Views
9 months ago

Amanpath

C M Y K C M Y K 8 15

C M Y K C M Y K 8 15 RYSX½fSXe 2018 ¦fb÷Y½ffSX dIYÀff³fû IYû CX°´ffQ³f IYf ¸fc»¹f °f¹f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX QZ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ ´fcUÊ ¸fÔÂfe EUÔ ´fiQZVf IYfgÔ¦fiZÀf IYd¸fMXe IZY CX´ff²¹fÃf fQ÷Yïe³f IbYSX`Vfe ³fZ LØeÀf¦fPX SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf ´fiÀ°fb°f fþMX IYû LØfeÀf¦fPX IZY Àfe²fZ.Àff²fZ ·fû»fZ.·ff»fZ 2 IYSXûOX 67 »ffJ Af¸f þ³f°ff IZY Àff±f L»f dIY¹ff WX`E 87 WXþfSX IYSXûOÞX IYf þû fþMX ´fZ¿f dIY¹ff WX` dþÀf¸fZÔ 46 WXþfSX IYSXûOX ÷Y´f¹fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IZY DY´fSX IYþÊ WX` þfdIY Àf³f 2003 ¸fZ IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX SXfª¹f ÀfZ WXMX³fZ IZY ffQ IYûBÊ IYþÊ ³fWXe ±ff »fZdIY³f Afþ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ 46 WXþfSX IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ IYf IYþÊ WX`E Àf³f 2013 IZY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ´fiQZ¿f IZY dIYÀff³fûZ IYû 2100 ÷Y´f¹fZ ´fid°f d¢½fÔMX»f ²ff³f IYf Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f EUÔ 300 ÷Y´f¹fZ fû³fÀf QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff EUÔ dVfdÃf°f fZSXûþ¦ffSXû IYû SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYf UfQf dIY¹ff ±ffE dIYÀff³fû IZY ´fid°f IZY³Qi AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ±fûOÞXe Àfe ·fe WX¸fQQeÊ WX` °fû ÀfSXIYfSXZ dIYÀff³fû IZY õfSXf dIY¹fZ þf³fZ Uf»ff CX°´ffQ³f IYe ´fid°f d¢½fÔMX»f QSX dRY¢Àf IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX dIYÀff³fû IYû ·fe QZ dQ¹ff þf¹fZE dþÀf ´fiIYfSX QZ¿f IYf CXôû¦f´fd°f A´f³fZ CX°´ffQ³f IYSX³fZ Uf»fZ Àf¸ff¦fie IYf ¸fc»¹f °f¹f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX WX` CXÀfe ´fiIYfSX dIYÀff³fû IYû ·fe A´f³fZ CX°´ffQ³f IZY ¨feþû IYf ¸fc»¹f °f¹f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX dQ¹ff þf¹fZ °f·fe QZ¿f IYe dIYÀff³fû dIY Afd±fÊIY dÀ±fd°f ¸fþfc°f WXû¦feÜ IbYSX`Vfe ¸fZ B³f WXf»ff°f IZY ¸fïZ³fþSX SX¸f³f ÀfSXIYfSX ÀfZ ´fcLf WX` dIY 46 WXþfSX IYSXûOÞX IYf d»f¹ff ¦f¹ff IYþÊ AfdJSX IYWXf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`§ SX¸f³f ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY 87 WXþfSX IYSXûOÞX IYf fþMX f³ff³fZ Uf»fe SX¸f³f ÀfSXIYfSX ³fZ 46 WXþfSX IYSXûOÞX IYf IYþÊ dþÀfIYf dÀfRYÊ ¹ffþ ´fid°fU¿fÊ IYSXûOÞXû ÷Y´f¹fZ WXû°ff WX` fþMX IYe 50 ´fid°fVf°f ÀfZ ª¹ffQf SXfdVf A²fûWXÀfÔSX¨f³ff IZY dUIYfÀf IZY ³ff¸f ´fSX dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ d³f¸ffʯf ÃfZÂf ¸fZ »f¦ff dQ¹ff WX` ¢¹fcÔdIY UWXfh SX¸f³f ÀfSXIYfSX IZY ¸fÔdÂf¹fûÔ AüSX feþZ´fe ÀfÔ¦fNX³f IYû 40 ´fid°f¿f°f ÀfZ ª¹ffQf IY¸feVf³fJûSXe IYf ¸füIYf d¸f»f°ff WX` dþÀf ff°f IYû ´fiQZVf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfÔ¯ SX¸f³f dÀfÔe ³fZ ·fe ÀU¹fÔ ÀUeIYfSX dIY¹ff WX` ¨fcÔdIY ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûÔ IZY ¸fQ ¸fZ SXfdVf AffÔMX³f ´fSX IY¸feVf³f IYe IYûBÊ ¦fbÔþfBVf ³fWXeÔ f³f°feE BÀfd»fE SX¸f³f ÀfSXIYfSX ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûÔ IYû fPÞXf³fZ IZY fþfE CX³WXZ J°¸f IYSX³fZ ¸fZ »f¦fe WXbBÊ WX`Ü IbYSX`Vfe ¸fZ IYWXf WX` dIY AfÀf³³f ¨fb³ffU ¸fZ ´fiQZVf ¹fbUf BÀf þ³f.dUSXû²fe ·ffþ´ffBÊ ÀfSXIYfSX IYû IYNXûSX ÀffIY dÀfJf³fZ IYf IY¸fSX IYÀf ¨fbIYe WX`Ü 20 IYû d»fE þfEÔ¦fZ ³ff¸ffÔIY³f RYf¸fÊ A¸f³f ´f±f ³øcYªf d·f»ffBÊÜ dþ»ff ±fûIY CX´f·fûöYf ·fÔOXfSX ¸f¹ffÊdQ°f Qb¦fÊ ´fÔþe¹f³f IiY¸ffÔIY 608 IZY dSXMXd³fÔʦf Ad²fIYfSXe SX§fbSXfþ dÀfÔWX õfSXf þfSXe d³fUfʨf³f IYf¹fÊIiY¸f A³fbÀffSX 20 RYSXUSXe IYû ÀfbfWX 11 fþZ ÀfZ Vff¸f 5 fþZ °fIY ÀfÔÀ±ff IYf¹ffÊ»f¹f ÀfQSX ffþfSX Qb¦fÊ ¸fZÔ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf ´fiÀ°fb°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂfûÔ IYe þfÔ¨f 21 RYSXUSXe IYû ÀfbfWX 11fþZ ÀfZ ÀfÔÀ±ff IYf¹ffÊ»f¹f ÀfQSX ffþfSX Qb¦fÊ ¸fZÔ IYe þfE¦feÜ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂfûÔ IYe Uf´fÀfe 22 RYSXUSXe IYû ÀfbfWX 11 fþZ ÀfZ Qû´fWXSX 4 fþZ °fIY WXû¦feÜ UWXeÔ 28 RYSXUSXe IYû ÀfbfWX 10 fþZ ÀfZ Qû´fWXSX 4 fþZ °fIY ÀfÔÀ±ff IYf¹ffÊ»f¹f ÀfQSX ffþfSX Qb¦fÊ ¸fZÔ Af¸f Àf·ff ¸fZÔ ¸f°fQf³f EUÔ ¸f°f¦f¯f³ff IYe ´fidIiY¹ff WXû¦feÜ dSXMXd³fÔʦf Ad²fIYfSXe ³fZ ÀfÔÀ±ff IZY J U¦fÊ IZY ÀfQÀ¹fûÔ IYû Àfcd¨f°f IYSX°fZ WXbE ¹fWX þf³fIYfSXe Qe WX`Ü ³f¸fÊQf Qb¦²f CX°´ffQIY ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f IYf ¨fb³ffU 4 ¸ff¨fÊ IYûE d·f»ffBʳf¦fSX ³f¸fÊQf Qb¦²f CX°´ffQIY ÀfWXIYfSXe Àfd¸fd°f ¸f¹ffÊdQ°f ³fZWXøY ³f¦fSX d·f»ffBÊ IZY dSXMXd³fÔʦf Ad²fIYfSXe AfSXAfSX dÀfÔWX õfSXf þfSXe d³fUfʨf³f IYf¹fÊIiY¸f A³fbÀffSX 23 RYSXUSXe IYû ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ ³ff¸ffÔIY³f ´fÂf ´fif~ dIYE þfEÔ¦fZÜ dþÀfIYe þfÔ¨f 24 RYSXUSXe IYû ÀfÔÀ±ff IYf¹ffÊ»f¹f ³fZWXøY ³f¦fSX d·f»ffBÊ ¸fZÔ IYe þfE¦feÜ UWXeÔ 25 RYSXUSXe IYû ³ff¸f Uf´fÀfe ÀfdWX°f ¨fb³ffU d¨f³WX IYf AfUÔMX³f dIY¹ff þfE¦ffÜ dSXMXd³fÔʦf Ad²fIYfSXe AfSX AfSX dÀfÔWX ³fZ ÀfÔÀ±ff IZY Àf¸fÀ°f AÔVf²ffSXe ÀfQÀ¹fûÔ IYû Àfcd¨f°f IYSX°fZ WXbE þf³fIYfSXe Qe dIY 4 ¸ff¨fÊ IYû Af¸f Àf·ff ¸f°fQf³f EUÔ ¸f°f¦f¯f³ff ÀfbfWX 11 fþZ ÀfZ Qû´fWXSX 4 fþZ °fIY ÀfÔÀ±ff IYf¹ffÊ»f¹f ³fZWXøY ³f¦fSX d·f»ffBÊ ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f WXû¦feÜ d·f»ffBÊ d³f¦f¸f AüSX À¸fÈd°f³f¦fSX A²¹fÃf IZY fe¨f RÔYÀff ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f d·f»ffBÊÜ ÀU¨L ·ffSX°f d¸fVf³f IYe dJ»»fe CXOÞXf³fZ ¸fZÔ ³fZ°ff »fû¦f »f¦fZ WXbE WX`Ü Jfd¸f¹fûÔ IYû A´f³fZ ¸f°±fZ IYûBÊ »fZ³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ffÜ Qfd¹f°U EUÔ IYØfʽ¹fûÔ IYf ´fdSX·ff¿ff »fûIY ·fb»ff°fZ þf SXWXZÔ WX`Ü ÀfOÞXIY 37 EUÔ 38 ¸fZÔ ³ffd»f¹ffÔ ¦fÔQ¦fe ÀfZ ÀfSXûffSX fQfcQfSX ¸ffWXü»f ÀfZ ·fe ´fiQc¿f¯f R`Y»f°ff WX`Ü þþÊSX ÀfOÞXIYûÔ IZY IYfSX¯f AfUf¦f¸f³f ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû dQ¢IY°fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü EZÀfe ·fe þf³fIYfSXe d¸f»fe dIY dÀfUSXZþ »ffB³f IZY þf¸f WXû³fZ ÀfZ »fû¦fûÔ IYû IYá WXû SXWXf WX`Ü AJffSX IZY ´fid°fd³fd²f õfSXf À¸fÈd°f³f¦fSX dUIYfÀf Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf SXfþeU ¨füfZ ÀfZ ¦fb~f ´fMXfJf QbIYf³f IZY Àff¸f³fZ ½¹ff~ Àf¸fÀ¹ffAûÔ þ`Àff dIY ³ff»fe SXûOX dÀfUSXZþ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ÃfZÂf À¸fÈd°f³f¦fSX ¸fZÔ ³fWXeÔ Af°ff WX`E fd»IY ´fb¿´fIY³f¦fSX ¸fZÔ Af°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY À¸fÈd°f³f¦fSX ¸fZÔ ÀfRYfBÊ IY¸feÊ WX¸fZVff °f`³ff°f SXWX°ff WX`Ü ¹fdQ dVfIYf¹f°fIY°ffÊ Af°ff WX` °fû WX¸f Àf¸fÀ¹ffAûÔÔ IZY d³fIYSXfSX¯f °UdSX°f ¦fd°f ÀfZ IYSX³fZ ÀfRYfBÊ IY¸feÊ IYû d³fQZÊVf QZ°fZ WX`Ü ÀfUÊ dUdQ°f WX` dIY d³f¦f¸f d·f»ffBÊ IZY AÔ°f¦fÊ°f 70 UfOXÊ Af°fZ WX`Ü ³f¦fSX d³f¦f¸f d·f»ffBÊ IZY d³fUfÊd¨f°f ¸fWXf´füSX QZUZ³Qi ¹ffQU IYû ¨ffdWXE dIY UZ Àf¸fÀ¹ff¦fiÀ°f ÃfZÂfûÔ IYf d³fSXÔ°fSX QüSXf IYSXIZY »fûZ¦fûÔ IYû Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ d³fþf°f dQ»ffEÜ fSXÀff°f WXû°fZ WXe d³f¦f¸f ÃfZÂf IZY ´ffgVf IYf»fû³fe WXû ¹ff ßfd¸fIY fÀ°fe SXûOX ³ff»fe dÀfUSXZþ »ffB³f IYe Àf¸fÀ¹ff þû d´fL»fZ 4 QVfIY ÀfZ »f¦ff°ffSX f³fe SXWX°fe WX`Ü ¸f»fZdSX¹ff ªUSX Qcd¿f°f Uf°ffUSX¯f IZY ¨f»f°fZ ´fed»f¹ff fe¸ffSXe ÀfZ Qû³fûÔ IYf»fû³fe ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ dVfIYfSX WXû°fZ þf SXWXZÔ WX`Ü þ³f ÀUfÀ±¹f IZY SXJ.SXJfU IZY d»fE ¸fWXf´füSX IYû ¨ffdWXE dIY Àf¸fÀ¹ff¦fiÀ°f ÃfZÂf IYf QüSXf BÔþed³f¹fSXE ÀU¨L°ff d³fSXeÃfIY ÀfRYfBÊ IY¸feÊ IYû Àff±f »fZIYSX ¸füIZY IYf d³fSXeÃf¯f IYSXIZY þ³f°ff IYû SXfWX°f ´fiQf³f IYSXZÔÜ [ Qb¦fÊ-d·f»ffBÊX ] QZUf»füQf ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ 9 »ffJ ÷Y´fE dRYþc»f J¨fÊ dIYE þf³fZ ´fSX dUSXû²f þ°ff¹ff: CX¸ffVfÔIYS A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ d·f»ffBÊ-¨fSXûQf ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f õfSXf QZUf»füQf ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ z »ffJ ÷Y´fE dRYþc»f J¨fÊ dIYE þf³fZ ´fSX þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf LØfeÀf¦fPÞX (þZ) QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ dU·ff¦f ´fiQZVf A²¹fÃf IZY CX¸ffVfÔIYSX SXfU ³fZ d³f¦f¸f Af¹fböY EUÔ Ad²fIYfSXe IYWXf³fe Àfb³ffAû ·ffþ´ff-IYfÔ¦fiZÀf IZY þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY dJ»ffRY SXû¿f ´fiIYMX IYWXf dIY Af¸f þ³f°ff IZY õfSXf dQE ¦fE MX`¢Àf IZY U A³¹f Vfb»IY IYû ¸f³f¸ff³fZ PXÔ¦f ÀfZ J¨fÊ dIYE þf³fZ ´fSX dUSXû²f þ°ff¹ffÜ ßfeSXfU ³fZ f°ff¹ff dIY ¨fSXûQf IZY QZUf»füQf ¸fZÔ EZd°fWXfdÀfIY ´fif¨fe³f ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYf ¸fWXû°ÀfU ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ AÔ¨f»f IZY »ffJûÔ ·föY¦f¯f ffff ·fû»fZ³ff±f IYf QVfʳf IYSX ´fcþf A¨fʳff IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸fZSXZ Àff±f ´fdSXUWX³f dU·ff¦f IZY ´fiQZVf CX´ff²¹fÃf dIYÀff³fû IYe Afd±fÊIY dÀ±fd°f Àfb²ffSX þf¹fZ¦fe øYÔ¦fMXf IYfd³fÊUf»f 2018 Afþ ÀfZ d·f»ffBÊÜ dVfÃff þ¦f°f ¸fZÔ ´fidÀfð ÀfÔþ¹f øYÔ¦fMXf ¦fib´f IZY IYfd³fÊUf»f IYe d·f»ffBÊ ÀfdWX°f AÔ¨f»f ¸fZÔ JfÀf ´fWX¨ff³f WX`Ü WXSX Àff»f BÀf ¸füIZY ´fSX ff»feUbOX ¦ff¹fIYûÔ IYf »ffBÊU IY³ÀfMXÊ WXû°ff WX`Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f IYf WXSX dIYÀfe IYû fZÀffie ÀfZ BÔ°fþfSX SXWX°ff WX`Ü BÀf Àff»f ·fe ffg»feUbOX dÀfÔ¦fSX ³f¢IYfVf Aþeþ A´f³fZ f`ÔOX IZY Àff±f 16 RYSXUSXe IYû dU¿fZVf ´fiÀ°fbd°f QZÔ¦fZÜ °fe³f dQUÀfe¹f øYÔ¦fMXf IYfd³fUfÊ»f IZY ´fWX»fZ dQ³f IY»f 15 RYSXUSXe IYû R`YVf³f ³ffBÊMX ¸fZÔ d·f»ffBÊ ¸fWXf´füSX QZUZ³Qi ¹ffQU ¸fb£¹f Ad°fd±f WXûÔ¦fZÜ øYÔ¦fMXf IYfd³fUfÊ»f IYf CXïZV¹f BÔþed³f¹fdSXÔ¦f EUÔ OXZÔMX»f IYfg»fZþ ¸fZÔ QZ¿f IZY IYû³fZ .IYû³fZ ÀfZ Af¹fZ dUôfd±fʹfûÔ IZY fe¨f ÀUÀ±f ´fid°fÀ´f²ffÊ IYû fPÞXfUf QZ³ff WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX JZ»f ÀffdWXd°¹fIY EUÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY ´fid°fÀ´f²ffAûÊÔ ¸fZÔ dUþ¹fe ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff þf°ff WX`Ü R`Y¿f³f ³ffBÊMX ¸fZÔ dUôf±feÊ øYÔ¦fMXf IZY SX`¸´f ´fSX Àf°fSXÔ¦fe LMXf dfJZSXZÔ¦fZÜ Àff±f WXe Q¿fIYûÊÔ IYû R`YVf³f IZY ³f¹fZ QüSX IYf ³fþfSXf QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ffÜ IYfd³fÊUf»f ¸fZÔ AfSXEÀfAfSX øYÔ¦fMXf BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþE þeOXe øYÔ¦fMXf BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþE øYÔ¦fMXf OXZÔMX»f IYfg»fZþ EUÔ øYÔ¦fMXf ÀffBÔÀf IYfg»fZþ IZY dUôf±feÊ Vffd¸f»f WXûÔ¦fZÜ A´f³fe ´fid°f·ff IYf ´fiQVfʳf IYSX³fZ IZY d»fE UZ d´fL»fZ IbYL Àf¸f¹f ÀfZ A·¹ffÀf ¸fZÔ þbMXZ WXbE WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ¹fcd³f¹f³f fþMX 2018 ¸fZÔ IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ ßfd¸fIYûÔ IZY dWX°fûÔ dIY ³ff dÀfRYÊ CX´fZÃff IYe fd»IY CX³fIZY ªU»fÔ°f ¸fbïZ þû ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f ³fZ CXNXfE ±fZ CX³f ´fSX dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf dU¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ffÜ ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f ³fZ ´fie fþMX dOXÀIYVf³f ¸fZÔ EUÔ CXÀfIZY ´fcUÊ ·fe ÀfSXIYfSX IZY Àf¸¸fbJ ßfd¸fIY dWX°fûÔ IZY 24 ¸ffÔ¦fûÔ IYe EIY Àfc¨fe ÀfüÔ´fe ±feE dþÀf¸fZÔ ´fi¸fbJ ÷Y´f ÀfZ Af¹fIYSX LcMX IYe Àfe¸ff IYû 5 »ffJ °fIY fPÞXf³ffE ¦fb~f ´fMXfJf QbIYf³f IZY Àff¸f³fZ IYf ÃfZÂf ´fb¿´fIY³f¦fSX ÃfZÂf ¸fZÔ Af°ff WX` dIY À¸fÈd°f³f¦fSX ¸fZÔ ¹fWX ff°f À´fá ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf WX`Ü SXfþeU ¨füfZ A²¹fÃf À¸fÈd°f³f¦fSX ÀfûÀff¹fMXe 20 IYû SXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSXE ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f ¸f³ffE¦fe »f`IY OXZ »fZfSX dSXRYfg¸fÊ IZY ³ff¸f ´fSX EÔMXe »fZfSX ´fiûdUþ³f IYû Uf´fÀf »fZ³fZE Àfb´fie¸f IYûMXÊ õfSXf dQE ¦fE UdOXÊ¢MX Àf¸ff³f IYf¸f Àf¸ff³f UZ°f³f IYû »ff¦fc IYSX³ffE NXZIYf ßfd¸fIYûÔ IZY Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f IYSX³ffE AfÔ¦f³fffOÞXe IYd¸f¹fûÊÔ IZY ¸ff³fQZ¹f ¸fZÔ UÈdð IZY Àff±f WXe CX³fIYû Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ´fiQf³f IYSX³ffE d¸fOX OXZ d¸f»fE AfVff IY¸fe¹fÊû IZY Àf¸¸ff³fþ³fIY UZ°f³fE Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff QZ³fZ IZY Àff±f WXe CX³fIYe »fÔdf°f Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû QcSX IYSX³ffE BÊ´feEÀf ´fZÔVf³f IYe SXfdVf ¸fZÔ UÈdðE fe¸ffSX ´fd»fIY ÀfZ¢MXSX IYû À´fZVf»f RÔYOX ´fi·fb³ff±f f`NXf, QdÃf¯f ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ dU·ff¦f ¨fSXûQf A²¹fÃf þe dIYVfûSX, Àfd¨fU MXe SXf¸f¯ff SXfU, d·f»ffBÊ A²¹fÃf Ue Uf¹fIbYÔNX SXfU QZUf»füQf IZY ¸fÔdQSX ´fWXbÔ¨fIYSX ´fcþf A¨fʳff IYeÜ LØfeÀf¦fPÞX UfdÀf¹fûÔ IZY ÀfbJ Àf¸fÈdð IYe IYf¸f³ff IYSX°fZ WXbE ·fû»fZ³ff±f ÀfZ AfVfeUfÊQ d»fEÜ ßfe SXfU ³fZ f°ff¹ff dIY ¸fÔdQSX ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ ÀfRYfBÊ IYf ´fc¯fÊ ÷Y´f ÀfZ A·ffU ±ff ·föYûÔ IYe ·ffSXe ·feOÞX »f¦fe WXbBÊ ±fe ½¹fUÀ±ff ´fc¯fÊ ÷Y´f ÀfZ ¨fSX¸fSXfBÊ WXbBÊ ±feÜ ²ffd¸fÊIY IYf¹fÊIiY¸fûÔ IYû SXfþ³fed°fIY IYf¹fÊIiY¸f IZY øY´f ¸fZÔ °fQe»fe IYSX A´f³fZ A´f³fZ ³fZ°ffAûÔ IYû ¸ff³f Àf¸¸ff³f fPÞXf³fZ ¸fZÔ »f¦fZ WXbE ±fZÜ ßfeSXfU ³fZ f°ff¹ff dIY Af¸f þ³f°ff IZY ´f`ÀfûÔ IYû J¨fÊ IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ A³ff¹ffÀf dIYE þf SXWXZ J¨fûÊÔ IYû IY¸f IYSX »fZ³fe ¨ffdWXE °ffdIY CX³f ´f`ÀfûÔ IYf CX´f¹fû¦f QcÀfSXZ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY Àf¸ff²ff³f ¸fZÔ dIY¹ff þf ÀfIZYÜ OXfWXSXZ ³fZ dIY¹ff dVfU þe IYf þ»ffd·f¿fZIY A¸f³f ´f±f ³¹fcªf d·f»ffBÊÜ AdWXUfSXf dU²ff¹fIY SXfþ¸fWXÔ°f ÀffÔU»ffSXf¸f OXfWXSXZ ³fZÔ A´f³fZ dU²ff³fÀf·ff ÃfZÂf ¸fZÔ dÀ±f°f dÀfðZV½fSX dVfU ¸fÔdQSX PXüSX ;þf¸fb»fð EUÔ IYûdOÞX¹ff IZY Àfb´fidÀfð ·fcd¸fRYûOÞX dVfU ¸fÔdQSX ¸fZÔ þ»ffd·f¿fZIY dIY¹ff EUÔ ÃfZÂfUfdÀf¹fûÔ IZY d»fE ¸fÔ¦f»fIYf¸f³ff IYeÜ dþÀf¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ÀfSX´fÔ¨f Qiü´f°fe U¸ffÊE ¹fû¦fZV½fSX ¹ffQUE QfCX IYüVf»f U¸ffÊE ff»ffSXf¸f ÀffWXcE BÔQi´ff»f U¸ffÊE ¸fÔ¦f»fQfÀf fÔþfSXZE dQ»fe´f fÔþfSXZE OXfg ´fe¯IZY ¸fPÞXdSX¹ffE RcY»f¨fÔQ ²feUSXE dQ³fZVf ¨fÔQi ÀffWXcE þZNXcSXf¸f d³f¿ffQE ¸f³fe¿ff U¸ffÊE ¦fZÔQ»ff»f d³f¸fÊ»fIYSXE ³fe»fIÔYNX QZUfÔ¦f³fE f»fSXf¸f ÀffWXcE ¨fÔQbU¸ffÊE dUIiY¸f U¸ffÊE ³fe»f¸fd¯f ¸fPÞXdSX¹ffE ³fZ¸fb»ff»f U¸ffÊE Àf³f°f U¸ffÊE Qe´f ³ffSXf¹f¯f ¹ffQUE OXb¸ffSX U¸ffÊE Aû¸f´fiIYfVf U¸ffÊE RZY»fbSXf¸f ÀffWXcE °fûSX¯f ÀffWXcE ¸fûWX³f ÀffWXcE WXeSXf»ff»f ÀffWXcE WXZ¸ff ¨fÔQUÔVfeE IYf¸f°ff ´fiÀffQ U¸ffÊE SXfþeU U¸ffÊE dJ»ffU³f ÀffWXc ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ÀfdWX°f ¦fif¸f IZY ³ff¦fdSXIY Àfd¸¸fd»f°f WXbEÜ ´fiQf³f IYSX³ff AfdQ Vffd¸f»f WX`Ü 8 RYSXUSXe AÔffþe ¦fbþSXf°f ¸fZÔE ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f IYe 141 UeÔ IZYÔQie¹f IYf¹fÊÀfd¸fd°f IYe f`NXIY ¸fZÔ ßfd¸fIY dUSXû²fe BÀf fþMX IZY ·ffSXe dUSXû²f IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffE dþÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f 20 RYSXUSXe IYû ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àf·fe ¹fcd³f¹f³fZ A´f³fZ A´f³fZ IYf¹fÊ ÃfZÂf ¸fZÔ ¿»f`IY f`þ¿ »f¦ffIYSXE ¦fZMX ¸fedMXÔ¦f IYSX fþMX IYf dUSXû²f IYSXZÔ¦fZÜ A¦fSX 25 RYSXUSXe °fIY ÀfSXIYfSX BÀf fþMX IYû dSX½¹fc IYSX IYûBÊ ÀfIYfSXf°¸fIY IYQ¸f ³fWXeÔ CXNXf°fe WX` °fû ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f 26 EUÔ 27 dU²ff¹fIY IZY ´fiV³f ÀfZ CXþf¦fSX WXbBÊ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ dU²ff¹fIY A÷Y¯f UûSXf ³fZ ßf¸f ¸fÔÂfe ·f`¹ff»ff»f SXfþUfOÞXZ ÀfZ Qb¦fÊ dþ»fZ ¸fZÔ dUd·f³³f ¹fûþ³ffAûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f ßfd¸fIYûÔ IZY ´fÔþe¹f³fE ´fidVfÃf¯f EUÔ ´fidVfÃf¯f Àff¸f¦fie IZY d»fE ÀUeIÈY°f SXfdVf EUÔ ½¹f¹f IZY Àf¸f³²f ¸fZÔ ´fiV³f dIY¹ffÜ ßfe UûSXf IZY ÀfUf»f IZY þUff ¸fZÔ ßf¸f ¸fÔÂfe ³fZ þû AfÔIYOÞXZ dQE Uû Ad³f¹fd¸f°f°ff IYe AfVfÔIYf ´f`Qf IYSX°fZ WX`ÔÜ L ¦f ·fU³f EUÔ A³¹f ÀfÔd³f¸ffʯf IY¸fIYfÊSX IY»¹ff¯f ¸fÔOX»f ¸fZÔ U¿fÊ 2015¯16 ¸fZÔ 3993 ßfd¸fIYûÔ IYf ´fÔþe¹f³f WXbAf dþ³fIZY ´fidVfÃf¯fE Àff¸f¦fieE A³fbQf³f IZY d»fE »f¦f·f¦f 450 ÷Y ´fid°f ¸fþQcSX IZY dWXÀfff ÀfZ 18 »ffJ ÷Y IYf AffÔMX³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ »fZdIY³f IZYU»f 588 ßfd¸fIYûÔ ³fZ ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ ·ff¦f d»f¹ff AüSX dU·ff¦f ³fZ B³f ´fSX df³ff IYûBÊ ´fidVfÃf¯f Àff¸f¦fie IiY¹f dIYE 10065 ÷Y IZY dWXÀfff ÀfZ 5918324 ÷Y ½¹f¹f IYSX dQEÜ CXÀfe °fSXWX U¿fÊ 2016¯17 ¸fZÔ 17499 ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE 1028 ÷Y IZY dWXÀfff ÀfZ 1 IYSXûOÞX 80 »ffJ ÷Y þfSXe dIYE ¦fE AüSX dRYSX ÀfZ 511 ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE df³ff dIYÀfe Àff¸f¦fie IYe JSXeQe IZY 11017 ÷Y ´fid°f ßfd¸fIY IbY»f 5630019 ÷Y ½¹f¹f IYSX³ff f°ff¹ff ¦f¹ffÜ UWXeh 2017¯18 ¸fZÔ 2540 »fû¦fûÔ IZY d»fE 1181 ÷Y IZY dWXÀfff ÀfZ 30 »ffJ ÷Y AffÔdMX°f dIYE ¦fE AüSX 80 »fû¦fûÔ IZY ´fidVfÃf¯f ¸fZÔ IYûBÊ ½¹f¹f ³fWXeÔ dQJf¹ff ¦f¹ff Ad´f°fb 44 ³f¦f dÀf»ffBÊ ¸fVfe³f 223608 ÷Y ¸fZÔ JSXeQ d»fE ¦fEÜ L¦f AÀfÔ¦fdNX°f IY¸fIYfÊSX SXfª¹f Àff¸ffdþIY ÀfbSXÃff ¸fÔOX»f ÀfZ 2015¯16 ¸fZÔ 2711 ´fÔþeIÈY°f ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE 1¯105 IYSXûOÞX QZ dQE ¦fE AüSX 20944 ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE U¿fÊ 2016¯17 ¸fZÔ IZYU»f 96 »ffJ AüSX U¿fÊ 2017¯18 ¸fZÔ 17564 ßfd¸fIYûÔ IZY d»fE dRYSX 1¯105 IYSXûOÞX AffÔdMX°f dIYE ¦fE »fZdIY³f B°f³fe ·ffSXe ·fSXIY¸f SXfdVf IZY ffUþcQ BÀf AffÔMX³f IZY dU÷Yð 3 U¿fûÊÔ ¸fZÔ IZYU»f 133 »fû¦fûÔ IYû 5 »ffJ ÷Y J¨fÊ IYSX ´fidVfdÃf°f IYSX³fZ IYe Jf³ff´fcd°fÊ IYSX Qe ¦fBÊ Ü dþÀfIZY d»fE IYûBÊ Àff¸f¦fie ·fe IiY¹f IYSX³ff ³fWXeÔ dQJf¹ff ¦f¹ffÜ B³f AfÔIYOÞXûÔ ÀfZ L¦f ÀfSXIYfSX IYf ¸fþQcSXûÔ IZY ´fid°f SXU`¹ff ´f°ff »f¦f°ff WX`Ü B³f ÀfÔdQ¦²f AfÔIYOÞXûÔ IYe CX¨¨f À°fSXe¹f Àfd¸fd°f f³ff IYSX þfh¨f IYSXUfBÊ þf³fe ¨ffdWXE AüSX ¸fþQcSXûÔ IZY dWX°fûÔ IZY d»fE fZWX°fSX SXûOX¸f`´f f³ff³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf Qb¦fÊÜ ³f¦fSX ´ffd»fIY d³f¦f¸f Qb¦fÊ Àfe¸ff ÃfZÂf IZY UdSXâ fbþb¦fÊ UZ»ffÔ¦f¯fe ¨f¨fÊ ÀfZ³MX, Aþ¸fZSX ÀfSXeRY, ´fb¿IYSX, Af¦fSXf, AüSX A¸fÈ°fÀfSX ÀU¯fÊ ¸fÔdQSX, U`¿¯fU ¸ff°ff ¸fÔdQSX IYf QVfʳf ¸fb£¹f¸fÔÂfe °fe±fʹffÂff ¹fûþ³ff IZY °fWX° 12 ¸ff¨fÊ ÀfZ 31 ¸ff¨fÊ °fIY IYSX ÀfIZY¦fZÔÜ BÀfIZY d»fE B¨LbIY dWX°f¦fifWXe CX´fSXûöY þ¦fWXûÔ ´fSX °fe±fʹffÂff IZY d»fE A´f³ff AfUZQ³f 20 RYSXUSXe 2018 °fIY d³f¦f¸f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ AUV¹f þ¸ff IYSXf¹fZÔÜ ´fif~ AfUZQ³fûÔ IYf ´fSXeÃf¯f CX´fSXf³°f d³f¹f°f d°fd±f¹fûÔ ¸fZÔ ¨f¹fd³f°f °fe±fÊ ¹ffdÂf¹fûÔ IYû °fe±fÊ ¹ffÂff IZY d»fE SXUf³ff dIY¹ff þfUZ¦ffÜ CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY °fe±fʹffÂff IZY B¨LbIY °fe±fÊ ¹ffÂfe L0¦f0 ¸fb£¹f¸fÔÂfe °fe±fʹffÂff ¹fûþ³ff AÔ°f¦fÊ°f AfUZ³f IYSX dQ³ffÔIY 12 ¸ff¨fÊ ÀfZ 16 ¸ff¨fÊ °fIY UZ»ffÔ¦f¯fe ¨f¨fÊ ÀfZ³MX ÀfZUfdÀMX¹f³f ¨f¨fÊ ßffBʳf fZÀffd»fIY ¨f¨fÊ IYf QVfʳf IYSX RYSXUSXe IYû ´fcSXZ ·ffSX°fU¿fÊ ¸fZÔE Àf·fe dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ´fSXEÀf·fe SXfª¹f IZY SXfþ²ffd³f¹fûÔ ¸fZÔE Àf·fe Aüôûd¦fIY BIYfB¹fûÔ ´fSXE Qû dQUÀfe¹f ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSXZ¦feÜ ¸fWX°U´fc¯fÊ ¹fWX WX` dIY IYSXef 3 U¿fÊ ´f›f°f 46 UfÔ VBÔdOX¹f³f »fZfSX IYfg³RiYZÔÀfV 26 EUÔ 27 RYSXUSXe IYû ³fBÊ dQ»»fe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f WXû³fZ þf SXWXf WX` dþÀfIYf CXî§ffMX³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe þe IYSXZÔ¦fZE ¹fdQ 25 RYSXUSXe °fIY fþMX dSX½¹fb ³fWXeÔ WXû°ff WX` °fû fe E¸f EÀf ´fiÀ°ffdU°f BÔdOX¹f³f »fZfSX IYfg³RiYZÔÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ ´fSX Àfû¨fZ¦feÜ BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ ³¹ff¹ff»f¹f °fWXÀfe»fQfSX ·fMX¦ffa½f, °fWX. df»ffBÊX¦fPÞX, dªf.f»füQfffªffSX ·ffMXf´ffSXf (LX.¦f.) IiY./ 142/½ff.2 /³ff.°fWX./2017 ·fMX¦ffa½f, dQ³ffaIY 31.01.2018 Af¸f Àfc¨f³ff ´fid°f, 1. VfbIY½ffSXf fZ½ff »f`³feSXf¸f ªffd°f IZÔY½fMX, ÀffdIY³f QbøY¸f¦fPÞX SXf.´fi.IiY. 89/A-27-2016-17 ¦fif¸f ObXøY¸f¦fPÞX, ´f.WX.³fa. 49 E°fQÐ õXfSXf Af¸f ªf³f°ff IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY d´fi°f¸f, d½fV½ffÀf, fûSXBÊ d´f°ff »f`³feSXf¸f ªffd°f IZÔY½fMX ÀffdIY³f ObXøY¸f¦fPÞX ´f.WX.³fa. 49, SXf.d³f.¸fa. ·fMX¦ffa½f, °fWXÀfe»f df»ffBÊX¦fPÞX dÀ±f°f IZY Àfa¹fb¢°f £ff°ff IYe ·fcd¸f £ff°ff IiY¸ffaIY 316 IbY»f £fÀfSXf ³fa. 04 IbY»f SXIYff 0.733 WZX. »f¦ff³f 2.05 ´f`ÀfZ Vffd¸f»ff°f £ff°fZ ¸fZÔ Af½fZQIY ½f A³ff½fZQIY¦f¯f 1.Àf°¹f³ffSXf¹f¯f 2. VfbIY½ffSXf ffBÊX fZ½ff »f`³feSXf¸f ªffd°f IZÔY½fMX ÀffdIY³f ObXøY¸f¦fPÞX IZY ³ff¸f ´fSX QªfÊ W`X, BXÀf ·fcd¸f IYû Af´fÀfe IYfÀ°f IYªff A³fbÀffSX faMX½ffSXf WZX°fb Af½fZQ³f BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff W`XÜ ´fiIYSX¯f BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f W`XÜ A°f: CX¢°f Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f A±f½ff ÀfaÀ±ff IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf CXªfSX ¹ff Qf½ff WXû °fû ½fWX d³f¹f°f dQ³ffaIY 13/2/2018 °fIY À½f¹fa ¹ff Ad·f·ff¿fIY IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ ´fZVfe d¸f¹ffQ IZY ffQ Qf½ff- Af´fdØf ´fSX IYûBÊX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 31/01/2018 IYû ¸fZSmX WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IZY ´fQ ¸fbýif Vfe»f ÀfdWX°f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX ·fMX¦ffa½f SXf¹f´fbSX 20 RYSXUSXe °fIY d»f¹ff þfE¦ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe °fe±fʹffÂff IZY d»fE AfUZQ³f-d³f¦f¸f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ 19 ¸ff¨fÊ ÀfZ 24 ¸ff¨fÊ °fIY Aþ¸fZSX ÀfSXeRY, ´fb¿IYSX, Af¦fSXf Àf»fe¸f d¨fV°fe IYe QSX¦ffWX IYf QVfʳf IYSX ´ff¹fZ¦fZÔ °f±ff 27 ¸ff¨fÊ ÀfZ 31 ¸ff¨fÊ °fIY A¸fÈ°fÀfSX ÀU¯fÊ ¸fÔdQSX£ U`¿¯fU¸ff°ff ¸fÔdQSX, ff²ff ffOXÊSX IYf ·fi¸f¯f IYSX ÀfIZY¦fZÔÜ dU·ff¦f ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe A³fbÀffSX UdSXâ ³ff¦fdSXIY AfUZQ³f IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô °f±ff 60 ÀfZ Ad²fIY 65 U¿fÊ Af¹fb °fIY IYf UdSXâ ³ff¦fdSXIY A´f³fZ Àff±f EIY ÀfWX¹fû¦fe SXJ ÀfIY°fZ WX`Ô dþÀfIYe A³fb¸fd°f Qe þfE¦feÜ ÀfWX¹fû¦fe IYf CX¸fi 21 ÀfZ 50 U¿fÊ AfUV¹fIY WX`Ü ¸fWXf´füSX ßfe¸f°fe ¨fÔdQiIYf ¨fÔQifIYSX, Af¹fböY ¸fWXûQ¹f EÀf0IZY0 Àfb³QSXf³fe °f±ff ¦fSXefe CX´fVf¸f³f ´fi·ffSXe ßfe¸f°fe SXe°ff fþfþ ³fZ °fe±fʹffÂff IZY B¨LbIY UdSXâ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû BÀf Ad·fU³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe °fe±fʹffÂff ¹fûþ³ff IYf Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »ff·f CXNXfIYSX °fe±fÊ ´fc¯fÊ IYSX³fZ IYe A´fe»f dIY¹fZ WX`ÔÜ Qb¦fÊ dþ»ff IZY Àf¸fÀ°f BIYfB¹fûÔ ¸fZÔ BÀf AfÔQû»f³f IYû ¦fd°f QZ³fZ EUÔ ÀfRY»f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE 19 RYSXUSXe Àfû¸fUfSX IYû feE¸fEÀf IZY d·f»ffBÊ BÀ´ff°f ÀfÔ¹fÔÂf IZY BIYfBÊ IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ¢MXSX 5 ¸fZÔ Qb¦fÊ dþ»ff IZY ·ffSX°fe¹f ¸fþQcSX ÀfÔ§f ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f Àf·fe ¹fcd³f¹f³fûÔ SXfª¹f IY¸fʨffSXeE ÀUf¹fØfVffÀfe IY¸f¨ffSXeÊ ÀfÔ§fEd·f»ffBÊ BÀ´ff°f ¸fþQcSX ÀfÔ§fE dfþ»feE AfÔ¦f³fffOÞXeE ¸f²¹ff³WX ·fûþ³fE NXZIYf ßfd¸fIYE d³f¸ff¯feÊ ¸fþQcSX ÀfÔ§f IZY Àff±f WXe A³¹f Àf·fe ÀfÔfð ¹fcd³f¹f³fûÔ IYe f`NXIY Àff¹fÔIYf»f 5øY00 fþZ SXJe ¦fBÊ WX`Ü ³¹ff¹ff»f¹f ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX Qb¦fÊ, dªf-Qb¦fÊ (LX.¦f.) SXf.´fi.IiY./ /A-6/2017-18 CXQЧfû¿f¯ff E°fQÐ õXfSXf Àf½fÊ Àff²ffSX¯f IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W`X dIY Af½fZQIY IY½f»fªfe°f dÀfaWX ´fd°f ÀfZ½ff dÀfaWX d³f½ffÀfe ´fQиf³ff·f´fbSX Qb¦fÊ °fWXÀfe»f Qb¦fÊ dªf»ff Qb¦fÊ IZY õXfSXf ¦fif¸f Qb¦fÊ °fWXÀfe»f ½f dªf»ff Qb¦fÊ dÀ±f°f ·fcd¸f £fÀfSXf ³fafSX SXIYff 510 SXIYff 0.140 WZX. ·fcd¸f IYû d½fIiZY°ff dSX£feSXf¸f ½f A³¹f d´f°ff/´fd°f ¦fûIbY»f d³f½ffÀfe ¦fif¸f fûSXÀfe ÀfZ SXdªfÀMXOÊX f`³ff¸ff dQ³ffaIY 8/7/2016 IYû IiY¹f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ CX¢°f Af½fZdQ°f ·fcd¸f IYf SXdªfÀMXOÊX ü³ff¸ff IZY Af²ffSX ´fSX IiZY°ff IZY ´fÃf ¸fZÔ ´fi¸ff¯feIYSX¯f dIY¹fZ ªff³fZ WZX°fb Af½fZQ³f ´fÂf BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ A°fE½f BXÀf Àfafa²f ¸fZÔ dªfÀf dIYÀfe ½¹fd¢°f A±f½ff ÀfaÀ±ff IYû dIYÀfe ´fiIYfSX IYf CXªfSX ¹ff Qf½ff WXû °fû ½fWX d³f¹f°f ´fZVfe dQ³ffaIY 6/3/2018 °fIY À½f¹fa A±f½ff A´f³fZ d½fd²f¸ff³¹f Ad·fIY°ffÊ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ BXÀf ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXûIYSX d»fd£f°f ¸fZÔ Af´fdØf Af½fZQ³f ´fZVf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔXÜ Àf¸f¹ff½fd²f ´fV¨ff°f Af´fdØf ´fiÀ°fb°f WXû³fZ ´fSX IYûBÊX d½f¨ffSX ³fWXeÔ dIY¹ff ªff½fZ¦ffÜ Afªf dQ³ffaIY 13/2/2018 IYû ¹fWX CXQЧfû¿f¯ff ¸fZSmX À½f¹fa IZY WXÀ°ffÃfSX E½fa ³¹ff¹ff»f¹f IYe ´fQ ¸fbýif IZY Àff±f ªffSXe dIY¹ff ¦f¹ffÜ ªffSXe dQ³ffaIY: 13/2/2018 Àfb³f½ffBÊX dQ³ffaIY: 6/3/2018 ³ff¹ff °fWXÀfe»fQfSX Qb¦fÊ (LX.¦f.) C M Y K C M Y K

C M Y K C M Y K S PORTS 15 IYû¨f ³fZ f°ff¹ff dIY ¢¹fûÔ Qe´ff IY¸ffÊIYSX SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ÀfZ WXbBÊ WX`Ô ffWXSX ³fBÊ dQ»»fe /EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°f IYe Vfe¿fÊ dþ¸³ffÀMX Qe´ff IYSX¸ffIYSX IZY Af¦ff¸fe SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ³f JZ»f³fZ IZY IYfSX¯f IYf Jb»ffÀff WXbAf WX`. ´fWX»fZ ¨fûMX IYû IYfSX¯f f°ff IYSX ¹fWX IYWXf ¦f¹ff dIY Qe´ff BÀf Àff»f SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ·ff¦f ³fWXeÔ »fZ ÀfIZYÔ¦fe, UWXeÔ Af BÀfIZY Àff±f ¹fWX ·fe IYWXf ¦f¹ff dIY Qe´ff IYf ´fiQVfʳf CXÀf À°fSX IYf ³fWXeÔ WX` dþÀfIYe UþWX ÀfZ f°füSX IYû¨f dfÀfUZV½fSX ³fÔQe ³fZ JbQ WXe ¹fWX R`YÀf»ff dIY¹ff dIY CXÀfZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ·ff¦f ³f »fZIYSX EdVf¹f³f ¦fZ¸Àf IYe °f`¹ffSXe IYSX³fe ¨ffdWXE. BÀfÀfZ ´fWX»fZ f°ff¹ff ¦f¹ff ±ff IYûWX»fe fû»fZ- CX³fIYe d³f¦ffWX Af 5-1 IYe þe°f ´fSX ·ffSX°f ³fZ LWX ¸f`¨fûÔ IYe U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ 4-1 ÀfZ fPÞX°f f³ff IYSX BÀf ´fSX IYþf IYSX d»f¹ff WX` ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°f ³fZ ´fWX»fe ffSX QdÃf¯f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY U³fOXZ ÀfeSXeþ þe°fIYSX Bd°fWXfÀf SX¨f dQ¹ff WX`Ü MXZÀMX ÀfeSXeþ WXfSX³fZ IZY ffQ Af ·ffSX°f ³fZ LWX ¸f`¨fûÔ IYe U³fOXZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ 4-1 ÀfZ fPÞX°f f³ff IYSX BÀf ´fSX IYþf IYSX d»f¹ff WX`Ü þe°f IYf ßfZ¹f ´fcSXe MXe¸f IYû þf°ff WX`Ü ¦fZÔQffþe ¸fZÔ IbY»fQe´f ¹ffQU ³fZ 4, WXfdQÊIY ´ffÔOX¹ff AüSX ¹fbþUZÔQi ¨fWX»f ³fZ 2-2 dUIZYMX WXfdÀf»f dIYEÜ f»»fZffþe IYe ff°f IYSXZÔ °fû SXûdWX°f ³fZ ´ffÔ¨fUZÔ U³fOXZ ¸fZÔ Vff³fQfSX Vf°fIYe¹f ´ffSXe JZ»feÜ IY~f³f IYûWX»fe ÀfeSXeþ IYû þe°fIYSX IYfRYe JbVf ³fþSX AfE SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f IYûWX»fe ³fZ f¹ff³f dQ¹ff WX` dIY UZ BÀf ÀfeSXeþ IYû 5-1 ÀfZ þe°f³ff ¨ffWXZÔ¦fZÜ IYûWX»fe ³fZ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYe ÀfSXfWX³ff IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY, "MXe¸f IZY ´fiQVfʳf ÀfZ ¸f`Ô fZWXQ JbVf WXcÔÜ WX¸f³fZ f»»fZffþe AüSX ¦fZÔQffþe, Qû³fûÔ WXe ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ ¨fü±fZ U³fOXZ ¸f`¨f ¸fZÔ WXfSX³fZ IZY ffQ WX¸ffSXZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ ³fZ fZWX°fSXe³f JZ»f dQJf¹ffÜ VfbøYAf°f ÀfZ WXe EIY MXe¸f IZY Àff¸f³fZ ÀfeSXeþ WXfSX IYf J°fSXf ±ff AüSX ¹fWX MXe¸f QdÃf¯f ARiYeIYf ±feÜ þûWXf³fÀff¦fÊ ¸fZÔ WXbE °feÀfSXZ MXZÀMX IZY UfUdSXÔIYf ´fWX»fZ QüSX ¸fZÔ WXe WXbE ffWXSX SXûMXSXOX¸f/EªfZÔÀfeÜ °fe³f ffSX IZY ¦fi`ÔOXÀ»f`¸f ¨f`d¸´f¹f³f ÀMXZ³f UfUdSXÔIYf EIY ÀfZMX IYe fPÞX°f IYf RYf¹fQf ³fWXeÔ CXNXf ÀfIZY AüSX SXûMXSXOX¸f Aû´f³f IZY ´fWX»fZ QüSX ¸fZÔ WXfg»f`ÔOX IZY MXf»fû³f d¦fi¢Àf´fcSX ÀfZ 4-6, 6-3, 6-2 ÀfZ WXfSX ¦fEÜ dÀUMXÐÐþSX»f`ÔOX IZY ´ffÔ¨fUZÔ USXe¹f UfUdSXÔIYf IYû AfgÀMÑZd»f¹f³f Aû´f³f IZY QcÀfSXZ QüSX ¸fZÔ MXZ³feÀf Àf`ÔOX¦fiZ³f ÀfZ AüSX d´fL»fZ WXµ°fZ ÀfûdRY¹ff Aû´f³f ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ fûdÀ³f¹ff IZY d¸fþfÊ fZdÀfIY ÀfZ WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXf ±ffÜ 32 U¿feʹf UfUdSXÔIYf 2015 ¸fZÔ SXûMXSXOX¸f ¸fZÔ dUþZ°ff SXWX ¨fbIZY WX`Ô, »fZdIY³f dIY Qe´ff IYdSX¹fSX IZY d»fE J°fSX³ffIY §fbMX³fZ IYe ¨fûMX IZY IYfSX¯f SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ÀfZ ffWXSX WXû ¦fBÊ WX`Ô. CX³fIZY IYû¨f dfÀfUZV½fSX ³fÔQe ³fZ WXe ¹fWX þf³fIYfSXe Qe ±fe. Qe´ff IYû d´fL»fZ Àff»f ¹fWX ¨fûMX »f¦fe ±fe. ³fÔQe ³fZ f°ff¹ff, UWX Af ·fe SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»f þ`Àfe ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY d»fE °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`. WX¸ffSXf »fùf CXÀfZ EdVf¹ffBÊ JZ»fûÔ (18 A¦fÀ°f ÀfZ Qû dÀf°fÔfSX) °fIY ´fcSXe °fSXWX ÀfZ °f`¹ffSX IYSX³ff WX`. BÀfIZY ffQ ¹fWX JfSX ·fe AfBÊ WX` dIY Qe´ff IZY IYû¨f IYf IYWX³ff WX`, “Qe´ff IYf ´fiQVfʳf CXÀf À°fSX IYf ³fWXeÔ WX` þ`Àff WXû³ff ¨ffdWXE. BÀfed»fE f°füSX ffQ ÀfZ WX¸ffSXZ d»fE ¹fWX Vff³fQfSX Àf¸f¹f SXWXf WX`Ü WX¸f MXe¸f IZY øY´f ¸fZÔ A¨Lf JZ»f dQJf SXWXZ WX`Ô AüSX BÀfIYf ßfZ¹f ÀffSXZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ AüSX Àf´fûMXÊ ÀMXfRY IYû þf°ff WX`Ü WXSX MXe¸f IYf ²¹ff³f U»ÊOXIY´f 2019 ´fSX dMXIYf WXbAf WX` U»OXÊ ¨f`Ôd´f¹f³f øYdQVff AüSX dIY´fiû´f IYfg¸f³fUZ»±f ¦fZ¸Àf ¸fZÔ ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ dWXÀÀff IYû¨f ¸f`Ô³fZ R`YÀf»ff dIY¹ff dIY CXÀfZ Af¦ff¸fe SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ³f ·fZþf IYfRYe Àf¸f¹f ffQ SXûdWX°f IZY Jf°fZ ¸fZÔ A¨Le ´ffSXe AfBÊ ´ffÔ¨fUZÔ U³fOXZ ¸fZÔ ¸f`³f AfgRY Q ¸f`¨f SXWX³fZ Uf»fZ SXûdWX°f Vf¸ffÊ IYfRYe Àf¸f¹f ffQ RYfg¸fÊ ¸fZÔ AfE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY, "»fÔfZ Àf¸f¹f IZY ffQ ¸fZSXZ Jf°fZ ¸fZÔ A¨Le ´ffSXe AfBÊ WX`Ü dUIZYMX IZY fe¨fûÔfe¨f Àf¸f¹f ¦fbþfSX³ff A¨?Lf SXWXfÜ U¢°f ¦fbþSX³fZ IZY Àff±f dUIZYMX ²fe¸ff WXû°ff þf SXWXf ±ff AüSX BÀf ´fSX f`dMXÔ¦f IYSX³ff AfÀff³f ³fWXeÔ ±ffÜ dIYÀfe ·fe ¸f`¨f ¸fZÔ Af´fIYf ÀfZÔ¨fbSXe f³ff³fZ AüSX MXe¸f IYf þe°f WXfdÀf»f IYSX³fZ ÀfZ fZWX°fSXe³f A³fb·fU IbYL ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ WX¸f A´f³fe ¹fûþ³ff ´fSX dMXIZY SXWXZ AüSX ¸fbÓfZ BÀf ff°f IYe JbVfe WX` dIY BÀf³fZ A´fZdÃf°f ´fdSX¯ff¸f dQ¹ffÜ ³f`SXûfeÜ IYed³f¹ff IYe 800 ¸feMXSX Aû»fÔd´fIY ¨f`d¸´f¹f³f AüSX dUV½f dSXIYfOXʲffSXe OXZdUOX øYdQVff AüSX Qû ffSX IZY Aû»fÔd´fIY 1500 ¸feMXSX ¨f`d¸´f¹f³f EÀffZ»f dIY´fiû´f BÀf Àff»f WXû³fZ Uf»fZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ ¨f¹f³f IYe ´fidIiY¹ff ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffWX°fZÜ MXe¸f Ad²fIYfSXe ³fZ BÀfIYe þf³fIYfSXe QeÜ ³f`SXûfe ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû WXû³fZ Uf»fZ EIY dQ³f IZY MÑf¹f»f ¸fZÔ IbY»f 170 E±f»feMXûÔ IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` dþÀf¸fZÔ Vfe¿fÊ °fe³f E±f»feMX 4 ÀfZ 15 A´fi`»f °fIY AfgÀMÑZd»f¹ff IZY ¦fû»OX IYûÀMX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY d»fE Àfe²fZ ¢½ff»feRYfBÊ IYSX »fZÔ¦fZÜ IYed³f¹ffBÊ MXe¸f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY øYdQVff AüSX dIY´fiû´f ³fZ ¸fBÊ ¸fZÔ QûWXf ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe OXf¹f¸fÔOX »fe¦f IYe °f`¹ffSXe IZY d»fE ¹fWX R`YÀf»ff dIY¹ff WX`Ü AüSX WX¸f BÀfIZY d»fE ·fe °f`¹ffSXe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ QdÃf¯f ARiYeIYf IZY dJ»ffRY ÀfeSXeþ ¸fZÔ 4-1 IYe fPÞX°f »fZ³ff A¨?Lf WX`Ô »fZdIY³f d³fd›°f øY´f ÀfZ WX¸f 5-1 IZY AÔ°fSX ÀfZ ÀfeSXeþ A´f³fZ ³ff¸f IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ" SXûdWX°f IYf fOÞXf f¹ff³f IYWXf, ¹fWX dUQZVfûÔ ¸fZÔ ÀffÀfZ fOÞXe U³fOXZ þe°f WX` ´fûMXÊ Ed»fþffZ±f/EªfZÔÀfeÜ ·ffSX°fe¹f CX´f IY~f³f SXûdWX°f Vf¸ffÊ IYû »f¦f°ff WX` dIY MXe¸f ³fZ ¸füþcQf ÀfeSXeþ ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf IYû ´fÀ°f IYSX dUQZVfûÔ ¸fZÔ ÀffÀfZ fOÞXe U³fOXZ ÀfeSXeþ A´f³fZ A´f³fZ ³ff¸f IYeÜ ·ffSX°f ³fZ fe°fe SXf°f ´ffÔ¨fUfÔ U³fOXZ 73 SX³f ÀfZ þe°fIYSX LWX ¸f`¨fûÔ IYe ÀfeSXeþ ¸fZÔ 4-1 ÀfZ AþZ¹f fPÞX°f f³ff »fe WX`Ü AÔd°f¸f ¸f`¨f ÀfZÔ¨fbdSX¹f³f ¸fZÔ 16 RYSXUSXe IYû JZ»ff þfE¦ffÜ SXûdWX°f ³fZ IY»f 115 SX³f IYe Vff³fQfSX Vf°fIYe¹f ´ffSXe JZ»fe, CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘‘d³fd›°f øY´f ÀfZ, ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ¹fWX dUQZVfûÔ ¸fZÔ U³fOXZ ¸fZ WX¸ffSXe ÀffÀfZ fOÞXe þe°f WX`Ü ¹fWX A¨Le þe°f WX` ¢¹fûÔdIY ¹fWX dõ´fÃfe¹f ÀfeSXeþ ±feÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ WX¸f³fZ AfÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ 2007-08 ¸fZÔ Àfefe dÂfIYû¯fe¹f ÀfeSXeþ þe°fe ±feÜ WXf»ffÔdIY Uû ßfÈÔJ»ff ·fe IYfRYe IYdNX³f ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ¸fZSXZ d»fE, Qû³fûÔ IYe °fb»f³ff IYSX³ff IYfRYe ¸fbdVIY»f WX`Ü ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY ¹fWX ÀfeSXeþ WX¸ffSXZ d»fE IYfRYe ¸ff¹f³fZ SXJ°fe WX`Ü WX¸f dþÀf °fSXWX ÀfZ ´fWX»fZ ¸f`¨f ÀfZ JZ»fZ ±fZ, CXÀfZ QZJIYSX ÀffRY ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY WX¸f³fZ ÀfeSXeþ ¸fZÔ QfQff f³ff¹ff AüSX ³f°feþf ·fe ÀffIZY Àff¸f³fZ WX`Ü SXûdWX°f ³fZ IYWXf dIY ¸fbdVIY»f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IZY ffUþcQ MXe¸f ³fZ ´fcSXe °fSXWX QfQff f³ff¹ff dþÀfÀfZ ¹fWX þe°f IYfRYe dUVfZ¿f f³f ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘‘¹fWX þe°f Àff¸fZÔ df»fIbY»f DY´fSX SXWXZ¦feÜ 25 U¿fûÊÔ IZY ffQ WX¸f³fZ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ ÀfeSXeþ þe°fe WX`Ü dIiYIZYMX JZ»f³fZ IZY §fbMX³fZ IZY Qû Af´fSXZVf³f IZY ffQ RYf¸fÊ WXfdÀf»f IYSX³fZ ¸fZÔ þcÓf SXWXZ WX`ÔÜ fZd»þ¹f¸f IZY ¨fü±fZ USXe¹f OXZdUOX ¦fûdRY³f d´fL»fZ Àff»f CX´fdUþZ°ff SXWXZ ±fZ, CX³WXûÔ³fZ d³fIYû»fÀf ¸fWXb°f IYû Àfe²fZ ÀfZMXûÔ ¸fZÔ 6-1, 6-3 ÀfZ þe°f QþÊ IYSX AÔd°f¸f 16 ¸fZÔ ´fiUZVf dIY¹ffÜ UWXeÔ, SXûþSX RZYOXSXSX Afþ A´f³fZ Ad·f¹ff³f IYe VfbøYAf°f IYSXZÔ¦fZÜ ³füÔUZ USXe¹f þfB»Àf ¸fb»fSX IYû øYÀf IZY ¢½ff»feRYf¹fSX OXZd³f»f ¸fZQUZQZU ÀfZ 6-4, 7-6 ÀfZ WXfSX IYf ¸fbÔWX QZJ³ff ´fOÞXfÜ Àfdfʹff IZY dU¢MXSX MÑûBIYe ³fZ þf³f- »fZ³ffOXÊ ÀMÑRY IYû 1-6, 7-6, 6-2 ÀfZ ¸ff°f Qe þfdIY þ¸fʳfe IZY dRYd»f´f IYû»fßfZfSX ³fZ øYÀf IZY IYfSXZ³f Jf¨ff³fûU IYû 3-6, 7-6, 7-6 ÀfZ WXSXf¹ffÜ RZYOX IY´f IYf ´fiQVfʳf fWXb°f CX°ÀffWXþ³fIY: Àffd³f¹ff d¸fþfÊ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ dQ¦¦fþ ·ffSX°fe¹f MXZd³fÀf dJ»ffOÞXe Àffd³f¹ff d¸fþfÊ IYû »f¦f°ff WX` dIY RZYOX IY´f ¸fZÔ AÔdIY°ff SX`³ff IYf ´fiQVfʳf Vff³fQfSX ±ff, »fZdIY³f MXe¸f IYû A¦f»fZ QüSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³ff ¨ffdWXE ±ffÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f d´fL»fZ Àf~fWX SXZd»f¦fZVf³f ´»fZAfgRY ¸fZÔ ¨fe³fe °ffB´fZ IYû 2-0 ÀfZ WXSXfIYSX EdVf¹ff AûdVf¹ff³ff ¦fib´f EIY ¸fZÔ þ¦fWX fSXIYSXfSX SXJ³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXeÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ´fid°f¹fûd¦f°f ¸fZÔ ·ffSX°f IYû ¨fe³f AüSX IYþfJÀ°ff³f ÀfZ WXfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞXf ±ffÜ Àffd³f¹ff ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ¹fWXfÔ IYWXf, 'WX¸f WX¸fZVff Jf»fe WXf±f Uf´fÀf AfE WX`ÔÜ ¹fbUf IYüVf»f ¸fZÔ þfSXQÀ°f ´fi¦fd°f IZY ffQ ·fe WX¸f A¦f»fZ À°fSX þfE. ¸f`Ô³fZ CXÀfÀfZ EdVf¹f³f ¦fZ¸Àf IZY d»fE °f`¹ffSXe IYSX³fZ IYû IYWXf WX`. Af»fSXfCXÔOXSX dÀfIÔYQSX SXþf ´fSX »f¦ff þb¸ffʳff QbfBÊÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX ´fdSX¿fQ (AfBÊÀfeÀfe) ³fZ AÔ´ff¹fSX IZY R`YÀf»fZ ´fSX AÀfWX¸fd°f þ°ff³fZ IYû »fZIYSX dþ¸ffUZ IZY Af»fSXfCXÔOXSX dÀfIÔYQSX SXþf ´fSX ¸f`¨f RYeÀf IYf 15 ´fid°fVf°f þb¸ff³ffÊ »f¦ff¹ff WX`Ü dÀfIÔYQSX IYû ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY dJ»ffRY VffSXþfWX ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû JZ»fZ ¦fE °feÀfSXZ U³fOXZ ¸f`¨f IZY 23UZÔ AûUSX IZY QüSXf³f AÔ´ff¹fSX IZY R`YÀf»fZ ´fSX AÀfWX¸fd°f þ°ff³fZ IYû d»fE AfBÊÀfeÀfe IYe Af¨ffSX ÀfdWXÔ°ff IZY CX»»fÔ§f³f IYf Qû¿fe ´ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIZY ffQ CX³f ´fSX ¸f`¨f RYeÀf IYf 15 RYeÀfQe þb¸ff³ffÊ »f¦ff¹ff ¦f¹ff AüSX CX³fIZY Jf°fZ ¸fZÔ EIY ³fIYfSXf°¸fIY AÔIY ·fe þûOÞX dQ¹ff ¦f¹ffÜ AfBÊÀfeÀfe ³fZ IYWXf dIY Af»fSXfCXÔOXSX SXþf ³fZ A´f³fe ¦f»f°fe ÀUeIYfSX IYSX »fe WX` BÀfd»fE Af CX³fIZY dJ»ffRY Aü´f¨ffdSXIY IYfSXÊUfBÊ IYe þ÷YSX°f ³fWXeÔ WX`Ü ¸fZÔ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ff SXWXZ WX`ÔÜ WX¸f BÀfZ WXfdÀf»f ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXZ WX`ÔÜ' '¹fWX QZJ³ff IYfRYe CX°ÀffWXþ³fIY WX` dIY AfÔdIY°ff ³fZ Qû ffSX SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ Vfe¿fÊ Àfü ¸fZÔ Vffd¸f»f dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû ¸ff°f QeÜ MXe¸f ·f»fZ WXe ¸f`¨f WXfSXe WXû »fZdIY³f Af´fIYû CXÀf¸fZÔ ÀfZ WXSX ÀfIYfSXf°¸fIY ´fWX»fc IYû QZJ³ff ¨ffdWXEÜ' þf ´fcLf ¦f¹ff dIY ·fdU¿¹f IYe Àffd³f¹ff f³f³fZ IYe Ãf¸f°ff dIYÀf¸fZÔ WX`Ô, ¹fbUf dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY d»fE CX³fIZY ´fiQVfʳf IYû ¸ff´fQÔOX ³fWXeÔ f³ff¹ff þf³ff ¨ffdWXEÜ 'IYBÊ Àff»f ÀfZ ¸fZSXZ ÀfZ ´fcLf þf SXWXf WX` dIY ·fdU¿¹f IYe Àffd³f¹ff IYü³f WXû ÀfIY°fe WX`Ô AüSX ¸f`Ô³fZ WX¸fZVff IYWXf WX` dIY A¦f»fe Àffd³f¹ff ¢¹fûÔ? ¢¹fûÔ ³ff Àffd³f¹ff ÀfZ A¨Lf f³f³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔ... dÀfRYÊ Àffd³f¹ff ¢¹fûÔ?' Aû»fÔd´fIY ¸fZÔ SX¨ff ±ff Bd°fWXfÀf Aû»fÔd´fIY ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ Uf»fe ´fWX»fe ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff dþ¸³ffÀMX Qe´ff 2016 dSX¹fû JZ»fûÔ ¸fZÔ Bd°fWXfÀf SX¨f°fZ WXbE ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX SXWXe ±fe. CX³WXûÔ³fZ ¹fWXfÔ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ WXbE SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IZY MÑf¹f»f ¸fZÔ ·fe dWXÀÀff ³fWXeÔ d»f¹ff ±ff. AfÀMÑZd»f¹ff IZY ¦fû»OX IYûÀMX ¸fZÔ SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ IYf Af¹fûþ³f ¨ffSX ÀfZ 15 A´fi`»f °fIY WXû¦ff. þfdIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ IYû¨f ³fZ IYWXf ±ff, UWX dRYMX WX`, »fZdIY³f ´fid°f¹fûd¦f°ff IZY d»fE °f`¹ffSX WXû³fZ IZY d»fE CXÀfZ AüSX Àf¸f¹f ¨ffdWXE. ¸f`Ô BÀfZ ÓfMXIYf ³fWXeÔ IYWXcÔ¦ff AüSX UWX BÀfÀfZ ´fSXZVff³f ³fWXeÔ WX`.¨füfeÀf Àff»f IYe Qe´ff IYe d´fL»fZ Àff»f A´fi`»f ¸fZÔ ÀfþÊSXe WXbBÊ ±fe AüSX CX³fIYe »fÔfe dSXWX`dfd»fMXZVf³f ´fidIiY¹ff þfSXe WX` ³fÔQe IZY A³fbÀffSX WXf»ffÔdIY CX³WXûÔ³fZ MÑZd³fÔ¦f VfbøY IYSX Qe WX`. MÑZd³fÔ¦f dVfdUSX IZY QüSXf³f »f¦fe BÀf ¨fûMX IZY IYfSX¯f Qe´ff dSX¹fû Aû»fÔd´fIY IZY ffQ ÀfZ ´fid°fÀ´f²ffÊ ´fZVf ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊ WX`Ô. Qe´ff 2014 SXf¿MÑX¸fÔOX»f JZ»fûÔ ¸fZÔ Bd°fWXfÀf SX¨f°fZ WXbE B³f JZ»fûÔ ¸fZÔ ´fQIY þe°f³fZ Uf»fe ·ffSX°f IYe ´fWX»fe ¸fdWX»ff dþ¸³ffÀMX f³fe ±fe. d»fE ¹fWX df»fIbY»f ·fe AfÀff³f þ¦fWX ³fWXeÔ WX`, d³fd›°f øY´f ÀfZ ÀfeSXeþ þe°f³fZ IZY d»fE °fû ¹fWX df»fIbY»f AfÀff³f þ¦fWX ³fWXeÔ WX`Ü ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY BÀfIZY d»fE IYfRYe ßfZ¹f dJ»ffdO¹ffZÔ IYû þf°ff WX`Ü SXûdWX°f ³fZ IYWXf, dþÀf ·fe dJ»ffOÞXe IYû ¸füIYf d¸f»ff, CXÀf³fZ WXf±f CXNXfIYSX ¨fb³fü°fe A´f³fZ IÔY²fûÔ ´fSX »feÜ A¦fSX Af´f ´fcSXe U³fOXZ ÀfeSXeþ IYû QZJû °fû BÀf¸fZÔ WX¸ffSXf ´fiQVfʳf QfQfZ WX`QSXfffQ ³fZ 84 SX³fûÔ ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYSX 4 AÔIY ´fif~ dIY¹fZ SXf¹f´fbSXÜ feÀfeÀfeAfBÊ õfSXf Af¹fûdþ°f Àfed³f¹fSX U³f OXZ dUþ¹f WXþfSXZ MÑfgRYe IYf Af¹fûþ³f dQ³ffÔIY 05 RYSXUSXe ÀfZ 14 RYSXUSXe 2018 °fIY WX`QSXfffQ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþÀfIZY A³°fʦf°f LØfeÀf¦fPÞX IYf AÔd°f¸f ¸f`¨f Afþ LØfeÀf¦fPÞX dUøYð WX`QSXfffQIZY ¸f²¹f JZ»ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ WX`QSXffQ ³fZ MXfgÀf þe°fIYSX f»»fZffþe IYSX°fZ WXb¹fZ d³f²ffÊdSX°f 50 AûUSX ¸fZÔ 8 dUIZYMX ´fSX 230 SX³f f³ff¹fZ dþÀf¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX ÀfZ ´fÔIYþ SXfgU ³fZ 3 EUÔ ¸fû. VfWX³fUfþ ³fZ 2 dUIZYMX d»f¹ffÜ 231 SX³fûÔ IZY »fùf IZY d»fE JZ»f°fZ WXb¹fZ LØfeÀf¦fPÞX IYe MXe¸f 44.3 AûUSX ¸fZÔ 196 SX³fûÔ ´fSX Afg»fAfCXMX WXû ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ A¸f³fQe´f JSXZ ³fZ 90 ffg»f ¸fZÔ 71 SX³f U ÀfÔþe°f QZÀffBÊ ³fZ 59 ffg»f ¸fZÔ 47 SX³f f³ff¹ffÜ WX`QSXfffQ ³fZ 84 SX³fûÔ ÀfZ þe°f WXfdÀf»f IYSX 4 AÔIY ´fif~ dIY¹fZÜ ¸ffdSX¹ff VffSXf´fûUf IY°fSX Aû´f³f IZY ´fWX»fZ SXfCXÔOX ÀfZ ffWXSX QûWXfÜ ´ffÔ¨f ffSX IYe ¦fi`ÔOXÀ»f`¸f ¨f`Ôd´f¹f³f øYÀf IYe ÀMXfSX MXZd³fÀf dJ»ffOÞXe ¸ffdSX¹ff VffSXf´fûUf IY°fSX Aû´f³f IZY ´fWX»fZ QüSX ¸fZÔ ¸fûd³fIYf d³fIbY»fZÀIcY ÀfZ WXfSXIYSX ffWXSX WXû ¦fBÊÔÜ Qbd³f¹ff IYe 92UZÔ ³fÔfSX IYe dJ»ffOÞXe d³fIbY»fZÀIcY BÀf øYÀfe ÀMXfSX ÀfZ SX`ÔdIÔY¦f ¸fZÔ 51 ´ff¹fQf³f ´feLZ WX`Ô »fZdIY³f SXû¸ffd³f¹ff IYe dJ»ffOÞXe ³fZ IY¸ff»f IYf ´fiQVfʳf IYSX°fZ WXbE QcÀfSXZ SXfCXÔOX ¸fZÔ þ¦fWX f³ff »feÜ d³fIbY»fZÀIcY ³fZ 4-6, 6-4, 6-3 ÀfZ þe°f QþÊ IYeÜ Uf»ff ±ffÜ BÀfÀfZ f°füSX MXe¸f dUQZVfûÔ ¸fZÔ þf³fZ IZY d»fE AüSX UWXfÔ ÀfeSXeþ þe°f³fZ IZY d»fE WX¸ffSXf Af°¸fdUV½ffÀf fPÞXZ¦ff WXeÜ CX³WXZÔ Àff±f WXe ¹fWX ·fe »f¦f°ff WX` dIY MXZÀMX ÀfeSXeþ ·fe EIY°fSXRYf ¸fbIYff»ff ³fWXeÔ ±fe dþÀf¸fZÔ ·ffSX°fe¹f MXe¸f 1-2 ÀfZ WXfSX ¦fBÊ ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ‘‘¸fZSXf ¸ff³f³ff WX` dIY MXZÀMX ÀfeSXeþ fWXb°f WXe IYSXefe ±feÜ ¹fWX dIYÀfe ·fe °fSXRY þf ÀfIY°fe ±feÜ þû ¹fcSXûd´f¹f³f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f IZY d»fE ´fifBUZMX þZMX ¸fZÔ AfE AfEÔ¦fZ ´feEÀfþe ·fe WXû, WX¸fZÔ A´f³fZ ´fiQVfʳf ´fSX ¦fUÊ WX` AüSX Afþ þû WX¸f³fZ WXfdÀf»f dIY¹ff, CXÀf ´fSX WX¸fZÔ ¦fUÊ WX`Ü °fe³f ffSX IY¸f ÀIYûSX f³ff³fZ IYf ¸f°f»ff JSXff RYf¸fÊ ³fWXeÔ : CX³fIYf ¹fWX Vf°fIY AWX¸f ¸fûOÞX ´fSX Af¹ff WX` ¢¹fûÔdIY A·fe °fIY CX³fIYe RYf¸fÊ IYû »fZIYSX IYfRYe ÀfUf»f CXNX SXWXZ ±fZÜ BÀf dJ»ffOÞXe ³fZ BÀf 17UZÔ U³fOXZ Vf°fIY ÀfZ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ A´f³fZ dSXIYfOXÊ ¸fZÔ ·fe Àfb²ffSX dIY¹ff, BÀfÀfZ ´fWX»fZ QüSXZ IZY ´fWX»fZ ¨ffSX ¸fbIYff»fûÔ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IZYU»f 40 SX³f f³ffE ±fZÜ SXûdWX°f ³fZ IYWXf, ‘‘¸f`Ô °fe³f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ AfCXMX WXbE, Af´f °fe³f ¸f`¨fûÔ IZY ffQ Af´f I`YÀfZ IYWX ÀfIY°fZ WXû dIY ¸f`Ô JSXff RYf¸fÊ ¸fZÔ WXcÔÜ Af´f »fû¦f EIY ¸f`¨f IZY ffQ WXe dIYÀfe IYû A¨Le RYf¸fÊ ¸fZÔ IYSX QZ°fZ WXû AüSX A¦fSX IYûBÊ °fe³f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ A¨Lf ³fWXeÔ IYSX ´ff°ff °fû Af´f IYWX QZ°fZ WXû dIY Uû JSXff RYf¸fÊ ¸fZÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ A´f³fZ d´fL»fZ JSXff dSXIYfOXÊ IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf, ‘‘2013 ¸fZÔ ¹fWX A»f¦f ff°f ±feÜ ¸f`Ô °ff ¸f²¹fIiY¸f f»»fZffþ ÀfZ Àf»ff¸fe f»»fZffþ IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ Af¹ff ±ffÜ ¸f`Ô Af dþÀf °fSXWX ÀfZ f»»fZffþe IYSX SXWXf WXcÔ, BÀf¸fZÔ IYfRYe d³fJfSX WXbAf WX`Ü 2013 ÀfZ ´fWX»fZ ¹ff 2013 ¸fZÔ þû IbYL WXbAf, CXÀfZ ·fc»f þfAûÜ SXûdWX°f ³fZ IYWXf, BÀf °fSXWX IZY WXf»ff°f Af°fZ WX`Ô, þf Af´f A´f³fe ´fcSXe IYûdVfVf IYSX°fZ WXû, »fZdIY³f ¨feþZÔ Af´fIZY dWXÀfff ÀfZ ³fWXeÔ WXû°feÜ BÀfd»fE CXÀf Àf¸f¹f AWX¸f ¹fWXe WXû°ff WX` dIY Af´f dSX»f`¢Àf IYSXû AüSX BÀf ffSXZ ¸fZÔ Àfû¨fû dIY A¦f»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ Af´fIYû ¢¹ff IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX` ¢¹fûÔdIY WXSX dQ³f ³f¹ff dQ³f WXû°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Àff±f WXe IYWXf, ¸fZSXf Vf°fIY Af f³f ¦f¹ff WX`, þû fe°fe ff°f WXû ¦f¹ff WX` AüSX Af þû ¸f`Ô A¦f»ff ¸f`¨f JZ»fcÔ¦ff, °fû CXÀf¸fZÔ ¹fWX Vf°fIY B°f³ff ¸ff¹f³fZ ³fWXeÔ SXJZ¦ffÜ BÀfd»fE U°fʸff³f ¸fZÔ f³fZ SXWX³ff ª¹ffQf ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` AüSX OÑZdÀfÔ¦f øY¸f ¸fZÔ WX¸f BÀfe IZY ffSXZ ¸fZÔ ff°f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fbIYe ·ffÔfSXe AüSX þfgOXʳf ³fZ ´fWX»fZ SXfCXÔOX ¸fZÔ þe°f WXfdÀf»f IYe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ¹fcSXûd´f¹f³f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ ²f¸ff»f ¸f¨ff SXWXe ´feEÀfþe Af fWXb´fid°fdÃf°f dSX¹f»f ¸f`dOÑOX IZY Àff±f ¸f`¨f IZY d»fE °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMX ¦fBÊ WX`ÔÜ BÀfIZY d»fE ´feEÀfþe ³fZ A´f³fZ ´fifBUZMX ´»fZ³f IYû ¸fûdOXRYfBÊ IYSXUf¹ff WX`Ü BÀfe ´fifBUZMX ´»fZ³f ÀfZ ´fcSXe AfgÀMÑZd»f¹ff IZY þfgOXʳf ±ffg¸fÀf³f AüSX ·ffSX°f IZY ¹fbIYe ·ffÔfSXe ³fZ ¨fZ³³f` Aû´f³f EMXe´fe ¨f`»fZÔþSX MXZd³fÀf MXc³fʸfZÔMX IZY ´fWX»fZ SXfCXÔOX ¸fZÔ A´f³fZ-A´f³fZ ¸f`¨f þe°fZÜ ±ffg¸fÀf³f ³fZ d¸fp IZY ¸fûWX¸¸fQ ¸ff¸fc³f IYû 6-4, 6-2 ÀfZ dVfIYÀ°f QeÜ °fû UWXeÔ QcÀfSXe AûSX ¹fbIYe ³fZ À´fZ³f fZ³fffÊZ þf´ffMXf d¸fSXf»fZÀf IYû 6-1, 7-6 ÀfZ WXSXf¹ffÜ ¹fbIYe ³fZ d¸fSXf»fZÀf IYe ÀfdUÊÀf IYû ´fWX»fZ ÀfZMX ¸fZÔ °fe³f ffSX °fûOÞXfÜ QcÀfSXZ ÀfZMX ¸fZÔ d¸fSXf»fZÀf ³fZ www.amanpath.com www.facebook.com/Am anpath RYSX½fSXeX 2018 09 ¦fb÷Y½ffSX MXe¸f ¸f`dOÑOX ´fWXbÔ¨fZÔ¦feÜ ´»fZ³f ´fSX ´feEÀfþe IZY ÀMXfSX RbYMXffg»fSX IZY fOÞXZ ´fûÀMXSX ·fe »f¦ffE ¦fE WX`ÔÜ ´feEÀfþe IYe AûSX ÀfZ fifþe»f IZY ÀMXfSX RbYMXffg»fSX ³fZ¸ffSX ·fe JZ»f SXWXZ WX`ÔÜ ³fZ¸ffSX IZY Àff±f ¸ffIYûÊ UeSXfMXMXe, I`Yd»f¹f³f E¸f´fZ, EdOXÀf³f I`YUf³fe, ¸ffdIÔYWXÊûÀf AüSX EdOѹf³f SXfeMX ´fSX ·fe ³fþSXZÔ SXWXZÔ¦feÜ C M Y K A´f³fZ Af´f IYû ÀfÔ·ff»f IYSX EIY ffSX ¹fbIYe IYe ÀfdUÊÀf IYû ·fe °fûOÞXfÜ ³f°feþ°f³f ÀfZMX MXfBÊfiZIYSX ¸fZÔ þf ´fWXbÔ¨ff dþÀfIYû ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe ³fZ 7-3 ÀfZ þe°ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ AfgÀMÑZd»f¹ff IZY þfgOXʳf ±ffg¸fÀf³f ³fZ ¸ff¸fc³f IZY dJ»ffRY Vff³fQfSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ Àf·fe ÀfZMXûÔ ¸fZÔ þe°f QþÊ IYeÜ ¢½ffgd»fRYf¹fSX Ad·f³fU ÀfÔþeU IYû QcÀfSXZ SXfCXÔOX ¸fZÔ EÔMÑe d¸f»f ¦fBÊ þf øYÀf IZY BUf³f ³fZOXZ»IYû ´fZMX C IYe ´fSXZVff³fe IZY IYfSX¯f QcÀfSXZ ÀfZMX IZY QüSXf³f WXe M ¸f`¨f ÀfZ WXMX ¦fEÜ °ff Ad·f³fU 3-6, 5-4 ÀfZ Y Af¦fZ ¨f»f SXWXZ ±fZÜ K