Views
6 months ago

ud#12 (25627)

¹ 12

¹ 12 (25627) 2 2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë УЖРАДЪЁС www.udmdunne.ru d СЮЛМАСЬКЫТӤСЬ ЮГДУР Йӧл кыскисьёслы юрттэт вуоз Ñåðãåé ÇÀÕÀÐΠÌàð êàðîíî, øàåðûñüòûìû õîçÿéñòâîîñ éќëëýñü ûøòîí ìåäàç àäœå øóûñà? Òà ïóìûñåí Óäìóðòèëýí Òќðîåç À. Áðå÷àëîâ êåíåø ëþêàëëÿç. 2016-òž àðåí Ÿîøàòûñà, êûëåì àðûí éќë ïîòòîí 4,7 ïðîöåíòëû éûëžç. Ðîññòàò èâîðòýìúÿ, òóý 1-òž ÿíâàðüëû Ðîññèûñü òðîñ éќë êûñêèñü óëîñâûëú¸ñ ïќëûí Óäìóðòèÿ 3-òž èíòûåç áàñüòžç - àçüïàëàí Òàòàðñòàí íî Êðàñíîäàð. Êûëåì àð êóñïûí 639,8 ñþðñ òîííà éќë ïîòòžìû. Ñî ïîííà œå÷ âàìûøú¸ñ ëýñüòýìûí: 62 ôåðìà šóòžñüêèç, îò÷û 2 ñþðñ ñêàëëû èíòû ñþðèç. Çýì, äåêàáðü òîëýçüûñåí Ðîññèûñü ïóäî âîðäžñü õîçÿéñòâîîñ øóãå-ëåêå âóûíû ќäúÿçû. Çàâîäú¸ñ çàêóïî÷íîé äóíú¸ñòû øóàê óñüêûòžçû, òàèí ñýðåí ãóðòîîñ ìèëëèîíú¸ñûí ûøòîíú¸ñ àäœûíû êóòñêèçû. Òàå êóíãîæ ñüќðûñü òðîñ êќñ éќë âóûíû êóòñêåìåí ãåðœàëî. Àñüìå çàâîäú¸ñëû ðûíîêûí ¸ðêûò ëóûíû êóòñêèç, ñêëàäú- ¸ññû òûìèñüêèçû. Òóæãåñ ñåêûò þãäóð Ïðèâîëæñê íî Øîð ôåäåðàë îêðóãú¸ñûí. Òàèí âàë÷å Óäìóðòèëýí Òќðîåíûç Àëåêñàíäð Áðå- ÷àëîâåí ïóìèñüêîíý âóèçû øàåðûñüòûìû òóæãåñ êóæìî õîçÿéñòâîîñëýí íî ïåðåðàáîòêàåí âûðèñü çàâîäú¸ñëýí êèâàëòžñü¸ññû, ãóðò óäûñûí óæàñü¸ñëýí ïðîôñîþçàçû ïûðèñü¸ñ íî ìóêåòú¸ñûç. Êîòüêóäžç àñëýñüòûç ìàëïàíçý øàðà âåðàíû áûãàòžç. Òќðî ïóñúåìúÿ, ïóäî âîðäîí - Óäìóðòèëýñü ýêîíîìèêàçý þíìàòûíû ëóîíëûêú- Àíãåëèíà ÑÍÈÃÈШÂÀ Êûëåì àð ïóìûí ÿëýì «Ãóðò àäÿìè-2017» êîíêóðñìû éûëïóìúÿñüêèç. «Óñòîåç êèâàëòžñü» íîìèíàöèå òàÿç ðàä 3 ìóðò Ÿåêòýìûí âàë. Ãóðòîîñëýí êîíêóðñý ìûëî-êûäî ïûðèñüêåìçûÿ çîë øќäžìû, ñîîñ êèâàëòžñü¸ññýñ ãàæàëî, äóíúÿëî øóûñà. Àëíàø ¸ðîñûñü Òóéìûéûëûñü «Ïðîãðåññ» íî Óëûí Ñûðúåçüûñü «Ïèñååâñêîå» áóñêåëü õîçÿéñòâîîñ êóñïàçû âîæâûëúÿñüêîíî ëóèçû. Íî ïðîâîðãåñ óæàçû òóéìûéûëú¸ñ, óäìóðò âèøóðú¸ñ, øóáèíîîñ. Ñîîñ, 1 ñþðñ 590 êóàðà ëþêàñà, âîðìèñå ïîòòžçû «Ïðîãðåññ» õîçÿéñòâîçûëýñü êèâàëòžñüñý Âèêòîð Ëåáåäåâåç. Ñîëýñü îã 300 êóàðàëû udmurt.ru ¸ñ êûëäûòžñü óäûñ. Ñîèí èê õîçÿéñòâîîñëû âàòñàñà îã 200 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿíû ÷àêëàìûí. Ñî ñÿíà, Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ ïåðåðàáîòêàåí âûðèñü¸ñëû âàçèñüêèç éќëëû äóíú¸ñòû ýãåñàí ïóìûñåí. - Îñêèñüêî, êîòüêóääû âàíüçý ëýñüòîäû, 1 ëèòð éќë ïîííà çàêóïî÷íîé äóíú¸ñòû è÷èçý 21-22 ìàíåò êîòûðûí âîç¸í âûëûñü, - ïóñéèç Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ. Òàçüû ëóèç êå, âàòñàñà þðòòýò âóèç êå, òóëûñëû íî äàñÿñüêûíû êàíüûëãåñ ëóîç. Ïðàâèòåëüñòâî àçå óæïóì ïóêòýìûí: øàåðàìû ïîòòýì éќëýç Ðîññèûñü ìóêåò óëîñú¸ñûí ýøøî òðîñãåñ âóçàí ïîííà àìàëú¸ñ óò÷àíû. Ìûëîêûäî ïûðèñüêûíû êîñýìûí Ðîññèûí îðò÷ûëžñü ÿðìàðêàîñû, àñüìå âóçìû òîäìî ìåäëî øóûñà. Òóý òóëûñ Èæûí «ГУРТ АДЯМИ - 2017» Рекорд пуктӥзы сюмсиос êûëèç «Ïèñååâñêîå» õîçÿéñòâîëýí êèâàëòžñåç Íèêîëàé Ìèõàéëîâ. Êèÿñà ¸ðîñûñü Âóæ Ñàëüÿëàñü ϸòð Ïåòðîâ 427 êóàðà ëþêàç. Ýëåêòðîí ïî÷òàìåñ ãîæòýòú¸ñûíûçû òûìèçû ñþìñèîñ. Ñîîñ «Âûæûîññý óòèñü» íîìèíàöèå Ÿåêòýì Òóêàí ãóðòûñü ìûëî-êûäî êûøíîìóðò Åâäîêèÿ Èëüèíûõ ïîííà êóàðàîñ áè÷àçû áûäýñ ¸ðîñýíûçû. Ќé âàë, äûð, êîíêóðñëýñü ïàëýíý êûëåì ãóðòú¸ñ, øêîëàîñ, íûëïè ñàäú¸ñ. Ñþìñèûñü àçüâåòëžñü óäìóðò íûëêûøíî ïîííà äóðáàñüòîíýç çîë ðàäúÿç «Çíàìÿ» ¸ðîñ ãàçåòûñü óæàñü Ðàèñà Âîëêîâà. Îçüû ñþìñèîñ ðåêîðä ïóêòžçû - êèíþðòýìú¸ñûí ãîæòýòú¸ñûí ãèíý 1 ñþðñ 879 êóàðà áè÷àçû. Íîø Èíòåðíåòûñü, âîòýñáàìú¸ñûñü áóäýòûñà, ëþêàñüêèç 2 ñþðñ 304 êóàðà. Òàìûíäà êóàðà ÷àêëàìûí éќëëû ñžçåì ôåñòèâàëü ðàäúÿíû. Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ Ÿåêòžç íà Êóí Êåíåøëýí Òќðîåçëû Àëåêñåé Ïðàñîëîâëû ãóðòîîñëû þðòòîí âûëûñü çàêîí êûëäûòîí áîðäû áàñüòžñüêûíû. - Ìèëåìûç êûëžçû. Òàáåðå Ÿóêàçå íóíàëëû îñêîíìû êûëäžç, - êåíåø áåðå øóèç Øàðêàí ¸ðîñûñü «Îøìåñ» íî «Âîñòîê» õîçÿéñòâîîñûí êèâàëòžñü, Êóí Êåíåøûñü äåïóòàò Àíàòîëèé Õîõðÿêîâ. - Òќðî íî Ïðàâèòåëüñòâî ëàñÿíü þðòòýò ëóîç, íî õîçÿéñòâîîñëû ãàíÿê øîê÷ûíû óã ÿðà: àçèíñêîí, éќëëýñü àñäóíçý óñüêûòîí ñÿðûñü ñþëìàñüêûíû êóëý. Ëûäúÿñüêî, Ðîññèûí éќë äóí óñåìûí îãäûðëû ãèíý. Êќíÿ êå äûð îðò÷ûñà, þãäóð òóïàòžñüêîç. Àëè Ðîññèå êóíãîæ ñüќðûñü êќñ éќë è÷èãåñ âóòòîí ñÿðûñü ëþêàñü¸ñ êîíêóðñýç îðò÷ûòûíû êóòñêåì äûðûñåí ќé íà âàë. Çîë óæàçû ñüќëòàîñ íî, «Êàëìåç ãóðú¸ñ» àíñàìáëüûí êûðœàñü Ãàëèíà Âåñåëêîâà ïîííà 1 ñþðñ 640 êóàðà ëþêàìûí. Ìîæãà ¸ðîñûñü Êîìàê ãóðòûñü øàåð- ÷è, äûøåòžñü Âëàäèìèð Äìèòðèåâëýí 1 ñþðñ 19 êóàðàåç. Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Àêñàêøóðûñü øàåð÷èëýí, äûøåòžñüëýí Âàëåðèé Áàéìóðçèíëýí 272 êóàðàåç. Êîòüêó ñÿìåí òóæãåñ òðîñ àäÿìè Ÿåêòýìûí âàë «Œå÷ ñþëýì» íîìèíàöèå. Ñïîðúÿñüêîí ìûížç Ìîæãà ¸ðîñûñü Ó÷àûñü Ñåðãåé Êðóòèõèí íî Áàëåçèíî ¸ðîñûñü Äÿäüïèûñü Ëàðèñà Øèëÿåâàëýí äóðáàñüòžñü¸ññû êóñïûí. Ìîæãàîñòû êóàðà ñ¸òûíû šóòêàç Ó÷àûñü «Ðàçäîëüå» àíñàìáëüûñü êûðœàñü Íèíà Ñàííèêîâà. Ñîîñ ëþêàçû 1 ñþðñ 142 êóàðà. Íî À. Áðå÷àëîâåí ïóìèñüêîíûí ãóðòîîñ ñþëìàñüêîíú¸ññýñ øàðàÿçû. ñþëìàñüêîíî. Êóí Êåíåøûñü äåïóòàòú¸ñ òà ïóìûñåí çàêîíëýñü ïðîåêòñý äàñÿëîçû, ñîå Ìîñêâàå êåëÿëîçû. Óâà ¸ðîñûñü «Äðóæáà» õîçÿéñòâîåí êèâàëòžñü Îëåã Êî÷óðîâ íî êåíåøûñü êàï÷è ìûëêûäûí ïîòžç. - Ìè éќë êûñêîíìåñ ÿëàí áóäýòžñüêîìû. Àðëû áûäý âûëü ôåðìà šóòžñüêîìû, âóæú¸ññý òóïàòúÿñüêîìû. Êûëåì àðûí 400 éûðëû ÷àêëàì ãèä óñüòžìû. Íî êóääûð à÷èä êîæå ãèíý àçèíñêûíû óã ëóû, - øóèç ñî. Ïóìèñüêîíûí çàâîäú¸ñûí êèâàëòžñü¸ñ íî ãóðòîîñòû âàëàíû òûðøèçû. Éќë êûñêîí óñèç êå, ñîîñëýí ïðîèçâîäñòâîçû íî ãóíüäîç óãîñü. òàÿç ðàäý çîëãåñ âûëžëëÿì áàëåçèíîîñ. Äÿäüïèûñü ìûëî-êûäî ëûäœèñüìû Àííà Íàãîâèöûíà ñþëìàñüêåìåí, ãóðòûñüòûçû êëóáåí êèâàëòžñüñû Ëàðèñà Øèëÿåâà 1 ñþðñ 228 êóàðà ëþêàç íî âîðìèñå ïîòžç. Êèÿñà ¸ðîñûñü Âóæ Ñàëüÿ ãóðòûñü äûøåòžñü Âàëåíòèíà Îñèïîâà 576 êóàðà ëþêàç. Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Àêñàêøóðûñü íûëïè ñàäûí óæàñüëýí Ëþäìèëà Áàðàíîâàëýí 170 êóàðàåç. Ñüќëòà ¸ðîñûñü Çÿìàé ãóðòûñü óæáåðãàòžñü Ýäóàðä Êðåñòüÿíèíîâ ïîííà 367 êóàðà âóèç. Âàâîæ ¸ðîñûñü «Êîëîñ» õîçÿéñòâîûñü ìåõàíèçàòîð Âàñèëèé Ìîðîçîâ ïîííà 216 êóàðà ñ¸òýìûí. «Ãóðò àäÿìè-2017» êîíêóðñûí âîðìèñü¸ñ Âèêòîð Ëåáåäåâ, Åâäîêèÿ Èëüèíûõ íî Ëàðèñà Øèëÿåâà äàíúÿìûí ëóîçû íèìûñüòûç óæðàäú¸ñûí. ДУННЕЫН 5 медаль Ïõ¸í÷õàíûí îðò- ÷èñü Îëèìïèàäàûí Ðîññèëýí êîìàíäàåç 14-òž òóëûñïàëëû 1 àçâåñü íî 4 áðîíçà ìåäàëü¸ñ áàñüòžç. Ðîññèûñü ôèãóðèñòú¸ñ êîìàíäàåí íþðúÿñüêîíûí àçâåñü ìåäàëü áàñüòžçû. Âîðìîí âàéûíû þðòòžç Àëèíà Çàãèòîâà íî. Ìóêåòûç Óäìóðòèûñü ñïîðòñìåíêà - Óëüÿíà Êàéøåâà - áèàòëîíúÿ Ÿîøàòñêîíûí 30-òž, 50- òž èíòûîñû ãèíý øåäèç. Íîø áåðëî ñòàðòûí ñî, îäžã øòðàôíîé êðóãçý áûçüûíû âóíýòûñà, 2 ìèíóò øòðàô áàñüòžç. Õîêêåèñòêà Åâãåíèÿ Äþïèíà Ÿîøàòñêîíçý ìûòžç ãèíý àé. Òà âàêûòý ãðóïïàîñûí øóäîíú¸ñ ìûíî. РОССИЫН Усиз кезьытэн йырин 11-òž òóëûñïàëý Ìîñêâà ïàëàí êóàøêàç Îðñêå ëîáèñü Àí-148 ñàìîë¸ò. Áûðèç 71 àäÿìè, 6-åç - ýêèïàæûñü àäÿìèîñ. Ñàìîë¸ò óñèç «Äîìîäåäîâî» àýðîïîðòûñü šóòñêåìåç áåðåãåñ èê. Ñîëýí ÷àëåïú¸ñûç ïàçüãèñüêåìûí 30 ãåêòàð âûëý. Ýñêåðèñü¸ñ âåðàëî: ñàìîë¸ò óñèç, äàò÷èêú¸ñëýí ÿíãûø âîçüìàòýìåíûçû éûðèí, ñîèí èê ïèëîòú¸ñ ќç âàëàëý íè, êûŸå šîãëûêåí ëîáœå ñàìîë¸ò. «Ìûíàì Óäìóðòèå» ðàäèî ïûð ìåŸàê ýôèð ñ¸òûêóç, Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ ìóð êóðåêòýìçý âåðàç áûðûíû øåäåìú¸ñëýí Ÿûæûâûæûîññûëû. Áûðåìú- ¸ñ ïќëûí âàë Äýðè ¸ðîñûí âîðäñêåì âîðãîðîí íî. УДМУРТИЫН Отрядъёслэн нуналзы 17-òž òóëûñïàëý Ðîññèûñü ñòóäåíòú¸ñëýí îòðÿäú¸ññûëýí íóíàëçû ïóñéèñüêå. Ñîèí ñýðåí øàåðàìû ïќðòýì óæðàäú¸ñ îðò÷îçû. Âàëòžñåç ðàäúÿñüêîç 16-òž òóëûñïàëý «Èíòåãðàë» êóëüòóðàÿ þðòûí. Îðò÷îçû øóäîíú¸ñ, êîíöåðò. Òàòûí èê äàíúÿëîçû àäœåì êàðûìîí åãèòú¸ñòû. 17-òž òóëûñïàëý Èæêàð êóçÿ âîðòòûëîç 1 íîìåðî äóíòýê òðàìâàé. Îò÷û ñþðåì êàëûê òîäìàòñêûíû áûãàòîç îòðÿäú¸ñëýí óëîíâûëîíýíûçû. Óäìóðòèûí ëûäúÿñüêå 52 îòðÿä, îòûí óæà 1 ñþðñ 800 ñòóäåíò. Ïќëàçû âàíü ïðîâîäíèêú¸ñ, äûøåòžñü¸ñ, âîæàòîé¸ñ, ëýñüòžñüêèñü¸ñ, ïóäî ýìúÿñü¸ñ, þãäóðåç óòèñü¸ñ.

73-33-42, 33 8-951-195-37-65 195 3765 ВАЛТӤСЕЗ ¹ 12 (25627) 3 2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë СЮЛМАСЬКОН Нырысетӥ нылпилы юрттэт Åëåíà ÑÀÐÀÌÀÒÎÂÀ Êûëåì àð ïóìûí Ïðåçèäåíò Â. Ïóòèí çàêîí þíìàòžç: 2018-òž àðûí íûðûñåòž íûëïèçýñ âàéèñü¸ñëû ïîñîáèçû áîðäû âûïëàòàîñ òûðîíî. Êàëûêåç óëîí-âûëîíûí óò¸íúÿ íî óæúÿ ìèíèñòåðñòâî èâîðòýìúÿ, øàåðàìû òóý 29-òž ÿíâàðüëû âîðäžñüêèç 771 ïèíàë. Òà ïќëûñü 247-åç - íûðûñåòž íûëïèîñ. - 1-òž ÿíâàðüûñåí íûðûñåòž ïèíàëçýñ âàéèñü¸ñëû Âûëü àð øóìïîòîí âàéèç, - øóý ìèíèñòð Òàòüÿíà ×óðàêîâà. - Îçüû èê øóìïîòîí âóèç òàò÷ûîçü íûëïèòýì óëžñü ñåìüÿîñëû, òàîñ äåòäîìûñü ïèíàë óñûíîâèòü êàðî ÿêå îïåêàå áàñüòî êå. Çýì, âûïëàòàîñòû âàíüçû áàñüòûíû óç áûãàòý. Êîòüêóä ñåìüÿëýñü ÷àêëàëîçû äîõîäçý. Ñåìüÿûñü êîòüêóä àäÿìèëû áûäý áåðëî 12 òîëýçü Ÿîæå äîõîä 14 ñþðñ 202 ìàíåòëýñü è÷èãåñ âàë êå, îçüûåí, âûïëàòà òûðèñüêîç. Çàêîíúÿ äîõîä óëûíû òóïàòýì ìèíèìóìëýñü 1,5 ïîëëû áàäœûì ëóûíû êóëý ќâќë. Ñàíý áàñüòýìûí Óäìóðòèûí 2017-òž àðûí 2-òž êâàðòàëëû òóïàòýì ìèíèìóì. Äîõîäýç ó÷êûêóçû, ëûäúÿëî óæäóíýç íî, ïåíñèåç íî, ñîöâûïëàòàîñòû íî, ñòèïåíäèåç íî. Êâàðòèðàåç àðåíäàå ñ¸òûñà ïîòòýì êîíüäîíýç íî áàíêú¸ñûñü âêëàäú¸ñòû ãèíý óç ó÷êå. Îçüû òîëýçüëû áûäý òûðèñüêîç 8 ñþðñ 964 ìàíåò. Ñîå áàñüòîí ïîííà âàçèñüêîíî ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèîñûñü êàëûêëû óëîí-âûëîíûí þðòòýò ñ¸òîíúÿ ¸çú¸ñû ÿêå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé öåíòðú¸ñû, íûëïèäûëû 6 òîëýçü òûðìûòîçü. Ñüќðå êóòîíî òàŸå äîêóìåíòú¸ñòû: - íûëïèëýí âîðäñêåìåç ñÿðûñü ñâèäåòåëüñòâî ÿêå óñûíîâèòü êàðåìåç, îïåêàå áàñüòýìåç âîçüìàòžñü äîêóìåíòú¸ñòû; - òž íî, íûëïèäû íî Ðîññèëýí ãðàæäàíèíýç ëóèñüêîäû øóûñà âîçüìàòžñü äîêóìåíòú¸ñòû, âûïëàòà óãîñü Ðîññèëýí ãðàæäàíèíýçëû ãèíý òûðèñüêîç; - áåðëî 12 òîëýçü Ÿîæå ñåìüÿûñü êîòüêóä àäÿìèëû áûäý äîõîäýç âîçüìàòžñü äîêóìåíòú¸ñòû; - êóðèñüêîí ãîæòžñüëýñü êóëý áàíêûñü ñ÷¸òýçëýñü íîìåðçý. Âàíü òà äîêóìåíòú¸ñòû ýñêåðîçû. Âûïëàòàëû ïðàâîäû âàíü êå, óêñ¸ òîëýçüëû áûäý âóîç ñ÷¸òàäû. Çýì, íûðûñü-âàëûñü ñî òûðèñüêîç 1 àð Ÿîæå. Îòžÿç âûëü ñÿìåí äîêóìåíòú¸ñòû áè÷àíî íî êóðèñüêîí ãîæòîíî ëóîäû. Ñåìüÿîñ òàŸå þðòòýò áàñüòûíû áûãàòîíçûëû øóìïîòýìûí. Òóæãåñ íî ãóðòûñü ќæûò óæäóí áàñüòûñà óëžñü¸ñ, îãåí íûëïè âîðäžñü àíàé¸ñ ÿ àòàé- ¸ñ. Ïîñîáèå âûëûí ãèíý óëûíû ñåêûò óãîñü. Òàòüÿíà ×óðàêîâà ïóñúåìúÿ, íûëïè þðòú¸ñûñü íûëïè áàñüòžñü¸ñëû íî òà áàäœûì þðòòýò ëóîç. Îëî, ìóðò íûëïèåç àñüñýëû áàñüòûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñëýí ëûäçû éûëîç. Âûïëàòà òûðûíû óêñ¸ Óäìóðòèëýí áþäæåòàç ÷àêëàìûí íè. Êîíüäîí óæïóìú¸ñúÿ ìèíèñòð Ñ. Åâäîêèìîâ èâîðòýìúÿ, Óäìóðòèå ôåäåðàë áþäæåòûñü 3,5 ìèëëèàðä ìàíåò âóèç. Ñî ïќëûñü 167 ìèëëèîíýç âèñúÿìûí ëóîç Ÿàïàê 1-òž ïèíàë ïîííà âûïëàòà òûðîíëû. Åëåíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Óäìóðòèûñü Îáùåñòâåííîé ïàëàòà Ðîññèëýñü Ïðåçèäåíòñý áûðú¸íëû íàáëþäàòåëü¸ññý äàñÿ. Ñîîñ óæàëîçû Óäìóðòèûñü áûðú¸íú¸ñúÿ âàíüìàç èê 1 ñþðñ 204 ó÷àñòîêûí. Óäìóðòèûñü Áûðú¸íú- ¸ñúÿ âàëòžñü êîìèññèÿ (ÖÈÊ) íî Îáùåñòâåííîé ïàëàòà êóñïûí Ÿîø óæàíúÿ îãêûë êóòýìûí íè âàë êûëåì àð ïóìûí. Ñîÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòà 18-òž ìàðòý îðò- ÷îíî áûðú¸íú¸ñòû ÷àêëàíû, ñî ïîííà íèìûñüòûç íàáëþäàòåëü¸ñòû âèñúÿíû, ñîîñòû äûøåòûíû êóëý. - Íàáëþäàòåëü¸ñòû ìè êóòîìû ïќðòýì îáùåñòâåííîé îãàçåÿñüêîíú¸ñû ïûðèñü¸ñ, ñòóäåíòú¸ñ ïќëûñü, àäÿìèîñ àñüñý ìûëêûä êàðåìçýñ âåðàçû êå. Ïќëàçû - Êûê òîëýçüëû Óéïàëà óæàíû êîøêèñüêî. 18-òž ìàðòý îòûí ëóî. Íîø ïðîïèñêàå Óäìóðòèûí. Êûòûí íî êó êóàðàìå ñ¸òûíû áûãàòî? Êèí óç áûãàòû áûðú¸íú- ¸ñû ëûêòûíû àñëàç óëîí èíòûåçúÿ, ñîîñ êóðèñüêûíû áûãàòî ìóêåò ó÷àñòîêå. Ñî ïîííà 31-òž ÿíâàðüûñåí 12-òž ìàðòîçü êîòüêóäàç ÌÔÖ-ûí, ÿêå áûðú¸íú¸ñúÿ óëîñâûë (òåððèòîðèàëüíîé) êîìèññèûí, ÿêå «Êóí óñëóãàîñ» ïîðòàë ïûð çàÿâëåíèå ãîæòûíû ëóý. Íîø 25-òž ôåâðàëüûñåí 12-òž ìàðòîçü òàŸå çàÿâëåíèå ñ¸òûíû ëóý íè ó÷àñòêîâîé êîìèññèîñû íî. Âàõòà àìàëýí óæàñü¸ñ òàçüû êóðèñüêîí ãîæòûñà ќç БЫРЪЁН-2018 ñòóäåíòú¸ñ, æóðíàëèñòú¸ñ, ìóêåò óäûñú¸ñûí óæàñü¸ñ, - ïóñéèç Îáùåñòâåííîé ïàëàòàåí êèâàëòžñü Ïàâåë Âåðøèíèí. - Íàáëþäàòåëü ëóûíû áûãàòý 18 àðåññý òûðìûòýì àäÿìè ãèíý. Íàáëþäàòåëü ëóûíû óã áûãàòî äåïóòàòú¸ñ, ñóáúåêòú¸ñëýí êèâàëòžñü¸ññû, èíòûûñü àäìèíèñòðàöèîñëýí éûðú¸ññû, ñóäüÿîñ, ïðîêóðîðú¸ñ, áûðú- ¸íú¸ñúÿ êîìèññèëýí ¸ç÷èîñûç (âàëòžñü êóàðà ñ¸òîí ïðàâîçû êå âàíü). Ñî ñÿíà, ÖÈÊ-ëýí êóðåìåçúÿ, óìîé ëóûñàë, íàáëþäàòåëü òóàëà òåëåôîíú¸ñûí, ñîöèàëüíîé ñåòü¸ñûí óæàíû áûãàòý êå. Ó÷àñòîêûñü êûŸå êå óìîéòýì ó÷ûðåí ïóìèñüêûñà, êóëý èâîðåç, òóñïóêòýìåç ñî ñîêó èê êåëÿíû áûãàòûñàë Îáùåñòâåííîé ïàëàòàëýí ñèòóàòèâíîé öåíòðàç. Êîòüêóä ó÷àñòîêûí îáùåñòâåííèêú¸ñëýí íèìûíûçû 1 ãèíý íàáëþäàòåëü óæàíû áûãàòý. Íîø ìûëêûä êàðèñü¸ñ òðîñãåñ ëóèçû êå? Ñîêó ЮАН-ВЕРАН Кытын возьмало куараез? Ваньмыз медло огсыр âóý êå, îãäûðëû óëîí èíòûÿçû (ìåñòî âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ) çàÿâëåíèå ñ¸òûíû áûãàòî. Ñàê êàðèñüêå: 17-òž ìàðòý 14 ÷àñëýñü âàçüãåñ êóðèñüêûíû êóëý. ñîîñ îã-îãçýñ âîøúÿíû áûãàòîçû, ïå. Øóîì, îäžãåç íóíàçåîçü óæàç, ìóêåòûç - šûò. Íîø ëóîçû-à ðåñïóáëèêàÿìû êóíãîæ ñüќðûñü íàáëþäàòåëü¸ñ? Øàåðûñüòûìû Îáùåñòâåííîé ïàëàòàûñü áûðéèñü¸ñëýñü ïðàâîîññýñ ÷àêëàíúÿ ãðóïïàåí êèâàëòžñü Ðàøèä Õóñíóòäèíîâ ïóñéèç: - Îäíî ëóîçû. Ðåñïóáëèêàÿìû âóýìûí íè Èñïàíèûñü íàáëþäàòåëü Ïåäðî Ìîóðèíüî. Àñüìå äîðû ñî 2012- òž àðûí îðò÷åì áûðú¸íú¸ñû íî âóûëžç. Ýøøî êèíú- ¸ñ ëûêòîçû, àëè âåðàíû óì áûãàòžñüêå íà. Øàåðûñüòûìû ñòóäåíòú¸ñ ïќëûí íàáëþäàòåëü êàðèñüêûíû ìûëêûäîîñ òðîñ. ÑûŸåîñ 22-òž-23-òž ôåâðàë¸çü âàçèñüêûíû êóëý Îáùåñòâåííîé ïàëàòàå 8 (3412) 23-28-55 íîìåðî òåëåôîíúÿ. Þðîìî íàáëþäàòåëü¸ñ ïîííà 25-òž ôåâðàëå ðåñïóáëèêàÿìû îðò÷îç îáùåñòâåííîé ôîðóì. Îò÷û 1 ñþðñ ïàëà àäÿìè ïûðèñüêîç. Ìûíûì Ÿåêòžçû áûðú- ¸íú¸ñ äûðúÿ ÷àêëàñü (íàáëþäàòåëü) ëóûíû. Ýñêåðîíî ó÷àñòîêûí óæàí âèñêàì èê ÿðà-à êóàðàìå ñ¸òûíû? ×àêëàñü áûãàòý êóàðàçý ñ¸òûíû ñî ó÷àñòîêûí, êûòûí ñî áûðú¸íú¸ñëýñü ðàäúÿñüêåìçýñ ýñêåðå. Ñî ïîííà 31-òž ÿíâàðüûñåí 12-òž ìàðòîçü êîòüêóäàç ÌÔÖ-ûí, ÿêå áûðú¸íú- ¸ñúÿ óëîñâûë êîìèññèûí, ÿêå «Êóí óñëóãàîñ» ïîðòàë ïûð çàÿâëåíèå ãîæòûíû êóëý. Íîø 25-òž ôåâðàëüûñåí 12-òž ìàðòîçü òàŸå çàÿâëåíèå ñ¸òûíû ëóý íè ó÷àñòêîâîé êîìèññèîñû íî. Øóòýòñêîí íóíàëú¸ñû - 17-òž-18-òž ìàðòý - êûò÷û êå øóàê êîøêîíî êàðèñüêè êå, êûòûí êóàðàìå ñ¸òûíû áûãàòî? Áûðú¸íú¸ñû ïûðèñüêûíû ñîêó óä áûãàòý. 13-òž ìàðòûñåí çàÿâëåíèå ãîæòûíû ëóý ó÷àñòêîâîé êîìèññèûí - îòûí òž óëîí èíòûäûÿ ñïèñîêå þíìàòýìûí. Îòûí ïóñéûíû êóëý, êûŸå èíòûå ìûíûíû ÷àêëàñüêîäû. Íîø êóàðà ñ¸òîí íóíàëý íîìûð êàðûíû óç íè ïќðìû. ДОБРОВОЛЕЦЪЁСЛЭН АРЗЫ Ӟеч уж уг тоды арлыдэз Àíãåëèíà ÑÍÈÃÈШÂÀ Èæûñü «Èíòåãðàë» êóëüòóðàÿ þðòûí «Ëýñüòû œå÷ñý» óæðàä îðò÷èç. Îòûí Äîáðîâîëåöú¸ñëýí íî âîëîíò¸ðú¸ñëýí àðçûëû êóòñêîí ñ¸òžç Óäìóðò Ïðàâèòåëüñòâîëýí Òќðîåç ßðîñëàâ Ñåì¸íîâ. Ôîðóì ëþêàç áûäýñ øàåðûñüòûìû 700-ëýñü óíî âîëîíò¸ðú¸ñòû. Ñîîñ ïûðèñüêî «Âîëîíò¸ðû Ïîáåäû», «Âîëîíò¸ðû-äîíîðû», ïîèñêîâèêú- ¸ñëýí «Äîëã», èíêóàçåç óòèñü¸ñëýí «Çåë¸íûé ïàðîâîç» íî ìóêåò îãàçåÿñüêîíú¸ñëýí óæàçû. Âàíüçû ñîîñ óëîíýç œå÷ ïàëà âîøòûíû, àäÿìèîñëû þðòòûíû òûðøî, äóí êóðûòýê, ñþëýìçû êîñýìúÿ, «Ðåãèîí 18» ãðóïïàëýí «ÂÊîíòàêòå» áàìûñüòûç ß. Ñåì¸íîâ òîäìàòñêå âîëîíò¸ðú¸ñëýí óæåíûçû. ëÿêûò ñÿìçûëû ëóûñà. Ëþêàñüêåìú¸ñ ïќëûí âàë åãèòýç íî, àðëûäîåç íî. Óãîñü œå÷ óæ óã òîäû àðëûäýç, ñî áîðäû áàñüòžñüêûíû íîêó áåð ќâќë. Џàïàê âîëîíò¸ðú¸ñëýí ñþëìàñüêåìåíûçû, Èæûñü Óäìóðòñêîé óðàìûñü 261-òž þðò ïóøòýì áåðå óëîí ñýðåãòýê êûëåì àäÿìèîñëû øóíûò äžñü, ñè¸í îêòîí ðàäúÿìûí âàë. Ôîðóì äûðúÿ äàíúÿìûí œå÷ óæ áîðäû ñþëìûñü áàñüòžñüêèñü àäÿìèîñ, îãàçåÿñüêîíú¸ñ. Ðîññèûñü Ì×Ñ-ëýí Óäìóðòèûñü ¸çýçëýí Äàíúÿí ãðàìîòàåíûç ïóñéèçû ûøåì àäÿìèîñòû óò÷àíýí âûðèñü «Ðåãèîí 18» îòðÿäýç. Êûëåì àðûí âîëîíò¸ðú¸ñëýí ñþëìàñüêåìçûÿ øåäüòýìûí 29 àäÿìè, ñîîñ ïќëûí 9 íûëïè. Òóý ãèíý 2 òîëýçü êóñïûí 6 àäÿìèåç äîðàç áåðûêòžçû íè. - Âàíüìû ìè îãøîðû àäÿìèîñ: âàíü ñåìüÿîñìû, íûëïèîñìû, óæìû, - âåðà îòðÿäûñü âîëîíò¸ð Ëàðèñà Ìóëëàõìåòîâà. - Íî êîòüêóäìûëýí ñþëýììû âèñå øóãå-ëåêå ñþðåì àäÿìèîñëû þðòòîí ïîííà. Àëè ïќëàìû 20 àäÿìè: ñî îãøîðû áóõãàëòåðú¸ñ, ìàøèíà ëýñüòžñü¸ñ, ïàðèêìàõåðú¸ñ. Ìè áîðäàìû âàíüçýñ áàñüòûíû äàñü, êèí äûðçý, êóæûìçý ìóêåò àäÿìèîñëû þðòòîí ïîííà óç æàëÿ. Çýì, ñîîñ îäíî èê 18 àðåñëýñü áàäœûì íî œå÷ òàçàëûêåí ìåäëî. Óãîñü âîëîíò¸ðú¸ñ, àäÿìèåç óò÷àñà, êóääûð áûäýñ óé Ÿîæå, çîð óñüûêó, øóíäû ïûæûêó, ïûä éûëàçû îðò÷ûòî.

12
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ - ΤΕΥΧΟΣ 128
Finding Your Funny Bone!: The Actor s Guide to Physical Comedy and Characters
СОДРЖИНА