Views
5 days ago

ud#12 (25627)

¹ 12

¹ 12 (25627) 2 2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë УЖРАДЪЁС www.udmdunne.ru d СЮЛМАСЬКЫТӤСЬ ЮГДУР Йӧл кыскисьёслы юрттэт вуоз Ñåðãåé ÇÀÕÀÐΠÌàð êàðîíî, øàåðûñüòûìû õîçÿéñòâîîñ éќëëýñü ûøòîí ìåäàç àäœå øóûñà? Òà ïóìûñåí Óäìóðòèëýí Òќðîåç À. Áðå÷àëîâ êåíåø ëþêàëëÿç. 2016-òž àðåí Ÿîøàòûñà, êûëåì àðûí éќë ïîòòîí 4,7 ïðîöåíòëû éûëžç. Ðîññòàò èâîðòýìúÿ, òóý 1-òž ÿíâàðüëû Ðîññèûñü òðîñ éќë êûñêèñü óëîñâûëú¸ñ ïќëûí Óäìóðòèÿ 3-òž èíòûåç áàñüòžç - àçüïàëàí Òàòàðñòàí íî Êðàñíîäàð. Êûëåì àð êóñïûí 639,8 ñþðñ òîííà éќë ïîòòžìû. Ñî ïîííà œå÷ âàìûøú¸ñ ëýñüòýìûí: 62 ôåðìà šóòžñüêèç, îò÷û 2 ñþðñ ñêàëëû èíòû ñþðèç. Çýì, äåêàáðü òîëýçüûñåí Ðîññèûñü ïóäî âîðäžñü õîçÿéñòâîîñ øóãå-ëåêå âóûíû ќäúÿçû. Çàâîäú¸ñ çàêóïî÷íîé äóíú¸ñòû øóàê óñüêûòžçû, òàèí ñýðåí ãóðòîîñ ìèëëèîíú¸ñûí ûøòîíú¸ñ àäœûíû êóòñêèçû. Òàå êóíãîæ ñüќðûñü òðîñ êќñ éќë âóûíû êóòñêåìåí ãåðœàëî. Àñüìå çàâîäú¸ñëû ðûíîêûí ¸ðêûò ëóûíû êóòñêèç, ñêëàäú- ¸ññû òûìèñüêèçû. Òóæãåñ ñåêûò þãäóð Ïðèâîëæñê íî Øîð ôåäåðàë îêðóãú¸ñûí. Òàèí âàë÷å Óäìóðòèëýí Òќðîåíûç Àëåêñàíäð Áðå- ÷àëîâåí ïóìèñüêîíý âóèçû øàåðûñüòûìû òóæãåñ êóæìî õîçÿéñòâîîñëýí íî ïåðåðàáîòêàåí âûðèñü çàâîäú¸ñëýí êèâàëòžñü¸ññû, ãóðò óäûñûí óæàñü¸ñëýí ïðîôñîþçàçû ïûðèñü¸ñ íî ìóêåòú¸ñûç. Êîòüêóäžç àñëýñüòûç ìàëïàíçý øàðà âåðàíû áûãàòžç. Òќðî ïóñúåìúÿ, ïóäî âîðäîí - Óäìóðòèëýñü ýêîíîìèêàçý þíìàòûíû ëóîíëûêú- Àíãåëèíà ÑÍÈÃÈШÂÀ Êûëåì àð ïóìûí ÿëýì «Ãóðò àäÿìè-2017» êîíêóðñìû éûëïóìúÿñüêèç. «Óñòîåç êèâàëòžñü» íîìèíàöèå òàÿç ðàä 3 ìóðò Ÿåêòýìûí âàë. Ãóðòîîñëýí êîíêóðñý ìûëî-êûäî ïûðèñüêåìçûÿ çîë øќäžìû, ñîîñ êèâàëòžñü¸ññýñ ãàæàëî, äóíúÿëî øóûñà. Àëíàø ¸ðîñûñü Òóéìûéûëûñü «Ïðîãðåññ» íî Óëûí Ñûðúåçüûñü «Ïèñååâñêîå» áóñêåëü õîçÿéñòâîîñ êóñïàçû âîæâûëúÿñüêîíî ëóèçû. Íî ïðîâîðãåñ óæàçû òóéìûéûëú¸ñ, óäìóðò âèøóðú¸ñ, øóáèíîîñ. Ñîîñ, 1 ñþðñ 590 êóàðà ëþêàñà, âîðìèñå ïîòòžçû «Ïðîãðåññ» õîçÿéñòâîçûëýñü êèâàëòžñüñý Âèêòîð Ëåáåäåâåç. Ñîëýñü îã 300 êóàðàëû udmurt.ru ¸ñ êûëäûòžñü óäûñ. Ñîèí èê õîçÿéñòâîîñëû âàòñàñà îã 200 ìèëëèîí ìàíåò âèñúÿíû ÷àêëàìûí. Ñî ñÿíà, Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ ïåðåðàáîòêàåí âûðèñü¸ñëû âàçèñüêèç éќëëû äóíú¸ñòû ýãåñàí ïóìûñåí. - Îñêèñüêî, êîòüêóääû âàíüçý ëýñüòîäû, 1 ëèòð éќë ïîííà çàêóïî÷íîé äóíú¸ñòû è÷èçý 21-22 ìàíåò êîòûðûí âîç¸í âûëûñü, - ïóñéèç Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ. Òàçüû ëóèç êå, âàòñàñà þðòòýò âóèç êå, òóëûñëû íî äàñÿñüêûíû êàíüûëãåñ ëóîç. Ïðàâèòåëüñòâî àçå óæïóì ïóêòýìûí: øàåðàìû ïîòòýì éќëýç Ðîññèûñü ìóêåò óëîñú¸ñûí ýøøî òðîñãåñ âóçàí ïîííà àìàëú¸ñ óò÷àíû. Ìûëîêûäî ïûðèñüêûíû êîñýìûí Ðîññèûí îðò÷ûëžñü ÿðìàðêàîñû, àñüìå âóçìû òîäìî ìåäëî øóûñà. Òóý òóëûñ Èæûí «ГУРТ АДЯМИ - 2017» Рекорд пуктӥзы сюмсиос êûëèç «Ïèñååâñêîå» õîçÿéñòâîëýí êèâàëòžñåç Íèêîëàé Ìèõàéëîâ. Êèÿñà ¸ðîñûñü Âóæ Ñàëüÿëàñü ϸòð Ïåòðîâ 427 êóàðà ëþêàç. Ýëåêòðîí ïî÷òàìåñ ãîæòýòú¸ñûíûçû òûìèçû ñþìñèîñ. Ñîîñ «Âûæûîññý óòèñü» íîìèíàöèå Ÿåêòýì Òóêàí ãóðòûñü ìûëî-êûäî êûøíîìóðò Åâäîêèÿ Èëüèíûõ ïîííà êóàðàîñ áè÷àçû áûäýñ ¸ðîñýíûçû. Ќé âàë, äûð, êîíêóðñëýñü ïàëýíý êûëåì ãóðòú¸ñ, øêîëàîñ, íûëïè ñàäú¸ñ. Ñþìñèûñü àçüâåòëžñü óäìóðò íûëêûøíî ïîííà äóðáàñüòîíýç çîë ðàäúÿç «Çíàìÿ» ¸ðîñ ãàçåòûñü óæàñü Ðàèñà Âîëêîâà. Îçüû ñþìñèîñ ðåêîðä ïóêòžçû - êèíþðòýìú¸ñûí ãîæòýòú¸ñûí ãèíý 1 ñþðñ 879 êóàðà áè÷àçû. Íîø Èíòåðíåòûñü, âîòýñáàìú¸ñûñü áóäýòûñà, ëþêàñüêèç 2 ñþðñ 304 êóàðà. Òàìûíäà êóàðà ÷àêëàìûí éќëëû ñžçåì ôåñòèâàëü ðàäúÿíû. Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ Ÿåêòžç íà Êóí Êåíåøëýí Òќðîåçëû Àëåêñåé Ïðàñîëîâëû ãóðòîîñëû þðòòîí âûëûñü çàêîí êûëäûòîí áîðäû áàñüòžñüêûíû. - Ìèëåìûç êûëžçû. Òàáåðå Ÿóêàçå íóíàëëû îñêîíìû êûëäžç, - êåíåø áåðå øóèç Øàðêàí ¸ðîñûñü «Îøìåñ» íî «Âîñòîê» õîçÿéñòâîîñûí êèâàëòžñü, Êóí Êåíåøûñü äåïóòàò Àíàòîëèé Õîõðÿêîâ. - Òќðî íî Ïðàâèòåëüñòâî ëàñÿíü þðòòýò ëóîç, íî õîçÿéñòâîîñëû ãàíÿê øîê÷ûíû óã ÿðà: àçèíñêîí, éќëëýñü àñäóíçý óñüêûòîí ñÿðûñü ñþëìàñüêûíû êóëý. Ëûäúÿñüêî, Ðîññèûí éќë äóí óñåìûí îãäûðëû ãèíý. Êќíÿ êå äûð îðò÷ûñà, þãäóð òóïàòžñüêîç. Àëè Ðîññèå êóíãîæ ñüќðûñü êќñ éќë è÷èãåñ âóòòîí ñÿðûñü ëþêàñü¸ñ êîíêóðñýç îðò÷ûòûíû êóòñêåì äûðûñåí ќé íà âàë. Çîë óæàçû ñüќëòàîñ íî, «Êàëìåç ãóðú¸ñ» àíñàìáëüûí êûðœàñü Ãàëèíà Âåñåëêîâà ïîííà 1 ñþðñ 640 êóàðà ëþêàìûí. Ìîæãà ¸ðîñûñü Êîìàê ãóðòûñü øàåð- ÷è, äûøåòžñü Âëàäèìèð Äìèòðèåâëýí 1 ñþðñ 19 êóàðàåç. Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Àêñàêøóðûñü øàåð÷èëýí, äûøåòžñüëýí Âàëåðèé Áàéìóðçèíëýí 272 êóàðàåç. Êîòüêó ñÿìåí òóæãåñ òðîñ àäÿìè Ÿåêòýìûí âàë «Œå÷ ñþëýì» íîìèíàöèå. Ñïîðúÿñüêîí ìûížç Ìîæãà ¸ðîñûñü Ó÷àûñü Ñåðãåé Êðóòèõèí íî Áàëåçèíî ¸ðîñûñü Äÿäüïèûñü Ëàðèñà Øèëÿåâàëýí äóðáàñüòžñü¸ññû êóñïûí. Ìîæãàîñòû êóàðà ñ¸òûíû šóòêàç Ó÷àûñü «Ðàçäîëüå» àíñàìáëüûñü êûðœàñü Íèíà Ñàííèêîâà. Ñîîñ ëþêàçû 1 ñþðñ 142 êóàðà. Íî À. Áðå÷àëîâåí ïóìèñüêîíûí ãóðòîîñ ñþëìàñüêîíú¸ññýñ øàðàÿçû. ñþëìàñüêîíî. Êóí Êåíåøûñü äåïóòàòú¸ñ òà ïóìûñåí çàêîíëýñü ïðîåêòñý äàñÿëîçû, ñîå Ìîñêâàå êåëÿëîçû. Óâà ¸ðîñûñü «Äðóæáà» õîçÿéñòâîåí êèâàëòžñü Îëåã Êî÷óðîâ íî êåíåøûñü êàï÷è ìûëêûäûí ïîòžç. - Ìè éќë êûñêîíìåñ ÿëàí áóäýòžñüêîìû. Àðëû áûäý âûëü ôåðìà šóòžñüêîìû, âóæú¸ññý òóïàòúÿñüêîìû. Êûëåì àðûí 400 éûðëû ÷àêëàì ãèä óñüòžìû. Íî êóääûð à÷èä êîæå ãèíý àçèíñêûíû óã ëóû, - øóèç ñî. Ïóìèñüêîíûí çàâîäú¸ñûí êèâàëòžñü¸ñ íî ãóðòîîñòû âàëàíû òûðøèçû. Éќë êûñêîí óñèç êå, ñîîñëýí ïðîèçâîäñòâîçû íî ãóíüäîç óãîñü. òàÿç ðàäý çîëãåñ âûëžëëÿì áàëåçèíîîñ. Äÿäüïèûñü ìûëî-êûäî ëûäœèñüìû Àííà Íàãîâèöûíà ñþëìàñüêåìåí, ãóðòûñüòûçû êëóáåí êèâàëòžñüñû Ëàðèñà Øèëÿåâà 1 ñþðñ 228 êóàðà ëþêàç íî âîðìèñå ïîòžç. Êèÿñà ¸ðîñûñü Âóæ Ñàëüÿ ãóðòûñü äûøåòžñü Âàëåíòèíà Îñèïîâà 576 êóàðà ëþêàç. Ïè÷è Ïóðãà ¸ðîñûñü Àêñàêøóðûñü íûëïè ñàäûí óæàñüëýí Ëþäìèëà Áàðàíîâàëýí 170 êóàðàåç. Ñüќëòà ¸ðîñûñü Çÿìàé ãóðòûñü óæáåðãàòžñü Ýäóàðä Êðåñòüÿíèíîâ ïîííà 367 êóàðà âóèç. Âàâîæ ¸ðîñûñü «Êîëîñ» õîçÿéñòâîûñü ìåõàíèçàòîð Âàñèëèé Ìîðîçîâ ïîííà 216 êóàðà ñ¸òýìûí. «Ãóðò àäÿìè-2017» êîíêóðñûí âîðìèñü¸ñ Âèêòîð Ëåáåäåâ, Åâäîêèÿ Èëüèíûõ íî Ëàðèñà Øèëÿåâà äàíúÿìûí ëóîçû íèìûñüòûç óæðàäú¸ñûí. ДУННЕЫН 5 медаль Ïõ¸í÷õàíûí îðò- ÷èñü Îëèìïèàäàûí Ðîññèëýí êîìàíäàåç 14-òž òóëûñïàëëû 1 àçâåñü íî 4 áðîíçà ìåäàëü¸ñ áàñüòžç. Ðîññèûñü ôèãóðèñòú¸ñ êîìàíäàåí íþðúÿñüêîíûí àçâåñü ìåäàëü áàñüòžçû. Âîðìîí âàéûíû þðòòžç Àëèíà Çàãèòîâà íî. Ìóêåòûç Óäìóðòèûñü ñïîðòñìåíêà - Óëüÿíà Êàéøåâà - áèàòëîíúÿ Ÿîøàòñêîíûí 30-òž, 50- òž èíòûîñû ãèíý øåäèç. Íîø áåðëî ñòàðòûí ñî, îäžã øòðàôíîé êðóãçý áûçüûíû âóíýòûñà, 2 ìèíóò øòðàô áàñüòžç. Õîêêåèñòêà Åâãåíèÿ Äþïèíà Ÿîøàòñêîíçý ìûòžç ãèíý àé. Òà âàêûòý ãðóïïàîñûí øóäîíú¸ñ ìûíî. РОССИЫН Усиз кезьытэн йырин 11-òž òóëûñïàëý Ìîñêâà ïàëàí êóàøêàç Îðñêå ëîáèñü Àí-148 ñàìîë¸ò. Áûðèç 71 àäÿìè, 6-åç - ýêèïàæûñü àäÿìèîñ. Ñàìîë¸ò óñèç «Äîìîäåäîâî» àýðîïîðòûñü šóòñêåìåç áåðåãåñ èê. Ñîëýí ÷àëåïú¸ñûç ïàçüãèñüêåìûí 30 ãåêòàð âûëý. Ýñêåðèñü¸ñ âåðàëî: ñàìîë¸ò óñèç, äàò÷èêú¸ñëýí ÿíãûø âîçüìàòýìåíûçû éûðèí, ñîèí èê ïèëîòú¸ñ ќç âàëàëý íè, êûŸå šîãëûêåí ëîáœå ñàìîë¸ò. «Ìûíàì Óäìóðòèå» ðàäèî ïûð ìåŸàê ýôèð ñ¸òûêóç, Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ ìóð êóðåêòýìçý âåðàç áûðûíû øåäåìú¸ñëýí Ÿûæûâûæûîññûëû. Áûðåìú- ¸ñ ïќëûí âàë Äýðè ¸ðîñûí âîðäñêåì âîðãîðîí íî. УДМУРТИЫН Отрядъёслэн нуналзы 17-òž òóëûñïàëý Ðîññèûñü ñòóäåíòú¸ñëýí îòðÿäú¸ññûëýí íóíàëçû ïóñéèñüêå. Ñîèí ñýðåí øàåðàìû ïќðòýì óæðàäú¸ñ îðò÷îçû. Âàëòžñåç ðàäúÿñüêîç 16-òž òóëûñïàëý «Èíòåãðàë» êóëüòóðàÿ þðòûí. Îðò÷îçû øóäîíú¸ñ, êîíöåðò. Òàòûí èê äàíúÿëîçû àäœåì êàðûìîí åãèòú¸ñòû. 17-òž òóëûñïàëý Èæêàð êóçÿ âîðòòûëîç 1 íîìåðî äóíòýê òðàìâàé. Îò÷û ñþðåì êàëûê òîäìàòñêûíû áûãàòîç îòðÿäú¸ñëýí óëîíâûëîíýíûçû. Óäìóðòèûí ëûäúÿñüêå 52 îòðÿä, îòûí óæà 1 ñþðñ 800 ñòóäåíò. Ïќëàçû âàíü ïðîâîäíèêú¸ñ, äûøåòžñü¸ñ, âîæàòîé¸ñ, ëýñüòžñüêèñü¸ñ, ïóäî ýìúÿñü¸ñ, þãäóðåç óòèñü¸ñ.

73-33-42, 33 8-951-195-37-65 195 3765 ВАЛТӤСЕЗ ¹ 12 (25627) 3 2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë СЮЛМАСЬКОН Нырысетӥ нылпилы юрттэт Åëåíà ÑÀÐÀÌÀÒÎÂÀ Êûëåì àð ïóìûí Ïðåçèäåíò Â. Ïóòèí çàêîí þíìàòžç: 2018-òž àðûí íûðûñåòž íûëïèçýñ âàéèñü¸ñëû ïîñîáèçû áîðäû âûïëàòàîñ òûðîíî. Êàëûêåç óëîí-âûëîíûí óò¸íúÿ íî óæúÿ ìèíèñòåðñòâî èâîðòýìúÿ, øàåðàìû òóý 29-òž ÿíâàðüëû âîðäžñüêèç 771 ïèíàë. Òà ïќëûñü 247-åç - íûðûñåòž íûëïèîñ. - 1-òž ÿíâàðüûñåí íûðûñåòž ïèíàëçýñ âàéèñü¸ñëû Âûëü àð øóìïîòîí âàéèç, - øóý ìèíèñòð Òàòüÿíà ×óðàêîâà. - Îçüû èê øóìïîòîí âóèç òàò÷ûîçü íûëïèòýì óëžñü ñåìüÿîñëû, òàîñ äåòäîìûñü ïèíàë óñûíîâèòü êàðî ÿêå îïåêàå áàñüòî êå. Çýì, âûïëàòàîñòû âàíüçû áàñüòûíû óç áûãàòý. Êîòüêóä ñåìüÿëýñü ÷àêëàëîçû äîõîäçý. Ñåìüÿûñü êîòüêóä àäÿìèëû áûäý áåðëî 12 òîëýçü Ÿîæå äîõîä 14 ñþðñ 202 ìàíåòëýñü è÷èãåñ âàë êå, îçüûåí, âûïëàòà òûðèñüêîç. Çàêîíúÿ äîõîä óëûíû òóïàòýì ìèíèìóìëýñü 1,5 ïîëëû áàäœûì ëóûíû êóëý ќâќë. Ñàíý áàñüòýìûí Óäìóðòèûí 2017-òž àðûí 2-òž êâàðòàëëû òóïàòýì ìèíèìóì. Äîõîäýç ó÷êûêóçû, ëûäúÿëî óæäóíýç íî, ïåíñèåç íî, ñîöâûïëàòàîñòû íî, ñòèïåíäèåç íî. Êâàðòèðàåç àðåíäàå ñ¸òûñà ïîòòýì êîíüäîíýç íî áàíêú¸ñûñü âêëàäú¸ñòû ãèíý óç ó÷êå. Îçüû òîëýçüëû áûäý òûðèñüêîç 8 ñþðñ 964 ìàíåò. Ñîå áàñüòîí ïîííà âàçèñüêîíî ¸ðîñ àäìèíèñòðàöèîñûñü êàëûêëû óëîí-âûëîíûí þðòòýò ñ¸òîíúÿ ¸çú¸ñû ÿêå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé öåíòðú¸ñû, íûëïèäûëû 6 òîëýçü òûðìûòîçü. Ñüќðå êóòîíî òàŸå äîêóìåíòú¸ñòû: - íûëïèëýí âîðäñêåìåç ñÿðûñü ñâèäåòåëüñòâî ÿêå óñûíîâèòü êàðåìåç, îïåêàå áàñüòýìåç âîçüìàòžñü äîêóìåíòú¸ñòû; - òž íî, íûëïèäû íî Ðîññèëýí ãðàæäàíèíýç ëóèñüêîäû øóûñà âîçüìàòžñü äîêóìåíòú¸ñòû, âûïëàòà óãîñü Ðîññèëýí ãðàæäàíèíýçëû ãèíý òûðèñüêîç; - áåðëî 12 òîëýçü Ÿîæå ñåìüÿûñü êîòüêóä àäÿìèëû áûäý äîõîäýç âîçüìàòžñü äîêóìåíòú¸ñòû; - êóðèñüêîí ãîæòžñüëýñü êóëý áàíêûñü ñ÷¸òýçëýñü íîìåðçý. Âàíü òà äîêóìåíòú¸ñòû ýñêåðîçû. Âûïëàòàëû ïðàâîäû âàíü êå, óêñ¸ òîëýçüëû áûäý âóîç ñ÷¸òàäû. Çýì, íûðûñü-âàëûñü ñî òûðèñüêîç 1 àð Ÿîæå. Îòžÿç âûëü ñÿìåí äîêóìåíòú¸ñòû áè÷àíî íî êóðèñüêîí ãîæòîíî ëóîäû. Ñåìüÿîñ òàŸå þðòòýò áàñüòûíû áûãàòîíçûëû øóìïîòýìûí. Òóæãåñ íî ãóðòûñü ќæûò óæäóí áàñüòûñà óëžñü¸ñ, îãåí íûëïè âîðäžñü àíàé¸ñ ÿ àòàé- ¸ñ. Ïîñîáèå âûëûí ãèíý óëûíû ñåêûò óãîñü. Òàòüÿíà ×óðàêîâà ïóñúåìúÿ, íûëïè þðòú¸ñûñü íûëïè áàñüòžñü¸ñëû íî òà áàäœûì þðòòýò ëóîç. Îëî, ìóðò íûëïèåç àñüñýëû áàñüòûíû ìûëêûä êàðèñü¸ñëýí ëûäçû éûëîç. Âûïëàòà òûðûíû óêñ¸ Óäìóðòèëýí áþäæåòàç ÷àêëàìûí íè. Êîíüäîí óæïóìú¸ñúÿ ìèíèñòð Ñ. Åâäîêèìîâ èâîðòýìúÿ, Óäìóðòèå ôåäåðàë áþäæåòûñü 3,5 ìèëëèàðä ìàíåò âóèç. Ñî ïќëûñü 167 ìèëëèîíýç âèñúÿìûí ëóîç Ÿàïàê 1-òž ïèíàë ïîííà âûïëàòà òûðîíëû. Åëåíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Óäìóðòèûñü Îáùåñòâåííîé ïàëàòà Ðîññèëýñü Ïðåçèäåíòñý áûðú¸íëû íàáëþäàòåëü¸ññý äàñÿ. Ñîîñ óæàëîçû Óäìóðòèûñü áûðú¸íú¸ñúÿ âàíüìàç èê 1 ñþðñ 204 ó÷àñòîêûí. Óäìóðòèûñü Áûðú¸íú- ¸ñúÿ âàëòžñü êîìèññèÿ (ÖÈÊ) íî Îáùåñòâåííîé ïàëàòà êóñïûí Ÿîø óæàíúÿ îãêûë êóòýìûí íè âàë êûëåì àð ïóìûí. Ñîÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòà 18-òž ìàðòý îðò- ÷îíî áûðú¸íú¸ñòû ÷àêëàíû, ñî ïîííà íèìûñüòûç íàáëþäàòåëü¸ñòû âèñúÿíû, ñîîñòû äûøåòûíû êóëý. - Íàáëþäàòåëü¸ñòû ìè êóòîìû ïќðòýì îáùåñòâåííîé îãàçåÿñüêîíú¸ñû ïûðèñü¸ñ, ñòóäåíòú¸ñ ïќëûñü, àäÿìèîñ àñüñý ìûëêûä êàðåìçýñ âåðàçû êå. Ïќëàçû - Êûê òîëýçüëû Óéïàëà óæàíû êîøêèñüêî. 18-òž ìàðòý îòûí ëóî. Íîø ïðîïèñêàå Óäìóðòèûí. Êûòûí íî êó êóàðàìå ñ¸òûíû áûãàòî? Êèí óç áûãàòû áûðú¸íú- ¸ñû ëûêòûíû àñëàç óëîí èíòûåçúÿ, ñîîñ êóðèñüêûíû áûãàòî ìóêåò ó÷àñòîêå. Ñî ïîííà 31-òž ÿíâàðüûñåí 12-òž ìàðòîçü êîòüêóäàç ÌÔÖ-ûí, ÿêå áûðú¸íú¸ñúÿ óëîñâûë (òåððèòîðèàëüíîé) êîìèññèûí, ÿêå «Êóí óñëóãàîñ» ïîðòàë ïûð çàÿâëåíèå ãîæòûíû ëóý. Íîø 25-òž ôåâðàëüûñåí 12-òž ìàðòîçü òàŸå çàÿâëåíèå ñ¸òûíû ëóý íè ó÷àñòêîâîé êîìèññèîñû íî. Âàõòà àìàëýí óæàñü¸ñ òàçüû êóðèñüêîí ãîæòûñà ќç БЫРЪЁН-2018 ñòóäåíòú¸ñ, æóðíàëèñòú¸ñ, ìóêåò óäûñú¸ñûí óæàñü¸ñ, - ïóñéèç Îáùåñòâåííîé ïàëàòàåí êèâàëòžñü Ïàâåë Âåðøèíèí. - Íàáëþäàòåëü ëóûíû áûãàòý 18 àðåññý òûðìûòýì àäÿìè ãèíý. Íàáëþäàòåëü ëóûíû óã áûãàòî äåïóòàòú¸ñ, ñóáúåêòú¸ñëýí êèâàëòžñü¸ññû, èíòûûñü àäìèíèñòðàöèîñëýí éûðú¸ññû, ñóäüÿîñ, ïðîêóðîðú¸ñ, áûðú- ¸íú¸ñúÿ êîìèññèëýí ¸ç÷èîñûç (âàëòžñü êóàðà ñ¸òîí ïðàâîçû êå âàíü). Ñî ñÿíà, ÖÈÊ-ëýí êóðåìåçúÿ, óìîé ëóûñàë, íàáëþäàòåëü òóàëà òåëåôîíú¸ñûí, ñîöèàëüíîé ñåòü¸ñûí óæàíû áûãàòý êå. Ó÷àñòîêûñü êûŸå êå óìîéòýì ó÷ûðåí ïóìèñüêûñà, êóëý èâîðåç, òóñïóêòýìåç ñî ñîêó èê êåëÿíû áûãàòûñàë Îáùåñòâåííîé ïàëàòàëýí ñèòóàòèâíîé öåíòðàç. Êîòüêóä ó÷àñòîêûí îáùåñòâåííèêú¸ñëýí íèìûíûçû 1 ãèíý íàáëþäàòåëü óæàíû áûãàòý. Íîø ìûëêûä êàðèñü¸ñ òðîñãåñ ëóèçû êå? Ñîêó ЮАН-ВЕРАН Кытын возьмало куараез? Ваньмыз медло огсыр âóý êå, îãäûðëû óëîí èíòûÿçû (ìåñòî âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ) çàÿâëåíèå ñ¸òûíû áûãàòî. Ñàê êàðèñüêå: 17-òž ìàðòý 14 ÷àñëýñü âàçüãåñ êóðèñüêûíû êóëý. ñîîñ îã-îãçýñ âîøúÿíû áûãàòîçû, ïå. Øóîì, îäžãåç íóíàçåîçü óæàç, ìóêåòûç - šûò. Íîø ëóîçû-à ðåñïóáëèêàÿìû êóíãîæ ñüќðûñü íàáëþäàòåëü¸ñ? Øàåðûñüòûìû Îáùåñòâåííîé ïàëàòàûñü áûðéèñü¸ñëýñü ïðàâîîññýñ ÷àêëàíúÿ ãðóïïàåí êèâàëòžñü Ðàøèä Õóñíóòäèíîâ ïóñéèç: - Îäíî ëóîçû. Ðåñïóáëèêàÿìû âóýìûí íè Èñïàíèûñü íàáëþäàòåëü Ïåäðî Ìîóðèíüî. Àñüìå äîðû ñî 2012- òž àðûí îðò÷åì áûðú¸íú¸ñû íî âóûëžç. Ýøøî êèíú- ¸ñ ëûêòîçû, àëè âåðàíû óì áûãàòžñüêå íà. Øàåðûñüòûìû ñòóäåíòú¸ñ ïќëûí íàáëþäàòåëü êàðèñüêûíû ìûëêûäîîñ òðîñ. ÑûŸåîñ 22-òž-23-òž ôåâðàë¸çü âàçèñüêûíû êóëý Îáùåñòâåííîé ïàëàòàå 8 (3412) 23-28-55 íîìåðî òåëåôîíúÿ. Þðîìî íàáëþäàòåëü¸ñ ïîííà 25-òž ôåâðàëå ðåñïóáëèêàÿìû îðò÷îç îáùåñòâåííîé ôîðóì. Îò÷û 1 ñþðñ ïàëà àäÿìè ïûðèñüêîç. Ìûíûì Ÿåêòžçû áûðú- ¸íú¸ñ äûðúÿ ÷àêëàñü (íàáëþäàòåëü) ëóûíû. Ýñêåðîíî ó÷àñòîêûí óæàí âèñêàì èê ÿðà-à êóàðàìå ñ¸òûíû? ×àêëàñü áûãàòý êóàðàçý ñ¸òûíû ñî ó÷àñòîêûí, êûòûí ñî áûðú¸íú¸ñëýñü ðàäúÿñüêåìçýñ ýñêåðå. Ñî ïîííà 31-òž ÿíâàðüûñåí 12-òž ìàðòîçü êîòüêóäàç ÌÔÖ-ûí, ÿêå áûðú¸íú- ¸ñúÿ óëîñâûë êîìèññèûí, ÿêå «Êóí óñëóãàîñ» ïîðòàë ïûð çàÿâëåíèå ãîæòûíû êóëý. Íîø 25-òž ôåâðàëüûñåí 12-òž ìàðòîçü òàŸå çàÿâëåíèå ñ¸òûíû ëóý íè ó÷àñòêîâîé êîìèññèîñû íî. Øóòýòñêîí íóíàëú¸ñû - 17-òž-18-òž ìàðòý - êûò÷û êå øóàê êîøêîíî êàðèñüêè êå, êûòûí êóàðàìå ñ¸òûíû áûãàòî? Áûðú¸íú¸ñû ïûðèñüêûíû ñîêó óä áûãàòý. 13-òž ìàðòûñåí çàÿâëåíèå ãîæòûíû ëóý ó÷àñòêîâîé êîìèññèûí - îòûí òž óëîí èíòûäûÿ ñïèñîêå þíìàòýìûí. Îòûí ïóñéûíû êóëý, êûŸå èíòûå ìûíûíû ÷àêëàñüêîäû. Íîø êóàðà ñ¸òîí íóíàëý íîìûð êàðûíû óç íè ïќðìû. ДОБРОВОЛЕЦЪЁСЛЭН АРЗЫ Ӟеч уж уг тоды арлыдэз Àíãåëèíà ÑÍÈÃÈШÂÀ Èæûñü «Èíòåãðàë» êóëüòóðàÿ þðòûí «Ëýñüòû œå÷ñý» óæðàä îðò÷èç. Îòûí Äîáðîâîëåöú¸ñëýí íî âîëîíò¸ðú¸ñëýí àðçûëû êóòñêîí ñ¸òžç Óäìóðò Ïðàâèòåëüñòâîëýí Òќðîåç ßðîñëàâ Ñåì¸íîâ. Ôîðóì ëþêàç áûäýñ øàåðûñüòûìû 700-ëýñü óíî âîëîíò¸ðú¸ñòû. Ñîîñ ïûðèñüêî «Âîëîíò¸ðû Ïîáåäû», «Âîëîíò¸ðû-äîíîðû», ïîèñêîâèêú- ¸ñëýí «Äîëã», èíêóàçåç óòèñü¸ñëýí «Çåë¸íûé ïàðîâîç» íî ìóêåò îãàçåÿñüêîíú¸ñëýí óæàçû. Âàíüçû ñîîñ óëîíýç œå÷ ïàëà âîøòûíû, àäÿìèîñëû þðòòûíû òûðøî, äóí êóðûòýê, ñþëýìçû êîñýìúÿ, «Ðåãèîí 18» ãðóïïàëýí «ÂÊîíòàêòå» áàìûñüòûç ß. Ñåì¸íîâ òîäìàòñêå âîëîíò¸ðú¸ñëýí óæåíûçû. ëÿêûò ñÿìçûëû ëóûñà. Ëþêàñüêåìú¸ñ ïќëûí âàë åãèòýç íî, àðëûäîåç íî. Óãîñü œå÷ óæ óã òîäû àðëûäýç, ñî áîðäû áàñüòžñüêûíû íîêó áåð ќâќë. Џàïàê âîëîíò¸ðú¸ñëýí ñþëìàñüêåìåíûçû, Èæûñü Óäìóðòñêîé óðàìûñü 261-òž þðò ïóøòýì áåðå óëîí ñýðåãòýê êûëåì àäÿìèîñëû øóíûò äžñü, ñè¸í îêòîí ðàäúÿìûí âàë. Ôîðóì äûðúÿ äàíúÿìûí œå÷ óæ áîðäû ñþëìûñü áàñüòžñüêèñü àäÿìèîñ, îãàçåÿñüêîíú¸ñ. Ðîññèûñü Ì×Ñ-ëýí Óäìóðòèûñü ¸çýçëýí Äàíúÿí ãðàìîòàåíûç ïóñéèçû ûøåì àäÿìèîñòû óò÷àíýí âûðèñü «Ðåãèîí 18» îòðÿäýç. Êûëåì àðûí âîëîíò¸ðú¸ñëýí ñþëìàñüêåìçûÿ øåäüòýìûí 29 àäÿìè, ñîîñ ïќëûí 9 íûëïè. Òóý ãèíý 2 òîëýçü êóñïûí 6 àäÿìèåç äîðàç áåðûêòžçû íè. - Âàíüìû ìè îãøîðû àäÿìèîñ: âàíü ñåìüÿîñìû, íûëïèîñìû, óæìû, - âåðà îòðÿäûñü âîëîíò¸ð Ëàðèñà Ìóëëàõìåòîâà. - Íî êîòüêóäìûëýí ñþëýììû âèñå øóãå-ëåêå ñþðåì àäÿìèîñëû þðòòîí ïîííà. Àëè ïќëàìû 20 àäÿìè: ñî îãøîðû áóõãàëòåðú¸ñ, ìàøèíà ëýñüòžñü¸ñ, ïàðèêìàõåðú¸ñ. Ìè áîðäàìû âàíüçýñ áàñüòûíû äàñü, êèí äûðçý, êóæûìçý ìóêåò àäÿìèîñëû þðòòîí ïîííà óç æàëÿ. Çýì, ñîîñ îäíî èê 18 àðåñëýñü áàäœûì íî œå÷ òàçàëûêåí ìåäëî. Óãîñü âîëîíò¸ðú¸ñ, àäÿìèåç óò÷àñà, êóääûð áûäýñ óé Ÿîæå, çîð óñüûêó, øóíäû ïûæûêó, ïûä éûëàçû îðò÷ûòî.

ud#37 (25554)
ud#63 (25580)
The Comedy of Errors
New Comedy Writing Step by Step
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12