Views
10 months ago

ud#12 (25627)

¹ 12

¹ 12 (25627) 18 2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë СЮ СЮРЕС www.udmdunne.ru ВЫЛЫНГУРТ Ву юо колодчаысь 239 Гылъясько шурын, кенешо ФАП-ын Ðàèñà ÂÎËÊÎÂÀ Âûëûíãóðò Ñþìñè ¸ðîñ öåíòðëýñü 5 èñüêåìûí ãèíý, íî òàòûí òðîñ ëàíüûðàì êóç¸òýì êîðêàîñ. Ýøøî êå Âûëûíãóðòûí 20 àð ïàëà âó êûñêîí áàøíÿçû óã óæà. Возисовъёслэн гуртсы Âûëûíãóðòý ïûðîíûí èê ëќñúÿñüêå âûëü Ÿóïåì áóãðî çûí. Îçüû ðåçü-êóàæ óæà Ñþìñèûñü óæáåðãàòžñüëýí áðèãàäàåç. Öåíòðàëüíîé óðàìûí ìóêåòú¸ñûçëýñü àñïќðòýì ëóýìåíûç âèñúÿñüêå Àðñåíòèé Âîçèñîâëýí êîðêàåç. Àçáàðàç 4 ïóŸú¸ñ âûëûí øûð- ÷èê óìîðòîîñ þíìàòýìûí. Øќäžñüêå, òà ñåìüÿ áóðäîîñòû ãàæà. Íîø êàïêà äîðûí òýò÷àëî 3 êå÷ú¸ñ. Òàíè à÷èç êîðêà êóç¸ íî àäœèñüêèç. - Òàçý, ñüќäçý, êå÷ïèåç Òèìóð íèìàìû, - òîäìàòý 4 ïûäî ýøú¸ñûíûç Àðñåíòèé Ãðèãîðüåâè÷. - Ñî ïðàê óêøà Ïðèìîðñêûñü ñàôàðèïàðêûñü Àìóð òèãðåí ýøúÿñüêûñà óëýì Òèìóð êå÷ëû. Àðñåíòèé Ãðèãîðüåâè÷ áûäýñ óëîíçý ãóðò óäûñëû ñžçèç, ñîáåðå îã 7 àð ãóðòûñü âåòåðàíú¸ñëýí îãàçåÿñüêîíýíûçû êèâàëòžç. Àðñåíòèé Ãðèãîðüåâè÷ëýí âûæûîñûç òà ãóðòýí ìóð ãåðœàñüêåìûí. Ïåñÿòàåç Èëüÿ Âîçèñîâ íî ñîëýí âûíûç Êóçüìà Âûëûíãóðòûí âîðäžñüêèëëÿì, íîø âûæûçû ïîòýìûí Êèðîâ óëîñûñü Óäýãà ãóðòûñü. Ñîèí íî ñåìüÿçûëýí êóøåì íèìûç Óäýãà. Êûëñÿðûñü, Àðñåíòèé Ãðèãîðüåâè÷åç àðëûäîîñ êóñïàçû Óäýãà Àðñåíü øóî. - Ïåñÿòàå 1886-òž àðûí âîðäžñüêèç, Íûðûñåòž äóííåâûë îæìàñüêîíý ïûðèñüêåì, - âåðà ñåìüÿåç ñÿðûñü âîðãîðîí. - Òóøìîíýç æóãåìåç áåðå áåðûêòžñüêèç ãóðòý, òóø ëýçèç, ìóçúåìåç ãûðèçêèçèç. Àòàå Ãðèãîðèé Ïîçäååâ àíàåíûì ãîæòžñüêûñà ќç âóòòý, ñîå âîéíàå áàñüòžçû, îòûí èâîðòýê ûøèç øóûñà ãîæòýò ûñòžçû. Îçüû ìîí àíàåëýí ôàìèëèåíûç êûëè. Äâîþðîäíîé ñóçýðå Äûäûê âàë. Óðîä êóæûìú¸ñëýñü óò¸í ïîííà ïèíàëú¸ñëû àçüâûë ïќéøóð, òûëîáóðäî íèìú¸ñ òûðî âàë. - Íîø óëžñü¸ñòû êќíÿ âàíü íà? Òóñïóêòžç Ðàèñà ÂÎËÊÎÂÀ Àðñåíòèé Ãðèãîðüåâè÷ ïîòòžç ñ÷¸òñý íî òóæ øàïëû êîòüêóä àäÿìèåç íèìûçúÿ ÷îòàç: Ìèíåé Òîíÿ, Âèçüìî Ñåðãåé, ×åáåð Âèòÿ... Îã 50 ïàëà ìóðò ïîòòžç, 14-åç ñîîñ ïќëûñü Âûëûíãóðòûí âîðäžñüêåìûí, ìóêåòú¸ñûç îòûñü-òàòûñü âóýì àäÿìèîñ, ïå. Àçüëî òóæãåñ òðîñ âàë Âîçèñîâú¸ñ, àëè 3 ñåìüÿ ãèíý êûëåìûí íà. Машиназы - экспонат Âûëûíãóðòú¸ñ 20 àðëýñü êåìà âó íóëëî íè… êîëîä- ÷àîñûñü. Óãîñü 1990-òž àðú- ¸ñû òàòûñü êîëõîç áûðèç íî, âó êûñêîí áàøíÿåç âîçüûíû íîêèíëû ëóèç. Àëè ãóðòûí îã 10 êîëîä÷àîññû, êèíëýí êå íèìàç ãóäýìûí, ìóêåòú- ¸ñûç 2-3 ñåìüÿëû îäžã âîç¸. Êûëñÿðûñü, À. Âîçèñîâ âóæ þðòàç àñëûç êîëîä÷à ãóäžç, îòûñü âóçý íàñîñýí êûñêå. Òàìàøà êàäü, Âîçèñîâú¸ñëýí êîðêàÿçû ìèñüòàñüêîí ìàøèíà íî ïóêòýìûí, íî ñî, ìóçåé ýêñïîíàò âûëëåì, êåìà àðú¸ñ Ÿîæå òýê ñûëý íè. Êќíÿ êå ïîë ñîå óæàòžì èê, íî âó êîðêà ðîñ-ïðîñ óã âóû áåðå, îçüû éûðèíòýìûñü äóãäžì, øóý Àðñåíòèé Ãðèãîðüåâè÷. Êóçïàëûç êèûí ìèñüòàñüêå, ãûëúÿñüêå äîðàç ÿêå øóð äóðå âåòëûëý. Êàëûêûí âåðàñüêîíú- ¸ñ âåòëî âàë, Âûëûíãóðòûí þîí âóçû êûðñü øóûñà. Òàëû Ñþìñè ìóíèöèïàë êûëäûòýòëýí éûðûç Ñåðãåé Êóíàâèí âàëýêòžç: - Ãóðòîîñ àçüâûë îãúÿ êîëîä÷àûñü âó íóëëžçû, ìåäïóíêòûñü ôåëüäøåð Àëåâòèíà Ãóðüÿíîâà ñþëìàñüêåìúÿ îòûñü âóýç ýñêåðèçû, çýì íî, ñî êóðîíú¸ñëû óã òóïà âûëýì. Ãóðòîîñ ñî ñÿðûñü òîäî, Óäýãà Àðñåíü àñëàç êîëîä÷àûñüòûç âó áàñüòý. íîêèí ñî êîëîä÷àûñü âóýç óã íóëëû íè, êîòüêóäžçëýí íèìàç êîëîä÷àåç ãóäýìûí, âóýç áûðåêòûòýê óã þî. Êóä-îãåç îøìåñûñü âó íóëëý. Âûëûíãóðòûí ÷èñòî ïåíñèîíåðú¸ñ ãèíý êûëåìûí íà. Ãóðòëýí Ÿóêàçå íóíàëýçëû îñêîí è÷è íè, ñîèí Âûëûíãóðòûí ÷èñòî ïåíñèîíåðú¸ñ ãèíý êûëåìûí íà. Ãóðòëýí Ÿóêàçå íóíàëýçëû îñêîí è÷è íè, ñîèí íî êûëåì àðûí áåðïóìåòžåç åãèò ñåìüÿ Ñþìñèå âûæèç. íî êûëåì àðûí áåðïóìåòžåç åãèò ñåìüÿ Ñþìñèå âûæèç. Âûëûíãóðòý ãàç êûñêîí ñÿðûñü âåðàñüêîíú¸ñ íî ќâќë. Àëè ìóíèöèïàë êûëäûòýò ñþëìàñüêå Ñþìñèûñü Ïóìñàå ðåéñîâîé àâòîáóñýç Âûëûíãóðò ïûð ëýçüûíû - ãóðòîîñëû ќæûò êå íî êàï÷èãåñ ëóîç ¸ðîñ öåíòðå âóûëûíû. Вирзӥбетэз уськытэ шуныт кыл Âûëûíãóðòûñü ìåäïóíêò - ãóðòëýí øîðñþëìûç. Ãóðòîîñ òàò÷û, òàçàëûêñýñ ýñêåðûíû ñÿíà, ëûêòî îãøîðû âåðàñüêûíû, îã-îãåíûçû ïóìèñüêûíû. Óãîñü êåìàëàñü ќâќë íè êëóáçû, ïîê÷èîñëû øêîëàçû, áèáëèîòåêàçû. Òîëýçüëû îäžã ïîë, ïåíñèÿ ñ¸òúÿìçû áåðå, òàò÷û êîæàëëÿ Ñþìñèûñü óæáåðãàòžñü - ôóðàæ, þ òûñü, ïûçü âàéûñà. Óãîñü ãóðòîîñ áûãàòýìçûÿ ïóäî âîðäûíû òûðøî íà. Ôåëüäøåð ëóûñà ìåäïóíêòûí êåìà àðú¸ñ Ÿîæå óæà íè Àëåâòèíà Ãóðüÿíîâà. - ÔÀÏ áîðäû, Âûëûíãóðò ñÿíà, þíìàòýìûí Џàøêà, Êќéëóä, Ïóìñà - âàíüìàç îã 145 àäÿìè, - âåðà À. Ãóðüÿíîâà. - Ãóðòú¸ñûí àðëûäîîñãåñ óëî áåðå, ñîîñëýí òàò- ÷û âóûíû êîòüêó êàòüñû íî Ôåëüäøåð À. Ãóðüÿíîâà ÔÀÏ ñèãûñü øåäüòžç øќêû÷ êàð. Ãóðòûí šóòžñüêî áóãðîîñ. ëóîíëûêñû ќâќë. Ñîèí, ãóðòîîñëýñü òàçàëûêñýñ ýñêåðûñà, Ÿåìûñü êîðêàñü êîðêà âåòëžñüêî. Ïåðåñü¸ñ òóæ óìîé ïóìèòàëî, ñîîñëýí êèíýí êå âåðàñüêåìçû ïîòý óê, œå÷ êûë, ñþëìûñü âåðàñüêîí áàäœûì âèðçžáåòýç íî çžáëîìûòý êóääûð. Ïè÷è ãèíý ãóðòûí ëóë- ÷åáåðåò áîðäû êûñòžñüêèñü àäÿìèîññû íî âàíü. Òàíè Ðàèñà Ñîêîëîâàëýí ïåðî óëûñüòûç œó÷ íî óäìóðò êûëáóðú¸ñ âîðäžñüêî. Êûøíîìóðò áûäýñ óëîíçý êîëõîçûí òûðøèç. ×óðú¸ñûç ãóðò óëîí, èíêóàçü, êûøíîìóðòëýí àäœîíýç ñÿðûñü. Âûëûíãóðòûí âîðäžñüêèç «Óäìóðò äóííå» ãàçåòûí 1996-òž-1998-òž àðú¸ñû æóðíàëèñò ëóûñà óæàì Íèêîëàé Âîçèñîâ. Ñî ãóðò óäûñ, êàëûê òâîð÷åñòâî ñÿðûñü ìàòåðèàëú¸ñ ãîæúÿëëÿç.

73-33-42, 8-951-195-37-65 ӞЕЧКЫЛАСЬКОМ! Вордскем нуналэныд, дуное! Ñþëìûñüòûì èê œå÷êûëàìå ïîòý Óâà ¸ðîñûñü Æóæãåñûí âîðäñêåì íî Èæêàðûí óæàñü íûëìå Êàðïîâà (Îñèïîâà) Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíàåç âîðäñêåì íóíàëýíûç. Êåçüûò 13-òž ôåâðàëå âîðäñêèç áåðå, êåçüûòú¸ñ íî, ïќñü¸ñ íî ќç ëþêåòý Ëþñÿìûëû áóäûíû. Äûøåòñêèç «âèòü¸ñëû» ãèíý, óã òîäžñüêû ñîëû þðòòýììå íî - âàíüçý àñ ïîííàç éќíäûðèç. Ìà áîðäû ãèíý óã êóòñêû, êîòüêûŸå óæåç ïќðìûòý. Ïè÷è äûðúÿç êîòüìàëû ÷èäàì ìàêå «àëýìåç íî êîñýìåç íî» êûëçûòýê, âàíüçý âîðìûñà, àñëûç à÷èç þãûò ñþðåñ óò÷àç íî øåäüòžç, êûëú¸ñúÿ òîäîñ÷è ëóèç. Øóìïîòžñüêî, áåð êå íî, à÷èç êàäü èê óæàñü, ëà÷ìûò, âàçèñüêèñü êóçïàë øåäüòžç øóûñà. Àðíÿëû áûäý ñÿìåí áåðòûëî äîðàì, âàíü óæìå ëýñüòûñà, êîøêî. Ñžçèñüêî, íûëû, þí òàçàëûê, éûð âàäüñàä à÷èä êàäü èê ÿðêûò øóíäû, øóä, êàï÷è ìûëêûä, âàíüçý óìîéçý ãèíý. Âîðäñêåì íóíàëýíûä œå÷êûëàñà, Ñþëýìû éûããåòý ìќëÿÿì. Êîòüêó âîçüìàñüêî òîíý ÿðàòûñà, ßðêûò øóíäûå òîí ìûíàì. ИВОРЪЁС/РЕКЛАМА Шарканысь Тол бабай ӧте Вӧйдырез пусйыны! 1-òž ïðîãðàììà (òðîñ êóçÿ ìûížñü¸ñëû - 12 íî ñîëýñü òðîñãåñ àäÿìè). Ôèí-óãîð äóííåûñü íûðûñåòž øîðêàðåí - Áûãè ãóðòýí - òîäìàòñêîí: òàòûí òžëåäûç ïóìèòàëîç ôîëüêëîð ãðóïïà, ñî óäìóðò ñÿì-éûëîëú¸ñòû âîçüìàòîç, Âќéäûð øóäîíú¸ñûí øóäîç, Óäìóðò ìóçåé-þðòý ïûðòàëîç íî ÷åñêûò óäìóðò ñè¸íú¸ñûí óòÿëòîç. Ñîáåðå òžëåäûç àñ äîðàç - Øàðêàíûí - âîçüìàëîç Òîë áàáàé. Ñî òžëåäûí óëü÷àûí øóäîç-øóëäûðúÿñüêîç. Ñî ñÿíà: àòòðàêöèîíú¸ñ; ãóðåçüûñü òþáèíãåí ÿêå âàëýí íèñêûëàí; Îáûäà äîðûí êóíîÿí; êóðî ìóí¸åç ñóòîí. 2-òž ïðîãðàììà (òðîñ êóçÿ ìûížñü¸ñëû - 12 íî ñîëýñü òðîñãåñ àäÿìè). - Òîë áàáàåí øóäîíú¸ñ-øóëäûðúÿñüêîíú¸ñ; - Âûëü àð êûç äîðûí Òóëûñýç ќò¸í; - ìàñòåð-êëàññú¸ñ; - òàáàíü ñþðåñ âûëûí âûæûêûëú¸ñ (óäìóðò êàëûê âûæûêûëú¸ñûñü ãåðîé¸ñûí ïóìèñüêîí); - ãóðåçü âûëûñü íèñêûëàí ÿêå âàëýí âîðòòûëîí; - êóðî ìóí¸åç ñóòîí. Äóíûç: 500 ìàíåò. Ëüãîòàåí àäÿìèîñëû: 400 ìàíåò. 3 àðåñîçü íûëïèîñëû - äóíòýê. Ñèñüêîí 140 ìàíåò. Íèìàç ëûêòžñü¸ñëû 15-òž-17-òž ôåâðàëå ÷àêëàìûí òàŸå ïðîãðàììà: - ñöåíà âûëûí òåàòðàëèçîâàííîé ïðåäñòàâëåíèå; - ìèëüûì ñþðåñ âûëûí. Îáûäàåí íî Âóíûëýí, Ãîíäûðåí íî ìóøú¸ñûí òîäìàòñêîí; - ìèëüûì-òàáàíü âåðúÿí; - éќ ãóðåçüûñü íèñêûëàí; Äóíûç: ïèíàëú¸ñëû - 200 ìàíåò, àðëûäîîñëû - 300 ìàíåò. 0+ Ðåêëàìà ¹ 12 (25627) 19 2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë Ðåêëàìà 0+ ÌÀÓ «ÊÒÖ «Óñàäüáà Òîë Áàáàÿ» ÎÃÐÍ 1121828001184 Ðåêëàìà Äîðå âóèñüêîä, êîðêà ïûðèñüêîä, Ñþëýìû þãäûòñêå òûëñèåí. Êóíîå áåðòžñüêîä, ìîíý äóíúÿñüêîä Šóòûíû âîðìîíòýì ñàëàìåí. Òîäžñüêîä íà ìåäà ïè÷è äûðäý, Êîòüìàëû òîí, íûëû, ïàéìûëžä. Äûøåòñêîí äûðúÿä óæåí íî ¸ðòûëž, Îçüû êå íî âàíüìàç òîí âóûëžä. ß, ìåä âà¸ç òàèç àðåä òûíûä Òàçàëûê, øóäáóð íî øóìïîòîí. Øóíòýì âќé êàäü ìåä ëóîç ñþëìûä, Òóñáóÿä êîòüêó èê ïàëüïîòîí. Œûðäûò ñàëàìåí âàçèñüêå ìàìàåä Êàðïîâà Àëåâòèíà Âàñèëüåâíà. 0+ ÎÃÐÍ 307183105200010 ÈÏ Ã. Ñ. Êîðåïàíîâ ÎÃÐÍ 1021801170786 ÀÓÊ «ÓÃÔ» ТОДМАТСКОН СЭРЕГ Палтури Àá. 1094. Âîðãîðîí, 40 àðåñ. Óëý îãíàç, ïûäëîñü ¸ðîñûí. Âàíü àñëàç óëûíî-âûëûíî þðòúåðåç. Óæà êîëõîçûí. Àðàêû óã þû, íî òàìàê êûñêå. Ñÿìûçúÿ çžáûò íî ãàíü-ãàíü. ßðàòý ñàä-áàê÷àûí óæàíû, ñÿñüêà áóäýòûíû. Ïàëèñàäíèêåç òóëûñ-ãóæåì òóðëû ñÿñüêàîñûí áóéáóé ïóøúå. Òîäìàòñêîç àñ ¸çî ëÿêûò ñÿìî, ãóðò óæåç âàëàñü êûøíîìóðòýí. Óëûíû ќòå äîðàç. Íûëïèåç âàíü êå, ïóìèò ќâќë. Òîäìàòñêîí ñýðåãàìû ÿëîíú¸ñòýñ, àçüâûë ñÿìåí èê, áàñüòžñüêîì äóíòýê. Íî ñîîñòû ãàçåòý ïîòòîí âûëûñü ãîæòûíû êóðèñüêîì íèìûñüòûç áëàíê. Ñîå øåäüòûíû áûãàòîäû 2-òž ìàðòý 2017-òž àðûí ïîòýì íîìåðûñüòûìû. Ñîå ãîæòûñà êåëÿíî ìèëÿì àäðåñàìû. Òà ñÿðûñü ïûðïî÷ãåñ òîäîäû, óæàí íóíàëú¸ñû 8-951- 195-37-65 òåëåôîíúÿ æèíãûðòûñà.

12
СОДРЖИНА
Finding Your Funny Bone!: The Actor s Guide to Physical Comedy and Characters
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ - ΤΕΥΧΟΣ 128