Views
4 months ago

ud#12 (25627)

¹ 12

¹ 12 (25627) 6 2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë ЛУЛЧЕБЕРЕТ www.udmdunne.ru «ПЕЛЬНЯНЬ НУНАЛ» ФЕСТИВАЛЬ Кырын ческытгес! Фестиваль дыръя вузамын 7 но ӝыны тонна пельнянь Ìàðèÿ ÂÅÊØÈÍÀ, Àíãåëèíà ÑÍÈÃÈШÂÀ 10-òž òóëûñïàëý Øîð ïëîùàäüûí îðò÷èç ïåëüíÿíüëû ñžçåì ôåñòèâàëü. Òóý ñî Óäìóðòèåç ãèíý ќç, áûäýñ äóííååç îãàçåÿç. 30 сюрс адями Øîð ïëîùàäüûí âќëñêå ïåëüíÿíü çûí, øóäý êðåçüãóð: œó÷ íî óäìóðò êûðœàíú¸ñ. Îäžãú¸ñûç ïåëüíÿíü ñè¸, ìóêåòú¸ñûç èíòûÿçû ñûëûíû óã ÷èäàëî, óäìóðò ãóðú¸ñ óëñûí ñöåíà àçüûí ýêòî - øóíñêûíû òóæ óìîé àìàë. Êóàçü óãî 14 ãðàäóñ êåçüûò. Íî êàëûêåç òà óã êûøêàòû - Øîð ïëîùàäå âóûëžç 30 ñþðñ àäÿìè. Ýêòûñà, ïåëüíÿíü ñèûñà, ïå, øóíûò, ñè¸í êûðûí ýøøî íî ÷åñêûòãåñ êîøêå. - Òóííý òóæ óñòî øóëäûðúÿñüêèñüêîì! Ñî ýøøî îãïîë âåðà, Óäìóðòèÿ - áàäœûì ëóîíëûêú¸ñûí òóðèñòè÷åñêîé øàåð. Àäÿìèîñëû òà óæðàäú- ¸ñ êóëý. Âóûëî ïќðòýì èíòûîñûñü êóíîîñ, ìè âàíüçý ëýñüòîì, ñîîñëû íî, òžëåäëû íî òàòûí ìåä êåëüøîç øóûñà, - ôåñòèâàëå ëûêòýìú¸ñëû âàçèñüêèç Òќðî Àëåêñàíäð Áðå÷àëîâ. Ôåñòèâàëü òóý 3-òž àðçý ãèíý îðò÷å àé, íî àñëýñüòûç âàëòžñü óæïóìçý ñî áûäýñòžç íè: Óäìóðòèåç òîäî ïåëüíÿíüëýñü äîðçý ñÿìåí. - Àëèãåñ ìîí Ìîñêâàûñü áåðòž, êåíåøîíý ëþêàñüêûëžçû éќñêàëûê ïîëèòèêàåí ãåðœàñüêåì àäÿìèîñ, ñîîñ òîäî íè, Óäìóðòèÿ êå - ñî ïåëüíÿíü. Îçüûåí, øàåðìûëýí òóæ øóíûò, òóæ ÷åñêûò áðåíäýç âàíü íè, - âåðà íàöèîñûí óæàí ïîëèòèêàÿ ìèíèñòð Ëàðèñà Áóðàíîâà. - Êîòüêóä óìîé óæåç êóòñêûêó, íûðûñü òîí ñîå êûñêèñüêîä, ñîáåðå ñî òîíý ñüќðàç âàëòý. Îçüû èê òà ôåñòèâàëü íî. Àçüëàíÿç ìàëïàíú¸ñìû áàäœûìåñü íà. Íûðûñü èê, ïåëüíÿíüëû ñžçåì óæðàäú¸ñ áûäýñ ýëüêóíûí áûäýñ àð Ÿîæå ìåä îðò÷ûëîçû. Êûêåòžåç, òóæ ïîòý, ôåñòèâàëåç àñüñýîñ àäÿìèîñ ìåä ëýñüòîçû øóûñà. Ñîîñ øóëäûðúÿñüêîíýç ó÷êûíû ãèíý ìåäàç ëûêòý, àñüñýîñ óæðàäú¸ñû ìåä ïûðèñüêîçû, ìûëêûä êûëäûòîçû. Дагестан но, Татарстан но Ïќðìèç-à ïåëüíÿíüëû ñžçåì ôåñòèâàëü êàëûê óæðàäëû? Îéäîëý ýñêåðîì. Ëþêàñüêåì êàëûê ïќëûñü ñèí âèñúÿ óäìóðò íî œó÷ êàëûê äžñüêóòýí àäÿìèîñòû. Êåçüûò êóàçü óã êûøêàòû Åâäîêèÿ Èâàíîâàåç - âûë äžñüñý áèðäûÿòýê, óäìóðò äýðåìåí Òóñïóêòžç Àëåêñåé ÌÅÄÂÅÄÅ udmurt.ru ñöåíà àçüûí ýêòý. Óäìóðò ïðàçäíèê óãà, øóý Åâäîêèÿ Èâàíîâà, ñîèí èê óäìóðò äýðåì äžñÿé. Êûøíîìóðò âåòëý Èæûñü «Ðóññêàÿ âå÷îðêà» àíñàìáëå, ñîîñ œó÷ ýêòîíú¸ñòû êàëûêëû âîçüìàòî. Íîø òóííý ýøú¸ñûíûç Ÿîø ñî óäìóðò ãóðúÿ òàïûðòý. Ïëîùàäü êóçÿ ñûëî ïåëüíÿíåí âóç êàðèñü¸ñ. Òóæãåñ òðîñ, äûð, Ýãðà ïàëú¸ñûñü. Îäžãú¸ñûç òàò÷û êûêåòž àðçý âóèëëÿì íè. Êûëåì àðûí, ïå, 400 êèëîãðàìì ïåëüìåí âóçàìû, òóý íî ñîìûíäà èê âàéèìû. - Ôåñòèâàëü ìèëåìëû ÿðà. Âóçàñüêîíìû òóæ óìîé ìûíý, êàëûê ëà÷àê, áàñüòýìçû àçüûí Ôåñòèâàëüëýñü âàëòžñü ïðèççý äîðàçû íóèçû Ãðàê ¸ðîñûñü Ïå÷íèêîâú¸ñ. Óäìóðò òàïûðòîí øóíòý. îñêàëòî òàíè. Òóý ïåëüìåí âóçàñü¸ñ ýøøî íî òðîñãåñ ëûêòýìûí, êûëåì àðûí 10 êîòûðûí ñÿíà ќé âàë, - âåðà Ëþäìèëà Êîðåïàíîâà. Ïåëüíÿíü áàñüòûíû ÷åðîäú¸ñ êóçåñü, íî ïåëüíÿíåç äóíòýê âåðúÿíû ñóëòýìú¸ñ òðîñãåñ. Îçüû ôåñòèâàëüûñåí îãëîì 7 íî šûíû òîííà ïåëüíÿíü âóçàìûí âàë - ïóêòýìûí ðåêîðä. - Ôåñòèâàëåç òóæ âîçüìàé, - âåðà Âåíãðèûñü Æîôèÿ Ñèðàêè. - Ïëîùàäåòž îòž-òàòž âåòëž, áàñüòž ïóæåé ñžëåí êûíòýì ïåëüíÿíü - ÷åðîäýç ïè- ÷èãåñ âàë. Áàäœûì ñüќä ïåñüòýðûñüòûç ïîòòûñà, ïëîùàäå ëþêàñüêåì êàëûêëû ïåñòîíüêàëýñü êóòýì ïûðñàòýì ïåëüíÿíü¸ñòû âîçüìàòý Òàòüÿíà Òðóíàåâà. Ïåñòîíüêàëýñü íî ïåëüíÿíü ëýñüòî âûëýì, øóý. - Ìîí òóæ ïàéìè ïåøíèêåí ïåëüíÿíüëû, ñîå òàò÷û êîìè-ïåðìÿêú¸ñ âàéèëëÿì, à÷èì Ñèáèðü ïàëàñü êå íî, òàŸåçý óëòîçÿì ќé ñèû íà âàë, - êèûíûç øîíàñà èê, âåðà Òàòüÿíà Òðóíàåâà. - Ñèáèðüûñü ãóðòú¸ñûí ïåëüíÿíü áûäýñ ãóðòýí êóòî âàë. Îäžã šûòý ëþêàñüêî îäžã ñåìüÿ äîðû, âóîíîÿç ìóêåò êîðêà ìûíî íî áûäýñ òîëàëòýëû ïåëüíÿíü êóòûñà êûíòî âàë, ñåìüÿëû áûäý - 2-3 ìåøîê. Êûòûñü ãèíý êóíîîñ âóèëëÿìòý òà íóíàëý: Ïåðìü, Òóëà, Êðàñíîÿðñê óëîñâûëú¸ñûñü, Äàãåñòàíûñü, Òàòàðñòàíûñü... Êûçüû âåðà Ðîññèûñü êàëûêú¸ñëýí àññàìáëåÿåíûçû êèâàëòžñü Ñâåòëàíà Ñìèðíîâà, òà ôåñòèâàëåç åâðàçèéñêîé êàðûíû ëóûñàë. Óãî ïåëüíÿíåç Êèòàéûñü êàëûê íî àñëàç øóý. Åâðàçèûñü êàëûêú¸ñëýí àññàìáëåÿåíûçû Ÿîø êàðèñüêûñà, âóîíî àðûí Óäìóðòèå êóíãîæ ñüќðûñü òðîñãåñ äåëåãàöèîñòû ќòüûíû áûãàòûñàëìû, øóý Ñâåòëàíà Êîíñòàíòèíîâíà. Þðîìî òà ôåñòèâàëå øóûñà âîðäñêåì ïàëú¸ñàçû áåðòûëžçû Ðîññèëýí ïќðòýì ñýðåãú¸ñàç ïàçüãèñüêåì àäÿìèîñ. Êûëñÿðûñü, Äýáåñ ¸ðîñûí áóäýì Âàëåíòèíà Êàçàðåíêîâà 26 àð Ÿîæå óëý íè Òóëà óëîñâûëûí. - Òàó òàŸå ôåñòèâàëåç ðàäúÿìäû ïîííà. ÑûŸå òàòûí øóíûò, óìîé! Ìîí âàíüçý òóñïóêòûëûñà âåòëžñüêî, äîðàì áåðòûñà âîçüìàòî, - âåðà êûøíîìóðò. - Òóëàûí ìè ïåëüíÿíü êóòžñüêîìû ãóáèåí, êàðòîøêàåí, ÷îðûãåí… Âûëü ïóøêåñýí ïåëüíÿíü óò÷àñà, âåòëî ßêøóð- Áќäüÿëàñü Àëåâòèíà Ïåðåâîç- ÷èêîâà íî Ëèÿ Áîëòà÷åâà. - Ôåñòèâàëü ñÿðûñü óäìóðò ðàäèîûñü òîäžì. Ëûêòžìû ó÷êûíû, êèíú¸ñ êûŸå ïåëüìåí ïќðàëî, Ÿîøàòîíî óê. Êîòûðúÿñüêîì-ìàðàëîì íî êóäžç ÿðàç áåðòûêóìû áàñüòîì àé, - øóî êûøíîîñ. - Ìèëåìëû òóíñûêî ïîòžç: ïåëüìåíëýñü òîðò íî ëýñüòûíû âûðî âûëýì èíè, òîðò âûëòž êîòüêûŸå ïåëüìåíú¸ñ òûðåìûí, ìè ìàëïàìû, ñîîñ ïќðòýìåñü, òóæ ÷åñêûòýñü, íèìàç íî ñèûíû ÿðàëîç. Ôåñòèâàëüûí êèí êå ýêòžç, êèí êå ïåëüíÿíü ñèèç, êèí êå ïåëüíÿíü øóäîíú¸ñûí øóäžç. Ïåëüíÿíüòîíýí (áàäìèíòîí âûëëåì) øóäûíû, ïè- ÷èîñëýñü âîæúÿñüêûñà, ÷åðîäý ñóëòýìûí âàë áàäœûì àãàé¸ñ íî. Ìóêåòú¸ñûç 16 êèëîãðàììúåì ïåëüíÿíåí ïåñüòýðåç šóòêàçû. Òóæãåñ êóæìîîñûç âîðìèçû 50 êèëîãðàìì ïûçü. Øîð ïëîùàäüûí êàëûê šûòîçü ќç áûðûëû. À÷èì íî ýãðà ïàëú¸ñëýñü ïåëüìåíçýñ áàñüòûòýê ќé ÷èäà. Êóáèñòàåí êóðêà ñžëüûí, ïå. ÒàŸåçý ñèåìå ќé âàë íà. «Удмурт шумовка» кошкиз Граке Ñåìüÿîñ êóñïûí œûðäûò âîæâûëúÿñüêîí ïóðîìèç Èæûñü òûìåò äóðûí. Òàòûí îðò÷èç «Óäìóðò øóìîâêà» êóáîê ïîííà Ÿîøàòñêîí. Ïќðòýì òóíñûêî íî øóëäûð ñòàðòú¸ñûí êóæûìçýñ ìåðòàçû, Óäìóðòèûñü ñÿíà, Ïåðìü óëîñûñü âóýì 30-ëýñü óíîãåñ ñåìüÿîñ.

73-33-42, 8-951-195-37-65 ЛУЛЧЕБЕРЕТ ¹ 12 (25627) 7 2018-òž àð 15-òž òóëûñïàë «П. ЧАЙКОВСКИЙЛЭН ДОР ПАЛЪЁСАЗ» ФЕСТИВАЛЬ Крезьгуро шуд Òóñïóêòžç Ìàêñèì ÅÃÎÐΠÏåëüíÿíü âќçû ïåðåïå÷. Ìàðèÿ ÂÅÊØÈÍÀ «Ï. ×àéêîâñêèéëýí äîð ïàëú¸ñàç» 61-òž ôåñòèâàëü óñüòžñüêîç 16-òž îøòîëýçå «Âèðòóîçû Ìîñêâû» îðêåñòðëýí êîíöåðòýíûç. ÊûŸå ýøøî òîäìî àðòèñòú¸ñ íî êîëëåêòèâú¸ñ âóîçû íà øàåðàìû? «Ï. ×àéêîâñêèéëýí äîð ïàëú¸ñàç» ôåñòèâàëü òóý îðò- ÷îç 16-òž îøòîëýçüûñåí 7-òž êóàðòîëýç¸çü, éûëïóìúÿñüêîç Ï. ×àéêîâñêèéëýí âîðäžñüêåì íóíàëàç. Ôåñòèâàëü óëñûí ÷àêëàìûí äûøåòñêîí íî. - Ìè àçèíòžñüêîì «Âûëü íèìú¸ñ» ôîíäýí óæìåñ. Ñîëýí êèâàëòžñåç, òîäìî ïèàíèñò Ä. Ìàöóåâ, òóý óç ëûêòû êå íî, ôîíäýç óæàëîç øàåðûñüòûìû ïèíàëú¸ñûí-êðåçüãóð÷èîñûí. Ëûêòîçû Ìîñêâàûñü êóí êîíñåðâàòîðèûñü ïðîôåññîðú¸ñ. Êûëåì àðûí ñîîñ ìàñòåð-êëàññú¸ñ ñ¸òžçû ïèàíèíîåí øóäžñü 9 ïèíàëú¸ñëû - òàîñ áàäœûì áûðú¸í ïûð îðò÷èçû, òóý àäœîì, îëî, òà ëûäïóñ òðîñãåñ ëóîç. Ìàëû êå øóîíî ìè âîæâûëúÿñüêîíýç ïàñüêûòàòžñüêîì, òàáåðå îò÷û ïûðèñüêîçû ñêðèïêàåí íî, ôëåéòàåí íî øóäžñü¸ñ, - æóðíàëèñòú¸ñûí ïóìèñüêûëûêóç, âåðàç Óäìóðò ôèëàðìîíèëýí êèâàëòžñåç Àëåêñåé Ôîìèí. - Ìè êåìàëàñü âåðàñüêèñüêîì íè, òâîð÷åñòâî óäûñûí œå÷ óæàñü¸ñìû óã òûðìî øóûñà, òóæãåñ íî êóëüòóðàÿ ìåíåäæåðú¸ñ. Ðîññèûñü òîäìî ìåíåäæåðú¸ñ ìèëåìûç äûøåòîçû, êûçüû àçèíòîíî àêàäåìè÷åñêîé êðåçüãóðåç, êûçüû ñïîíñîðú¸ñòû óò÷àíî. Îñêèñüêî, êóëüòóðàÿ þðòú¸ñûí êèâàëòžñü¸ñ âàçèñüêîçû øóûñà. Òóæ óìîé ìàëïàí óëîíý ïûŸàòýìûí âàë êûëåì àðûí: äîð ïàëú¸ñàçû êîíöåðò ñ¸òžçû Óäìóðòèûí âîðäñêåì, íî àëè äóííåëýí ïќðòýì ñýðåãú¸ñàç ïàçüãèñüêåì óñòî÷èîñ. Êûçüû âåðà êóëüòóðàÿ íî òóðèçìúÿ ìèíèñòð Âëàäèìèð Ñîëîâü¸â, ìèëÿì ïîòý ñîîñòû îãäûðëû êå íî áåðûêòýììû. Êûçüû ìè äàíúÿñüêèñüêîì Ï. ×àéêîâñêèåí, îçüû èê ñî êèçèëèîñûí íî äàíúÿñüêûíû êóëý. Àëèãåñ óñüòžñüêèç âûëü íèì: Èæûí âîðäñêåì ðåæèññ¸ð Àëåêñåé Ñàçîíîâ Ìîñêâàûñü òîäìî ðåæèññ¸ðëýí Êèðèëë Ñåðåáðåííèêîâëýí òåàòðàç Ï. ×àéêîâñêèé ñÿðûñü ñïåêòàêëü ïóêòýì. Íî òà ôåñòèâàëå Àëåêñåé, æàëÿñà âåðàíî, âóûíû óç áûãàòû, ñïåêòàêëüçý âà¸ç âóîíîÿç. Ôåñòèâàëüëýñü ïðîãðàììàçý ó÷êîíî êå, êîíöåðòú¸ñ òóæ óìîåñü. Ïîòý Ïàðèæûñü ïèàíèñòëýñü Í. ×åëîðîëýñü øóäýìçý, Ì. Ïÿòíèöêèé íèìî õîðëýñü êûðœàìçý, Êèðãèçèûñü Ñ. Èñèíëýñü íî Áåëîðóññèûñü Ê. Ïîò¸ìêèíëýñü òîäìî îïåðàîñûñü àðèîñòû áûäýñòýìçýñ êûëçžñüêåì. Åâãåíèé Áîðåö ðîÿëåí øóäîç, íîø àêò¸ð Ä. Ñïèâàêîâñêèé ëûäœîç òîäìî ïðîèçâåäåíèîñûñü ÷óðú¸ñòû. Åãèòú¸ñëû êåëüøîç, ìàëïàñüêî, äèäæåé¸ñëýí íî Óäìóðòèûñü ñèìôîíè÷åñêîé îðêåñòðëýí øóäýìçû - Èæûñü «Ìåòàëëóðã» êóëüòóðàÿ þðòëýí çàëàç ïќðòýì ñÿìåí ÷óçúÿñüêîç Ï. ×àéêîâñêèéëýí êðåçüãóðåç. Âåðàíû êóëý, àðûñü àðå «Ï. ×àéêîâñêèéëýí äîð ïàëú¸ñàç» ôåñòèâàëü øàåðàìû óëžñü¸ñëû áàäœûì øóä âàå, âàíüìûç áèëåòú¸ñ âóçàñüêî, äóíîîñûç íî (îã 5 ñþðñ ìàíåò), äóíòýìú¸ñûç íî (îã 500 ìàíåò). 0+ Вуоно Мацуевъёс но Бутманъёс Óæðàäýç îðò÷ûòžñü¸ñ ñåìüÿîñòû çîë ïќñÿòžçû. «Ïåëüíÿíåí øóäîíûí» ñîîñ êàñòðþëÿëýñü ëýñüòýì êóëü÷îå ïåëüíÿíü¸ñòû-òóïú¸ñòû êóÿçû. Íî òýò÷àñü ïåëüíÿíü¸ñëýí êóëü÷îå îçüû ãèíý ñþðåìçû óã ïîòû - òðîñ ïќñÿíî ëóèç ñî ïîííà. «Ïåëüíÿíüêåé» - øàéáà èíòûå ïåëüíÿíü¸ñ, ñîîñòû êàïêàå 2 ìèíóò êóñïûí òýëÿòúÿçû, íî êàïêà âîçüìàñü - ãîíäûð - îçüû ãèíý ãîë ïûðòàíû ќç ñ¸òûëû. «Êóò ïåëüíÿíåç» - áàäœûì òýðêûûñü ïåëüíÿíü¸ñòû ÷îðûãåç ñÿìåí êóòûëžçû âîðãîðîíú¸ñ. Íîø «Èæêàð øóìîâêà» àñïќðòýìëûêî áèàòëîíëû ïќðìèç: ñåìüÿîñ íûðûñü âàê÷è êóàñú¸ñ âûëûí áûçèçû, áќðûñü ûáûëžñüêèçû - ìèøåíü èíòûå ïóëú¸ñ âûëý ïåëüíÿíü šóòîíú¸ñ (øóìîâêàîñ) þíìàòýìûí âàë. Øóëäûð ñòàðòú¸ñ âàíü êîìàíäàîñëû œå÷ ìûëêûä êóçüìàçû. 2-òž àðçý Óäìóðòèå þðîìî òà ôåñòèâàëå âóèçû Ïåðìü óëîñûñü Îùåïêîâú¸ñ. - Ìè òàòûí áûäýñ äåëåãàöèåí, ñèíìàñüêèìû êóíîîñòû ïóìèòàíû áûãàòžñü, ëÿêûò ñÿìî êàëûêòûëû, ÷åñêûò ïåëüíÿíüäûëû. «Óäìóðò øóìîâêà» ñÿðûñü êûëýììû áåðå îäíî èê ïûðèñüêûíû ìàëïàìû. Óãîñü âàíüìû ñïîðòýç ãàæàñüêîì, - âåðàçû Ïåðìü óëîñûñü êóíîîñ. Ìîæãà ¸ðîñûñü Êâàò- ÷è ãóðòûñü Êàìàøåâú¸ñ Ÿîøàòñêîíëû êîòüêóäçûëû íèìûñüòûç èçüû íî àéøåò âóðûñà äàñÿëëÿì. - Òà íóíàëý Ìîæãàûí «Ðîññèûñü êóàñ ñþðåñú¸ñ» îðò÷èçû êå íî, øîðêàðå ëûêòîíî êàðèñüêèìû, øóëäûð ñòàðòú¸ñûí êóæûììåñ ìåðòàììû ïîòžç, - âåðàç àòàéçû Ðîìàí Êàìàøåâ. Øóäîí ïåëüíÿíåç êàñòðþëÿå êóÿñà Ÿîøàòñêîí. Џîøàòñêîíûñåí èê ïóìèòàìû àçüâûë òîäìîîñìåñ, Ãðàê ¸ðîñûñü Âûëž Ýãðà ãóðòûñü Ïå÷íèêîâú¸ñëýñü ñåìüÿçýñ - ñîîñ «Èæûñü âèíòîâêà» âîæâûëúÿñüêîí äûðúÿ âåëîñèïåä óòžçû øóûñà ãîæòžìû âàë. Ïå÷íèêîâú¸ñ 4-òž ôåâðàëå ïûðèñüêèçû ¸ðîñàçû îðò- ÷åì Ãóðò øóäîíú¸ñû - îòûí, ñåìüÿåíûçû áûçüûëûñà, 2-òž èíòû óòžçû. Ñî âîðìîíçû èê ëóîíëûê ñ¸òžç Ãðàê ¸ðîñëýñü äàíçý óòüûíû Èæûí îðò÷èñü «Óäìóðò øóìîâêàûí». Òàòûí íî ñåìüÿëýí óäàëòîíýç íî êóæûìåç âûëýì - Ÿàïàê Ïå÷íèêîâú¸ñ, øóëäûð ñòàðòú¸ñûí òóæãåñ òðîñ áàëëú¸ñ ëþêàñà, âîðìèñü¸ñ ëóèçû. Íàöèîñûí óæàí ïîëèòèêàÿ ìèíèñòðëýí Ëàðèñà Áóðàíîâàëýí êèûñüòûç ñîîñ «Óäìóðò øóìîâêà» êóáîê áàñüòžçû. 12-òž òóëûñïàëý Êðåçüãóðúÿ ýëüêóí êîëëåäæëýí ñöåíà âûëàç êîíöåðò âîçüìàòžçû øàåðûñüòûìû åãèò ìóçûêàíòú¸ñ. Ñîîñ àëè äûøåòñêî Ðîññèûñü âàëòžñü êðåçüãóðúÿ âóçú¸ñûí. Àðûñü àðå «Ï. ×àéêîâñêèéëýí äîð ïàëú¸ñàç» ôåñòèâàëü äûðúÿ êîíöåðò âîçüìàòî Óäìóðòèûñü åãèò òàëàíòú¸ñ íî. Åãèò àðòèñòú¸ñëû øóäûíû íî êûðœàíû þðòòžñüêèç Êðåçüãóðúÿ ýëüêóí êîëëåäæûñü ñèìôîíè÷åñêîé îðêåñòð, äèðèæ¸ðçû - Óäìóðòèûñü êóëüòóðà óäûñûñü äàíî óæàñü Ëåâ Ãðóäöèí. Êîíöåðòýç óñüòžç Âàëåðèÿ Ñåðãååâà, àëè ñî äûøåòñêå Ïåðìüûñü êóëüòóðàÿ êóí èíñòèòóòûí. Íûëìóðò áûãàòûñà áûäýñòžç Ï. ×àéêîâñêèéëýí «Åâãåíèé Îíåãèí» îïåðàûñüòûç Îëüãàëýñü àðèçý. Ñþëýìåç øóíòžç Ñòåïàí Ëàãóíîâëýí áàÿíýí øóäýìåç. Ñòåïàí àëè äûøåòñêå Ìîñêâàûí Ãíåñèíú¸ñ íèìî êðåçüãóðúÿ àêàäåìèûí. Ñî áûäýñòžç Í. ×àéêèíëýí îðêåñòðåí Ÿîø øóäîí âûëûñü áàÿíëû ãîæòýì êîíöåðòýçëýñü îãëþêåòñý, êðåçüãóðûí øќäžñüêèç œó÷ êàëûê êûðœàíëýí øќìûç. Òðîìáîíýí - òðóáàëû êåëüøèñü èíñòðóìåíòýí - øóäžç Ðîìàí Òèõîìèðîâ. Ñîå âîøòžç Àíàñòàñèÿ Ãëàâàòñêèõ. Íûëìóðò äûøåòñêå Ñàðàòîâûñü êóí êîíñåðâàòîðèûí. Êàëûêåç ñî ïàéìûòžç êëàññè÷åñêîé êðåçüãóðåç êñèëîôîíýí áûäýñòýìåíûç. Ïóñéûòýê êåëüòûíû óã ëóû Àðèíà Óòååâàåç, ñàêñîôîíýç ñî àññý êàäü œå÷ øќäý. Íûëàø êûëåì àðûí ïûðèç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãûñü êðåçüãóðúÿ, òåàòðúÿ íî õîðåîãðàôèÿÿ èíñòèòóòý. Êîíöåðòýç éûëïóìúÿç ïèàíèñò ßêîâ Èþòèí. ßêîâ àëè äûøåòñêå Ìîñêâàûñü Ï. ×àéêîâñêèé íèìî êóí êîíñåðâàòîðèûí. Èæûñü êðåçüãóðúÿ êîëëåäæûí äûøåòñêûêóç èê, âîðìîíú¸ñûç áàäœûìåñü âàë íè, íîø àëè ñî áàñüòý Ðîññèûñü Ïðåçèäåíòëýñü ñòèïåíäèçý. Øóäýìåç, çýì íî, ïàéìûòý. Îðêåñòðåí Ÿîø ñî áûäýñòžç Ñåðãåé Ïðîêîôüåâëýñü êðåçüãóðçý, íîø òà êðåçüãóð÷èëýí óæú¸ñûç ñåêûòú¸ñûç ïќëûñü. Óãî Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ ÿðàòûëžç ÷àëÿê íî ãóäûðòžñü êðåçüãóðåç. Ñîîñòû áûäýñòûíû ñàê íî åòžç ëóûíû êóëý.