Àf¸fÓf³fZ IYf ¸füIYf ·fe »fû¦fûÔ IYû d¸f»fZ¦ffÜ WX¸ffSXZ SXfª¹f IYe ÀfÔÀIÈYd°f UWX ¨ffWXZ »fûIY¦fe°f WXû ¹ff ¦fe°f A±fUf IY»ff IYf IYûBÊ A³¹f ¸ff²¹f¸f,Àf·fe ¸fZÔ ·ffBʨffSXf, EIY°ff, ¸ff³fU°ff IYf ÀfÔQZVf dL´ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX IZY ÀfSX¦fbþf, þVf´fbSX, ÀfZ »fZIYSX fÀ°fSX °fIY A»f¦f A»f¦f ÀfÔÀIÈYd°f EUÔ ·ff¿ff QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WX`Ü ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU IZY IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ ·fe ¹fWX Óf»fIY dQJZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY VffÀf³f IYe þ³fIY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ IYû »fû¦fûÔ °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY Àff±f dþ»fZ IZY dUIYfÀf IZY d»f¹fZ dþ»ff ´fiVffÀf³f ´fid°ffð WX`Ü ¹fWX Af´fIYf CX°ÀfU WX`Ü BÀfIYf ·fSX´fcSX ¸f³fûSXÔþ³f IYSXZÜ rt RYSXUSXe IYû Af¹fûdþ°f ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfÔ²¹ff ¸fZÔ ¨ffSX fþZ ÀfZ ÀIcY»fe f¨¨fûÔ IYf ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f, sffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f(»fU»fe Vf¸ffÊ °ff³f´fbSXf UfQ³f) ¸fûSX ²Uþ U`¿¯fU õfSXf °ff»ff UfQ³f EUÔ sffÀÂfe¹f ³fÈ°¹f, AfdQ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ dU·ff¦fe¹f ÀMXf»f dþ»ff ´fiVffÀf³f õfSXf ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû VffÀf³f IYe dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe dU·ff¦fe¹f ÀMXf»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Qe þf SXWXe WX`Ü ´ff»fe ¸fWXû°ÀfU À±f»f VffÀfIYe¹f CX¨¨f°fSX ¸ff²¹fd¸fIY Vff»ff ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ÀfüSX Àfbþ»ff ¹fûþ³ff,Àf¸ffþ IY»¹ff¯f dU·ff¦f,Jfô dU·ff¦f õfSXf ´fi²ff³f¸fÔÂfe CX«U»ff ¹fûþ³ff,f`ÔIY õfSXf ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f ´ff¸´f»fZMX, fûÀfSX B°¹ffdQ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ³ff¦fdSXIY °fIY Àfb»f·f°ff ÀfZ CX´f»f²f IYSXf¹ff þf SXWXf WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f ²f¸fÊ AüSX ³fed°f IZY Àff±f ¨f»f SXWXf Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ IbYÔ·f IYe ·f½¹f°ff AüSX fPÞXZ¦fe : fȪf¸fûWX³f A¦fiUf»f Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ þf SXfdþ¸f IYf IbYÔ·f ¨f`QUZÔ U¿fÊ ¸fZÔ ´fiUZ¿f IYSXZ¦ff, °ff ¹fZ IbYÔ·f AüSX ·fe ·f½¹f ÀUøY´f ²ffSX¯f IYSXZ¦ffÜ ¸fZSXe BÊ¿USX ÀfZ ¹fWXe IYf¸f³ff WX` dIY WX¸ffSXf ¹fWX 18 U¿fÊ IYf ¹fbUf SXfª¹f d³fSXÔ°fSX dUIYfÀf IZY ´f±f ´fSX Af¦fZ fPÞX°fZ WXbE CX³³f°fe IYSXZÔÜ WX¸ffSXZ LØfeÀf¦fPÞX IZY »fû¦f ÀfbJe °f±ff Àf¸fÈð¿ff»fe f³fZÔÜ SXfdþ¸f IbYÔ·f ´f²ffSXZ þ¦f°f¦fbøY ³fZ Af¿feUfÊQ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY LØfeÀf¦fPÞX ¿ffÀf³f ²f¸fÊ AüSX ³fed°f IZY A³fbÀffSX ¨f»f SXWXf WX`, dþÀfIYf ÀffÃff°f CXQfWXSX¯f SXfdþ¸f IYf ¹fZ IbYÔ·f IY»´f WX`Ü IYf»fû³fe ¸fZÔ d³fd¸fÊ°f Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IYf A·fe °fIY IYf»fû³feUfdÀf¹fûÔ IYû WXÀ°ffÔ°fSX¯f ³fWXe dIY¹ff ¦f¹ff WX`, A°f: Af´f ßfe ÀfZ d³fUZQ³f WX` BÀf ·fU³f IYû ½¹fUdÀ±f°f IYSX IYf»fû³feUfdÀf¹fûÔ IYû WXÀ°ffÔ°fdSX°f IYSX³fZ IYe AÀfe¸f IÈY´ff IYSXZÔ Ü IZYVfSX ³f¦fSX EUÔ ´fMXZ»f ³f¦fSX ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff IYf d³fSXfIYSX¯f ³fWXe WXbAf WX` dþÀfIZY IYfSX¯f WX¸fZVff ´ff³fe IYe Àf¸fÀ¹ff WX¸fZVff f³fe SXWX°fe WX` Ü IYf»fû³fe ¸fZÔ d³f¸ffʯf²fe³f E´fiû¨f SXûOX (¦füSXU ´f±f) IYf IYf¸f dU¦f°f IYBÊ ¸fdWX³fû ÀfZ øYIYf WXbAf WX` þfIYe qt U¿fÊ WXû ¨fbIYf WX` ¦füSXU ´f±f U f¦fe¨fZ IYe VffÀf³f õfSXf SXfdVf ÀUeIÈY°f WXû³fZ IZY ffQ ·fe IYf¹fÊ A²fcSXf WX`Ü dþÀfIZY IYfSX¯f IYf»fû³feUfdÀf¹fûÔ IYû Af³fZ þf³fZ ¸fZÔ IYdNX³ffBÊ WXû SXWXe WX` ÀMÑeMX »ffBÊMX IYe ½¹fUÀ±ff IYSXZ ¹fWXfÔ AÔ²fIYfSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f »fcMX´ffMX IYf ·f¹f f³ff SXWX°ff WX` A°f: Af´fÀfZ Àf³f¸fi d³fUZQ³f WX` dIY BÀf ÀfOÞXIY d³f¸ffʯf ¹fbð À°fSX ´fSX IYSXf¹ff þf¹fZ dþÀfÀfZ BÀfIYe CX´f¹fûd¦f°ff dÀfð WXû ÀfIZY Ü CXöYfVf¹f IYe þf³fIYfSXe IZYVfSX ³f¦fSX, ´fMXZ»f ³f¦fSX dUIYfÀf Àfd¸fd°f õfSXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ