Issue 252

theasianindependent

15/02/2018

√zΔÈ◊apple ”⁄ CB ÿø‡∂ ⁄μ«Ò¡≈ Ó∞’≈ÏÒ≈

«¬Ó≈apple «Úμ⁄ Ò∞’∂ ÁØ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple Í∞ÒΔ√ È∂ Ó≈apple Ó∞’≈¬∂

√zΔÈ◊appleÕ √Δ¡≈appleÍΔ¡ÀÎ ’À∫Í ”Â∂ ‘ÓÒ∂ ”⁄

È≈’≈Ó apple«‘‰ Ó◊appleØ∫ «¬’ «¬Ó≈apple ”⁄ ¤∞Í∂ ÏÀ·∂

ÒÙ’apple-¬∂-ÂØ«¬Ï≈ Á∂ ÁØ Á«‘ÙÂ◊appleÁª ȱß

¡μ‹ √∞appleμ«÷¡≈ ÏÒª È∂ CB ÿß«‡¡ª Ó◊appleØ∫ Ó≈apple

Ó∞’≈«¬¡≈¢ Í∞ÒΔ√ ¡«Ë’≈appleΔ È∂ «’‘≈ «’

Á«‘ÙÂ◊appleÁª 鱧 ’appleÈ È◊apple ”⁄ ¿∞√≈appleΔ

¡ËΔÈ «¬Ó≈apple ”⁄Ø∫ ’섉 Ò¬Δ ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple

Í∞ÒΔ√ ¡Â∂ √Δ¡≈appleÍΔ¡ÀÎ Á∂ √ÍÀÙÒ

√∞ß‹Ú≈È ‘ÓÒ∂ ”⁄

Ù‘ΔÁ ‘ج∂ ‹Ú≈È≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ F ‘جΔ

¡≈Íapple∂ÙȘ ◊apple∞μÍ (¡À√˙‹Δ) È∂ Ó∞«‘ßÓ ⁄Ò≈¬Δ

√Δ¢ ¿∞È∑ª √ÍμÙ‡ ’ΔÂ≈ «’ ¡≈Íapple∂ÙÈ “⁄ ¯Ω‹

Ù≈ÓÒ È‘Δ∫ √Δ¢ √Δ¡≈appleÍΔ¡ÀÎ Á∂ ¡≈¬Δ‹Δ

appleÚΔÁΔÍ √≈‘Δ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Ó∞’≈ÏÒ∂ Ú≈ÒΔ

ʪ ÂØ∫ ÁØ ¬∂’∂-DG apple≈¬ΔÎÒª ¡Â∂ H ÓÀ◊˜ΔȪ

√Ó∂ ÁØ Ò≈Ùª Ïapple≈ÓÁ ‘Ø¬Δ¡ª ‘È¢ ‹ßÓ± Á∂

√∞ß‹Úª ¯Ω‹Δ ’À∫Í ”Â∂ ‹ÀÙ-¬∂-Ó∞‘ßÓÁ Á∂

Á«‘ÙÂ◊appleÁª ÚμÒØ∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ ÁØ

«ÁȪ Ï≈¡Á √ØÓÚ≈apple √Ú∂apple∂ «¬‘ Ó∞’≈ÏÒ≈ Ù∞apple±

‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ ¯Ω‹ Á∂ √∞ß‹Úª ’À∫Í ”⁄ ¤∂ ‹Ú≈Ȫ

√Ó∂ √μ «Ú¡’ÂΔ ‘Ò≈’ ‘ج∂ √È ‹Á«’

‹Ú≈ÏΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ”⁄ «ÂßÈ Á«‘ÙÂ◊appleÁª ȱß

Ó≈apple Ó∞’≈«¬¡≈ √Δ¢ Í∞ÒΔ√ Á∂ ¡≈¬Δ‹Δ ¡À√ ÍΔ

’ÙÓΔapple «Úμ⁄ Á«‘ÙÂΔ ‘ÓÒ∂ Úˉ ÁΔ «⁄Â≈ÚÈΔ

Ú≈«Ùß◊‡ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ «¬ß‡ÀÒΔ‹À∫√ Ó∞÷Δ È∂ ⁄∂Â≈ÚÈΔ «ÁμÂΔ ‘À «’ Í≈«’√Â≈È ÁΔ

‘Ó≈«¬Â Íz≈Í Á«‘ÙÂΔ ◊∞쇪 ÚμÒØ∫ Ì≈apple ¡ßÁapple ‘ÓÒ∂ ‹≈appleΔ apple«‘‰◊∂ «‹√ È≈Ò ÁØÚ∂∫

◊∞¡ª„Δ Ó∞Ò’ª Áapple«Ó¡≈È Â‰≈¡ ”⁄ ‘Øapple Ú≈Ë≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ ’ΩÓΔ «¬ß‡ÀÒΔ‹À∫√ Á∂

‚≈«¬appleÀ’‡apple ‚ÀÈ ’؇√ Á≈ «¬‘ «Ï¡≈È ‹ßÓ± Á∂ √∞ß‹Úª ¯Ω‹Δ ’À∫Í ”Â∂ √«Èμ⁄appleÚ≈apple ȱß

Á«‘ÙÂ◊appleÁª ÚμÒØ∫ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÓÒ∂ Ó◊appleØ∫ ¡≈«¬¡≈ ‘À¢ «¬ß‡ÀÒΔ‹À∫√ Ï≈apple∂ √ÀÈ∂‡ ÁΔ «√ÒÀ’‡

’Ó∂‡Δ Ó±‘apple∂ ¡≈Í‰Δ ◊Ú≈‘Δ ÁΩapple≈È ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È Á«‘ÙÂ◊appleÁª È≈Ò ¡≈͉∂

√ÏßË ’≈«¬Ó appleμ÷ ’∂, ÍappleÓ≈‰± ‘«Ê¡≈appleª ÁΔ ÈÚΔ∫ Â≈«¬È≈ÂΔ ¡Â∂ ⁄ΔÈ È≈Ò È∂ÛÂ≈ ÚË≈

’∂ ¡ÓappleΔ’Δ «‘μª 鱧 ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple∂◊≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á ÚμÒØ∫

√Óapple«Ê Á«‘ÙÂΔ ◊∞쇪 ÚμÒØ∫ Í≈«’√Â≈È ”⁄ √∞appleμ«÷¡Â ÍÈ≈‘◊≈‘ª Á≈ Ò≈‘≈ ÒÀ∫«Á¡ª

Ì≈apple ¡Â∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È ”⁄ ‘ÓÒ∂ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂¢

Prime accused in Dalit

student's murder arrested

Lucknow:The prime accused in the horrific murder of a

Dalit law student in Allahabad was arrested on Wednesday

from Sultanpur in Uttar Pradesh, police said.

Vijay Shankar was taken into custody from the house of

Chandra Bhadra Singh, a political activist.

After a scuffle over a trivial issue at an eatery last week,

Dileep Saroj was brutally assaulted by four men led by

Singh. The 26-year-old LLB student had gone into a coma

and later died.

The killing had been filmed by a passerby and the clip

went viral, leading to outrage. His autopsy showed 30

injuries on his body, including several fractures.

Students of Allahabad university went on a rampage after

Saroj's death. The Uttar Pradesh government, after facing

much flak, announced a compensation of Rs 20 lakh to the

family of the student.

‹ßÓ± ’ÙÓΔapple ÁΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ó«‘ϱÏ≈ Ó∞¯ÂΔ √∞ß‹Ú≈∫ «ÓÒ‡appleΔ √‡∂ÙÈ ”Â∂ Á«‘ÙÂΔ ‘ÓÒ∂ ÁΩapple≈È Ù‘ΔÁ

‘Ø¬Δ ¯Ω‹Δ ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ‹ßÓ± Á∂ Â’ÈΔ’Δ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ”Â∂ ÙappleË≈∫‹ÒΔ «ÁßÁ∂ ‘ج∂¢

Í≈ÈΔ È∂ √Δ¡≈appleÍΔ¡ÀÎ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª È≈Ò

’ΔÂΔ √ªfiΔ ÍzÀμ√ ’≈ÈÎappleß√ ÁΩapple≈È

Áμ«√¡≈,““Ó∞’≈ÏÒ∂ Ú≈ÒΔ Êª ÂØ∫ «ÓÒΔ √Óμ◊appleΔ

ÂØ∫ ÍÂ≈ ⁄ÒÁ≈ ‘À «’ Á«‘ÙÂ◊appleÁ ÒÙ’apple-

¬∂-ÂØ«¬Ï≈ È≈Ò √ÏßË √È¢ Á«‘ÙÂ◊appleÁª

ÁΔ ¡‹∂ ͤ≈‰ È‘Δ∫ ‘Ø √’Δ ‘À¢““ √zΔ Í≈ÈΔ È∂

«’‘≈ «’ Úμ‚≈ È∞’√≈È ‘؉ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ «apple‘≈¢

Ó∞’≈ÏÒ∂ ”⁄ √Óª ÚË Ò◊‰ Ï≈apple∂ ¿∞È∑ª «’‘≈

«’ «‹√ «¬Ó≈apple ”⁄ Á«‘ÙÂ◊appleÁ ¤∞Í∂ ‘ج∂

√È, ¿∞‘ Íß‹ Óß«˜Ò≈ √Δ¢ ⁄Ω’√ √ßÂappleΔ ÚμÒØ∫

Á«‘ÙÂ◊appleÁª ¿∞Íapple ◊ØÒΔ¡ª ⁄Ò≈¬∂ ‹≈‰

Ó◊appleØ∫ ¿∞È∑ª ÁΔ √Δ¡≈appleÍΔ¡ÀÎ ’À∫Í ”Â∂ ‘ÓÒ≈

’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ È≈’≈Ó ‘Ø ◊¬Δ √Δ ¡Â∂ ¿∞È∑ª

¿∞√≈appleΔ ¡ËΔÈ „ª⁄∂ ”⁄ ÍÈ≈‘ ÒÀ Ò¬Δ √Δ¢

Ó∞’≈ÏÒ∂ ÁΩapple≈È √Δ¡≈appleÍΔ¡ÀÎ Á≈ «¬’ ‹Ú≈È

‘Ò≈’ ¡Â∂ «¬’ Í∞ÒΔ√ ’appleÓΔ ˜ıÓΔ ‘Ø «◊¡≈

√Δ¢ ’μÒ apple≈ ⁄∞μÍ ¤≈¬Δ apple«‘‰ Ó◊appleØ∫

√∞appleμ«÷¡≈ ÏÒª È∂ «¬Ò≈’∂ ÁΔ Í±appleΔ ¤≈‰-ÏΔ‰

’apple’∂ ¡≈Íapple∂ÙÈ ÂØ∫ Í«‘Òª ÈÚΔ∫ apple‰ÈΔÂΔ

ω≈¬Δ¢ √Δ¡≈appleÍΔ¡ÀÎ Á∂ ¡≈¬Δ‹Δ Ó∞Â≈Ï’

√Δ¡≈appleÍΔ¡ÀÎ ’appleÓΔ¡ª Á∂ Íß‹ Í«appleÚ≈appleª ¡Â∂

’∞fi ¡≈Ó È≈◊«apple’ª 鱧 ÓΩ’∂ ÂØ∫ Ï⁄≈«¬¡≈

«◊¡≈ ¡Â∂ ‹ÁØ∫ «¬Ò≈’≈ √∞appleμ«÷¡Â ‘Ø «◊¡≈

ª ¡≈Íapple∂ÙÈ ⁄Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈

«’ Ï‘≈Áapple √ßÂappleΔ ’≈appleÈ Úμ‚≈ È∞’√≈È ‘؉

ÂØ∫ Ï⁄≈¡ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ √Óª ¡≈¿∞‰ ”Â∂ ¿∞√

鱧 «¬È≈Ó «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

‘«Ê¡≈appleª ÁΔ Ì≈appleΔ ıappleΔÁ 鱧 «ÓÒΔ ÓȘ±appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ appleμ«÷¡≈ ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ ‘«Ê¡≈appleÏßÁ ÏÒª ÁΔ Â≈’ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ AE,ICE ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ ÁΔ Â‹ÚΔ˜ 鱧 ÍzÚ≈È◊Δ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À «‹√ «Úμ⁄ G.D@ Òμ÷ ¡√≈Ò‡ apple≈¬ΔÎÒ˜, EGAI

√È≈¬ΔÍapple apple≈¬ΔÎÒ˜ ¡Â∂ Ò≈¬Δ‡ ÓÙΔÈ ◊ßȘ ÁΔ ıappleΔÁ Ù≈ÓÒ ‘À¢ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï’≈«¬¡≈

Í¬Δ «¬√ ‹ÚΔ˜ 鱧 appleμ«÷¡≈ √≈˜Ø √≈Ó≈È ıappleΔÁ √ÏßËΔ ÍzΔÙÁ ÁΔ ÏÀ·’ ÁΩapple≈È ÍzÚ≈È◊Δ

«ÁμÂΔ ◊¬Δ «‹√ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ «ÈappleÓ≈Ò≈ √ΔÂ≈appleÓÈ È∂ ’ΔÂΔ¢ ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple ”⁄

’߇appleØÒ apple∂÷≈ ”Â∂ Í≈«’√Â≈È ÚμÒØ∫ ÚËÁ∂ ‘Ó«Ò¡ª ¡Â∂ ⁄ΔÈ ÚμÒØ∫ Ì≈apple È≈Ò Ò◊ÁΔ √apple‘μÁ

”Â∂ «Á÷≈¬∂ «Âμ÷∂ Â∂Úappleª Áapple«Ó¡≈È «¬È∑ª ‹ÚΔ˜ª 鱧 ÍzÚ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

√∞ß‹Úª ‘ÓÒ≈: «¬’ ‘Øapple ‹Ú≈È ÁΔ Á∂‘ «ÓÒΔ : ‹ßÓ±: √∞ß‹Úª ¯Ω‹Δ ’À∫Í ¡ßÁapple Ó∞’≈ÏÒ∂ Ú≈ÒΔ Êª

Á∂ ÓÒÏ∂ ”⁄Ø∫ «¬’ ‘Øapple ‹Ú≈È ÁΔ Á∂‘ «ÓÒ‰ Ó◊appleØ∫ Á«‘ÙÂΔ ‘ÓÒ∂ Á∂ «ÓzÂ’ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ÚË

’∂ √μ ‘Ø ◊¬Δ ‘À «‹È∑ª ”⁄ ¤∂ ‹Ú≈È Ù≈ÓÒ ‘È¢

È≈ «Áμ√‰ Ú≈Ò≈ ‹∂-B@ ‹‘≈˜ ⁄ΔÈ ÁΔ ‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ ”⁄ Ù≈ÓÒ

ÏΔ«‹ß◊Õ ⁄ΔÈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞√ Á≈ √‡ΔÒÊ

Î≈¬Δ‡apple ÍÒ∂È ‹∂-B@ ‘Ú≈¬Δ ÎΩ‹ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ’apple

«Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ‘∞‰ ¿∞‘ ‹ß◊Δ √apple◊appleÓΔ¡≈∫ ÒÀ‰

Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘À¢ ⁄ΩÊΔ ÍΔÛ∑Δ Á∂ «¬√ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜

鱧 ¡ÓappleΔ’Δ ¡ÀÎ-BB ¡Â∂ ¡ÀÎ-CE ‹‘≈˜≈∫ Á≈

⁄ΔÈΔ ‹Ú≈Ï Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ Ó≈‘apple≈∫ Á∂

Ó∞Â≈Ï’ ‹∂-B@ ÁØ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ̱«Ó’≈Ú≈∫

«ÈÌ≈¿∞‰ Á∂ ÔØ◊ ‘À¢ «¬√ È≈Ò ‘Ú≈ ”⁄ ‹ß◊ ÒÛΔ

‹≈ √’∂◊Δ ¡Â∂ ¡√Ó≈È ÂØ∫ ˜ÓΔÈ ”Â∂ ‘ÓÒ≈

’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂◊≈¢

√‡ΔÒÊ ‹‘≈˜ 鱧 apple‚≈apple ÂØ∫ ÎÛÈ ”⁄ Ó∞Ù«’Ò

¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ¿∞‘ Á∞ÙÓ‰ È±ß È˜apple ¡≈¬∂

«ÏȪ ⁄’Ó≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ ‡Δ«⁄¡≈∫ ¿∞μÂ∂ ‘ÓÒ≈ ’apple

√’Á≈ ‘À¢ ÍΔÍÒ˜ «ÒÏapple∂ÙÈ ¡≈appleÓΔ ÁΔ ¬∂¡apple

ÎØapple√ Ïapple≈∫⁄ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ Ù∂È «‹ß’∂ Á∂ Ó∞Â≈Ï’ ÈÚ≈∫

√‡ΔÒÊ ‹‘≈˜ ⁄ΔÈ ÁΔ ÷∞ÁÓ∞÷Â≈appleΔ ÁΔ appleμ«÷¡≈

ÁΔ Â≈’ ”⁄ Ú≈Ë≈ ’apple∂◊≈¢ √≈Ò B@AG ”⁄ ⁄ΔÈΔ

Ó≈‘appleª È∂ ‘≈Ò≈ Á≈ «ÚÙÒ∂Ù‰ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

«appleÍØapple‡ «ÁμÂΔ √Δ «’ ‹∂-B@ 鱧 Á∞ÙÓ‰ ÁΔ¡≈∫

‘Ú≈¬Δ Íμ‡Δ¡ª ¡Â∂ ¡«‘Ó ÎΩ‹Δ «‡’≈«‰¡≈∫ ”Â∂

‘ÓÒ∂ Ò¬Δ Úapple«Â¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ «¬√ ”⁄ ÒßÏΔ

Á±appleΔ ÁΔ ‘Ú≈ ÂØ∫ ‘Ú≈ Ó≈apple ’apple √’ÁΔ¡≈∫

«Ó˜≈¬ΔÒ≈∫ «Îμ‡ ’apple «ÁμÂΔ¡≈∫ ‹≈‰ Â≈∫ «¬‘

¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ ‘Ú≈¬Δ Â≈’Â Ò¬Δ ÚΔ ⁄∞‰ΩÂΔ Ï‰

√’Á≈ ‘À¢ «¬√ È≈Ò ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ «apple«Î¿±«Òß◊

‡À∫’apple≈∫ ¡Â∂ ¡appleÒΔ Ú≈apple«Èß◊ ÍÒ∂È È±ß ÚΔ «ÈÙ≈È≈

ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

⁄ΔÈ Á∂ appleμ«÷¡≈ Ó≈‘apple √Ø∫◊ ‹Ø∫◊«Íß◊ Ó∞Â≈Ï’ ‹∂-

B@ ⁄ΔÈ È±ß ¡√Ó≈È “⁄ ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫

Â≈’Â≈∫ 鱧 ‹Ú≈Ï Á∂‰ Á≈ ÷≈√ ‹ßÂapple ω √’Á≈

‘À¢ ‹Ø∫◊«Íß◊ È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À «’ ‹∂-B@ ÁΔ

¡≈ÓÁ ¬∂ÙΔ¡≈-ÍzÙ≈∫ ÷∂Âapple ”⁄ ‘Ú≈¬Δ Â≈’ Á≈

ÈÚ≈∫ √ßÂ∞ÒÈ ’≈«¬Ó ’apple∂◊Δ¢ ‘≈Ò∂ Âμ’ «¬Ò≈’∂ ”⁄

¡ÓappleΔ’≈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √«‘ÔØ◊Δ ‹≈Í≈È ’ØÒ ‘Δ

√‡ΔÒÊ Î≈¬Δ‡apple ÍÒ∂È ÁΔ Â≈’ √Δ, Íapple ‘∞‰

⁄ΔÈ ÚΔ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂‰ Ò¬Δ ¡√Ó≈È ”⁄

‘À¢√ßÈ B@AA ”⁄ ⁄ΔÈ È∂ ‘≈∫◊’≈∫◊ Á∂ ȘÁΔ’

fi±‘≈¬Δ «Úμ⁄ ‘ج∂ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ‘Ú≈Ï≈˜Δ

ÍzÁappleÙÈΔ ”⁄ «¬√ ÒÛ≈’± ‹‘≈˜ 鱧 ‹ÈÂ’ apple±Í

È≈Ò ¿∞‚≈«¬¡≈ «◊¡≈¢

ÍÂÈΔ ¤μ‚ ’∂ Ìμ‹∂

¡ÀÈ¡≈apple¡≈¬Δ Ò≈«Û¡ª ȱß

Ì◊ΩÛ≈ ¡ÀÒ≈«È¡≈ ‹≈Ú∂◊≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡ÀÈ¡≈apple¡≈¬Δ Ò≈«Û¡ª

ÚÒØ∫ «Ú¡≈‘ ’appleÚ≈ ’∂ ÍÂÈΔ È±ß

Ì≈apple ”⁄ ¤μ‚ ’∂ Ìμ‹ ‹≈‰

Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ √ıÂΔ

’appleÈ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ’apple Ò¬Δ ‘À¢

√apple’≈apple ’Ø‚ ¡≈¯ «’zÓΔÈÒ ÍzØ√Δ˜apple

«Ú⁄ ÏÁÒ≈¡ ÁΔ «Â¡≈appleΔ «Ú⁄ ‘À¢

ÍÂÈΔ È±ß Ì≈apple «Ú⁄ ¤μ‚ ’∂ Ìμ‹

‹≈‰ ¡Â∂ ’Øapple‡ Á∂ √ßÓÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÚΔ C Ú≈apple Âμ’ Í∂Ù È‘Δ∫ ‘؉ Ú≈Ò∂

ÍÂΔ È±ß Ì◊ΩÛ≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈¢ Œ«¬ßÈ≈ ‘Δ È‘Δ∫ Ì≈apple «Ú⁄

ÍÂΔ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ √ßÍÂΔ

鱧 ÚΔ √ΔÒ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

’∂∫ÁappleΔ Ï≈Ò ¡Â∂ Ó«‘Ò≈ «Ú’≈√

ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ Ï≈Ò

ÔΩÈ ÙØÙ‰ appleØ’‰ Á∂ Ò¬Δ ’∞fi ‘Øapple

√ıÂ ’ÁÓ ⁄∞μ’∂ ‘È¢ √Δ¡≈appleÍΔ√Δ

«Ú⁄ ÏÁÒ≈¡ Á∂ Ò¬Δ ÔΩÈ ÙØÙ‰ Á∂

A √≈Ò Âμ’ ÚΔ ¡ÀΡ≈¬Δ¡≈apple Áapple‹

’apple≈¬Δ ‹≈ √’∂◊Δ¢ ‹∂’apple ÔΩÈ ÙØÙ‰

Ï⁄ÍÈ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ ÍΔÛÂ

‘∞‰ Ï≈Ò◊ ‘À ÂÁ ÚΔ ’∂√ Áapple‹

’apple≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂◊≈¢ «ÚÁ∂Ù

ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ ¡ÀÈ¡≈apple¡≈¬Δ Ò≈«Û¡ª

”Â∂ «Ù’ß‹≈ ’μ√‰ Ò¬Δ ’≈ȱßÈ «Ú⁄

ÏÁÒ≈¡ Á∂ Ò¬Δ ’≈ȱßÈ ÓßÂapple≈Ò∂ ȱß

ÍμÂapple ÚΔ «Ò«÷¡≈ ‘À¢ Ó«‘Ò≈ Â∂

Ï≈Ò «Ú’≈√ ÓßÂappleΔ Ó∂È’≈ ◊ªËΔ È∂

«’‘≈ ‘À «’ ¡«‹‘≈ Á∂÷‰ «Ú⁄

¡≈«¬¡≈ ‘À «’ «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ Úμ√ ◊¬∂

ÍÂΔ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Í‰Δ

ÍÂÈΔ È±ß ¤μ‚‰ Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ ’¬Δ

Ú≈apple ’Øapple‡ (Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

Â≈‹ Ó«‘Ò Á∂ ÁΔÁ≈apple ‘ج∂ Ó«‘ß◊∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √ÀÒ≈ÈΔ¡ª È±ß Í«‘ÒΔ ¡ÍappleÀÒ ÂØ∫ Â≈‹ Á∂÷‰

Ò¬Δ ÚμË ’ΔÓ ÌappleÈΔ ÍÚ∂◊Δ «’¿∞∫«’ √apple’≈apple È∂ Â≈‹ Á≈

Ó∞μ÷ Ó’Ïapple≈ Á∂÷‰ Ò¬Δ Úμ÷apple∂ ÂΩapple ”Â∂ B@@ apple∞ͬ∂ ÁΔ «‡’‡

appleμ÷ «ÁμÂΔ Â∂ È≈Ò ‘Δ Â≈‹

Ó«‘Ò≈ ÁΔ Á≈÷Ò≈ ÎΔ√ D@

apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚË≈ ’∂ E@ apple∞ͬ∂ ’apple

«ÁμÂΔ ‘À¢ ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò

◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡ª

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂

ÓßÂappleΔ Ó‘∂Ù ÙappleÓ≈ È∂ «’‘≈ «’

ÎΔ√ª ”⁄ «¬‘ ÂÏÁΔÒΔ Â≈‹

Ó«‘Ò ÁΔ √ßÌ≈Ò Â∂ ÌΔÛ Ò¬Δ ÍzÏßË ÚËΔ¡≈ ’appleÈ Ò¬Δ ’ΔÂΔ

◊¬Δ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈, “√≈鱧 Â≈‹ Ó«‘Ò È±ß ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª

ÍΔÛ∑Δ¡ª Ò¬Δ √ßÌ≈Ò‰ ÁΔ ˜apple±apple ‘À¢ ÈÚ∂∫ «ÈÔÓª Ó∞Â≈Ï’

Â≈‹ Ó«‘Ò ”⁄ Á≈÷Ò ‘؉ ÁΔ «‡’‡ D@ ÁΔ Êª E@ apple∞ͬ∂ ÁΔ

‘ØÚ∂◊Δ Â∂ «¬‘ «√apple¯ «ÂßÈ ÿ߇∂ Ò¬Δ ÚÀË ‘ØÚ∂◊Δ¢ Ó∞μ÷ Ó’Ïapple≈

Á∂÷‰ Ò¬Δ B@@ apple∞ͬ∂ ÁΔ «‡’‡ Úμ÷apple∂ ÂΩapple ”Â∂ ÷appleΔÁ‰Δ

ÍÚ∂◊Δ¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Â≈‹ Ó«‘Ò ¡Â∂ Ó∞μ÷ Ó’Ïapple≈ Á∂÷‰

Ò¬Δ «¬μ’ ‘Δ «‡’‡ ‘∞ßÁΔ √Δ¢


2 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

CHANGE OF NAME

I, Sukhdeep Singh S/O

Mr. Sukhwinder Singh whose

permanent address in India is

VPO Majara Mojowal, Teh.

Balachaur, District SBS

Nagar, Punjab and is now living

at 41 Millington Road,

Wolverhampton, WV10 9ND

(UK) hereby gives notice of

my intention to change my

name to SUKHDEEP

SINGH KHATKAR subject

to the approval of The High

Commission of India, London.

CHANGE OF NAME

I, Jogi S/O Mr. Mohinder

Singh whose permanent

address in India is Village

Sunnera wala P.O. Sandhu

Chatha, Distt. Kapurthala,

Punjab and is now living at

46 Topsham Road,

Smethwick, Birmingham

B67 7LZ hereby gives notice

of my intention to change my

name to Jogi Singh subject

to the approval of The High

Commission of India,

London.

Samaj

Weekly

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

46 Summer Rd, Erdington

Birmingham, B23 6UR.

+44 7878 456 484

+44 121 246 5323

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’ ¡Â∂

’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚ «¬Ù«Â‘≈apple

Á∂‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

’ΩÓΔ «√‘ √’ΔÓ È±ß Ïß◊≈Ò ”⁄

Ò≈◊± ’appleÈ ÂØ∫ ÓÓÂ≈ Á≈ «¬È’≈apple

’ØÒ’≈Â≈Õ Íμ¤ÓΔ Ïß◊≈Ò ÁΔ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ’∂∫ÁappleΔ

Ï‹‡ “⁄ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂΔ ◊¬Δ ’ΩÓΔ «√‘ √∞appleμ«÷¡≈ √’ΔÓ (ÈÀÙÈÒ ‘ÀÒÊ

Íz؇À’ÙÈ √’ΔÓ) 鱧 ¿∞È∑≈∫ Á∂ √±Ï∂ “⁄

Ò≈◊± È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ’≈ÎΔ «Ó‘È ÂØ∫ «¬’μÂapple

’ΔÂ∂ ¡≈͉∂ √appleØÂ≈∫ 鱧 ÏappleÏ≈Á

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬√ √’ΔÓ

Ò¬Δ D@ ¯Δ√ÁΔ apple’Ó √±«Ï¡≈∫ ȱß

Á∂‰Δ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ «¬’ appleÀÒΔ È±ß √ßÏØËÈ

’appleÈ ÁΩapple≈È «’‘≈ «’ ‹ÁØ∫ Íμ¤ÓΔ

Ïß◊≈Ò ’ØÒ Í«‘Ò≈ ÂØ∫ ‘Δ √’ΔÓ ‘À

Â≈∫ Á±√appleΔ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫ Á≈ √±Ï≈ ÍÀ√∂

«’¿∞∫ Á∂Ú∂¢ ÓÓÂ≈ È∂ ÁØÙ Ò◊≈¿∞∫Á∂

‘ج∂ «’‘≈ «’ Úμ÷ Úμ÷ ÔØ‹È≈Ú≈∫

Ò¬Δ ÓØÁΔ √apple’≈apple ¯ß‚ appleØ’ apple‘Δ ‘À¢

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÓÂ≈ ÏÀÈapple‹Δ È∂ ËÓ’Δ

«ÁμÂΔ «’ ‹∂’apple ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂

ÒØ’ «ÚappleØËΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ È≈ ÏÁÒΔ¡≈∫

Â≈∫ ¿∞‘ Á∂Ù «Ú¡≈ÍΔ ¡ßÁØÒÈ Ù∞apple± ’apple Á∂Ú∂◊Δ¢

ÚΔappleÌμÁapple ¡Â∂ ÍÂÈΔ È±ß

BB Ó≈apple⁄ Ò¬Δ √ßÓÈ ‹≈appleΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈Ò È∂ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

ÚΔappleÌμÁapple «√ßÿ, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÍÂÈΔ Íz«ÂÌ≈ «√ßÿ ¡Â∂ «ÂßÈ ‘Øapple≈∫ 鱧 G ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Á∂ ’≈Ò∂ ËÈ È±ß √¯ÀÁ ’appleÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄

BB Ó≈apple⁄ 鱧 Ó∞Ò˜Ó Ú‹Ø∫ Í∂Ù ‘؉ Ò¬Δ √ßÓÈ

‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‘È¢ «ÚÙ∂Ù ‹μ‹ √ßÂØÙ √È∂‘Δ

Ó≈È È∂ «’‘≈ «’ Ó∞Ò˜Ó≈∫ «ıÒ≈¯ ’≈¯Δ

√ϱ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡Á≈Ò ӱ‘apple∂ Í∂Ù

‘؉ ÁΔ ‘Á≈«¬Â ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ ¡ÀÈÎØapple√ÓÀ∫‡

‚≈«¬appleÀ’‡Øapple∂‡ È∂ HC Ú«apple∑¡≈∫ Á∂ ÚΔappleÌμÁapple

«√ßÿ ”Â∂ ’appleΔÏ G ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ ‘∂apple≈Î∂appleΔ

’apple’∂ ¿∞√ ÍÀ√∂ 鱧 ¡ÀÒ¡≈¬Δ√Δ Í≈Ò√Δ¡≈∫ “⁄

«ÈÚ∂Ù ’appleÈ Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ √È¢ ÍÂΔ ÍÂÈΔ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ ¡Á≈Ò È∂ Ô±ÈΔÚapple√Ò ¡ÀÍÒ

¡À√Ø√Δ¬∂‡ Á∂ Ó≈Ò’ ⁄∞ßÈΔ Ò≈Ò ⁄Ω‘≈È ¡Â∂ ÁØ ‘Øapple≈∫ Íz∂Ó apple≈‹ Â∂ Ò≈ÚÈ ’∞Ó≈apple

鱧 √ßÓÈ Ì∂‹∂ ‘È¢

’apple«˜¡≈∫ È∂ ’μ«„¡≈

Ì≈appleÂΔ ÏÀ∫’≈∫ Á≈ ’ß⁄±Ïapple

Ó∞ßϬΔÕ Á∂Ù Á∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚∂ ÏÀ∫’ Ì≈appleÂΔ √‡∂‡ ÏÀ∫’ È∂

B@AF-AG ÁΩapple≈È B@,CCI ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Î√∂ ‘ج∂ ’apple˜∂

鱧 ◊Àapple-’≈apple◊∞˜≈appleΔ Ú≈ÒΔ ‹≈«¬Á≈Á (¡ÀÈ.ÍΔ.¬∂.)

«Úμ⁄ Í≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢

¡ÀÈÍΔ¬∂ «Úμ⁄ Í≈¬Δ

‹≈‰ Ú≈ÒΔ «¬‘ √apple’≈appleΔ

ÏÀ∫’≈∫ ÁΔ √Ì ÂØ∫ «‹¡≈Á≈

apple’Ó ‘À¢ «¬√ «‘√≈Ï

È≈Ò B@AF-AG «Úμ⁄

ÏÀ∫’≈∫ Á∂ Ï’≈¬∂ ÷≈Â∂

«Úμ⁄ ’∞μÒ HA,FHC

’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ apple’Ó

Á≈÷Ò ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢

«¬‘ ¡ß’Û∂ ¿∞ÁØ∫ Á∂ ‘È, ‹ÁØ∫ Ì≈appleÂΔ √‡∂‡ ÏÀ∫’

«Úμ⁄ ¿∞√ Á∂ √«‘ÔØ◊Δ ÏÀ∫’ Óapple‹ È‘Δ∫ ‘ج∂ √Δ¢

√apple’≈appleΔ ¡ß’Û∂ Áapple√≈¿∞∫Á∂ ‘È «’ B@AB-AC «Úμ⁄

√apple’≈appleΔ ÏÀ∫’≈∫ ÁΔ ’∞μÒ ¡ÀÈÍΔ¬∂ ÷≈Â≈ BG,BCA ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ √Δ¢ «¬√ Âapple∑≈∫ Íß‹ √≈Ò ÁΔ «Ó¡≈Á «Úμ⁄ «¬‘

apple’Ó «ÂßÈ ◊∞‰≈ ÚË ◊¬Δ ‘À¢ «ÚμÂΔ √≈Ò B@AC-AD

«Úμ⁄ √apple’≈appleΔ ÏÀ∫’≈∫ È∂ CD,D@I ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Î√∂ ’apple˜∂

Á∂ Ï’≈¬∂ ÷≈Â∂ Í≈¬∂ √Δ¢

«ÚμÂΔ √≈Ò B@AD-AE «Úμ⁄ «¬‘ apple’Ó DI,@AH

’appleØÛ apple∞ͬ∂, B@AE-AF «Úμ⁄ EG,EHE ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Â∂

Ó≈apple⁄ B@AG «Úμ⁄ ıÂÓ ‘ج∂ «ÚμÂΔ √≈Ò «Úμ⁄

HA,FHC ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ¢ √‡∂‡ ÏÀ∫’ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ Íß‹≈Ï ÈÀÙÈÒ ÏÀ∫’ È∂ B@AF-AG «Úμ⁄

I,B@E ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ Ï’≈«¬¡≈ ÷≈Â∂ «Úμ⁄ Í≈¬∂ √È¢

«¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÏÀ∫’ ¡≈Î «¬ß‚Δ¡≈ È∂ G,CDF ’appleØÛ

apple∞ͬ∂, ’∂Èapple≈ ÏÀ∫’ È∂ E,EDE ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Â∂ ÏÀ∫’ ¡≈Î

ÏÛØÁ≈ È∂ D,CDH ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ Ï’≈¬∂ ÷≈Â∂ Á≈÷Ò

’ΔÂ∂¢ ⁄≈Ò± Ó≈ÒΔ Úapple∑∂ «Úμ⁄ √ÂßÏapple «¤Ó≈‘Δ Â’

√apple’≈appleΔ ÏÀ∫’≈∫ È∂ EC,FBE ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ ’apple˜∂ ȱß

Ï’≈«¬¡≈ ÷≈Â∂ (¡ÀÈÍΔ¬∂) «Úμ⁄ Í≈ «ÁμÂ≈¢

’≈Óapple∂‚ ‘appleÌ‹È ÁappleÁΔ ÁΔ Ô≈Á «Ú⁄

Ùapple˪‹ÒΔ √Ó≈◊Ó

Sunday, 18th February 2018

From 2:00pm Till 5:00pm

Asra House, Fenton Street,

Smethwick, Birmingham B66 1HR

¿πμÿ∂ √Ó≈‹√∂Ú’, Íë√æË Ò∂÷’ ¡Â∂ ’«Ó¿»∫«È√‡ ¡≈◊» ‘appleÌ‹È

ÁappleÁΔ ‹Δ «‹È∑ª √≈appleΔ «‹øÁ◊Δ Ì≈appleÂΔ Ó‹Á»apple √Ì≈ ◊Ã∂‡ «ÏÇ∂È Á∂

¡◊ª‘ÚË» ’øÓª «Úæ⁄ ‚æ‡ ’∂ Ì≈◊ «Ò¡≈ ¡Â∂ ÓÈπæ÷Â≈ ÁΔ Ïapple≈ÏappleΔ

¡Â∂ √Ó≈«‹’ «È¡ª Á∂ ÿØÒª, È√ÒÚ≈Á, È√ÒÚ≈ÁΔ «¬ÓΔ◊apple∂ÙÈ

Á∂ ’≈˘Èª Á∂ «÷Ò≈Î √øÿappleÙª «Úæ⁄ ‚æ‡ ’∂ «‘æ√≈ «Ò¡≈Õ ’≈Óapple∂‚

‘ÓÁappleÁΔ ‹Δ C ÎappleÚappleΔ B@AH ˘ √≈˘ √ÁΔÚΔ «Ú¤ØÛ≈ Á∂ ◊¬∂

√ÈÕ ¿πÈ∑ª ˘ ÓØ‘-«Ìæ‹Δ Ùapple˪‹ÒΔ Ì∂∫‡ ’appleÈ Ò¬Δ Ì≈appleÂΔ Ó‹Á»apple

√Ì≈ ◊Ã∂‡ «ÏÇ∂È ÁappleÁΔ ‹Δ Á∂ √Ó»‘ Í«appleÚ≈apple, ÁØ√ª «ÓæÂappleª ¡Â∂

‘ÓappleÁappleÁª ˘ «¬√ ÓΔ«‡ø◊ «Úæ⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Á≈ √æÁ≈ «ÁøÁΔ ˛Õ

ÍÃÏøË’ : Ì≈appleÂΔ Ó‹Á»apple √Ì≈ ◊Ã∂‡ «ÏÇ∂È, Ïapple«ÓøÿÓ, √À∫‚ÚÀÒ Ïê⁄

ÍÃË≈È ÙΔapple≈ ‹Ω‘Ò

ÓØÏ≈«¬Ò : @GHEI I@H @GI

√’æÂapple Ì◊Úø «√øÿ

ÓØÏ≈«¬Ò: @GIHI C@C IFA


3 15/02/2018 www.samajweekly.com

DD «ÁÈ≈∫ ”⁄ BF ‹Ú≈È≈∫ ÁΔ Ù‘≈Á ÏÁÒ∂ Í≈«’ 鱧 «√appleÎ “⁄∂Â≈ÚÈΔ”

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple «Úμ⁄

«ÂßÈ «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ «ÂßÈ ¡μÂÚ≈ÁΔ

‘ÓÒ∂ ‘ج∂¢ Íß‹ ÎappleÚappleΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á

’∞μÒ AD ‹Ú≈È Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂¢

«Í¤Ò∂ DD «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ ’∞μÒ BF

‹Ú≈È Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂ ‘È, Íapple

√apple’≈apple «√appleÎ «ÈßÁ≈ ’apple apple‘Δ ‘À Â∂

Í≈«’√Â≈È È±ß «√appleÎ ’≈appleÚ≈¬Δ ÁΔ

⁄∂Â≈ÚÈΔ Á∂ apple‘Δ ‘À¢

ÏΔÂ∂ ’μÒ∑ appleμ«÷¡≈ ÓßÂappleΔ

«ÈappleÓÒ≈ √ΔÂ≈appleÓÈ È∂ √∞ß‹Ú≈ ‘ÓÒ∂

Ò¬Δ Í≈«’√Â≈È È±ß «˜ßÓ∂Ú≈apple

·«‘apple≈«¬¡≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

‘ÓÒ∂ «Úμ⁄ Í≈«’√Â≈È Á≈ ‘μÊ ‘À¢

√ΔÂ≈appleÓÈ È∂ «’‘≈ «’ Í≈«’√Â≈È

鱧 «¬√ ÁΔ ’ΔÓ ⁄∞’≈¿∞‰Δ ‘ØÚ∂◊Δ¢

Í≈«’√Â≈È ‘∞‰ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ ȱß

ÍΔapple Íß‹≈Ò apple∂∫‹ Á∂ ¡μ◊∂ ÎÀÒ≈ «apple‘≈

‘À Â∂ Ì≈apple «Úμ⁄ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫ ÁΔ

ÿ∞√ÍÀ· ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ò◊≈Â≈apple

◊ØˇΔÏßÁΔ ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ’apple «apple‘≈ ‘À¢

Ì≈apple Á≈ ’≈¿±∫‡apple ‡Àapple«apple˜Ó ÍÒ≈È

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ¡ÓÒ «Úμ⁄ «Ò¡≈∫Á≈ ‹≈

⁄∞μ’≈ ‘À¢

DD «ÁÈ Á∂ BF Ù‘ΔÁ≈∫ ÁΔ

’‘≈‰Δ-

CA Á√ßÏapple, B@AG ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple

Á∂ Í∞ÒÚ≈Ó≈ Á∂ ¡ÚßÂΔÍ∞apple≈ √À’‡apple Á∂

Ò∂ÊÍØapple≈ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄

√Δ.¡≈apple.ÍΔ.¡ÀÎ. Á∂ ’Ó≈∫‚Ø

«√÷Ò≈¬Δ ’∂∫Áapple “Â∂ «ÎÁ≈«¬È ‘ÓÒ≈

‘Ø«¬¡≈¢ «¬√ ¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ “⁄

Íß‹ ‹Ú≈È Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂ √È¢

C ‹ÈÚappleΔ, B@AH ‹ßÓ± «Úμ⁄

’ΩÓ≈∫ÂappleΔ √apple‘μÁ “Â∂ Â≈«¬È≈Â

√ΔÓ≈ √∞appleμ«÷¡≈ ÏÒ (ÏΔ.¡À√.¡ÀÎ.)

Á≈ «¬μ’ ‹Ú≈È Ì≈appleÂΔ ⁄Ω’Δ “Â∂

Í≈«’√Â≈È ÚμÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

◊ØˇΔÏ≈appleΔ «Úμ⁄ Ù‘ΔÁ ‘Ø «◊¡≈¢

F ‹ÈÚappleΔ, B@AH ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple

Á∂ √ØÍØapple Ù«‘apple «Úμ⁄ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡≈∫

ÚμÒØ∫ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ¡≈¬Δ.¬Δ.‚Δ. ËÓ≈’∂

«Úμ⁄ ⁄≈apple Í∞«Ò√’appleÓΔ Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂

√È Â∂ ’¬Δ ˜ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂¢ «¬√

‘ÓÒ∂ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ ¡μÂÚ≈ÁΔ

√ß◊·È ‹ÀÙ-¬∂-Ó∞‘ßÓÁ È∂ Ò¬Δ √Δ¢

AC ‹ÈÚappleΔ, B@AH √∞ßÁappleÏÈΔ

√À’‡apple «Úμ⁄ √apple‘μÁ Í≈appleØ∫

Í≈«’√Â≈È ÁΔ Î≈«¬«appleß◊ «Úμ⁄ Ò≈∫√

È≈«¬’ ÔØ◊∂Ù Ó∞appleÒΔËapple ÌÛ≈È∂

Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂ √È¢

AH ‹ÈÚappleΔ, B@AH ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple

«Úμ⁄ Ì≈apple Í≈«’√≈ÂÈ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

√apple‘μÁ “Â∂ √«Ê ¡≈apple.¡À√. Í∞apple≈

√À’‡apple «Úμ⁄ Í≈«’√Â≈È ÚμÒØ∫

Î≈«¬«appleß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ, «‹√ «Úμ⁄

ÏΔ.¡À√.¡ÀÎ. Á∂ «¬μ’ ‘Àμ‚ ’≈∫√‡∂ÏÒ

Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂¢

AI ‹ÈÚappleΔ, B@AH Í≈«’√Â≈È

È∂ Ï≈apple‚apple “Â∂ Â’appleΔÏÈ D@ Ê≈Ú≈∫

“Â∂ Î≈«¬«appleß◊ ’ΔÂΔ¢ «¬√ Î≈«¬«appleß◊

«Úμ⁄ √ΔÓ≈ √∞appleμ«÷¡≈ ÏÒ Á≈ «¬μ’

‹Ú≈È Ù‘ΔÁ ‘Ø «◊¡≈¢ ¿∞μÊ∂ ¡≈Ó

ÒØ’≈∫ ÁΔ ÚΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ Â∂ ’¬Δ ÒØ’

˜ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂ √È¢

B@ ‹ÈÚappleΔ, B@AH ‹ßÓ± ’ÙÓΔapple

Á∂ ⁄≈apple «˜«Ò∑¡≈∫ «Úμ⁄ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ

√apple‘μÁ Â∂ ’߇appleØÒ apple∂÷≈ Á∂ È≈Ò

Òμ◊Á∂ È≈◊«apple’ «¬Ò≈«’¡≈∫ Â∂

√ΔÓ≈ ⁄Ω’Δ¡≈∫ “Â∂ Í≈«’√Â≈È È∂

Î≈«¬«appleß◊ Â∂ ◊Øˇ∂ Á≈ˆ∂¢ «¬√ ’≈appleÈ

ÁØ ‹Ú≈È≈∫ Â∂ ÁØ È≈◊«apple’≈∫ ÁΔ ÓΩÂ

‘Ø ◊¬Δ Â∂ CE ‘Øapple Îμ‡Û ‘Ø ◊¬∂ √È¢

D ÎappleÚappleΔ, B@AH Í≈«’√Â≈È

ÚμÒØ∫ ’߇appleØÒ apple∂÷≈ “Â∂ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

Úμ‚Δ Ó≈Âapple≈ «Úμ⁄ ◊ØˇΔÏ≈appleΔ ÁΩapple≈È

⁄≈apple ‹Ú≈È Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂ √È¢

AA ÎappleÚappleΔ, B@AH ‹ßÓ± Á∂

√∞ß‹Ú≈È «Úμ⁄ ¯Ω‹Δ ’À∫Í “Â∂ ‘ج∂

¡μÂÚ≈ÁΔ ‘ÓÒ∂ «Úμ⁄ ¯Ω‹ Á∂ Íß‹

‹Ú≈È Ù‘ΔÁ ‘ج∂¢ «¬√ Á«‘ÙÂΔ

‘ÓÒ∂ «Úμ⁄ «¬μ’ ‹Ú≈È Á∂ «ÍÂ≈ ÁΔ

ÚΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ √Δ¢

AB ÎappleÚappleΔ, B@AH √zΔÈ◊apple Á∂

’apple‰ √À’‡apple «Úμ⁄ √Δ.¡≈apple.ÍΔ.¡ÀÎ.

’À∫Í “Â∂ ‘ÓÒ∂ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢

«¬√ ‘ÓÒ∂ «Úμ⁄ «Ï‘≈apple Á∂ ¡≈apple≈ Á∂

apple«‘‰ Ú≈Ò∂ ’≈∫√‡∂ÏÒ ÓØ‹≈«‘Á

ı≈È Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂¢

ıÏappleª

Ë»Ó-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ Á≈ ÍÃ’≈Ù ÍπappleÏ

√ÃΔ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ’Ò⁄appleÒ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ ÏëÓøÿÓ ÚæÒØ∫ ¡ÀÂÚ≈apple D ÎappleÚappleΔ B@AH ˘ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ Á≈ ◊πapple» apple«ÚÁ≈√ ‹Δ Á≈ ◊πappleÍπappleÏ ÏÛΔ ÙappleË≈

¡Â∂ Ë»Ó-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «ÁÈ ÁΔ Ùπapple»¡≈ apple√Ó «ÈÙ≈È √≈«‘Ï È≈Ò ’ΔÂΔ ◊¬Δ «‹√ «Úæ⁄ √ÃΔ ⁄ØÒ≈ √≈«‘Ï ⁄Û∑È ÂØ∫ Ï≈¡Á √ø◊ È∂ ◊πapple»

◊ÃøÊ √≈«‘Ï ˘ ÓæÊ≈ ‡∂’‰ Ò¬Δ ‘≈Ò ÈøÏapple A ”⁄ Í‘πø⁄∂ ¡Â∂ D Ú‹∂ Âæ’ ÓæÊ≈ ‡∂’È Ú≈ÒΔ √ø◊ Á≈ ªÂ≈ Ò◊≈ «apple‘≈Õ ÍÃØ◊apple≈Ó «Úæ⁄ ÒØapple‚ Ó∂¡apple ÏëÓøÿÓ

¡ÀÈ ¡ø‚appleÚπæ‚, ’Ω∫√Òapple ‹ÈappleÒ ‚≈. ¡ÓÈ ÍπappleΔ, ‚≈. ⁄appleÈÁ≈√ Ïø◊Û, ÒØ’Ò ¡ÀÓ.ÍΔ., ’Ω∫√Òapple ¡Â∂ Íπ«Ò√ Á∂ ÈπÓ≈«¬ø«Á¡ª È∂ ÚΔ «‘√≈ «Ò¡≈ «‹È∑ª È∂

¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple √ªfi∂ ’ΔÂ∂ ¡Â∂ ◊πapple» Ó‘≈apple≈‹ ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª «ÁÂΔ¡ªÕ apple≈◊Δ ‹Ê∂¡ª È∂ ◊πapple» ÁΔ Ï≈‰Δ Á≈ √È∂‘≈ √ø◊ª ˘ Ï‘π ‘Δ

√π⁄‹∂ ÂappleΔ’∂ È≈Ò Í∂Ù ’ΔÂ≈Õ ÍÃË≈È ‡∂’ ⁄øÁ ¡Â∂ Ú≈¬Δ√ ÍÃË≈È ⁄≈ȉ apple≈Ó È∂ √ø◊ª ˘ ◊πapple» ‹Δ Á∂ ÍÃ’≈Ù ÍπappleÏ ÁΔ¡ª ÚË≈¬Δ¡ª «ÁÂΔ¡ª ¡Â∂ ¡≈¬Δ

√ø◊ Á≈ ◊πapple» ÿapple ˘ √«‘ÔØ◊ Á∂‰ Ò¬Δ ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ √‡∂‹ ÁΔ «‹Ó∂Ú≈appleΔ appleÙÍ≈Ò «√øÿ È∂ ÏÛ∂ √π⁄‹∂ „ø◊ È≈Ò «ÈÌ≈¬ΔÕ ◊πapple» ÿapple «Úæ⁄ √≈apple≈ «ÁÈ

◊«‘Ó≈-◊«‘ÓΔ apple‘Δ √ø◊ È∂ ÈÚƒ Ï‰Δ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡Δ ÁΔ ÍÃø√√≈ ’ΔÂΔÕ ◊πapple» ’≈ Òø◊apple √≈apple≈ «ÁÈ ¡Âπæ‡ Úapple«Â¡≈Õ

Ì≈‹Í≈ È±ß Ìª‹ Á∂‰ Ò¬Δ «ÚappleØËΔ

«Ëappleª «¬’‹∞μ‡ ’appleª◊∂: ÙappleÁ Ô≈ÁÚ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ ‹ÈÂ≈ ÁÒ

Ô±È≈¬Δ«‡‚ (‹∂‚ΔÔ±) Á∂ √≈Ï’≈

ÍzË≈È ¡Â∂ Á∂Ù «Ú⁄ “√ªfiΔ

«Úapple≈√ Ï⁄≈˙” Ó∞«‘ßÓ

⁄Ò≈ apple‘∂ ÙappleÁ Ô≈ÁÚ È∂

«’‘≈ «’ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Í≈apple‡Δ (Ì≈‹Í≈) 鱧 √≈Ò

B@AI ÁΔ¡ª ⁄؉ª ÁΩapple≈È

√μÂ≈ ÂØ∫ Ò≈‘∞‰ Ò¬Δ «ÚappleØËΔ

«Ëappleª «Ú⁄’≈apple Úß‚Δ¡ª FI ÎΔ√Á

Ú؇ª «¬’μ·Δ¡ª ’appleÈ Á∂ ÔÂÈ «Úμ„

«ÁμÂ∂ ‘È¢

«¬Ê∂ ÍzÀ√ ’ÒμÏ «Ú⁄ ÍμÂapple’≈appleª

Á∂ apple∞Ïapple± ‘∞ß«Á¡ª ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

√ß«ÚË≈È ¿∞Òßÿ ’∂ Á∂Ù È±ß ÂØÛÈ ÁΔ

apple≈‹ÈΔÂΔ ’apple apple‘Δ ÓØÁΔ √apple’≈apple ȱß

√≈Ò B@AI ÁΔ¡ª ⁄؉ª ÁΩapple≈È

÷Á∂ÛÈ Ò¬Δ AH-AI «Ëappleª «Ú⁄

Úß‚Δ Í¬Δ «ÚappleØËΔ «Ëapple 鱧 «¬’‹∞μ‡

’appleÈ Ò¬Δ Á∂Ù Ìapple «Ú⁄ “√ªfiΔ

«Úapple≈√ ‹ØÛØ √ßÓ∂ÒÈ“ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂

‘È ¡Â∂ ‹ÀÍ∞apple, Ó∞ßϬΔ, «ÁμÒΔ ¡Â∂

ÓμË ÍzÁ∂√ «Ú⁄ ¡«‹‘∂ √ßÓ∂ÒÈ ‘Ø

⁄∞μ’∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ B@AD

ÁΔ¡ª ⁄؉ª ÁΩapple≈È FI ÎΔ√Á Ú؇ª

’¬Δ «ÚappleØËΔ «Ëappleª «Ú⁄ Úß‚∂ ‹≈‰

’≈appleÈ Ì≈‹Í≈ È∂ CA ÎΔ√Á Ú؇ª

È≈Ò ’∂∫Áapple «Úμ⁄ √μÂ≈ ¿∞Íapple ’Ϙ≈

’ΔÂ≈ √Δ¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ √≈Ò

AIGG «Ú⁄ ’ΩÓΔ ÍμËapple ”Â∂ ’∂ÚÒ D

«√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡ª √È Íapple ‘∞‰ «¬‘

«◊‰ÂΔ ÚμË ’∂ AH-AI Â’ Í∞μ‹

◊¬Δ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¬∂’∂ Ò¬Δ

Íß‹≈Ï Á∂ ÚΔ ’∞fi ¡≈◊±¡ª È≈Ò

◊μÒÏ≈ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À¢ ¿∞È∑ª «¬’

√Ú≈Ò Á∂ ‹Ú≈Ï «Ú⁄ «’‘≈ «’

’ª◊apple√ Á∂ ’ΩÓΔ ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ

«ÚappleØËΔ «Ëappleª 鱧 «¬’ ’appleÈ Á∂ √ÓappleμÊ

‘È¢ ¿∞È∑ª √ß’∂ «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘

‹ÒÁ ‘Δ ’ΩÓΔ √ßÓ∂ÒÈ ’apple’∂ ¡≈͉Δ

ÈÚΔ∫ Í≈apple‡Δ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’appleÈ◊∂¢

¿∞È∑ª Óß«È¡ª «’ √Ó≈‹Ú≈ÁΔ ¡Â∂

÷μÏΔ¡ª «Ëappleª Á≈ ¡ßÁØÒÈ

’Ó˜Øapple ¡Â∂ «÷ß«‚¡≈ «Í¡≈

‘À, ‹Ø Á∂Ù ÁΔ ÏÁ«’√ÓÂΔ

‘À¢‹ÈÂ≈ ÁÒ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò∂

¡≈◊± AA Í≈apple‡Δ¡ª ω≈¬Δ

ÏÀ·∂ ‘È¢ √zΔ Ô≈ÁÚ È∂

«’‘≈ «’ “ÓappleÈ≈ ÓȘ±apple

Íapple Ì≈‹Í≈ «Ú⁄ È‘Δ∫ ‹≈Úª◊≈” Á≈

apple≈◊ ¡Ò≈͉ Ú≈Ò∂ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple

ÚΔ AA ’appleØÛ ÒØ’ª È≈Ò

«ÚÙÚ≈Ùÿ≈ ’apple’∂ ÓØÁΔ Á≈ ÍμÒ≈

ÎÛ∑Δ ÏÀ·∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡≈Ó

‹ÈÂ≈ «Ú⁄ ¬ΔÚΔ¡ÀÓ˜ Ï≈apple∂ ’¬Δ

Âappleª Á∂ ÌappleÓ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬∂ ‘È, «¬√

Ò¬Δ Ó∞Û ÏÀÒ‡ Í∂Íappleª apple≈‘Δ∫ ‘Δ Ú؇ª

Í≈¿∞‰ Á≈ «√√‡Ó Ù∞apple± ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ

‘À¢√zΔ Ô≈ÁÚ È∂ «’‘≈ «’ ÓØÁΔ

√apple’≈apple Ì≈appleÂΔ √ß«ÚË≈È È±ß

«È«ÁÈ ⁄؇ª Í‘∞ß⁄≈ ’∂ Á∂٠ȱß

ËappleÓª ¡Â∂ ‹≈ª Á∂ È≈Ó “Â∂ Úß‚ apple‘Δ

‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÍÙ± ËÈ «’√≈Ȫ Á≈

¬∂‡Δ¡ÀÓ Óß«È¡ª ‹ªÁ≈ ‘À Íapple ÓØÁΔ

√apple’≈apple ◊ª Á∂ È≈Ó ¿∞Íapple ‘Δ apple≈‹ÈΔÂΔ

’apple apple‘Δ ‘À¢ ¡μ‹ Á∂Ù «Ú⁄

¡‰¡ÀÒ≈ÈΔ ¡ÀÓapple‹À∫√Δ Úapple◊≈ Ó≈‘ΩÒ

ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ÓØÁΔ Á∂ ‘apple∂’

√≈Ò B ’appleØÛ ÈΩ’appleΔ¡ª Á∂‰, «’√≈Ȫ

鱧 Î√Òª ÁΔ Ò≈◊ Á≈ ‚∂„ ◊∞‰≈

Ì≈¡ Á∂‰, «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄Ø∫ ’≈Ò≈ ËÈ

Ú≈Í√ «Ò¡≈¿∞‰ ¡≈«Á Ú≈¡Á∂ ‘Ú≈ ‘Ø

◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞Ò‡≈ Á∂Ù ¿∞Íapple

·∂’∂Á≈appleΔ «√√‡Ó Ù∞apple± ’apple’∂ ⁄∞Î∂apple∂ ÙØ√‰

’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ‘«apple¡≈‰≈ «Ú⁄

√apple’≈apple È≈Ó ÁΔ ’Ø¬Δ ⁄Δ˜ È‘Δ∫ ‘À ¡Â∂

√apple’≈apple Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È ¡«Ó Ù≈‘ Á∂

ÍzØ◊apple≈Ó Ò¬Δ ‘«apple¡≈‰≈ Ìapple «Ú⁄Ø∫

Ó؇apple√≈¬Δ’Ò «¬’μ·∂ ’apple’∂ «√¡≈√Δ

‚apple≈Ó≈ ’appleÈ «Ú⁄ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢


4 15/02/2018 √øͪÁ’Δ

www.samajweekly.com

Í≥‹≈Ï È≈Ò ‘Ø¬Δ «ÚμÂΔ ÚËΔ’Δ «‹¿∞∫ ÁΔ «Â¿π∫

√≈

• «ÈappleÓÒ √ß˱

¬ΔÓ∂Ò: nirmalssandhu'gmail.com

Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Íz’≈Ù

«√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ √≈Ò

B@AH-AI Ú≈Ò∂ ’∂∫ÁappleΔ

Ï‹‡ 鱧 «’√≈È Íμ÷Δ ¡≈«÷¡≈ ‘À,

‘≈Òª«’ «’√≈È ‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª È∂ «¬√

Á∂ «ıÒ≈¯ ¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒßÁ ’ΔÂΔ ‘À¢

Ï≈ÁÒ È∂ ’∂∫ÁappleΔ ı˜≈È≈ ÓßÂappleΔ

¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ ÁΔ Â≈appleΔ¯ «Úμ⁄ ‹Ø

’∞fi «’‘≈ ‘À, ¿∞‘ «ÁÒ Ï«‘Ò≈¿∞‰

Ú≈Ò≈ ‘Δ ‘À: Ï‹‡ ¿∞Â∂ ‹∂ÂÒΔ ÁΔ

¤≈Í √≈¯ «Á√ apple‘Δ ‘À «‹√ «Úμ⁄

«’√≈Ȫ Ï≈apple∂ ¡≈Ó ’apple’∂, Â∂ Íß‹≈ÏΔ

«’√≈Ȫ Ï≈apple∂ ÷≈√ ’apple’∂ «¯’apple

fi≈’Á≈ «Á√Á≈ ‘À¢ «¬‘ ¿∞‘Δ ‹∂ÂÒΔ

‘È «‹È∑ª È∂ B@AF «Úμ⁄ ¡È≈‹

ıappleΔÁ‰ Ò¬Δ ÍÀ√≈ ‹≈appleΔ ’appleÈ ÂØ∫

Í«‘Òª Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ï≈ÁÒ È±ß Úμ‚≈

’apple˜≈ ⁄∞μ’‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ’apple «ÁμÂ≈

√Δ¢ «¬‘ ¿∞‘Δ ‹∂ÂÒΔ ‘È «‹È∑ª È∂

’apple˜∂ Á∂ ÌßÈ∂ Íß‹≈Ï Ò¬Δ ’∂∫ÁappleΔ

ÍÀ’∂‹ Ï≈apple∂ Ï≈ÁÒ ÚμÒØ∫ Ò◊≈Â≈apple

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ Óß◊ ı≈«apple‹ ’apple «ÁμÂΔ

√Δ¢ ¡Â∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ Íß‹≈Ï È±ß

Í≈√∂ ¤μ‚«Á¡ª ⁄≈apple ‘Øapple apple≈‹ª-

«Ï‘≈apple, ¿∞ÛΔ√≈, Â≈«ÓÒ È≈‚± Â∂

‹ßÓ± ’ÙÓΔapple 鱧 A@HB ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ

«ÚÙ∂Ù «¬ÓÁ≈Á ‹≈appleΔ ’apple’∂ ˜ıÓª

¿∞Â∂ Ò±‰ «¤Û’ «ÁμÂ≈ √Δ¢

Íß‹≈Ï ÁΔ¡ª ËΔ¡ª ”Â∂ ˜∞ÒÓ, ‹Ïapple,

Íٱͱ‰∂ Ú≈ÒΔ «‘ß√≈, ¡‰ÓÈ∞μ÷Δ

Â√Δ«‘¡ª, Á‘∂‹ √ÏßËΔ ÏappleÏappleÂ≈,

√Ó≈«‹’ ¡Â∂ ¡≈apple«Ê’ È≈ Ïapple≈ÏappleΔ

’apple’∂ ¿∞√ ÁΔ «‘appleÁ∂Ú∂Ë’ ’∞appleÒ≈‘‡

¡Â∂ ¡≈ÂÓ≈ fiß‹ØÛÈ Ú≈ÒΔ Ú∂ÁÈ≈

¡μ‹ ÚΔ Ò«‘ßÁ∂-⁄Û∑Á∂ Íß‹≈Ï, «¬√

ÂØ∫ ¡Òμ◊ ’ΔÂ∂ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù ¡Â∂

‘«apple¡≈‰≈ «Ú⁄ «ÈappleßÂapple ‹≈appleΔ ‘À¢

¡μ‹ ÚΔ ¿∞‘ Íß‹≈Ï ÁΔ Ó‘≈È

’«ÚÂappleΔ ¡ß«ÓzÂ≈ ÍzΔÂÓ Á∂

«¬«Â‘≈√’ √ßÚ∂ÁÈÙΔÒ ÏØÒª “«¬’

appleØ¬Δ √Δ ËΔ Íß‹≈Ï ÁΔ Â±ß «Ò÷-«Ò÷

Ó≈apple∂ ÚÀ‰, ¡μ‹ Òμ÷ª ËΔ¡ª appleØ∫ÁΔ¡ª

ÂÀ鱧 Ú≈«apple√ Ù≈‘ 鱧 ’«‘‰” ¡È∞√≈apple

Í≥‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple Á≈ Ù≈‘’≈apple

“‘Δapple Ú≈«apple√ Ù≈‘” «Ò÷‰ Ú≈Ò∂

Ú≈«apple√ Ù≈‘ 鱧 «ÚÒ’-«ÚÒ’ Á∂

’«‘‰ Âμ’ √ΔÓ ‘È¢ «¬√

ÙappleÓÈ≈’ ¡‰ ÓÈ∞μ÷Δ √Ó≈«‹’,

¡≈apple«Ê’, apple≈‹ÈΔÂ’,

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ √«ÊÂΔ È±ß ÂÏÁΔÒ

’appleÈ √ÓappleμÊ È‘Δ∫ ‘È¢

Ò«‘ßÁ∂ Íß‹≈Ï ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ

Ò≈‘Ωapple (‹Ø ’Á∂ √ßÔ∞’ Íß‹≈Ï ÁΔ

apple≈‹Ë≈ÈΔ ‘∞ßÁΔ √Δ) ÂØ∫ ¡μË∂ ÿ߇∂ Á∂

√¯apple ÁΔ «ÚμÊ ”Â∂ Ú√∂ Ï≈Ï≈ Ï∞μÒ∑∂

Ù≈‘ Á∂ Ù«‘apple Ú‹Ø∫ ÓÙ‘±apple ’√±apple «Ú⁄

D ‹ÈÚappleΔ, B@AH 鱧 ’∞apple≈È ÁΔ¡ª

¡≈«¬Âª ÍÛ∑ÈΔ¡ª «√μ÷‰ Ò¬Δ

‹ªÁΔ G √≈Ò≈ ‹À«ÈÏ ¡È√≈appleΔ Ó∞Û

ÿapple È≈ ÍappleÂΔ¢ «¬√ √Ó∂∫ ¿∞√ Á∂ Ó≈Í∂

¿∞Óappleª Ò¬Δ √≈¿±ÁΔ ¡appleÏ ◊¬∂ ‘ج∂

√È ¢ E ‹ÈÚappleΔ È±ß ¿∞√ Á∂ Ò≈ÍÂ≈

‘؉ √ÏßËΔ Ê≈‰∂ «Ú⁄

¡ÀÎ.¡≈¬Δ.¡≈apple. «Ò÷≈¬Δ ◊¬Δ¢ Íapple

√Ê≈«È’ «ÌzÙ‡≈⁄≈appleΔ, «È’ßÓΔ,

¡≈Í‰Δ «‚¿±‡Δ ÂØ∫ Ï∂Ó∞μ÷ Í∞«Ò√ È∂

Â∞appleß ‘apple’ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ¿∞√ ÈßÈ∑Δ

«‹ßÁ 鱧 Òμ̉ ÁΔ ˜«‘Ó È≈

’ΔÂΔ¢ I ‹ÈÚappleΔ È±ß «¬’ Í∞Ò√Δ¬∂ È∂

«‹√ ÏßÁ∂ Á≈ √Ó∞μ⁄≈ √¯Ò

«√¡≈√Δ ’appleΔ¡apple Í≥‹≈Ï È≈Ò

’∂∫Áapple Á∂ «ÚÂ’apple∂ Ú≈Ò∂ apple≈◊

¿∞μÂ∂ ¿π∞√«apple¡≈ ‘ØÚ∂, ¿∞√ È∂

B@AD «Úμ⁄ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Á∂

√μÂ≈ «Úμ⁄ ¡≈¿∞∫«Á¡ª ‘Δ

¡≈͉≈ √≈apple≈ «√¡≈√Δ Ó∞‘≈Úapple≈ ‘Δ

ÏÁÒ ¤μ«‚¡≈¢ ¡«‹‘≈ ’apple«Á¡ª

¿∞È∑ª È∂ Ï∂«¬È√≈¯Δ¡ª ÁΔ

Ϋ‘«apple√ «‹√ «Úμ⁄ ⁄ß‚Δ◊Û∑

Í≥‹≈Ï È±ß È≈ Á∂‰≈ ¡Â∂ √’ΔÓª ȱß

Ï≈Ùapple ’∂∫ÁappleΔ «¬ÓÁ≈Á Ù≈ÓÒ ‘È,

ÁΔ Íß‚ ÏßÈ∑ ’∂ Í≈√∂ appleμ÷ «ÁμÂΔ¢

Ï≈ÁÒ ÓØÁΔ Á∂ √Ì ÂØ∫ √≈¿± ¡Â∂

È≈Ò ‘Δ ‚appleÈ Â∂ fi∞’‰ Ú≈Ò∂

Ì≈¬ΔÚ≈Ò ‘È¢ ’∞ÒΔÙÈ ËappleÓ

«ÈÌ≈¿∞‰≈ ¡Â∂ Í≈apple‡Δ ¡È∞Ù≈√È

’≈«¬Ó appleμ÷‰≈ ª √Ófi ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À

¡Â∂ «¬‘ ·Δ’ ÚΔ ‘Ø √’Á≈ ‘À ‘À,

Íapple √μÂ≈ ı≈«Âapple apple≈‹ Á∂ «‘ ‘Δ

Ú∂⁄ Á∂‰∂ «’√∂ ÚΔ Âapple∑ª ‹≈«¬˜

È‘Δ∫¢

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ¡ª ‘Øapple

Ì≈¬ΔÚ≈Ò Í≈apple‡Δ¡ª 鱧 ‹ÁØ∫ ◊∞μ·∂

Ò≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞‘ ¡≈͉Δ

¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒßÁ ’appleÁΔ¡ª ‘È¢ «¬μ’

‘Δ «Ú⁄≈appleË≈apple≈ ‘؉ ¡Â∂ ¿∞‘Δ

«‘ßÁ±ÂÚ «√¡≈√ Ú≈Ò≈ ÍμÂ≈ ÷∂‚

Á∂ Ï≈Ú‹±Á «ÙÚ √ÀÈ≈ ¡≈◊± ÓØÁΔ

Ì◊ ȑΔ∫ ‘È¢ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

Á∂ ¡≈◊± ÓØÁΔ ÈΔÂΔ «ıÒ≈¯ ’ÁΔ ⁄±ß

Âμ’ È‘Δ∫ ’appleÁ∂¢ «¬È∑ª ¡≈◊±¡ª È∂

Ï‹‡ Ï≈apple∂ ‹Ø «Ú⁄≈apple Íz◊‡≈¬∂ ‘È,

¿∞‘ «ÙÚ √ÀÈ≈ ÂØ∫ ¡ÀÈ ¿∞Ò‡ ‘È¢

¿∞√ ÁΔ ’±Û∂-’apple’‡ Á∂ „∂apple «Ú⁄Ø∫

ÍμÊapple Ó≈apple-Ó≈apple Ù’ÒØ∫-Ï∂Ù’Ò

’ΔÂΔ Ò≈Ù Ú∂÷Δ ¿∞‘ ¿∞√ Ò≈Ù ”Â∂

÷Û∑≈ ‘Ø ’∂ ¿∞√ Ò≈Ù È±ß Òμ̉ Á∂

«¬Ú˜ «Ú⁄ ˜ÀÈÏ Á∂ «appleÙÂ∂Á≈appleª ÂØ∫

ÍÀ√∂ «appleÙÚ ڋØ∫ Óß◊ «apple‘≈ √Δ¢

Í∞«Ò√, Í∞«Ò√ ÍzÏßË Ò¬Δ «¬√ ÂØ∫

Úμ‚≈ ‘Øapple «’‘Û≈

◊∞È≈‘ ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ

«ÁμÒΔ (Ì≈appleÂ) «Ú⁄ Ú≈Íapple∂ AF

Á√ßÏapple, B@AB 鱧 BC √≈Ò≈

«ÈappleÌÀÔ≈ Á∂ √Ó±«‘’ ‹Ïapple ‹È≈‘

Ï≈¡Á ¡«Â ÁΔ Á«appleßÁ◊Δ È≈Ò

Ó≈appleÈ Úª◊ «¬‘ ’∂√ ÚΔ Á«appleßÁ∂

«Ú¡’ÂΔ ÚÒØ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈

Á«appleßÁ◊Δ Ì«apple¡≈ ’≈appleÈ≈Ó≈ √Δ¢ ¿∞Ú∂∫

‘Δ ˜ÀÈÏ ÁΔ Ò≈Ù «ÓÒ‰ Ï≈¡Á

ÒØ’ª Á≈ √apple’≈apple, ÍzÙ≈√È ¡Â∂

Í∞«Ò√ «Úapple∞μË ◊∞μ√∂ Á≈ ÏßÈ∑ ‡∞μ‡

«◊¡≈¢ ’√±apple ¡ßÁapple ¿∞‘ ÌßÈ-ÂØÛ

’appleÁ∂ Í∞«Ò√ Ê≈‰∂ ”Â∂ ‡∞μ‡ Í¬∂¢

«‘ß√’ ÌΔÛ È≈Ò È«‹μ·‰ ÁΔ

«√÷Ò≈¬Δ ÂØ∫ ’ØappleΔ Í∞«Ò√ È∂ ÌΔÛ Â∂

◊ØÒΔÏ≈appleΔ ’apple √∞μ‡Δ «‹√ È≈Ò ÁØ

«Ú¡’ÂΔ Ó≈apple∂ ◊¬∂ ¡Â∂ ’¬Δ ˜ıÓΔ

‘Ø ◊¬∂¢ «¬√ ÁΩapple≈È «È¡ªÍ≈«Ò’≈,

«ÙÚ √ÀÈ≈ È∂ «’‘≈ ‘À: «‹‘ÛΔ

√apple’≈apple ÒØ’ª 鱧 √∞¯È∂ «Á÷≈ ’∂ √μÂ≈

«Úμ⁄ ¡≈¬Δ √Δ, ¿∞‘ ‘∞‰ ÚΔ ÒØ’ª ȱß

«¬μ’ Ú≈apple «Îapple ¿∞‘Δ √∞¯È∂ «Á÷≈ apple‘Δ

‘À ¢ Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ «¬μ’

‘Øapple ÌappleØ√∂ÔØ◊ Ì≈¬ΔÚ≈Ò, ¡ªËapple≈

ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡ÀμÈ ⁄ßÁappleÏ≈ϱ

È≈«¬‚±, È∂ ◊μ·‹ØÛ ÂØ∫ Ï≈‘apple

¡≈¿∞‰ ÁΔ ËÓ’Δ Á∂ ¤μ‚Δ¢

Áapple¡√Ò, ’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ B@AD

”⁄ ω≈¬∂ ¡ªËapple≈ ÍzÁ∂Ù Í∞Èapple◊·È

¡À’‡ «Úμ⁄ ’ΔÂ∂ Ú≈¡«Á¡ª Á≈

Ï‹‡ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ «˜’apple È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

√Δ¢ Â∂Ò◊± Á∂√Ó Í≈apple‡Δ Á∂ √ß√Á

ÓÀ∫Ïapple È∂ ¡≈͉≈ ◊∞μ√≈ «¬¿∞∫ ˜≈«‘apple

’ΔÂ≈: ‘∞‰ √≈‚Δ «√μËΔ ÒÛ≈¬Δ ‘À,

Â∂ ¡√Δ∫ ¡ªËapple≈ ÍzÁ∂Ù Á≈ «‘μ√≈

’∂∫Áapple ÂØ∫ ÒÀ‰ Ò¬Δ ¡ıΔapple Âæ’

ÒÛª◊∂¢ ’ª◊apple√ Á∂ ’≈apple‹’≈Ò

ÁΩapple≈È √ß√Á ÓÀ∫Ïapple Ï‘∞ √≈apple≈ ’ßÓ

’„Ú≈ √’∂ ‘È, Íapple Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ Ï‰∂ √÷ ’≈ȱßÈ

• ÁappleÏ≈apple≈ «√øÿ ’≈‘ÒØ

ÎÀ‚appleÒ ¡Â∂ Ù≈‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ ÁΔ

Íß‹≈Ï √apple’≈apple √∞μÂΔ¡ª Șapple

¡≈¬Δ¡ª¢ Ò≈‘Ωapple ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò Á∂

⁄ΔÎ ‹√«‡√ È∂ AE ‹ÈÚappleΔ È±ß «¬√

’∂√ Á≈ √÷ ÈØ«‡√ ÒÀ∫Á∂ Íß‹≈Ï

√apple’≈apple 鱧 «¬√ ÁΔ ‹ª⁄ Á∂ ‘∞’Ó

«ÁμÂ∂ ¡Â∂ «˜Ò∑≈ √ÀÙÈ ‹μ‹ ’√±apple ÂØ∫

«¬√ √ÏßËΔ «Ú√Ê≈apple ͱappleÚ’ «appleÍØapple‡

ÂÒÏ ’ΔÂΔ¢ Íapple Ï≈¡Á «Ú⁄ ⁄ΔÎ

‹√«‡√ √appleÏ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò √≈«Á’

«È√≈apple È∂ «ÂßÈ ÓÀ∫ÏappleΔ ÏÀ∫⁄ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ’appleÁ∂ «¬√ ’∂√ Á≈ √ıÂ

ÈØ«‡√ ÒÀ∫Á∂ Ò≈‘Ωapple ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò ȱß

«¬√ ’∂√ ”⁄ ÁıÒ ÂØ∫ ÓÈ∑ª ’apple

«ÁμÂ≈ «’¿∞∫«’ ¿∞√ ’ØÒ √ı ÈØ«‡√

ÒÀ‰ Á≈ √ß«ÚË≈«È’ ‘μ’ È‘Δ∫ ‘À¢

¿∞È∑ª È∂ BA ‹ÈÚappleΔ Âμ’ √apple’≈apple ÂØ∫

«¬√ √ÏßËΔ «Ú√Ê≈apple ͱappleÚ’ «appleÍØapple‡

ÂÒÏ ’apple Ò¬Δ¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

√≈apple≈ Á∂Ù ‹ÀÈÏ Á∂ ’ÂÒ ’apple’∂

√Ø◊Ú≈apple ‘À¢

«¬√ ’∂√ Á∂ apple≈Ù‡appleΔ Ó‘μÂÚ

¡Â∂ ‹ÈÂ’ ÁÏ≈¡ ’apple’∂ Í∞«Ò√

È∂ ¡≈¬Δ.‹Δ. Íß‹≈Ï Á∂ √ı ‘∞’Óª

«‘ A@ Í∞«Ò√ ÁΔ¡ª ‡ΔÓª

¡Íapple≈ËΔ ÁΔ ÷Ø‹ Ò¬Δ ◊·Â

’ΔÂΔ¡ª «‹√ «Ú⁄ ¡μÂÚ≈Á «Úapple∞μË

’≈appleÚ≈¬Δ ÁÒ, ÷∞¯Δ¡≈ Ïappleª⁄,

√ÍÀÙÒ Ïappleª⁄, «ÚÙ∂Ù Ïzª⁄ ¡Â∂

Î≈«appleß√’ √≈«¬ß√ ¬∂‹ß√Δ Íß‹≈Ï

Ù≈«ÓÒ ‘È¢ ¡μ‹ √≈apple≈ Í≈«’√Â≈È

ı≈√’apple Íß‹≈Ï ÁΔ ‹ÈÂ≈

Í≈«’√Â≈ÈΔ apple≈‹, apple≈‹ÈΔÂ’ ÂßÂapple

¡Â∂ ÍzÙ≈√È ÁΔ È≈’≈ÓΔ “Â∂ ‘ßfi±

Ú‘≈ apple‘∂ ‘È¢ Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

Ù≈‘Ï≈˜ ÙappleΔ¯ ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ √apple’≈apple

鱧 ⁄μÍ‰Δ ”⁄ Èμ’ ‚ØÏ ’∂ ÓappleÈ Ò¬Δ

Ò≈‘È Í≈ apple‘∂ ‘È¢ ¯Ω‹ ‹Ø

Í≈«’√Â≈È ÁΔ ‘Ø∫Á ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ò◊≈Â≈apple «√μË∂ ¡Â∂ ¡«√μË∂ ÂΩapple

(Ï≈’Δ √Î≈ AG ”Â∂)

Í≈apple‡Δ «√apple¯ ¡≈apple¡Àμ√¡Àμ√ ÁΔ ‘Δ

√∞‰ÁΔ ‘À¢ Ï≈’Δ √Ì È±ß Áapple«’È≈apple

’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À ¢

Íß‹≈Ï Á∂ ÒΔ‚apple, ¡’≈ÒΔ ‘؉ ‹ª

’ª◊apple√Δ, Íß‹≈Ï Á∂ «‘μª ȱß

¡‰«‚μ· ’appleÈ ‹ª È∞’√≈È

Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ ”Â∂ Ï‘∞Â∂ Íz∂Ù≈È È‘Δ∫

‘∞ßÁ∂¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÁΔ ’ßÓ ’appleÈ ÁΔ

‹Ø ÙÀÒΔ ‘À ¡Â∂ ¯À√Ò∂ ’appleÈ Á≈ ‹Ø

’∂∫ÁappleΔ«’z „ß◊-ÂappleΔ’≈

¡ÍÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À, ¡’≈ÒΔ¡ª È∂

«’√∂ ¡«‘Ó Ó∞μÁ∂ ¿∞Â∂ ’ÁΔ ÁıÒ

È‘Δ∫ «ÁμÂ≈¢ ‹≈ÍÁ≈ ‘À «’

¡’≈ÒΔ¡ª 鱧 ¡≈͉∂ ‚≈„∂

Ì≈¬ΔÚ≈Ò ÚμÒØ∫ ÏıÙΔ ◊¬Δ ʪ ÁΔ

‘Δ Â√μÒΔ ‘À¢

¡«‹‘∂ ÍÀ∫ÂÛ∂ ¡Â∂ Í‘∞ß⁄ Á∂

ÈÂΔ‹∂ ÚΔ Âª ¡≈ıapple’≈apple «È’ÒÁ∂

‘Δ ‘È¢ ¡’±Ïapple B@AF «Úμ⁄

’∂∫Áapple ÁΔ ◊appleß‡Δ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫’ Ï’≈¬∂ Á∂

(Ï≈’Δ √Î≈ AG ”Â∂)

Ó≈ÎΔ¡≈ «ıÒ≈¯ ‘∞‰ ’≈appleÚ≈¬Δ Á≈ Ú∂Ò≈

¡ÀÂ’Δ∫ ÎappleÚappleΔ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ «Úμ⁄

«‹Ú∂∫ ‘Δ √±apple‹ Á≈ «Èμÿ Ú«Ë¡≈,

ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ÚΔ ÒßÏ∂ «√¡≈Ò

ÁΔ ·≈apple ÂØ∫ Ï≈‘apple ¡≈¿∞∫Á≈ ‹≈«Í¡≈¢

¡’≈ÒΔ ÁÒ Ò¬Δ ·ß„ ÁΔ «¬‘ Ó≈apple,

Ó≈apple⁄ B@AG ÂØ∫ ‘Δ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À¢

«Í¤Ò∂ ’∞fi ‘¯«Â¡ª ÂØ∫ Í≈apple‡Δ ÁΔ

ÒΔ‚apple«ÙÍ È±ß ’¬Δ ¡«‘Ó Ó∞μÁ∂ Ô≈Á

¡≈ ◊¬∂ ‘È- Ì≈Ú∂∫ «¬‘ «Ú’≈√ Á≈

Ó∞μÁ≈ ‘ØÚ∂, ÂÈı≈‘ª Á≈, “◊∞ß‚≈

‡À’√” Á≈, Â∂ ‹ª «Îapple «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ‹ª

«√μ÷ª È≈Ò √ÏßË Ó≈ÓÒ∂¢ «ÚappleØËΔ

«Ëapple √apple◊appleÓ ‘ØÚ∂ ª «¬‘ √Á≈ apple≈‹

Á∂ «‘μ «Úμ⁄ ‘Δ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬√ È≈Ò

√apple’≈apple ÚΔ ÒΔ‘ ¿∞μÂ∂ apple«‘ßÁΔ ‘À Â∂

Ò◊≈Â≈apple ’ßÓ ’appleÁΔ ‘À¢ ¿∞∫‹, √Ø⁄‰

Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ «ÚË≈È √Ì≈

⁄؉ª «Úμ⁄ Â’ÛΔ Ó≈ ÷≈‰ Ó◊appleØ∫

Â’appleΔÏÈ «¬’ √≈Ò Âμ’ ⁄∞μÍ

Úμ‡Δ appleμ÷‰ Ó◊appleØ∫ ‘∞‰ «¬μ’ÁÓ

¡’≈ÒΔ¡ª «Úμ⁄ «¬‘ ‹˜Ï≈

¡≈«¬¡≈ «’μÊØ∫Õ ¡≈ıapple «¬‘ √ÚÀ-

ÌappleØ√≈ ‹≈◊‰ Á≈ ‘ΔÒ≈-Ú√ΔÒ≈

’Δ ‘ÀÕ Ù≈«¬Á ¡’≈ÒΔ¡ª ‘μÊ

’ª◊apple√ √apple’≈apple ÁΔ ’Ø¬Δ ’Ó˜Øapple È√

¡≈ ◊¬Δ ‘À¢ Áapple¡√Ò, apple≈‹ √apple’≈apple

ÚμÒØ∫ «Í¤Ò∂ ’∞fi Ó‘Δ«È¡ª ÁΩapple≈È

√ßÌ≈ÚΔ «√¡≈√Δ ı«apple¡ª √ÏßËΔ

ÚappleÂΔ apple‰ÈΔÂ’ «„μÒ ÚΔ

«ÚappleØËΔ¡ª 鱧 ÓΩ’≈ Á∂‰ Ò¬Δ

«˜ßÓ∂Ú≈apple ‘À¢ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂

ÍzË≈È √∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒ, ‹Ø «¬√

Ú∂Ò∂ ¡≈͉∂ «√¡≈√Δ ’appleΔ¡apple ÁΔ √Ì

ÂØ∫ Úμ‚Δ Í¤≈Û Á∂ ÁΩapple «Úμ⁄Ø∫ Òßÿ

apple‘∂ ‘È, ¡≈͉∂ «ÚappleØËΔ¡ª 鱧 ÿ∂appleÈ

Á≈ ’Ø¬Δ ÓΩ’≈ ‘μÊØ∫ È‘Δ∫ ◊∞¡≈ apple‘∂¢

¿∞∫‹, √∞÷ÏΔapple «√ßÿ Ï≈ÁÒ ÚμÒØ∫

√apple’≈apple ÁΔ ’≈apple‹Íz‰≈ÒΔ «Úμ⁄

’μ„Δ¡ª ı≈ÓΔ¡ª ¡Â∂ Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂

ÁØÙª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ‘≈Ò≈ Á∂

’ÛÚ≈‘‡ ÁΔ «√¡≈√Â

ÍÃË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ÚμÒØ∫

Ï∞μËÚ≈apple 鱧 ÒØ’ √Ì≈ Â∂ apple≈‹ √Ì≈

«Úμ⁄ «Á÷≈¬Δ Íμ÷Í≈ÂΔ ‘μ·ËappleÓΔ

Ì≈appleÂΔ apple≈‹√Δ ÍzÏßË «Úμ⁄

«ÙÙ‡≈⁄≈appleΔ «appleÙÂ∂ ⁄≈’ ‘؉ ÁΔ

«ÈÙ≈ÈΔ ‘À¢ apple≈Ù‡appleÍÂΔ Á∂ Ì≈ÙÈ

Ï≈apple∂ ËßÈÚ≈Á ÓÂ∂ ¿∞μÂ∂ ÁØÚ≈∫ √ÁÈ≈∫

«Úμ⁄ ‘Ø¬Δ Ï«‘√ Á≈ ‹Ú≈Ï «Áß«Á¡≈∫

√zΔ ÓØÁΔ È∂ ‹Ø apple∞μı ¡Í‰≈«¬¡≈, ¿∞‘

‹ß◊Δ ÙÏÁ≈ÚÒΔ «Úμ⁄ “’ÀÁΔ È‘Δ∫

ω≈¿∞‰∂, Á∞ÙÓ‰ Á≈ √¯≈«¬¡≈ ’appleØ“

Ú≈ÒΔ apple‰ÈΔÂΔ Á≈ Ó∞˜≈‘apple≈ √Δ¢

¡«‹‘Δ apple‰ÈΔÂΔ, ÒØ’ÂßÂapple ÁΔ

«√‘Â Ò¬Δ ⁄ß◊Δ È‘Δ∫ ÓßÈΔ ‹≈

√’ÁΔ¢ «¬‘ √apple’≈apple Â∂ «ÚappleØËΔ «Ëapple

Áapple«Ó¡≈È ‡’apple≈¡ 鱧 «√ıapple ”Â∂ ÒÀ

‹≈∫ÁΔ ‘À ¡Â∂ Á∞ÚμÒ≈ apple≈ÏÂ≈ Â∂

√«‘ÔØ◊ ıÂÓ ’apple «ÁßÁΔ ‘À¢ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ Á∂ ÍzÙß√’≈∫ Ò¬Δ ÁØÚ≈∫ √ÁÈ≈∫

«Úμ⁄ √zΔ ÓØÁΔ ÁΔ¡≈∫ Â’appleΔapple≈∫

“Ï≈’Ó≈Ò“ √È; ÂÈ˜Δ¡≈, ‹∞fi≈apple±,

Ï∂apple«‘Ó, ’apple±apple ¡Â∂ ’≈∫◊apple√ 鱧 «’√∂

ÚΔ Íμ÷ ÂØ∫ È≈ ÏıÙ‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫¢

¿∞È∑≈∫ Á≈ «ÈÙ≈È≈ «√apple¯ ’≈∫◊apple√

apple‘Δ, Ï≈’Δ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ȱß

¿∞È∑≈∫ È∂ È≈∫-Ó≈Âapple ‘Δ Í∞«‰¡≈¢ «¬‘

¡◊ÒΔ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫ Ò¬Δ

Íz⁄≈apple Ó∞«‘ßÓ Á≈ ¡≈◊≈˜ √Δ¢ È≈Ò

‘Δ «¬√ È∂ ¿∞√ Ó∞«‘ßÓ ÁΩapple≈È ˆÀapple-

«‘˜ΔÏΔ ‘Ó«Ò¡≈∫ Â∂ ‹∞ÓÒ∂Ï≈˜Δ

Á≈ Ó∞μ„ ÚΔ ÏßÈ∑ «ÁμÂ≈¢

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÁΔ¡≈∫ ‹∞fi≈apple±

Â’appleΔapple≈∫ 鱧 «¬μ’ ‘Øapple «Íz˜Ó «Úμ⁄Ø∫

Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À : «¬‘ ÓØÁΔ

√apple’≈apple Á∂ ‘∞‰ Â’ Á∂ «apple’≈apple‚ Ï≈apple∂

«Ú¡ß◊ 鱧 ¡μ÷Ø∫-ÍappleØ÷∂ ’appleÈ≈

Ó∞Ù«’Ò ‘À¢ ¿∞‘ ¡√ÍÙ‡Â≈,

Ï∂È∂ÓΔ¡ª ¡Â∂ Á∞apple-«Ú‘≈apple Ú≈Ò∂

Ó≈Ó«Ò¡ª ¿∞μÂ∂ ¿∞‘Δ «Ó‘‰∂ Ó≈apple apple‘∂

‘È «‹‘Û∂ ¿∞È∑ª Á∂ ¿∞μÍ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

‘∞ß«Á¡ª ‹ª ’«‘ Ò˙ «’ apple≈‹ Á∂

“¡√ÒΔ” Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Ú‹Ø∫

«Ú⁄apple«Á¡ª ı∞Á ¿∞È∑ª 鱧 Úμ‹Á∂ apple‘∂

‘È¢ «¬‘ ¿∞‘Δ Ó∞μÁ∂ ‘È «‹‘Û∂ Ú؇ª

Í≈¿∞‰ Ú∂Ò∂ ÒØ’ª Á∂

ÓȪ ¿∞Â∂ ¤≈¬∂ ‘ج∂

• ’∞Ò‹Δ ÏÀ∫√

√È- apple∂ ÷‰È, ◊∞ß‚≈

‡À’√ ¡Â∂ Ùapple≈Ï Ó≈¯Δ¡≈¢ «¬√ √Ì

’∞fi Á∂ Áapple«Ó¡≈È «¬’ Íμ÷ ˜apple±apple ‘À,

«‹√ “Â∂ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ˜apple±apple

«¬Âapple≈˜ ‹ÂÒ≈ √’Á≈ ‘À- ¿∞‘ «¬‘

‘À «’ ’ª◊apple√ 鱧 Ó≈¯Δ¡≈

“«√apple‹‰≈“, «¬√ Á∂ √Ó∞μ⁄∂ Â≈‰∂-

Ï≈‰∂ 鱧 ÿÛÈ ¡Â∂ Ì≈¬Δ-

ÌÂΔ‹≈Ú≈Á Ó∞Â≈Ï’ ⁄μÒ‰ Ò¬Δ

Ï‘∞ÂΔ «Ó‘È ȑΔ∫ ’appleÈΔ Í¬Δ¢

¡≈ıappleΔ È≈‹≈«¬˜ È≈’∂ Âμ’ ¿∞È∑ª ȱß

√≈apple≈ ’∞fi ’ΔÂ≈-’apple≈«¬¡≈ ‘Δ «ÓÒ

«◊¡≈¢ ’ª◊apple√ 鱧 «√apple¯ «¬’

’≈apple‹ ‘Δ ’appleÈ≈ «Í¡≈, ¿∞‘ √Δ

¡≈͉∂ ‘Ó≈«¬ÂΔ¡ª 鱧 ÚμË Ò≈‘≈

Á∂‰ Ò¬Δ ¡’≈ÒΔ √ÓappleÊ’ª Á∂ ʪ

”Â∂ ÷Û∑∂ ’appleÈ≈¢ ’∞fi ’∂√ª «Úμ⁄

‹ÈÂ’ √ßÚ≈Á Á≈ apple∞ı ÏÁÒ‰

Ú≈Ò≈ ÍÀ∫ÂÛ≈ √È¢ Ì≈‹Í≈ Á∂

«√¡≈√Δ ÍzÏßË’ ‹ÈÂ≈ ÁΔ ÈϘ,

’ª◊apple√ È≈ÒØ∫ «Ï‘Âapple ‡‡ØÒ‰≈

‹≈‰Á∂ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÍÂ≈ ‘À «’

¡≈Ó ÒØ’≈∫ ÁΔ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÍzÂΔ

apple≈«¬ ÏÁÒ apple‘Δ ‘À¢ ÒØ’ «¬√ √apple’≈apple

ÁΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ Ï≈apple∂ √∞¡≈Ò ’appleÈ

Òμ◊∂ ‘È¢ ¿∞‘ ¡ÀÒ≈Ȫ Â∂ ¡ÓÒ

«Ú⁄Ò≈ ¡ßÂapple Ó≈͉ Òμ◊∂ ‘È¢ ¿∞‘

‹∞Ó«Ò¡ª Â∂ ‹∞◊≈Ûª Á≈ √μ⁄ ‹≈ȉ

ÁΔ «‹«◊¡≈√≈ ÚΔ Íz◊‡≈¿∞‰ Òμ◊∂

‘È¢ «‹√ Ó∞‘≈˜ “Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂

ÒØ’ª 鱧 ı≈√ ÂΩapple “Â∂ «Èapple≈Ù ’ΔÂ≈

‘À, ¿∞‘ ‘À Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ¢ Òμ÷ª ÈÚΔ¡ª

ÈΩ’appleΔ¡ª ÍÀÁ≈ ’appleÈ Á≈ Ú≈¡Á≈

Í’Ω«Û¡ª Ú≈ÒΔ apple∂‘ÛΔ “Â∂ ¡≈ ’∂

¡‡’ «◊¡≈ ‘À¢ ¡«‹‘∂ ÚappleÂ≈apple∂

’≈appleÈ √Ú≈Ò Âª ¿∞ÌappleÈ∂ ‘Δ ‘È;

¿∞∫◊ÒΔ¡ª ÚΔ ¿∞μ·‰◊Δ¡ª¢

Áapple¡√Ò, ¿∞∫◊ÒΔ¡ª ª Ì≈‹Í≈ Á∂

¡ßÁappleØ∫ ÚΔ ¿∞μ·‰ Òμ◊Δ¡ª ‘È Â∂

Ì≈¬ΔÚ≈Òª ÁΔ¡ª √¯ª «Úμ⁄Ø∫ ÚΔ¢

’Ø¬Δ ÚΔ √apple’≈apple ‘ØÚ∂, ¿∞√ Á≈

«ÚappleØË ‘؉≈ ‘Δ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬‘Δ Âª

‹Ó‘±appleΔ Â√μÚapple ‘À¢ ‹Ø √μÂ≈ «Úμ⁄ ‘À,

¿∞√ 鱧 ¡≈͉∂ ’ßÓª Ò¬Δ ‹Ú≈ÏÁ∂‘

‘؉≈ ÍÀ∫Á≈ ‘À ¡Â∂ ¡≈͉∂ «apple’≈apple‚

ÍzÂΔ √¯≈¬Δ ÚΔ Á∂‰Δ ‘Δ ÍÀ∫ÁΔ ‘À¢

«‹‘Û≈ «ÚappleØËΔ «Ëapple «Úμ⁄ ‘À, ¿∞√ ȱß

È∞’√ Òμ̉ ‹ª ÿÛÈ Á≈ ‘μ’

Ï∞«È¡≈ÁΔ ÂΩapple ”Â∂ ‘≈√Ò ‘∞ßÁ≈ ‘À¢

ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª 鱧 ‘∞‰ √≈Ò ’∞ Á≈

√Óª apple«‘ «◊¡≈ ‘À, «¬√ Ò¬Δ

(Ï≈’Δ √Î≈ AG ”Â∂)

Í∞apple≈‰∂ Ò≈ÌÍ≈ÂappleΔ¡ª 鱧 ÚΔ ¿∞√∂

Âapple∑ª Ïapple’apple≈apple appleμ«÷¡≈ «◊¡≈, ‹Á

Âμ’ ¿∞‘ ωÁ≈ «‘μ√≈ ¡Á≈ ’appleÁ∂

apple‘∂¢ ’ª◊apple√Δ √ÓappleÊ’ª È∂ ’∞fi ’∂√ª

«Úμ⁄ ¡≈͉≈ «‘μ√≈ ÚË≈¿∞‰ Á≈

Â∞appleß ‘ΔÒ≈ ’ΔÂ≈¢ «¬√ ÁΔ Â≈˜≈

«Ó√≈Ò Ï«·ß‚≈ Â∂Ò √ØË’ ’≈apple÷≈È∂

”Â∂ “◊∞ß‚≈ ‡À’√” ÁΔ ¿∞◊apple≈‘Δ ‘À,

«‹μÊ∂ ¡’≈ÒΔ¡ª Á∂ apple≈‹ ÁΔ Â∞ÒÈ≈

«Úμ⁄ «¬√ È≈‹≈«¬˜ ¿∞◊apple≈‘Δ Á∂

Ì≈¡ ⁄≈apple ◊∞‰ª Âμ’ ÚË≈ «ÁμÂ∂

◊¬∂¢ È«Ù¡ª ¡Â∂ ◊À∫◊√‡appleª 鱧 ¤μ‚

’∂, «Í¤Ò∂ «¬μ’ √≈Ò ÁΩapple≈È ÒØ’

ÓȪ «Úμ⁄ ‘apple Âapple∑ª Á∂ ’∞ÁappleÂΔ ¡Â∂

Ó≈ÒΔ Ú√Δ«Ò¡ª ¿∞Â∂ Ó≈¯Δ¡≈ ÁΔ

ÚËÁΔ √appleÁ≈appleΔ Ï≈apple∂ ÍÀÁ≈ ‘جΔ

Á«‘Ù «Úμ⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «¬√

Âapple∑ª Á∂ ’≈appleØÏ≈appleª 鱧 ⁄Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ

Ï‰Δ¡ª ÈΔÂΔ¡ª «Úμ⁄ ‹ª ª

’Ø¬Δ ÂÏÁΔÒΔ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ,

Â∂ ‹ª «Îapple «¬‘ Ï∂¡√apple apple‘Δ¡ª¢

Ò≈«¬√À∫√ Â∂ Íapple«Ó‡ Íz«’«apple¡≈

È≈Ò ⁄Ò≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ √≈apple∂

’≈appleØÏ≈appleª, «‹È∑ª «Úμ⁄ apple∂Â,

‡appleª√ÍØapple‡, ’∂ÏÒ Â∂ Ùapple≈Ï Ù≈ÓÒ

‘È, Á≈ Ïμ√ «¬‘Δ ‘≈Ò √Δ¢ Ó∞È≈¯≈

ÚË≈¿∞‰ ÁΔ ’Ú≈«¬Á ‹≈appleΔ apple‘Δ,

«Îapple «¬‘ Ì≈Ú∂∫ ÒØ’≈¬Δ Á∂ «√apple ÂØ∫ √Δ

‹ª √apple’≈appleΔ Ê≈ÍÛ∂ È≈Ò¢ «¬√ √≈apple∂

ÚappleÂ≈apple∂ ÁΩapple≈È Í∞ÒΔ√ ÁΔ Ì±«Ó’≈

Ï∂‘μÁ Ùμ’Δ apple‘Δ ‘À, «’¿∞∫‹Ø Í∞ÒΔ√

ÁΔ ÓÁÁ ÂØ∫ «ÏȪ ¡«‹‘Δ¡ª

’≈appleÚ≈¬Δ¡ª ¿∞∫‹ ‹≈appleΔ appleμ÷‰Δ¡ª

√ßÌÚ È‘Δ∫¢ √±Ï∂ Á∂ ¡≈¬ΔÍΔ¡Àμ√

’∂‚apple 鱧 «Í¤ÒΔ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈

√apple’≈apple È∂ ¡≈͉∂ apple≈‹√Δ «‘μª

ı≈Âapple ¡≈͉∂ Ó∞Â≈Ï’ „≈Ò «Ò¡≈

¡Â∂ «Îapple «¬√ 鱧 ¡≈͉∂ „ß◊ È≈Ò

Úapple«Â¡≈¢ «˜Ò∑≈ ÍμËapple ”Â∂ «¬È∑ª ‘Δ

(Ï≈’Δ √Î≈ AG ”Â∂)

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


5 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

¡ßÈ≈ ‘∞‰ «’√≈È≈∫ Ò¬Δ ’appleÈ◊∂

¡ßÁØÒÈ, ÓØÁΔ √apple’≈apple 鱧 ⁄∂Â≈ÚÈΔ

• ÎappleΔÁ≈Ï≈ÁÕ √Ó≈‹√∂ÚΔ ¡ßÈ≈

‘˜≈apple∂ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡◊Ò∂ BC

Ó≈apple⁄ ÂØ∫ «Îapple apple≈ÓÒΔÒ≈ ÓÀÁ≈È

«Úμ⁄ ËappleÈ∂ ”Â∂ ÏÀ·‰◊∂¢ ¿∞È∑ª Á≈

¡ßÁØÒÈ «’√≈Ȫ È≈Ò ‘Ø apple‘∂

¡«È¡ª «÷Ò≈Î ‘ØÚ∂◊≈¢ ‘˜≈apple∂ È∂

«’‘≈, √apple’≈apple √≈鱧 ⁄≈‘∂ ‹∂Ò∑ «Úμ⁄

√∞μ‡ Á∂Ú∂, ¡√Δ∫ ‹∂Ò∑ª ÂØ∫ ‚appleÈ Ú≈Ò∂

È‘Δ∫ ‘ª¢ ¡√Δ∫ Í«‘Òª ÁØ Ú≈apple ‹∂Ò∑

◊¬∂ ª Ó‘≈apple≈Ù‡apple ÁΔ √apple’≈apple

«‚μ◊ ◊¬Δ Â∂ «¬μ’ Ú≈apple ÓÈÓØ‘È

«√ßÿ ÁΔ ’∂∫Áapple «Úμ⁄ √apple’≈apple Á≈

ÍÂÈ ‘Ø «◊¡≈¢ ‘‹≈apple∂ È∂ Ï‹‡

«Úμ⁄ ¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ ÚμÒØ∫ «’√≈Ȫ ȱß

‚∂„ ◊∞‰≈ √ÓappleÊÈ Ó∞μÒ Á∂‰ ÁΔ

HEATHROW

CONCRETE

apple≈‹«ÚøÁapple «√øÿ «√Ë»

Òø‚È ÁΔ ÓÙ‘»apple

’Ω∫ø’appleΔ‡ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

’øÍÈΔÕ appleÀ‚Δ«Ó’√ ’Ω∫ø’appleΔ‡,

√¥Δ‡, Î≈«¬Úapple ◊Ò≈√ √¥Δ‡

ÁΔ ‘apple Âapple∑ª ÁΔ ÒØÛ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á appleº÷ØÕ

020 8574 0001

07778 707 171

◊μÒ Ï≈apple∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª 鱧 ÈΔÂΔ

¡ÔØ◊ ÁΔ ◊μÒ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ √Δ,

THE

READY

MIX

CONCRETE

SPECIALISTS

email : heathrowconcrete@gmail.com

www. heathrow concrete ltd.com

‘«appleøÁapple «√øÿ √appleª

ª ‘Δ «¬√ ◊μÒ È±ß Ï‹‡ «Úμ⁄

Ù≈ÓÒ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ¢

‘‹≈apple∂ È∂ √apple’≈apple ÂØ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ «’ ‹Ø

«’√≈È F@ √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple Í≈apple ’apple

⁄∞μ’≈ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ ÿapple «Úμ⁄ apple∞˜◊≈apple

Á≈ ’Ø¬Δ √≈ËÈ È‘Δ∫, √apple’≈apple ¿∞√

鱧 E@@@ apple∞ͬ∂ ‘apple Ó‘ΔÈ∂ ÍÀÈÙÈ

Á∂Ú∂¢ BC Ó≈apple⁄ Âμ’ «¬√ Ùapple ȱß

√apple’≈apple ÓßÈ ÒÀ∫ÁΔ ‘À ª ¡ßÁØÒÈ

È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

√apple’≈apple ‹Á ¿∞ÁÔØ◊ÍÂΔ¡ª Á≈

’apple˜ Ó≈Î ’apple √’ÁΔ ‘À ª «Îapple

÷±È Í√ΔÈ≈ Ú‘≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «’√≈Ȫ

Á≈ ’apple˜ Ó≈Î ’appleÈ «Úμ⁄ ¿∞È∑ª ȱß

’Δ Íz∂Ù≈ÈΔ ‘ÀÕ

«Ïz‡∂È «Úμ⁄ «Ï‡’∞¡≈«¬È ”Â∂ ÈÚΔ∫ √ıÂ≈¬Δ

Òß‚ÈÕ ¡ÓappleΔ’≈ ÂØ∫ «Íμ¤Ø∫ «Ïz‡∂È È∂ ’zÀ«‚‡ ’≈apple‚ È≈Ò

«Ï‡’∞¡≈«¬È ÁΔ ÷appleΔÁ ¿∞Â∂ appleØ’ Ò≈ «ÁμÂΔ ‘À¢ Ò≈«¬‚√

ÏÀ∫«’◊ ◊apple∞μÍ, ‘ÀÒΔÎÀ’√, ÏÀ∫’ ¡≈Î √’≈‡ÒÀ∫‚, ¡ÀÓ ÏΔ

¡ÀÈ ¬∂ ¡Â∂ Ô’ΔÈΔ apple±Í È≈Ò Ò≈«¬‚√ È∂ ◊≈‘’≈∫ ȱß

’zÀ«‚‡ ’≈apple‚ È≈Ò «Ï‡’∞¡≈«¬È ÷appleΔÁ‰ ÂØ∫ appleØ’ «ÁμÂ≈

‘À¢ Ò≈«¬‚√ ÏÀ∫«’ß◊ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ È∂ Áμ«√¡≈ «’

«’z͇ؒappleß√Δ˜ ÁΔ ÷appleΔÁ È≈Ò ‹∞Û∂ ’zÀ«‚‡ ’≈apple‚ ÒÀ‰-

Á∂‰ 鱧 ¡√Δ∫ √ÚΔ’≈apple È‘Δ∫ ’apple apple‘∂¢ «¬√ ’appleß√Δ «Úμ⁄

«ÈÚ∂Ù ’appleÈ ÂØ∫ ¡≈͉∂ ÒØ’≈∫ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ «Ïz‡∂È Á∂

ÏÀ∫’≈∫ È∂ Í«‘Ò≈ ’ÁÓ ¿∞·≈«¬¡≈ ‘À¢ «¬√ 鱧 ÷appleΔÁ‰ Á∂

Ò≈Ò⁄ «Úμ⁄ ÒØ’ ’apple˜≈ ÒÀ∫Á∂ ‘È Â∂ ’apple˜Á≈apple ωÁ∂ ‹≈

apple‘∂ ‘È, ‹Ø «⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘À¢ √≈Ò B@AG «Úμ⁄

«Ï‡’∞¡≈«¬È ÁΔ ’ΔÓ ‹ÈÚappleΔ «Úμ⁄ Ò◊Ì◊ H@@

‚≈Òapple ÂØ∫ ÚË ’∂ √ÂßÏapple «Úμ⁄ AI,GHC ‚≈Òapple ‘Ø ◊¬Δ¢

«‹Ú∂∫ «‹Ú∂∫ «¬√ Á≈ Ó∞μÒ ÚËÁ≈ «◊¡≈, appleÚ≈«¬ÂΔ

«ÈÚ∂Ù’≈∫ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ Â’ÈΔ’Δ √Ófi appleμ÷‰ Ú≈Ò∂

ÒØ’≈∫, ‹Ø ‹ÒÁΔ ÍÀ√≈ ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È, Á≈ «Ë¡≈È

«¬√ ÚμÒ ¡≈’apple«Ù ‘Ø«¬¡≈¢ «Îapple ¡◊Ò∂ Ó‘ΔÈ∂

«Ï‡’∞¡≈«¬È ÁΔ ’ΔÓ «‚μ◊ ◊¬Δ¢ ’≈appleÈ √ÍμÙ‡ È‘Δ∫

‘À, Íapple «¬‘ «’z͇ؒappleß√Δ ÁΔ ¡√«ÊappleÂ≈ Á≈ «¬μ’ ’·Øapple

’≈appleÈ √Δ¢

«Ï‡’∞¡≈«¬È ‘∞‰ «√appleÎ H@@@ ‚≈Òapple ÂØ∫ ‘∂·≈∫ ‘À

¡Â∂ ÏÀ∫’ ¡≈͉∂ ◊≈‘’≈∫ Ò¬Δ «⁄ß ‘È¢ ¡À⁄ ¡À√ ÏΔ

√Δ, Ï≈apple’Ò∂‹, √Àȇ∂∫‚apple ¡Â∂ Î√‡ ‚≈«¬appleÀ’‡apple È≈Ò

’zÀ«‚‡ ’≈apple‚ ÂØ∫ «Ï‡’∞¡≈«¬È ÒÀ‰-Á∂‰ “Â∂ ¡≈͉Δ

ÓΩ‹±Á≈ √«ÊÂΔ √ßÏßËΔ Í∞쫤¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ Ï≈apple’Ò∂‹ Á∂

◊≈‘’≈∫ Ò¬Δ «¬‘ «¬μ’ ¡≈Ó ÚÍ≈apple ‘À¢ ¿∞√ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ È∂

«’‘≈ «’ ¡√Ò «Úμ⁄ Ô± ’∂ «Úμ⁄ ◊≈‘’ ¡≈͉∂

Ï≈apple’Ò∂‹ ‚À«Ï‡ ’≈apple‚ ¡Â∂ Ï≈apple’Ò∂‹ ’zÀ«‚‡ ’≈apple‚

ÁØÚ≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ «’z͇ؒappleß√Δ È±ß ‹≈«¬˜ apple±Í È≈Ò ÷appleΔÁ‰

Ò¬Δ ’apple √’Á∂ ‘È¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈, ¡√Δ∫ ’zÀ«‚‡ ¡Â∂ «’√∂

Ùμ’Δ ÒÀ‰-Á∂‰ 鱧 appleØ’‰ Â∂ ’zÀ«‚‡ ‹Ø«÷Ó “Â∂ Șapple appleμ÷∂

‘ج∂ ‘≈∫¢

¡ÓappleΔ’≈ «Úμ⁄ «ÚμÂΔ √ß√Ê≈Ú≈∫ È∂ «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ «¬μ’

Ïapple≈Ïapple ’ÁÓ ¿∞·≈«¬¡≈¢ «apple√’ Á∂÷Á∂ ‘ج∂ ÏÀ∫’ ¡≈Î

¡ÓappleΔ’≈, ‹∂ ÍΔ Ó≈apple◊È ⁄∂√ ¡Â∂ «√‡Δ ◊apple∞μÍ ÚμÒØ∫

‹≈appleΔ ’zÀ«‚‡ ’≈apple‚ È≈Ò «Ï‡’∞¡≈«¬È ÷appleΔÁ‰ ÁΔ

Í≈ÏßÁΔ ‘À¢ «¬√ √Ó∂∫ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple Á∂ «√¡≈√Δ ¡≈◊± «¬‘

ÍÂ≈ ’appleÈ Ò¬Δ ‘μÊ-ÍÀapple Ó≈apple apple‘∂ ‘È «’ ¿∞È∑≈∫ Á∂

È≈◊«apple’≈∫ ÁΔ appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ ’Δ «ÈÔÓ ‘À¢ «Ïz‡∂È ÁΔ

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÊÀapple∂√≈ Ó∂ È∂ Á≈ÚØ√ «Úμ⁄ «ÚÙÚ ¡≈apple«Ê’

Óß⁄ “⁄ «’‘≈ √Δ «’ «Ï‡’∞¡≈«¬È Úapple◊Δ «’z͇ؒappleß√Δ˜

È±ß Ï‘∞ ◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, «’¿∞∫«’ «¬√

ÁΔ ÚappleÂØ∫ ¡Íapple≈ËΔ Íz«ÚappleÂΔ Á∂ ÒØ’≈∫ Ú≈ÒΔ ‘؉≈ Ù∞apple∞ ‘Ø

⁄∞μ’≈ ‘À¢ «¬√ ÁΩapple≈È Áμ÷‰ ’ØappleΔ¡≈ È∂ «’z͇ؒappleß√Δ Á∂

ÚÍ≈apple 鱧 √Δ«Ó ’appleÈ Á∂ «ÈÔÓ Ò≈◊± ’appleÈ Á∂ Ï≈˜≈apple

鱧 ’߇appleØÒ ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ ‘À¢

«’Ó ÚμÒØ∫ Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

鱧 «Í˙∫◊Ô≈∫◊ ¡≈¿∞‰ Á≈ √μÁ≈

«√˙Ò, ¿∞μÂappleΔ ’ØappleΔ¡≈ Á∂

apple≈Ù‡appleÍÂΔ «’Ó ‹Ø∫◊-¿∞È È∂

Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ Á∂ ‘Óapple∞ÂÏ≈ Ó±È

‹∂«¬-«¬È 鱧 ÂΔ‹∂ ¡ßÂapple-’ØappleΔ¡È

√ßÓ∂ÒÈ Ò¬Δ «Í˙∫◊Ôª◊ ¡≈¿∞‰ Á≈

√μÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ «¬‘ √μÁ≈ «’Ó ÁΔ

ÌÀ‰ «’Ó ÔØ-‹Ø∫◊ ÚμÒØ∫ Ó±È È≈Ò

«√˙Ò Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ÍÀÒ∂√ “⁄

«¬«Â‘≈√’ «ÓÒ‰Δ ÁΩapple≈È «ÁμÂ≈

«◊¡≈¢ «’Ó ÔØ-‹Ø∫◊ ¡Â∂ «’Ó

ÔØ∫◊-ÈÀÓ √appleÁ apple∞μ ¿∞Òß«Í’√ Ò¬Δ

¿∞μÂappleΔ ’ØappleΔ¡≈ Á≈ Ú¯Á ÒÀ ’∂

«√˙Ò ◊¬∂ ‘ج∂ ‘È¢ AIE@ “⁄

’ØappleΔ¡È ‹ß◊ Ó◊appleØ∫ «Í˙∫◊Ôª◊ Á∂

Ú¯Á Á≈ Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ “⁄ «¬‘

Í«‘Ò≈ ÁΩapple≈ ‘À¢ Áμ÷‰Δ ’ØappleΔ¡≈ Á∂

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ó«‘Ò Á∂ Âapple‹Ó≈È È∂

«’‘≈ «’ «’Ó ÔØ-‹Ø∫◊ È∂ Ó±È È±ß

¯ΩappleΔ ¿∞μÂappleΔ ’ØappleΔ¡≈ ¡≈¿∞‰ Á≈ √μÁ≈

«ÁμÂ≈ ‘À¢ Ó±È È∂ ¡ßÂapple-’ØappleΔ¡È

√ßÓ∂ÒÈ Ò¬Δ ÒØÛΔ∫Á∂ ‘≈Ò≈Â

ω≈¿∞‰ Á≈ «˜’apple ’ΔÂ≈¢ Áμ÷‰Δ

’ØappleΔ¡≈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ È∂ ¿∞μÂappleΔ

’ØappleΔ¡≈ 鱧 ¡ÓappleΔ’≈ È≈Ò Ú≈appleÂ≈

Ù∞apple± ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ “Â∂ ˜Øapple «ÁμÂ≈¢

ÁØÚ∂∫ ’ØappleΔ¡≈ Á∂ ¡≈◊±¡ª Áapple«Ó¡≈È

¯Ω‹Δ ‘ÓÒ∂ ’≈appleÈ È∞’√≈È∂ ◊¬∂

√apple±Í≈∫ ÁΔ √≈∫Ì √ßÌ≈Ò Ò¬Δ ’ßÓ Ù∞apple±

¡ß«ÓzÂ√appleÕ ‹±È AIHD «Ú⁄ √zΔ

‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï ”Â∂ ‘ج∂ ÎΩ‹Δ

‘ÓÒ∂ Ú∂Ò∂ Íz’≈ÙÓ≈È ◊∞apple± ◊zßÊ

√≈«‘Ï Á∂ √apple±Í, «‹√ 鱧 ◊ØÒΔ

Òμ◊Δ √Δ, ÁΔ √ªÌ √ßÌ≈Ò Ò¬Δ

¡μ‹ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÚÒØ∫ Ó≈«‘appleª

ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ’ßÓ Ù∞apple± ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À¢

«¬√ Í≈ÚÈ √apple±Í «Ú⁄ ◊ØÒΔ

Òμ◊‰ È≈Ò √apple±Í ÁΔ «‹ÒÁ ÂØ∫ ÒÀ

’∂ BI@ ÍßÈ∂ ÍzÌ≈«Ú ‘ج∂ √È¢

«¬√ Í≈ÚÈ √apple±Í 鱧 ÎΩ‹Δ ‘ÓÒ∂ ÁΔ

«ÈÙ≈ÈΔ Ú‹Ø∫ √ßÌ≈Ò ’∂ appleμ«÷¡≈

‹≈Ú∂◊≈¢ «¬√ √ÏßËΔ √ªÌ √ßÌ≈Ò

ÁΔ √∂Ú≈ Ï≈Ï≈ ÏÒ«ÚßÁapple «√ßÿ

‘‹±apple √≈«‘Ï Ú≈«Ò¡ª ÚÒØ∫

Ó≈«‘appleª apple≈‘Δ∫ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

«¬√ ÓΩ’∂ √zΔ ¡’≈Ò Âı Á∂

‹Ê∂Á≈apple «◊¡≈ÈΔ ◊∞appleÏ⁄È «√ßÿ,

√zΔ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï Á∂ Ó∞÷ ◊zßÊΔ

«◊¡≈ÈΔ ‹◊Â≈apple «√ßÿ, ÙzØÓ‰Δ

’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ

ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò , √zΔ ¡’≈Ò Âı Á∂

Ó∞÷ ◊zßÊΔ «◊¡≈ÈΔ ÓÒ’Δ «√ßÿ,

Ó∞÷ √’μÂapple ‚≈. apple±Í «√ßÿ Â∂ ‘Øapple

‘≈˜apple √È¢‚≈. apple±Í «√ßÿ È∂

Áμ«√¡≈ «’ «¬√ Í≈ÚÈ √apple±Í ÁΔ

¡«Â ¡≈Ë∞«È’ „ß◊ ÂappleΔ’∂ È≈Ò

√ªÌ √ßÌ≈Ò ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ, «‹√

È≈Ò «¬√ ÁΔ «Áμ÷ ÚΔ ’≈«¬Ó

apple‘∂◊Δ¢ «¬√ ÁΔ «‹ÒÁ «Ú⁄Ø∫ ◊ØÒΔ

Á≈ «ÈÙ≈È «Á÷≈¬Δ Á∂Ú∂◊≈ Íapple

Íß«È¡ª ÁΔ ¿∞Óapple ‘Øapple ÒßÓΔ ‘Ø

‹≈Ú∂◊Δ¢ «¬‘ «ÚÙ∂Ù ’≈◊˜

«ÚÁ∂Ù ÂØ∫ Óß◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À

«’Ó⁄Δ (’ØappleΔ¡È ÍμÂ≈ ◊ØÌΔ Á≈

¡≈⁄≈apple) ¡Â∂ ⁄ΩÒª ÁΔ Ï‰Δ Ùapple≈Ï

ÚappleÂ≈¬Δ ◊¬Δ ¡Â∂ ¿∞‘ «ÂßÈ

ÿß«‡¡ª Âæ’ ◊μÒÏ≈ ’appleÁ∂ apple‘∂¢

Ó±È Á∂ Âapple‹Ó≈È È∂ «’‘≈ «’ ÏÒ±

‘≈¿±√ “⁄ ÏÀ·’ ÁØ√Â≈È≈ Ó≈‘ΩÒ “⁄

‘Ø¬Δ¢ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 ¿∞Òß«Í’ Á∂

¿∞Áÿ≈‡ÈΔ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È ÚΔ ÁØÚ∂∫

«Ëappleª Á≈ ¡≈‘ÓØ √≈‘Ó‰≈ ‘Ø«¬¡≈

¡Â∂ Ó±È È∂ ÔØ-‹Ø∫◊ È≈Ò ÁØ Ú≈apple

‘μÊ «ÓÒ≈¬∂¢ ¿∞Ëapple ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ ¿∞Í

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ó≈¬Δ’ ÍÀ∫√ ÷≈ÓØÙ ÏÀ·∂

«¬‘ Ș≈apple≈ Á∂÷Á∂ apple‘∂¢

‹±È AIHD Á∂ ÎΩ‹Δ ‘ÓÒ∂ √Ó∂∫ È∞’√≈È∂ ◊¬∂ Í≈ÚÈ √apple±Í ÁΔ √≈∫Ì √ßÌ≈Ò Ò¬Δ Ù∞apple± ’ΔÂ∂

’≈apple‹ Á≈ «ÁzÙ¢

¡Â∂ √ªÌ √ßÌ≈Ò Á≈ ’ßÓ ÚΔ

«ÚÙ∂Ù Ó≈«‘appleª ÚÒØ∫ ‘Δ ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈¢

«¬√ ÁΩapple≈È ’∞fi «ÚÁÚ≈Ȫ È∂

¡Ùß’≈ Íz◊‡≈¬Δ ‘À «’ «¬√ √ªÌ

√ßÌ≈Ò Á∂ ’≈apple‹ ÁΩapple≈È «¬È∑ª

«¬«Â‘≈√’ √apple±Íª ÁΔ «Áμ÷

ÍzÌ≈«Ú ‘Ø √’ÁΔ ‘À, «‹√ 鱧 «’

ÿ‡È≈Úª Á∂ ◊Ú≈‘ Ú‹Ø∫ ’≈«¬Ó

appleμ÷‰≈ ˜apple±appleΔ ‘À¢

apple≈◊Δ ‘appleΔ «√ßÿ ¡Â∂ ‹√Úß «√ßÿ ÁΔ¡ª Â√ÚΔappleª √∞ÙØ«ÌÂ

¡ß«ÓzÂ√appleÕ √zΔ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï Á∂ ’∂∫ÁappleΔ «√μ÷ ¡‹≈«¬Ï ÿapple «Úμ⁄ «√μ÷

’ΩÓ Á∂ Ó‘≈È apple≈◊Δ Ì≈¬Δ ‘appleΔ «√ßÿ ¡Â∂ Ì≈¬Δ ‹√Úß «√ßÿ ’∞Ò≈apple ÁΔ¡ª

Â√ÚΔappleª Ò◊≈¬Δ¡ª ◊¬Δ¡ª¢ ‘˜±appleΔ apple≈◊Δ Ì≈¬Δ ’≈apple‹ «√ßÿ ÚμÒØ∫ ◊∞appleÏ≈‰Δ

Á∂ «¬Ò≈‘Δ ’ΔappleÂÈ ¡Â∂ Ì≈¬Δ ’∞Ò«ÚßÁapple «√ßÿ ÚμÒØ∫ ¡appleÁ≈√ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÙzØÓ‰Δ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò È∂ Â√ÚΔappleª

ÂØ∫ ÍappleÁ≈ ‘‡≈«¬¡≈¢ «¬√ ÓΩ’∂ Ì≈¬Δ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ’∂∫ÁappleΔ «√μ÷

¡‹≈«¬Ï ÿapple «Úμ⁄ «√μ÷ ’ΩÓ Á≈ Ù≈ȪÓμÂ≈ «¬«Â‘≈√ √Ó≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢

¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «‹μÊ∂ Ì≈¬Δ ‘appleΔ «√ßÿ È∂ ‘«appleÓßÁapple √≈«‘Ï «Ú÷∂ ¡μËΔ √ÁΔ ÂØ∫

ÚμË √Óª ’ΔappleÂÈ ÁΔ √∂Ú≈ «ÈÌ≈¬Δ, ¿∞μÊ∂ ‘Δ ¿∞√Â≈Á apple≈◊Δ Ì≈¬Δ ‹√ÚßÂ

«√ßÿ ’∞Ò≈apple È∂ ÚΔ B@@@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ «√μ«÷¡≈appleÊΔ¡ª 鱧 ’ΔappleÂÈ ÁΔ

«√÷Ò≈¬Δ «ÁμÂΔ¢ «¬√ ÓΩ’∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÍzË≈È ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ÒΩ∫◊ØÚ≈Ò È∂

apple≈◊Δ Ì≈¬Δ ‘appleΔ «√ßÿ ¡Â∂ Ì≈¬Δ ‹√Úß «√ßÿ ’∞Ò≈apple Á∂ Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïappleª ȱß

«√appleØÍ≈˙ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈¢

Ô±. ÍΔ. ÁΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ¡Â∂ «Ï‘≈apple ÁΔ¡ª ’¬Δ √Δ‡ª ”Â∂ «˜ÓÈΔ ⁄؉ AA Ó≈apple⁄ ȱß

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ⁄؉ ’«ÓÙÈ È∂ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù ¡Â∂

«Ï‘≈apple ”⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ¡Â∂ «ÚË≈È

√Ì≈ «˜ÓÈΔ ⁄؉ª ÁΔ¡ª ÂappleΔ’ª Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À Õ «¬È∑ª ”⁄ ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

ÔØ◊Δ ¡≈«Á«Â¡≈ È≈Ê ¡Â∂ ¿∞Í-Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’∂ÙÚ

Íz√≈Á ÓØ«apple¡≈ Á∂ ¡√ÂΔÎ∂ ’≈appleÈ ı≈ÒΔ ‘Ø¬Δ¡ª

ÒØ’ √Ì≈ √Δ‡ª Â∂ ‘Øapple √Δ‡ª ÚΔ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ

¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂ ◊Øapple÷Í∞apple, αÒÍ∞apple ¡Â∂ «Ï‘≈apple Á∂

¡apple«apple¡≈, Ì̱¡≈ ¡Â∂ ‹‘≈È≈Ï≈Á ‘Ò«’¡ª ”⁄

«√‘ «appleÍØapple‡ ’≈apple‚ ”⁄ ’∂appleÒ

¡Â∂ Íß‹≈Ï È∂ Ó≈appleΔ Ï≈˜Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÈΔÂΔ ¡≈ÔØ◊ ÚÒØ∫

‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «√‘ √±⁄’ ¡ß’ ”⁄

Íß‹≈Ï Á≈ Ȫ¡ ’∂appleÒ ¡Â∂

Â≈«ÓÒÈ≈‚± È≈Ò «Ï‘ÂappleΔÈ

ÍzÁappleÙÈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ⁄Ø‡Δ Á∂ «ÂßÈ

apple≈‹ª ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘À Õ Úμ÷appleΔ Âapple∑ª Á∂

’ΔÂ∂ ◊¬∂ ¡«Ë¡ÀÈ È≈Ò

«Â¡≈apple ’ΔÂΔ «¬√

«appleÍØapple‡ ”⁄ apple≈‹ª 鱧 «ÂßÈ

¡≈Ë≈appleª ”Â∂ Úß«‚¡≈

«◊¡≈ ‘À, Úμ‚∂, ¤Ø‡∂ ¡Â∂

’∂∫Áapple Ù≈√ ÍzÁ∂Ù Õ

«‹√ ”⁄ Íß‹≈Ï Á≈ Ȫ¡ Úμ‚∂ apple≈‹ª

ÁΔ √±⁄Δ ”⁄ «Ï‘ÂappleΔÈ ÍzÁappleÙÈ

’appleÈ Ú≈Ò∂ Í«‘Ò∂ «ÂßȪ apple≈‹ª “⁄

Ù≈«ÓÒ ‘À Õ ÈΔÂΔ ¡≈ÔØ◊ ÚÒØ∫ ‹≈appleΔ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ «¬‘ √±⁄’ ¡ß’

ÈÚ‹≈ Ïμ«⁄¡ª ÁΔ ÓΩ Áapple, Íß‹

√≈Ò ÂØ∫ ¤Ø‡∂ Ïμ«⁄¡ª ÁΔ ÓΩ Áapple,

√ßͱappleÈ ‡Δ’≈’appleÈ ¡Â∂ “¡À⁄. ¡≈¬Δ.

‡Δ. Á∂ È≈Ò ‹Δ¡ apple‘∂ ÒØ’ª Á∂

¡ß’«Û¡ª Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ Õ «√‘ÂÓßÁ √±Ï≈, Íz◊ÂΔÙΔÒ

Ì≈apple“ Ȫ¡ ÁΔ «¬√ «appleÍØapple‡ ”⁄

AA Ó≈apple⁄ 鱧 «˜ÓÈΔ ⁄؉ª ’appleÚ≈¬Δ¡ª ‹≈‰◊Δ¡ª,

«‹È∑ª Á∂ ÈÂΔ‹∂ AD Ó≈apple⁄ 鱧 ¡ÀÒ≈È∂ ‹≈‰◊∂ Õ

«¬Ê∂ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ÔØ◊Δ ¡Â∂ ÓØ«apple¡≈ Á∂

¡√ÂΔ¯∂ ’≈appleÈ ı≈ÒΔ ‘Ø¬Δ¡ª ◊Øapple÷Í∞apple ¡Â∂

αÒÍ∞apple ÁΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ √Δ‡ª ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ı≈ÒΔ

‘È Õ ⁄؉ª Ò¬Δ È≈Ó˜Á◊Δ¡ª AC ÎappleÚappleΔ ÂØ∫ Ù∞apple±

‘؉◊Δ¡ª ¡Â∂ È≈Ó˜Á◊Δ¡ª ÌappleÈ ÁΔ ¡≈ıappleΔ

ÂappleΔ’ B@ ÎappleÚappleΔ ‘À Õ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple BC ÎappleÚappleΔ Âμ’

Ȫ¡ Ú≈Í√ ÒÀ √’Á∂ ‘È Õ

fi≈apple÷ß‚, ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple ¡Â∂ ¿∞μÂapple

ÍzÁ∂Ù Á∂Ù Á∂ Úμ‚∂ apple≈‹ª Á∂ ¡«‹‘∂

«ÂßÈ apple≈‹ª Ú‹Ø∫ ¿∞μÌapple∂ ‘È, «‹È∑ª È∂

«√‘ √±⁄’ª Á∂ ¡≈Ë≈apple ”Â∂ ¡≈͉∂

√≈Ò≈È≈ ÍzÁappleÙÈ ”⁄ √∞Ë≈apple ’ΔÂ≈ ‘À

Õ ¤Ø‡∂ apple≈‹ª ”⁄ √ßͱappleÈ ÍzÁappleÙÈ Á∂

¡≈Ë≈apple ”Â∂ «Ó˜ØappleÓ È±ß

Í«‘Ò≈, ‹Á«’ ÓÈΔÍ∞apple ȱß

Á±‹≈ √Ê≈È ‘≈√Ò ‘Ø«¬¡≈

‘À Õ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ ”⁄

√≈Ò≈È≈ ¡≈Ë≈apple ”Â∂

ÍzÁappleÙÈ ”⁄ «Ï‘ÂappleΔ Ò¬Δ

ÓÈΔÍ∞apple Í«‘Ò∂ √Ê≈È ”Â∂, ‹Á«’

◊Ø¡≈ Á±‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ¡≈«¬¡≈ Õ

’∂∫Áapple Ù≈√ ÍzÁ∂Ùª ”⁄Ø∫ Ò’ÙÁΔÍ

鱧 √ßͱappleÈ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ ¡Â∂ √≈Ò≈È≈

¡≈Ë≈apple ”Â∂ ÍzÁappleÙÈ Ò¬Δ Í«‘Ò≈

√Ê≈È ‘≈√Ò ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ «appleÍØapple‡

‹≈appleΔ ’apple«Á¡ª ÈΔÂΔ ¡≈ÔØ◊ Á∂ √Δ.

¬Δ. ˙. ¡«ÓÂ≈Ì ’ªÂ È∂ «√‘Â

÷∂Âapple 鱧 ¡‰◊Ω«Ò¡≈ ÷∂Âapple ’apple≈apple

«Áß«Á¡ª «’‘≈ «’ ‘apple √±Ï∂ ȱß

¡≈͉∂ ÍzÁappleÙÈ ”⁄ √∞Ë≈apple

«Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À Õ


6 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

«Úμ ÓßÂappleΔ √≈«‘Ï, Â∞‘≈‚≈ fi±· Ϋۡ≈ «◊¡≈!

⁄ß‚Δ◊Û∑ : Á∂Ù Á∂ Ï‹‡ «Úμ⁄ Ì≈Ú∂∫ ÓμË

Úapple◊ 鱧 ’Ø¬Δ apple≈‘ ȑΔ∫ «ÓÒΔ Íapple Á∂Ù Á∂

«’√≈È È±ß apple≈‘ Á∂‰ Á∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple Úμ‚∂

Á≈¡Ú∂ ’apple apple‘Δ ‘À¢ √apple’≈apple Ï‹‡ «Úμ⁄

«’√≈È È±ß ¯√Ò Ò≈◊ Á≈ ‚∂„ ◊∞‰≈ Ì≈¡

Á∂‰≈ 鱧 Úμ‚Δ ¿∞ÍÒÏËΔ Áμ√ apple‘Δ ‘À¢ «¬√

Á∂ Ò¬Δ √apple’≈apple È∂ «¬‘ ÚΔ ’«‘ «ÁμÂ≈ «’

‘≈ÛΔ ÁΔ ¯√Ò Ò¬Δ Âª ¿∞È∑ª Í«‘Òª ‘Δ

‚∂„ ◊∞‰≈ ’ΔÓ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À Â∂ √≈¿∞‰Δ ÁΔ

¯√ÒΔ Ò¬Δ Á∂‰ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢

√∞¡≈Ò «¬‘ ‘À ‹∂ ‘≈ÛΔ ÁΔ¡ª ¯√Òª

Ò¬Δ Í«‘Òª ‘Δ ‚∂„ ◊∞‰ Á∂ «ÁμÂ≈ ª ‘apple

◊μÒ ¿∞μÂ∂ Úμ‚≈ „ß‚Øapple≈ «Í쇉 Ú≈ÒΔ ÓØÁΔ

√apple’≈apple È∂ «¬‘ ÓΩ’≈ «’Ú∂∫ ◊∞¡≈ «Ò¡≈¢

‹ÁØ∫ ¯√Ò Á≈ ‚∂„ ◊∞‰≈ ÚË≈«¬¡≈ √Δ ¿∞ÁØ∫

«’¿∞∫ È‘Δ∫ Áμ«√¡≈¢ ‘≈ÛΔ ÁΔ ¯√Ò Á≈

Ì≈¡ ‘apple √≈Ò √ÂßÏapple ñ¡’±Ïapple «Úμ⁄ ÂÀ¡

‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ‹∂ ¿∞ÁØ∫ «¬‘ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡ª ª

√apple’≈apple È∂ Áμ«√¡≈ «’¿∞∫ È‘Δ∫¢ «¬√ ◊μÒ

ÂØ∫ Òμ◊Á≈ ‘À «’ «Úμ ÓßÂappleΔ «’√≈Ȫ ÂØ∫

’∞μfi Ò∞’Ø Âª È‘Δ∫ apple‘∂¢ «’ ¿∞‘ «’√≈Ȫ

È≈Ò fi±· ª È‘Δ∫ ÏØÒ apple‘∂¢ ¡≈˙ ¡√Δ∫

√apple’≈apple Á∂ Á≈¡Ú∂ ÁΔ ÍÛÂ≈Ò ’appleÁ∂ ‘ª¢

¡√Ò «Úμ⁄ ¯√Ò Á≈ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ Ò≈◊Â

ÂÀ¡ ’appleÈ Á∂ ÁØ ÍÀÓ≈È∂ ‘ßÁ∂ ‘È¢ Í«‘Òª

Ò≈◊ Ó∞μÒ Â∂ Á±‹≈ ¡≈apple«Ê’ Ò≈◊ ‘∞ßÁ≈

‘À¢ Ò≈◊ Ó∞μÒ «Úμ⁄ ¯√Ò Á≈ √≈apple≈ ÷apple⁄≈,

Í«appleÚ≈apple ÁΔ Ò∂Ïapple Â∂ ˜ÓΔÈ ÁΔ appleÀ∫‡ ¡≈«Á

Ù≈ÓÒ ‘∞ßÁ≈ ‘À ‹Á«’ ¡≈apple«Ê’ Ò≈◊Â

«Úμ⁄ ¯√Ò ÁΔ Ò≈◊ Ó∞μÒ Á∂ È≈Ò «’√≈È

ÁΔ ÓÀÈ∂«‹ß◊ Ò≈◊ Ì≈Ú Óß‚Δ «’apple≈«¬¡≈,

√±Á, ‡À’√ ’«ÓÙÈ ÚˆÀapple≈ ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘∞ßÁ∂

‘È¢

¯√Òª ÁΔ Ò≈◊ ÷∂ÂΔ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ

ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ ¡ßÂapple◊ ÷∂ÂΔ Ò≈◊ Â∂ Ó∞μÒ

’«ÓÙÈ ÂÀ¡ ’appleÁ≈ ‘À¢ «¬‘ ‘apple √≈Ò

¯√Òª ÁΔ Ò≈◊ Â∂ ÿμ‡Ø ÿμ‡ √ÓappleÊÈ

Ó∞μÒ ÂÀ¡ ’appleÁ≈ ‘À¢ ’«ÓÙÈ ÁΔ ÚÀμÏ√≈¬Δ‡

¿∞μÂ∂ ‘apple √≈Ò Á≈ ‚∂‡≈ ÓΩ‹±Á ‘À¢ ÚÀμÏ√≈¬Δ‡

Ó∞Â≈Ï’ B@AH-AI Á≈ ’‰’ Á≈ Ì≈¡

‹∂ B@AI ”⁄ ÓØÁΔ

√apple’≈apple Ï‰Δ Âª Ó∞Ò’

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ù≈√È!

AGCE apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ ’∞«¬ß‡Ò ÂÀ¡ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ ‘À¢

ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ Ó∞Â≈Ï’ ’‰’ Á≈

¿∞ÂÍ≈ÁÈ Ò≈◊ ABEF apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ

’∞«¬ß‡Ò Â∂ ¡≈apple«Ê’ Ò≈◊ BCDE apple∞ͬ∂

ÍzÂΔ ’∞«¬ß‡Ò ‘À¢ «¬√ «‘√≈Ï È≈Ò ÁØȪ Á∂

Ò≈◊ Ó∞Â≈Ï’ AGCEapple∞ͬ∂ Á≈ ’‰’ ÁΔ

Ò≈◊ Á≈ ‚∂„ ◊∞‰≈ È‘Δ∫ ω √’Á≈¢

‹∂’apple ‚∂„ ◊∞‰≈ ‘∞ßÁ≈ ª ¿∞ÂÍ≈ÁÈ Ò≈◊Â

Ó∞Â≈Ï’ ’‰’ Á≈ Ì≈¡ AHHD apple∞ͬ∂ Â∂

¡≈apple«Ê’ Ò≈◊ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò CEAG

apple∞ͬ∂ ‘∞ßÁ≈¢

Â∞‘≈鱧 ‹≈‰ ’∂ ‘Àapple≈È ‘ØÚ∂◊Δ ’Δ Î±‚

’≈appleÍØapple∂ÙÈ ¡≈¯ «¬ß‚Δ¡≈ È∂ B@AG-AH

Ò¬Δ ’‰’ Á≈ Ò≈◊ Ì≈¡ BD@H apple∞ͬ∂

Ò◊≈«¬¡≈ √Δ¢ «¬√ «‘√≈Ï È≈Ò ÚΔ AGCE

Á≈ Ì≈¡ ‚∂„ ◊∞‰ª È‘Δ∫ ‘À¢ «Úμ ÓßÂappleΔ È∂

√≈¯ √ÍÙ‡ «’‘≈ ‘À «’ ‘≈ÛΔ ÁΔ¡ª

«˜¡≈Á≈Âapple ¯√Òª Á≈ Ó∞μÒ Ò≈◊ Á≈ ‚∂„

◊∞‰ ÂÀ¡ ’ΔÂ≈ ‹≈ ⁄∞μ’≈ ‘À¢ ‹∂ ÓßÈ Ò¬Δ¬∂

√apple’≈apple È∂ ’‰’ Á≈ Ò≈◊ Á≈ ‚∂„ ◊∞‰≈

È‘Δ∫ ÂÀ¡ ’ΔÂ≈ ª ’Δ «Îapple √apple’≈apple ’‰’

Á≈ CEAG ÍzÂΔ ’∞«¬ß‡Ò Ì≈¡ Á∂Ú∂◊Δ¢

α‚ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ ¡≈¯ «¬ß‚Δ¡≈ ’‰’ ÁΔ

ıappleΔÁ ’appleÁ≈ ‘À¢ «¬√ ÁΔ ¡≈Í‰Δ √≈¬Δ‡ “Â∂

«Ò«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ √≈Ò B@AD-AE «Ú⁄

’∞«¬ß‡Ò ’‰’ ÁΔ ’ΔÓ B@AE apple∞ͬ∂,

B@AE-AF «Ú⁄ BABG apple∞ͬ∂ ¡Â∂ B@AG-

AH «Ú⁄ BD@H apple∞ͬ∂ √Δ¢ «¬√ «‘√≈Ï È≈Ò

«’√≈È È±ß ÿμ‡Ø ÿμ‡ √ÓappleÊÈ Ó∞μÒ ÚΔ

Íz≈Í ȑΔ∫ ‘Ø«¬¡≈¢

’appleÈ≈‡’≈ «Úμ⁄ Ïß◊≈Ò ◊apple≈Ó ¤Ø«Ò¡ª

ÁΔ ¡ÀÓ¡À√ÍΔ DE@@ apple∞ͬ∂ ’∞«¬ß‡Ò ‘À Â∂

«’√≈Ȫ 鱧 «ÓÒ «apple‘≈ ‘À DD@@ apple∞ͬ∂ Â∂ ’Δ

«¬‘ Ò≈◊ Á≈ ‚∂„ ◊∞‰≈ ‘À¢ «¬√ ÁΔ

¿∞ÂÍ≈ÁÈ Ò≈◊ CEBF ÍzÂΔ ’∞«¬ß‡Ò ‘À

Â∂ «¬√ Á≈ Ì≈¡ ‚∂„ ◊∞‰ È≈Ò EBHI apple∞ͬ∂

ÍzÂΔ ’∞«¬ß‡Ò ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ Íapple «’√≈Ȫ

鱧 «ÓÒ «apple‘≈ ‘À DD@@ apple∞ͬ∂¢

«¬ßÈ≈ ‘Δ È‘Δ∫ ¤Ø«Ò¡ª ÁΔ ¡≈apple«Ê’

Ò≈◊ Ó∞μÒ FH@@ apple∞ͬ∂ ‘À¢ ‹∂’apple «¬√

«‘√≈Ï È≈Ò ‚∂„ ◊∞‰≈ «ÓÒ∂ ª Ì≈¡ ‘Øapple

ÚΔ ÚË ‹≈Ú∂◊≈¢ √apple’≈apple Í«‘Òª ‘Δ ÁØ

‘˜≈apple ÿμ‡ ’∂ ıappleΔÁ apple‘Δ Â∂ «¬‘ ‚∂„ ◊∞‰≈

Ú≈Ë∂ Á≈ «’√≈È È±ß ’Δ ¯≈«¬Á≈¢

Á∂Ù Á∂ √≈Ï’≈ √≈Ï’≈ «Úμ ÓßÂappleΔ ÍΔ

«⁄ÁßÏappleÓ È∂ «’‘≈ «’ √apple’≈apple Ú≈˱ Á≈

„ß‚Øapple≈ «Íμ‡ apple‘Δ ‘À¢ Í«‘Òª ÂØ∫ ‘Δ ’¬Δ

¯√Òª ¿∞μÂ∂ Ò≈◊ Á≈ ‚∂„ ◊∞‰≈ «ÓÒ

«apple‘≈ ‘À¢ ‹∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple È∂ ‘Øapple ¯√Òª ¿∞μÂ∂

Á∂ «ÁμÂ≈ ª «¬‘ ’Ø¬Δ Úμ‚Δ ¿∞ÍÒÏËΔ

È‘Δ∫ ‘À¢

«¬√ ÂØ∫ ‘μ‡ ’∂ «¬μ’ √⁄≈¬Δ «¬‘ ÚΔ ‘À

«’ ¡≈apple«Ê’ √appleÚ∂ Ó∞Â≈Ï’ «Í¤Ò∂ ⁄≈apple

√≈Òª «Úμ⁄ ÷∂ÂΔ ÁΔ ‹Δ‚ΔÍΔ ¡Â∂ appleÀÚΔ«È¿±

√«Êapple ‘À¢ «¬√ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ Ú≈Ë≈ È‘Δ∫

‘Ø«¬¡≈¢ «’√≈Ȫ ÁΔ ¡≈apple«Ê’ ‘≈Ò ˜apple≈

ÚΔ È‘Δ∫ √∞ËappleΔ¢

«¯Ò‘≈Ò ’Ø¬Δ ÚΔ ¡«Ë’≈apple’ √±⁄È≈

È‘Δ∫ ‘À «’ √apple’≈apple È∂ ’‰’ ¿∞μÂ∂ ‚∂„ ◊∞‰

«ÁμÂ≈ Íapple ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ «‘√≈Ï È≈Ò

Á∂«÷¡≈ «’ √apple’≈apple È∂ ‚∂„ ◊∞‰≈ «ÁμÂ≈ ÚΔ

È‘Δ∫ ‘À¢ «¬‘ ‘∞‰ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Óª ‘Δ

«Á√∂◊≈ «’ ¡ÍzÀÒ «Úμ⁄ «’√≈È È±ß ’‰’

Á≈ Ì≈¡ «’ßÈ≈ «ÓÒÁ≈ ‘À, «’ √apple’≈apple

«’√≈È È±ß ’‰’ Á≈ Ì≈¡ CEAG apple∞ͬ∂ ÍzÂΔ

’∞«¬ß‡Ò Á∂Ú∂◊ΔÕ

«¬Ò≈‹ Ò¬Δ «ÚÁ∂ÙΔ¡ª ÁΔ Í√ßÁΔÁ≈ ‹◊∑≈ Ï«‰¡≈ Ì≈appleÂ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÚÁ∂ÙΔ¡ª Ò¬Δ Ì≈apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ Í√ßÁΔÁ≈ ʪ ωÁΔ

‹≈ apple‘Δ ‘À¢ ÓÀ‚Δ’Ò ÷∂Âapple «Úμ⁄ Ì≈apple ÁΔ ÓÙ‘±appleΔ Á∞ÈΔ¡≈ «Úμ⁄ ÚËÁΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ √≈Ò

B@AF «Úμ⁄ AFGH Í≈«’√Â≈ÈΔ¡ª Â∂ BIF ¡ÓappleΔ’Δ¡ª √‰∂ B Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÒØ’ª È∂

Ì≈apple «Úμ⁄ ¡≈͉≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈«¬¡≈¢ ◊z«‘ ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ ¡ß’«Û¡ª Ó∞Â≈Ï’ B@AF

«Úμ⁄ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple Á∂ ED Ó∞Ò’ª Á∂ B,@A,@II ÒØ’ª 鱧 ÓÀ‚Δ’Ò ÚΔ˜≈ ‹≈appleΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢

Ì≈apple È∂ B@AD ÂØ∫ ¡≈Í‰Δ ÚΔ˜≈ Í≈«Ò√Δ È±ß ÊØÛ≈ ÈappleÓ ’ΔÂ≈ ‘À¢ «¬√ √appleÚ∂ «Úμ⁄

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ì≈apple Á∂ ÒΔ‚ ÓÀ‚Δ’Ò √ÍΩ‡ Á∂ apple±Í «Úμ⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ Á≈ Úμ‚≈

’≈appleÈ «¬μÊ∂ √√Â≈ «¬Ò≈‹ ‘À¢

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!

’ØÒ’≈Â≈Õ Í≈‡ΔÁ≈apple ÒΔ‚apple ‘≈apple«Á’ ͇∂Ò

È∂ «’‘≈ ‘À «’ ‹∂’apple Èapple∂∫Áapple ÓØÁΔ √apple’≈apple

B@AI ÁΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª «Úμ⁄ Ó∞Û

√μÂ≈ ¿∞μÍapple ’≈Ϙ ‘∞ßÁΔ ‘À ª Ó∞Ò’

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ù≈√È Ú∂÷∂◊≈¢ ‘≈Òª«’ ͇∂Ò

È∂ “apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ù≈√È“ ÙÏÁ Á∂ «¬√Â∂Ó≈Ò

鱧 √≈Î È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ Íapple «√μË∂ ÁΩapple ”Â∂ ¿∞È∑ª

Á≈ ÓÂÒÏ √Δ «’ ‹∂’apple ÓØÁΔ √apple’≈apple

¡◊Ò∂ ¡≈Ó ⁄؉ª «Úμ⁄ √μÂ≈ «Úμ⁄ ¡≈¬Δ

ª √±Ï≈ √apple’≈appleª √«Êapple È‘Δ∫ apple«‘‰◊Δ¡ª¢

͇∂Ò È∂ ˜Øapple «ÁμÂ≈ «’ Ó∞Ò’ 鱧 Úß‚‰

Ú≈ÒΔ Â≈’ «÷Ò≈Î ÒÛÈ Ò¬Δ √≈«apple¡ª

鱧 «¬’μ·≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈, ÓÀ∫

√≈Î ÂΩapple “Â∂ ’«‘ßÁ≈ ‘ª «’ ‹∂’apple Èapple∂∫Áapple

ÓØÁΔ √apple’≈apple √≈Ò B@AI ÁΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈

⁄؉ª √μÂ≈ «Úμ⁄ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À ª «¬‘ Ó∞Ò’

«Úμ⁄ apple≈Ù‡appleÍÂΔ √≈ÙÈ È±ß √μÁ≈ Á∂‰

Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘ØÚ∂◊Δ¢

‘≈apple«Á’ È∂ «’‘≈, ÓÀ∫ «’√∂ ¡«‹‘∂

«¬È√≈È È±ß Ó∞Ò’ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÂΩapple “Â∂

Ú∂÷‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ª «‹‘Û≈ «√μ«÷¡≈,

apple∞˜◊≈apple, ‘ÀÒÊ Â∂ Ó∞Ò’ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ Ï≈apple∂

ÏØÒ∂ È≈ «’ «’√∂ ¡«‹‘∂ 鱧 «‹‘Û∂ «’ √ß√Á

«Úμ⁄ «ÚappleØËΔ «Ëapple ÁΔ ¡ÒØ⁄È≈ ”Â∂ I@

«Ó߇ ÷apple⁄ ’appleÁ≈ ‘ØÚ∂¢


7 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ¡ß◊apple∂˜≈∫ Á∂ Î∞μ‡ Í≈˙

apple≈‹ ’appleØ «√Ë≈∫ ”Â∂ ⁄Ò apple‘Δ:¡appleØÛ≈

¡√ßËÕ Ó≈apple’√Ú≈ÁΔ ’«Ó¿±«È√‡ Í≈apple‡Δ Á∂ «˜Ò∑≈

√’μÂapple ¡ÙØ’ ¡appleØÛ≈ È∂ «’‘≈ «’ √±Ï∂ ÁΔ √apple’≈apple ÒØ’

ÌÒ≈¬Δ ’ßÓ È≈ ’apple ’∂ ¡ß◊z∂‹ª ÁΔ Î∞μ‡ Í≈˙ apple≈‹ ’appleØ Á∂

«√˪ ”Â∂ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À Õ «Ó‘ÈÂΔ ÒØ’ª 鱧 √apple’≈apple ÁΔ

ÈΔÂΔ √Ófi ’∂ «¬√ Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ Ó≈’Í≈

Á∂ «˜Ò∑≈ √’μÂapple Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ Ò≈«¬Ïz∂appleΔ Ó≈’Í≈ ÁΔ

¡√ßË Ïappleª⁄ ÁΔ ÏÀ·’ 鱧 √ßÏØËÈ ’apple apple‘∂ √È Õ ¿∞È∑ª

«’‘≈ «’ Á∂Ù ¡Â∂ √±Ï∂ “⁄ ‘apple Í≈√∂ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ‘À Õ ÍÛ∑∂-

«Ò÷∂ ÈΩ‹Ú≈È apple∞˜◊≈apple È≈ «ÓÒ‰ ’≈appleÈ √Û’ª ”Â∂ Ëμ’∂

÷≈ apple‘∂ ‘È, Íapple ’∂∫Áapple ¡Â∂ √±Ï∂ ÁΔ √apple’≈apple ÒØ’ª ȱß

‹≈Â-ËappleÓ Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ Úß‚ ’∂ ¿∞È∑ª Á≈ «Ë¡≈È

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÁΔ √Óμ«√¡≈ ÂØ∫ ‘‡≈ ’∂ ÒØ’ª ”Â∂ ¡≈͉≈

Ù≈√È ⁄Ò≈ apple‘Δ ‘À Õ Á∂Ù ”⁄ «’√≈È Ó˜Á±apple ’apple˜ Á∂

Ì≈apple ‘∂· ÁμÏ ’∂ ı∞Á’∞ÙΔ ’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘È Õ Íapple

‹‰∂Í∂ Ó◊appleØ∫ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 ÿapple ¤μ‚‰

Ú≈ÒΔ √’ΔÓ È±ß Òμ◊Δ √ßÈ∑

’؇’ͱapple≈Õ ’ΩÓΔ «√‘ «ÓÙÈ Â«‘ appleÀÎappleÒ

‡appleª√ÍØapple‡ √’ΔÓ ¡ËΔÈ ¡μ‹ «¬μÊ∂ Ï≈Ï≈ «Á¡≈Ò

«√ßÿ √apple’≈appleΔ «√ÚÒ ‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ «√‘ «ÚÌ≈◊

¯appleΔÁ’؇ ÚμÒØ∫ «¬ßÓÍÀÈÒ‚ ◊μ‚Δ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢

√’ΔÓ Â«‘ ◊appleÌÚÂΔ ¡Ωappleª 鱧 ‹‰∂Í∂ Ó◊appleØ∫ ¿∞È∑ª

Á∂ ÿappleª Âμ’ ¤μ‚‰≈ Ù≈ÓÒ ‘À¢ «¬√ Á≈ √≈apple≈ ÷apple⁄≈

«ÚÌ≈◊ ¡Á≈ ’appleÁ≈ ‘À¢ √’ΔÓ È±ß ¡’±Ïapple B@AF ÂØ∫

Ó≈apple⁄ B@AG Âμ’ A,DF,CBB apple∞ͬ∂ Á≈ ÷Øapple≈ Òμ«◊¡≈

‘À¢ ÍÛÂ≈Ò ÁΩapple≈È ÿÍÒ∂ ¿∞‹≈◊apple ‘؉ “Â∂ «ÚÌ≈◊ È∂

ÿÍÒ∂ ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª ÂØ∫ ÷∞appleÁ-Ï∞appleÁ ‘Ø¬Δ apple’Ó

«apple’Úapple ’apple ’∂ ¿∞È∑ª 鱧 «ÏȪ ’≈ȱßÈΔ ’≈appleÚ≈¬Δ Á∂

¤μ‚ «ÁμÂ≈¢ ¿∞È∑ª «⁄Â≈ÚÈΔ «ÁμÂΔ «’ Ì«Úμ÷ «Úμ⁄

¡«‹‘≈ Ó≈ÓÒ≈ Á∞Ï≈apple≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ “Â∂ √ıÂ

’≈appleÚ≈¬Δ ‘ØÚ∂◊Δ¢ √Ê≈È’ Íz∂Ó È◊apple Á∂ Ú√ÈΔ’

È«appleßÁapple ’∞Ó≈apple apple≈·Ωapple È∂ «Ú‹ΔÒÀ∫√ «Ï¿±appleØ Íß‹≈Ï Á∂

‚≈«¬appleÀ’‡apple Â∂ «√‘ ÓßÂappleΔ Íß‹≈Ï È±ß ÍμÂapple «Ò÷ ’∂

ÿÍÒ∂ ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª «Úapple∞μË «ÌzÙ‡≈⁄≈apple appleØ’± ¡À’‡

ÁΔ¡ª Ë≈apple≈Úª «‘ ’∂√ Áapple‹ ’appleÈ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ

‘À¢ ‹≈‰’≈appleΔ Ó∞Â≈Ï’ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ ¡’±Ïapple Ó‘ΔÈ∂

«Úμ⁄ «¬μ’ «Ú¡’ÂΔ È∂ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple ¯appleΔÁ’؇

’ØÒ «Ù’≈«¬Â ’ΔÂΔ «’ ‹‰∂Í∂ Ó◊appleØ∫ ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ

鱧 ÿapple ÒÀ ‹≈‰ Ú∂Ò∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄Ø∫ √’ΔÓ Â«‘Â

Ò≈¬Δ «¬ßÓÍÀÈÒ‚ ◊μ‚Δ (ÍΔ.ÏΔ.@D Ô± @BHG) ÓΩ’∂

“Â∂ ÓΩ‹±Á È‘Δ∫ √Δ¢ «‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple ¯appleΔÁ’؇ È∂

‚≈’‡apple ‹∞◊apple≈‹ «√ßÿ «‚Í‡Δ ÓÀ‚Δ’Ò ’«ÓÙÈapple

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

√apple’≈apple ¿∞È∑ª ÁΔ √Óμ«√¡≈ Á≈ ‘μÒ È≈ ’μ„ ’∂ Ï‹‡

”⁄ ’ØappleÍapple∂‡ ‹◊Â È±ß Ó∞È≈¯≈ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ¿∞È∑ª

ÁΔ √ÍÀÙÈ Ó≈ÒΔ ÈΔÂΔ¡ª ω≈ apple‘Δ ‘È Õ ¿∞È∑ª È∂

√±Ï∂ Á∂ ÒØ’ª 鱧 ¡ÍΔÒ ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ √Ì

È∂ Ì≈‹Í≈ ÁΔ ‹≈ ¡Â∂ ËappleÓ Á∂ Ȫ‡ ”Â∂ ¡≈Í√ ”⁄

ÒÛ≈¿∞‰ ÁΔ ÈΔÂΔ Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ

ÏÀ·’ ”⁄ ¡√ßË Ïappleª⁄ Á∂ ÓÀ∫Ïappleª Á≈ «¬’ √≈Ò Ò¬Δ

ÈÚΔÈΔ’appleÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ ÓΩ‹±Á≈ apple≈‹ÈΔÂ’

‘≈Ò≈ª “Â∂ ⁄apple⁄≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂ ¡◊ÒΔ Í≈apple‡Δ Á∂

√±Ï≈ ÍμËappleΔ √±Ï≈¬Δ √ßÓ∂ÒÈ ÁΔ «Â¡≈appleΔ Ò¬Δ ÈΔÂΔ

ω≈¬Δ ◊¬∂ Õ «˜Ò∑≈ √’μÂapple È∂ Áμ«√¡≈ «’ Í≈apple‡Δ Á≈

√±Ï≈¬Δ √ßÓ∂ÒÈ AB Ó≈apple⁄ ÂØ∫ AD Ó≈apple⁄ Âμ’ ‘ØÚ∂◊≈,

«‹√ ”⁄ Ó∞μ÷ Ï∞Ò≈apple∂ Í≈apple‡Δ Á∂ ’ΩÓΔ ‹ÈappleÒ √’μÂapple

√ΔÂ≈ apple≈Ó Ô≈⁄∞appleΔ ‘؉◊∂ Õ

¯appleΔÁ’؇ ÂØ∫ «¬√ ÁΔ ‹ª⁄ ’appleÚ≈¬Δ ¡Â∂ √≈‘Ó‰∂

¡≈«¬¡≈ «’ ◊μ‚Δ ÁΔ ‘≈˜appleΔ, ¡«Ë’≈appleΔ¡ª ÁΔ

«ÓÒΔÌ∞◊ È≈Ò Òμ◊ apple‘Δ ‘À ¡√Ò «Úμ⁄ ¿∞‘ ¡’√apple

◊Àapple‘≈˜apple ‘Δ apple«‘ßÁΔ ‘À¢ ◊μ‚Δ Ó≈Ò’ ¡ÓappleÁΔÍ «√ßÿ

Ú≈√Δ ‘appleΔ¬∂Ú≈Ò≈ 鱧 Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ‘apple Ó‘ΔÈ∂

«¬√ ’ßÓ ÏÁÒ∂ B@@@ «’ÒØÓΔ‡apple Âμ’ BG@@@ ‘˜≈apple

apple∞ͬ∂ ¿∞μ’≈-Í∞μ’≈ «ÁμÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ◊μ‚Δ Á≈ ’ßÓ

Ù«‘appleª Â∂ ’√«Ï¡ª ¡ßÁapple ¡Ωappleª 鱧 ÿappleª Âμ’

Í‘∞ß⁄≈¿∞‰≈ ‘À¢ «¬√ Íß‹ Ó‘ΔÈ∂ ÁΩapple≈È «ÚÌ≈◊ È∂

Ó≈Ò’ 鱧 AAICBB apple∞ͬ∂ ¡Á≈ ’ΔÂ∂¢ ‹ª⁄ ÁΩapple≈È

◊μ‚Δ Ó≈Ò’ È∂ EAF ÓappleΔ˜ª 鱧 ÿappleª Âμ’ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‹Á«’ «√ÚÒ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ «apple’≈apple‚

«˜¡≈Á≈Âapple ÓappleΔ˜ª Á∂ È≈Úª Á≈ «¬ßÁapple≈‹ È‘Δ∫ ‘À¢

ÓappleΔ˜ª Á∂ Í∂Ù ’ΔÂ∂ √ÚÀ-ÿØÙ‰≈ ÍμÂapple ÚΔ ‹≈¡ÒΔ

Á√Âıª È≈Ò «Â¡≈apple ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘È¢ ‹ª⁄

¡«Ë’≈appleΔ È∂ ¡≈Í‰Δ ‹ª⁄ «appleÍØapple‡ «Úμ⁄ √ÍμÙ‡

«Ò«÷¡≈ «’ ‡ΔÓ È∂ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ ÁΩapple≈È ‹‰∂Í∂

’appleÚ≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª ¡Ωappleª È≈Ò ¯ØÈ ”Â∂ √ßÍapple’

’ΔÂ≈ ª ¿∞È∑ª «ÚÌ≈◊ ÁΔ √’ΔÓ Á≈ Ò≈Ì È≈ «ÓÒ‰

ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈¢ ‹ª⁄ «appleÍØapple‡ «Úμ⁄ «√‘Â

«ÚÌ≈◊ Á∂ √∂Ú≈ Ó∞’ √ΔÈΔ¡apple ÓÀ‚Δ’Ò ¡Î√apple,

’Òapple’ Â∂ «¬μ’ √‡≈Î Èapple√ ÁΔ Ì±«Ó’≈ “Â∂ √ıÂ

«‡Íμ‰Δ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ª ‘È¢ ÍÛÂ≈ÒΔ¡≈ ‡ΔÓ

«appleÍØapple‡ ¡◊√ ӑΔÈ∂ «Úμ⁄ «√ÚÒ √apple‹È ÁÎÂapple

¯appleΔÁ’؇ Á≈÷Ò ‘Ø ◊¬Δ √Δ¢

“ÓØÁΔ Í’ΩÛ≈ √‡≈Ò”

Ò≈ ’∂ Íz◊‡≈«¬¡≈ appleØ√

‚μÏÚ≈ÒΔÕ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ ÚμÒØ∫

Ï∂apple∞˜◊≈appleª Ï≈apple∂ ’ΔÂΔ

«‡μÍ‰Δ ’≈appleÈ Ï∂apple∞˜◊≈apple

Íz∂Ù≈È ‘È¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

ÁΔ «‡μÍ‰Δ Á∂ «÷Ò≈¯

Ï∂apple∞˜◊≈apple ¡Â∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ Í’ΩÛ≈

ÍzÁappleÙÈ ’apple’∂ appleØ√ Íz◊‡≈

apple‘∂ ‘È¢ «¬μÊ∂ ‚μÏÚ≈ÒΔ Á∂

◊ªËΔ ⁄Ω’ «Úμ⁄ «¬ÈÀÒØ Á∂

«Ú«Á¡≈appleÊΔ «Úß◊ ¡Â∂

Ô±Ê «Úß◊ Á∂ ’≈apple’∞Ȫ È∂

“ÓØÁΔ Í’ΩÛ≈ √‡≈Ò“ Ò◊≈ ’∂ √apple’≈apple

“Â∂ «Âμ÷≈ «Ú¡ß◊ ’ΔÂ≈¢ «¬√ ÓΩ’∂

Ô∞Ú≈ «¬ÈÀÒØ Á∂ √Ê≈È’ ÍzË≈È

«ÚÍÈ ÓΩ∫◊≈ ¡Â∂ «¬È√Ø Á∂ ÍzË≈È

¡ß’∞ÙΔ ÓΩ∫◊≈ È∂ «’‘≈ «’ ÈΩ‹Ú≈Ȫ

Ò¬Δ Úμ‚∂ ÍμËapple “Â∂ √apple’≈appleΔ

ÈΩ’appleΔ¡ª ¡Â∂ apple∞˜◊≈apple Á∂ √≈ËÈ

ÍÀÁ≈ ’appleÈ Á∂ Ú≈¡Á≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ

ÓØÁΔ √apple’≈apple ¡μ‹ ÈΩ‹Ú≈Ȫ È±ß Í’ΩÛ∂

Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∂ ¡≈÷ ’∂ Ï∂apple∞˜◊≈appleª Á≈

ÈÙ≈ Â√’appleΔ Á∂ ÁØ√ ”⁄ Íß‹≈ÏΔ ÈØ‹Ú≈È È±ß ‘Ø¬Δ AC √≈Ò ‹∂Ò

Òß‚È/apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈Õ Ô±.’∂ ”⁄

Íß‹≈ÏΔ Ó±Ò Á∂ ÈÙ≈ Â√’apple

ÁÒ«‹ßÁapple «√ßÿ Ï≈√Δ È±ß ÈÙ≈

Â√’appleΔ Á∂ ÁØÙª ”⁄ AC √≈Ò ’ÀÁ ÁΔ

√˜≈ √∞‰≈¬Δ ◊¬Δ ‘À Õ ¡Á≈Ò ”⁄

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’ ÁÒ«‹ßÁapple Ï≈√Δ

鱧 ÓÀ‡appleØÍ∞ÒΔ‡È Í∞«Ò√ ¡≈apple◊∂È≈¬Δ˜

’z≈¬ΔÓ Í≈apple‡Èapple«ÙÍ (˙.√Δ.ÍΔ.) Â∂

ÚÀ√‡ «Ó‚ÒÀ∫‚ Í∞«Ò√ È∂ √ªfiΔ

’≈appleÚ≈¬Δ ’apple«Á¡ª ÏΔÂ∂ Úapple∑∂

¡’±Ïapple ”⁄ Ô±.’∂. ÁΔ ‹appleÈÀÒΔ

√Û’ ¡ÀÓ-F ÂØ∫ ¿∞√ ÁΔ ’≈apple ”⁄ C

«’ÒØ ‘ÀappleØ«¬È √Ó∂ «◊ïÂ≈apple ’ΔÂ≈

√Δ Õ CF √≈Ò≈ Ï≈√Δ ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ ÿapple

鱧 ¬∂-’Ò≈√ ‚appleæ◊ Á∂ ËßÁ∂ Ò¬Δ Úμ‚Δ

ÍμËapple ”Â∂ Úapple«Â¡≈ ‹ªÁ≈ √Δ Õ

‡≈¬Δ‡Òapple 鱧 Â∞appleß «◊ïÂ≈apple

’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ : ÏΔÏΔ ‘apple«√ÓappleÂ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ ‘apple«√Óapple ’Ωapple

Ï≈ÁÒ Â∂ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ ¡≈◊± Èapple∂Ù

◊∞‹apple≈Ò È∂ AIHD «√μ÷ «ÚappleØËΔ Áß«◊¡ª “⁄

’ª◊apple√Δ ¡≈◊± ‹◊ÁΔÙ ‡≈¬Δ‡Òapple ÁΔ

«◊Õ¯Â≈appleΔ ÁΔ Óß◊ 鱧 ÒÀ ’∂ ’∂∫ÁappleΔ ◊z«‘

ÓßÂappleΔ apple≈‹È≈Ê

«√ßÿ È≈Ò

Ó∞Ò≈’≈Â

’ΔÂΔ ¡Â∂

È≈Ò ‘Δ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ◊z«‘

ÓßÂappleΔ ÂØ∫ ‹ª⁄

Ù∞apple± ’appleÈ ÁΔ

Óß◊ ’ΔÂΔ Õ

«¬‘ Ó∞Ò≈’≈Â,

‡≈¬Δ‡Òapple Á∂

’ « Ê Â

’ϱÒÈ≈Ó∂ Ú≈ÒΔ ¿∞√ ÚΔ‚Δ˙ Á∂ √≈‘Ó‰∂

¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À, «‹√

ÚΔ‚Δ˙ “⁄ ‡≈¬Δ‡Òapple Ï≈apple∂ «√μ÷ ’ÂÒ∂¡≈Ó

“⁄ ̱«Ó’≈ ÁΔ ÙÓ±ÒΔ¡Â ’ϱ҉ Á≈ ’«ÊÂ

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ ÏΔÏΔ Ï≈ÁÒ È∂

«’‘≈ «’ ¿∞’ ÚΔ‚Δ˙ “⁄ «√μ÷ ’ÂÒ∂¡≈Ó

Á≈ Ó∞μ÷ ÁØÙΔ «¬√ Âapple∑ª Á∂ «Ï¡≈È Á∂ «apple‘≈ ‘À

‹Ø ¿∞√ 鱧 Áß«◊¡ª ÁΔ ÔØ‹È≈ Á≈ Ó∞μ÷

√≈«‹Ù’≈apple √≈Ï ’appleÁ∂ ‘È Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

Á∞μ÷ ÁΔ ◊μÒ ‘À «’ ¿∞’ ı∞Ò≈√∂ Á∂ «ÂßÈ

«ÁÈ ÏΔ ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ÚΔ ‹ª⁄ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ¡ª ¬∂‹ß√Δ¡ª È∂ ‘≈Ò∂ Âμ’ ’جΔ

’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‘À Õ

Ó˜≈’ ¿∞‚≈ apple‘Δ ‘À¢ «¬ÈÀÒØ ¡≈◊±¡ª

È∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «’ ‹∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple

È∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ÂØ∫ Í’ΩÛ∂ «Ú’Ú≈¿∞‰∂

‘È Âª Á∂Ù «Úμ⁄ √’±Ò, ’≈Ò‹ ¡Â∂

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ¡ª «’¿∞∫ ÷ØÒ∑∂ ‹≈ apple‘∂

‘È¢ ¿∞È∑ª √Ò≈‘ «ÁμÂΔ «’ ÓØÁΔ

√apple’≈apple È±ß Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ¡≈Î

‘ÒÚ≈¬Δ Ù∞apple± ’apple Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ Ó±‘appleØ∫

¡«‹‘Δ ◊μÒ √ØÌÁΔ È‘Δ∫¢

√‡ÀÎØapple‚ appleØ‚, Ú∞ÒÚapple‘À∫Í‡È ”⁄ «¬’

ÿapple ÁΔ ÂÒ≈ÙΔ ÁΩapple≈È Í∞«Ò√ ȱß

‚appleμ◊, È’ÁΔ, Úμ‚Δ Ó≈Âapple≈ ”⁄ «ÓÒ∂

«¬‘ ‚appleμ◊ ¡Â∂ È’ÁΔ ÿapple ÁΔ¡ª

Á∞ÈΔ¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ Â≈’ÂÚapple

apple≈’∂‡ Óß◊Ò ÚμÒ appleÚ≈È≈

’∂Í ’≈ÈÚ∂appleÒÕ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂ Úμ‚∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ ¡ÀÒÈ Ó√’ ÁΔ «Èμ‹Δ

’ßÍÈΔ √Í∂√¡À’√ È∂ «ÏȪ «’√∂ √apple’≈appleΔ ÓÁÁ Á∂ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫

Â≈’ÂÚapple apple≈’∂‡ “Î≈Ò’È ‘ÀÚΔ” 鱧 √¯ÒÂ≈ͱappleÚ’ Í∞Ò≈Û ”⁄ Ì∂‹

’∂ ÈÚª «¬«Â‘≈√ apple«⁄¡≈ ‘À¢ «¬√ Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ apple≈’∂‡ 鱧 ÎÒØapple‚≈ Á∂

’ÀÈ∂‚Δ Í∞Ò≈Û ’∂∫Áapple ÂØ∫ Óß◊ÒÚ≈apple ÂÛ’∂ ¤μ«‚¡≈ «◊¡≈ ‘À, «‹√

È≈Ò √Í∂√¡À’√ Â∂ ‡∂√Ò≈ Á∂

√ß√Ê≈Í’ ¡ÀÒÈ Ó√’ ÁΔ

Ò≈Ò appleß◊ ÁΔ √ÍØapple‡√ ’≈apple ÚΔ

Ì∂‹Δ ◊¬Δ ‘À¢ «¬√ BG «¬ß‹‰ª

Ú≈Ò∂ apple≈’∂‡ 鱧 È≈√≈ Á∂ ¿∞√∂

¡ÓappleΔ’Δ Í∞Ò≈Û ’∂∫Áapple ÂØ∫

appleÚ≈È≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, «‹ÊØ∫

D Á‘≈’∂ Í«‘Òª ¡ÓappleΔ’≈ È∂

¡≈͉∂ “Ó±È «ÓÙÈ” Ò¬Δ

apple≈’∂‡ appleÚ≈È≈ ’ΔÂ≈ √Δ¢

ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò ◊μÒÏ≈Â

’apple«Á¡ª ¡ÀÒÈ Ó√’ È∂

Áμ«√¡≈ «’ «¬‘ «¬’ ÍzΔ÷‰

«ÓÙÈ ‘À ¡Â∂ ¿∞È∑ª 鱧 ¿∞ÓΔÁ

‘À «’ «¬‘ apple≈’∂‡ ’appleØÛª √≈Ò

Í∞Ò≈Û ”⁄ apple«‘ √’Á≈ ‘À¢ BC

Óß«˜Òª «¬Ó≈apple Ïapple≈Ïapple Úμ‚∂

Î≈Ò’È ‘ÀÚΔ apple≈’∂‡ È±ß Òª⁄

’appleÈ ÁΔ Í±appleΔ Íz«’«apple¡≈ Á≈ «√μË≈ Íz√≈appleÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ, «‹√ ȱß

ÒØ’ª ÏÛ∂ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò Ú∂«÷¡≈¢ «¬√ 鱧 ¡ÀÒÈ Ó√’ ÁΔ Óß◊Ò “Â∂

ÓÈ∞μ÷Δ Ï√ÂΔ Ú√≈¿∞‰ ÁΔ ¡«‘Ó ÔØ‹È≈ ÚμÒ Ù∞apple± ’ΔÂΔ

Í«‘Ò’ÁÓΔ Óß«È¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

Sandwell Wolverhampton

Birmingham & Solihull Plated

Vehicle available

• Cars, Multi Seaters, 9 Seaters & Prestige

• Replacement Taxis & Private Hire

• Recovery & Storage

Personal

Injury

Specialist

’ß˪, ¤μÂ, ÎappleÙ Â∂ ‘Øapple Ê≈Úª ”⁄

¤∞Í≈ ’∂ appleμ÷Δ ‘Ø¬Δ √Δ Õ ÈÀÙÈÒ

’z≈¬ΔÓ ¬∂‹ß√Δ È∂ «’‘≈ «’ ÿapple ÁΔ¡ª

’ß˪ ”⁄ ¤∞Í≈¬Δ È’ÁΔ È±ß ’섉 ‹ª

appleμ÷‰ Ò¬Δ ¤μ (ÒΩ·) ÁΔ ÚappleÂØ∫

’ΔÂΔ ‹ªÁΔ √Δ Õ ÂÒ≈ÙΔ ÁΩapple≈È

Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª 鱧 G Òμ÷ CG

‘˜≈apple ÍΩ∫‚ È’Á Â∂ BB «’ÒØ

‘ÀappleØ«¬È, ’Ø’ΔÈ Â∂ «ÓÒ≈Ú‡ Ú≈Ò≈

√≈Ó≈È «Ó«Ò¡≈, «‹√ Á≈ ¡ßÁ≈˜È

Ó∞μÒ BE Òμ÷ ÍΩ∫‚ Á∂ ’appleΔÏ Áμ«√¡≈

«◊¡≈ ‘À Õ ÁÒ«‹ßÁapple Ï≈√Δ È∂

Ú∞ÒÚapple‘À∫Í‡È ’apple≈¿±È ’Øapple‡ ”⁄

¡≈͉∂ ”Â∂ Òμ◊∂ C ÁØÙ ’Ï±Ò ’apple

Ò¬∂, «‹√ «‘ ¡Á≈Ò È∂ AC

√≈Ò ’ÀÁ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ‘ÀÕ

07958-320-320 07929-673-710

46 Summer Road Erdington, Birmingham B23 6UR

TeL : 0121 373 7777 | Fax : 0121 377 6382

Email : inforoyalclaims.com.uk | Web. www.royalclaims.co.uk


8 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ÓØÁΔ Ì∞μÒ ◊¬∂ ‘È «’ ¿∞‘ Á∂Ù Á∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‘È : apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’ª◊apple√ ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂ √ß√Á

“⁄ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Á∂ Â’appleΔÏÈ ‚∂„ ÿ߇∂ Á∂

ÒßÏ∂ Ì≈Ù‰ “Â∂ ÂȘ ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ «¬ßÈ∂ ÒßÏ∂

Ì≈Ù‰ “⁄ apple≈Î∂Ò √ΩÁ∂, «’√≈È ¡Â∂ apple∞˜◊≈apple Á∂ Ó∞μÁ∂ “Â∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂ «¬’ ÙÏÁ ÚΔ È‘Δ∫ «’‘≈¢ apple≈‘∞Ò

◊ªËΔ È∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß «ÈÙ≈È≈ ω≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈

«’ ¿∞‘ (ÍzË≈È ÓßÂappleΔ) «¬‘ Ì∞μÒ ◊¬∂ ‘È «’

¿∞‘ Á∂Ù Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‘È Â∂ ¿∞È∑ª È∂ √Ú≈Ò

Í∞줉∂ È‘Δ∫, √◊Ø∫ √Ú≈Òª Á∂ ‹Ú≈Ï Á∂‰∂ ‘È¢

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂ √ß√Á Á∂ ÁØÚª

√ÁȪ ”⁄ apple≈Ù‡appleÍÂΔ Á∂ Ì≈Ù‰ ”Â∂ ¡≈͉≈ Íμ÷

appleμ«÷¡≈¢ √ß√Á ÂØ∫ Ï≈‘apple ÍμÂapple’≈appleª 鱧 Ì≈Ù‰

”Â∂ ¡≈͉≈ ÍzÂΔ’appleÓ «Áß«Á¡ª apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂

«’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á≈ Ì≈Ù‰ ͱappleΔ Âapple∑ª

«√¡≈√Δ √Δ, «‹√ “⁄ ¿∞È∑ª Á≈ «Ë¡≈È «√appleÎ ’ª◊apple√

”Â∂ √Δ¢ ’ª◊apple√ ÍzË≈È È∂ Í≈apple‡Δ Á∂ C √Ú≈Ò

Á∞‘apple≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ «’ ¡ªËapple≈ ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó√Ò∂ ”Â∂ ÚΔ

¿∞È∑ª È∂ ⁄∞μÍΔ Ë≈appleΔ appleμ÷Δ¢ apple≈Î∂Ò √ΩÁ∂ Ï≈apple∂ ÚΔ Á∂٠ȱß

’Ø¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ¢ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂ «’‘≈ «’

«’√≈Ȫ Á∂ «‘μª ÁΔ ¡Â∂ ’apple˜≈ Ó∞¡≈ÎΔ Á∂ Ȫ¡ “Â∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ó˱ Óμ÷Δ ¡Â∂ Ϫ√ ÁΔ ◊μÒ ’appleÁ∂ ‘È,

’∂∫Áapple ÚÒØ∫ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂ Íz’≈Ù Í∞appleÏ √ÏßËΔ È≈∫Á∂Û Ò¬Δ FG ’appleØÛ ÓȘ±apple

Ó∞ßϬΔÕ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ÚÒØ∫ Ó‘≈apple≈Ù‡apple Á∂

«¬«Â‘≈√’ Ù«‘apple ȪÁ∂Û «Ú÷∂ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ

«√ßÿ ‹Δ Á∂ CE@Ú∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ ÁΔ Ô≈Á “⁄

FG ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ B ÍzØ‹À’‡ª 鱧 ÓȘ±appleΔ

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ Ó‘≈apple≈Ù‡apple Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

Á∂Ú∂∫Áapple ÎÛÈÚΔ√ È∂ √±Ï≈ √apple’≈apple ÁΔ

«√Î≈appleÙ “Â∂ ȪÁ∂Û Ò¬Δ «¬È∑ª ÍzØ‹À’‡ª ȱß

ÓȘ±apple ’appleÈ “Â∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ

Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ ÓßÂappleΔ Ó‘∂Ù

ÙappleÓ≈ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ ‘À¢ √zΔ ÎÛÈÚΔ√ È∂

‡ÚΔ‡ ’apple ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ ‘À «’ ȪÁ∂Û

«Ú÷∂ √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ √‡∂‚Δ¡Ó Á∂

Quot

«’‘≈, ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ Ì≈Ù‰ ”⁄Ø∫ ◊≈«¬Ï apple‘∂ Á∂Ù «‘ Á∂ Ó∞μÁ∂

Á«ÒÂ≈∫ ÁΔ¡≈∫ fiΩ∫ÍÛΔ¡≈∫ ȱß

Ò≈¬Δ ¡μ◊, «Ú◊«Û¡≈ Ó≈‘ΩÒ

ÔÓ∞È≈È◊appleÕ «˜Ò∑∂ Á∂ «Íß‚ Ò≈’Û

ÌΔÒÍ∞apple «Úμ⁄ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ‰≈¡ Á≈

Ó≈‘ΩÒ Ï‰ «◊¡≈ ‹ÁØ∫ «¬μ’ «ÚÙ∂Ù

√Ó≈‹ Á∂ ’∞fi ÒØ’ª ÚμÒØ∫ «Íß‚ Á∂ ‘Δ

Á«Ò √Ó≈‹ Á∂ ÒØ’ª ÁΔ¡ª

fiΩ∫ÍÛΔ¡ª 鱧 ¡μ◊ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’apple

«ÁμÂ≈¢ «Íß‚ Á∂ ÒØ’ ‹Á «Ù’≈«¬Â

ÒÀ ’∂ Ê≈‰∂ Í∞μ‹∂ ª ¿∞√ «ÚÙ∂Ù √Ó≈‹

Á∂ ÒØ’ª È∂ Á«Ò √Ó≈‹ Á∂ ÿappleª

¡ßÁapple Á≈÷Ò ‘Ø ’∂ ¡Ωappleª Á∂ ’μÍÛ∂

Í≈Û «ÁμÂ∂¢ ¿∞È∑ª 鱧 Ï∞appleΔ Âappleª

’∞쫇¡≈, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Íß‚ «Úμ⁄

‰≈¡ ÍÀÁ≈ ‘Ø «◊¡≈¢ «¬√ ÿ‡È≈

ÁΔ √±⁄È≈ «ÓÒ«Á¡ª ‘Δ

ÔÓ∞È≈È◊apple «˜Ò∑∂ Á∂ Úμ÷-Úμ÷

Ê≈«‰¡ª ÂØ∫ Í∞«Ò√ ÎØapple√ «Íß‚ Í‘∞ß⁄Δ

Â∂ «Íß‚ ÁΔ √«ÊÂΔ “Â∂ ’≈ϱ

Í≈«¬¡≈¢ ÌΔÒÍ∞apple «Íß‚ Á∂ «ÈÚ≈√Δ

Í«‘Ò «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ apple«ÚÁ≈√

ÓßÁapple ’ØÒ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª ’∞fi fi∞μ◊Δ¡ª

√È ‹Ø «Íß‚ Á∂ ‘Δ «¬μ’ √Ó≈‹ È≈Ò

√ÏßË ÒØ’ª È∂ ¡μ◊ Ò≈ ’∂ α’

«ÁμÂΔ¡ª¢ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª ÒØ’ª 鱧 ¡μ◊

Ò≈¿∞‰ Ï≈apple∂ Í∞쫤¡≈ ª ¿∞È∑ª È∂

ËÓ’Δ «Áß«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª ÁΔ

«’√∂ È∂ Ó≈¬Δ«Èß◊ Ï≈apple∂ «Ù’≈«¬Â

’ΔÂΔ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ «¬‘ ¡μ◊ Ò≈¬Δ

◊¬Δ ‘À¢ ¿∞È∑ª ÚμÒØ∫ ◊ØÒΔ Ó≈appleÈ ÁΔ

ËÓ’Δ ÚΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ √Δ¢ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ Ï≈apple∂ Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ

ÏÒapple≈‹ «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ √«ÊÂΔ

’≈ϱ «Úμ⁄ ‘À¢ ÒØ’ª 鱧 √Ófi≈ ’∂ ÙªÂ

’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’

ÁØÙΔ¡ª 鱧 Ï÷«Ù¡≈ È‘Δ∫ ‹≈Ú∂◊≈¢

Íapple «’√≈Ȫ 鱧 ¯√Òª ÁΔ √‘Δ ’ΔÓ ¡Á≈ ’appleÈ Á∂

Ó∞μÁ∂ ”Â∂ ¿∞‘ ⁄∞μÍΔ Ë≈apple ÒÀ∫Á∂ ‘È¢ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ Ì≈Ù‰ ”⁄ ’ª◊apple√ Á∂ ÒßÏ∂ «˜’apple ”Â∂

«‡μÍ‰Δ ’apple«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª Á≈ ‘apple Ì≈Ù‰

’ª◊apple√, ’ª◊apple√Δ ¡≈◊±¡ª ¡Â∂ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Ï≈apple∂

‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò apple≈‘∞Ò È∂ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ¿∞‘

’ª◊apple√ ÁΔ ◊μÒ ’appleÈ, Íapple √ß√Á ¿∞√ ÁΔ Êª

È‘Δ∫ ‘À¢ ¿∞√ Ò¬Δ ¿∞‘ Ï≈‘apple appleÀÒΔ¡ª ’apple

√’Á∂ ‘È, Íapple «¬Ê∂ ¿∞È∑ª Á∂Ù È±ß ‹Ú≈Ï Á∂‰≈

‘À¢ apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂ √ß√Á ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ÚΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß «ÈÙ≈È∂ ”Â∂

ÒÀ∫«Á¡ª Ì≈Ù‰ ”⁄Ø∫ Á∂Ù Á∂ Ó∞μÁ∂ ◊≈«¬Ï ‘؉

”Â∂ «‡μÍ‰Δ ’ΔÂΔ¢ «¬’ F √Âappleª ÁΔ ’«ÚÂ≈

apple≈‘Δ∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ”Â∂ ÙÏÁΔ ‘ÓÒ≈ ’apple«Á¡ª

apple≈‘∞Ò ◊ªËΔ È∂ «’‘≈ «’ ”Ï‘∞ ÒßÏΔ ÊΔ √≈‘∂Ï ’Δ Ï≈Â

√ÁÈ Ó∂∫ «ÁÈ ÂØ ÏÂ≈ ÁΔ¡≈ apple≈¢ “apple≈‘∞Ò È∂ ¡μ◊∂

«Ò«÷¡≈ “ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‹Δ ⁄∞μÍΔ ’Ï ÂØÛØ◊∂, apple≈Î∂Ò

‚ΔÒ Íapple ¡≈«÷apple ’Ï ÏØÒØ◊∂¢“apple≈Î∂Ò √ΩÁ∂ Ï≈apple∂ ‘ÓÒ≈Úapple

‘Ø¬Δ ’ª◊apple√ È∂ ÒØ’ √Ì≈ ”⁄ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á∂ Ì≈Ù‰

ÁΩapple≈È ÚΔ apple≈Î∂Ò √ΩÁ∂ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Á∂‰ √ÏßËΔ

È≈¡apple∂Ï≈˜Δ ’ΔÂΔ¢

¡≈Ë∞«È’Δ’appleÈ Ò¬Δ DE ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ¡Â∂

√Ú≈ÓΔ apple≈Ó≈ÈßÁ ÂΔappleÊ Óapple≈·Ú≈Û≈

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ, ȪÁ∂Û «Ú÷∂ √zΔ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ

«√ßÿ ‹Δ ¡«ËÔ≈√È √ª’∞Ò Â∂ ÷Ø‹ ’∂∫Áapple

ÁΔ «¬Ó≈apple ÁΔ ¿∞√≈appleΔ Ò¬Δ BB ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Á∂ ÍzØ‹À’‡ª 鱧 ’∂∫Áapple È∂ ÓȘ±appleΔ Á∂

«ÁμÂΔ ‘À¢ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ «¬‘ ÍzØ‹À’‡

«√μ÷ª Á∂ A@Ú∂∫ ◊∞apple± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ Á∂

CE@Ú∂∫ ‹ÈÓ «ÁÚ√ √Ó≈◊Óª ȱß

√Óapple«Í ‘È Â∂ ȪÁ∂Û «Ú÷∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈

‘˜±apple √≈«‘Ï «√μ÷ ËappleÓ Á∂ E Âıª “⁄Ø∫

«¬’ ‘À¢

w w w.theasianindependent.co.uk

apple≈‹√Ê≈È ”⁄ AA.DH ’appleØÛ ‡È √ØÈ∂ Á∂ Ìß‚≈apple ÒμÌ∂..!

‹ÀÍ∞appleÕ Ì≈appleÂΔ «Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À «’

apple≈‹√Ê≈È Á∂ Ϫ√Ú≈Û≈ ¡Â∂ ¿∞Á∂Í∞apple «˜«Ò∑¡ª «Úμ⁄

AA.DH ’appleØÛ ‡È Á∂ √ØÈ∂ Á∂ Ìß‚≈apple Á≈ ÍÂ≈ Ò≈«¬¡≈

«◊¡≈ ‘À¢ «ÚÌ≈◊ Á∂ √ΔÈΔ¡apple ¡¯√apple ’∞‡∞ßÏ≈ apple≈Ú È∂

‹ÀÍ∞apple «Úμ⁄ ÓΔ‚Δ¡≈ È≈Ò ◊μÒÏ≈ «Úμ⁄ «’‘≈ «’

apple≈‹√Ê≈È «Úμ⁄ √ØÈ∂ ÁΔ ÷Ø‹ ÁΔ¡ª ÈÚΔ¡ª √ßÌ≈ÚÈ≈Úª

‡∞’«Û¡ª ”⁄ «Ú’∂◊Δ

¡À∫ÏΔ ÚÀÒΔ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ √‘≈apple≈

√Ó±‘ Á∂ Íz≈‹À’‡ ¡À∫ÏΔ ÚÀÒΔ ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á 鱧 ‡∞’«Û¡ª ”⁄ Ú∂⁄‰ ÁΔ

«¬‹≈˜Â Á∂ «ÁμÂΔ¢ ÏßÏ∂ ‘≈¬Δ’Øapple‡

Á∂ ¡«Ë’≈apple «Ò’«Ú‚∂‡apple È∂

¡Á≈ÒÂ È±ß Áμ«√¡≈ «’ √ßͱappleÈ

¡À∫ÏΔ ÚÀÒΔ ‡≈¿±È«ÙÍ È±ß Ú∂⁄‰ Ò¬Δ

ADB ¡ıÏ≈appleª “⁄ ÁØ «¬Ù«Â‘≈apple

‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Íapple «¬√ Á∂

√’≈apple≈ÂÓ’ ÈÂΔ‹∂ √≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫

¡≈¬∂¢ «Ò’«Ú‚∂‡apple È∂ «’‘≈ «’ ͱapple≈

‡≈¿±È«ÙÍ ıappleΔÁ‰ Ò¬Δ ’جΔ

√≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ ¡≈ «apple‘≈, «¬√ Ò¬Δ

«¬√ 鱧 ‡∞’«Û¡ª ”⁄ Ú∂⁄‰ ÁΔ

«¬‹≈˜Â «ÁμÂΔ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

«Ò’«Ú‚∂‡apple È∂ ¡Á≈ÒÂ È±ß «’‘≈

«’ ¡À∫ÏΔ ÚÀÒΔ √«Ê ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

√’±Ò, ◊ØÒÎ ’Øapple√, ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚≈,

’ÈÚÀμÈÙÈ √À∫‡apple ¡Â∂ ‘Ø‡Ò È±ß

«¬’μ·∂ Ú∂⁄‰ ÁΔ Ï‹≈«¬ Úμ÷-Úμ÷

Ú∂«⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

¡√Ó≈ ‹‘ª◊Δapple

√Í∞appleÁ-¬∂-ı≈’

Ò≈‘ΩappleÕ Í≈«’√Â≈È ÁΔ ÓÈ∞μ÷Δ

¡«Ë’≈appleª Ï≈apple∂ ’≈apple’∞ßÈ, Ú’ΔÒ ¡Â∂

Í≈«’√Â≈È ÁΔ Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ √ÀÈ≈ ÁΔ

’μ‡Û ¡≈ÒØ⁄’ ¡√Ó≈ ‹‘ª◊Δapple ȱß

Óß◊ÒÚ≈apple 鱧 √Í∞appleÁ-¬∂-ı≈’ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈ Õ

‹È≈‹∂ ÁΔ ÈÓ≈˜

Ò≈‘Ωapple Á∂ ◊μÁ≈¯Δ

√‡∂‚Δ¡Ó “⁄

‘جΔ, «‹√ ”⁄

ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈appleª

Á∂ ’≈apple’∞ßȪ,

Ú’ΔÒª, ‹μ‹ª,

√apple’≈appleΔ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª, ÍzÓ∞μ÷

Ùı√Δ¡Âª Â∂ ¡≈Ó ÒØ’ª È∂ Úμ‚Δ

«◊‰ÂΔ “⁄ ÙÓ±ÒΔ¡Â ’ΔÂΔ Õ

¡Ωappleª ÚΔ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ ”⁄ ‹È≈‹∂

ÁΔ ÈÓ≈˜ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø¬Δ¡ª Õ

‹Ó≈Â-¬∂-«¬√Ò≈ÓΔ Á∂ √ß√Ê≈Í’

¡Â∂ ÍzÓ∞μ÷ «¬√Ò≈«Ó’ «ÚÁÚ≈È

¡Ï∞Ò ¡Ò≈ Ó≈Á±ÁΔ Á∂ Ï∂‡∂ ¯≈apple±’

‘ÀÁapple Ó≈Á±ÁΔ È∂ ‹È≈‹∂ ÁΔ ÈÓ≈˜

ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ’ΔÂΔ Õ ¡√Ó≈

‹‘ª◊Δapple 鱧 ¿∞√ Á∂ Í«appleÚ≈apple Á∂

Ï∂ÁΔ¡≈ appleØ‚ √«Ê ¯≈appleÓ ‘≈¿±√ ”⁄

Á¯È≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ

÷≈Í Íß⁄≈«¬Âª ÁΔ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ 鱧 ËÓ’Δ,

TÈ‘Δ∫ «Á¡ª◊∂ ’∞ÛΔ¡ª 鱧 ‹ÈÓ””

Ó∂apple·Õ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂

¡ßÂapple‹≈ÂΔ Â∂ ¡ßÂapple

Ë≈apple«Ó’ «Ú¡≈‘

Ú≈«Ò¡ª «Úapple∞μË ÷≈Í

Íß⁄≈«¬Âª 鱧 ÷±Ï fi≈Û

Í≈¬Δ ‘À¢ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

ÁΔ¡ª «fiÛ’ª ÷≈‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á ÷≈Í Íß⁄≈«¬Âª

È∂ ËÓ’Δ «ÁμÂΔ ‘À «’

‹∂’apple √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂

¿∞È∑ª ÁΔ¡ª Í∞apple≈ÂÈ

apple‘∞-appleΔª «Úμ⁄

Á÷Ò¡ßÁ≈˜Δ ’ΔÂΔ Âª

¿∞‘ ’∞ÛΔ¡ª 鱧 ‹ÈÓ È‘Δ∫ Á∂‰◊∂¢

Ï≈ÒÔ≈È ÷≈Í Íß⁄≈«¬Â Á∂ Ó∞÷Δ

Èapple∂Ù «‡’À È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÒØ’

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á≈ √ÈÓ≈È ’appleÁ∂

‘È, Íapple ¿∞‘ «¬‘ ’Á∂ ÚΔ ÏappleÁ≈ÙÂ

È‘Δ∫ ’appleÈ◊∂ «’ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª

Í∞apple≈‰Δ¡ª ÍappleßÍapple≈Úª «Úμ⁄ Á÷Ò

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂¢ ‹∂’apple √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

«¬√ Âapple∑ª Á∂ ‘∞’Ó Á∂Ú∂◊Δ Âª ¿∞‘

’∞ÛΔ¡ª 鱧 ‹ÈÓ ‘Δ È‘Δ∫ Á∂‰◊∂¢

¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª

’∞ÛΔ¡ª 鱧 ¿∞‘ «¬ßÈ≈ È‘Δ∫

ÍÛ∑≈¿∞‰◊∂ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂

√≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ¡ª ‘È¢ ¿∞Á∂Í∞apple ¡Â∂

Ϫ√Ú≈Û≈ «˜«Ò¡ª «Úμ⁄ ̱’Δ¡≈

‚◊Ø⁄≈ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ √ØÈ∂ Á∂ Ìß‚≈apple

«ÓÒ∂ ‘È¢ apple≈Ú Ó∞Â≈«Ï’ apple≈‹√Ê≈È

«Úμ⁄ B@A@ ÂØ∫ ‘∞‰ Âμ’ H.AA ’appleØÛ

‡È ªÏ∂ Á∂ Ìß‚≈apple Á≈ ÍÂ≈ Ò≈«¬¡≈

‹≈ ⁄∞μ«’¡≈ ‘À¢ «¬√ ªÏ∂ Á≈ ¡Ω√Â

ÍμËapple @.CH ¯Δ√ÁΔ ‘À¢ ¿∞È∑ª Áμ«√¡≈

«’ apple≈‹√Ê≈È Á∂ «√appleØ‘Δ «˜Ò∑∂ Á∂ Á∂Ú≈

Á≈ Ï∂Û≈ ¡Â∂ Ï≈ÛÓ∂apple «˜Ò∑∂ Á∂

«√Ú≈È≈ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ ÷«‰‹ª ÁΔ ÷Ø‹

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ apple≈Ú È∂ «¬‘ ÚΔ

Áμ«√¡≈ «’ apple≈‹√Ê≈È «Úμ⁄ CE.FE

’appleØÛ ‡È Á∂ √Δ√≈-‹√Â≈ Ȫ¡ Á∂

÷«‰‹ «ÓÒ∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÌΔÒÚ≈Û≈ «˜Ò∑∂ Á∂

√Ò≈ÓÍ∞apple ¡Â∂ «¬√ Á∂ È∂Û∂-Â∂Û∂ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª «Úμ⁄ ÚΔ

÷«‰‹ ÍÁ≈appleÊ «ÓÒ∂ ‘È¢ Á∞ÈΔ¡≈ «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈

√ØÈ≈ ¡ÓappleΔ’≈ ’ØÒ ‘À¢ ¿∞√ ’ØÒ HA.CC.E ÓΔ«‡z’ ‡È

√ØÈ≈ ‘À¢ Ì≈apple «Úμ⁄ EEG.G ÓΔ‡«apple’ ‡È √ØÈ≈ ‘À¢ ¡√Δ∫

◊ØÒ‚ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ A@Ú∂∫ ÈßÏapple ”Â∂ ‘ª¢

ÎÀ√«Ò¡ª ÁΔ ◊μÒ ’appleÈ¢ ˜apple≈ √Ø⁄Ø

«’ ‹ÁØ∫ √Ó≈‹ «Úμ⁄Ø∫ ’∞ÛΔ¡ª ‘Δ

ıÂÓ ‘Ø ‹≈‰◊Δ¡ª¢ ÏΔÂ∂ √ØÓÚ≈apple

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Úμ⁄ ÷≈Í Íß⁄≈«¬Âª

“Â∂ appleØ’ Ò≈¿∞‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄

Á≈«¬apple ‹È«‘ ͇ΔÙÈ “Â∂ ⁄ΔÎ

‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂

√∞‰Ú≈¬Δ ’ΔÂΔ √Δ¢ «¬√ ͇ΔÙÈ

«Úμ⁄ Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ «’ «¬μ’Ø

◊ØÂ, ¡ßÂapple‹≈appleΔ «Ú¡≈‘ Â∂

¡ßÂappleËappleÓΔ «Ú¡≈‘ ’appleÈ ”Â∂ ÷≈Í

Íß⁄≈«¬Âª ¡‰÷ ÷≈Âapple ’ÂÒª ȱß

¿∞ÂÙ≈«‘ ’apple apple‘Δ¡ª ‘È¢

¡ÏÁ∞Ò ‘≈«ÓÁ Á±√appleΔ

Ú≈apple Ïß◊Ò≈Á∂Ù Á∂

apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ï‰∂

„≈’≈Õ Ïß◊Ò≈Á∂Ù Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ

¡ÏÁ∞Ò ‘≈«ÓÁ 鱧 Á±√appleΔ Ú≈apple Í≥‹

√≈Ò Á∂ Ò¬Δ Ó∞Û apple≈Ù‡appleÍÂΔ

⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ ¿∞‘ ¡«‹‘∂

Í«‘Ò∂ ¡≈◊± ‘È ‹Ø Ò◊≈Â≈apple Á±√appleΔ

Ú≈apple apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ï‰È◊∂ Õ

Ïß◊Ò≈Á∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ⁄؉ ’«ÓÙÈapple ’∂.

¡ÀÓ. È∞apple±Ò ‘∞μ‚≈ È∂ ÍzÀμ√ ’≈ȯappleß√

“⁄ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑ª 鱧 «Èapple«ÚappleØË

apple≈Ù‡appleÍÂΔ ⁄∞«‰¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ


9 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ÙappleÓÈ≈’: “¡√ÒΔ” ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ È≈ ‘؉

’≈appleÈ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ Ï≈‘apple ‘Ø«¬¡≈ ‹‰∂Í≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Á∂Ù ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ

È≈Ò Ò◊Á∂ ◊∞apple±◊z≈Ó ÂØ∫ ÓÈ∞μ÷Â≈ ȱß

ÙappleÓ√≈apple ’appleÈ Ú≈ÒΔ ıÏapple √≈‘Ó‰∂

¡≈¬Δ ‘À¢ ◊∞apple±◊z≈Ó «Úμ⁄ “¡√ÒΔ“

¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ È≈ ‘؉ ’≈appleÈ

√apple’≈appleΔ ‘√ÍÂ≈Ò È∂ ◊appleÌÚÂΔ

Ó«‘Ò≈ Á≈ «¬Ò≈‹ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈¢ «¬√

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡Ωapple È∂ ӋϱappleΔ «Úμ⁄

‘√ÍÂ≈Ò Á∂ Ï≈‘apple ‘Δ √Û’ “Â∂ Ïμ⁄∂

鱧 ‹ÈÓ «ÁμÂ≈¢ ’∂∫ÁappleΔ «√‘ ÓßÂappleΔ

‹∂.ÍΔ. Èμ‚≈ È∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ‹ª⁄ Á∂

‘∞’Ó Á∂ «ÁμÂ∂ ‘È¢

’Δ ‘À ͱappleΔ ÿ‡È≈?

Áapple¡√Ò ÓμË ÍzÁ∂√ ÁΔ apple«‘‰

Ú≈ÒΔ ◊appleÌÚÂΔ Ó∞ßÈΔ ¡≈͉∂

«¬Ò≈‹ Ò¬Δ ◊∞apple±◊z≈Ó Á∂ «√ÚÒ

‘√ÍÂ≈Ò Í‘∞ß⁄Δ¢ «¬Ò≈‹ Ò¬Δ

Á≈ıÒ ’appleÈ ÂØ∫ Í«‘Òª Ó∞ßÈΔ ÂØ∫

‚≈’‡apple È∂ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ Óß«◊¡≈¢

¿∞√ ’ØÒ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ È‘Δ∫ √Δ Âª

¿∞√ Á∂ ÍÂΔ È∂ ¡≈͉≈ ¡≈Ë≈apple ÈßÏapple

Á∂‰ ÁΔ Í∂Ù’Ù ’ΔÂΔ¢

Óª ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ Ò¬Δ ‘≈¡ Á≈ È≈¡apple≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈, √≈«‘Â

Â∂ √μ«Ì¡≈⁄apple 鱧 √ÓappleÍ I

√ß√Ê≈Úª ÚμÒØ∫ A@ ¯appleÚappleΔ È±ß

Á∂ÙÌ◊ Ô≈Á◊≈apple ‘≈Ò ‹ÒßËapple

«Úμ⁄ «ÚÙ≈Ò ’ÈÚÀÈÙÈ ’appleÚ≈¬Δ

‹≈Ú∂◊Δ¢ «¬√ ’ÈÚÀÈÙÈ ”⁄

“«√μ«÷¡≈ Â∂ ÍzÙ≈√È ”⁄ Íß‹≈ÏΔ

Ì≈Ù≈: ’Δ ’appleÈ≈ ÒØÛΔ¬∂Õ“ «ÚÙ∂ ¿∞Íapple

◊ßÌΔapple «Ú⁄≈apple-⁄apple⁄≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ

Â∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ 鱧 ‘’Δ’Δ ¡appleʪ “⁄

apple≈‹ Ì≈Ù≈ Á≈ Áapple‹≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ

‹Ê∂ÏßÁ’ ÔÂȪ ÁΔ apple±Íapple∂÷≈ ¿∞ÒΔ’Δ

‹≈Ú∂◊Δ¢ «¬È∑ª I √ß√Ê≈Úª È≈Ò

√ÏßË ¡≈◊±¡ª È∂ √Ó±‘ Íß‹≈ÏΔ

«Í¡≈«apple¡ª 鱧 «¬√ ’ÈÚÀÈÙÈ “⁄

ÚμË-⁄Û∑ ’∂ «‘μ√≈ ÒÀ‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ

’ΔÂΔ ‘À¢ ¡≈◊±¡ª È∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈

ÁΔ Íß‹≈Ï “⁄ ‘Δ Ï‰Δ Âapple√ÔØ◊

Í≥‹≈Ï È±ß “’À∫√apple ‡z∂È” ÂØ∫ Ó∞’ÂΔ

«ÁÚ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ˛, ÓØ◊∂ Á≈ ’∞ÒÚßÂ

‹ÒßËappleÕ Íß‹≈Ï «Úμ⁄Ø∫ appleؘ≈È≈ √À∫’Û∂ ÓappleΔ˜

’À∫√apple Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿∞‰ Ï«·ß‚≈ apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙÈ

ÂØ∫ “’À∫√apple ‡z∂È” «Ú⁄ √Ú≈apple ‘Ø ’∂ apple≈‹√Ê≈È ‹ªÁ∂

‘È, «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ ‘À «’ apple≈‹√Ê≈È √≈‚∂

È≈ÒØ∫ ⁄ß◊≈ √±Ï≈ ‘ÀÕ «¬‘ √Ú≈Ò ‘À ÓØ◊≈ È≈Ò

√ÏßË appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ ÍzÚ≈√Δ Ì≈appleÂΔ ’∞ÒÚß «√ßÿ

Ë≈ÒΔÚ≈Ò Á≈¢ Ë≈ÒΔÚ≈Ò È±ß ‹Á «¬√ √Ú≈Ò È∂

Íz∂Ù≈È ’ΔÂ≈ √Δ Âª ¡μ‹ ÂØ∫ ’appleΔÏ AE √≈Ò

Í«‘Òª ¡≈͉≈ ’μÍ«Û¡ª Á≈ ’≈appleØÏ≈apple ¤μ‚ ’∂

’À∫√apple ÓappleΔ˜ª Á∂ «¬Ò≈‹ «Úμ⁄ ‘Δ Òμ◊ ◊¬∂ √È¢

«¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞Ȫ “ÚappleÒ‚ ’À∫√apple ’∂¡apple“ Ȫ ÁΔ

√ß√Ê≈ ω≈¬Δ ¡Â∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ’À∫√apple ÓappleΔ˜ª ȱß

‹≈◊apple±’ ’appleÈ Á≈ ’ßÓ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈¢

Ë≈ÒΔÚ≈Ò ¡μ‹-’μÒ∑ Íß‹≈Ï ¡≈¬∂ ‘ج∂ ‘È

¡Â∂ ¡≈Í‰Δ ‡ΔÓ È≈Ò Úμ÷-Úμ÷ «Íß‚ª «Úμ⁄ ’À∫Í

Ò◊≈ ’∂ ÓappleΔ˜ª Á∂ ‡À√‡ ’appleÚ≈ apple‘∂ ‘È¢ ¿∞È∑ª Á≈

‡Δ⁄≈ ‘À «’ ͱapple∂ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª Á≈ ’À∫√apple ‡À√‡ ‘ØÚ∂

¡Â∂ ’À∫√apple 鱧 Ó∞μ„ «Úμ⁄ ‘Δ Ô≈ÈΔ «’ Í«‘ÒΔ

√‡∂‹ “Â∂ ‘Δ Î«Û¡≈ ‹≈ √’∂¢

’∞ÒÚß Ë≈ÒΔÚ≈Ò Áμ√Á∂ ‘È- Ô±’∂ «Úμ⁄ ÚΔ

’À∫√apple Á∂ ÏÛ∂ ÓappleΔ˜ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È Íapple ¿∞μÊ∂

Íß‹≈Ï Úª◊ ’À∫√apple Á∂ ÓappleΔ˜ª ÁΔ ÓΩ Áapple «˜¡≈Á≈

È‘Δ∫ ‘À¢ ¿∞μÊ∂ ’À∫√apple Í«‘ÒΔ √‡∂‹ ”Â∂ ÍÂ≈ Òμ◊

‹ªÁ≈ ‘À ‹Á«’ √≈鱧 ÂΔ‹Δ √‡∂‹ ”Â∂ ¿∞√ Ï≈apple∂

‹≈‰’≈appleΔ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ «¬√∂ Ò¬Δ Ó∂appleΔ ’Ø«ÙÙ ‘À «’

ÿμ‡Ø-ÿμ‡ √≈鱧 ’À∫√apple Á≈ ‹ÒÁΔ ÍÂ≈ Òμ◊ √’∂¢

‚≈’‡apple «¬√ “Â∂ √«‘Ó ȑΔ∫

‘ج∂ Â∂ ¡≈Ë≈apple ÁΔ ¡√Ò ’≈ÍΔ Ò¬Δ

¡Û∂ apple‘∂¢ «¬√∂ ÁΩapple≈È Ó∞ßÈΔ ÁΔ ‘≈ÒÂ

«Ú◊ÛΔ Â∂ ¿∞√ È∂ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ Áapple

“Â∂ ‘Δ Ïμ⁄∂ 鱧 ‹ÈÓ Á∂ «ÁμÂ≈¢ Ó∞ßÈΔ

鱧 ‘√ÍÂ≈Ò È∂ ¿∞ÁØ∫ ÌappleÂΔ ’ΔÂ≈

‘≈Ò Â∂ Óª-ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ È±ß ‘Øapple

È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ’ΔÂ∂ ‹≈

apple‘∂ ‘Ó«Ò¡ª Á≈ ◊ßÌΔapple ÈØ«‡√

«Ò¡≈¢ √À∫’Û∂ √apple’≈appleΔ √’±Òª “⁄

Ó≈«Ë¡Ó Ú‹Ø∫ ¡ß◊apple∂˜Δ 鱧 Úapple‰

ÁΔ ÷∞μÒ∑, Í«‘ÒΔ ÂØ∫ ◊«‰Â Â∂

«Ú«◊¡≈È Á≈ Ó≈«Ë¡Ó ¡ß◊apple∂˜Δ

ω≈¿∞‰, «Ó‚Ò √’±Òª ”⁄ Íß‹≈ÏΔ

Â∂ «‘ßÁΔ ¡«Ë¡≈Í’ª ”⁄Ø∫ «¬’ appleμ÷‰

Â∂ ¡ß◊apple∂˜Δ Ó≈«Ë¡Ó √’±Òª ”⁄

‹ÁØ∫ ¿∞μÊ∂ ÓΔ‚Δ¡≈ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈¢

‘≈Òª«’, ‘√ÍÂ≈Ò ÍzÙ≈√È È∂

«¬√ ÿ‡È≈ 鱧 Ï∂Ï∞«È¡≈Á ’apple≈apple Á∂

«ÁμÂ≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ ÓappleΔ˜

鱧 ¡Ò‡z≈√≈¿±∫‚ ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ

«’‘≈ √Δ¢

Íß‹≈ÏΔ ÏØÒ‰ ”Â∂ Ò≈¬Δ Í≈ÏßÁΔ

¡≈«Á ’ÁÓª È±ß Óª-ÏØÒΔ Íß‹≈ÏΔ Á≈

ÿØapple «Èapple≈Áapple Â∂ ‹Ó‘±appleΔ ‘μ’ª Á≈

ÿ≈‰ Áμ«√¡≈ «◊¡≈¢

¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Íß‹≈Ï √apple’≈apple Á∂

Á¯Âappleª, √apple’≈appleΔ, ¡appleË-√apple’≈appleΔ

Â∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡ ¡Á≈«apple¡ª Â∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡

’ßÍÈΔ¡ª Á∂ Á¯Âappleª ¡≈«Á ”⁄

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ È≈ ’appleÈΔ ‹ª

Ï∂‘μÁ Ó≈Ó±ÒΔ ’appleÈΔ Ï∂‘μÁ «⁄ßÂ≈ Á≈

«ÚÙ≈ ‘À¢ apple≈‹ Ì≈Ù≈ Íß‹≈ÏΔ √ÏßËΔ

ω∂ ’≈ȱßȪ Á≈ ÿØapple ¿∞Òßÿ‰ ‹≈appleΔ

‘À¢ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ ÁΔ ÚappleÂØ∫ È≈ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª Â∂ Ó∞Ò≈˜Óª

«Úapple∞Ë ¡ÓÒ ”⁄ ’Ø¬Δ «ÚÚ√Ê≈ ‘Δ

È‘Δ∫ ‘À Â∂ Ì≈Ù≈ «ÚÌ≈◊ ”⁄ F@% ÂØ∫

ÚμË ¡√≈ÓΔ¡ª Ú«apple∑¡ª ÂØ∫ ÷≈ÒΔ

Í¬Δ¡ª ‘È¢

“ÚappleÒ‚ ’À∫√apple ’∂¡apple” ÁΔ¡ª AB Ïμ√ª «¬√ Ú∂Ò∂

Íß‹≈Ï Á∂ «Íß‚ª «Úμ⁄ ’À∫Í Ò≈ ’∂ ’À∫√apple Á∂ ‡À√‡

Ó∞Π’apple apple‘Δ¡ª ‘È¢ ‘∞‰ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ‹ÒßËapple

«Úμ⁄ ’À∫√apple «apple√apple⁄ ¡Â∂ ¡Ú∂¡appleÈÀ√ √À∫‡apple ÷ØÒ‰

‹≈ apple‘∂ ‘È¢ Ó≈apple⁄ «Úμ⁄ Ó≈ÒÚ∂ «Úμ⁄ ’À∫√apple

‘√ÍÂ≈Ò Á≈ ÈΔ∫‘ ÍμÊapple appleμ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ‹Ø «’

¡◊Ò∂ √≈Ò ÁΔ ¡÷Δapple Âμ’ «Â¡≈apple ‘Ø ‹≈‰ ÁΔ

¿∞ÓΔÁ ‘À¢ «¬μÊ∂ ÒØ’ª Á≈ Ó∞Π’À∫√apple «¬Ò≈‹

‘Ø«¬¡≈ ’apple∂◊≈¢

’∞ÒÚß Ë≈ÒΔÚ≈Ò Á≈ √∞ÎÈ≈ ‘À «’ ¡◊Ò∂

«ÂßÈ √≈Ò «Úμ⁄ Ï«·ß‚≈ ÂØ∫ ⁄μÒ‰ Ú≈ÒΔ “’À∫√apple

‡z∂È” ¡≈Ó ‡z∂Ȫ Úª◊ ⁄μÒ‰ Òμ◊ ‹≈Ú∂ ¡Â∂

Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ‘Δ ’À∫√apple ÓappleΔ˜ª Á≈ √Ó∂∫ «√apple «¬Ò≈‹

‘ØÚ∂¢ ¿∞‘ ’«‘ßÁ∂ ‘È- ‘∞‰ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ‘À «’

¡√Δ∫ ¡≈͉∂ Á≈È ÁΔ «ÁÙ≈ ÏÁÒΔ¬∂¢ Ï‘∞Â

¯Ω‹ ”⁄ Ù≈«ÓÒ

‘ØÚ∂◊Δ Ù‘ΔÁ «Ù«Ùapple

ÓμÒ ÁΔ ÍÂÈΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Á∂Ù ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈

Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ’∞appleÏ≈ÈΔ Á∂‰ Ú≈Ò∂

Ù‘ΔÁ «Ù«Ùapple ÓμÒ ÁΔ ÍÂÈΔ ÁΔ

¯Ω‹ “⁄ Ù≈«ÓÒ ‘ØÚ∂◊Δ Õ Ù‘ΔÁ

ÁΔ ÍÂÈΔ √ß◊ΔÂ≈ ÓμÒ ÁΔ ⁄؉

¡≈ÎΔ√apple˜ «√÷Ò≈¬Δ ¡’À‚ÓΔ

⁄∂È¬Δ (¡À√. ¡À√. √Δ. ‚Ï«Ò¿±-

BA) Ò¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À Õ «¬‘ «√÷Ò≈¬Δ

Íz≈Í ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á √ß◊ΔÂ≈

¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ Í«‘ÒΔ

ÓÀ∫Ïapple ‘ØÚ∂◊Δ ‹Ø ¯Ω‹ ”⁄

ÒÀ·ΔÈÀ∫‡ Á∂ ¡‘∞Á∂ ”Â∂ Á∂Ù

Ò¬Δ √∂Ú≈Úª ÍzÁ≈È ’apple∂◊Δ Õ

«˜’appleÔØ◊ ‘À «’ Á∂‘apple≈Á±È Á∂

«Ù«Ùapple ÓμÒ B √ÂßÏapple, B@AE ȱß

Ï≈apple≈Ó±Ò≈ √À’‡apple ”⁄ ¡≈Íz∂ÙÈ

apple’Ù’ ÁΩapple≈È Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂ √Δ

Õ apple≈¬ΔÎÒ ÓÀÈ «Ù«Ùapple ÓμÒ C/I

‹Δ. ¡≈apple. ”⁄ √Δ ¡Â∂ ‚∂„ √≈Ò

ÂØ∫ CB ¡≈apple. ¡≈apple. ”⁄

Â≈«¬È≈ √È Õ

Ò≈‘Ωapple ÁΔ Âapple‹ ”Â∂ ¡ß«ÓzÂ√apple ”⁄ ω∂◊Δ Î±‚ √‡appleΔ‡

⁄ß‚Δ◊ÛÕ ¡ß«ÓzÂ√apple «Úμ⁄ Ò≈‘Ωapple ÁΔ Âapple‹ Â∂

α‚ √‡appleΔ‡ ω∂◊Δ, «‹μÊ∂ «¬μÊØ∫ Á∂ √Ú≈«ÁÙ‡

ÌØ‹È Á≈ ¡≈ÈßÁ «ÚÙÚ Ìapple ÂØ∫ ¡≈¿∞∫Á∂ √ÀÒ≈ÈΔ

ÒÀ √’‰◊∂ ¢ Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂ «¬‘ ◊μÒ ’‘Δ ‘À¢ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

È∂ «‹¿∞∫ ‘Δ «¬‘ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ª √Ê≈È’

√apple’≈apple≈ ÓßÂappleΔ ÈÚ‹Ø «√ßÿ È∂ ÌappleØ√≈ «ÁμÂ≈ «’

¡◊Ò∂ F Ó‘Δ«È¡ª «Úμ⁄ «¬‘ α‚ √‡appleΔ‡ Ù«‘apple

Á∂ ‡≈¿±È ‘≈Ò «Úμ⁄ ω≈ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ¢ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ È∂ «’‘≈ «’ ◊∞apple± È◊appleΔ «¬√ Ú∂Ò∂ Òμ÷ª

√ÀÒ≈ÈΔ appleؘ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È ¡Â∂ ‹∂’apple ¿∞È∑ª Ú≈√Â∂

Íß‹≈Ï Á∂ Ò˜Δ˜ ÷≈‰∂ «¬μ’ ‘Δ Êª «ÓÒ‰ Òμ◊

‹≈‰ ª «¬‘ √ØÈ∂ Â∂ √∞‘≈◊∂ Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘ØÚ∂◊Δ¢

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ ÌappleØ√≈ «ÁμÂ≈ «’ ¿∞È∑ª ÁΔ √apple’≈apple

Íz«√μË ’Ò≈’≈apple ¡Â∂ «ÈappleÓ≈Â≈ ÁΔÍ≈ Ù≈‘Δ ÚÒØ∫ «’Ò∑≈

◊Ø«ÏßÁ◊Û∑ «Ú÷∂ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈ apple‘∂ «¬«Â‘≈√’ ’ßÓ Á≈ ͱapple≈

√≈Ê Á∂Ú∂◊Δ¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÁΔÍ≈ ÚÒØ∫ AHÚΔ∫ √ÁΔ Á∂

«¬√ «’Ò∑∂ 鱧 √ªÌ‰ ¡Â∂ ¿∞√ ÓΩ’∂ ÁΔ «Úapple≈√Â È±ß ‹ÈÂ≈

Á∂ apple±Ïapple± ’appleÈ Ò¬Δ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ’ßÓ √Ò≈‘‰ÔØ◊ ‘À,

ÓßÁapple-◊∞apple±Á∞¡≈«apple¡ª «Úμ⁄ Íμ÷∂ Á≈È ’apple «ÁμÂ∂¢

‘∞‰ √≈鱧 √≈Î Í≈‰Δ, ¡À‹±’∂ÙÈ ¡Â∂ ÓÀ‚Δ’Ò

Á≈È Ù∞apple± ’appleÈ≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ «’√≈Ȫ

ÁΔ¡ª ‘Ø apple‘Δ¡ª ÓΩª ”Â∂ ’«‘ßÁ∂ ‘È- ¡√Δ∫

«Ú÷≈Ú≈ Ï‘∞ ’appleÈ Òμ◊ ͬ∂¢ Í«‘Òª ‹ÁØ∫ ‹μ‡

√≈Ò «Úμ⁄ «¬μ’ Î√Ò Ò≈¿∞∫Á≈ √Δ Âª ÷∞Ù √Δ¢

‘∞‰ «ÂßÈ Ò≈ ’∂ ÚΔ Óapple «apple‘≈ ‘À¢ «’√≈Ȫ ’ØÒ Âª

˜ÓΔȪ ÚΔ È∂ Á«Òª ’ØÒ Âª ¿∞‘ ÚΔ È‘Δ∫ Íapple

¿∞‘ ı∞Á’∞ÙΔ È‘Δ∫ ’apple apple‘∂¢

¡√Δ∫ Ò≈«¬Î √‡≈«¬Ò 鱧 ‘Δ ¡«‹‘≈ ω≈

«Ò¡≈ ‘À «’ «‹¿∞‰≈ ¡Ω÷≈ ‘Ø «apple‘≈ ‘À¢ ‹∂’apple ¡√Δ∫

√≈Á≈ ÂappleΔ’∂ È≈Ò apple«‘‰≈ Ù∞apple± ’apple «Á¡ª◊∂ ª

’Ø¬Δ Íz∂Ù≈ÈΔ È‘Δ∫ ‘؉ Òμ◊Δ¢ ¡√Δ∫ ª ‘∞‰ ÌØ◊

“Â∂ ÚΔ «Ú÷≈Ú≈ ’appleÈ≈ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂ≈¢ √≈‚∂ ÿapple

’Ø¬Δ Óapple ‹ªÁ≈ ‘À ª ÚΔ ¡√Δ∫ ‹Ò∂ÏΔ¡ª Í’≈¿∞∫Á∂

‘ª¢ ’À∫√apple ‹ª⁄ ’À∫ͪ «Úμ⁄ ¡μ‹’Ò ¡Ωappleª «Úμ⁄

√Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ¤≈ÂΔ Á∂ ’À∫√apple ¡Â∂ Ïß«Á¡ª «Úμ⁄

ÏzÀ√‡ ’À∫√apple Á∂ ’∂√ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ apple‘∂ ‘È¢

«˜¡≈Á≈Âapple ’À∫√apple Ï≈apple∂ ÂΔ‹Δ √‡∂‹ ”Â∂ ÍÂ≈

Ò◊Á≈ ‘À «‹μÊ∂ «¬Ò≈‹ Ó∞Ù«’Ò ¡Â∂ Ó«‘ß◊≈ ‘Ø

‹ªÁ≈ ‘À¢ Ë≈ÒΔÚ≈Ò Ó∞Â≈Ï’- Íß‹≈Ï «Úμ⁄ Ï≈Ï∂

’À∫√apple ÍΔÛ ÓappleΔ‹ª 鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò Ò≈¬Δ appleμ÷Á∂

‘È ‹Á«’ ¿∞Ȫ 鱧 ‘√ÍÂ≈Ò ÚμÒ Ì∂‹‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ¿∞‘ ’«‘ßÁ∂ ‘È ‹∂’apple ¡ÀÈ¡≈apple¡≈¬Δ

¡≈͉≈-¡≈͉≈ «Íß‚ ‘Δ ◊ØÁ ÒÀ ÒÀ‰ ª ÚΔ

Íß‹≈Ï Á≈ ÌÒ≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢

«ÁμÒΔ ”⁄ ¡≈ÈßÁ ÓÀ«apple‹ ¡À’‡ Ò≈◊±

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ : AA@ Ú«apple∑¡ª Á∂

√ßÿappleÙ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈ıapple’≈apple ’ΩÓΔ

apple≈‹Ë≈ÈΔ «ÁμÒΔ «Úμ⁄ ¡≈ÈßÁ ÓÀ«apple‹

¡À’‡ Ò≈◊± ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ ¡À’‡

Ò≈◊± ’appleÈ ÁΔ Óß◊ AI@I «Úμ⁄

Í«‘ÒΔ Ú≈apple ¿∞μ·Δ √Δ¢ ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò

¡«ÈÒ ÏÀ‹Ò È∂ «¬√ ¡À’‡ 鱧 ’ΩÓΔ

apple≈‹Ë≈ÈΔ «ÁμÒΔ «Úμ⁄ Ò≈◊± ’appleÈ

Ò¬Δ Î≈¬ΔÒ ÍzÚ≈È◊Δ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À¢

«ÁμÒΔ «√μ÷ ◊∞appleÁ∞¡≈apple≈ ÍzÏßË’

’Ó∂‡Δ Á∂ ‹ÈappleÒ √’μÂapple ÓÈ«‹ßÁapple

«√ßÿ «√apple√≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘

apple≈‹Ë≈ÈΔ «Úμ⁄ ¡À’‡ Ò≈◊± ’appleÈ

Ò¬Δ ’∂∫ÁappleΔ ◊z«‘ ÓßÂappleΔ apple≈‹È≈Ê

«√ßÿ Â∂ ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò ¡«ÈÒ ÏÀ‹Ò

Á∂ ËßÈÚ≈ÁΔ ‘È «’¿∞∫«’ «¬‘ «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ ÁΔ «⁄appleØ’‰Δ Óß◊ √Δ¢

¿∞È∑ª «√μ÷ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 ÚΔ

¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂

«Ú¡≈‘ª ÁΔ apple«‹√‡apple∂ÙÈ «¬√ ¡À’‡

«‘ ’appleÚ≈¿∞‰ Â∂ «¬√ Á≈ Ò≈Ì

¿∞·≈¿∞‰¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ’Ø¬Δ ÚΔ

«¬√ ¡À’‡ «‘ ¡≈͉∂ «Ú¡≈‘ª

ÁΔ apple«‹√‡apple∂ÙÈ ’appleÚ≈ √’Á≈ ‘À,

Ì≈Ú∂∫ «’ «Ú¡≈‘ ¡À’‡ Ò≈◊± ‘؉

ÁΔ «ÓÂΔ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Ø«¬¡≈ ‘ØÚ∂¢

¡≈ÈßÁ ÓÀ«apple‹ ¡À’‡ «‘Â

apple«‹√‡apple∂ÙÈ ’appleÚ≈¿∞‰ È≈Ò «√μ÷

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ 鱧 Úμ÷appleΔ Í¤≈‰ «ÓÒÁΔ

‘À¢

«√apple√≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ¿∞È∑ª

apple≈‹ª Á∂ √ßÍapple’ «Úμ⁄ ‘È «‹μÊ∂ «¬‘

¡À’‡ ‘≈Ò∂ Ò≈◊± È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈¢

«Ï‘≈apple Â∂ ¡≈√≈Ó «Úμ⁄ ¡À’‡ Ò≈◊±

’appleÈ ÁΔ Íz«’«apple¡≈ Ó∞’ßÓÒ ‘؉ È∂Û∂

Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ ‘À¢ ¿∞È∑ª ¡≈√ Íz◊‡≈¬Δ

«’ ¤∂ÂΔ ‘Δ Á∂Ù Á∂ √≈apple∂ apple≈‹ª Â∂

’∂∫Áapple Ù≈«√ ÍzÁ∂Ùª «Úμ⁄ ¡À’‡

Ò≈◊± ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢

¡Â∂ «¬√ ’ßÓ «Úμ⁄ √apple’≈apple ¿∞√ Á∂ È≈Ò ‘À¢ «¬√ ÓΩ’∂

‘ØappleȪ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √Ê≈È’ √apple’≈apple≈ ÓßÂappleΔ ÈÚ‹Ø «√ßÿ

«√μ˱, ÓΔ‚Δ¡≈ √Ò≈‘’≈apple appleÚΔÈ ·∞’apple≈Ò, √∞÷«ÏßÁapple

«√ßÿ √apple’≈appleΔ¡≈, ˙.ÍΔ √ØÈΔ, ‚≈: apple≈‹’∞Ó≈apple Ú∂apple’≈

¡≈«Á ‘≈˜apple √È¢


10 15/02/2018 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VIL-

LAGE UNIT 3, 192 EAL-

ING ROAD, WEMBLEY,

MIDDLESEX HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


11 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

BA 鱧 ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï ¡≈¿∞‰◊∂ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‡apple±‚Ø

‡Øappleª‡ØÕ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‹√«‡È ‡apple±‚Ø ÁΔ Ì≈apple Î∂appleΔ ÂÀ¡ ‘À ¡Â∂ √ß√≈apple Ìapple

”⁄ Ú√∂ Íß‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ¡ª Șappleª ¿∞È∑ª ÁΔ √zΔ ¡ß«ÓÃÂ√apple √≈«‘Ï

«Ú÷∂ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï √Ó±‘ ÁΔ «¬«Â‘≈√’ Î∂appleΔ ÚμÒ Òμ◊Δ¡ª

‘Ø¬Δ¡ª ‘È Õ ÍÂ≈ Òμ◊≈ ‘À «’ √zΔ ‡apple±‚Ø ¡≈◊apple≈, ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á

¡Â∂ Ó∞ßÏ¬Δ ‘∞ßÁ∂ ‘ج∂ BA ÎappleÚappleΔ È±ß √zΔ ÁappleÏ≈apple √≈«‘Ï ÈÂÓ√Â’

‘؉ Ò¬Δ Í∞싉◊∂ Õ «¬√ ÓΩ’∂ ”Â∂ ¿∞È∑ª È≈Ò ‘ØappleȪ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

’ÀÈ∂‚Δ¡È «√μ÷ ÓßÂappleΔ ¡Â∂ ÓÀ∫Ïapple Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ÚΔ ‘؉◊∂ Õ «¬√ ÂØ∫

Ï≈¡Á «ÁμÒΔ ”⁄ √zΔ ‡apple±‚Ø ÚÒØ∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ ¡Â∂ ’∞fi

‘Øapple «ÚÙ∂Ù ÍzØ◊apple≈Óª ”⁄ ÙÓ±ÒΔ¡Â ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ

Ïß◊Ò≈ Á∂Ù ÁΔ √≈Ï’≈ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ È±ß Íß‹ √≈Ò ’ÀÁ ÁΔ √˜≈

„≈’≈Õ Ïß◊Ò≈ Á∂Ù ÁΔ √≈Ï’≈ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ¡Â∂ Ïß◊Ò≈ Á∂Ù ÈÀÙÈ«Ò√‡

Í≈apple‡Δ ÁΔ ÍzË≈È Ï∂◊Ó ÷≈«ÒÁ≈

˜Δ¡≈ ¿∞μÂ∂ Òμ◊∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á∂ ÁØÙª

Á≈ ¡μ‹ ÎÀ√Ò≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ ¿∞√ ȱß

E √≈Ò ‹∂Ò ÁΔ √˜≈ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢

„≈’≈ ÁΔ «¬μ’ «ÚÙ∂Ù ¡Á≈Ò È∂

GB √≈Ò≈ ÷≈«ÒÁ≈ ˜Δ¡≈ 鱧 B.A

’appleØÛ ‡’≈ (’appleΔÏ BEB,@@@

‚≈Òapple) Á∂ Îß‚ ÷≈‰ Á∂ ÁØÙ «Úμ⁄

«¬‘ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ‘À¢

«ÓÒΔ ‹≈‰’≈appleΔ ¡È∞√≈apple «¬‘

Ó≈ÓÒ≈ “˜Δ¡≈ ¡È≈Ê ¡≈ÙappleÓ“

«Úμ⁄ ‘ج∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á≈ ‘À¢ ÷≈«ÒÁ≈

Á∂ Í∞μÂapple Â≈«apple’ apple«‘Ó≈È ¡Â∂ ⁄≈apple

‘ØappleȪ 鱧 A@-A@ √≈Òª ÁΔ √˜≈

√∞‰≈¬Δ ◊¬Δ ‘À¢ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple appleØ’±

«ÚÌ≈◊ È∂ ¿∞È∑ª ¿∞μÂ∂ ÁØ ÁØÙ Ò≈¬∂

√È, «‹È∑ª «Úμ⁄ «¬μ’ Úμ‚≈ ÁØÙ

«¬‘ ‘À «’ “˜Δ¡≈ ⁄ÀappleΔ‡∂ÏÒ ‡appleμ√‡”

¡Â∂ «¬’ ‘Øapple ‡appleμ√‡ «√appleÎ ’≈◊˜ª

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’ª◊apple√ Â∂ Ïμ⁄È

Í«appleÚ≈apple ÁΔ¡ª ȘÁΔ’Δ¡ª ÏÛΔ

Í∞apple≈‰Δ ‘À¢ ’ÚΔ ‘«appleÚßÙ apple≈¬∂ Ïμ⁄È

Á∂ ˜Ó≈È∂ ÂØ∫ ◊ªËΔ Í«appleÚ≈apple ¡Â∂

Ïμ⁄È Í«appleÚ≈apple Á∂ √ÏßË

Ï∂‘Á ⁄ß◊∂ apple‘∂ ‘È Íapple

apple≈‹ΔÚ ◊ªËΔ Ú∂Ò∂ ÏØÎØapple√

ÿ؇≈Ò∂ ÁΩapple≈È ÁØ‘ª

Í«appleÚ≈appleª Á∂ «appleÙÂ∂ «Úμ⁄

÷‡≈√ «‹‘Δ ¡≈ ◊¬Δ √Δ¢

‘∞‰ ¡«‹‘≈ Òμ◊ «apple‘≈ ‘À

«’ ’ª◊apple√ ¡Â∂ ¡«ÓÂ≈Ì

Ïμ⁄È Á∂ «appleÙÂ∂ ·Δ’ ‘؉

Òμ◊∂ ‘È¢ ‘∞‰∂ ‘∞‰∂

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ Á∂ ÓÀ◊≈√‡apple≈ ¡«ÓÂ≈Ì

Ïμ⁄È È∂ ’ª◊apple√ Á≈ ‡«Úμ‡apple Í∂‹

Î≈ÒØ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ’ª◊apple√ È∂ ÚΔ «¬√

Á≈ ◊appleÓ‹ØÙΔ È≈Ò √Ú≈◊ ’ΔÂ≈¢

’ª◊apple√ È∂ ‡ÚΔ‡ «Úμ⁄ «Ò«÷¡≈-

Î≈ÒØ ’appleÈ Ò¬Δ ËßÈÚ≈Á Ïμ⁄È ‹Δ,

¿∞μÂ∂ √È¢ ‹Á ÷≈«ÒÁ≈ ˜Δ¡≈ √≈Ò

B@@A-B@@F ÁΔ Ïß◊Ò≈ Á∂Ù

ÈÀÙÈ«Ò√‡ Í≈apple‡Δ ÁΔ √apple’≈apple

ÁΩapple≈È ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ï‰Δ Âª ¿∞√ È∂

«¬È∑ª ÁØÚª √ß◊·Èª Á∂ Ȫ ¿∞μÂ∂

Úμ‚Δ ‘∂apple≈Î∂appleΔ ’ΔÂΔ √Δ¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂

¡«ÓÂ≈Ì Ïμ⁄È È∂ ’ΔÂ≈ ’ª◊apple√

鱧 “Î≈ÒØ”, ÈÚƒ ‘Ò⁄Ò Ù∞apple±

¡√Δ∫ Â∞‘≈鱧 A@B ÈΩ‡ ¡≈¿∞‡ Ò¬Δ

Ù∞Ì’≈ÓÈ≈Úª «ÁßÁ∂ ‘ª¢ √≈‚∂ ’ØÒ

÷∞ÙΔ¡ª ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ «¬μ’ ‘Øapple ’≈appleÈ

‘À¢ √≈‚∂ D@ Òμ÷ Î≈ÒØ¡apple˜ ‘Ø ◊¬∂

‘È¢ AIHD «Úμ⁄

’ª◊apple√ ÁΔ «‡’‡ “Â∂

«¬Ò≈‘≈Ï≈Á ÂØ∫

¡«ÓÂ≈Ì Ïμ⁄È È∂

¡ÀÓÍΔ ÁΔ ⁄؉ ÒÛΔ √Δ¢

¡«ÓÂ≈Ì «‹μÂ∂ ÚΔ Úμ‚∂

Îapple’ È≈Ò √È ¡Â∂

«¬Ò≈‘≈Ï≈Á ÂØ∫ ¡ÀÓÍΔ

ω∂¢ √≈Ò AIHG «Úμ⁄

ÏØÎØapple√ √’À∫‚Ò ÂØ∫

Ï≈¡Á apple≈‹ΔÚ ¡Â∂ ¡«ÓÂ≈Ì Á∂

«appleÙÂ∂ ÷apple≈Ï ‘Ø ◊¬∂ √È¢ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ apple≈‹ΔÚ

◊ªËΔ ¡«ÓÂ≈Ì

Ïμ⁄È Á∂ ⁄ß◊∂

ÁØ√ √È¢

¡ß«ÓÃÂ√apple-Ïapple«ÓßÿÓ ¬∂¡apple «¬ß‚Δ¡≈

‘Ú≈¬Δ √∂Ú≈ Ò¬Δ √Óª √±⁄Δ ‹≈appleΔ

apple≈‹≈√ª√ΔÕ √Ê≈È’ √zΔ ◊∞apple± apple≈ÓÁ≈√ ‹Δ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ

‘Ú≈¬Δ ¡μ‚≈ ¡ß«ÓÃÂ√apple ÂØ∫ Ïapple«ÓßÿÓ Ò¬Δ B@ ÎappleÚappleΔ

ÂØ∫ Ù∞apple± ‘Ø apple‘Δ ‘Ú≈¬Δ √∂Ú≈ Ò¬Δ ¬∂¡apple «¬ß‚Δ¡≈ ‘Ú≈¬Δ

√∂Ú≈ ’ßÍÈΔ ÚÒØ∫ √Óª √±⁄Δ

‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Õ «¬√ √ÏßËΔ

‘Ú≈¬Δ ¡μ‚≈ «ÈappleÁ∂Ù’ ȱß

‘Ú≈¬Δ ’ßÍÈΔ ¬∂¡apple «¬ß‚Δ¡≈

ÚÒØ∫ ‹≈appleΔ ÍμÂapple ¡È∞√≈apple B@

ÎappleÚappleΔ ÂØ∫ Óß◊ÒÚ≈apple Â∂

ÚΔappleÚ≈apple 鱧 ‘Ú≈¬Δ ’ßÍÈΔ

¬∂¡apple «¬ß‚Δ¡≈ ÁΔ ¯Ò≈¬Δ‡

ÈßÏapple ¬∂. ¡≈¬Δ. AAG «‘Â

‹‘≈˜ «ÁμÒΔ ÂØ∫ ⁄μÒ ’∂ Á∞Í«‘apple AB:BE Ú‹∂

¡ß«ÓÃÂ√apple Í∞μ‹∂◊≈ Â∂ «¬μÊØ∫ Ïapple«ÓßÿÓ Ò¬Δ Á∞Í«‘apple

A:EE Ú‹∂ ¿∞‚≈‰ Ìapple∂◊≈ Õ «¬√∂ Âapple∑ª Ï∞μËÚ≈apple Â∂

Ù∞μ’appleÚ≈apple ¬∂¡apple «¬ß‚Δ¡≈ ÁΔ ¯Ò≈¬Δ‡ ÈßÏapple ¬∂. ¡≈¬Δ.

AAH Ïapple«ÓßÿÓ ÂØ∫ ⁄μÒ ’∂ ¡ß«ÓÕÂ√apple Á∂ √zΔ ◊∞apple±

apple≈ÓÁ≈√ ¡ßÂappleapple≈Ù‡appleΔ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ “Â∂ √Ú∂apple∂ G:DE

Ú‹∂ Í∞μ‹∂◊Δ ¡Â∂ ¡ß«ÓÃÂ√apple ÂØ∫ √Ú∂apple∂ I:AE Ú‹∂ «ÁμÒΔ

Ò¬Δ ¿∞‚≈È Ìapple∂◊Δ Õ «¬√∂ Âapple∑ª «ÁμÒΔ

¡ß«ÓÃÂ√apple/«ÁμÒΔ/ Ïapple«ÓßÿÓ ‘Ú≈¬Δ √∂Ú≈ ÈßÏapple ¬∂.

¡≈¬Δ. DFA/AAC Óß◊ÒÚ≈apple Â∂ ÚΔappleÚ≈apple 鱧 ¤μ‚ ’∂

Ï≈’Δ «ÁÈ √Ú∂apple∂ I:AE Ú‹∂ ¡ß«ÓÃÂ√apple Í∞μ‹∂◊Δ Â∂

Ï∞μËÚ≈apple Â∂ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 ¤μ‚ ’∂ Ï≈’Δ «ÁÈ Ïapple«ÓßÿÓ

ÂØ∫ Á∞Í«‘apple A:DE Ú‹∂ ¡ß«ÓÃÂ√apple Í∞μ‹∂◊Δ Â∂ Á∞Í«‘apple

B:DE Ú‹∂ «ÁμÒΔ Ò¬Δ appleÚ≈È≈ ‘ØÚ∂◊Δ Õ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

«Úμ⁄ ÷≈«ÒÁ≈ ¿∞μÂ∂ √≈Ò B@@H

«Úμ⁄ ’∂√ Áapple‹ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢

‹≈‰’≈appleª Á∂ Áμ√‰ Ó∞Â≈Ï’

«¬√ ’∂√ Á∂ ÎÀ√Ò∂ Á≈ ÍzÌ≈Ú È≈

«√appleÎ Ïß◊Ò≈ Á∂Ù ÁΔ apple≈‹ÈΔÂΔ,

√◊Ø∫ ’ΩÓªÂappleΔ Ó≈Ó«Ò¡ª ¿∞μÂ∂ ÚΔ

ÍÚ∂◊≈¢ Ïß◊Ò≈ Á∂Ù «Úμ⁄ ‹ÒÁΔ ‘Δ

⁄؉ª ÚΔ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡ª ‘È¢ Á∞ÚμÒ∂

√ßÏß˪ Á∂ ÓμÁ∂Șapple Ì≈apple ÁΔ ÚΔ

«¬√ ’∂√ ¿∞μÂ∂ Șapple √Δ¢ Ïß◊Ò≈ Á∂Ù

Á∂ ’≈ȱßÈ ¡È∞√≈apple √˜≈ Ó◊appleØ∫

÷≈«ÒÁ≈ ‘∞‰ ⁄؉ª «Úμ⁄ «‘μ√≈ È‘Δ∫

ÒÀ √’∂◊Δ ¡Â∂ «¬√ Á≈ «√μË≈ Ò≈Ì

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ù∂÷ ‘√ΔÈ≈ ÁΔ Í≈apple‡Δ

鱧 «ÓÒ∂◊≈¢ Úappleȉ ÔØ◊ ‘À «’

÷≈«ÒÁ≈ ˜Δ¡≈, ¿∞È∑ª Á∂ Í∞μÂapple ¡Â∂

Ïß◊Ò≈ Á∂Ù ÈÀÙÈ«Ò√‡ Í≈apple‡Δ (ÏΔ

¡ÀμÈ ÍΔ) Á∂ ¿∞μÍ ÍzË≈È Â≈«apple’

apple«‘Ó≈È √Ó∂ E ÒØ’ª Á∂ «÷Ò≈Î

B.EB Òμ÷ ‚≈Òappleª Á∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple Á≈

ÁØÙ √Δ¢

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

√Δ⁄∂Ú≈Ò È∂ ’ª‹ÒΔ

‹Ò◊≈‘ ÁΔ √¯≈¬Δ ’apple≈¬Δ

’ͱappleÊÒ≈Õ ’ΩÓªÂappleΔ ÍμËapple ÁΔ

Ó≈ÈÂ≈ Íz≈Í ’ª‹ÒΔ ‹Ò◊≈‘ ȱß

√ß ÏÒÏΔapple «√ßÿ √Δ⁄∂Ú≈Ò Á∂

ÔÂȪ √Á’≈ ‹Ò ’∞ßÌΔ Ï±‡Δ ÂØ∫

Ó∞’ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√

‹Ò◊≈‘ «Úμ⁄Ø∫ ϱ‡Δ ’섉 Ò¬Δ CA

‹ÈÚappleΔ ÂØ∫ ’≈apple √∂Ú≈ Ù∞apple± ’ΔÂΔ

◊¬Δ √Δ¢ ’ª‹ÒΔ ‹Ò◊≈‘ Í«ÚμÂapple

’≈ÒΔ Ú∂¬Δ∫ Á≈ «‘μ√≈ ‘À¢

Í«‘Òª ÚΔ √ß ÏÒÏΔapple «√ßÿ

√Δ⁄∂Ú≈Ò È∂ ’ª‹ÒΔ ‹Ò◊≈‘ ȱß

÷±Ï√±apple ω≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬μÊ∂

«¬ÙÈ≈Èÿ≈‡ ω≈¬∂ √È¢ ’ª‹ÒΔ

fiΔÒ «Úμ⁄Ø∫ «È’ÒÁΔ «Úapple≈√ÂΔ

‚apple∂È È±ß ÚΔ √≈¯ ’apple’∂ «ÈappleÓÒ

Í≈‰Δ Ù«‘apple Âμ’ Í∞μ‹Á≈ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ¢ ‚apple∂È Á∞¡≈Ò∂ apple√Â≈ ÚΔ

ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ Âª ‹Ø ÒØ’ª

Ò¬Δ √Àapple Ú≈√Â∂ Úapple«Â¡≈ ‹≈ √’∂¢

’ª‹ÒΔ «Úμ⁄Ø∫ ‘∞‰ Âμ’ «¬μ’

«’ÒØÓΔ‡apple ÂØ∫ ÚμË «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄Ø∫

ϱ‡Δ ‹≈ ⁄∞μ’Δ ‘À¢ «¬√ ’≈apple √∂Ú≈ Á∂

⁄Ò«Á¡ª ‘Δ Íß‹≈Ï ÍzÁ±Ù‰ ’߇appleØÒ

ÏØapple‚ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ’≈‘È «√ßÿ Í∞ßȱ,

«‚Í‡Δ ’«ÓÙÈapple Ó∞‘ßÓÁ «¬¡Ï

ÚΔ ÁΩapple≈ ’apple ⁄∞μ’∂ ‘È¢

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.


12 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

-‹◊Â≈apple ÏÀ∫√

Ï≈‘appleÒ≈ ÁappleÚ≈˜≈ ÷Û«’¡≈¢ ÓÀ‚Ó

’appleÓ‹Δ È∂ ¡÷Ï≈apple Íapple∑≈ appleμ÷ ’∂ ’∞apple√Δ ÂØ∫

¿∞· ’∂ ÁappleÚ≈˜≈ ÷Ø«Ò∑¡≈¢ √≈‘Ó‰∂ ÷Û∑Δ

¡≈Í‰Δ ⁄≈⁄Δ Á∂ÏØ È±ß Á÷ ’∂ ÌÓμÂapple ◊¬Δ Â∂

¡‰ÓßÈ∂ «‹‘∂ ÓÈ È≈Ò √«Â √zΔ ¡’≈Ò ’«‘

’∂ ¿∞√ 鱧 ¡ßÁapple ÒÀ ¡ªÁ≈¢ √∞μ÷-√ªÁ Í∞줉

ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ Á∂ÏØ È±ß Í≈‰Δ Á≈ ◊Ò≈√

ÎÛ≈«¬¡≈ Â∂ appleØ‡Δ Í∞μ¤ ’∂ ¡≈Í ⁄≈‘ ω≈¿∞‰

Òμ◊ Í¬Δ¢ ÿ∞ßÓ‰ÿ∂appleΔ «Úμ⁄ Î√Δ ÓÀ‚Ó

’appleÓ‹Δ ‘Àapple≈È √Δ «’ ¿∞√ ÁΔ ⁄≈⁄Δ Á∂ÏØ ¿∞√

’ØÒ ¡≈¬Δ ‘À¢ ⁄≈‘ Í≈‰Δ ¿∞Íappleß ¿∞√ 鱧 ÍÂ≈

Òμ«◊¡≈ «’ ◊∞apple«Á¡≈Ò Á≈ ¿∞√ È≈Ò «Ú‘≈apple

ÚËΔ¡≈ È‘Δ∫ √Δ¢ √∞÷Á∂Ú Á∂ ÓappleÈ ¿∞Íappleß ª

¿∞‘ «’ÂØ∫ ÁΔ È‘Δ∫ √Δ apple‘Δ¢ ÁØÚ∂∫ ’∞ÛΔ¡ª ȱß

¡ÀÚ∂∫ «‹‘∂ √appleÁ∂ ÿappleª «Úμ⁄ «Ú¡≈‘ «ÁμÂ≈ √Δ,

Íapple «¬√ ˜Ó≈È∂ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ÚΔ «’√∂ Á≈ Ï∂ÒΔ

È‘Δ∫ «apple‘≈ √Δ¢ ◊∞apple«Á¡≈Ò È∂ «Ú¡≈‘ ÂØ∫

Ï≈¡Á apple≈‹ÈΔÂ’ Í≈apple‡Δ¡ª È≈Ò appleÒ ’∂ Â∂

ÈÙ∂ ’apple ’∂ ¡≈͉≈ fi∞μ◊≈ ⁄ΩÛ ’apple «Ò¡≈ √Δ

Â∂ ‘apple appleؘ ¿∞‘ Â∂ ¿∞‘ÁΔ ÿappleÚ≈ÒΔ ¤Ø‡Δ-¤Ø‡Δ

◊μÒ Â∂ Á∂ÏØ È≈Ò ’Ò∂Ù ’appleÁ∂ √È¢ «¬√ Ò¬Δ

¿∞√ È∂ Ï‘∞ √Ø⁄ √Ófi ’∂ «˜ßÁ◊Δ Á∂ ⁄≈apple

«ÁÈ ’appleÓ‹Δ ’Ωapple ’쇉 鱧 Âapple‹Δ‘

«ÁμÂΔ√Δ¢ ’appleÓ‹Δ Ë∞apple ¡ßÁapple Âμ’ «‘μÒ

◊¬Δ¢ ¿∞√ 鱧 Á∂ÏØ È≈Ò ’Ø¬Δ ‘ÓÁappleÁΔ È‘Δ∫

√Δ¢ ¿∞√ Á≈ ¡ßÁapple Óμ«⁄¡≈ «Í¡≈ √Δ¢ ¿∞√ Á≈

√Ì ’∞fi ª ¿∞√ ÁΔ Ï∂Ï∂ √∞apple‹Δ ‘Δ √Δ¢ ¿∞√

鱧 ÍÂ≈ √Δ «’ Ï∂Ï∂ √∞apple‹Δ È∂ «¬√ Ï≈apple∂ ’Á∂

«◊Ò≈ «Ù’Ú≈ È‘Δ∫ √Δ ’appleÈ≈, Íapple ¿∞√ Á≈

¡≈͉≈ ¡ßÁapple «¬√ ÚappleÂ≈apple∂ ÂØ∫ Ó∞È’apple √Δ¢

«‹√ È∂ √≈appleΔ ¿∞Óapple Ï≈ ȑΔ∫ √Δ Í∞μ¤Δ Â∂ È≈

‘Δ ’Á∂ Ô≈Á ’ΔÂ≈ √Δ¢ ¡μ‹ ’appleÓ‹ΔÂ

√≈‘Ó‰∂ «’ßÈ≈ Úμ‚≈ √Ú≈Ò ¿∞Ìapple ¡≈«¬¡≈ √Δ

«’ ¿∞‘ ’Δ ’apple∂? È≈ «Ú¡≈‘ Ú∂Ò∂ Â∂ È≈

Ï≈¡Á «Úμ⁄ ‹ÁØ∫ ÚΔ ’appleÓ‹Δ «Íß‚ ◊¬Δ √Δ,

¿∞√ Á∂ Ï∂Ï∂ √∞apple‹Δ ÂØ∫ «ÏȪ «’√∂ È≈Ò

Ò◊≈˙ È‘Δ∫ Â∂ È≈ ‘Δ Á∂ÏØ ¿∞√ 鱧 ’Á∂ «ÓÒ‰

¡≈¬Δ √Δ¢

‹ÁØ∫ «ÁÒ ‘Δ «¬μ’ Á±‹∂ ÂØ∫ ÷μ‡≈ ‘Ø ‹≈Ú∂

ª ¡ßÁappleØ∫ «È’Ò∂ ¡ß«◊¡≈appleª Úapple◊∂ ÏØÒ Á±‹∂

Á≈ «ÁÒ ¤Ò‰Δ ’apple «ÁßÁ∂ ‘È¢ ’appleÓ‹Δ Á∂

Ï≈ͱ ‘∞appleΔ∫ «ÂßÈ∂ Ìapple≈ «¬μ’ Á±‹∂ Á≈ «Ú√≈‘

È‘Δ∫ √È ’appleÁ∂¢ «¬μ’ Á±‹∂ Ò¬Δ ‹≈È Ú≈appleÈ

Âμ’ ‹ªÁ∂¢ ÷∂Â È±ß «¬’μ·∂ ‹ªÁ∂, ◊∞μ‚-◊∞‚≈¬Δ

’appleÁ∂ Â∂ Á∞μË Ú≈Ò∂ ÍÙ±¡ª 鱧 È≈Ò ÒÀ ‹ªÁ∂ ª

‹Ø «ÁÈ Ìapple ⁄apple √’‰¢ È≈ ‘Δ ’Á∂ √ΔappleΔ √ªfiΔ

appleÒ≈«¬¡≈ √Δ Â∂ È≈ ‘Δ «¬√ ÁΔ ˜apple±apple √ÓfiΔ

√Δ¢ ‹ÁØ∫ ’Á∂ ’ßÓ «˜¡≈Á≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ª ¿∞È∑ª

Á≈ «Í˙ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ ¿∞È∑ª ÁΔ appleØ‡Δ ÷∂Â

Í∞μ‹ÁΔ ’apple «ÁßÁ≈¢ Úμ‚∂ Ï÷ÂΩapple È∂ √≈apple≈ ˜Øapple

Ò≈ ’∂ ¡≈Í ‘Δ ÷∂ÂΔ √ªÌ Ò¬Δ √Δ¢ ¤Ø«‡¡ª “⁄Ø∫

«’√∂ 鱧 ’Ø¬Δ ’ßÓ ËßÁ≈ ‘∞ßÁ≈ ‹ª ÿapple Á∂ «’√∂

’ßÓ Ú≈√Â∂ Ù«‘apple ‹≈‰≈ ‘∞ßÁ≈ ª «Ú⁄’≈appleÒ≈

√∞÷Á∂Ú ‘Δ ‹ªÁ≈¢ ¡≈Û∑ÂΔ È≈Ò «‘√≈Ï ÚΔ

¿∞‘Δ ’appleÁ≈¢ ¤Ø‡≈ ÏÒÚΔapple ª Ïμ√ Óμfiª ‘μ’

’∂ ÒÀ ‹ªÁ≈, ÷∂ ’ßÓ ’apple≈¿∞∫Á≈ Â∂ Ù≈Ó È±ß

Óμfiª È≈Ò ÏÒÁ apple∂‘Û∂ 鱧 ÚΔ ÒÀ ¡≈¿∞∫Á≈¢ ÿapple

¡≈ ‡Ø’≈ ’apple ’∂ ÍÙ±¡ª ÁΔ¡ª ÷∞appleÒΔ¡ª «Úμ⁄

Í≈ «ÁßÁ≈¢ Í«‘Òª-Í«‘Òª ª ¿∞È∑ª ÁΔ Óª

ËßÈ ’∞apple ‘Δ Ë≈appleª ’μ„ÁΔ, «appleÛ’ÁΔ Â∂ √≈apple≈

apple؇Δ-‡∞μ’ Á≈ ’ßÓ ’apple ÒÀ∫ÁΔ, Íapple ‹ÁØ∫ Á≈

Úμ‚≈ Ï÷ÂΩapple «Ú¡≈‘ «Ò¡≈ √Δ ¿∞ÁØ∫ ÂØ∫ ¿∞√ È∂

¡≈Í ‘Δ ⁄∞μÒ∑∂-⁄Ω∫’∂ Á≈ ’ßÓ ¤μ‚ ’∂ ÿapple Á∂ ‘Øapple

’ßÓ «‹Ú∂∫ ◊Ø‘≈ ’±Û≈, «Ú‘Û≈ √∞ßÌappleÈ≈ ‹ª

«Íß‚ «Úμ⁄ «’√∂ Á∞μ÷ √∞μ÷ «Úμ⁄ ‹≈‰≈ √ªÌ

Ò¬∂¢ È≈Ò ‘Δ √∞apple‹Δ ’Ωapple È∂ ÿapple Á≈ √≈apple≈

’ßÓ √«⁄¡≈appleΔ È±ß‘ Úª◊ √ßÌ≈Ò «Ò¡≈ √Δ¢

Ï÷ÂΩapple ‘È∂apple≈ ‘ج∂ ÂØ∫ ÷∂ÂØ∫ ’ßÓ Ó∞’≈ ’∂

¡≈¿∞∫Á≈, √∞apple‹Δ ’Ωapple appleØ‡Δ ‡∞μ’ ÂØ∫ «Ú‘ÒΔ ‘Ø

’∂ Á∞μË ◊appleÓ ’appleÁΔ Â∂ √≈apple∂ ‹Δ¡ª 鱧 ¿∞È∑ª ÁΔ

Óapple˜Δ Ó∞Â≈Ï’ Á∞μË Á≈ ◊Ò≈√ «ÁßÁΔ¢ √∞μ÷-

ÙªÂΔ È≈Ò ÿapple Á≈ ’ßÓ ⁄μÒ «apple‘≈ √Δ¢ «ÂßÈ∂

Ìapple≈ «¬μ’ Á±‹∂ È≈ÒØ∫ ÚμË ’ßÓ ’appleÈ È±ß

Âapple‹Δ‘ «ÁßÁ∂¢ √≈apple≈ ÷apple⁄≈ √∞÷Á∂Ú apple≈‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈

Â∂ ¿∞‘Δ «‘√≈Ï «’Â≈Ï appleμ÷Á≈¢ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ ÁØ

’∞ √≈Ò Ï≈¡Á Ï÷ÂΩapple Á∂ ÿapple «¬μ’ «Èμ’≈

‹Δ¡ ¡≈ «◊¡≈¢ √≈«apple¡ª È∂ Ï‘∞ ÷∞ÙΔ

ÓÈ≈¬Δ Â∂ ◊∞appleÁ∞¡≈apple∂ ÂØ∫ Ȫ ’„Ú≈ ’∂ Ȫ

appleμ«÷¡≈ ÁappleÙÈ «√ßÿ¢ Íß‹ √≈Ò Á∂ ÁappleÙÈ È±ß

«Íß‚ Á∂ √’±Ò «Úμ⁄ ÍÛ∑È Í≈ «ÁμÂ≈¢ ÂØapple≈

Î∂apple≈ √≈apple≈ √∞÷Á∂Ú ÚμÒØ∫ ‘Δ ’appleÈ Â∂ ‘ΩÒΔ-

‘ΩÒΔ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ È∂ ÈappleÓ «‹‘≈ ÿapple Ú∂÷ ’∂

√∞÷Á∂Ú Á≈ «Ú¡≈‘ ÚΔ ’apple «ÁμÂ≈¢ ÈÚΔ∫ ȱߑ

Á∂ÏØ Ì≈Ú∂∫ √∞apple‹Δ ’Ωapple Úª◊ ¡ÈÍÛ∑ ‘Δ √Δ,

Íapple ӱߑ ÁΔ ÊØÛ∑Δ ’ΩÛΔ √Δ¢ «ÁȪ «Úμ⁄ ‘Δ «’√∂

È≈ «’√∂ ◊μÒØ∫ ÿapple «Úμ⁄ Â’apple≈apple apple«‘‰ Òμ◊

«Í¡≈¢ «¬μ’-ÁØ Ú≈apple Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ Â∂ ËßÈ ’∞apple

È∂ ÚΔ ¿∞√ 鱧 √Ófi≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ, Íapple

ÍμÊapple “Â∂ ϱßÁ Í¬Δ È≈ ͬΔ, ¿∞√ “Â∂ ’جΔ

‡≈‘ÒΔ Â∂ ËΔ

’‘≈‰Δ

¡√apple È≈ ‘Ø«¬¡≈¢ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ 鱧 «¬‘ ◊μÒ

ÿapple Á∂ ÿ≈‡∂ Ú≈ÒΔ Ó«‘√±√ ‘∞ßÁΔ Â∂ ¿∞√ ȱß

Òμ◊Á≈ «’ «’√∂ ÚΔ «ÁÈ «¬‘ ÿapple «ÈÚ≈‰

ÚμÒ ‹≈ √’Á≈ ‘À, Íapple ¿∞‘ ӱߑØ∫ ÏØÒ ’∂ ’∞fi ÚΔ

’«‘‰ ÂØ∫ ¡√ÓappleÊ √Δ¢ ¿∞√ 鱧 Òμ◊Á≈ «’ ‹∂

ÓÀ∫ Á∂ÏØ «Úapple∞μË ’∞fi ÏØ«Ò¡≈ ª Ï÷ÂΩapple Â∂

√∞apple‹Δ ’Ωapple «’Â∂ ¡μ‚ ‘Δ È≈ ‘Ø ‹≈‰¢ ¿∞√ ȱß

Ï‘∞ÂΔ «⁄ßÂ≈ ÏÒÚΔapple ÁΔ ÚΔ √Δ «’ ¿∞√ Á≈

«Ú¡≈‘ ÚΔ ‘Ø ‹≈Ú∂¢

Ì≈Ú∂∫ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ È∂ Úμ‚Δ ’∞ÛΔ Ì‹ÈØ∫

ÚËΔ¡≈ ÿapple «Ú¡≈‘ «ÁμÂΔ √Δ Â∂ √∞μ÷ È≈Ò

¿∞‘ ÁØ Í∞μÂappleª Â∂ «¬μ’ ËΔ ÁΔ Óª ω ⁄∞μ’Δ

√Δ, Íapple ¿∞Ê∂ ÚΔ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ È∂ ◊μÒ ¡≈Í

‘μ‚Δ∫ ‘ß„≈¬Δ √Δ «’ ¡μ‚ ‘؉ Ú∂Ò∂ ¿∞√ ÁΔ ËΔ

ÍμÒ∂ ’apple˜≈ ‘Δ ¡≈«¬¡≈¢ Íz≈‘∞‰≈ Ì≈Ú∂∫

√ÓfiÁ≈apple √Δ, Íapple «¬μ’ Ú≈apple ª √≈apple≈ ’∞fi ‘Δ

«‘μÒ «◊¡≈ √Δ¢ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ √Ø⁄Á≈ √Δ «’ ‹∂

«ÂßÈ∂ Ìapple≈ «¬’μ·∂ ’ßÓ ’appleΔ ‹≈‰ ª ÿμ‡Øÿμ‡

¡≈Û∑ÂΔ¬∂ Á∂ ’apple˜ ÂØ∫ ª Ï⁄≈¡ ‘Ø

√’Á≈ ‘À¢ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ 鱧 Ô≈Á √Δ «’ Úμ‚Δ

’∞ÛΔ Ì‹ÈØ∫ Á∂ ¡μ‚ ‘؉ “Â∂ ¿∞‘鱧 ÚΔ ’∞fi ÍÀ√∂

√∂· ÂØ∫ ÎÛ ’∂ ¿∞È∑ª ÁΔ ÓÁÁ ’appleÈΔ Í¬Δ √Δ¢

«¬’μ· «Úμ⁄ ‘Δ Ïapple’ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ «¬√∂ Ò¬Δ

√∞÷Á∂Ú È∂ «¬μ’ ÁØ Î√Òª «Úμ⁄ ‘Δ ’apple˜≈

Ò≈‘ ’∂ √∞μ÷ Á≈ √≈‘ «Ò¡≈ √Δ¢ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ

鱧 ¡≈͉∂ Í∞μÂappleª “Â∂ Ï‘∞ Ó≈‰ √Δ Â∂ ¿∞‘

√ÓfiÁ≈ √Δ «’ ‹∂ «¬‘ «ÂßÈ∂ «¬’μ·∂ apple«‘‰ ª

¡≈͉∂ ‹∞¡≈’ª 鱧 ÍÛ∑≈ √’Á∂ ‘È Â∂ ¤Ø‡∂

ÏÒÚΔapple Á≈ «Ú¡≈‘ ÚΔ ⁄ß◊∂ ÿapple ‘Ø √’Á≈ ‘À¢

’Á∂ ’Á∂ ÿapple «Úμ⁄ ÏÒÚΔapple Á∂ «Ú¡≈‘ ÁΔ

⁄μÒÁΔ ◊μÒ «Úμ⁄ Á∂ÏØ apple∞⁄Δ ÒÀ∫ÁΔ Â∂ ◊μÒΔ∫

◊μÒΔ∫ ¡≈͉∂ Ó≈Ó∂ ÁΔ ’∞ÛΔ ÁΔ Áμ√ Í≈¿∞∫ÁΔ¢

√∞Ì≈«Ú’ √Δ «’ ËÈ ’∞apple È∂ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ È≈Ò

◊μÒ ⁄Ò≈¬Δ, Íapple ¿∞‘ √Ø⁄Á≈ √Δ «’ Á∂ÏØ ÁΔ

ÏØÒ Ï≈‰Δ ÚËΔ¡≈ È‘Δ∫ ‘À¢ «¬√ ’apple ’∂ «¬√

apple≈‘Δ∫ √≈’ ÒÀ‰≈ Ó∞√ΔÏ ◊Ò Í≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ

◊μÒ ‘Δ ‘À¢ ¡ßÁappleØ∫ Ì≈Ú∂∫ ËßÈ ’∞apple ÚΔ √ÓfiÁΔ

√Δ «’ Á∂ÏØ Á∂ Ó≈Ó∂ ÁΔ ’∞ÛΔ ÚΔ «¬‘Ø «‹‘Δ ‘جΔ

ÿapple ª ¿∞ÁØ∫ ‘Δ ÷μ÷ÛΔ¡ª ’apple∂Ò∂ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢

Íapple ¿∞√ È∂ ’Á∂ ÚΔ ¡≈͉∂ ӱߑØ∫ Á∂ÏØ È±ß Èª‘

ÚΔ È‘Δ∫ √Δ ¡≈÷Δ¢ Í«‘ÒΔ Ú≈apple Á∂ÏØ ¡≈͉∂

Í∂’∂ ‹‰∂Í≈ ’쇉 ◊¬Δ ª ¿∞√ È∂ ¡≈Í‰Δ Óª

È≈Ò ◊μÒ ÂØapple Ò¬Δ¢ ¿∞√ ÁΔ Óª ÚΔ «¬√ ◊μÒ

Ò¬Δ apple˜≈ÓßÁ √Δ «’ «¬μ’ ª ÚΔapple «√appleØ∫ Ì≈apple

Ò‘∂◊≈, Á±‹≈ ÁØÚ∂∫ ÌÀ‰ª ÷∞Ù apple«‘‰◊Δ¡ª¢ ¿∞√

È∂ ÍÂ≈ ÒÀ‰ ¡≈¬∂ Á∂ÏØ Á∂ Ó≈Ó∂ È≈Ò «appleÙÂ∂

Ï≈apple∂ ◊μÒ ÂØapple Ò¬Δ¢ Ó≈Ó∂ 鱧 ¿∞È∑ª ÁΔ ÿμ‡

˜ÓΔÈ ÷‡’ÁΔ √Δ «’¿∞∫«’ ¿∞‘Á∂ ª «¬μ’ ‘Δ

’∞ÛΔ √Δ √Ø ¿∞‘ ◊μÒª ◊μÒª «Úμ⁄ ‘Øapple √≈’ ÁΔ

◊μÒ ’appleÁ≈ ‡≈Ò≈ «‹‘≈ ‘Δ Úμ‡ «◊¡≈ √Δ¢

Á∂ÏØ Á∂ Í«‘Ò∂ ‘Δ ‹‰∂Í∂ ÁØ ’∞ÛΔ¡ª È∂

‹ÈÓ «Ò¡≈ √Δ¢ √≈apple∂ ÍappleÚ≈apple Á≈ ӱߑ «‹‘≈

¿∞Âapple «◊¡≈ √Δ¢ Á∂ÏØ Á∂ √‘∞appleΔ∫ ÚΔ «„μÒ-Óμ·

«Úμ⁄ ‘Δ √∞È∂‘≈ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈, ¡μ◊Ø∫ √∞apple‹ΔÂ

’Ωapple ÂØ∫ «ÏȪ «’√∂ È∂ ÚΔ ’Ø¬Δ ÷∞ÙΔ È‘Δ∫

ÓÈ≈¬Δ¢ √∞÷Á∂Ú «ÈÓØfi±‰≈ «‹‘≈ ‘Ø ’∂ ÿappleØ∫ ÷∂Â

鱧 ⁄Ò≈ «◊¡≈ √Δ¢ ËßÈ ’∞apple È∂ ÷∂ ‹ªÁ∂

√∞÷Á∂Ú È±ß Á∂÷ «Ò¡≈ Â∂ «¬‘ ¡È∞ÌÚ ÚΔ ’apple

«Ò¡≈ √Δ «’ ¿∞√ È∂ ÁØ ’∞ÛΔ¡ª ‘؉ Ú≈ÒΔ

◊μÒ «ÁÒ È±ß Ò≈ Ò¬Δ¢ ËßÈ ’∞apple √Ø⁄ apple‘Δ √Δ

«’ ⁄ÒØ √∞÷Á∂Ú Âª ¡μ‹ ◊μÌapple± ¬∂, ¿∞√ È∂ ¡‹∂

«√¡≈‰≈ ‘؉≈ ¬∂∫, Íapple ¿∞√ 鱧 ÷∞Á ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ

«’ ¿∞‘ ◊μÒ √ªÌ ÒÀ∫Á∂ «’ Ì≈¬Δ √∞È∂‘≈

¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ÿapple «Úμ⁄ Ò¤ÓΔ ¡≈¬Δ ¬∂ ÷∞ÙΔ

ÁΔ ◊μÒ ‘À¢ ¿∞√ Á≈ ¿∞«apple¡≈ ӱߑ Ú∂÷ ’∂

√≈apple≈ ‡μÏapple ‘Øapple ÚΔ ¿∞Á≈√ ‘Ø «◊¡≈¢ ¿∞√ È∂

√∞apple‹Δ ’Ωapple È≈Ò ◊μÒ √ªfiΔ ’ΔÂΔ¢ √∞apple‹ΔÂ

’Ωapple È∂ ËßÈ ’∞apple 鱧 ÚΔ ‘Ω√Ò≈ «ÁμÂ≈ Â∂ È≈Ò

‘Δ Ï÷ÂΩapple «√ßÿ 鱧 ’«‘ ’∂ √∞÷Á∂Ú È±ß ÷∂ÂØ∫

«Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ «’‘≈¢ ÊØÛ∑≈ ‘È∂apple≈ ‘؉ “Â∂

ÁØÚ∂∫ Ìapple≈ ÷∂ÂØ∫ ¡≈ ◊¬∂¢ ¡≈¿∞∫«Á¡ª ‘Δ

√∞apple‹Δ ’Ωapple È∂ √∞÷Á∂Ú È±ß ‘μ√ ’∂ ÚË≈¬Δ¡ª

«ÁμÂΔ¡ª Â∂ È≈Ò ‘Δ ’«‘ «ÁμÂ≈ «’ ¡ÀÚ∂∫

«ÁÒ ¤Ø‡≈ È≈ ’apple∂¢ ÓÀ∫ ¡≈Í∂ «¬μ’ ’∞ÛΔ √ªÌ

ÒÚª◊Δ Â∂ ‹∂ Â∂apple≈ ‹Δ¡ ’appleÁ≈ ª Ì≈Ú∂∫ Ó∂apple≈

Ó∞ß‚≈ 屧 appleμ÷ ÒÚΔ∫¢ Ïμ√ «¬Ú∂∫ ‘Δ ◊μÒª Ï≈ª

È≈Ò ¿∞√ È∂ √≈apple∂ ÿapple Á≈ Ó≈‘ΩÒ ‘Δ ·Δ’ ’apple

«ÁμÂ≈ √Δ¢ ËßÈ ’∞apple 鱧 ¿∞√ È∂ «’‘≈, ““Ï∂Ï∂ ‹Δ,

Â∞√Δ∫ ÚΔ ¡ÀÚ∂∫ «ÁÒ È≈ ¤Ø‡≈ ’appleØ, ÿapple √ßÌ≈ÒØ¢

Â∂ È≈Ò ‘Δ «’‘≈ «’ ÏÒÚΔapple 鱧 ¿∞‘ ¡≈͉∂

«Íß‚Ø∫ √≈’ «Ò¡≈Ú∂◊Δ¢ √≈apple≈ ‡μÏapple √∞apple‹ΔÂ

’Ωapple ÁΔ¡ª ◊μÒª È≈Ò ’∞fi ʪ «√apple ‘Ø «◊¡≈

√Δ¢ «¬√∂ ’apple ’∂ Ó«‘ß◊≈ «√ßÿ ¡≈Í‰Δ Úμ‚Δ

ȱߑ ÁΔ¡ª «√Ϊ ’appleÁ≈ √Δ¢

(Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ ”⁄)

«¬’ ÂØ∫ ÁØ ÊμÍÛ ’apple «Á¿∞

apple≈‹≈ «Ú√ßÏapple Á≈√ ¡Â∂ apple≈‹≈ ÿØ◊Û ÓμÒ∑

ÁΔ¡ª «apple¡≈√ª ÁΔ ‘μÁ «¬’-Á±√apple∂ È≈Ò

Òμ◊ÁΔ √Δ ¡Â∂ ÁØÚ∂∫ «¬’-Á±√apple∂ Á∂ Á∞μ÷-√∞μ÷

«Ú⁄ √‘≈¬Δ ‘∞ßÁ∂ √È Õ apple≈‹≈ «Ú√ßÏapple Á≈√

÷∞μÒ∑∂ √Ì≈¡ Á≈ ¡Â∂ ÓÈ∞μ÷Â≈ 鱧 «Í¡≈apple ’appleÈ

Ú≈Ò≈ √Δ Õ ¡≈Í‰Δ ‹ÈÂ≈ ÁΔ ‘apple∂’ Óß◊ ͱappleΔ

’appleÈΔ apple≈‹≈ ¡≈ÍÁΔ ÌÒ≈¬Δ √ÓfiÁ≈ √Δ Íapple

«Îapple ÚΔ ‹ÈÂ≈

¿∞√ ÂØ∫ Ï‘∞ «Ú¡ß◊

Á∞÷Δ √Δ Õ «¬’

«ÁÈ apple≈‹≈ «Ú√ßÏapple Á≈√ ÒØ’ ÁappleÏ≈apple «Ú⁄

ÒØ’ª ÁΔ¡ª Á∞μ÷ Â’ÒΔ¯ª √∞‰ «apple‘≈ √Δ Õ

¡⁄≈È’ ¡appleÁÒΔ È∂ apple≈‹≈ «Ú√ßÏapple Á≈√ ȱß

apple≈‹≈ ÿØ◊Û ÓμÒ∑ ÁΔ ¡≈ÓÁ ÁΔ √±⁄È≈ «ÁμÂΔ

Õ ÒØ’ ÁappleÏ≈apple ÷ÂÓ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Õ

¡⁄≈È’ Í‘∞ß⁄∂ apple≈‹∂ ÁΔ ¡≈˙-Ì◊ «Ú⁄

√Ó∞μ⁄≈ apple≈‹ Ó«‘Ò ‹∞μ‡ «◊¡≈ Õ apple≈‹∂ Á∂

ÓÈØappleß‹È Ò¬Δ apple≈ÂappleΔ ÌØ‹È Â∂ Ó∞‹apple≈

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈ Õ apple≈‹≈ ÿØ◊Û ÓμÒ∑ apple≈‹≈

«Ú√ßÏapple Á≈√ “Â∂ ͱapple∂ ÷∞Ù ‘ج∂ Õ «¬‹≈˜Â ÒÀ‰

Ú∂Ò∂ apple≈‹≈ ÿØ◊Û ÓμÒ∑ È∂ apple≈‹∂ «Ú√ßÏapple Á≈√ ȱß

¿∞√ ÁΔ Íapple‹≈ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ Óß◊Δ Õ «Ú√ßÏapple

Á≈√ È∂ «Èapple≈Ù ÓÈ È≈Ò «’‘≈ «’ √Ì ’∞fi

Á∂‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ‹ÈÂ≈ Ó∂apple∂ apple≈‹ Ì≈◊ “Â∂ ÷∞Ù

È‘Δ∫ ‘À Õ «¬‘ ◊μÒ ÓÀ鱧 ÿ∞‰ Úª◊ ¡ßÁappleØ-

¡ßÁapple ÷≈ apple‘Δ ‘À Õ apple≈‹≈ ÿØ◊Û ÓμÒ∑ È∂ apple≈‹≈

«Ú√ßÏapple Á≈√ 鱧 ‘≈√Ò≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’

apple≈‹≈ ‹Δ Â∞√Δ∫ Ó∂appleΔ «apple¡≈√ «Ú⁄ ¡≈˙ ÓÀ∫

Â∞‘≈鱧 ¡≈Í‰Δ «apple¡≈√ ÁΔ ‹ÈÂ≈ Á∂ ÁappleÙÈ

ÁΔÁ≈apple∂ ’apple≈Úª◊≈ Õ apple≈‹≈ «Ú√ßÏapple Á≈√ «ÓÊ∂

√Ó∂∫ “Â∂ ¡≈͉≈ Ò≈Ó-ÒÙ’apple ÒÀ ’∂ apple≈‹≈

ÿØ◊Û ÓμÒ∑ Á∂ Ó«‘Òª «Ú⁄ ‹≈ ‘≈˜apple ‘Ø«¬¡≈

Õ apple≈‹∂ ÁΔ Í±appleΔ ¡≈¿∞-Ì◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¡Â∂

√≈apple≈ Ó«‘Ò ÷∞ÙΔ¡ª «Ú⁄ ÷ΔÚ≈ ‘Ø «◊¡≈ Õ

√∞Ï‘ apple≈‹∂ È∂ ¡≈͉≈ ÒØ’ ÁappleÏ≈apple Ò≈«¬¡≈

¡Â∂ apple≈‹≈ «Ú√ßÏapple Á≈√ 鱧 apple≈‹ ’appleÈ Á∂

ÂappleΔ«’¡ª ÂØ∫ ‹≈‰±ß ’appleÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ïapple≈Ïapple

«Ï·≈ «Ò¡≈ Õ Úμ‚∂ Íß‚≈Ò «Ú⁄ ÒØ’ª Á≈ Ì≈appleΔ

«¬’μ· ‘Ø«¬¡≈ Õ apple≈‹∂ È∂ ÒØ’ ÁappleÏ≈apple Ù∞apple±

’ΔÂ≈ Õ Íß‚≈Ò «Ú⁄Ø∫ Á√ ÏßÁ∂ ‘μÊ ‹ØÛ ’∂ apple≈‹∂

¡μ◊∂ Í∂Ù ‘ج∂ Õ apple≈‹∂ È∂ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª Ó∞Ù«’Òª

Ï≈apple∂ √Ú≈Ò ’ΔÂ≈ Õ √≈«apple¡ª È∂ ‘μÊ ‹ØÛ ’∂

«’‘≈, “apple≈‹≈ ‹Δ «‹‘Û≈ Â∞√Δ∫ √≈‚∂ ӱߑ “Â∂

«¬’ ÊμÍÛ Ó≈appleÁ∂ ‘Ø ¿∞‘ ÚË≈ ’∂ ÁØ ’apple «ÁμÂ∂

‹≈‰ Õ“ apple≈‹∂ È∂ ‘Àapple≈ÈΔ È≈Ò Í∞쫤¡≈, “«’¿∞∫

’Δ ◊μÒÕ“ ¡≈ÁÓΔ¡ª È∂ «’‘≈ «’, “√Ì ÂØ∫

Úμ‚Δ Ó∞Ù«’Ò Âª «¬‘ ‘À «’ ÊμÍÛ Ó≈appleÈ

Ú≈«Ò¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ Ï‘∞ ÿμ‡ ‘À Õ «¬√ «Ú⁄

Â∞appleß Ú≈Ë≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ «’¿∞∫«’ √≈‚∂ ’ØÒ

√Óª Ï‘∞ ÿμ‡ ‘∞ßÁ≈ ‘À Õ“ apple≈‹∂ È∂ ÒØ’ª ÁΔ

«¬√ Óß◊ 鱧 Â∞appleß ‘Δ Ò≈◊± ’appleÈ Á∂ ‘∞’Ó

«ÁμÂ∂ Õ apple≈‹≈ «Ú√ßÏapple Á≈√ apple≈‹∂ ÿØ◊Û ÓμÒ

ÁΔ «ÈÙ’≈Ó √∂Ú≈ 鱧 Á∂÷ ’∂ ÷∞Ù ÚΔ ‘Ø«¬¡≈ Â∂

‘Àapple≈È ÚΔ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ Ò≈Ó ÒÙ’apple ÒÀ ’∂

Â∞appleß ‘Δ ¡≈͉∂ Ó«‘Òª 鱧 appleÚ≈È≈ ‘Ø «◊¡≈ Õ

-‹◊√Δapple «√ßÿ Ò∞‘≈apple≈

ÏÈ≈apple√Δ Á≈√ ’ØÒ «‚◊appleΔ ‹ª

«‚ÍÒØÓ≈ ª ’Ø¬Δ È‘Δ∫ √Δ Íapple «’√∂

«√¡≈‰∂ ‚≈’‡apple È≈Ò ’ßÓ ’apple’∂ ‘μÊ «√μË∂

’appleÈ Á≈ E-F √≈Ò Á≈ ‹appleÏ≈ ˜apple±apple √Δ

Õ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ¿∞√ ’ØÒØ∫ «¬’-ÁØ ÓappleΔ˜ ÓΩ Á∂

ӱߑ «Ú⁄ ‹ªÁ∂-‹ªÁ∂ Ï⁄∂ √Δ,

¿∞ÁØ∫ ÂØ∫ ‘Δ ¿∞‘ ͱapple∂ «¬Ò≈’∂

«Ú⁄ ÓÙ‘±apple ‘Ø «◊¡≈ √Δ Õ

ÓappleΔ˜ Á±appleØ∫-Á±appleØ∫ «Íß‚ª Â∂

’√«Ï¡ª ÂØ∫ ÁÚ≈¬Δ ÒÀ‰ Ò¬Δ

¡≈¿∞∫Á∂ Õ

Ì≈Ú∂∫ ¿∞√ ÁΔ ˆÒÂ

ÁÚ≈¬Δ È≈Ò «ÂßÈ-⁄≈apple

ÓappleΔ˜ appleμÏ È±ß «Í¡≈apple∂ ÚΔ ‘Ø

◊¬∂ √È Íapple «Îapple ÚΔ ÓappleΔ˜ª

鱧 ¿∞√∂ ÁΔ ‘Δ ÁÚ≈¬Δ ”Â∂

«ÚÙÚ≈√ √Δ Õ ¤Ø‡Δ ÂØ∫ ¤Ø‡Δ Â∂

Úμ‚Δ ÂØ∫ Úμ‚Δ «ÏÓ≈appleΔ ÁΔ

ÁÚ≈¬Δ Ò¬Δ ¿∞‘ ÓappleΔ˜ª ’ØÒØ∫

Á√ apple∞ͬ∂ ÂØ∫ ÚμË ÎΔ√ È‘Δ∫ √Δ ÒÀ∫Á≈ Õ

¬∂ÈΔ √√ÂΔ Â∂ ÿμ‡ ÁÚ≈¬Δ È≈Ò ÓappleΔ˜

«’Ú∂∫ ·Δ’ ‘Ø ‹ªÁ∂ √È, «¬‘ ◊μÒ Âª

ÍÛ∑∂-«Ò÷∂ Â∂ ‹appleÏ∂’≈apple ‚≈’‡appleª ÁΔ

√Ófi ÂØ∫ ÚΔ Ï≈‘apple √Δ Õ Â‹appleÏ∂’≈apple

‚≈’‡apple √≈apple≈ «ÁÈ «Ú‘Ò∂ ÏÀ·Á∂ Õ Íapple

ÏÈ≈apple√Δ Á≈√ ÁΔ Á∞’≈È ”Â∂ √≈apple≈ «ÁÈ

ÓappleΔ˜ª ÁΔ ÌΔÛ Òμ◊Δ apple«‘ßÁΔ Õ

’¬Δ¡ª È±ß Âª Á∞’≈È ¡ßÁapple ÷Û∑∂ ‘Ø ’∂

‘Δ ¡≈Í‰Δ Ú≈appleΔ Á≈ «¬ß˜≈apple ’appleÈ≈ ÍÀ∫Á≈

√Δ Õ ÓappleΔ˜ 鱧 ÒßÓ∂ Í≈ ’∂ ‡Δ’≈ Ò◊≈¿∞‰

χ±¬∂ «Ú⁄ ‡Δ’≈

Ú≈Ò∂ ¿∞√ Á∂ ÏÀ∫⁄ ”Â∂ ÚΔ ¡’√apple ÓappleΔ˜

ÏÀ·∂ ‘∞ßÁ∂ Õ ‹Á ¿∞√ È∂ «’√∂ ÓappleΔ˜ 鱧 ‡Δ’≈

Ò◊≈¿∞‰≈ ‘∞ßÁ≈ ª ¿∞‘ «¬√ ÏÀ∫⁄ ÂØ∫ «’√∂

ÓappleΔ˜ 鱧 ¿∞·‰ Ò¬Δ ÿμ‡ ‘Δ ’«‘ßÁ≈ √Δ

Â∂ ‡Δ’≈ Ò◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÓappleΔ˜ 鱧 ¡≈͉∂

’ØÒ ÷Û∑≈ ’apple’∂ ¿∞√ Á∂ ÷Û∑∂-÷ÒØÂ∂ Á∂ ‘Δ

‡Δ’≈ Ò◊≈ «ÁßÁ≈ √Δ Õ

«¬’ «ÁÈ ¿∞√ È∂ «¬’ ÓappleΔ˜ 鱧 ÷Û∑∂-

÷ÒØÂ∂ ‘Δ ‡Δ’≈ Ò◊≈ «ÁμÂ≈ Õ ÓappleΔ˜ ȱß

√±¬Δ ⁄∞μ̉ Á≈ ˜apple≈ «‹ßÈ≈ ÚΔ ÍÂ≈ È≈

Òμ◊≈ Õ ÓappleΔ˜ ¡≈͉∂ ⁄±Ò∂ ”Â∂ ‘μÊ

ÓÒ«Á¡ª ‘Ø«¬¡ª ’«‘‰

Òμ◊≈, “Ú≈‘-Ú≈‘ ‚≈’‡apple

√≈«‘Ï, ’Ó≈Ò ¬Δ ’apple «ÁμÂΔ

‹∂, ˜apple≈ «‹ßÈ≈ ÚΔ √±¬Δ ⁄∞μ̉

Á≈ ÍÂ≈ È‘Δ∫ Òμ◊≈ Õ Â∞√Δ∫ ª

⁄±ß„Δ «‹ßÈΔ ÚΔ ÁappleÁ È‘Δ∫

’ΔÂΔ“, ÓappleΔ˜ Á∂ ӱߑØ∫ ¡≈͉Δ

Íz√ß√≈ √∞‰ ’∂ ÏÈ≈apple√Δ Á≈√

‘μ√ «Í¡≈ Â∂ ’«‘‰ Òμ◊≈,

“Ì≈¬Δ √≈«‘Ï, √≈‚≈ ‡Δ’∂

Ò◊≈¿∞‰ Á≈ ‹appleÏ≈ ‘Δ Ï‘∞Â

‘À Õ ÓÀ∫ ª Â∞apple∂-Â∞apple∂ ‹ªÁ∂

ÓappleΔ˜ 鱧 ‡Δ’≈ Ò≈ «ÁßÁ≈ ¡ª Â∂

˜apple≈ «‹ßÈΔ ÚΔ ÁappleÁ È‘Δ∫ ‘؉ «ÁßÁ≈ Õ”

ÓappleΔ˜ È∂ ‡Δ’∂ Á∂ ÍÀ√∂ Á∂‰ Ò¬Δ ‹Á

¡≈Í‰Δ «Í¤ÒΔ ‹∂Ï «Ú⁄Ø∫ χ±¡≈

’μ«„¡≈ ª È؇ «◊μÒ∂ Á∂÷ ’∂ ‘Àapple≈È apple«‘

«◊¡≈ Õ ’«‘‰ Òμ◊≈, “‚≈’‡apple √≈«‘Ï,

Â∞‘≈‚≈ ‡Δ’≈ ª Ó∂apple∂ χ±¬∂ «Ú⁄ ‘Δ Òμ◊

«◊¡≈ Õ «◊μÒ∂ È؇ª ÚμÒ Á∂÷ ’∂ ÏÈ≈apple√Δ

Á≈√ Ùapple«ÓßÁ≈ ‘Ø«¬¡≈ Â∂ ÓappleΔ˜ Á∂ Á∞Ï≈apple≈

‡Δ’≈ Ò≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ √«appleß‹ ÌappleÈ Òμ◊

«◊¡≈ Õ

-√∞÷«ÓßÁapple «√ßÿ √«‘ß√apple≈


13 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ÍÀ√≈ √≈‚Δ «˜Á◊Δ Á≈ ¡«‘Ó «‘μ√≈ ω «◊¡≈

‘À, ÍÀ√∂ ÂØ∫ Ï◊Àapple √≈‚Δ «˜Á◊Δ ⁄μÒ ‘Δ È‘Δ∫

√’ÁΔ ¢ «¬È√≈È «ÁÈ apple≈ ÍÀ√≈ ω≈¿∞‰

«Ú⁄ Ò«◊μ¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ¢ Íapple √ÌÁ≈ ÂappleΔ’≈

¡μÒ◊ ¡μÒ◊ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ’Ø¬Δ Ó‹Á±appleΔ ’apple’∂

ÍÀ√∂ ’ÓA∫∞Á≈ ‘À, Â∂ ’Ø¬Δ ÈΩ’appleΔ ¡Â∂ «Ú¡≈Í≈apple

apple≈‘Δ∫ ¢’¬Δ ‚≈’± ω ‹ªÁ∂ ‘È ¡Â∂ ’«‘ßÁ∂

‘È √≈鱧 ‚≈’± Ï‰È Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈

√Δ ¢ ’¬Δ Óß◊Â∂ ω’∂ ¡≈͉≈ ◊∞‹≈apple≈ ’appleÁ∂

‘È, Â∂ ’¬Δ È∂Â≈ ω’∂ ÿÍÒ∂ ’apple’∂ ÍÀ√≈

Ò∞μ‡Á∂ ‘È ¢ ◊μÒ ’Δ ‹Δ Ï‘∞ √≈apple∂ ÒØ’

«apple√∫ÚÂ,ËØ÷≈ËÛΔ ·μ◊Δ Ò∞μ‡÷Ø‘ ¡Â∂ ⁄ØappleΔ

’apple’∂ ÍÀ√≈ ω≈¿∞∫‰ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È ¢ ⁄Øapple ÌΔ

’¬Δ Âappleª∑ Á∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È, «‹Ú∂∫ ’μ⁄∂ ⁄Øapple Íμ’∂ ⁄Øapple

’≈Ò∂ ’쫤¡ª Ú≈Ò∂ ⁄Øapple ¢ ’≈Ò∂ ’쫤¡ª Ú≈Ò∂

⁄Øapple≈ ÂØ∫ «¬’ ◊μÒ Ô≈Á ¡≈ ◊¬Δ «Íμ¤∂ «‹‘∂

’≈Ò∂ ’쫤¡ª Ú≈Ò∂ ⁄Øapple «‹‘Û∂ ’μ¤∂ ¡Â∂

ÏÈÀ‰≈ Í≈’∂ ⁄ØappleΔ ’appleÁ∂ √È ¢ ¡ıÏ≈appleª «Ú⁄

¡’√apple «¬Èª∑ Á≈ «˜’apple ¡≈¿∞∫ßÁ≈ apple«‘ßÁ≈ √Δ ¢

«¬Èª∑ ÁΔ «¬ßÈΔ «‘Óμ ÚË ◊¬Δ √Δ «’ ¿∞‘

⁄Øapple Ï∂÷Ωد ‘Ø’∂ «’√∂ Á∂ ÚΔ ÿapple ⁄Ò∂ ‹ªÁ∂ √È

¡Â∂ ÿapple«Á¡ª ÁΔ ’μ∞‡ Ó≈apple ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

√Ì ’∞fi Ò∞μ‡’∂ ÒÀ ‹≈Á∂ √È ¢ «Íß‚ª «Ú⁄ Â≈

‘≈Ò∂ ÚΔ ’¬Δ Ú≈appleΔ «¬‘ ’≈Ò∂ ’쫤¡ª Ú≈Ò∂

⁄Øapple ¡≈ ‹ªÁ∂ ‘È ¢ «‹μÊ∂ ÒØ’ª «Ú⁄ «¬Èª∑

’≈Ò∂ ’쫤¡ª Ú≈Ò∂ ⁄Øappleª Á≈ √«‘Ó ¤≈«¬¡≈

‘Ø«¬¡≈ √Δ, Aμ∞Ê∂ Í∞«Ò√ ÚΔ «¬Èª∑ ⁄Øapple≈ ÂØ∫ ÿμ‡

Íapple∂Ù≈È È‘Δ∫ √Δ, ÒØ’ ª «¬ÊØ∫ Âμ’ ’«‘‰

Òμ◊ ◊¬∂ √È «’ «¬‘ ⁄Øapple √≈«¬Á Í∞«Ò√

Ú≈«Ò¡ª È≈Ò «ÓÒ’∂ Ò∞μ‡

÷Ø‘ ’appleÁ∂ ‘È ¢ «¬Èª∑ ’≈Ò∂

’쫤¡≈ Ú≈Ò∂ ⁄Øapple≈ ÁΔ ◊μÒ

’appleÁ∂ ’appleÁ∂ ÓÀ∫鱧 Ó∂appleΔ ¡≈Í ÏΔÂΔ Ô≈Á ¡≈

◊¬Δ Ó∂apple∂ È≈Ò «‹‘ÛΔ ‘Ø¬Δ ¿∞‘ √∞‰Ø¢ ÓÀ

¡≈͉∂ ’ßÓ «Ú⁄ «¬ßÈ≈ apple∞μ«fi¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ÓÀȱß

«√apple ÷∞apple’‰ ÁΔ ÚΔ Ú∂‘Ò È‘Δ∫ √Δ, ¡ıÏ≈apple

ª ÓÀ∫ ’Δ ÍÛ∑‰≈ √Δ ¢ÓÀ∫ «¬’ ÁÚ≈¬Δ¡ª ÁΔ

’ßÍÈΔ «Ú⁄ ¬∂‹ß‡ Òμ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ª, ¡Â∂

ÁÚ≈¬Δ¡ª Á∂ ¡≈apple‚apple ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ ¡’√apple ÓÀȱß

Á±‹∂ Ù«‘appleª «Ú⁄ ‹≈‰≈ ÍÀ∫Á≈ √Δ, ’Á∂ «ÁμÒΔ,

’Á∂ Ó∞ßÏ¬Δ ’Á∂ ’Ò’μÂ≈ Â∂ ’Á∂

¡ß«ÓzÂ√apple,Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄ ÍßfiΔ «ÁÈ ÓÀ∫ ÿapple ÂØ∫

Ï≈‘apple ‘Δ apple«‘ßÁ≈ ‘ª ¢ ¡μ‹ ÚΔ ‹ÁØ∫ ÓÀ∫ Ó∞ßϬΔ

Á∂ ÁØapple∂ ÂØ∫ Ú≈Í√ ¡≈«¬¡≈ ª ÿapple Ú≈ÒΔ Á∂

’«‘‰ Â∂ Ó∫À √Ó≈È ÒÀ‰ Â∞apple «Í¡≈, ¿∞‘

’«‘‰ Òμ◊Δ, ¡μ‹ ¤Ø‡∂ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ‘À, ’∂’

Ú◊Àapple≈ (⁄Δappleª◊∂ ) ’쇪◊∂, Â∂ ¿∞√È∂ Ó«·¡≈¬Δ,

√ÓØ√∂ ¡Â∂ ‘Øapple «Èμ’ √∞μ’ ÁΔ «Ò√‡ ω≈’∂ ÓÀȱß

Á∂ «ÁμÂΔ ¢ ÓÀ∫ ÚΔ ’¬Δ «ÁÈ≈ ÂØ∫ ¡≈͉∂ Ú≈√Â∂

’μ¤∂ ¡Â∂ ÏÈÀ‰≈ ÷appleΔÁ‰ Ï≈apple∂ √Ø⁄ «apple‘≈ √Δ∫ ¢

ÓÀ∫ Ï‹≈apple ‹≈‰ Ú≈√Â∂ ‘≈Ò∂ ¡≈͉≈ √’∞‡apple

√‡≈apple‡ ‘Δ ’apple «apple‘≈ √Δ «’ Ó∂apple≈ ÍÛΩ√Δ Á∂ÚΔ

Ò≈Ò ÁØ √Ω apple∞ͬ∂ Á∂’∂ ÓÀ鱧 ’«‘‰ Òμ«◊¡≈

√appleÁ≈apple Ï∞μË «√ßÿ ‹Δ, TÂ∞√Δ∫ Ï‹≈apple ª ‹≈ ‘Δ

apple‘∂ ‘Ø Ó∂apple∂ Ú≈√Â∂ ÚΔ ’μ¤∂ Â∂ ÏÈÀ‰≈ Ò¬Δ

¡≈«¬¿∞ ‹∂ Â∞‘≈鱧 ’Ø¬Δ «¬Âapple≈‹ Ȫ ‘ØÚ∂ ª¢T

T ÓÀ鱧 ÌÒ≈ «¬√ «Ú⁄ ’Δ «¬Âapple≈‹ ‘Ø √’Á≈

‘À¢T «¬‘ ◊μÒ ’«‘’∂ ÓÀ ¿∞√ÂØ∫ ÍÀ√∂ Í’Û Ò¬∂

‘≈√ «Ú¡ß◊

¢ ÁØ ‘ÎÂ∂ Ï≈‘apple apple«‘‰ ’apple’∂ ÓÀ∫ √’±‡apple

⁄Ò≈«¬¡≈ È‘Δ∫ √Δ∂ ÍÂ≈ È‘Δ∫ ’Δ ıapple≈ÏΔ ÍÀ

◊¬Δ √Δ √’±‡apple √‡≈apple‡ È‘Δ∫ √Δ ‘Ø «apple‘≈,

Ù≈Ê«¬Á Á∂ÚΔ ÒªÒ È∂ √≈apple∂ Ó∞‘μÒ∂ Ú≈«Ò¡ª

鱧 Áμ√ «ÁμÂ≈ √Δ ¿∞‘ ÚΔ ¡≈ ◊¬∂ ¡Â∂ ÍÀ√∂

Á∂’∂ ’«‘‰ Òμ◊∂ ÓÀ∫ ¿∞Ȫ∑ Ú≈√Â∂ ÚΔ ’μ¤∂ Â∂

ÏÈÀ‰≈ ÷appleΔÁ «Ò¡≈Úª ¢ Ó∂apple∂ Ó’À«È’ ÍÛΩ√Δ

È∂ «¬√ Ò≈Ò⁄ «Ú⁄ Ó∂apple≈ √’±‡apple ÚΔ ⁄≈Ò± ’apple

«ÁμÂ≈, ‹ªÁ≈ ‹ªÁ≈ ÓÀ √Ø⁄ «apple‘≈ √Δ «’ «¬‘

ÒØ’ ÓÀÊ∫Ø ‘Δ «’¿∞∫ ’μ¤∂ ¡Â∂ ÏÈÀ‰≈ Óß◊Ú≈

apple‘∂ ‘È ¢ Î∂apple √Ø«⁄¡≈ ÓÀ∫ Ï‹≈apple ª ‹≈ ‘Δ

«apple‘≈ ‘ª ‹∂ «¬Èª∑ Ú≈√Â∂ ÚΔ ’μ¤∂ ¡Â∂ ÏÈÀ‰≈

÷appleΔÁ ’∂ ÒÀ ¡Úª◊≈ ª Ó∂apple≈ ’Δ ÿμ‡

⁄μ«Ò¡≈ ‘À, È≈Ò∂ ÓÀ∫ «’‘Û≈ ¡≈͉∂ ’ØÒØ∫ Í∂√∂

ıapple⁄ «apple‘≈ √Δ, √Ì È∂ ÓÀ鱧 Í∂√∂ Í«‘Òª

Í’Û≈¬∂ ‘È, √Ø«⁄¡≈ «’√∂ ÁΔ ÓÁÁ ’appleÈΔ

ÓªÛΔ È‘Δ∫ ¢ Ï‹≈apple «Ú⁄ ¡≈’∂ «¬’ ‘Ø‹appleΔ

ÁΔ Á∞’≈È Á∂ ¡μ◊∂ ¡≈͉≈ √’±‡apple ÷Û≈

’ΔÂ≈, ¡Â∂ Á∞’≈È Á≈apple 鱧 ’μ¤∂ ¡Â∂ ÏÈÀ‰≈

Ú≈√Â∂ «’‘≈ ¢¿∞√È∂ ÁØ ’μ¤∂ ¡Â∂ ÁØ ÏÈÀ‰≈

Ó∂apple∂ ¡μ◊∂ «Ò¡≈’∂ appleμ÷

«ÁμÂΔ¡ª¢ ÓÀ∫ A √鱧 «’‘≈,

TÓÀÈ±ß Âª √Ω ’μ¤∂ ¡ÂÀ √Ω

ÏÈÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª ‘È ¢T

ÓÀ鱧 Á∞’≈ÈÁ≈apple ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, T

√appleÁ≈apple √≈«‘Ï Â∞‘≈‚≈ Ï‘∞ Úμ‚≈ Í«appleÚ≈apple

Ò◊Á≈ ‘À, «¬√∂ ’apple’∂ «¬ßÈ∂ ’μ¤∂ Â∂ ÏÈÀ‰≈

ıappleΔÁ apple‘∂ ‘Ø ¢T TÓ∂apple≈ Í«appleÚ≈apple ª ¤Ø‡≈ ‘À

Ìapple≈Ú≈¢T T ª Î∂apple ÿapple «Ú⁄ «Ú¡≈‘ Ë«apple¡≈

‘؉≈ ¬∂∫ ¡Â∂ ÂØ‘¯∂ Ú‹Ø∫ √≈apple∂ Ïapple≈ÂΔ¡ª ȱß

’μ¤∂ Â∂ ÏÈÀ‰≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘ØÚØ◊∂, √appleÁ≈apple

√≈«‘Ï ÂØ‘¯∂ Ú‹Ø∫ ’μ¤∂ ¡Â∂ ÏÈ∂‰≈ Á∂’∂

Ï‘∞ ‘Δ «ÚÚ‘≈apple’ ◊μÒ ’apple apple‘∂ ‘Ø, ÂØ‘¯≈

ÚΔ «¬‘Ø «‹‘≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «‹‘Û≈ «’√∂ Á∂

’ßÓ ¡≈Ú∂, ¡◊Ò≈ ͪ¿∞‰ Òμ«◊¡ª Â∞‘≈ȱß

appleØ‹≈È≈ Ô≈Á ’apple∂◊≈ ¢T

Á∞’≈ÈÁ≈apple ‘Øapple ÚΔ ÏØÒΔ ‹ªÁ≈ ‹∂ ÓÀ∫ «¬‘

’«‘’∂ ¿∞√鱧 ⁄∞μÍ È≈ ’apple≈ «ÁßÁ≈ «’, T √≈‚∂

ÿapple «Ú⁄ ‘≈Ò∂ ’¬Δ √≈Ò Âμ’ «Ú¡≈‘ Á∂

¡≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø¬Δ AÓΔÁ È‘Δ∫, «’¿∞Ø∫«’ Ó∂apple∂

ÁØÈØ Ïμ⁄∂ ‘≈Ò∂ «Ú¡≈‘∞‰ ‹Ø◊∂ È‘Δ∫ ‘ج∂ ¢T T

Î∂apple Â∞‘≈‚Δ Á∞’≈È ‘ØÚ∂◊Δ √appleÁ≈apple √≈«‘Ï

√≈‚Δ Á∞’≈È Á∂ ’μ¤∂ ¡Â∂ ÏÈ∂‰≈ Ï‘∞ ÓÙ‘±apple

‘È ,◊≈‘’ª 鱧 Ú∂⁄Ø◊∂ ª Â∞‘≈鱧 ’Á∂

«Ù’≈«¬Â È‘Δ∫ ¡≈Ú∂◊Δ ¢ Íapple ‹∂ «’Â∂ ◊≈‘’

«Ù’≈«¬Â ’apple ÚΔ Á∂Ú∂ ª Í≈¬Δ¡ª Í∞¡≈¬Δ¡ª

ÏÈÀ‰≈ Â∂ ’μ¤∂ ÓØÛ ‹≈«¬¿∞ ¡√Δ∫ Â∞‘≈‚∂ ÍÀ√∂

Ú≈Í√ ’apple «Á¡ª◊∂, √≈‚Δ ⁄Δ‹ ÁΔ «¬ßÈΔ ’±

◊appleß‡Δ Âª ¡√Δ∫ Á∂ √’Á∂ ‘ª ¢T T ÓÀ∫ «’‘≈,

appleμÏ

‹ÁØ∫ ’appleÓΔ «Ú¡≈‘ ’∂ √≈‚∂ «Íß‚ ¡≈¬Δ √Δ Âª √≈apple∂ Í≈√∂ ¿∞√ Á∂ appleß◊-apple±Í ÁΔ ⁄apple⁄≈ ‘Ø¬Δ √Δ¢

ˆappleΔÏ Ó≈«Í¡ª ÁΔ «¬‘ ËΔ √Ø‘‰Δ ‘؉ ’≈appleÈ ¿∞μ⁄∂ ÷≈ÈÁ≈È «Úμ⁄ «Ú¡≈‘Δ ◊¬Δ √Δ¢ ¿∞√ Á≈

ÍÂΔ ¡μÚÒ Áapple‹∂ Á≈ ÈÙ¬Δ √Δ¢ √Ø √≈appleΔ ‹≈«¬Á≈Á ’∞fi ‘Δ √≈Òª “⁄ «Ú’ ◊¬Δ¢ ¿∞√ Á∂ √μ√

√‘∞apple≈ ÚΔ Í∞μ Á∂ ‘μÊØ∫ Á∞÷Δ ‘Ø ’∂ ‹‘≈ÈØ∫ ’±⁄ ’apple ◊¬∂¢ «¬√ Ó◊appleØ∫ ’appleÓΔ Á∂ Ó≈«Í¡ª Â∂

«appleÙÂ∂Á≈appleª È∂ ¿∞√ “Â∂ ˜Øapple Í≈«¬¡≈, ““Â∂appleΔ ¿∞Óapple ¡‹∂ ¤Ø‡Δ ‘À ‹∞¡≈’ «’Ú∂∫ Í≈Ò∂∫◊Δ? «’Â∂ ‘Øapple

ÂØapple «ÁßÁ∂ ‘ª¢““ Íapple ¿∞√ È∂ «’‘≈, ““«¬√ ‹∞¡≈’ ÁΔÍ∂ Á≈ ’√±apple ‘À ? ÓÀÊØ∫ «¬√ Á≈ √apple≈Í È‘Δ∫

«Ò¡≈ ‹ªÁ≈¢ ¡≈ÚÁΔ¡ª Ï‰Δ¡ª ¡≈Í ’μ‡±ß ¢““ ’appleÓΔ ’μÍÛ∂ «√¿±‰ Á≈ ’ßÓ Ù∞apple± ’apple’∂ ¡≈͉≈

◊∞˜≈apple≈ ’appleÈ Òμ◊Δ¢ ÁΔÍ∂ 鱧 √’±Ò Í≈ «ÁμÂ≈¢ √≈Ò Áapple √≈Ò ÒßÿÁ∂ ◊¬∂¢ ¿∞‘ √≈apple≈ «ÁÈ «√appleÛ

È≈Ò ’ßÓ ’appleÁΔ¢ ¡μ÷ª Á∂ ÿ∂apple∂ ’≈Ò∂ ÍÀ ◊¬∂¢ appleß◊ apple±Í ¿∞μ‚-Í∞μ‚ «◊¡≈¢ Ó∂apple∂ È≈Ò ¿∞√ ÁΔ ’≈¯Δ

È∂ÛÂ≈ √Δ¢ ÁØ «ÁÈ Ò◊≈Â≈apple ’appleÓΔ √≈‚∂ ÿapple ¡≈¬Δ, Íapple ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ó≈Ó∂ Á∂ ÍØÂ∂ Á∂ «Ú¡≈‘ «Úμ⁄

apple∞μfiΔ ‘؉ ’apple’∂ Á∂apple apple≈Â È±ß ÿapple Ó∞ÛÁΔ √Δ¢ ¡≈¿∞∫«Á¡ª ‘Δ Ï∂Ï∂ ‹Δ È∂ «¬√ Ï≈apple∂ √∞È∂‘≈ «ÁμÂ≈¢

Ï∂Ï∂ ‹Δ ÂØ∫ √∞È∂‘≈ √∞‰ ’∂ ÓÀ∫ Íz∂Ù≈È ‘Ø ◊¬Δ «’¿∞∫«’ ’appleÓΔ È∂ Í«‘Òª ª ’Á∂ «¬√ Âapple∑ª ◊∂Û≈

È‘Δ∫ √Δ Ó≈«apple¡≈¢ √Ú∂apple ‘∞ßÁ∂ ‘Δ ÓÀ∫ ’appleÓΔ Á∂ ÿapple ÚμÒ Â∞apple Í¬Δ¢ Á±appleØ∫ ‘Δ ÓÀ鱧 Á∂÷ ’∂ ¿∞√ È∂ Óß‹≈

‚≈‘ «ÁμÂ≈ Â∂ È≈Ò ‘Δ ’«‘‰ Òμ◊Δ, ““ÌÀ‰ ‹Δ Ó∞¡≈¯ ’appleÈ≈, ÁØ «ÁȪ ÂØ∫ Â∞‘≈‚∂ ÿapple ◊∂Û∂ Ó≈apple

apple‘Δ ‘ª¢ ÓÀ鱧 Â∞‘≈‚∂ “Â∂ ÏÛ≈ Ó≈‰ ¬∂ Á∂«÷˙ ‹Ú≈Ï È≈ «Á˙¢ ÁΔÍ≈ Á√ÚΔ∫ «Úμ⁄Ø∫ ÚËΔ¡≈ ÈßÏapple

ÒÀ ’∂ Í≈√ ‘Ø «◊¡≈¢ «¬√ ÁΔ ¡◊Ò∂appleΔ ÍÛ∑≈¬Δ Ò¬Δ Â∞√Δ∫ ÊØÛ∑Δ ÓÁÁ ’apple «Á¿∞, ÓÀ∫ ÊØÛ∑∂ ÊØÛ∑∂ ’apple’∂

«√Ò≈¬Δ “⁄ ’‡≈ «Á¡ª◊Δ¢““ ¿∞√ Á∂ ‘≈Ò≈ Ï≈apple∂ ⁄ß◊Δ Âapple∑ª √ÓfiÁΔ ‘؉ ’≈appleÈ ÓÀ∫ ÌappleΔ¡ª ¡μ÷ª

È≈Ò ‘ª ’apple «ÁμÂΔ¢ Ú≈Í√ Ó∞Û«Á¡ª Ó∂apple∂ ’ßÈΔ ’appleÓΔ Á∂ ÏØÒ Í¬∂, ““appleμÏ≈, Ó∂appleΔ ÂÍμ«√¡≈ Á≈

ÎÒ Ó∂apple∂ Í∞μÂ È±ß ˜apple±apple Á∂ÚΔ∫¢““ ¿∞√ ÁΔ ÂÍμ«√¡≈ Á∂ ÎÒ Á≈ ª ÓÀ鱧 ÍÂ≈ È‘Δ∫, Íapple ¿∞√ ÁΔ

ÓÓÂ≈ Â∂ «√appleÛ «Úμ⁄ ÓÀ鱧 appleμÏ «Á√ «apple‘≈ √Δ¢

ñ ÏÒ‹Δ ’Ωapple ‡«‘‰≈

«¬√ 鱧 ’«‘ßÁ∂ ‘È

¿∞μ÷ÒΔ «Ú⁄ «√apple Á∂‰≈

T Ìapple≈Ú≈, √≈‚Δ ’Ø¬Δ Á∞’≈È È‘Δ∫ ÓÀ∫鱧 ‘Øapple

ÚΔ ’ßÓ ‘È ,«¬Ú∂∫ Î≈Ò± Ì’≈¬Δ «‹‘Δ Ó≈appleΔ

‹≈È≈ ¬∂∫ ’μ¤∂ ÏÈÀ‰≈ Á∂‰Δ¡ª ‘È Âª Á∂Á∂

È‘Δ∫ ª ÓÀ∫ «’√∂ ‘Øapple Á∞’≈È ÂØ∫ ÷appleΔÁ ÒÚª◊≈

¢T

’«‘‰ Òμ«◊¡≈ T √appleÁ≈apple √≈«‘Ï Èapple≈˜

È≈ ‘ØÚØ,Ó∂apple∂ ’ØÒ «¬ßÈ∂ ÍΔ√ Á∞’≈È «Ú⁄ È‘Δ∫

‘È ÓÀ∫, ◊∞Á≈Ó ⁄Ø∫ Óß◊Ú≈’∂ «ÁßÁ≈ ‘ª ¢T ¡Â∂

¿∞√È∂ ¡≈͉∂ «¬’ ’≈Ó∂ 鱧 «’‘≈ T ‹≈‘ ‹≈’∂

◊∞Á≈Ó ⁄Ø∫ √Ω ÍΔ√ ⁄μ∞’ «Ò¡≈ ¡Â∂ ‹ªÁ≈

‹ªÁ≈ √appleÁ≈apple √≈«‘Ï Ú≈√Â∂ «¬’ ·ß‚∂ «ÒÓ’∂

Á≈ ¡≈apple‚apple Á∂ ‹≈¬Δ∫ ¢T È≈ ª ’Ø¬Δ ·ß‚≈

«ÒÓ’≈ Ò∂’∂ ¡≈«¬¡≈, ¡Â∂ È≈ ‘Δ ’≈Óª ’μ¤∂

• Ì◊Ú≈È «√øÿ Â◊Û

Â∂ ÏÈÀ‰≈ Ò∂’∂ Ú≈Í√ Ó∞«Û¡≈, ÓÀ∫ Á∂«÷¡≈

Í∞«Ò√ ÁΔ «¬’ ‹ΔÍ ˜apple±apple ¡≈ ◊¬Δ √Δ

¢Ê≈‰∂Á≈apple Á∂ «¬‘ Í∞줉 ÂØ∫ Ï≈¡Á «’ ÓÀ∫

«’μÊ∂ ‘ª Á∞’≈ÈÁ≈apple È∂ Ó∂apple∂ ÚμÒ «¬Ù≈Êapple≈ ’apple

«ÁμÂ≈ Â∂ Î∂apple ⁄≈apple «√Í≈‘Δ ‹ΔÍ ⁄Ø∫ «È’Ò∂ Â∂

⁄≈appleª È∂ ÓÀ∫鱧 ⁄∞μ’ ’∂ ‹ΔÍ «Ú⁄ √μ∞‡ «Ò¡≈

¡Â∂ ÒÀ ⁄μÒ∂ ÓÀ鱧 Ê≈‰∂ ÚμÒ ¢ Ó∂appleΔ

«◊appleÎÂ≈appleΔ Á≈ ’≈apple‰ Í∞줉 ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓÀȱß

Ê≈‰∂Á≈apple ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, T Ó∂apple≈ È≈Ó Ó∞μ¤Û

«√ßÿ ‘«apple¡≈‰ÚΔ ‘À, Ó∂apple∂ ◊∞μ√∂ 鱧 √≈appleª Ù«‘apple

‹≈‰Á≈ ‘À, Ê≈‰∂ ⁄μÒ Î∂apple Áμ√ª◊∂ 屧 ’Δ ‹∞appleÓ

’ΔÂ≈ ‘À, ±√Δ∫ ÒØ’ª È∂ Í∞«Ò√ 鱧 Íapple∂ÙªÈ ’apple

appleμ«÷¡≈ ‘À ¡μ‹ ‘μÊ ¡≈«◊¡≈ ¬∂∫, Ï≈’Δ Á∂

Ïß«Á¡ª Á≈ ÍÂ≈ ÚΔ Â∂apple∂ Ó∞‘Ø∫ ’„Ú≈¿∞‰≈ ˛∫

¢T ÓÀ∫ ‹ΔÍ «Ú⁄ ÏÀ·≈ ÏÀ·≈ √Ø⁄ «apple‘≈ √Δ «’,

ÓÀ∫ «¬’ ÙappleΔ¯ È≈◊«apple’ ‘ª,ÓÀ ª∫ ’Á∂ Óμ÷Δ

È‘Δ∫ Ó≈appleΔ ,Î∂apple «¬‘ ÒØ’ «’‘Û∂ ‹∞appleÓ ÁΔ

◊μÒ ’apple apple‘∂ ‘È «’Â∂ «¬ßȪ∑ È∂ «’√∂ Á∂ ÌÒ∂÷∂

ª È‘Δ∫ ÓÀÈ±ß Í’Û «Ò¡≈ ’Ø¬Δ √Ófi È‘Δ∫ √Δ

¡≈ apple‘Δ «’, ’Δ ‘Ø «apple‘≈ √Δ, Ê≈‰∂ «Ú⁄

«Ò¡≈’∂ ÓÀ鱧 √Ò≈÷ª Á∂ «Íμ¤∂ ÏßÁ ’apple «ÁμÂ≈

«◊¡≈ Â∂ Íß‹ ÿ«ß‡¡ª Âμ’ Ó∂apple∂ È≈Ò «’√∂ È∂

◊μÒ È≈ ’ΔÂΔ ¢Î∂apple Ê≈‰∂Á≈apple ÁΔ ¡Ú≈‹

¡≈¬Δ , ¿∞‘ «¬’ «√Í≈‘Δ È±ß ’«‘ «apple‘≈ √Δ, T

«Ò¡≈ ¿∞¬∂ Ó‘ª «√‘ª «¬√ Úμ‚∂ È≈„± ÷ª ȱß,

’appleΔ¬∂ «¬√ÁΔ √∂Ú≈, «¬ßÈ∑ª È∂ ÏÛΔ ¡μ ⁄∞μ’Δ

‘Ø¬Δ ‘À ¢T ¡Â∂ «√Í≈‘Δ Ó‘ª «√ßÿ ÓÀȱß

ÿ√Δ‡Á≈ ‘Ø«¬¡≈ «¬’ ’Óapple∂ «Ú⁄ ÒÀ ¡≈«¬¡≈

«‹μÊ∂ Ê≈‰∂Á≈apple Ó∞μ¤Û «√ßÿ ¡Â∂ ⁄≈apple ‘Øapple

«√Í≈‘Δ Í«‘Òª ‘Δ ÷Û∂ √È ¢Ê≈‰∂Á≈apple ◊∞μ√∂

«Ú⁄ ¡≈’∂ ÷apple∑ÚΔ∫ ¡Ú≈‹ ÓÀ鱧 ’«‘‰

Òμ«◊¡≈, T ’Δ Èª ‘À Â∂apple≈ ¿∞¬∂ ¢T T Ó∂apple≈

È≈Ó Ï∞Ë «√ßÿ ‘À ¢È≈Ò∂ ÓÀ∫鱧 ¿∞¬∂ ’«‘’∂ «’¿∞Ø∫

‡±‰≈

‘apple Íß‹ √≈Ò Ó◊appleØ∫ ‘∞ßÁΔ¡ª ⁄؉ª Ï≈apple∂ √μÊ «Úμ⁄ ÏÀ·∂

Ϙ∞apple◊, ¡μË÷Û ¡Â∂ ÈΩ‹Ú≈È ¡≈Í√ «Úμ⁄ Ï«‘√ ’apple

apple‘∂ √È¢ ’Ø¬Δ ’«‘ «apple‘≈ √Δ «’ ÈÚΔ∫ √apple’≈apple

¡≈Ú∂◊Δ, ÒØ’ª ÁΔ «˜ßÁ◊Δ √∞Ëapple∂◊Δ¢ ’Ø¬Δ ’«‘ßÁ≈

Í∞apple≈‰Δ √apple’≈apple ‘Δ ⁄ß◊Δ ‘À¢

’ØÒ ÏÀ·∂ Â≈¬∂ «ÏÙÈ∂ È∂ ÂȘ ’μ√«Á¡ª «’‘≈, ““√μÂapple

√≈Ò ‘Ø ◊¬∂ ÓÀ鱧 Ú∂÷Á∂ ȱß, ‘apple Íß‹ √≈Ò Ï≈¡Á Ú؇ª

Í≈¿∞∫Á∂ ȱß, ÒØ’ª ÁΔ ‘≈Ò “⁄ ’Ø¬Δ ¯apple’ È‘Δ∫ «Í¡≈¢

ÍappleÈ≈Ò≈ ¿∞μÊ∂ Á≈ ¿∞μÊ∂ ‘À¢““ ¡≈Í‰Δ ◊μÒ ‹≈appleΔ appleμ÷«Á¡ª

Â≈¬∂ «ÏÙÈ∂ È∂ Áμ«√¡≈, ““’Ø¬Δ Íß‹≈‘ ’∞ √≈Ò Í«‘Òª

«’√∂ √≈Ë ÂØ∫ ‡±‰≈ ’appleÚ≈ ’∂ ÂÚΔ «Íß‚ ÁΔ √μÊ «Úμ⁄

‡ß◊ «ÁßÁ∂ √Δ¢ √≈apple∂ «Íß‚ 鱧 ‘Ø’≈ Á∂ ’∂ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √Δ

«’ «Íß‚ Á∂ √≈apple∂ ÍÙ± √μÊ «Ú⁄ÁΔ Òßÿ≈¿∞‰∂ ‘È¢ Ïμ√

ÒØ’ √ÓfiÁ∂ √È «’ ‘∞‰ ÍÙ±¡ª 鱧 ’Ø¬Δ «ÏÓ≈appleΔ Ú◊Àapple≈

È‘Δ∫ Òμ◊∂◊Δ¢ «¬‘ Ú؇ª ÚΔ ¿∞√ ‡±‰∂ Úª◊ ‘Δ ‘È¢ ÒØ’ª

鱧 ÒØ’ÂßÂapple Á∂ ‡±‰∂ ‘∂·Ø∫ ‘apple Íß‹ √≈Òª Ó◊appleØ∫ Òßÿ«¬¡≈

‹ªÁ≈ ‘À¢““ Â≈¬∂ «ÏÙÈ∂ ÁΔ ◊μÒ √∞‰ ’∂ √≈apple∂ ‹‰∂ ◊ßÌΔapple

‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ ÍÙ±¡ª Á∂ ‡±‰∂ ÁΔ Â∞ÒÈ≈ Ú؇ª Á∂ ‡±‰∂ È≈Ò

’appleÈ Òμ◊ ͬ∂¢

ñ √∞«appleßÁapple apple≈Ó ’∞μ√≈

√μÁ apple‘∂ ‘Ø Â∞‘≈‚∂ ÂØ∫ ÂÓΔ‹ È≈Ò È‘Δ∫

ÏØ«Ò¡ª ‹≈Á≈ ¢T «¬ßÈ≈ ’«‘‰≈ √Δ Î∂apple ª

Ó∂apple∂ ÍÀ‰ Á∂ «‹μÊ∂ ÍÀÁΔ∫¡ª ‘È ¿∞Ȫ∑ È∂ ª ÓÀȱß

appleß± Ú≈◊ «Íß‹ √∞쫇¡≈,Ï‘∞ÂΔ ’∞μ‡ Ó≈apple ’appleÈ

Ó◊appleØ∫ ÓÀ鱧 Ê≈‰∂Á≈apple ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, T ’ß-

‹- apple≈ ÓÀapple≈ È≈Ó Óμ∞¤Û «√ßÿ ‘«apple¡≈‰ÚΔ ‘À

ÓÀ鱧 ÂÓΔ‹ «√÷≈¬∂∫◊≈ ¡μ‹ Âμ’ Âª Ó∂apple∂ Ó∞‘apple∂

’Ø¬Δ ÏØ«Ò¡≈ È‘Δ∫ 屧 ’Ω‰ ‘ß∞Á≈ ‘À∫ ÓÀ鱧 ÂÓΔ‹

«√÷≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ¢T ÓÀ∫ «’‘≈, T ÓÀ∫ Â∞‘≈‚∂

È≈Ò ’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ’appleÈΔ ÓÀ鱧 Ó∂apple≈ «¬μÊ∂

Ú’ΔÒ ⁄ª‘ΔÁ≈ ‘À¢T T ÓÀ鱧 ’≈È±È È≈ «√÷≈,

ÚΔ‘ √≈Ò ‘Ø ◊¬∂ Â∂apple∂ Úapple◊∂ ⁄Øapple ¿∞μ⁄«’¡ª

ÈÊ≈Ò Ú≈‘ ÍÀ«Á¡ª 鱧 ¢T ÓÀ∫ÊØ∫ ⁄ß◊Δ Âappleª∑

ÏØ«Ò¡≈ ÚΔ È‘Δ∫ √Δ ‹≈ «apple‘≈ ’ß‹appleª È∂

’μ∞«‡¡≈ «’‘Û≈ ÿμ‡ √Δ, ÓÀ∫ «’‘≈,T Ó∂apple≈

’√±apple ’Δ ‘À, ͪ ª Òμ◊∂ ÓÀ∫ ’Δ ‹∞appleÓ ’ΔÂ≈

‘À ¢T T «¬‘ ÚΔ Áμ√ª◊∂, Í«‘Òª «√μË≈ ‘Ø’∂

√≈‚Δ ◊μÒ Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂, «¬‘ Áμ√ 屧 ’ßÓ ’Δ

’appleÁ≈ ‘À∫ ¢T T‹Δ ÓÀ∫ ÁÚ≈¬Δ¡ª Ú∂⁄‰ Ú≈ÒΔ

’ßÍÈΔ «Ú⁄ √∂Ò˜ÓÀÈ Òμ«◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ª

¢«’AØ∫ ’Δ ◊μÒ ?T T ◊μÒ Âª ’±fi È‘Δ∫ Ù’Ò

√±apple ÂØ∫ ª 屧 «¬‘Ø «‹‘≈ È‘Δ∫ Ò◊Á≈, Íapple

«’√∂ Á∂ ÓμÊ∂ Â∂ ª «Ò«÷¡≈ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈ «’ ¿∞‘

ÙappleΔ¯ ‘À ‹ª ÏÁÓ≈Ù ¢T Ó∂appleΔ Ù’Ò È±ß ’Δ

‘Ø«¬¡≈ ‘À, È≈Ò∂ ÓÀ鱧 Áμ√Á∂ «’¿∞∫ È‘Δ∫ «’ ÓÀ

’Δ ’ΔÂ≈ ‘À ? ÿappleÚ≈ÒΔ ¡μ‚ «¯’apple ’appleÁΔ

‘Ú∂◊Δ «’ ⁄ß◊≈ Ï‹≈apple «◊¡≈ ‘À ‘≈Ò∂ Âμ’

Ú≈Í√ ‘Δ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈ ¢T ÓÀ ÚΔ ÊØ‘Û≈ ◊∞μ√∂

«Ú⁄ ¡≈’∂ ÏØ«Ò¡≈ ¢

T ◊∞μ√≈ «’√鱧 «Á÷≈¿±∫Á≈ ‘À∫ ¿∞¬∂, Áμ√

«Ó߇ Í«‘Òª Ú≈ÒΔ Ó≈apple Ìμ∞Ò «◊¡≈ ¢T Î∂apple

«√Í≈‘Δ Ó‘ª «√ßÿ 鱧 ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, T Ó‘ª

«√ß‘ª «¬√È∂ «¬Ú∂∫ √±Â È‘Δ∫ ¡≈¿∞‰≈, «¬√Á∂

ÿ؇‰≈ Ò◊≈¿∞‰≈ ÍÚ∂◊≈ ¢T Î∂apple Ó∂apple∂ ÚμÒ

Ó∞ß‘ ’apple’∂ ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, T¿∞¬∂ ÂÀ鱧 ‹≈È

È‘Δ∫ «Í¡≈appleΔ, «’¿∞∫ √≈‚∂ ÂØ∫ ‘μ‚ Â∞ÛÚ≈¿∞Á≈

¬∂∫, ¡√Δ∫ ª Úμ‚∂ Úμ‚∂ «√μË∂ ’apple «ÁμÂ∂,屧 ’Δ

⁄Δ‹ ‘À∫ ‘≈Ò∂ ª ÂÀ鱧 ¡√Δ «Í¡≈apple È≈Ò

√Ófi≈ apple‘∂ ‘ª, ‹∂ √≈鱧 ◊∞μ√≈ ¡≈ «◊¡≈ ª

Â∂‘appleÚΔ∫ ’apple≈ «Á¡ª◊∂ Ô≈Á Î∂apple ª Â∞appleÈØ∫

«ÎappleÈØ ÚΔ ‹≈Ú∂∫◊≈¢

T Â∂ ÓÀ∫ √Ø⁄ «apple‘≈ √Δ «’ «Í¡≈apple È≈Ò

√Ófi≈’∂ Ó∂apple≈ «¬ßÈ≈ Ï∞apple≈ ‘≈Ò ’apple «ÁμÂ≈, ‹∂

’∞μ‡ Ó≈apple ’appleÈ Òμ◊ ◊¬∂ ª apple≈Ó È≈Ó √μÂ

‘Ø«¬¡≈ √ÓfiØ,Â∂ ÓÀ∫ «¬Èª∑ Í∞«Ò√ Ú≈«Ò¡ª

ÂØ∫ ¤∞‡’≈apple≈ Í≈¿∞‰ Ï≈apple∂ √Ø⁄ «apple‘≈ √Δ ¢

T⁄ß◊≈ Áμ√ Â∂apple∂ ◊À∫◊ «Ú⁄ «’ßÈ∂ ÏßÁ∂ ‘È

?T √μ⁄ Í∞μ¤Ø ª ÓÀ∫ ÿÏapple≈ «◊¡≈ √Δ,

√Ø«⁄¡≈ Ê≈‰∂Á≈apple «’‘Û∂ ◊À∫◊ ÁΔ ◊μÒ ’apple

«apple‘≈ ‘À,Ó∂apple≈ ª ’Ø¬Δ ◊À∫◊ È‘Δ∫ Ù≈«¬Á

«¬‘ ÒØ’ ◊Ò ÏßÁ∂ È±ß Í’Û «Ò¡≈¬∂ ‘È,

‘Ø √’Á≈ ‘À Ó∂appleΔ Ù’Ò «’√∂ ◊À∫◊ Á∂ ÒΔ‚apple

È≈Ò «ÓÒÁΔ ‘ØÚ∂ ¢ ÓÀ∫ «’‘ª, T Ó∂apple≈ ’جΔ

◊À∫◊ È‘Δ, ¡Â∂ È≈ ‘Δ ÓÀ ’Ø¬Δ ⁄ØappleΔ ’ΔÂΔ

‘À, ÓÀ鱧 ‹≈‰ «Á¿∞ ÿappleÚ≈ÒΔ ¿∞ÛΔ’ÁΔ

‘ØÚ∂◊Δ ¡μ‹ Ó∂apple∂ ¤Ø‡∂ ’≈’∂ Á≈ ‹ÈÓ «ÁÈ ‘À

¢T ÓÀ∫ ÈappleÓ ÍÀ’∂ ÏØ«Ò¡≈ ¢

(Ï≈’Δ ¡◊Ò∂ ¡ø’ ”⁄)

’«ÚÂ≈Úª

«‹‘Û≈ ¡≈͉∂ ‘μÊΔ∫

«‹‘Û≈ ¡≈͉∂ ‘μÊΔ∫ ’appleÁ≈ ’≈apple È‘Δ∫,

«¬Ê∂ ¿∞√ Á∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ◊Ó÷≈apple È‘Δ∫¢

«‹√ Á∂ ÍμÒ∂ «‘ßÓ Â∂ ÂÁÏΔappleª È∂,

‹ΔÚÈ Á∂ «Úμ⁄ ‘∞ßÁΔ ¿∞√ ÁΔ ‘≈apple È‘Δ∫¢

¿∞√ ÏßÁ∂ Á≈ ‹Δ‰≈ ÚΔ ’Ø¬Δ ‹Δ‰≈ ¬∂,

«‹√ Á≈ ¡≈͉≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ÿapple Ï≈apple È‘Δ∫¢

«‹‘Û≈ È∂Â≈ ’ßÓ «’√∂ Á∂ ¡≈Ú∂ È≈,

¿∞√ Á∂ ◊Ò «Úμ⁄ ’Ø¬Δ Í≈¿∞∫Á≈ ‘≈apple È‘Δ∫¢

’≈‘鱧 Ó≈«¬¡≈ ÒÀ ’∂ Áapple-Áapple «ÎappleÁ≈ ±ß,

ÂÀ鱧 «¬ß‹ «’√∂ ÂØ∫ «ÓÒ‰≈ «Í¡≈apple È‘Δ∫¢

’≈‘鱧 ¡ÀÚ∂∫ «¬√ 鱧 «ÈßÁΔ ‹ªÁ≈ ±ß,

¬∂È≈ Ó≈Û≈ Ô≈apple≈, «¬‘ √ß√≈apple È‘Δ∫¢

• Ó«‘ßÁapple «√ßÿ Ó≈È

Í≈‰Δ Íß‹ Á«apple¡≈Úª Á∂

Ú∂÷ª ÷Û-÷Û ÈÁΔ «’È≈apple∂¢

È≈ ’Ø¬Δ √Ø‘‰Δ ‡∞μÌΔ¡ª Ó≈apple∂¢

÷≈-÷≈ Óμ¤Δ¡ª Óapple∂ «Ú⁄≈apple∂¢

‡ØÒ∂ Ï◊«Ò¡ª, ’≈Úª Á∂¢

¡μ‹ ’μÒ∑ Í≈‰Δ ÍΔ‰ Â∂˜≈ÏΔ,

Ó≈Ò’ Íß‹ Á«apple¡≈Úª Á∂¢

Í≈‰Δ Íμ«·¡ª 鱧 ÚΔ Ò≈¬Δ¬∂¢

«Í¡≈-«Í¡≈ appleØ◊Δ ÍÙ± ω≈¬Δ¬∂¢

Òμ̉ Á∞μË Í«ÚμÂapple ‹≈¬Δ¬∂¢

«’μÊ∂ ÓμfiΔ¡ª ◊≈Úª Á∂¢

¡μ‹ ’μÒ∑ Í≈‰Δ ÍΔ‰ Â∂˜≈ÏΔ..¢

‘ج∂ ¡ßÈ √Ï˜Δ ˜«‘appleΔÒ∂¢

ÚÀÁª “Ò≈‹ ’apple∂ ÷apple⁄ΔÒ∂¢

«’μÊ∂ ÒμÁ ◊¬∂ appleß◊ appleß◊ΔÒ∂¢

Ó∞◊Áapple Î∂apple± Ï≈‘Úª Á∂¢

¡μ‹ ’μÒ∑ Í≈‰Δ ÍΔ‰ Â∂˜≈ÏΔ..¢

«ÏÍÂ≈ Í¬Δ Í∞μª “Â∂ Úμ‚Δ¢

ÂØapple∂ ’À∫√apple Ó∂Ò ÁΔ ◊μ‚Δ¢

Â∞apple ’∂ ¡≈√ Ó∞ÛÈ ÁΔ ¤μ‚Δ¢

Á√Á∂ ‘¿∞’∂ Ó≈Úª Á∂¢

¡μ‹ ’μÒ∑ Í≈‰Δ ÍΔ‰ Â∂˜≈ÏΔ..¢

’⁄apple∂ appleß◊ appleØ◊È Á∂ ‚∞μÒ∑Á∂¢

Ï‘∞Â∂ «Úμ⁄ Í≈‰Δ Á∂ ÿ∞ÒÁ∂¢

“«„μÒØ∫ Ì∂ ‹ªÁ∂ ‘∞‰ ÷∞μÒ∑Á∂¢

Ï∂ÛΔ ‚ØÏ ÓÒ≈‘Úª Á∂¢

¡μ‹ ’μÒ∑ Í≈‰Δ ÍΔ‰ Â∂˜≈ÏΔ,

Ó≈Ò’ Íß‹ Á«apple¡≈Úª Á∂¢

• ‘appleÁΔÍ «„μÒØ∫

√∂Ë

«Íß‚Ø∫ Ï≈‘apple Óß‚Δ «Úμ⁄ ÏÀ·∂ √≈Ë ÁΔ Í±apple∂ «¬Ò≈’∂ «Úμ⁄ ⁄apple⁄≈

√Δ¢ ÒØ’ª 鱧 «¬‘ «ÚÙÚ≈√ ‘Ø «◊¡≈ √Δ «’ «ÂzÚÀ‰Δ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï∂

ÚμÒØ∫ «ÁμÂ∂ ÍΩÁ∂ «‹¿∞∫-«‹¿∞∫ ÿapple ‹ª ÷∂ «Úμ⁄ ÚËÁ∂ ‹≈‰◊∂

«Â¿∞∫-«Â¿∞∫ √≈‚∂ Á∞μ÷ Â∂ ’Ò∂Ù ÿ‡Á∂ ‹≈‰◊∂¢ «¬μ’ «ÁÈ

ÏÒÁ∂Ú «√ßÿ È∂ √≈Ë ÚμÒØ∫ «ÁμÂΔ ÓΩÒΔ È≈Ò ÏßÈ∑Δ «ÂzÚÀ‰Δ

¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ Á∂ ‘μÊ «Úμ⁄ Á∂÷Δ Âª ¿∞‘ ¡μ◊ ÏϱÒ≈ ‘Ø ’∂

ÏØ«Ò¡≈, ““屧 ÚΔ ⁄∞μ’ «Ò¡≈¬Δ «¬‘ √≈Ë Á∂ ‚∂apple∂ «Úμ⁄Ø∫!

Âapple’ÙΔÒ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª È≈Ò «ÁÈ-apple≈ Ó◊˜ Ó≈appleÁ∂ «ÎappleÁ∂ ¡À, Ì≈¬Δ È≈ Î√Ø Í≈÷ß‚Δ¡ª Á∂ ‹≈ˇ «Úμ⁄,

’Ø¬Δ «¬μ’ È∑Δ∫ √∞‰Á≈¢ ⁄≈apple ÏßÁ∂ Ï∞Ò≈ ’∂ √≈Ë Á≈ ÂΩÛΔ ÂÍÒ≈ ’μÒ∑ ÂÛ’∂ ‘Δ ⁄∞’Ú≈¿∞∫Á≈ ‘ª¢““ «¬‘

’«‘ ’∂ ¿∞√ È∂ «ÂzÚÀ‰Δ ÷Ø‘ ’∂ ◊ÒΔ «Úμ⁄ Ú◊≈‘ Ó≈appleΔ¢ Á±‹∂ «ÁÈ ÏÒÁ∂Ú Âapple’ÙΔÒ ÓÀ∫Ïapple È≈Ò ÒÀ ’∂

√≈Ë Á∂ ‚∂apple∂ Í∞μ‹ «◊¡≈ ¡Â∂ √≈Ë È∂ ¡μ◊Ø∫ «ÈÓappleÂ≈ È≈ˇ Í∂Ù ¡≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈, ““Ì≈¬Δ √≈«‘Ï, Í«‘Òª

Ó∂appleΔ ◊μÒ √∞‰ ÒÚØ¢ «Îapple ‹Ø Óapple˜Δ ’«‘ ÒÀ‰≈¢ Í∞μ·Δ Á∞ÈΔ¡ª 鱧 «√μË∂ „ß◊ È≈Ò √‘Δ apple√Â∂ Í≈¿∞‰≈ ÏÛ≈

¡Ω÷≈ ’ßÓ ¡À¢ Â∞‘≈‚∂ Úª◊ Í«‘Òª ÓÀ∫ ÚΔ ÏÛ≈ ˜Øapple Ò≈«¬¡≈ √Δ, Íapple «’√∂ Á∂ ’ßÈ “Â∂ ‹±ß ÚΔ È‘Δ∫ √apple’Δ¢

Ó∂apple≈ ’ßÓ «√apple¯ ÚμË ÂØ∫ ÚμË ÍΩÁ∂ Ò◊Ú≈¿∞‰≈ ¡À¢ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ «Íß‚Ø∫ Á±apple ¡≈ ’∂ «¬‘ Ì∂√ Ë≈«apple¡≈

ª ÍΩÁ∂ ÒÀ‰ Ú≈√Â∂ ÒØ’ª ÁΔ¡ª ’Â≈appleª Òμ◊Δ¡ª apple«‘ßÁΔ¡ª ‘È¢ «‹μÊ∂ Í«‘Òª «¬μ’ ÍΩÁ≈ Ò◊Ú≈¿∞‰≈

ÚΔ ÏÛ≈ ¡Ω÷≈ √Δ, ‘∞‰ ¿∞‘Δ ÒØ’ «ÂzÚÀ‰Δ “Â∂ «ÂzÚÀ‰Δ Ò≈ apple‘∂ È∂¢ ÿappleª ¡Â∂ ÷∂ª «Úμ⁄ Ò◊≈¬Δ¡ª

«ÂzÚÀ‰Δ¡ª Ú∂÷ ’∂ Ó∂appleΔ apple±‘ ı∞Ù ‘Ø ‹ªÁΔ ¡À¢““Ú≈Â≈ÚappleÈ Íz∂ÓΔ Á∂ √∂Ë Á∂‰ Ú≈Ò∂ «¬√ apple±Í È∂ √Ì ÁΔ

˜∞Ï≈È ÏßÁ ’apple «ÁμÂΔ √Δ¢

ñ Ó≈. √∞÷«ÚßÁapple Á≈È◊Û∑


14 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

¡√Δ∫ «¬‘Ø «‹‘≈ Ì≈apple ª È‘Δ∫ √Δ Ï‰≈¿∞‰≈ ⁄≈«‘¡≈

-ͱappleÈ ⁄ßÁ √appleΔÈ

Ì≈apple Á∂ ¡≈˜≈ÁΔ √ß◊apple≈Ó Á∂

ÿ∞Ò≈‡Δ¡ª, ¡≈˜≈ÁΔ Á∂ Á‘≈’∂ Â∂

¿∞√ Á∂ ¡≈√ Í≈√ ‹ßÓΔ ÍΔÛ∑Δ È∂

Ì≈apple ÁΔ ¡«‹‘Δ ’ÒÍÈ≈ «ÏÒ’∞Ò

È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‘ØÚ∂◊Δ, «‹‘Ø «‹‘Δ Á∂Ù

ÁΔ ÓΩ‹±Á≈ ÁÙ≈ Â∂ ‘À¢ «¬’ ÷∞Ù‘≈Ò

Â∂ ’¬Δ «Îapple«’¡ª, ‹≈ª, ËappleÓª Â∂

ÚßÈ √∞ÚßÈÂ≈Úª ÁΔ √∞«‘appleÁÂ≈ Ìapple∂

Á∂Ù ÁΔ ’ÒÍÈ≈ ’ΔÂΔ √Δ¢ √«ÊÂΔ

¡μ‹ ’Δ ‘À? «¬’ Í≈√∂ ¡√Δ∫ Ó≈‰

È≈Ò fi±Ó ¿∞·Á∂ ‘ª, ‹ÁØ∫ ◊‰ÂßÂapple

«ÁÚ√ ÓΩ’∂ ¡≈Í‰Δ ÎΩ‹ Á∂ ‘Ω√Ò∂

¡Â∂ ¡≈Ë∞«È’ Â’ÈΔ’ª È≈Ò ÒÀ√

Á∂Ù ÁΔ Âappleμ’Δ ÁΔ fiÒ’ Á∂÷Á∂ ‘ª Â∂

¿∞ÁØ∫ ÙappleÓ√≈apple ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘ª, ‹ÁØ∫ «¬√

’ΩÓΔ ¿∞Â√Ú ÓΩ’∂ «Îapple’± «‘ß√≈ ‘∞ßÁΔ

Á∂÷Á∂ ‘ª¢ ‹ÁØ∫ ¡√Δ∫ «ÚÁ∂Ùª «Úμ⁄

Ì≈appleÂΔ √≈÷ Á≈ ‚ß’≈ Úμ‹Á∂ Á∂÷Á∂

‘ª ª ÷∞Ù ‘∞ßÁ∂ ‘ª, Íapple Á±‹∂ Í≈√∂ Á∂Ù

«Úμ⁄ apple≈Ó apple‘ΔÓ Úapple◊∂ ËappleÓ Á∂ Ȫ

“Â∂ ’∞’appleÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Ï≈Ï∂ ȱß

Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ‹≈È Âμ’ ÁΔ

Ï≈˜Δ Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple «‘ß√’

ÌΔÛ ÁΔ¡ª ’apple±ª Á∂ «ÁzÙ √≈ȱß

Ï∂⁄ÀÈ ’apple «ÁßÁ∂ ‘È¢ «¬’ √≈Ë≈appleÈ

«‹‘Δ «ÎÒÓ ÂØ∫ ’∞fi ÒØ’ Á∂Ù Á∂

√Ó≈«‹’ Â≈‰∂ Ï≈‰∂ 鱧 Â≈apple-Â≈apple

’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’appleÁ∂ ‘È¢

¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÂÀ¡ ‘Ø«¬¡≈

√Δ «’ ‘apple «¬’ ‘μÊ È±ß appleؘ◊≈apple

«ÓÒ∂◊≈, ’Ø¬Δ ¡ÈÍÛ∑ È‘Δ∫ apple‘∂◊≈,

√≈apple∂ ÂßÁapple∞√ ‘؉◊∂ ¡Â∂ Ì≈appleÂ

¿∞È∑ª Á∂Ùª Úª◊ «Ú’«√ Á∂Ù

¡÷Ú≈¬∂◊≈, ‹Ø Ì≈apple Á∂ È≈Ò ‹ª

¿∞√ Á∂ ¡≈√ Í≈√ ¡≈˜≈Á ‘ج∂ √È¢

√μ⁄≈¬Δ «¬‘ ‘À «’ ‹Ø Á∂Ù Á±‹Δ

√ß√≈apple ‹ß◊ “⁄ ͱappleΔ Âapple∑ª ÏappleÏ≈Á ‘Ø

◊¬∂ √È, «‹Ú∂∫ ‹≈Í≈È Â∂ ‹appleÓÈΔ,

¡μ‹ ¡√Δ∫ ¿∞È∑ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ «’Â∂

È‘Δ∫ ·«‘appleÁ∂¢ «¬√∂ ÒÛΔ “⁄ Ô±appleÍ

¡Â∂ ¬∂ÙΔ¡≈ Á∂ ¿∞‘ Á∂Ù ÚΔ ‘È,

«‹‘Û∂ ¡μ‹ √≈‚∂ ÂØ∫ ÏÛ∂ ¡μ◊∂

«È’Ò ⁄∞μ’∂ ‘È¢ ¿∞Ê∂ ◊appleΔÏΔ Â∂

Ï∂appleؘ◊≈appleΔ Á≈ ÍÀÓ≈È≈ ÏÁÒ ⁄∞μ’≈

‘À¢ ¡√Δ∫ ¡‹∂ ÚΔ ◊appleΔÏΔ ÁΔ apple∂÷≈ ÂØ∫

‘∂·ª apple«‘‰ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ

’appleÁ∂ apple«‘ßÁ∂ ‘ߢ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ Á≈ ¡ß’Û

«ÁÈ Ï «ÁÈ ÚË «apple‘≈ ‘À Â∂ ’∞Ò

ÿapple∂Ò± ¡≈ÓÁÈ ¿∞’ Á∂Ùª Á∂

Ïapple≈Ïapple ¡≈¿∞‰ Á≈ Ȫ ‘Δ È‘Δ∫ ÒÀ

apple‘Δ¢

√ß√≈apple ÏÀ∫’ ÁΔ ÓßÈΔ¬∂ ª «’√∂

«Ú’≈√ÙΔÒ Á∂Ù Á∂ ‘apple «Ú¡’ÂΔ È±ß

√≈Ò «Úμ⁄ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ «ÂßÈ Òμ÷ ÂØ∫

√μ Òμ÷ apple∞ͬ∂ Âμ’ ’Ó≈¿∞‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂

‘È, ÂÁ∂ ¿∞‘ «Ú’≈√ÙΔÒ ÁΔ Ùz∂‰Δ

”⁄ ¡≈Ú∂◊≈¢ Ì≈apple «Úμ⁄

«˜¡≈Á≈Âapple ÒØ’ ¡«‹‘∂ ‘È, ‹Ø

√≈Ò Á≈ «¬’ Òμ÷ apple∞«Í¡≈ ÚΔ È‘Δ∫

’Ó≈ √’Á∂¢ Á∂Ù ¡«‹‘∂ ÒØ’ª È≈Ò

Ì«apple¡≈ «Í¡≈ ‘À, «‹È∑ª ’ØÒ ’ßÓ

È‘Δ∫¢ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ Á∂ «¬’ ¡‘∞Á∂

Ò¬Δ Òμ÷ª ¡apple˜Δ¡ª ¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª

‘È¢ Á±‹∂ Í≈√∂ √apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ¡ª ÁΔ

⁄؉ Íz«’«apple¡≈ «¬ßÈΔ √∞√ ‘À «’

¿∞√ ÈΩ’appleΔ È±ß ÒÀ‰ ”⁄ Úapple∑∂ Òμ◊ ‹ªÁ∂

‘È¢ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ¿∞ÁØ∫ Âμ’ ‹ª ª

«Èapple≈Ù ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À ‹ª ¡≈͉Δ

’≈ÏÒΔ¡Â ÂØ∫ ÿμ‡ ÂÈ÷≈‘ Ú≈ÒΔ

ÈΩ’appleΔ ’apple ÒÀ∫Á≈ ‘À¢ √∞Ì≈«Ú’ ‘À «’

‹∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈apple ÈΩ’appleΔ Ò¬Δ «ÓμÊΔ

¿∞Óapple ‘μÁ («‹Ú∂∫ BE √≈Ò) 鱧 ‡μÍ

‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞‘ ÷∞Á’∞ÙΔ Á≈ apple≈‘

¡Í‰≈ √’Á≈ ‘À ‹ª ¡Íapple≈Ë Á∂ apple≈‘

Â∞apple √’Á≈ ‘À¢ ’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú «¬‘

«’ √Ó≈‹ Â∂ «¬√ Á∂ «ÈÔÓ ’≈ȱßÈ

«’Â∂ È≈ «’Â∂ ¡Íapple≈Ë È±ß ‹ÈÓ Á∂

apple‘∂ ‘È, ‹Ø Á∂Ù Ò¬Δ «¬’ Ï‘∞Â

Úμ‚Δ √Óμ«√¡≈ ‘À¢

‚ÀÈÓ≈apple’ ÁΔ «Ó√≈Ò Á∂÷ Ò˙¢

¿∞‘ «¬’ ¡«‹‘≈ Á∂Ù ‘À, «‹Ê∂ √Ì

ÂØ∫ ÚμË appleؘ◊≈apple ‘À, «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

Ò◊Ì◊ È≈ Á∂ Ïapple≈Ïapple ‘À, È≈◊«apple’ª

ÁΔ ¡≈ÓÁÈ “⁄ È≈Ïapple≈ÏappleΔ Ï‘∞Â

ÿμ‡ ‘À¢ ‹ß◊ «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈

È∞’√≈È fiμÒ‰ Ú≈Ò≈ ‹appleÓÈΔ

Á∞ÈΔ¡≈ ÁΔ¡ª √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ¡ª ¡appleÊ

«ÚÚ√Ê≈Úª “⁄Ø∫ «¬’ ‘À¢ «¬Ê∂

¿∞ÁÓÂ≈ 鱧 √Ì ÂØ∫ ÚμË ¿∞ÂÙ≈«‘Â

’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ «¬‘ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ «√μ«÷¡Â Á∂Ùª “⁄ ÚΔ

Ù≈ÓÒ ‘À¢

«È¿±˜ΔÒÀ∫‚, ‹≈Í≈È Â∂ ⁄ΔÈ

Úapple◊∂ Á∂Ù √Ì ÂØ∫ ÿμ‡ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

Ú≈Ò∂, ¡≈apple«Ê’ ÂΩapple ¿∞Â∂ ӘϱÂ

¡Â∂ ¿∞⁄ ‹ΔÚÈ ÍμËapple ”⁄ ¡≈¿∞∫Á∂

‘È¢ ¿∞ÊØ∫ Á≈ «¬’ ¡ÓΔapple

«Ú¡’ÂΔ ¡≈Í‰Δ ’Ó≈¬Δ

¿∞ÁÔØ◊, «√μ«÷¡≈ ¡Â∂ ÒØ’ª ÁΔ

ÌÒ≈¬Δ “Â∂ ÷apple⁄ ’appleÁ≈ ‘À¢ ¿∞Ê∂

‡À’√ Ï⁄≈¿∞‰ “Â∂ È‘Δ∫, ‹ΔÚÈ

ÍμËapple √∞Ë≈appleÈ ”Â∂ ˜Øapple «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈

‘À¢

¡«‹‘≈ È‘Δ∫ «’ «Ú’«√ Á∂Ùª

«Úμ⁄ ¡ÓΔappleª ◊appleΔϪ «Ú⁄≈Ò∂

Í≈Û≈ È≈ ‘ØÚ∂, Íapple «¬’ ÷≈√ Îapple’

‘À, «‹√ ’apple’∂ ¿∞ÊØ∫ Á≈ ¡ÓΔapple «¬‘

’Ø«ÙÙ ’appleÁ≈ «Á÷≈¬Δ «ÁßÁ≈ ‘À «’

Á∂Ù Á≈ ’∞fi ω∂, ª «’ ¿∞ÊØ∫ Á≈

◊appleΔÏ Úapple◊ ÚΔ ÷∞Ù‘≈Ò ‘Ø √’∂¢

«Ó√≈Ò Ú‹Ø∫ Ì≈appleÂΔ ¡ÓΔapple ÒØ’

¡≈͉∂ apple«‘‰ Ò¬Δ Úμ‚∂-Úμ‚∂

Ò◊˜appleΔ Ó‘μÒ Ï‰Ú≈¿∞∫Á∂ ‹ª

«ÚÙ≈Ò Ë≈apple«Ó’ ¡√Ê≈È

ωÚ≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ «¬‘Ø ◊μÒ

√apple’≈appleΔ ÍμËapple “Â∂ ‘À¢ Ï∂Ù’ΔÓÂΔ

˜ÓΔÈ «√¡≈√ÂÁ≈Ȫ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫

Ï≈¡Á ¿∞È∑ª ÁΔ Ô≈Á◊≈apple ω≈¬Δ

appleμ÷‰ Á∂ Ȫ ¿∞Â∂ ‘«Ê¡≈ Ò¬Δ

‹ªÁΔ ‘À¢ Á±‹∂ Í≈√∂ «ÚÁ∂ÙΔ ¡ÓΔapple

¡≈͉∂ ÍÀ√∂ √≈«¬ß√, Â’È≈ÒØ‹Δ,

÷Ø‹ ’∂∫Áapple Â∂ «Úμ«Á¡’ ¡Á≈«apple¡ª

ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’appleÈ, Íμ¤Û∂ Á∂Ùª

«Úμ⁄ «√‘ Â∂ appleؘ◊≈apple Á∂ √ØÓ∂

‹∞‡≈¿∞‰ ¿∞Â∂ ÷apple⁄ ’appleÁ∂ ‘È¢

Ì≈appleÂΔ ¡ÓΔapple ¡≈Í‰Δ¡ª ÍΔÛ∑Δ¡ª

鱧 ‘Δ ¡≈apple«Ê’ √∞appleμ«÷¡≈ Á∂‰ Á≈

ÍzÏßË ’appleÁ≈ ‘À, ¡≈͉∂ ËΔ¡ª

Í∞μª Á∂ «Ú¡≈‘ª ”⁄ ’appleØÛª

apple∞«Í¡≈ ÷apple⁄ ’appleÈ ÂØ∫ È‘Δ∫

«fi‹’Á≈ Â∂ ¡≈Í‰Δ ¡ÓΔappleΔ Á≈

ÍzÁappleÙÈ ’appleÈ Á≈ ’Ø¬Δ ÓΩ’≈ ‘μÊØ∫

È‘Δ∫ ‹≈‰ «ÁßÁ≈¢ «Ú’«√ Á∂Ùª

Á∂ ¡ÓΔapple ¡≈͉∂ ÍappleÚ≈apple ÁΔ Ï‹≈¬∂

√Ó≈‹ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ËÈ ÷apple⁄‰

È±ß Í«‘Ò «ÁßÁ∂ ‘È¢

Ì≈apple «¬’ ¡«‹‘≈ Á∂Ù ‘À,

«‹Ê∂ Ë≈apple«Ó’ ÚßÈ √∞ÚßÈÂ≈ ¡Â∂

Ë≈apple«Ó’ √«‘‰ÙΔÒÂ≈ ÁØÚª ȱß

’≈ȱßÈΔ Â∂ √Ó≈«‹’ Ó≈È ‘≈√Ò

‘À¢ «¬Ê∂ «√μ«÷¡≈ ”Â∂ È‘Δ∫,

Ë≈apple«Ó’ Í÷ß‚ª ¡Â∂ appleΔÂΔ «appleÚ≈˜ª

”Â∂ ˜Øapple «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ Ì≈apple “⁄

AAI ¡appleÏÍÂΔ ‘È ¡Â∂ «¬√

«Ò‘≈˜ È≈Ò Ì≈apple Á∞ÈΔ¡≈ “⁄

ÂΔ‹≈ √Ê≈È ÚΔ appleμ÷Á≈ ‘À, Íapple

◊appleΔÏΔ «‹¿∞∫ ÁΔ «Â¿∞∫ Ï‰Δ ‘جΔ

‘À¢ ’∞fi ÒØ’ «¬’ Ú∂Ò∂ ÁΔ apple؇Δ

Ò¬Δ ÚΔ Âapple√ apple‘∂ ‘È ¡Â∂ ’∞fi

ÒØ’ Òμ÷ª Á∂ ÿÍÒ∂ ’apple’∂ ‚’≈apple

ÚΔ È‘Δ∫ Ó≈appleÁ∂¢ ÒØ’ª ÁΔ ¡≈ÓÁÈ

«Úμ⁄ «¬Ê∂ «¬ßÈ≈ Îapple’ ‘À «’ Á∂Ù ÁØ

«‘μ«√¡ª «Úμ⁄ Úß«‚¡≈ «◊¡≈ ‘À-

“«¬ß‚Δ¡≈“ Ì≈Ú ¡ÓΔapple ¡Â∂

“Ì≈apple“ Ì≈Ú ◊appleΔÏ¢ «¬‘ Âz≈√ÁΔ

È‘Δ∫ ª ‘Øapple ’Δ ‘À «’ ’Á∂ ËappleÓ Á∂

Ȫ “Â∂, ’Á∂ ‹≈ Á∂ Ȫ ”Â∂, ’Á∂

«Îapple’± Ó∞μ«Á¡ª 鱧 ÒÀ ’∂ ÿÓ√≈È

ÏßÁ È‘Δ∫ ‘Ø «apple‘≈¢ ÒØ’ ¡μ‹ ÚΔ

apple±ÛΔÚ≈Á «Úμ⁄ Î√∂ ‘ج∂ ‘È¢ ˜apple±appleΔ

‘À «’ ÒØ’ª 鱧 ¡≈Í‰Δ √Ø⁄

ÏÁÒ‰Δ ÍÚ∂◊Δ¢ «¬√ «Úμ⁄

√apple’≈apple ÁΔ Ì±«Ó’≈ ÚΔ ¡«‘Ó ‘À,

«‹√ 鱧 ¡«‹‘Δ¡ª «Ó√≈Òª ’≈«¬Ó

’appleÈΔ¡ª ÍÀ‰◊Δ¡ª «’ ¡≈Ó

È≈◊«apple’ ¿∞È∑ª 鱧 ¡Í‰≈¿∞‰ Ò¬Δ

«Â¡≈apple ‘Ø ‹≈‰¢

• apple≈«‹ßÁapple apple≈‰≈, «ÚË≈«¬’ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù

¡≈¿∞∫ÁΔ BF Ó¬Δ È±ß ÓØÁΔ √apple’≈apple 鱧 √μÂ≈ «Úμ⁄

¡≈«¬¡ª ⁄≈apple √≈Ò Í±apple∂ ‘Ø ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ «Îapple ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª

Ò¬Δ Í∞μ·Δ «◊‰ÂΔ Ù∞apple± ‘Ø ‹≈Ú∂◊Δ¢ Á∂ÙÚ≈√Δ¡ª 鱧 Ô≈Á

‘ØÚ∂◊≈ «’ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª ÂØ∫ Í«‘Òª Ì≈‹Í≈ È∂ ¡≈͉∂

⁄؉ ÓÈØappleÊ ÍμÂapple 鱧 “√ß’ÒÍ ÍμÂapple” Áμ√ ’∂ «¬√ «Úμ⁄ ‹Ø

Ú≈¡Á∂ ’ΔÂ∂ √È, ¿∞È∑ª «Úμ⁄Ø∫ ÁØ Ú≈¡«Á¡ª È∂

Á∂ÙÚ≈√Δ¡ª Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚμË «Ë¡≈È «÷μ«⁄¡≈ √Δ¢

«¬μ’ Ú≈¡Á≈ √Δ «’√≈Ȫ 鱧 ¿∞È∑ª ÁΔ Î√Ò ÁΔ Ò≈◊Â

ÂØ∫ ÚμË Ó∞μÒ «ÁÚ≈¿∞‰≈ Â∂ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ È±ß Ò≈‘∂ÚßÁ ËßÁ≈

ω≈¿∞‰≈¢ Á±‹≈ Ú≈¡Á≈ √Δ Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂ appleؘ◊≈appleª ÁΔ

«√apple‹‰≈ ’apple ’∂ ‘apple √≈Ò ÁØ ’appleØÛ ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 appleؘ◊≈apple

Á∂‰≈¢ Ì≈‹Í≈ Á∂ √ß’ÒÍ ÍμÂapple «Úμ⁄ «¬‘ ÚΔ Ú≈¡Á≈

’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ «’ √apple’≈apple ¡≈͉∂ Ú≈¡«Á¡ª 鱧 ¡μ÷apple-

¡μ÷apple ¡ÓÒΔ ‹≈Ó≈ Í«‘È≈ ’∂ Á∂Ù ÁΔ Â√ÚΔapple Â∂ Â’ÁΔapple

ÏÁÒ Á∂Ú∂◊Δ¢ ¿∞∫fi Ú≈¡Á≈ «¬‘ ÚΔ √Δ -“√Ï ’≈ √≈Ê √Ï

’≈ «Ú’≈√” ¡Â∂ «¬√∂ √±Âapple Ú≈’ Á∂ ˜appleΔ¬∂ Á∂Ù Á∂ ÒØ’ª ȱß

⁄ß◊∂ «ÁÈ ¡≈¿∞‰ ÁΔ ¡≈√ ÏßÈ∑≈¬Δ ◊¬Δ, Íapple ÍΩ‰∂ ⁄≈apple

√≈Òª «Úμ⁄ «¬‘ Ú≈¡Á∂ «’ßÈ∂ ͱapple∂ ‘ج∂ ¡Â∂ √«ÊÂΔ «Úμ⁄

«’ßÈΔ ÂÏÁΔÒΔ ¡≈¬Δ, «¬‘ √Ì «’√∂ ÂØ∫ Ò∞«’¡≈ È‘Δ∫ ‘À¢

Á∂Ù Á≈ Ï∂appleؘ◊≈apple ÈΩ‹Ú≈È ¡μ‹ ÚΔ «Èapple≈Ù ‘À Â∂ «’√≈È

¡μ‹ ÚΔ ÷∞Á’∞ÙΔ¡ª ’appleÈ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ‘À¢

Ï∂appleؘ◊≈appleΔ Ï≈apple∂ ¡≈¬∂ Â≈˜≈ √appleÚ∂ Ó∞Â≈Ï’ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂

ÈΩ‹Ú≈Ȫ «Úμ⁄ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ ÁΔ √«ÊÂΔ «’Â∂ Ó≈ÛΔ ‘À¢ √appleÚ∂

Ó∞Â≈Ï’ AH ÂØ∫ BI √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple Á∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ «Úμ⁄

Ï∂appleؘ◊≈appleΔ Áapple A@.B ÎΔ√ÁΔ ¡Â∂ ¡ÈÍÛ∑ª «Úμ⁄ B.B

ÎΔ√ÁΔ ‘À¢ ◊zÀ‹±¬∂‡√ «Úμ⁄ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ ÁΔ Áapple AH.D

ÎΔ√ÁΔ Âμ’ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ ‘À, «‹√ ’≈appleÈ ÈΩ‹Ú≈Ȫ «Úμ⁄

È≈apple≈˜◊Δ Â∂ ◊∞μ√≈ ÚËÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ‹∂ ¡√Δ∫ B@AA Á∂

¡ß’«Û¡ª 鱧 ¡≈Ë≈apple ω≈¬Δ¬∂ ª Á∂Ù Á∂ Ò◊Ì◊ B@

ÎΔ√ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È Ï∂appleؘ◊≈apple ‘È¢ B@ ÂØ∫ BD √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple

‡∞μ‡Ú∂∫ √ß’ÒÍ È≈Ò Ó∞applefi≈¿∞∫Á∂ √∞ÎÈ∂

Á∂ ÍΩ‰∂ Íß‹ ’appleØÛ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ’ØÒ «‚◊appleΔ¡ª ª ‘È, Íapple

’Ø¬Δ ÈΩ’appleΔ È‘Δ∫ ‘À¢ ¡ß’«Û¡ª Ó∞Â≈Ï’ Á∂Ù «Úμ⁄ ‘apple

√≈Ò A@ Òμ÷ ÒØ’ ÈΩ’appleΔ Òμ̉ «È’ÒÁ∂ ‘È¢ «¬μ’ Âapple∑ª

È≈Ò √≈‚∂ Á∂Ù «Úμ⁄ appleؘ Ò◊Ì◊ C@ ‘˜≈apple ÈΩ‹Ú≈È

ÈΩ’appleΔ¡ª ÁΔ Ì≈Ò «Úμ⁄ ̇’Á∂ ‘È, Íapple ÈΩ’appleΔ E@@

ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 ‘Δ «ÓÒÁΔ ‘À¢ appleؘ◊≈apple Á∂ ÈÚ∂∫ ÓΩ’∂ ÍÀÁ≈ ’appleÈ

ÁΔ Áapple «Í¤Ò∂ ¡μ· √≈Òª Á∂ √Ì ÂØ∫ ‘∂·Ò∂ ÍμËapple “Â∂ ‘À¢

’∂∫ÁappleΔ «’apple ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂ ¡ß’«Û¡ª Ó∞Â≈Ï’ √ßÈ B@AE

«Úμ⁄ «¬μ’ Òμ÷ EE ‘˜≈apple Â∂ B@AF «Úμ⁄ ÁØ Òμ÷ CA

‘˜≈apple ÈΩ’appleΔ¡ª «Â¡≈apple ‘Ø¬Δ¡ª, Íapple Ô± ÍΔ ¬∂ √apple’≈apple

«Úμ⁄ (‚≈’‡apple ÓÈÓØ‘È «√ßÿ Á∂ ’≈apple‹’≈Ò ÁΩapple≈È) √ßÈ

B@@I «Úμ⁄ A@ Òμ÷ ÈÚΔ¡ª ÈΩ’appleΔ¡ª «Â¡≈apple ‘Ø¬Δ¡ª

√È¢ ¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ‘À «’ ¿∞ÁØ∫ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ ÁΔ √Óμ«√¡≈ Á±apple

‘Ø ◊¬Δ √Δ, Íapple ‘≈Ò≈ ¡μ‹ Úapple◊∂ È‘Δ∫ √È¢ B@AA «Úμ⁄

Ï∂appleؘ◊≈appleΔ ÁΔ Áapple C.H ÎΔ√ÁΔ √Δ, ‹Ø ¡μ‹ ÚμË ’∂ Íß‹

ÎΔ√ÁΔ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢ «¬√ “Â∂ ÚΔ Âz≈√ÁΔ «¬‘ ‘À «’ «¬μ’

Í≈√∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple ÈÚΔ¡ª ÈΩ’appleΔ¡ª È‘Δ∫ «√apple‹ apple‘Δ ¡Â∂

Á±‹∂ Í≈√∂ Á∂Ù Á∂ ¡≈¬Δ ‡Δ √À’‡apple «Úμ⁄ ‘˜≈appleª ÈΩ‹Ú≈Ȫ

ÁΔ ¤ª‡Δ ‘؉ ’≈appleÈ Ï∂appleؘ◊≈apple «¬ß‹ΔÈΔ¡appleª Á≈ Ì«Úμ÷

‘È∂apple∂ «Úμ⁄ ‚∞μÏÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ «¬√ √Ó∂∫ ¡≈¬Δ ‡Δ √À’‡apple

«Úμ⁄ ’ßÓ ’appleÈ Ú≈Ò∂ Ò◊Ì◊ AD Òμ÷ Ó∞Ò≈˜Óª Á≈

Ì«Úμ÷ «¬μ’ √ß’‡ ’≈Ò ”⁄Ø∫ Òßÿ «apple‘≈ ‘À Â∂ «¬È∑ª ”⁄Ø∫

Ï‘∞«Â¡ª ÁΔ¡ª ÈΩ’appleΔ¡ª ÷Âapple∂ «Úμ⁄ ‘È¢ «¬ÈÎØ«√√ Â∂

«ÚÍappleØ Úapple◊Δ¡ª ’¬Δ È≈ÓΔ ’ßÍÈΔ¡ª Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂

’‡ΩÂΔ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’apple ⁄∞μ’Δ¡ª ‘È¢ √ÈÀÍ‚ΔÒ Úapple◊Δ¡ª

’ßÍÈΔ¡ª ª Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ √‡≈Î È±ß ’μ„

ÚΔ ⁄∞μ’Δ¡ª ‘È¢ ¡≈¬Δ ‡Δ √À’‡apple ‘Δ È‘Δ∫, √apple’≈appleΔ Â∂

◊Àapple-√apple’≈appleΔ ÷∂Âapple «Úμ⁄ ’ßÓ ’appleÁ∂ ÒØ’ª ÁΔ¡ª ÈΩ’appleΔ¡ª

ÚΔ Ó«‘α˜ È‘Δ∫¢ ÈΔÂΔ ¡≈ÔØ◊ È∂ Ò◊Ì◊ GE √apple’≈appleΔ

’ßÍÈΔ¡ª ÁΔ Í¤≈‰ ’ΔÂΔ ‘À, «‹È∑ª È±ß Ì«Úμ÷ «Úμ⁄ ‹ª

ª ÏßÁ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ √Δ ‹ª «Îapple Ú∂«⁄¡≈ ‹≈ √’Á≈

‘À¢ «⁄ßÂ≈ ‹È’ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ Á∂Ù «Úμ⁄ ‘apple appleؘ◊≈apple

Ï∂appleؘ◊≈appleΔ Á∂ ‹ß◊Ò «Úμ⁄ C@ ‘˜≈apple ÈÚ∂∫ ÈΩ‹Ú≈È

̇’‰ Ò¬Δ «È’Ò apple‘∂ ‘È¢ Ô± ¡ÀÈ ˙ ÁΔ «’apple «appleÍØapple‡

È∂ «¬‘ «’¡≈√ Ò≈ ’∂ Ï∂appleؘ◊≈appleª 鱧 ‚apple≈ «ÁμÂ≈ ‘À «’ √ßÈ

B@AG Úª◊ «¬√ √≈Ò «Úμ⁄ ÚΔ ÈΩ’appleΔ¡ª ÿμ‡ ÍÀÁ≈

‘؉◊Δ¡ª Â∂ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ ‘Øapple ÚμË √’ÁΔ ‘À¢ «¬‘ ÚΔ «⁄ßÂ≈

ÁΔ ◊μÒ ‘À «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ “Ó∂’ «¬È

«¬ß‚Δ¡≈” ÍzØ◊apple≈Ó ¿∞Â∂ ÎØ’√ ª ’apple apple‘∂ ‘È, Íapple ’≈appleØÏ≈apple

ÚË≈¿∞‰ ÁΔ Êª ¿∞È∑ª Á≈ ÎØ’√ Úμ‚∂ «Ï˜È√ “Â∂ ‘À¢ ‹∂

¡√Δ∫ ⁄ΔÈ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ’appleÈ≈ Â∂ ¡≈Í‰Δ ¡appleÊ «ÚÚ√Ê≈

È±ß Ó˜Ï±Â Ï‰≈¿∞‰≈ ‘À ª «¬√ Ò¬Δ √≈‚∂ Á∂Ù Á∂

ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 ÚμË ÂØ∫ ÚμË appleؘ◊≈apple Á∂‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À¢ ⁄ΔÈ

«Úμ⁄ appleؘ≈È≈ ‘˜≈appleª ÈΩ‹Ú≈È √ß◊«·Â Â∂ ◊Àapple-√ß◊«·Â

÷∂Âapple «Úμ⁄ appleؘ◊≈apple ‘≈√Ò ’appleÁ∂ ‘È, ‹Á «’ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple «√appleÎ DE@-E@@ ÈΩ’appleΔ¡ª ÍÀÁ≈ ’appleÈ «Úμ⁄ ‘Δ

√ÎÒ ‘Ø apple‘Δ ‘À¢ appleؘ◊≈appleª ÁΔ «√apple‹‰≈ Ò¬Δ ÿapple∂Ò± Ï≈˜≈apple

È±ß Ó˜Ï±Â Ï‰≈¿∞‰≈ ˜apple±appleΔ ‘À¢ «’apple ¡≈Ë≈apple ¿∞ÁÔØ◊,

«‹Ú∂∫ α‚ ÍzØ√À«√ß◊, ⁄ÓÛ≈ ¿∞ÁÔØ◊, ’μÍÛ≈ ¿∞ÁÔØ◊

¡≈«Á 鱧 ¿∞ÂÙ≈‘ ’apple ’∂ Úμ‚∂ ÍμËapple ”Â∂ appleؘ◊≈appleª ÁΔ

«√apple‹‰≈ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢ ÈΔÂΔ ¡≈ÔØ◊ 鱧 «¬√ «ÁÙ≈

«Úμ⁄ ÔÂÈ ’appleÈ∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È «’¿∞∫«’ «ÈappleÓ≈‰ ÷∂Âapple Á≈

’≈ÎΔ «Ú’≈√ ’apple ’∂ ‘Δ √ß◊«·Â ÷∂Âapple «Úμ⁄ «Ú¡≈Í’

appleؘ◊≈apple Á∂ ÓΩ’∂ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È¢ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ȱß

«√«÷¡Â ’appleÈ Á∂ Ó’√Á È≈Ò ’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ ’¬Δ

ÔØ‹È≈Úª ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ’ΔÂΔ ‘À, Íapple ÈΩ’appleΔ¡ª ÍÀÁ≈ ’appleÈ

Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ¡‹∂ Âμ’ ÒØÛΔ∫Á∂ ÈÂΔ‹∂ È‘Δ∫ ¡≈¬∂¢ ÔØ◊

Í∂Ù∂Úappleª 鱧 ÂÀÈ≈ ’appleÈ ÁΔ ⁄∞‰ΩÂΔ ¡‹∂ √≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ‘À¢

Ó≈‘appleª Á∂ ¡ßÁ≈˜∂ Ó∞Â≈Ï’ √ßÈ B@BB Âμ’ Á∂Ù Á∂ BD

√À’‡appleª «Úμ⁄ Ò◊Ì◊ A@ ’appleØÛ Ú≈˱ «’apple ÏÒ ÁΔ ÒØÛ

‘ØÚ∂◊Δ, Íapple ÓΩ‹±Á≈ «’apple ÏÒ «√appleÎ Íß‹ ÎΔ√ÁΔ ‘À, ‹Ø

«ÈappleË≈apple ’≈apple‹’∞ÙÒÂ≈ Á∂ ÍÀÓ≈«È¡ª “Â∂ ÷apple∂ ¿∞ÂappleÁ∂

‘È¢ ¡≈apple«Ê’ Ó≈‘appleª ¡È∞√≈apple Á∂Ù «Úμ⁄ appleؘ◊≈appleª ÁΔ

«√apple‹‰≈ Ò¬Δ ¡≈apple«Ê’ «Ú’≈√ Áapple 鱧 ¡μ· ÂØ∫ A@

ÎΔ√ÁΔ Âμ’ «Ò¡≈¿∞‰≈ ÍÚ∂◊≈¢ ¡≈apple«Ê’ ◊ÂΔÙΔÒÂ≈

ÂØ∫ «ÏȪ appleؘ◊≈apple ÍÀÁ≈ ’appleÈ∂ ¡√ßÌÚ ‘È, Íapple ¡≈apple«Ê’

«Ú’≈√ Áapple «Úμ⁄ «◊apple≈Ú‡ È∂ ¡≈apple«Ê’ Ó≈‘appleª Á∂ È≈Ò

‘Δ ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 ÚΔ «⁄ß ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ÿapple∂Ò±

÷ÍÂ’≈appleª È≈Ò ‹∞ÛΔ¡ª ¿∞ÁÔØ«◊’ «¬’≈¬Δ¡ª «Úμ⁄

ÓßÁΔ ÚΔ appleؘ◊≈apple ÍÀÁ≈ ’appleÈ «Úμ⁄ apple∞’≈Ú‡ ω apple‘Δ ‘À¢

Á∂Ù Á∂ √apple’≈appleΔ Ó«‘’«Ó¡ª «Úμ⁄ ¡μ‹ ÚΔ ‘˜≈appleª ¡‘∞Á∂

÷≈ÒΔ ‘È, «‹È∑ª 鱧 ÌappleÈ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ·Ø√ ÈΔÂΔ Ï‰≈¿∞‰Δ

⁄≈‘ΔÁΔ ‘À, Íapple ¡Î√Ø√ «’ «¬√ «ÁÙ≈ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ‘ª-

Íμ÷Δ ’ÁÓ È‘Δ∫ ⁄∞μ’∂ ‹≈ apple‘∂¢ ÓØÁΔ √apple’≈apple 鱧 Ì≈appleΔ

Ï‘∞Ó È≈Ò √μÂ≈ Á≈ Â≈‹ Í«‘È≈¿∞‰ «Úμ⁄ Á∂Ù Á∂

ÈΩ‹Ú≈Ȫ È∂ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ √Δ, Íapple ¡μ‹

ÈΩ‹Ú≈È «Èapple≈٠Șapple ¡≈ apple‘∂ ‘È¢ ’∂∫Áapple √apple’≈apple 鱧 «¬‘

◊μÒ Ï‘∞ ◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò √Ø⁄‰Δ ÍÚ∂◊Δ «’ ‹∂ Ì≈appleÂ

Úapple◊≈ «¬ßÈΔ Úμ‚Δ ¡≈Ï≈ÁΔ Ú≈Ò≈ Á∂Ù ÈΩ‹Ú≈Ȫ 鱧 √‘Δ

√Ó∂∫ ”Â∂ appleؘ◊≈apple È‘Δ∫ Á∂ √’∂◊≈ ª ¿∞‘ «ÚÙÚ Ù’ÂΔ

ω ’∂ Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ Óß⁄ ”Â∂ «’Ú∂∫ ¿∞Ìapple∂◊≈Õ Á∂Ù «Úμ⁄

Ï∂appleؘ◊≈appleΔ ÁΔ √Óμ«√¡≈ Á≈ «Ì¡≈È’ apple±Í ¡÷«Â¡≈apple

’appleÈ≈ ¡Â∂ ÓØÁΔ √apple’≈apple Á∂ √ß’ÒÍ ÍμÂapple Ú≈Ò∂ √ß’ÒÍ

ͱapple∂ ’appleÈ ÁΔ ¿∞‚Δ’ Á≈ ÒßÓΔ ‘؉≈ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Á∂ √∞Ϋȡª

鱧 Ó∞applefi≈ «apple‘≈ ‘À¢


15 15/02/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

apple≈Ù‡appleΔ √∂Ú’ √øÿ ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ◊πø«‚¡ª ÚæÒØ∫ ’Øapple∂◊ªÚ «Ú÷∂ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Èø◊≈ È≈⁄

• ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ (ÏëÓøÿÓ)

ÓØÏ≈: @GCII IIE DEG

Ì≈apple Á∂ √»Ï∂ Ó‘ªapple≈Ù‡apple Á∂

ÓÙ‘»apple Ù«‘apple Í»È∂ Á∂ È‹ÁΔ’ ÍÀ∫Á∂ ’√Ï≈

ÌΔÓ≈ ’Ωapple∂◊ªÚ «Úæ⁄ «¬’ ‹ÈÚappleΔ B@AH ˘

√≈„∂ «ÂøÈ Òæ÷ ÂØ∫ ÚæË ÒØ’ª Á≈ ‘Û ¡≈͉∂

Ï‹πapple◊ª ÁΔ ÁØ √Ω √≈Ò Íπapple≈‰Δ Ô≈Á ˘

ÓÈ≈¿πÓ Ò¬Δ „π«’¡≈ √ΔÕ Ó≈‘apple ‹≈ÂΔ È≈Ò

√ÏøË Á«Ò ÒØ’ ‘apple∂’ √≈Ò «¬√ ’√Ï∂

«Úæ⁄ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ «¬’ Ô≈Á◊≈apple ¿πμÍapple «¬æ’·∂

‘πøÁ∂ √ÈÕ Íapple «¬√ √≈Ò «’¿π∫ «’ «¬√

Ô≈Á◊≈apple Ï‰Δ ‘Ø¬Δ ÁØ √Ω √≈Ò ‘ج∂Õ «¬√

Ò¬Δ «¬√ Ô≈Á◊≈apple ¿πÍapple «√appleÎ Ó‘ªapple≈Ù‡apple

Íê «Ú⁄Ø∫ ‘Δ È‘ƒ ÏÒ«’ √≈apple Á∂Ù «Ú⁄Ø∫ ‘Δ

ÒØ’ «¬√ Ô≈Á◊≈apple ¿πÍapple ¡≈Í‰Δ ÙappleË≈ Á∂

ÎπæÒ Ì∂∫‡ ’appleÈ Ò¬Δ ¡≈¬∂ ‘ج∂ √ÈÕ «¬√ Ò¬Δ

“√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” Á∂ Í≈·’ª ˘ «¬√ √≈apple∂

ÚappleÂ≈apple∂ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ Ò¬Δ ÊØÛ≈ «Ú√Ê≈apple

È≈Ò «Ò÷‰≈ ‹apple»appleΔ Ï‰ ‹ªÁ≈ ˛Õ

ÌΔÓ≈ ’Øapple∂◊ªÚ ÁΔ «Ú«Ê¡≈ ÁØ √Ω √≈Ò

Íπapple≈‰Δ ˛Õ «‹Ú∂∫ Ì≈apple Á∂ Úæ÷-Úæ÷

«¬Ò≈«’¡ª ¿πÍapple Úæ÷-Úæ÷ apple≈«‹¡ª

Ó‘ªapple≈«‹¡ª Á≈ apple≈‹ ‘πøÁ≈ √Δ, «¬√ Âapple∑ª ‘Δ

Í»È∂ ¡Â∂ ¡≈√-Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª ¿πμÍapple

Í∂ÙÚ≈¿π ÏÃ≈‘Ó‰≈ Á≈ apple≈‹ ’≈«¬Ó √ΔÕ «‹√

˘ “ Í∂ÙÚ≈ apple≈‹” ’apple’∂ ÚË∂apple∂ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈

√Δ ¡Â∂ «¬√ apple≈‹ Á≈ Óπ÷Δ “ Ï≈‹Δ apple≈˙

Í∂ÙÚ≈” ÁØ È≈Ó Á≈ apple≈‹≈ √ΔÕ «¬‘ Í∂ÙÚ≈

Ï≈‹Δ apple≈˙ ÁØ ¡≈͉∂ apple≈‹≈ ¡Â ÁΔ ÁπÙÓ‰

Íπ√Â’ “ ÓøÈ» «√ÓappleÂΔ” Á∂ ¡Á∂Ùª Â∂ ‘π’Óª

¡Èπ√≈apple ⁄Ò≈¿π∫Á≈ √ΔÕ Í∂ÙÚ≈ Ï≈‹Δ apple≈˙ ÁØ

ÚæÒØ∫ ¡¤»Â √Ó≈‹ ¿πÍapple Ï‘π ‘Δ ¡‰

ÓÈπæ÷Δ ’˘È Ò≈◊» ’ΔÂ∂ ‘ج∂ √È «‹Ú∂∫ «’

Í∂ÙÚ≈ apple≈‹ ¡øÁapple Í»apple≈ ¡¤»Â √Ó≈‹ ’Ø¬Δ ÚΔ

‹ÓΔÈ ‹≈«¬Á≈Á È‘ƒ appleæ÷ √’Á≈ √ΔÕ È≈ ‘Δ

ÈÚª Â∂ √≈Ï √ϻ ’ÍÛ≈ ‘Δ Í«‘È √’Á≈

√ΔÕ ¡¤»Â ÒØ’ Í≈‡∂ ‘ج∂ ¡Â∂ Î‡Δ¡ª

Íπapple≈‰Δ¡ª ÒΔappleª Í«‘È √’Á∂ √ÈÕ «¬È∑ª

ÒØ’ª ˘ «Ú«Á¡≈ ‘≈√Ò ’appleÈ ¡Â∂ ‘«Ê¡≈

appleæ÷‰ ÁΔ ÓÈ≈‘Δ √ΔÕ «¬È∑ª ÒØ’ª ÁΔ

«apple‘≈«¬Ù ’æ÷ª ’≈«È¡ª ÁΔ¡ª ’πæÒΔ¡ª

ÙÓÙ≈È≈ ¡Â∂ apple»ÛΔ¡ª ’ØÒ ‘ØÚ∂◊ΔÕ «¬È∑ª Á∂

÷≈‰ Á∂ ÏappleÂÈ «Óæ‡Δ ‹ª ÒØ‘∂ ‘؉◊∂ ¡Â∂

«¬È∑ª ÁΔ ÷πapple≈’ ¿πμ«⁄¡≈ ÚæÒØ∫ ¤æ‚Δ ◊¬Δ

‹»· ‘ØÚ∂◊ΔÕ «¬È∑ª ÁΔ¡ª «¬√ÂappleΔ¡ª Á∂

◊«‘‰∂ ÒØ‘∂ Á∂ ¡Â∂ ‹≈«¬Á≈Á ’πæÂ∂, ◊æË∂ ¡Â∂

√»apple, √æÍ ‹≈ «È¿»Ò∂ ‘؉◊∂Õ «¬È∑ª ÒØ’ª ˘

‹πæÂΔ Í«‘ȉ ÁΔ √÷ ÓÈ≈‘Δ √ΔÕ ‹Á ÚΔ

’Ø¬Δ ¡¤»Â ’Ø¬Δ ÓappleÁ ¡Ωapple Ïæ⁄≈ ‹≈ Ïπæ„≈

¡≈Ó apple≈‘ª ¿πÍapple ÂπappleÈ◊∂ ª «¬È∑ª Á∂ ◊Òª

«Ú⁄ «¬’ «Óæ‡Δ Á≈ ’πæ‹≈ Ïø«È¡≈ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ ¡Â∂ «Íæ· «Íæ¤∂ «¬’ fi≈Û» Ïøȉ≈

Ò≈‹ÓΔ ‘ØÚ∂◊≈Õ «Óæ‡Δ Á≈ ’πæ‹≈ «¬√ Ò¬Δ «’

‹Á ¿π√ ˘ ˚æ’‰≈ ÍÀ ‹≈Ú∂ ª ¿π‘ ‹ÓΔÈ

¿πÍapple È≈ ˚æ’∂ ’πæ‹∂ «Ú⁄ ‘Δ ˚æ’∂Õ fi≈Û» «Íæ·

«Í¤∂ Ïøȉ Á≈ ÓÂÒÏ √Δ ÂπappleÈ Ú≈Ò∂ ÁΔ

ËappleÂΔ ¿πÍapple ωÁΔ ÍÀÛ ˘ È≈ÒØ È≈Ò

«Ó‡≈¿π∫Á≈ ‹≈Ú∂ ª «’ «’√∂ ÏÃ≈‘Ó‰ ‹ª ‘Øapple

¿πμ⁄Δ ‹≈ Ú≈Ò∂ Á∂ ÍÀappleª ˘ ¿π√ Á∂ ÍÀÛ «Ìæ‡

È≈ √’∂ ¡Â∂ ˚æ’ ÂØ∫ Ï«⁄¡≈ ‹≈ √’∂Õ «Í≥‚ª

«Úæ⁄ ¡≈Ó ÒØ’ª Á∂ ÏÀ·‰ ¿πμ·‰ Ò¬Δ Ï‰≈¬∂

‘ج∂ ⁄Ω∫«Â¡ª ‹ª Ê«Û¡ª ¿πμÍapple ‹Á ’جΔ

¡¤»Â ÌπÒ∂÷∂ È≈Ò ÚΔ ÏÀ· ‹≈Ú∂ ª √‹≈

Ú‹Ø∫ ¿π√ Á∂ «⁄æÂÛ Úæ‚ «ÁÂ∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ

ÍÛ∑È≈ «Ò÷‰≈ ‹ª ÓøÁapple «ÙÚÁπ¡≈«Ò¡ª

«Úæ⁄ ‹≈‰≈ ª √Ø«⁄¡≈ ÚΔ È‘ƒ ‹≈ √’Á≈

√ΔÕ ¡◊apple ’Ø¬Δ ¡¤»Â Ú∂Áª Á≈ ÓøÂapple √π‰

ÒÚ∂ ª ¿π√ Á∂ ’øȪ «Úæ⁄ «√æ’≈ „≈Ò ’∂

Í≈¿π‰≈, ’Ø¬Δ Ú∂Á ÓøÂapple ÍÛ ÒÚ∂ ª ‹ΔÌ

Úæ„ Á∂‰Δ ª ¡≈Ó ◊æÒ √ΔÕ ‹πÒÓ ‹≈Ïapple ÁΔ

«¬‘ ’‘≈‰Δ Ï‘π ‘Δ ÒøÏΔ ˛Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª

«Ò÷ª «Úæ⁄ ÏÛ≈ ÷πæÒ ’∂ «Ú√Ê≈apple È≈Ò

«¬È∑ª ¡«Â¡≈⁄≈appleª Ú≈apple∂ «Ò«÷¡≈ ˛Õ ¡ÀÈ∂

¡‰ ÓÈπæ÷Δ ‹πÒÓ Âª ’Ø¬Δ ’√≈¬Δ ÚΔ

¡≈͉∂ ‹≈ÈÚapple≈ ˘ Ú悉 Ò«◊¡≈ È‘ƒ

’appleÁ≈ √ΔÕ ÒØ’ «‘‡Òapple ˘ «¬’ Ï‘π ڂ≈

‹Ïapple ‹»ÒÓ ’appleÈ Ú≈Ò≈ ‹≈ÒÓ √ÓfiÁ∂ ‘È

Íapple ÏÃ≈‘Ó‰ Í∂ÙÚ≈Úª ÚæÒØ∫ ’ΔÂ∂

¡«Â¡≈⁄≈appleª √≈‘Ó‰∂ «‘‡Òapple Ï‘π ‘Δ ¤Ø‡≈

È‹apple ¡≈¿π∫Á≈ ˛Õ

ª ’Δ «Îapple «¬‘Ø «‹‘∂ ¡«Â¡≈⁄≈appleΔ apple≈‹

Á≈ ÷≈ÂÓ≈ ’appleÈ≈ ‹apple»appleΔ È‘ƒ √Δ? ¡ø◊Ã∂‹ª È∂

Í»apple∂ Ì≈apple ¿πμÂ∂ apple≈‹ ’appleÈ ÁΔ ÈΔÂΔ Â«‘Â

ÏÃ≈‘Ó‰≈ Á∂ «¬√ “ Í∂ÙÚ≈ apple≈‹” ˘ ÷ÂÓ

’apple’∂ ¡≈͉∂ apple≈‹ ¡ËΔÈ ’appleÈ Ò¬Δ «Ú¿π∫Â

ÏøÁΔ ’ΔÂΔÕ ¡ø◊Ã∂‹ª È∂ ¡≈Í‰Δ ÎΩ‹Δ Â≈’Â

ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ √Ê≈È’ ÒØ’ª Ò¬Δ ÌappleÂΔ ÷ØÒ

«ÁÂΔÕ √Ê≈È ÒØ’ ÷≈√ ’apple’∂ Ó‘≈apple ¡¤»Â

‹≈ÂΔ Í∂ÙÚ≈ apple≈‹ Á∂ ‹πÒÓª ÂØ∫ Âø◊ ¡≈¬Δ

‘؉ ’apple’∂ ¡ø◊Ã∂‹ ÎΩ‹ «Úæ⁄ ÌappleÂΔ ‘؉ ˘

Âapple‹Δ‘ Á∂‰ Ò◊ ͬ∂Õ Á∂÷«Á¡ª ‘Δ Á∂÷«¡ª

‘‹≈appleª ‘Δ Ó‘≈apple ¡¤»Â ÎΩ‹ «Úæ⁄ ÌappleÂΔ ‘Ø

◊¬∂Õ «¬√ ’apple’∂ ¿πÈ∑ª ¡øÁapple √Ó≈«‹’,

¡≈apple«Ê’ √πË≈apple ‘؉ È≈Ò ‘Δ √ÚÀÓ≈‰ ÚΔ

¡≈«¬¡≈Õ ¡ø◊Ã∂‹ È∂ ¡≈Í‰Δ ÈΔÂΔ ¡Èπ√≈apple

ÏÃ≈‘Ó‰ Í∂ÙÚ≈ apple≈‹ «ÚappleπË ÔπæË Á≈ ¡ÀÒ≈È

’apple «ÁÂ≈Õ «¬’ ‹ÈÚappleΔ AHAH ˘ ¡ø◊Ã∂‹ª

È∂ ¡≈͉∂ «·’≈‰∂ ÂØ∫ Íæ⁄Δ ÓΔÒ Á»apple

ÂÒ∂◊ªÚ Ë≈Óapple∂ Á∂ «Íæ¤∂ ¿πμ⁄∂ ÓÀÁ≈È ÂØ∫ ÌΔÓ≈

ÈÁΔ Á∂ ’ø„∂ ¿πμÂ∂ ÔπæË ‘Ø«¬¡≈Õ ¡ø◊Ã∂‹ ÎΩ‹

«Úæ⁄ Ï‘π «◊‰ÂΔ Ó‘≈apple ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ª ÁΔ

√Δ Íapple ’πæfi ’π Óapple≈·≈ Â∂ Óπ√ÒÓ≈È ÚΔ √ÈÕ

¡ø◊∂Ë «Úæ⁄ Í≥‹ √Ω ’øÍÈΔ √À«È’ª «Úæ⁄ ÏøÏ∂

È∂«‡Ú «¬øÈÎÀ∫‡appleΔ È≈Ò √ÏøË ӑ≈apple

appleÀ‹ΔÓÀ∫‡ Á∂ ÍÀÁÒ √À«È’ √ÈÕ ’πÒ ÎΩ‹Δ HDC

¡Â∂ ÿØÛ √Ú≈apple «ÂøÈ √Ω, BD ÂØͪ ¡Â∂ ÁØ ÂØ∫

¤∂ Í≈¿π∫‚apple ÂØͪ √ÈÕ Í∂ÙÚ≈ Ï≈‹Δapple≈˙ ÁØ

ÁΔ ÎΩ‹ ’ØÒ ’πÒ ¡·≈¬Δ ‘‹≈apple ÎΩ‹ √Δ,

ÍÀÁÒ ÎΩ‹ ¡æ· ‘‹≈apple, ÿØÛ √Ú≈apple ÚΔ‘

‘‹≈apple √Δ «‹È∑ª ⁄Ø∫ ÁØ ‘‹≈apple È∂ Ì≈◊ «Ò¡≈

√ΔÕ ¡ø◊Ã∂‹ª ÚæÒØ∫ √ÀÈ≈ÍÂΔ ’ÀÍ‡È Îappleª«√√,

¡ÀÎ. √‡ØÚÈ, √apple‹È «Úø◊∂‡ ¡Â∂ «¬’ ‘Øapple

√ΔÕ ‹Á «’ Í∂ÙÚ≈ √ÀÈ≈ÍÂΔ Ï≈Í» ◊Ø÷Ò∂,

¡æÍ≈ Á∂√≈¬Δ ¡Â∂ «ÂzÏø’ ‹Δ Á∂∫◊Ò∂ √ÈÕ

’¬Δ «ÁÈ Â∂ ’¬Δ apple≈ª ÿÓ≈√≈È Á≈ ÔπæË

‘Ø«¬¡≈Õ Ó‘≈apple ÎΩ‹ ÁΔ apple√Á √ÍÒ≈¬Δ ‡πæ‡

◊¬Δ Íapple «Îapple ÚΔ ¿π‘ Ìπæ÷∂ «Â‘≈¬Δ Ï‘≈ÁappleΔ

È≈Ò ÒÛÁ∂ apple‘∂Õ Ó‘≈apple ÎΩ‹ ÁΔ Ï‘≈ÁappleΔ,

«È‚appleÂ≈ Á«appleÛÂ≈ ¡Â∂ ÚΔappleÂ≈ ˘ Á∂÷«Á¡≈

Ï≈‹Δ apple≈˙ Í∂ÙÚ≈ ÁØ ÁΔ ÎΩ‹ Á∂ ‘Ω∫√Ò∂ Í√Â

‘؉ Ò◊ ͬ∂ ¡Â∂ ¡≈÷apple ÓÀÁ≈È ¤æ‚ ’∂

Ì拉 Ò¬Δ Ó˜Ï»apple ‘Ø ◊¬∂ Â∂ ‘≈apple ÓøÈ ◊¬∂Õ

«¬√ Âapple∑ª Í∂√Ú≈ Ï≈‹Δ apple≈˙ ÁØ Á∂ apple≈‹ Á≈

¡ø ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ¡ø◊Ã∂‹≈ È∂ Í∂ÙÚ≈ apple≈‹ ˘

æ¡≈͉∂ ¡ËΔÈ ’apple «Ò¡≈Õ

«¬√ ÔπæË ÁΔ Ô≈Á «Úæ⁄ ÌΔÓ≈ ’Øapple∂ ◊ªÚ

«Úæ⁄ ¡ø◊Ã∂‹ª È∂ «¬’ ⁄Ï»Âapple≈ ω≈ ’∂ ¿π√

¿πÍapple «¬’ ‡≈Úapple ÁΔ Ù’Ò Á≈ «¬’ «ÓÈ≈apple

ω≈ «ÁÂ≈ √ΔÕ ¿π√ √Ó∂∫ «¬‘ «¬’ ¤Ø‡≈

«‹‘≈ «Í≥‚ ‘Δ √Δ Íapple ¡æ‹ «¬‘ «¬’ ’√Ï≈

ω «◊¡≈ ˛ «‹Ú∂ ø√≈‚∂ Áπ¡≈Ï∂ Á∂ «Í≥‚

Ùø’apple, ‹ø«‚¡≈Ò≈ ‹ª ÏÛ≈ appleπÛ’≈ ˛Õ ¡æ‹

’æÒ «¬√ «ÓÈ≈apple Á∂ ¡≈√∂-Í≈√∂ ÏÛΔ ‘Δ √πøÁapple

ÎπÒÚ≈ÛΔ ˛Õ «¬√ «ÓÈ≈apple ¿πμÍapple DI Ù‘ΔÁ

ÎΩ‹Δ¡ª Á∂ È≈Ó ¿πμ’apple∂ ‘ج∂ ‘È «‹È∑ª «Ú⁄

√Â≈¬Δ Ó‘≈apple ÎΩ‹Δ¡ª Á∂ È≈Ó ÚΔ Ù≈ÓÒ

‘ÈÕ Í«‘Òª-Í«‘Ò «¬√ √Ê≈È

¡‰◊Ω«Ò¡≈ «‹‘ª √Δ ¡Â∂ ÒØ’ª ÁΔ «¬√

«Úæ⁄ ’Ø¬Δ ÷≈√ appleπ⁄Δ ÚΔ È‘ƒ √ΔÕ ‹Á ÂØ∫

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple

‹ÈÚappleΔ AIBH ˘ ÌΔÓ≈ ’Øapple∂◊ªÚ Á∂ «¬√

Ô≈Á◊≈appleΔ √Ê≈È ¿πÂ∂ ◊¬∂ √È ¿π√ ÂØ∫ Ó◊appleØ∫

¡≈Ó ¡¤»Â √Ó≈‹ ¡øÁapple «¬√ ¡√Ê≈È Ú≈apple∂

ÚË∂apple∂ appleπæ⁄Δ ÍÀÁ≈ ‘؉ Ò◊ ͬΔÕ ÒØ’ ‘apple∂ √≈Ò

Í«‘Òª √À∫’«Û¡ª «Úæ⁄ ¡≈¿π‰∂ Ùπapple» ‘ج∂ ¡Â∂

¡æ‹ «¬‘ Òæ÷ª ÁΔ «◊‰ÂΔ «Úæ⁄ ¡≈¿π‰ Ò◊

ͬ∂ ‘ÈÕ Á«Ò √Ó≈‹ ¡æ‹ «¬√ ¡√Ê≈È

¿πμÍapple “ «Ú‹À «ÁÚ√” Â∂ ÂΩapple ¿πÍapple ÓÈ≈¿π‰

Ò¬Δ ‘apple∂’ √≈Ò ‹πÛÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ Úapple∂

‹ÈÚappleΔ B@AH ˘ «¬√ «Ú‹À «ÁÚ√ ÁØ √Ω Úapple∂

Í»apple∂ ‘¬∂ √ÈÕ «¬√ ’apple’∂ Á«Ò √Ó≈‹ ¡øÁapple

Ï‘π ‘Δ ¿πÂÙ≈‘ √ΔÕ «¬√ «ÁÈ √≈„∂ «ÂøÈ

Òæ÷ ÂØ∫ ÚæË ÒØ’ª ∂ ¡≈Í‰Δ ÙappleË≈ Á∂ ÎπæÒ Ì∂∫‡

’appleÈ Ò¬Δ «Ùapple’ ’ΔÂΔ √ΔÕ ÍÃÏøË’ª ÚæÒØ∫

Ù≈√È ÍÃÙ≈√È ˘ Í«‘Òª ‘Δ √»«⁄ ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √Δ ¡Â∂ √πapple«÷¡≈ ÍÃÏø˪ Ò¬Δ Íπ«Ò√

ÁΔ Óø◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Íapple Ó‘ªapple≈Ù‡apple √apple’≈apple

ÚæÒØ∫ ‹≈‰ Ïπæfi ’∂ √≈‹Ù ¡ËΔÈ ¡‰◊«‘ÒΔ

’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ

¡≈apple.¡À√.¡À√, «ÙÚ √ÀÈ≈ Â∂ ‘Øapple

Î≈ÙΔÚ≈ÁΔ «‘øÁ» ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª Á∂ ◊πø«‚¡ª ÚæÒØ∫

«¬’ «ÿÈΩ‰Δ √≈«‹Ù ¡ËΔÈ Ò≈·Δ¡ª

ÂÒÚ≈appleª È≈Ò ÒÀ∫√ ‘Ø ’∂ Ï≈‘appleØ∫ ¡≈¬∂ ‘ج∂

«È‘æÊ∂ ÒØ’ª ¿πμÍapple ‘ÓÒ≈ ’apple «ÁÂ≈Õ «ÂøÈ √Ω∫

ÂØ ÚæË Ú≈‘È ¡æ◊ Ò≈ ’∂ λø’ «ÁÂ∂, Áapple‹Èª

ÔπæË ÁΔ Ô≈Á «Úæ⁄ ÌΔÓ≈ ’Øapple∂ ◊ªÚ «Úæ⁄ ¡ø◊Ã∂‹ª È∂ «¬’ ⁄Ï»Âapple≈ ω≈ ’∂ ¿π√ ¿πÍapple «¬’ ‡≈Úapple

ÁΔ Ù’Ò Á≈ «¬’ «ÓÈ≈apple ω≈ «ÁÂ≈ √ΔÕ ¿π√ √Ó∂∫ «¬‘ «¬’ ¤Ø‡≈ «‹‘≈ «Í≥‚ ‘Δ √Δ Íapple ¡æ‹

«¬‘ «¬’ ’√Ï≈ ω «◊¡≈ ˛ «‹Ú∂ ø√≈‚∂ Áπ¡≈Ï∂ Á∂ «Í≥‚ Ùø’apple, ‹ø«‚¡≈Ò≈ ‹ª ÏÛ≈ appleπÛ’≈ ˛Õ

¡æ‹ ’æÒ «¬√ «ÓÈ≈apple Á∂ ¡≈√∂-Í≈√∂ ÏÛΔ ‘Δ √πøÁapple ÎπÒÚ≈ÛΔ ˛Õ «¬√ «ÓÈ≈apple ¿πμÍapple DI Ù‘ΔÁ

ÎΩ‹Δ¡ª Á∂ È≈Ó ¿πμ’apple∂ ‘ج∂ ‘È «‹È∑ª «Ú⁄ √Â≈¬Δ Ó‘≈apple ÎΩ‹Δ¡ª Á∂ È≈Ó ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ

ÒØ’ ‹ıÓΔ ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ «¬’ ÈΩ‹Ú≈È Ù‘ΔÁ

‘Ø «◊¡≈Õ «¬√ Âapple∑ª «¬’ ⁄ø◊∂ ÌÒ∂ ⁄ÒÁ∂

ÍÃØ◊apple≈Ó «Úæ⁄ ÷ÒÒ Í≈ «ÁÂ≈Õ ‹Á «¬‘

«‘øÁÚ≈ÁΔ ◊πø‚∂ ’≈appleª ÁΔ ÌøÈ ÂØÛ ’apple apple‘∂

√È ÂÁ Íπ«Ò√ Á∂ ’πæfi ’«appleøÁ∂ ’ØÒ ÷Û∂

ÂÓ≈Ù≈ Á∂÷ apple‘∂ √È, «¬√ È≈Ò ◊πø«‚¡ª Á∂

‘Ω√Ò∂ ‘Øapple ÚΔ ÚæË ◊¬∂Õ ¡Ωappleª, Ïæ«⁄¡ª,

Ï‹πapple◊ª Á∂ √懪 Ó≈appleΔ¡ª ¡Â∂ ¡Ωappleª È≈Ò

ÏÁ√¨’Δ ’ΔÂΔÕ «¬ÊØ∫ Âæ’ √ø√≈apple ÁΔ ‘Ó∂Ù≈

√πæ÷ ÙªÂΔ ⁄≈‘π‰ Ú≈Ò∂ «¬’ ÏØËΔ «Ì’Ù» Á≈

ÚΔ «√apple Í≈Û «ÁÂ≈Õ ◊Ò ’Δ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á

ÚæÒØ∫ ÷πÒ ’∂ Èø◊≈ ª‚Ú ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂

¡≈Í‰Δ ¡Ω’≈ ÂØ∫ √ø√≈apple Ìapple ˘ ‹≈‰»

’appleÚ≈«¬¡≈Õ

‹Á «¬‘ √≈apple≈ ’ª‚ ÚappleÍ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈

√Δ Âª Ó‘ªapple≈Ù‡apple √apple’≈apple Á∂ «’√∂ ÚΔ ÓøÂappleΔ

‹ª Óπæ’ ÓøÂappleΔ È∂ ’Ø¬Δ ÚΔ «Ï¡≈È È‘ƒ «ÁÂ≈

«‹Ú∂∫ «¬È∑ª ˘ √æÍ √πøÿ «◊¡≈ ‘ØÚ∂Õ Á∂Ù Á∂

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ∂ ª ¡æ‹ Âæ’ «¬√ ’ª‚ Ú≈apple∂

Ó»ø‘ È‘ƒ ÷Ø«Ò¡≈, „Δ·ª Úª◊ Ó»ø‘ ˘ «‹Í

Ò≈ ’∂ ÿπøÓ «apple‘≈ ˛Õ Á∂Ù Á≈ ÓΔ‚Δ¡ª √≈apple≈

‘Δ «‘øÁ» «Îapple’≈ ÍÃ√ª Á∂ ‘æÊ «Úæ⁄ ‘؉ ’apple’∂

ÏØ«Ò¡≈ ‘Δ È‘ƒ ˛Õ ‹∂ Ó»ø‘ ÷Ø«Ò¡≈ ‘Δ Âª

ÓπappleÁ≈ ÏØÒ∂ ’æÎÈ Í≈Û∂ Úª◊ Á«Ò √Ó≈‹ Á∂

«√apple ¿πμÍapple ‘Δ √≈apple≈ ·Δ’apple≈ ÌøÈ «ÁÂ≈, ¡÷∂

«¬È∑ª È∂ ‘Δ √≈apple≈ fi◊Û≈ √‘∂«Û¡≈ ˛Õ √≈apple≈

ÓΔ‚Δ¡≈ ‘Δ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈ÁΔ ‘؉ ’apple’∂ Á«ÒÂ

√Ó≈‹ ˘ «¬√ ÂØ∫ «’√∂ ⁄ø«◊¡≈¬Δ ÁΔ ¡≈√

ÚΔ È‘ƒ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔÕ Ì≈appleÂΔ ÓΔ‚Δ¡≈

«¬√ Ú∂Ò∂ Í»appleΔ Âapple∑ª Ú∂√Ú≈Úª Á≈ «’appleÁ≈apple

«ÈÌ≈ «apple‘≈ ˛Õ

«¬√ ÿæ¨ÿ≈apple∂ ÂØ∫ Ï≈Á «¬’ «ÁÈ ¤æ‚ ’∂

«ÂøÈ ‹ÈÚappleΔ ˘ «¬’ ¡øÏ∂‚’appleΔ Ù∂apple ÍÃ’≈Ù

¡øÏ∂‚’apple ÁΔ «¬’Ø ÒÒ’≈apple È∂ ÓπøÏ¬Δ ÏøÁ Á≈

‘Ø’≈ Á∂ «ÁÂ≈ ª √≈apple≈ Ù«‘apple ‘Δ √Û’ª

¿πμÍapple ¡≈ «◊¡≈Õ Ù«‘apple Á∂ √≈apple∂ ’≈appleØÏ≈apple ·æÍ

‘Ø ◊¬∂Õ Ïæ√ª, apple∂Òª, ‡À’√Δ¡ª ÁΔ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ

appleπæ’ ◊¬ΔÕ Ù«‘apple ¡øÁapple Ïæ√ª,apple∂Òª Â∂ Áπ’≈Ȫ

˘ ¡æ◊ª Òæ◊‰ Ò◊ Í¬Δ¡ª ÂæÁ ‹ª ’∂

ÍÃÙ≈√È ˘ √πapple ¡≈¬ΔÕ √apple’≈apple Á∂ ‘æÊ ÍÀapple

ÎπæÒ‰ Ò◊∂ ª √apple’≈apple ÁΔ ÈƒÁ ÷πÒΔÕ Óπæ÷

ÓøÂappleΔ Îapple‚ÈÚΔ√ ¡øÏ∂‚’appleÚ≈ÁΔ È∂Â≈Úª

¡◊∂ ‘æÊ ‹ØÛÈ Ò◊ «Í¡≈, «¬√ ’ΔÂ∂ ’apple≈¬∂

π¿πμÍapple «¬øÈ’π¡≈appleΔ ’appleÈ Ò¬Δ ÚΔ ÓøÈ «◊¡≈,

ÁØÙΔ¡ª ˘ ÎÛ ’∂ ’∂√ Áapple‹ ’appleÈ ¡Â∂

Ù‘ΔÁ ÈΩ‹Ú≈È Á∂ Í«appleÚ≈apple ˘ Ó≈ÒΔ ÓÁÁ

Á∂‰ Ò¬Δ Ò∂Ò‰Δ¡ª ’愉 Ò◊ «Í¡≈Õ

¡◊apple «¬’ «ÁÈ ‘Øapple ◊π√≈¬∂ ÒØ’ª ˘ «ÓÒ

‹ªÁ≈ ª ÓπøÏ¬Δ Á≈ ¡æ‹ Ú≈Ò≈ È’Ù≈ È≈ ‘Ø

’∂ «Ú◊«Û¡≈ «Â◊«Û¡≈ Ú∂÷‰ ˘ «ÓÒÁ≈Õ

ÓπøÏ¬Δ Ú≈√Δ¡ª Á≈ ’«‘‰ ˛ «’ AIHB ÂØ∫

Ï≈Á ÓπøÏ¬Δ ÏøÁ Á∂ ÓΩ’∂ ¬∂È≈ Úæ‚≈ ÒØ’ª Á≈

‘Û Á∂÷‰ ˘ «Ó«Ò¡≈ ˛Õ ÓπøÏ¬Δ «Ú⁄

√apple’≈apple ˘ Ë≈apple≈ ADD Ò≈¿π‰Δ ͬΔÕ ÓπøϬΔ

‘Δ È‘ƒ Í»apple∂ Á∂Ù ¡øÁapple «¬√ ◊πø‚≈ ◊appleÁΔ Á∂

«ÚappleØË «Úæ⁄ ÍÃÁappleÙÈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ ÓπøÏ¬Δ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ È≈◊Íπapple, Í»È∂, ◊Øapple∂◊ª¿π∫,

˛Áapple≈Ï≈Á,Ò÷È¿», ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á, ’≈ÈÍπapple,

‹ÒøËapple, Î◊Ú≈Û≈, ⁄ø‚Δ◊Û∑, Ó∂apple·, «‘√≈apple

¡≈«Á Ù«‘appleª «Úæ⁄ ÚΔ «Ú÷≈Ú∂ ‘¬∂Õ B@

‹ÈÚappleΔ B@AH ˘ «¬ø◊ÒÀ∫‚ ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ

Òø‚È «Ú÷∂ ÚΔ ÌΔÓ≈ ’Øapple∂◊ªÚ ’ª‚ «ÚappleπË

¡øÏ∂‚’appleÚ≈ÁΔ ÒØ’ª ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·

Ì≈appleÂΔ ‘≈¬Δ ’«ÓÙÈapple Òø‚È Á∂ √≈‘Ó‰∂

Ì≈appleΔ appleØÙ Óπ‹≈‘apple≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ Ò◊≈Â≈apple ‘Ø

apple‘Δ Ï≈«appleÙ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ‘‹≈appleª ÁΔ «◊‰ÂΔ

«Úæ⁄ ÓappleÁ, ¡ΩappleÂ, Ï‹πapple◊ª È∂ Ì≈◊ «Ò¡≈Õ

Ì≈appleÂΔ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ √apple’≈apple

ω«Á¡ª √≈apple ‘Δ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ¿πμÍapple

Âapple∑ª-Âapple∑ª ÁΔ¡ª ÂØ‘ÓÂ≈ Ò≈-Ò≈ ’∂ ¿πÈ∑ª ˘

’π應 Â∂ ´æ‡È Á∂ ‘æÊ ’ø‚∂ ¡ÍÈ≈¬∂ ‹≈ apple‘∂

‘ÈÕ «¬√ √Ì ’πæfi ¡≈apple.¡À√.¡À√ ÁΔ

apple‰ÈΔÂΔ ¡ËΔÈ ‘Δ ‘Ø «apple‘≈ ˛Õ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á

Á∂ ‘æÊ Â≈’ ÏÛΔ¡ª √ÁΔ¡ª Ï≈Á ¡≈¬Δ

˛Õ «¬√ ’apple’∂ ¿πÈ∑ª Á≈ Óøȉ≈ ˛ «’ ¡◊apple

¡√ƒ ‘π‰ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ˘ ÁÏ≈’∂

ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á «√˪Â≈ ˘ Ò≈◊» È≈ ’apple √’∂

ª «Îapple ’ÁΔ ÚΔ È‘ƒÕ «¬√ ’apple’∂ «¬‘ ÒØ’

Â≈’ Á∂ ÈÙ∂ «Úæ⁄ ⁄»apple ‘Ø ’∂ ‘apple ‘ΔÒ≈

Ú√ΔÒ≈ ¡ÍÈ≈ apple‘∂ ‘ÈÕ apple≈ «ÁÈ «¬È∑ª ˘

«¬‘Ø ‘Δ √πÍÈ∂ ¡≈¿π∫Á∂ ‘È Ì≈apple “«‘øÁ»

apple≈Ù‡apple” Ï«‰¡≈ «’ Ï«‰¡≈Õ «¬Ê∂ «¬‘

«Ò÷‰≈ ÓÀ∫ ‹apple»appleΔ √ÓfiÁ≈ ‘ª “ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡øÏ∂‚’apple” ¡≈͉∂ ‹Ó≈È∂ ÂØ∫

‘Δ Ì≈appleÂΔ ÒØ’ª ˘ Úø◊≈appleÁ∂ apple‘∂ √È «’

apple≈Ù‡appleΔ √∂Ú’ √øÿ Á≈ ¬∂‹ø≈ “ «‘øÁ» apple≈Ù‡apple”

ω≈¿π‰ Á≈ ˛Õ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

ÂØ∫ Ï≈Á ¡øÏ∂‚’appleΔ ÒØ’ ¡’√apple «¬√ Èπ’Â∂

¿πÍapple ÏØÒÁ∂ Â∂ «Ò÷Á∂ apple‘∂ ‘ÈÕ Íapple «’√∂ ÚΔ

ÿæ‡ «◊‰ÂΔ «Îapple’∂ ÷≈È∂ «Úæ⁄ «¬‘ Èπ’Â≈

È‘ƒ ÍÀ∫Á≈ √Δ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «¬‘ ’«Ó¿π«È√‡ª

˘ √Ófi ¡≈¿π∫ÁΔ √ΔÕ ‘π‰ ‹Á ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á

ÚæÒØ∫ Á∂√Δ «ÿ˙ Â∂ Â∂Ò Ó≈ÒÙ ’apple’∂ “ «‘øÁ»

apple≈Ù‡apple Á≈ ÁÀ∫” √≈‘Ó‰∂ ¸apple≈‘∂ «Úæ⁄

«Ùø◊≈apple ’∂ ÷Û≈ ’apple «ÁÂ≈ ˛ ª ÿæ‡

«◊‰ÂΔ¡ª ˘ ¡≈Í‰Δ ÂÏ≈‘Δ √≈‘Ó‰∂

«Á√‰ Ò◊ Í¬Δ ˛Õ √≈‘Ó‰∂ Óπ√ΔÏ ÷ÛΔ

Á∂÷ ’∂ ÚΔ «¬È∑ª ˘ ’πæfi √πæfi È‘ƒ «apple‘≈ ˛Õ

«¬√ Á≈ ‘æÒ Ó‹»Á ˛, ¡◊apple ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª

Â∂ ÍÃ◊ÂΔÙΔÒ ÒØ’ª ˘ È≈Ò ÒÀ ’∂ ’Ø¬Δ √ªfi≈

Óπ‘≈‹ ¿π√≈apple ÒÀ‰ ª «Îapple «¬‘ ⁄æ‚Δ¡ª Â∂

’≈ÒΔ¡ª ‡ØÍΔ¡ª Ú≈Ò∂ ◊πø‚∂ ÷πæ‚≈ «Úæ⁄ ÚÛ

‹≈‰◊∂Õ «¬‘ √Ø⁄‰≈ Âπ‘≈‚≈ ’øÓ ˛, ’πæ‡

÷≈‰Δ ˛ ‹ª appleÛ’ È≈Ò ‹Δ‰≈ ˛Õ

«‘øÁ»¡ª Á≈ «¬«Â‘≈√ ÎØÒ ’∂ Á∂÷Ø Âª

ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ˛ «¬È∑ª È∂ ’ÁΔ ÚΔ «’√∂

Ï≈‘appleÒ∂ apple≈‹∂ È≈Ò ÒÛÈ ÁΔ Í«‘Ò È‘ƒ

’ΔÂΔÕ ‹Á ’ÁΔ «’√∂ Ï≈‘appleÒ∂ apple≈‹∂ È∂ «¬È∑ª

¿πÍapple ‘ÓÒ≈ ’ΔÂ≈ ª «¬‘ ’ÁΔ ÚΔ «‹æÂ∂

È‘ƒ ÏÒ«’ ÓΩ’ª Ó≈appleÁ∂ apple‰ÂæÂ∂ «Úæ⁄Ø∫ Ìæ‹Á∂

apple‘∂ ‘ÈÕ √ΩÒª-√Â≈appleª ÎΩ‹Δ¡ª˘ È≈Ò ÒÀ ’∂

Ï≈‘appleÒ∂ ‘ÓÒ≈Úapple «¬È∑ª ˘ «ÒÂ≈ÛÁ∂,

«‹æÂÁ∂ Â∂ apple≈‹ ’appleÁ∂ apple‘∂Õ Ì≈apple Á∂ Íë√æË

«ÚÁÚ≈È ‚≈. √π«appleøÁapple ’πÓ≈apple ÙappleÓ≈ È∂

¡≈Í‰Δ Íπ√Â’ “ «‘øÁ» «¬«Â‘≈√ ‹ª ‘≈appleØ∫

’Δ Á≈√Â≈È” «Úæ⁄ «‘øÁ»¡ª ÁΔ¡ª ‘≈appleª Á≈

«Ú√Ê≈apple È≈Ò «‹’apple ’ΔÂ≈ ˛Õ ‹Á «¬‘

Ï≈‘appleΔ ‘ÓÒ≈Úapple ÂØ∫ ‘≈apple ‹ªÁ∂ √È Âª

¡≈Í‰Δ ÂØ∫ ¡≈͉∂ ‡æÏapple ‡Δapple ÁΔ ‹≈È

Ï⁄≈¿π‰ Ò¬Δ ‹∂» apple≈«‹¡ª ˘ ¡≈Í‰Δ¡ª

ËΔ¡ª ÌÀ‰ª ¿πÈ∑ª ¡◊∂ ÍappleØ√ «ÁøÁ∂ √ÈÕ ¡À‘Ø

«‹‘∂ ÈΔ⁄ ‘Δ‰Â≈ ÌappleÍ»apple ¡≈ÍÓ∂ ’≈apple∂ Ô≈Á

’apple’∂ «¬È∑ª ˘ ‚πæÏ ’∂ Óapple ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ

¡æ‹ ’«‘øÁ∂ «ÎappleÁ∂ ‘È “ ◊appleÚ √∂ ’‘Ø ‘Ó

«‘øÁ» ˛∫” ’‘≈Á≈ ◊appleÚ? «’‘Û≈ ◊appleÚ?

¡≈÷apple «Úæ⁄ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ Á∂ «¬’ ¡ø◊

Ú‹Ø∫ Ó‘≈apple apple‹ÓÀ∫‡ Ú≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ √ªfiΔ

’appleÈΔ ⁄≈‘ª◊≈Õ Ó‘≈apple apple‹ÓÀ∫‡ Ì≈ÂΔ √ÀÈ≈

ÁΔ «¬’ «¬ÈÎÀ∫‡appleΔ appleÀ‹ΔÓÀ∫‡ ˛Õ Í«‘Òª «¬√

˘ Ó‘ªapple≈√‡apple Á∂ Ó‘≈apple ÎΩ‹Δ¡ª ˘ «¬’æ·∂

’apple’∂ ω≈¿π‰ Á≈ «Ú⁄≈apple √ΔÕ Íapple ‘𠫬‘

«¬’ Ì≈appleÂΔ ÎΩ‹ Á≈ appleÀ‹ΔÓÀ∫‡ ˛Õ «¬√ «Úæ⁄

Á∂Ù Á∂ √≈apple∂ «Îapple«’¡ª ¡Â∂ ÷∂Âappleª Á∂ √À«È’ª

˘ «¬’·∂ ’apple’∂ ω≈«¬¡≈ √ΔÕ Á∂Ù ÁΔ

¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫ Ï≈Á «¬√ ÁΔ¡ª ÍÃ≈ÍÂΔ¡ª

«¬Ú∂∫ ‘È- «¬’ ÍappleÓÚΔapple ⁄æ’apple, ⁄≈apple

Ó‘ªÚΔapple ⁄æ’apple, BI ÚΔapple ⁄æ’apple, «¬’ ’ΔappleÂΔ

⁄æ’apple, Ï≈appleª ÙΩ«apple¡≈ ⁄æ’apple, Ï≈¬Δ «ÚÙÙ‡

√∂Ú≈ ÓÀ‚Ò ¡Â∂ FC √ÀÈ≈ ÓÀ‚ÈÕ ÷≈√

ÚappleȉÔØ◊ ˛ «¬√∂ Ó‘≈apple appleÀ‹ΔÓÀ∫‡ È∂ Ì≈appleÂ

Á∂Ù ˘ ÁØ ⁄Δ¯ ¡≈Î ¡≈appleÓΔ √‡≈Î «ÁÂ∂

‘È, «¬’ ‹ÈappleÒ √πøÁapple‹Δ ¡Â∂ Á»‹∂ ‹ÈappleÒ

’∂,ÚΔ. «¥ÙÈ≈ apple≈«¬Õ Ó‘≈apple apple‹ÓÀ∫‡ ˘ «¬√

◊æÒ Á≈ «√‘apple≈ ÚΔ ‹ªÁ≈ ˛ ‹Á Á∂Ù ÁΔ Úø‚

AIDG ˘ ‘Ø¬Δ √Δ ÂæÁ ’πæfi Í≥‹≈ÏΔ Á«ÒÂ

√Ó≈‹ Í≈«’√Â≈È «Úæ⁄ apple«‘ «◊¡≈ √Δ,

¿π‘ Ì≈apple ¡≈¿π‰≈ ª ⁄≈‘πøÁ∂ √È Íapple Ó≈apple

Úæ‚ Á∂ ÷Ω¯ ’≈appleÈ ¡≈ È‘ƒ √È √’Á∂, «¬’

Âapple∑ª ¿π‘ ¿πÊ∂ Î√∂ ÏÀ·∂ √È (¿πÈ∑ª «Úæ⁄

Ò∂÷’ Á∂ È≈È’∂ Í«appleÚ≈apple Á∂ ’πæfi ÓÀ∫Ïapple ÚΔ

√È) ¿π√ Ú’Â Ï≈Ï≈ √«‘Ï È∂ «ÏÈ≈ «’√∂

√apple’≈appleΔ ¡‘πÁ∂ ¿πÍapple È≈ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹»Á

«¬√∂ Ó‘≈apple apple‹ÓÀ∫‡ ˘ ¡≈apple‚apple ’ΔÂ≈ √Δ «’

‹≈˙ «¬È∑ª ÒØ’ª ˘ √πappleæ«÷¡Â Ì≈apple ÒÀ ’∂

¡≈˙Õ Ó‘≈apple apple‹ÓÀ∫‡ Á∂ ‹Ú≈Ȫ È∂ «¬Ú∂∫ ‘Δ

’ΔÂ≈ √ΔÕ «‹‘Û∂ ‡≈Ú∂∫-‡≈Ú∂∫ ¿πËapple apple«‘

◊¬∂ ¿π‘ ¡≈Í‰Δ Óapple‹Δ È≈Ò apple«‘ ◊¬∂Õ

«¬√∂ Ó‘≈apple ÎΩ‹ ÁΔ «¬’ ‡π’ÛΔ È≈Ò Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï ¡øÏ∂‚’apple ÁΔ «¬’ Ô≈Á◊≈appleΔ Î؇Ø

AIE@ ÁΔ «÷æ⁄Δ ‘Ø¬Δ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÁΔ

‹ÈÓ Ì»ÓΔ ¬∂.ÏΔ. appleØ‚ ’≈ÒΔ ÍÒ‡È,

¡øÏ∂‚’apple È◊apple Ó‘», ÓæË ÍÃÁ∂Ù «Úæ⁄ ¡æ‹

ÚΔ √ÙØÌÂ ˛Õ


16 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ͱappleΔ Âapple∑ª «√¡≈√ ÂØ∫ Íz∂«apple ‘À ÓØÁΔ √apple’≈apple Á≈ Ï‹‡

-ÍzØ. ÁappleÏ≈appleΔ Ò≈Ò

’∂∫ÁappleΔ «Úμ ÓßÂappleΔ ¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ È∂

¡◊ÒΔ¡ª Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ ⁄؉ª ÂØ∫ Í«‘Òª

¡≈͉≈ ¡≈÷appleΔ Ï‹‡ Í∂Ù ’apple «ÁμÂ≈ ‘À,

«‹‘Û≈ È≈ «Ú’≈√ 鱧 appleÎÂ≈apple Á∂‰ Ú≈Ò≈ ‘À

¡Â∂ È≈ ÒØ’ª ÁΔ¡ª ¿∞ÓΔÁª “Â∂ ÷apple≈

¿∞ÂappleÈ Ú≈Ò≈, È≈ ¿∞ÁÔØ◊-ÚÍ≈apple ȱß

¿∞ÂÙ≈‘ ’appleÈ Ú≈Ò≈, È≈ Á∂Ù «Úμ⁄

ÚËÁΔ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ È±ß Á±apple ’appleÈ Ò¬Δ ’جΔ

·Ø√ ¡Â∂ ‘ª Íμ÷Δ ’ÁÓª ÁΔ «¬√ «Úμ⁄

◊μÒ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ Ì«Úμ÷ «Úμ⁄ ‘؉

Ú≈ÒΔ¡ª ⁄؉ª «Úμ⁄ √ÎÒÂ≈ ‘≈√Ò ’appleÈ

Ò¬Δ ÈÚ∂∫ Ú؇ ÏÀ∫’ ω≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ «¬‘

Ï‹‡ ͱappleΔ Âapple∑ª «√¡≈√ ÂØ∫ Íz∂«apple ‘À¢

√Ó≈‹ Ù≈√ÂappleΔ¡ª ¡È∞√≈apple Ï‹‡ «¬√

Âapple∑ª ω≈«¬¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, ‹Ø √Ó∞μ⁄∂

Á∂Ù Á∂ ÒØ’ª ÁΔ¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ÁΔ

È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ ’appleÁ≈ ¡Â∂ ◊appleΔÏ ÂØ∫ ◊appleΔÏ

¡≈ÁÓΔ È±ß ¿∞√ Á≈ ’∞fi «‘μ√≈ «ÓÒÁ≈ ‘ØÚ∂¢

«¬‘ Ï‹‡ ’∞Áapple Á∂ «È˜≈Ó Úª◊ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ¢ ’∞Áapple È∂ «‹√ Âapple∑ª ‘≈ÊΔ

Ò¬Δ ÷≈‰-ÍΔ‰ Á≈ ÍzÏßË ’ΔÂ≈ ‘À, ¿∞√∂

Âapple∑ª ’ΔÛΔ Ò¬Δ ÚΔ ’ΔÂ≈ ‘À¢ √appleÒ ÙÏÁª

«Úμ⁄ ’‘Δ¬∂ ª «¬μ’ ’≈ÓÔ≈Ï ‚≈’‡apple

¿∞‘ ‘À, «‹‘Û≈ ÓappleΔ˜ “⁄Ø∫ ÒØÛ Ó∞Â≈Ï’ ÷±È

ÚΔ ’μ„ ÒÚ∂ ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 ÁappleÁ Á≈

¡«‘√≈√ ÚΔ È≈ ‘؉ Á∂Ú∂, Íapple ’∂∫Áapple

√apple’≈apple È∂ √≈apple∂ ¡≈ÁappleÙ, appleÚ≈«¬Âª Â∂

«√˪ ¡μ÷Ø∫ ÍappleØ÷∂ ’apple ’∂ «√appleÎ Ú؇ ÏÀ∫’

ω≈¿∞‰ Ò¬Δ Ï‹‡ ω≈ ¤μ«‚¡≈ ‘À¢

Ì≈apple «Úμ⁄ «Ú√Î؇’ apple±Í Ë≈appleÈ ’appleÁΔ

¡≈Ï≈ÁΔ ¿∞μÂ∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ Ï‹‡ «Úμ⁄

’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ «¬√ √Ó∂∫

Ò◊Ì◊ ÍΩ‰∂ ÁØ ’appleØÛ Ïμ⁄∂ ‘apple √≈Ò ‹ÈÓ

ÒÀ apple‘∂ ‘È, ¡√Δ∫ ‘apple √≈Ò ¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈

ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ Á∂ Ïapple≈Ïapple ¡Â∂ ÁØ √≈Òª «Úμ⁄

’ÀÈ∂‚Δ Á≈ ¡≈Ï≈ÁΔ È≈ÒØ∫ ÚΔ «˜¡≈Á≈

¡≈Ï≈ÁΔ ÚË≈ apple‘∂ ‘ª¢ √≈Ò AIDG «Úμ⁄

‘Ø¬Δ Úß‚ Á∂ √Ó∂∫ Ì≈apple ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ CC

’appleØÛ Á∂ Ò◊Ì◊ √Δ, «‹‘ÛΔ √μÂapple √≈Òª

«Íμ¤Ø∫ ¡μ‹ ACB ’appleØÛ (Ò◊Ì◊) ‘Ø ⁄∞μ’Δ

‘À¢ ’Ø¬Δ ÚΔ √apple’≈apple ¡≈Ï≈ÁΔ ¿∞μÂ∂ ’≈ϱ

Í≈¬∂ «ÏȪ «‹ßÈ∂ Óapple˜Δ «√apple‹‰≈ÂÓ’

’ÁÓ ⁄∞μ’ ÒÚ∂, «¬√ «Úμ⁄ √ÎÒÂ≈ ‘≈√Ò

È‘Δ∫ ’apple √’∂◊Δ¢ ⁄ΔÈ È∂ ¡≈Ï≈ÁΔ ¿∞μÂ∂

’≈ϱ Í≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ ¡appleÊ «ÚÚ√Ê≈ ȱß

Әϱ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ÈΩ‹Ú≈Ȫ Ò¬Δ ’≈appleØÏ≈apple

Á∂ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫ ÓΩ’∂ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂¢ Ì≈apple «Úμ⁄

‘apple √≈Ò «¬μ’ ’appleØÛ F@ Òμ÷ ÈΩ‹Ú≈Ȫ ȱß

ÈΩ’appleΔ¡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª ‘È, «‹È∑ª “⁄Ø∫ «√appleÎ

√μÂapple Òμ÷ 鱧 ‘Δ ’ßÓ «ÓÒÁ≈ ‘À¢ ‹∂

¡≈Ï≈ÁΔ ¿∞Â∂ ’≈ϱ È≈ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ ª

apple≈Ù‡apple «Úμ⁄ Ì«Úμ÷ «Úμ⁄ √Ó≈‹’ ‰≈¡

‘Δ ÍÀÁ≈ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈, √◊Ø∫ ¡«ÚÚ√Ê≈ Â∂

¡apple≈‹’Â≈ ÚΔ ÎÀÒ ‹≈Ú∂◊Δ¢ ¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ

«¬μ’ ÔØ◊ ¡Â∂ ’≈apple‹’∞ÙÒ «Ú¡’ÂΔ ‘È,

Íapple «¬√ Í«‘Ò È±ß Í±appleΔ Âapple∑ª ¡‰«‚μ·

’appleÈ≈ apple≈Ù‡apple Á∂ «‘μ «Úμ⁄ È‘Δ∫¢

Ï‹‡ «Úμ⁄ appleؘ≈È≈ ÚappleÂØ∫ ÁΔ¡ª ⁄Δ˜ª

“Â∂ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ‡À’√ Ò≈¿∞‰ È≈Ò

Ó«‘ß◊≈¬Δ ‘Øapple ÚË∂◊Δ¢ ÓμË Úapple◊ Á∂ ÒØ’

Ó«‘ß◊≈¬Δ ’≈appleÈ ◊∞˜≈apple∂ Ò¬Δ √ßÿappleÙ Á∂

¡«‹‘∂ ⁄μ’apple «Úμ⁄ Î√ ◊¬∂ ‘È «’ «√Ú≈¬∂

Íz∂Ù≈ÈΔ Á∂ ¿∞È∑ª 鱧 ’∞fi È‘Δ∫ «ÓÒ «apple‘≈¢

√’±Òª ÁΔ¡ª ÎΔ√ª, «√‘ √∂Ú≈Úª «ÁÈ-

Ï-«ÁÈ Ó«‘ß◊Δ¡ª ‘∞ßÁΔ¡ª ‹≈ apple‘Δ¡ª

‘È¢ ¡≈ÓÁÈ Á∂ √ØÓ∂ «ÁÈØ-«ÁÈ ÿ‡ apple‘∂

‘È¢ «¬√ ÁΔ Ó∞μ÷ Ú‹∑≈ ’∂∫Áapple ÁΔ¡ª

ÿ‡Δ¡≈ ¡≈apple«Ê’ ÈΔÂΔ¡ª ‘È¢ ¡ÓΔapple-

◊appleΔÏ «Ú⁄≈Ò∂ Í≈Û≈ «ÁÈØ-«ÁÈ ÚËÁ≈

‹ªÁ≈ ‘À¢ Á∂Ù «Úμ⁄ «¬μ’ ÎΔ√ÁΔ ÒØ’ «¬√

Á∂Ù ÁΔ GC ÎΔ√ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á Á∂ Ó≈Ò’

ω ◊¬∂ ‘È, II ÎΔ√ÁΔ ÒØ’ª ’ØÒ «√appleÎ

BG ÎΔ√ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á ‘À¢ «¬‘ Í≈Û≈ Á∂Ù

«Úμ⁄ «¬μ’ ÈÚ∂∫ √ßÿappleÙ È±ß ‹ÈÓ Á∂ √’Á≈

‘À¢ √apple’≈apple 鱧 ¡≈Í‰Δ¡ª ÈΔÂΔ¡ª ’∞fi «¬√

„ß◊ È≈Ò Ï‰≈¿∞‰Δ¡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª ‘È «’

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ È±ß apple«‘‰ Ò¬Δ ÿμ‡Ø-ÿμ‡

«¬μ’ ⁄ß◊≈ Ó’≈È «ÓÒ∂, ¿∞È∑ª Á∂ Ïμ«⁄¡ª

ÁΔ ÍÛ∑≈¬Δ Á≈ ÍzÏßË ‘ØÚ∂, ◊∞˜≈apple≈ ’appleÈ Á∂

√≈ËÈ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰, «‹Ú∂∫ «’

Ô±appleÍΔ Á∂Ùª «Úμ⁄ ‘È¢

Ì≈apple «Úμ⁄ «¬√ √Ó∂∫ BG ’appleØÛ ÒØ’

◊appleΔÏΔ ÁΔ apple∂÷≈ ÂØ∫ ‘∂·ª «˜ßÁ◊Δ «ÏÂ≈ apple‘∂

‘È Â∂ BG ’appleØÛ ÒØ’ ◊appleΔÏΔ ÁΔ apple∂÷≈ ÂØ∫

Ó≈Ó±ÒΔ ¿∞Íapple ‘È, ‹Á «’ «¬ßÈ∂ ’∞

ÓμËÚapple◊ Á∂ ÒØ’ ÚΔ √ßÿappleÙ ’apple apple‘∂ ‘È¢

√apple’≈apple È∂ «¬È∑ª ÒØ’ª Ò¬Δ ÈÚ∂∫ √ØÓ∂ ÍÀÁ≈

’appleÈ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ¡«‹‘∂ ÂappleΔ’∂ ’μ„∂ ‘È,

«‹È∑ª È≈Ò «¬μ’ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ È±ß Âª

Î≈«¬Á≈ ‘Ø √’Á≈ ‘À, Íapple ¿∞‘ ÂappleΔ’∂ √Ó∞μ⁄∂

apple≈Ù‡apple Á∂ «‘μ «Úμ⁄ «ÏÒ’∞Ò È‘Δ∫ ‘È¢

ÓμË Úapple◊ Á∂ «‹‘Û∂ ÒØ’ «Í¤Ò∂ √μ· √≈Òª

ÂØ∫ ¡μ÷ª ÓΔ⁄ ’∂ Ì≈‹Í≈ ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ’appleÁ∂

apple‘∂ ‘È Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ÔÂȪ/ ‘Ó≈«¬Â ’≈appleÈ

Ì≈‹Í≈ B@AD «Úμ⁄ ’∂∫Áapple «Úμ⁄ √μÂ≈ “⁄

¡≈¬Δ, ¿∞È∑ª 鱧 ¡μ‹ Ï‹‡ ÂØ∫ ͱappleΔ Âapple∑ª

¡μ÷Ø∫-ÍappleØ÷∂ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ «¬√ Úapple◊

«Úμ⁄ ¡«Ë¡≈Í’, ‚≈’‡apple, Ú’ΔÒ, ¤Ø‡∂

Á∞’≈ÈÁ≈apple, ¤Ø‡∂ ’≈apple÷≈È∂Á≈apple Â∂ ‘ØappleȪ

Ëß«Á¡ª «Úμ⁄ Òμ◊∂ ÒØ’ ‘È, «‹‘Û∂ ¡√Ò

«Úμ⁄ Á∂Ù ÁΔ ¡≈Ó apple≈¬∂ ω≈¿∞∫Á∂ ‘È¢

¡ÓΔapple ª ËÈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ/ «¬’μ·≈ ’appleÈ

«Úμ⁄ Òμ◊∂ apple«‘ßÁ∂ ‘È, Íapple ◊appleΔϪ 鱧 ÁØ

Ú∂«Ò¡ª ÁΔ appleØ‡Δ Á≈ ‹∞◊≈Û ’appleÈ ÁΔ «⁄ßÂ≈

apple«‘ßÁΔ ‘À¢ √apple’≈apple È∂ «¬È∑ª ◊appleΔϪ Ò¬Δ È≈

’Ø¬Δ √Ó≈‹’ √‘±Ò Í∂Ù ’ΔÂΔ ‘À ¡Â∂ È≈

‘Δ «¬È’Ó ‡À’√ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ¤Ø‡ «ÁμÂΔ ‘À¢

√apple’≈apple È∂ Íß‹≈‘ ’appleØÛ ÒØ’ª Á≈ ÏΔÓ≈

’appleÈ ÁΔ ÔØ‹È≈ ω≈¬Δ ‘À¢ «¬‘ ÔØ‹È≈

Á∂Ù ÁΔ ⁄≈ÒΔ ÎΔ√ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ È±ß ’Úapple

’apple∂◊Δ¢ ‹∂ Íß‹ ’appleØÛ ÒØ’ª 鱧 «¬μ’ √≈Ò

«Úμ⁄ Íß‹ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÏΔÓ≈ ÍzΔÓΔ¡Ó Á∂‰≈

ÍÚ∂ ª ’∞μÒ apple’Ó B.E@ ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂

ωÁΔ ‘À¢ Á∂÷‰ 鱧 «¬‘ ⁄ß◊≈ ’ÁÓ ‘À, Íapple

√Ú≈Ò ¿∞·Á≈ ‘À «’ «¬ßÈ≈ ÍÀ√≈ ¡≈Ú∂◊≈

«’μÊØ∫? √apple’≈apple Í«‘Òª ‘Δ ¡≈apple«Ê’ √ß’‡

Ì≈apple «Úμ⁄ «Ú√Î؇’ apple±Í Ë≈appleÈ ’appleÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ¿∞μÂ∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰

Ò¬Δ Ï‹‡ «Úμ⁄ ’Ø¬Δ ◊μÒ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ «¬√ √Ó∂∫ Ò◊Ì◊ ÍΩ‰∂

ÁØ ’appleØÛ Ïμ⁄∂ ‘apple √≈Ò ‹ÈÓ ÒÀ apple‘∂ ‘È, ¡√Δ∫ ‘apple √≈Ò

¡≈√‡apple∂ÒΔ¡≈ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ Á∂ Ïapple≈Ïapple ¡Â∂ ÁØ √≈Ò≈∫ «Úμ⁄ ’ÀÈ∂‚Δ Á≈

¡≈Ï≈ÁΔ È≈ÒØ∫ ÚΔ «˜¡≈Á≈ ¡≈Ï≈ÁΔ ÚË≈ apple‘∂ ‘≈∫¢ √≈Ò AIDG «Úμ⁄

‘Ø¬Δ Úß‚ Á∂ √Ó∂∫ Ì≈apple ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ CC ’appleØÛ Á∂ Ò◊Ì◊ √Δ, «‹‘ÛΔ

√μÂapple √≈Ò≈∫ «Íμ¤Ø∫ ¡μ‹ ACB ’appleØÛ (Ò◊Ì◊) ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢ ’Ø¬Δ ÚΔ

√apple’≈apple ¡≈Ï≈ÁΔ ¿∞μÂ∂ ’≈ϱ Í≈¬∂ «ÏÈ≈∫ «‹ßÈ∂ Óapple˜Δ «√apple‹‰≈ÂÓ’

’ÁÓ ⁄∞μ’ ÒÚ∂, «¬√ «Úμ⁄ √ÎÒÂ≈ ‘≈√Ò È‘Δ∫ ’apple √’∂◊Δ¢ ⁄ΔÈ

È∂ ¡≈Ï≈ÁΔ ¿∞μÂ∂ ’≈ϱ Í≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ ¡appleÊ «ÚÚ√Ê≈ È±ß Ó˜Ï±Â

’ΔÂ≈ ¡Â∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Ò¬Δ ’≈appleØÏ≈apple Á∂ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫ ÓΩ’∂ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂¢

ÂØ∫ Òßÿ apple‘Δ ‘À¢ ÓÈapple∂◊≈ «Úμ⁄ √apple’≈apple ȱß

EE ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ‘apple √≈Ò Á∂‰∂ ÍÀ apple‘∂ ‘È¢

«¬‘ ¡«‹‘≈ √Ú≈Ò ‘À, «‹√ “Â∂ ◊ßÌΔappleÂ≈

È≈Ò «Ú⁄≈apple ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘À¢

√apple’≈apple È∂ ÈÚßÏapple B@AF «Úμ⁄ «ÏȪ

«Ú⁄≈apple∂ È؇ÏßÁΔ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ÒÀ ’∂ Á∂Ù ÁΔ

¡appleÊ-«ÚÚ√Ê≈ Á≈ Òμ’ ÂØÛ «ÁμÂ≈¢ «¬√

◊Àapple-«˜ßÓ∂Ú≈apple≈È≈ ÎÀ√Ò∂ ’≈appleÈ ’¬Δ

’≈apple÷≈È∂ ÏßÁ ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ Òμ÷ª ÒØ’

Ï∂appleؘ◊≈apple ‘Ø ◊¬∂¢ Á∂Ù ¡‹∂ Âμ’ Í±appleΔ Âapple∑ª

È‘Δ∫ √ßÌ«Ò¡≈ Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ ¡μ· Ó‘ΔÈ∂

Ï≈¡Á ‹Δ ¡À√ ‡Δ ÁΔ¡ª Í∂⁄ΔÁ◊Δ¡ª ȱß

√Ófi∂ «ÏȪ Ò≈◊± ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈, ‹Ø ¡μ‹

Âμ’ ÚÍ≈appleΔ¡ª Ò¬Δ «√appleÁappleÁ Ï«‰¡≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ √apple’≈apple È∂ Ï‹‡ «Úμ⁄ È≈

È؇ÏßÁΔ Á∂ Ï∞apple∂ ¡√appleª 鱧 Á±apple ’appleÈ Á∂ ’جΔ

·Ø√ ’ÁÓ ⁄∞μ’∂ ¡Â∂ È≈ ‹Δ ¡À√ ‡Δ Ï≈apple∂

Ó∞Û «Ú⁄≈apple ’appleÈ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÈΔÂΔ ÂÀ¡

’ΔÂΔ ‘À¢

√apple’≈apple È∂ ¡μ· ’appleØÛ ¡Ωappleª 鱧 Ó∞ÎÂ

◊À√ ’∞ÈÀ’ÙÈ Á∂‰ Á≈ Ú≈¡Á≈ ’apple ’∂

¡◊ÒΔ¡ª ⁄؉ª «Úμ⁄ Ú؇ª χØappleÈ Á≈ «¬μ’

‘Øapple „ß◊ ÒμÌ «Ò¡≈ ‘À¢ √Ú≈Ò ‘À «’

√apple’≈apple «¬ßÈ≈ ÍÀ√≈ «’μÊØ∫ «Ò¡≈Ú∂◊Δ, «¬‘

‘apple ¡appleÊ-Ù≈√ÂappleΔ ÁΔ √Ófi ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘À¢

ÏÀ∫’ª ÚμÒØ∫ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ’apple˜≈ A@ Òμ÷

’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ Ò◊Ì◊ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ ‘À, «‹√

ÁΔ «apple’ÚappleΔ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊Δ¢ ¡≈÷apple «Úμ⁄

«¬ßÈ≈ Úμ‚≈ ÿ≈‡≈ ¡≈Ó ÒØ’ª Ò¬Δ ‘Δ ÏØfi

ω∂◊≈¢

Ó∞ÎÂ÷ØappleΔ ÁΔ ÈΔÂΔ ’≈appleÈ Í«‘Òª ‘Δ

Ì≈apple ÁΔ¡ª Ï‘∞ √≈appleΔ¡ª √±Ï≈ √apple’≈appleª

Ó≈ÒΔ √ß’‡ Ì∞◊ apple‘Δ¡ª ‘È, «‹È∑ª

«Úμ⁄ ’∂appleÒ≈, Íß‹≈Ï, Ïß◊≈Ò Ù≈ÓÒ ‘È¢

«¬È∑ª apple≈‹ª Á∂ «√apple √Ì ÂØ∫ ÚμË ’apple˜≈ ‘À¢

Ó≈ÒΔ √ß’‡ ’≈appleÈ «¬È∑ª apple≈‹ª Á≈ «Ú’≈√

È‘Δ∫ ‘Ø «apple‘≈, √apple’≈appleΔ Ó∞Ò≈˜Óª ȱß

ÂÈ÷≈‘ª Á∂‰Δ¡ª Ó∞Ù’Ò ‘Ø apple‘Δ¡ª ‘È¢

’∂∫Áapple √apple’≈apple 鱧 ¡«‹‘Δ¡ª ¡≈apple«Ê’

ÈΔÂΔ¡ª ω≈¿∞‰Δ¡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ª ‘È «’

√±Ï≈ √apple’≈appleª ÚΔ Ó≈ÒΔ √ß’‡ “⁄Ø∫ Ï≈‘apple

¡≈ √’‰¢

«’√≈Ȫ ÁΔ ¡≈apple«Ê’ √«ÊÂΔ «ÁÈ-

Ï-«ÁÈ «Ú◊ÛÁΔ ‹ªÁΔ ‘À¢ ’Ø¬Δ «ÁÈ

«¬‘Ø «‹‘≈ È‘Δ∫ ÒßÿÁ≈, ‹ÁØ∫ ’جΔ

«’√≈È ÷∞Á’∞ÙΔ È‘Δ∫ ’appleÁ≈¢ ÓΩ‹±Á≈

’∂∫Áapple √apple’≈apple È∂ «’√≈Ȫ 鱧 Î√Ò ÁΔ

Ò≈◊ È≈ÒØ∫ ÁØ ◊∞‰≈ ’ΔÓ Á∂‰ Á≈

ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ √Δ, Íapple «¬√ Ú≈¡Á∂ ¿∞μÂ∂

¡ÓÒ ’appleÈ ÂØ∫ Í«‘Òª √apple’≈apple È∂ Ï‹‡

«Úμ⁄ ‚∂„ ◊∞‰≈ Ò≈Ì Á∂‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈

’ΔÂ≈ ‘À¢ ¡√Ò «Úμ⁄ «¬√ Ï‹‡ «Úμ⁄

«’√≈Ȫ, ¡Ωappleª ¡Â∂ ÏΔÓ≈ ÔØ‹È≈ Ò¬Δ

¡≈√Ó≈È È±ß ¤±‘‰ Ú≈Ò∂ Ú≈¡Á∂ ’ΔÂ∂ ◊¬∂

‘È, Íapple «¬È∑ª √≈«apple¡ª Ò¬Δ ÍÀ√≈ «’μÊØ∫

¡≈Ú∂◊≈, «¬‘ √Ófi ÂØ∫ Ï≈‘apple ‘À¢

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ ‡ΩÍ ¡À’‡apple˜ ÁΔ √±⁄Δ ”⁄

ÁΔ«Í’≈ È∂ «Íz¡ß’≈ È±ß Í¤≈«Û¡≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ï≈ÒΔÚ∞‚ ÁΔ¡ª ’¬Δ ‘ΔappleØ«¬Èª È∂ Ï≈ÒΔÚ∞‚ Á∂

È≈Ò È≈Ò ‘≈ÒΔÚ∞‚ «¯ÒÓª «Ú⁄ ’ßÓ ’apple’∂ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple «Ú⁄

¡Í‰Δ ͤ≈‰ ω≈¬Δ ‘À¢

‘≈Ò ‘Δ «Ú⁄ √ØÙÒ

ÓΔ‚Δ¡≈ “Â∂ ÎØÒØ¡apple˜ Â∂

Íz«√μËΔ Á∂ ¡È∞√≈apple «¬’

«appleÍØapple‡ ¡≈¬Δ ‘À¢ «¬√

«appleÍØapple‡ «Ú⁄ ‡ΩÍ-A@ «Ú⁄

ÁØ Ï≈ÒΔÚ∞‚ ‘ΔappleØ«¬Èª ÚΔ

Ù≈ÓÒ ‘È¢ «Í¤Ò∂ ’∞fi

√≈Òª ÂØ∫ ‘≈ÒΔÚ∞‚ «Ú⁄

’ßÓ ’apple apple‘Δ «Íz¡ß’≈ ⁄ØÍÛ≈ «¬√ √±⁄Δ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ Âª ‘À Íapple

«¯ÒÓ “ÍÁÓ≈Ú“ ÂØ∫ «ÓÒΔ Íz«√μËΔ ’≈appleÈ ÁΔ«Í’≈ Í≈Á∞’؉

È∂ «¬√ √±⁄Δ «Ú⁄ «Ízß¡’≈ ⁄ØÍÛ≈ 鱧 Áapple‹≈ÏßÁΔ Á∂ Ó≈ÓÒ∂

«Ú⁄ ͤ≈Û «ÁμÂ≈ ‘À¢ Á ‘≈ÒΔÚ∞‚ «appleÍØapple‡˜ ÁΔ «¬’ ıÏapple

¡È∞√≈apple ÁΔ«Í’≈ Í≈Á∞’؉ «¬√ √±⁄Δ «Ú⁄ ÂΔ‹∂ ÈßÏapple “Â∂ ‘À¢

‹Á «’ «Íz¡ß’≈ ⁄ØÍÛ≈ 鱧 «¬√ √±⁄Δ «Ú⁄ HÚ∂∫ ÈßÏapple “Â∂

appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ÚÀÏ√≈¬Δ‡ ¡È∞√≈apple ‡«Ú‡apple, Î∂√Ï∞μ’,

«¬ß√‡≈◊apple≈Ó, Ô± «‡¿±Ï Â∂ ◊±◊Ò ÍÒμ√ “Â∂ Íz«√μËΔ Á∂ ¡≈Ë≈apple

“Â∂ ÓØ√‡ Í≈Í∞Òapple ¡À’‡apple˜ √±⁄Δ «Ú⁄ ‡ΩÍ A@ ÁΔ Áapple‹≈ÏßÁΔ

«ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ √±⁄Δ Á∂ Í«‘Ò∂ √Ê≈È “Â∂ Á apple≈’ Á∂ Ȫ È≈Ò

‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ «‚Ú∂È ‹≈È√È ’Ϙ≈ ’appleÈ «Ú⁄ √ÎÒ apple‘∂¢

¿∞È∑ª ÁΔ¡ª ‘≈Ò ‘Δ «Ú⁄ ¡≈¬Δ¡ª «¯ÒÓª È∂ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple

È∞ß ÍzÌ≈Ú ’ΔÂ≈ ‘À¢

Ì≈apple Á≈ ¡«‹‘≈ «Íß‚ «‹μÊ∂

‘apple Í«appleÚ≈apple ‘À ’appleØÛÍÂΔ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈apple «Ú⁄ ’¬Δ ¡«‹‘∂ ÒØ’ ‘È ‹Ø

¡ÓΔappleª ÁΔ Ùz∂‰Δ «Ú⁄ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ ‘∞‰ ‹∂’apple Â∞‘≈ȱß

«¬‘ ÍÂ≈ ⁄μÒ ‹≈Ú∂ «’ Ì≈apple «Ú⁄ «¬μ’ ¡«‹‘≈ ÚΔ

«Íß‚ ‘À «‹μÊ∂ ‘apple Í«appleÚ≈apple ’appleØÛÍÂΔ ‘À¢ ‘À È≈ ‘Àapple≈ÈΔ

ÁΔ ◊μÒ Ò∂«’È «¬‘ √μ⁄ ‘À¢ ¡apple∞‰≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂ ÂÚª◊

«˜Ò∑∂ «Ú⁄ Ï«‰¡≈

ÏØÓ‹≈ «Íß‚ ¬∂ÙΔ¡≈ Á∂

√Ì ÂØ∫ apple‘Δ√ «Íß‚ª

«Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø «◊¡≈

‘À¢ «¬√ Âapple∑ª «¬√ «Íß‚

ÁΔ Á∞ÈΔ¡≈ Ìapple «Ú⁄

⁄apple⁄≈ ‘Ø apple‘Δ ‘À¢

Áapple¡√Ò, ¡≈appleÓΔ

ÏØÓ‹≈ «Íß‚ «Ú⁄ ÂÚª◊ ◊Àapple√È ÁΔ «¬’ ‘Øapple Ô±«È‡

√Ê≈Í ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À «‹√ Á∂ Ò¬Δ appleμ«÷¡≈ ÓßÂapple≈Ò∂

È∂ ˜ÓΔÈ Á∂ ÏÁÒ∂ ‘apple Í«appleÚ≈apple 鱧 «¬μ’ «¬μ’ ’appleØÛ apple∞ͬ∂

ÂØ∫ ÚΔ «˜¡≈Á≈ Á≈ Ó∞¡Ú˜≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ Áμ«√¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘À «’ ’∞μÒ B@@.@EF ¬∂’Û ˜ÓΔÈ Á∂ ÏÁÒ∂ «Íß‚

Á∂ CA Í«appleÚ≈appleª 鱧 appleμ«÷¡≈ ÓßÂapple≈Ò∂ ÚÒØ∫ D@.H ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ Á≈ ⁄À’ «ÁμÂ≈ ‘À¢ BI Í«appleÚ≈appleª 鱧 A.@I ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ ÁΔ apple’Ó ‹Á «’ ‘Øapple ÁØ Í«appleÚ≈appleª «Ú⁄Ø∫ Œ«¬μ’ ȱß

B.D ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ¡Â∂ Á±‹∂ Í«appleÚ≈apple 鱧 F.G ’appleØÛ apple∞ͬ∂

«ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È¢ ¡apple∞‰≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Í∂Ó≈

÷ª‚± È∂ Í«appleÚ≈appleª 鱧 «¬‘ apple’Ó «ÁμÂΔ ‘À¢


17 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

Ì≈apple Á∂ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈È ¡Â∂ ÒΔ‚apple Ó≈Ò≈ Ó≈Ò ¡Â∂ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Ïπapple≈ ‘≈Ò

• √Ø‘È Ò≈Ò √ªÍÒ≈

ÓØÏ≈«¬Ò : @@DI-AEB AHG AAFI

Ì≈apple ¡≈Í√ «Úæ⁄ ÒÛÁ∂ fi◊ÛÁ∂ Ï∂ÓÂÒÏ

’‡Á∂ Ó≈appleÁ∂ Í≥‚∂, Íπ‹≈appleΔ Ì≈¬Δ ÓØÒÚΔ¡ª

¡Â∂ ‚∂apple≈Ú≈Á, ÍÃØ‘ΔÂ, ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á Á∂

ËappleÓª Á∂ ÒØ’ª Á≈ Á∂√ ˛Õ «¬Ê∂ ‹ΔÚÈ Á≈

Â≈‰≈Ï≈‰≈ Ë≈apple«Ó’ apple√Óª, ’≈appleÓ’ª‚≈,

Èapple’ √Úapple◊, ‹≈ÂÍ≈Â≈ «Úæ⁄ ¬∂È≈ ¿πÒfi

¸æ’≈ ˛Õ «¬√ Âapple∑ª Â≈‰≈Ï≈‰≈ ‘Øapple «’√∂ Á∂√

«Úæ⁄ È‘ƒ «ÓÒÁ≈Õ √ø√≈apple Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úæ⁄

ËappleÓ≈ È∂ ¬∂ÈΔ Ó‘≈È Ì»«Ó’≈ È‘ƒ «ÈÌ≈¬Δ

«‹øÈΔ «’ Ì≈apple Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úæ⁄ «ÈÌ≈¬Δ

˛Õ «¬√ Á≈ «¬«Â‘≈√ ‘Øapple ’πæfi ÚΔ È‘ƒ ˛Õ

«¬‘ «¬’ ÏπæË ËøÓ ¡Â∂ ÏÃ≈‘Ó‰Ú≈Á

«Ú⁄’≈apple Ï‘π ÏÛΔ ‡’apple≈¿π Á≈ «¬«Â‘≈√

«apple‘≈ ˛Õ «¬√ ˘ ¡‰◊Ø«Ò¡≈ È‘ƒ ’ΔÂ≈ ‹ª

√’Á≈Õ Ì≈apple AE ¡◊√ AIDG ˘

¡≈‹≈Á ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ Íapple «¬È∂ √≈Ò ÏΔÂ

‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈Á H@ ÍÃÂΔÙ ÒØ’ ¡æ‹ ÚΔ apple؇Δ,

’ÍÛ≈ ¡Â∂ Ó’≈È, √≈Î Í≈‰Δ, ÁÚ≈¬Δ¡ª

¡≈«Á Úapple◊Δ¡ª ‹ΔÚÈ ÁΔ¡ª Óπ„ÒΔ¡ª

ÒØÛª ˘ Âapple√ apple‘∂ ‘ÈÕ «¬√ Á∂ Ò¬Δ ¿π‘

Á»√«apple¡ª ÁΔ Á«¬¡≈ ¿πÂ∂ «ÈappleÌapple ‘ÈÕ

¡≈‹≈Á Á∂√ ÁΔ Ï‘π«◊‰ÂΔ Ú√Ø ‹∂’apple

¡≈Í‰Δ¡ª Óπ„ÒΔ¡ª ‹apple»appleª Ò¬Δ ÚΔ

Á»√«apple¡ª ¿πÂ∂ ‘Δ «ÈappleÌapple ‘È Âª «¬√ Á≈

¡appleÊ ˛ «’ «¬‘ ÒØ’ ‘≈Ò∂ ÚΔ ¡≈‹≈Á È‘ƒ,

⁄≈‘∂ «’√∂ ÁΔ ÚΔ √apple’≈apple ¡≈ ‹≈Ú∂ ‹ª ¡≈¬Δ

‘ØÚ∂Õ «ÁÒΔ Ì≈apple ÁΔ apple≈‹Ë≈ÈΔ ˛Õ ◊øÁ◊Δ

¡Â∂ fiπ◊Δ¡ª ÁΔ ÌappleÓ≈apple ˛ √≈¬ΔÁ «¬√∂ Ò¬Δ

ÓØÁΔ √≈«‘Ï ‹ÁØ∫ ÚΔ ’Ø¬Δ «ÚÁ∂√Δ Ó«‘Ó≈È

Ì≈apple ¡≈¿π∫Á∂ ‘È Âª ¿πÈ∑ª ˘ ◊π‹apple≈ Á∂

Ù«‘apple ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á appleØÛ √Ø Ò¬Δ ÒÀ ’∂ ‹ªÁ∂

‘È «’¿π∫«’ ¿πÊØ∫ ÊØÛ≈ «‹‘≈ ¬∂appleΔ¡≈ √≈Î

√πÊapple≈ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ‹Á «’ apple≈‹Ë≈ÈΔ

˘ √≈Î √πÊapple≈ ÏÈ≈¿π‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ «¬‘

«¬’ «¬«Â‘≈√’ √Ê≈È ˛Õ

ÏÃ≈‘Ó‰ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á∂ ÒΔ‚apple apple≈‹ ÍπappleÙ

Ïȉ ÁΔ Êª appleØÁÈ ÍπappleÙ ( apple؉ Ú≈Ò∂ ÿ‡Δ¡≈

ÏØÒΔ Ú≈Ò∂) ωÁ∂ ‹≈ apple‘∂ ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ «’ ¿πÓ≈

Ì≈appleÂΔ √ÍΔ⁄ ’apple apple‘Δ √Δ Âª Ò≈Ò «¥ÙÈ

¡‚Ú≈ÈΔ √≈«‘Ï √‡∂˜ ¿πÍapple ‘Δ ÏÀ·∂ appleØ Í¬∂Õ

√≈¬ΔÁ Í≈apple‡Δ È∂ ¿πÈ∑ª ˘ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ È‘ƒ

ω≈«¬¡≈ ¡Â∂ ÷»ø‹∂ Ò◊≈ apple«÷¡≈Õ ‹Ø◊Δ

√≈«‘Ï ¡ÀÓ.ÍΔ. ‘πøÁ∂ ‘ج∂ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ «Úæ⁄

Ì≈Ù‰ ’appleÁ∂ ÌπÓ≈ Ó≈apple ’∂ appleØ Í¬∂Õ Ì◊Ó≈ Í≈

’∂ ٪ apple«‘‰≈ ⁄≈‘ΔÁ ˛ √≈¬ΔÁ ¿π√ √Ó∂∫

Á√ Ï≈apple≈ ’∂√ ⁄ÒÁ∂ √È Á»√appleΔ √apple’≈apple √Δ

«¬√ Ò¬Δ ‘π‰ ª √¬Δ¡ª ̬∂ ’ØÂÚ≈Ò ¡Ï

‚apple ’≈‘∂ ’≈Õ ÿ≈Ò≈ Ó≈Ò≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘؉≈

«¬√ Á∂ apple≈‹ «Úæ⁄ BF ‹ÈÚappleΔ B@AH Ú≈Ò∂

«ÁÈ ÁØ «Âø Ê≈¬Δ∫ Áø◊∂ ‹apple»apple ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ ÁÎ≈

ADD Ò◊≈¿π‰Δ Í¬Δ ‘Øapple Áø«◊¡ª ÁΔ Âª

◊æÒ ¤æ‚ØÕ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÓØÁΔ ‹Δ Ì≈Ù‰

’appleÁ∂ √Ó∂∫ appleØ Í¬∂ ¡Â∂ Í≈‰Δ Óø◊‰ Ò◊ ͬ∂Õ

‘π‰ «’√ «’√Ó ÁΔ ’ÓΔ apple«‘ ◊¬Δ √≈¬ΔÁ

¡øÂappleapple≈√‡appleΔ √Ó»‘ ¡≈’√Î∂Ó È∂ Á≈ÚØ√

√«Ú‹appleÒÀ∫‚ «Úæ⁄ ⁄Ò apple‘∂ √Ó∂ÒÈ «Úæ⁄

«Ú√Ú ¡≈apple«Ê’ Óø⁄ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ «Ú’≈√ √»⁄»

‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ apple»√, ⁄ΔÈ, Ïapple≈‹ΔÒ √≈ÊØ∫

¡◊∂ ‘È Íapple ¡Ùƒ ‚ƒ◊≈ Ó≈appleÈ Ú≈Ò∂ Ïø◊Ò≈

Á∂√ ¡Â∂ Í≈«’√Â≈È ÂØ∫ «Í¤∂ «¬Ò Ò¬Δ apple؉

¡≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂? «ÚÙÚ «‘øÁ» ÍappleΔ√Á Á∂ È∂Â≈

ÍÃÚΔÈ ÂØ◊ÛΔ¡≈ ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á Á∂ «¬’

‘√ÍÂ≈Ò «Úæ⁄ ÍæÂapple’≈appleª √≈‘Ó‰∂ appleØ-appleØ ’∂

¡≈͉∂ Áπ÷Û∂ √πÈ≈¿π‰ Ò◊ ͬ∂ √≈¬ΔÁ ¿πÈ∑ª

˘ ÓΩ Á≈ ‚apple √Â≈¿π‰ Ò◊ «Í¡≈ ‘ØÚ∂?

«¬ø‚Δ¡È ¡À’√ ÍÃÀ√ ÁΔ ıÏapple ÓπÂ≈Ï’ Í≥Áapple≈

‘‹≈apple ‹æ‹ª ÁΔ ÿ≈‡ ‘؉ ’apple’∂ B Òæ÷ HA

‘‹≈apple BEHF ‘≈‹apple ’∂√ ÍÀ∫«‚◊ ͬ∂ ‘È ¡Â∂

DIED ‹æ‹ª Á∂ ÍæÁ ÷≈ÒΔ Í¬∂ ‘ÈÕ «¬’

Î’ÙÈ «Úæ⁄ ‹√«‡√ ·≈’apple appleØ Í¬∂ ¿πÊ∂

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ ÓØÁΔ √≈«‘Ï ‹Δ ÚΔ ÓΩ˜»Á √ÈÕ

⁄≈apple ‹æ‹ª È∂ ÍÃÀ√ ’≈ÈÎappleø√ ’apple’∂ Á«√¡≈ «’

√apple’≈apple ¿πÈ∑ª ˘ ’øÓ’≈‹ √‘Δ „ø◊ È≈Ò

È‘ƒ ’appleÈ «ÁøÁΔÕ «‘øÁ»apple≈√‡apple ÏÈ≈¿π‰ Ò¬Δ

’øÓ ’appleÈ≈ ¤æ‚ ’∂ Ì≈apple ¡Â∂ Ì≈appleÂ

Ú≈√Δ¡ª Ò¬Δ ’øÓ ’appleØ Âª apple؉-Ë؉ ÁΔ

˜apple»apple ȑƒ ÍÀ∫ÁΔÕ «¬Ê∂ ‘Øapple ËappleÓª Á∂ ÒØ’ ÚΔ

apple«‘øÁ∂ ‘ÈÕ ÒΔ‚apple ÒØ’ ª ’πÛ‰ ÌappleΔ

‹≈ÂΔ √»⁄’ ÏØÒΔ ÏØÒÁ∂ ‘ÈÕ «ÚË≈È √Ì≈Úª

«Úæ⁄ Óπ√ÒÓ≈È≈ ˘ «‡’‡ ÚΔ È‘ƒ «ÁÂ∂,

Ô».ÍΔ ¡≈«ÁÕ ‘π‰ ¿πÈ∑ª ÁΔ ‘‹ Ô≈Âappleª Á≈

√apple’≈appleΔ ÷apple⁄≈ ÚΔ ÏøÁ ’apple «ÁÂ≈? ‹Á «’

«‘øÁ» Ë≈apple«Ó’ √ø√Ê≈È≈ ˘ ‘apple √≈Ò ¡appleÏ≈

appleπͬ∂ «ÁÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «‹Ú∂∫ «’ ¡ÓappleÈ≈Ê

Ô≈Âapple≈ Á√ ‘‹≈apple ’appleØÛ, ⁄≈apple ’πøÌ Á∂ Ó∂Ò∂

Ò◊Á∂ ‘È È≈«√’ BE@@ ’appleØÛ appleπͬ∂, ¿π‹ÀÈ

«Ú÷∂ √Ø ’appleØÛ Ï≈apple≈ √≈Ò Ï≈Á Ò◊Á≈Õ

«¬Ò≈‘≈Ï≈Á Ò¬Δ «◊¡≈apple≈ ‘‹≈apple ’appleØÛ appleπͬ∂

‘«appleÁπ¡≈apple ¡≈«Á Ò¬Δ ’appleØÛ≈ appleπͬ∂Õ Ô».ÍΔ

√apple’≈apple ’ÀÒ≈√ √appleØÚapple Ô≈Âapple≈ Ò¬Δ ‘apple «¬’

˘ «¬’ Òæ÷ appleπͬ∂ «ÁøÁΔ ˛Õ «¬È∑ª Ë≈apple«Ó’

√Ê≈È≈ ’ØÒ Âª Í«‘Ò≈ ‘Δ ÍÀ√≈ Ï‘π ˛ «Îapple

apple«‹¡ª ˘ «’¿π∫? «¬‘Ø ÍÀ√≈ ‘√ÍÂ≈Òª,

«√«÷¡≈, fiπ◊Δ¡ª ‘‡≈¿π‰ Ò¬Δ ¡Â∂

Ó«‘ø◊≈¬Δ ÿ‡≈¿π‰ Ò¬Δ «’√≈È≈ ˘ «ÁÂ≈

‹≈Ú∂ ª ‹Ø∫ ¡æ¤∂ «ÁÈ≈ ÁΔ ¿πÓΔÁ ‘Ø √’∂?

Á∂÷Ø «ÏÈ≈ «apple‹appleÚ∂ÙÈ ÂØ∫ ÏÃ≈‘Ó‰≈ ÁΔ Ë’∂

Ù≈‘Δ, «¬√ ˘ ’«‘øÁ∂ ‘È ¡≈apple.¡À√.¡À√ ÁΔ

ÏÃ≈‘Ó‰ ‹ÈÂ≈ Í≈apple‡Δ Á≈ apple≈‹, ÓØÁΔ ‹Δ

’«‘øÁ∂ ‘È √Ì ’≈ «Ú’≈√, ‘∂· «Ò÷∂

ÓπÂ≈«Ï’ ª ◊æÒ ’πæfi ‘Øapple ‘Δ ˛Õ apple≈√‡appleÍÂΔ

Á∂ Á¯Âapple «Úæ⁄ ’πæÒ DI ’appleÓ⁄≈appleΔ ‘È

«‹È∑ª «Úæ⁄ DE ÏÃ≈‘Ó‰ ¡Â∂ D ÿæ‡

«◊‰ÂΔÕ ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ Á∂ Á¯Âapple «Úæ⁄ CE

’appleÓ⁄≈appleΔ ‘È «‹È∑ª «Úæ⁄ CC ÏÃ≈‘Ó‰ ¡Â∂

B ÿæ‡ «◊‰ÂΔÕ √Ó≈‹ ’«Ò¡≈È ¡Â∂ ˛ÒÊ

ÓÈΔ√‡apple Á∂ ÁÎÂapple «Úæ⁄ ’πæÒ B@I

’appleÓ⁄≈appleΔ ‘È «‹È∑≈ «Úæ⁄ AIB ÏÃ≈‘Ó‰

¡Â∂ AG Á»√apple∂Õ apple≈‹Í≈Ò ¡Â∂ ¿πÍapple≈‹ Í≈Ò

Á∂ Á¯Âapple BG ’appleÓ⁄≈appleΔ ‘È «‹È∑ª «Úæ⁄ BE

ÏÃ≈‘Ó‰ ¡Â∂ B Á»√apple∂Õ «ÚÁ∂Ùª «Úæ⁄ apple≈‹Á»Â

Ëappleª Á∂ AD@ Á∂ AD@ ÏÃ≈‘Ó‰ ‘Δ ¡Î√apple

‘ÈÕ «ÚÙÚ «Ú«Á¡≈«Ò¡≈ Á∂ ’πÒÍÂΔ

ÁΔ¡ª √Δ‡ª A@H «Ú⁄Ø∫ A@H ‘Δ ÏÃ≈‘Ó‰

‘ÈÕ √πÍappleΔÓ ’؇ Á∂ ‹æ‹ BC Á∂ BC ‘Δ

ÏÃ≈‘Ó‰ ‘ÈÕ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ Á∂ CC@ ‹æ‹ª «Úæ⁄

CBF ÏÃ≈‘Ó‰ ¡Â∂ D ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª «Úæ⁄Ø∫Õ

¡≈¬Δ.¬∂.¡À√ ¡«Ë’≈appleΔ CF@@ «Úæ⁄Ø∫ BIE@

ÏÃ≈‘Ó‰ ¡Â∂ ¡À√.√Δ.¡À√.‡Δ F@@ ¡Â∂

¡Ω.ÏΔ.√Δ E@ ¡«Ë’≈appleΔ ‘ÈÕ ÍΔ.‡Δ ¡≈¬Δ

’πÒ√Δ‡≈ BG@@ ‘È «‹√ «Úæ⁄ BG@@ ‘Δ

ÏÃ≈‘Ó‰ ‘ÈÕ apple√≈«¬‰ ¡Â∂ ÍÀ‡appleØÒΔ¡Ó Á∂

ÁÎÂapple «Úæ⁄ ABA√Δ‡≈ ‘È «‹È∑ª «Úæ⁄ AAB

ÏÃ≈‘Ó‰ ¡Â∂ ¡À√.√Δ. ¡Â∂ ¡À√.‡Δ I ‘ÈÕ

«¬√ ˘ ’«‘øÁ∂ ‘È ‘ƒ◊ Ò◊∂ Ȫ ÎÛ’ÛΔ

appleø◊ ⁄Ω÷≈Õ «apple‹appleÚ∂ÙÈ Á≈ È≈Ó ÿæ‡

«◊‰ÂΔ¡ª ¿πμÍapple ÓÛΔ¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ ‹æÁ «’

√⁄≈¬Δ «¬‘ ˛Õ √Ï ’≈ √≈Ê √Ï ’≈ «Ú’≈√

È‘ƒ ÏÃ≈‘Ó‰≈ Á≈ «Ú’≈√ ¡Â∂ ÒΔ‚apple≈ Á≈

«Ú’≈√ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ Ïapple≈ÏappleÂ≈ «’Â∂ Șapple

È‘ƒ ¡≈¬ΔÕ Ì≈apple ÁΔ apple≈‹ √Â≈ ¿πμÍapple

’≈Ï‹ «¬‘ ÒØ’ «ÍÃø‡, «¬ÒÀ’‡zØ«È’ ¡Â∂

√Ø√Ò ÓΔ‚Δ¬∂ apple≈‘Δ ¡’√apple ‘Δ ÍÃ⁄≈appleΔ¡≈

‹ªÁ≈ ˛ «’ Á∂√ Á≈ «¬«Â‘≈√ ÁπÏ≈apple≈

«Ò«÷¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ Á∂√ ÁΔ¡ª

«√«÷¡≈ √ø√Ê≈Úª ¡Â∂ ‘‹≈apple≈ ⁄ÀÈÒ «¬È∑ª

Á∂ ‘Δ ‘È «‹È∑ª ˘ «¬‘ √‘Δ «¬«Â‘≈√ ˘

«ÓÊ‘≈√ ¡Â∂ «ÓÊ‘≈√ ˘ «¬«Â‘≈√ «Úæ⁄

«ÓÒ≈Ú‡ ’apple’∂ «¬«Â‘≈√’ ÿ‡È≈Úª ˘

¡≈͉∂ √π¡≈appleÊ Ò¬Δ ÂØÛ ÓappleØÛ ’∂ Á∂Ù È≈Ò

◊Á≈appleΔ¡ª ’appleÈ Ú≈«Ò¡ª ˘ ‡Δ.ÚΔ

√ΔappleΔ¡Ò≈ apple≈‘Δ Á∂√ Ì◊ ¡Â∂ ¡≈‹≈ÁΔ

ÿπÒ≈‡Δ¬∂ Á√ ’∂ Ò◊≈Â≈apple ÒØ’ª ˘ ◊πÓapple≈‘

’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ «¬√ √Ó∂∫ Ì≈apple «Úæ⁄

√apple’≈apple Ó˘√«ÓÃÂΔ Ò≈◊» ’appleÈ ÁΔ¡ª ◊Ø∫Á≈

◊πøÁ apple‘Δ ˛Õ Ì≈appleÂΔ √πÍappleΔÓ ’؇ Á∂ AGDH

ω∂ ‹æ‹ √apple «ÚÒΔ¡Ó ‹ØÈ√ È∂ √ø√«¥Â

«√æ’ ’∂ Ó˘ √«ÓÃÂΔ Á≈ ¿πÒÊ≈ ¡ø◊apple∂‹Δ «Úæ⁄

’ΔÂ≈ ª ÓÈπæ÷Â≈ ÍÃÂΔ «¬È∑ª Á∂ ’≈Ò∂

’≈˘È≈ ˘ ÍÛ ’∂ ˛apple≈È ‘Ø ◊¬∂ ¡Â∂ «√apple

⁄’apple≈¿π‰ Ò◊ ͬ∂ ¡Â∂ ¡ø◊apple∂‹≈ È∂ «¬È∑ª

Á∂ ’¬Δ ’≈Ò∂ ’≈˘È≈ ¿πÍapple «‹Ú∂ √ÂΔ ÍÃÊ≈,

Á∂ÚÁ≈√Δ ÍÃÊ≈, ¤Ø‡Δ ‹≈ Á∂ ÒØ’ª Á≈

Í«‘Ò≈ Ïæ⁄≈ ◊ø◊≈ «Úæ⁄ √π‡‰ Á≈ «appleÚ≈‹

ıÂÓ ’ΔÂ≈Õ ÓÈπæ÷ ÁΔ ÏÒΔ ÍÃÊ≈, ◊appleΔÏ

ÒØ’ª ÁΔ Ï∂‡Δ Ï≈Ò◊ ‘؉ Â∂ ÓøÁapple «Úæ⁄

Á∂ÚÁ≈√Δ Á∂ apple»Í «Úæ⁄ Á∂‰≈ ÍÀ∫Á≈ √ΔÕ

¡◊apple∂‹Δ √apple’≈apple È∂ «√Ò≈ Ìø◊ ÍÃÊ≈ Á≈

÷≈ÂÓ≈ ’ΔÂ≈ √Δ «’¿π∫«’ Í«‘Ò≈ ÈÚƒ ¡≈¬Δ

ÁπÒ‘È ˘ Í«‘ÒΔ apple≈ (√π‘≈◊apple≈Â) ÓøÁapple Á∂

Íπ‹≈appleΔ È≈Ò ÓÈ≈¿π‰Δ ÍÀ∫ÁΔ √ΔÕ ‘≈Ò∂ ÚΔ

’¬Δ Ï‹πapple◊ ’«‘øÁ∂ √π‰∂ ‹ªÁ∂ ‘È «’ ◊appleΔÏ≈

Ò¬Δ Âª ◊ØappleΔ √apple’≈apple ⁄ø◊Δ √ΔÕ «ÿ˙,

Á≈Òª, ¡≈‡≈, ÁπæË Ï◊Àapple «ÓÒ≈Ú‡ ÂØ∫ ª

«ÓÒ ‹ªÁΔ¡ª √ÈÕ ¡æ‹ ’æÒ Âª √apple’≈appleΔ

Î≈¬Δ¡ª ˘ ¡◊apple ÍÀ«√¡ª Á∂ Í‘Δ¬∂ È≈

Ò◊‰ ª ¡◊∂ ˘ appleπÛÁΔ¡ª ‘Δ È‘ƒÕ «¬√

Ò¬Δ ÷≈√ ’apple ÿæ‡ «◊‰ÂΔ¡ª ˘ √Ø⁄‰ ÁΔ

ÒØÛ ˛Õ È‘ƒ ª «Óæ‡ ‹≈˙◊∂Õ

Ì≈apple Á∂ Ì◊Ú≈È≈ Á∂ ÓøÁapple≈ «Úæ⁄ E@ Òæ÷

’appleØÛ Á≈ ËøÈ «Í¡≈ ˛Õ Ì≈apple √apple’≈apple È∂

«¬’ ’Ó∂‡Δ ω≈¬Δ √Δ «’ ÓøÁapple≈ Á∂ «‘√≈Ï

«’Â≈Ï Á≈ ÍÂ≈ ’appleØ Âª ¿π√ «Úæ⁄ «¬‘

÷πÒ≈√≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛ «’ «¬√ ÍÀ√∂ È≈Ò ‘apple

Í«appleÚ≈apple ˘ ÁØ Òæ÷ appleπͬ∂ «ÁÂ∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ

√Ω √≈Ò Âæ’ ‘apple «¬’ ÓπΠ√Îapple ’apple √’Á≈

˛Õ Ì≈apple «ÚÁ∂√Δ¡ª Á≈ ’apple‹≈¬Δ ˛ ª «¬√

ÍÀ√∂ È≈Ò G@ ÍÃÂΔÙ ’apple‹≈ Ú≈Í√ ’ΔÂ≈

‹≈ √’Á≈ ˛Õ GC@ «ÁÈ≈ Âæ’ ‘apple «¬’ ÓπÎÂ

÷≈‰≈ ÷≈ √’Á≈ ˛Õ AE √≈Òª Âæ’ Ì≈apple ÁΔ

apple«÷¡≈ Ò¬Δ ÍÀ√∂ ÁΔ ÒØÛ È‘ƒ ÍÚ∂◊ΔÕ

Ì≈apple Á∂ Ë≈apple«Ó’ √Ê≈È≈ Á∂ ÍÀ«√¡≈ È≈Ò

Á∂√ ÁΔ Â’ÁΔapple ÏÁÒ √’ÁΔ ¡Â∂ «Îapple ÂØ∫

√ØÈ∂ ÁΔ «⁄ÛΔ¡≈ ¡÷Ú≈ √’∂◊≈Õ «√appleÛΔ

√≈¬Δ∫ Ï≈Ï≈ Á∂ ÓøÁapple «Úæ⁄ B@AG Á∂ ¡÷ΔappleÒ∂

E-F «ÁÈ≈ «Úæ⁄ ’¬Δ ’appleØÛ≈ Á≈ ⁄Û∑≈Ú≈

⁄«Û¡≈Õ Ì≈apple «Úæ⁄ «¬√ √Ó∂∫ AF ‘‹≈apple Á∂

’appleΔÏ √apple’≈apple apple≈‘ƒ Ó≈ÈÂ≈ ÍÃ≈Í ÓøÁapple

‘ÈÕ Ï≈’Δ ◊ÒΔ Óπ‘Ò∂ «Í≥‚≈ «Úæ⁄ ‘ÈÕ

’≈ÈÍπapple «Úæ⁄ ª ÏØËΔapple≈‹≈ Ó‘≈ÂÓ≈ apple≈Ú‰

Á≈ ÚΔ ÓøÁapple ˛ ¡Â∂ ◊Ú≈ÒΔ¡ª «Úæ⁄ ª

ÈÊ»apple≈Ó ◊Ω‚√∂ Á≈ ÚΔ ÓøÁapple ˛ «‹√ È∂

Ó‘≈ÂÓ≈ ◊ªËΔ ‹Δ ˘ ◊ØÒΔ Ó≈appleΔ √ΔÕ Á≈È

«¬øfi ÚΔ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ «‹Ú∂ Ó‘≈apple≈√‡ Á∂

¡Ωapple◊≈Ï≈Á Á∂ «Í≥‚ Ò≈√»apple Á∂ «¬’ «Ú¿πÍ≈appleΔ

È∂ ¡≈Í‰Δ Ï∂‡Δ Á∂ «Ú¡≈‘ «Úæ⁄ ¡‹À «ÏÈØÁ

‹Δ È∂ I@ Ó’≈È Ï‰≈ ’∂ ◊appleΔÏ, fiπ◊Δ¡ª

Ú≈ÒΔ¡≈ ˘ Ì∂∫‡ ’ΔÂ∂Õ Ó«‘ø◊∂ ÍÀÒ√≈ «Úæ⁄

ÍÀ√∂ ¿π‚≈¿π‰≈ ‘Δapple∂ ‹Ú≈‘apple Á∂‰ È≈ÒØ Âª

⁄ø◊≈ ’ΔÂ≈Õ «¬øfi ‘Δ ◊π‹apple≈ Á∂ Ù«‘apple √πappleÂ

Á∂ Ó‘∂√ Ì≈¬Δ√Ú≈ÈΔ ‹Δ È∂ «‹È∑ª È∂ «‹È∑ª

Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ Á≈ √‘≈apple≈ ’πÛΔ¡ª Á∂ «√apple ÂØ∫

¿πμ· ¸«’¡≈ √Δ BEA ’πÛΔ¡ª Á∂ «Ú¡≈‘

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

ÒßÓ∂∫ √Ó∂∫ Âμ’ ‹Ú≈È «Á÷‰

Ò¬Δ ’appleØ √Ò≈Á ÁΔ ÚappleÂØ∫

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ «‹Ú∂∫ «‹Ú∂∫ √≈‚Δ ¿∞Óapple

ÚËÁΔ ‘À ¿∞√ Âapple∑≈∫ ‘Δ √≈‚Δ «√‘Â

¡Â∂ √«’È È±ß Ï‘∞ √≈appleΔ

√Óμ«√¡≈Ú≈∫ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’appleÈ≈

ÍÀ∫Á≈ ‘À¢ ¿∞Óapple Úˉ “Â∂ «√‘ Á∂

È≈Ò È≈Ò «⁄‘apple∂ “Â∂ fi∞appleÛΔ¡≈∫ ÚΔ

¡≈¿∞‰ Òμ◊ÁΔ¡≈∫ ‘È Íapple ‹∂’apple

Â∞√Δ∫ «¬È∑≈∫ √≈appleΔ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ ÂØ∫

Ïμ⁄ ’∂ apple«‘‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘Ø Â≈∫

Ò◊≈Â≈apple ¡Í‰∂ ÷≈‰∂ «Ú⁄ √Ò≈Á

鱧 Ù≈ÓÒ ’appleØ, √Ò≈Á √≈‚Δ «√‘Â

Á∂ Ò¬Δ Ï‘∞ Î≈«¬Á∂ÓßÁ ‘À¢ ‹∂’apple

Â∞√Δ∫ Ò◊≈Â≈apple √Ò≈Á Á≈ √∂ÚÈ

’appleÁ∂ ‘È Â≈∫ «¬√ È≈Ò ¡≈Í ÒßÓ∂∫

√Ó∂∫ Âμ’ ÂßÁapple∞√ ¡Â∂ ‹Ú≈È apple«‘

√’Á∂ ‘È¢

‹∂’apple Â∞‘≈鱧 Ú≈apple Ú≈apple ÷≈‰ ÁΔ

¡≈Á ‘À ¡Â∂ «¬√ Á∂ ’≈appleÈ ¡≈Í

Á≈ Ú˜È ÚË «apple‘≈ ‘À Â≈∫ ¡Í‰Δ

Ú≈apple Ú≈apple ÷≈‰ ÁΔ ¡≈Á «Ú⁄

√Ò≈Á 鱧 Ù≈ÓÒ ’appleØ¢ ‹∂’apple Â∞√Δ∫

Ì∞μ÷ Òμ◊‰ “Â∂ √Ò≈Á Á≈ √∂ÚÈ

’appleÁ∂ ‘È Â≈∫ «¬√ È≈Ò ¡≈Í Á≈

Í∂‡ ÚΔ Ìapple ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ¡≈Í Á≈

Ú˜È ÚΔ È‘Δ∫ ÚË∂◊≈¢

ÈΔ∫Á È≈ ¡≈¿∞‰ ÁΔ √Óμ«√¡≈

«Ú⁄ ÚΔ √Ò≈Á Á≈ √∂ÚÈ Ï‘∞Â

Î≈«¬Á∂ÓßÁ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ √Ò≈Á «Ú⁄ ’∞fi

¡«‹‘∂ Âμ ÓΩ‹∞Á ‘∞ßÁ∂ ‘È ‹Ø ¡≈Í

ÁΔ ÈΔ∫Á ¡≈¿∞‰ ÁΔ √Óμ«√¡≈ ȱß

Á±apple ’appleÈ Á∂ √ÓappleÊ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢

√Ò≈Á «Ú⁄ Ìappleͱapple Ó≈Âapple≈ «Ú⁄

¡À∫‡Δ¡≈’√≈¬Δ‚ ¡Â∂ Î≈¬ΔÏapple ‘∞ßÁ∂

‘È ‹Ø ¡≈Í Á∂ √appleΔapple 鱧 «ÏÓ≈appleΔ¡≈∫

ÂØ∫ Ï⁄≈ ’∂ appleμ÷‰ Á≈ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È¢

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ò◊≈Â≈apple √∂ÚÈ

’appleÈ È≈Ò Í∂‡ √≈Î ‘Ø ‹≈∫Á≈ ‘À ¡Â∂

’Ϙ∂ ÁΔ √Óμ«√¡≈ ÚΔ Á±apple ‘Ø ‹≈∫ÁΔ

‘À¢

appleؘ≈È≈ √Ò≈Á Á≈ √∂ÚÈ ’appleÈ

È≈Ò ¡≈Í ÁΔ √«’È «Ú⁄ ◊ÒØ¡

¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

√Ò≈Á «Ú⁄ Ìappleͱapple Ó≈Âapple≈ «Ú⁄

È≈¬Δ‡z∂‡ ÓΩ‹±Á ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ ‹Ø ¡≈Í ÁΔ

Ó≈√Í∂ÙΔ¡≈∫ «Ú⁄ «˜¡≈Á≈ Íz؇ΔÈ

ω≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘È¢ appleؘ≈È≈

√Ò≈Á ÷≈‰ È≈Ò Â∞‘≈‚Δ

Ó≈√Í∂ÙΔ¡≈∫ Әϱ ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È¢


18 15/02/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


19 15/02/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


20 15/02/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

√Î≈ A Á≈ Ï≈’Δ...

ÍÂÈΔ ¤μ‚...

’ΔÂ∂ ¡Â∂ ‘apple ÒÛ’Δ Á∂ Ò¬Δ

A@-A@ Òæ÷ appleπͬ∂ Á≈ «Î’√

«‚Í≈‹‡ ’appleÚ≈ «ÁÂ≈ «¬‘

Á≈È ÁΔ¡ª ÁØ «Ó√≈Ò≈ ‘È ‹Ø

Ô≈Á◊≈apple ω ◊¬Δ¡ª ‘ÈÕ

√apple’≈apple ˘ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ «’

‹πÓÒ∂ Ï≈‹Δ ¤æ‚, Í’ΩÛ≈

«Ï‹È√ Íapple∂ ’apple’∂ ’appleØÛ≈

appleπ‹◊≈apple ÍÀÁ≈ ’apple∂ ¡Â∂ AE-

AE Òæ÷ appleπͬ∂ ‘apple «¬’ Á∂

¡’≈¿π∫‡ «Úæ⁄ ‹Óª Ú≈¬ΔÁ∂

ÓπÂ≈Ï’ ’apple∂ ª ¡æ¤∂ «ÁÈ≈

ÁΔ Ùπapple»¡≈ ‘ØÚ∂◊ΔÕ È≈Ò ‘Δ

È≈Ò ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ

Áπ¡≈apple≈ «ÈappleÓ Ì≈appleÂΔ

√ø«ÚË≈È (√ªfi≈ ◊ÃøÊ) «‹‘Û≈

√À’πÒapple √ÓÂ≈, √Ó≈ÈÂ≈ Â∂

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √ªfi≈ Ú≈Ò≈

ÓΩ«Ò’ √Ø⁄, «ÈappleÍ÷ Â∂

¡Ë≈apple ˛ Â∂ ÓÈπæ÷Δ ¡≈‹≈ÁΔ

Á≈ ÓπÁ¬Δ ˛ «¬√ ˘ √‘Δ

¡appleÊ≈ «Úæ⁄ Ò≈◊» ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂

ª Á∂√ ¡Â∂ Á∂√ Ú≈√Δ¡ª Á≈

ÌÒ≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ Ò∂÷ «’√∂ ˘

«⁄Û∑≈¿π‰ ‹ª ·∂√ Í‘πø⁄≈¿π‰

Ò¬Δ È‘ƒ ÏÒ«’ Í≈·’ª ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ «Úæ⁄ Ú≈Ë≈ ’appleÈ≈

˛Õ ‹À ÌΔÓ ‹À Ì≈appleÂ

√Ø‘È Ò≈Ò √ªÍÒ≈Õ

√Î≈ AG Á≈ Ï≈’Δ...

Ì≈apple Á∂ Ë≈apple«Ó’...

I@ Ó’≈È Ï‰≈ ’∂ ◊appleΔÏ, fiπ◊Δ¡ª

Ú≈ÒΔ¡≈ ˘ Ì∂∫‡ ’ΔÂ∂Õ Ó«‘ø◊∂ ÍÀÒ√≈

«Úæ⁄ ÍÀ√∂ ¿π‚≈¿π‰≈ ‘Δapple∂ ‹Ú≈‘apple Á∂‰

È≈ÒØ Âª ⁄ø◊≈ ’ΔÂ≈Õ «¬øfi ‘Δ ◊π‹apple≈Â

Á∂ Ù«‘apple √πapple Á∂ Ó‘∂√ Ì≈¬Δ√Ú≈ÈΔ ‹Δ

È∂ «‹È∑ª È∂ «‹È∑ª Ó≈Â≈ «ÍÂ≈ Á≈

√‘≈apple≈ ’πÛΔ¡ª Á∂ «√apple ÂØ∫ ¿πμ· ¸«’¡≈

√Δ BEA ’πÛΔ¡ª Á∂ «Ú¡≈‘ ’ΔÂ∂ ¡Â∂

‘apple ÒÛ’Δ Á∂ Ò¬Δ A@-A@ Òæ÷ appleπͬ∂

Á≈ «Î’√ «‚Í≈‹‡ ’appleÚ≈ «ÁÂ≈ «¬‘

Á≈È ÁΔ¡ª ÁØ «Ó√≈Ò≈ ‘È ‹Ø

Ô≈Á◊≈apple ω ◊¬Δ¡ª ‘ÈÕ √apple’≈apple ˘

⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ «’ ‹πÓÒ∂ Ï≈‹Δ ¤æ‚, Í’ΩÛ≈

«Ï‹È√ Íapple∂ ’apple’∂ ’appleØÛ≈ appleπ‹◊≈apple ÍÀÁ≈

’apple∂ ¡Â∂ AE-AE Òæ÷ appleπͬ∂ ‘apple «¬’ Á∂

¡’≈¿π∫‡ «Úæ⁄ ‹Óª Ú≈¬ΔÁ∂ ÓπÂ≈Ï’

’apple∂ ª ¡æ¤∂ «ÁÈ≈ ÁΔ Ùπapple»¡≈ ‘ØÚ∂◊ΔÕ

È≈Ò ‘Δ È≈Ò ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple ‹Δ Áπ¡≈apple≈

«ÈappleÓ Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È (√ªfi≈ ◊ÃøÊ)

«‹‘Û≈ √À’πÒapple √ÓÂ≈, √Ó≈ÈÂ≈ Â∂

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √ªfi≈ Ú≈Ò≈ ÓΩ«Ò’ √Ø⁄,

«ÈappleÍ÷ Â∂ ¡Ë≈apple ˛ Â∂ ÓÈπæ÷Δ

¡≈‹≈ÁΔ Á≈ ÓπÁ¬Δ ˛ «¬√ ˘ √‘Δ

¡appleÊ≈ «Úæ⁄ Ò≈◊» ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ª Á∂√

¡Â∂ Á∂√ Ú≈√Δ¡ª Á≈ ÌÒ≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ

«¬‘ Ò∂÷ «’√∂ ˘ «⁄Û∑≈¿π‰ ‹ª ·∂√

Í‘πø⁄≈¿π‰ Ò¬Δ È‘ƒ ÏÒ«’ Í≈·’ª ÁΔ

‹≈‰’≈appleΔ «Úæ⁄ Ú≈Ë≈ ’appleÈ≈ ˛Õ

Í≥‹≈Ï È≈Ò ‘Ø¬Δ «ÚμÂΔ ÚËΔ’Δ «‹¿∞∫ ÁΔ «Â¿

Ì∞◊Â≈È «‘ CA ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á≈ ’apple˜≈ ⁄∞μ’‰

Ò¬Δ ’∂∫Áapple È∂ Ï≈ÁÒ √apple’≈apple ÁΔ Ïª‘ ÓappleØÛΔ¢ ¿∞√∂ √≈Ò

¡ÍappleÀÒ Ó‘ΔÈ∂ Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ È∂ ÏÀ∫’ª 鱧 ’«‘

√∞‰≈«¬¡≈ «’ ¡È≈‹ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ Íß‹≈Ï Á∂ AB ‘˜≈apple

’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂ ’apple˜∂ 鱧 Ó≈Û∂ ’apple˜∂ Ú‹Ø∫ Óß«È¡≈ ‹≈Ú∂,

«’¿∞∫«’ «¬√ apple’Ó Á∂ Ïapple≈Ïapple ¡È≈‹ √‡≈’ ‘À È‘Δ∫ √Δ¢

«¬√ È≈Ò «√¡≈√Δ Â±¯≈È ÷Û∑≈ ‘Ø «◊¡≈¢ Ï≈ÁÒª È∂

«’√∂ ÚΔ Âapple∑ª ÁΔ ◊ÛÏÛΔ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’ΔÂ≈ ¡Â∂ ¿∞Ò‡≈

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ Íß‹≈Ï È∂ ª √◊Ø∫ ’∂∫Áapple ÂØ∫ BF ‘˜≈apple

’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÒÀ‰∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Îapple Ï≈ÁÒ Á≈

‘Àapple≈È ’appleÈ Ú≈Ò≈ Ô±-‡appleÈ ¡≈«¬¡≈¢ ¿∞È∑ª ÁμÏÚΔ∫ √∞apple

«Úμ⁄ ’∂∫Áapple ÁΔ «¬√ Óß◊ 鱧 √apple≈√apple Ëμ’≈ Áμ«√¡≈¢ AB

‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Ú≈Ò≈ Í≈Û≈ ÚË ’∂ CA ‘˜≈apple ’appleØÛ

apple∞ͬ∂ ‘Ø «◊¡≈, «¬√ Ï≈apple∂ È≈ „ß◊ È≈Ò Ï≈ÁÒ È∂ Áμ«√¡≈

¡Â∂ È≈ ‘Δ ‹∂ÂÒΔ È∂¢

¡«‹‘≈ ıappleΔÁ √Δ˜È Ù∞apple± ‘؉ ÂØ∫ ¡ÀÈ Í«‘Òª

Ú≈Í«apple¡≈ ¡Â∂ Ï≈ÁÒ ˜≈«‘apple≈ ÂΩapple “Â∂ ’Ø¬Δ Ï÷∂Û≈ È‘Δ∫

√Δ ⁄≈‘∞ßÁ∂¢ ¿∞È∑ª ¡√ÂΔ¯≈ Á∂‰ Á≈ ‚apple≈Ú≈ ÚΔ È≈

«ÁμÂ≈¢ ‹∂ÂÒΔ ÚμÒØ∫ ÏÒÀ’Ó∂Ò ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ï≈ÁÒ È∂ Í«‘Òª ’∂∫Áapple Á≈ Ï’≈«¬¡≈ ⁄∞’≈«¬¡≈ ¡Â∂

«Îapple ¡È≈‹ ÁΔ ıappleΔÁ Ò¬Δ ÈÚ∂∫ «√«apple˙∫ ÏÀ∫’ ÂØ∫ ÍÀ√≈

«Ò¡≈¢ «‹Ú∂∫ ¡≈√ ‘Δ √Δ, Ï≈ÁÒ ÁΔ «¬√ Íß‹≈Ï-«ÚappleØËΔ

’≈appleÚ≈¬Δ Á≈ «’√∂ ÚΔ ¡’≈ÒΔ ¡≈◊± È∂ ’Ø¬Δ ¿∞˜apple È‘Δ∫

’ΔÂ≈¢

ÈÂΔ‹∂ Ú‹Ø∫, Íß‹≈Ï ¿∞μÂ∂ «¬√ Úμ‚∂ ’apple˜∂ Á≈ ÏØfi ÍÀ

«◊¡≈ ¡Â∂ «¬√ Á≈ ¡◊Ò∂ ÚΔ‘ √≈Òª ÁΩapple≈È, ‘apple √≈Ò

CE@@ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ √≈Ò≈È≈ «Ú¡≈‹ Á∂‰≈ ÍÚ∂◊≈¢ ÍßÊ

appleÂÈ ¯ıapple-¬∂-’ΩÓ È∂ Ó≈Û∂ apple≈‹ ÍzÏßË ¡Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

¿∞Â∂ ÍappleÁ∂ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ Íß‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ¡ª ¡≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ¡ª ÍΔÛ∑Δ¡ª ¿∞Â∂ ’apple˜∂ Á∂ ÏØfi ÒμÁ «ÁμÂ≈¢

«ÚappleØËΔ «Ëapple ÚμÒØ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ √Ì ÂØ∫ ¿∞μ⁄Δ

¡≈Ú≈˜ √∞ÈΔÒ ‹≈÷Û È∂ Ï∞ÒßÁ ’ΔÂΔ¢ ¿∞√ Ú’Â ¿∞È∑ª

Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ √Δ: ‹∂ÂÒΔ È∂ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ ‘Ø«¬¡≈

¡È≈‹ ÿ∞‡≈Ò≈ Ò∞’≈ «Ò¡≈ ¢ «¬√ Ú∂Ò∂ ¿∞‘ Íß‹≈Ï

’ª◊apple√ Á∂ ÍzË≈È ‘È ¡Â∂ apple≈‹ «Úμ⁄ ¿∞È∑ª ÁΔ √apple’≈apple

Ï«‰¡ª «¬’ √≈Ò ‘Ø ⁄μ«Ò¡≈ ‘À, Â∂ ¿∞‘ ı≈ÓØÙ ‘È¢

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ √apple’≈apple ÁΔ ’≈«¬ÓΔ ÂØ∫ Â∞appleß Ï≈¡Á

Ú∑≈¬Δ‡ Í∂Íapple ’μ«„¡≈ «◊¡≈ √Δ¢ «¬√ «Úμ⁄ Íß‹≈Ï ¿∞μÂ∂

ͬ∂ ¡‰⁄≈‘∂ ÏØfi Á≈ √≈apple≈ ̪‚≈ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈

◊μ·‹ØÛ ÁΔ √apple’≈apple «√apple Ìß«È¡≈ «◊¡≈ √Δ¢ ÁÒΔÒ «¬‘

√Δ «’ «¬√ È∂ Íß‹≈Ï Á≈ Á≈¡Ú≈ ÏÛ∂ Ï∂¡√apple «‹‘∂

ÂappleΔ’∂ È≈Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢

√apple’≈apple È∂ «Í¤Ò∂ A@ √≈Òª ÁΩapple≈È apple≈‹ Á∂ √Ø«Ó¡ª ÁΔ

Á∞appleÚappleÂØ∫ ÁΔ Í∞‰-¤≈‰ Ò¬Δ ÷apple⁄≈ ’«ÓÙÈ ÚΔ

ω≈«¬¡≈ √Δ¢ «¬√ ’«ÓÙÈ È∂ Íß‹≈Ï Á≈ ’∂√ √‘Δ

ÂappleΔ’∂ È≈Ò appleμ÷‰ ¡Â∂ ’∂∫Áapple ÚμÒØ∫ Í≈¬∂ ¡«Ûμ’∂ Á±apple

’appleÈ Ò¬Δ ÂΔ‹Δ «Ëapple ÚμÒØ∫ ¡≈«‚‡ ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈ √∞fi≈¡

«ÁμÂ≈ √Δ¢

‘∞‰ ‹ÁØ∫ ¡◊«Ò¡ª Ú∑≈¬Δ‡ Í∂Íapple ¡Â∂ ÷apple⁄≈ ’«ÓÙÈ

˙¡ÀÈ‹Δ√Δ Á∂ ‹‘≈˜ «Úμ⁄ ËÓ≈’≈, E ‘Ò≈’

’Ø⁄ΔÕ ’Ø«⁄È «ÙÍÔ≈apple‚ «ÒÓ«‡‚

(√Δ¡À√¡ÀÒ) Á∂ ¡‘≈Â∂ «Úμ⁄ Ó∞appleßÓÂ

ÁΩapple≈È ˙¡ÀÈ‹Δ√Δ Ï∂Û∂ «Úμ⁄ ‘ج∂ ËÓ≈’∂

Ó◊appleØ∫ Òμ◊Δ ¡μ◊ ’apple’∂ Íß‹ ‹‰∂ ‘Ò≈’

‘Ø ◊¬∂¢ ËÓ≈’∂ ”⁄ √μ «Ú¡’ÂΔ ˜ıÓΔ

‘ج∂ ‘È¢ ¯Ω ‘ج∂ ÒØ’ ·∂’∂ ”Â∂ ’ßÓ

’appleÈ Ú≈Ò∂ ’≈Ó∂ ÓßÈ∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢

Ó∞appleßÓ ÁΩapple≈È ◊À√ ÒΔ’

‘؉ Ó◊appleØ∫ ‘Ø«¬¡≈ ËÓ≈’≈Õ

√Δ¡À√¡ÀÒ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ ¡Â∂ ÓÀÈ∂«‹ß◊

‚≈«¬appleÀ’‡apple Ó˱ ¡À√ È≈«¬apple È∂ «’‘≈

«’ ËÓ≈’≈ ˙¡ÀÈ‹Δ√Δ Ï∂Û∂ √≈◊apple

̱ÙÈ Á∂ Ó±‘appleÒ∂ ‡À∫’ ”⁄ √Ú∂apple∂ √Ú≈ I

Ú‹∂ ‘Ø«¬¡≈¢ ¿∞È∑ª «’‘≈,““‡À∫’ ¡ßÁapple

◊À√ ‹Óª ‘؉ ’apple’∂ «¬‘ ËÓ≈’≈

‘Ø«¬¡≈ ‹≈ÍÁ≈ ‘À¢““ ¿∞∫‹ ¿∞È∑ª «’‘≈

«’ ͱappleΔ ‹ª⁄ Ó◊appleØ∫ ‘Δ ËÓ≈’∂ Á∂ ¡√Ò

’≈appleȪ Á≈ ÍÂ≈ Òμ◊∂◊≈¢ ËÓ≈’∂ Ó◊appleØ∫

¡μ◊ Ï∞fi≈¿± ’appleÓΔ¡ª 鱧 √μÁ ’∂ AB

«Ú¡’ÂΔ¡ª 鱧 ÓΩ’∂ ÂØ∫ Â∞appleß ‘‡≈«¬¡≈

«◊¡≈¢ «¬È∑ª ”⁄Ø∫ Íß‹ «Ú¡’ÂΔ¡ª ÁΔ

ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ ‹Á«’ G ‘Øappleª 鱧 Úμ÷ Úμ÷

È≈ÓȘ±apple ’apple «ÁμÂ≈ ‘À, ª √μÂ≈Ë≈appleΔ ’ª◊apple√ Ò¬Δ «¬‘

Ò≈˜ÓΔ Ï‰ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬‘ Íß‹≈Ï Á≈ ’∂√ Ó∞Û ÷ØÒ∑∂

¡Â∂ ÁÒΔÒª appleμ÷∂¢ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ¡Â∂ ı˜≈È≈ ÓßÂappleΔ «¬‘

ª ’‘Δ ‹ªÁ∂ ‘È «’ Ï≈ÁÒª È∂ ¿∞È∑ª Ò¬Δ ÷≈ÒΔ ı˜≈È≈

¡Â∂ Ï∂¡ß ’apple˜≈ ¤μ«‚¡≈ ‘À, Íapple Íß‹≈Ï È±ß ¡≈apple«Ê’

Íμ÷Ø∫ ÍÀappleª «√apple ’appleÈ Ò¬Δ ¡μ‹ Âæ’ ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

‘À¢ ‘∞‰ √apple’≈apple ÁΔ «¬‘ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ Ï‰ÁΔ ‘À «’ «¬‘ ÂμÊ

√≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ’apple∂ ¡Â∂ Áμ√∂ «’ ÍÀ√∂ ÒÀ‰ ¡Â∂ ¡È≈‹

÷appleΔÁ Ú≈Ò∂ AB ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ «Úμ⁄ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ Á∂

Ó∞μ„Ò∂ ¡ß’«Û¡ª “⁄ ¯apple’ «’√ Âapple∑ª «Í¡≈ ¡Â∂ «¬‘ ÚË

’∂ CA ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ «’√ Âapple∑ª ω ◊¬∂¢

‘∞‰ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È±ß ¿∞‘ ’∞fi ª ’appleÈ≈ ‘Δ ÍÀ‰≈ ‘À ‹Ø

¿∞È∑ª ÁΔ √apple’≈apple È∂ ¡≈͉∂ Ú∑≈¬Δ‡ Í∂Íapple «Úμ⁄ Ï≈ÁÒ

√apple’≈apple ¿∞μÂ∂ È≈ ’appleÈ Á≈ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ ‘À: ¡È≈‹ ıappleΔÁ

Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ ◊ÛÏÛΔ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ ÂÀ¡ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂¢ «¬‘ ◊μÒ ·Δ’ ‘À «’ ¿∞‘ ¡’≈ÒΔ¡ª, ÷≈√ ’apple’∂

Ï≈ÁÒª «ıÒ≈¯ ÏÁÒ≈ıØappleΔ Ú≈ÒΔ «√¡≈√ È≈ ’appleÈ,

Â∂ ¿∞È∑ª 鱧 ’∞fi È≈ ’«‘‰ «‹√ Âapple∑ª ’ª◊apple√Δ¡ª «ıÒ≈¯

fi±·∂ ’∂√ Áapple‹ ’appleÚ≈ ’∂ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ; Íapple ¿∞‘ ¡È≈‹

ıappleΔÁ Ú≈Ò∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ‹Ø ◊ÛÏÛΔ ‘Ø¬Δ ‘À, ¿∞√ Ò¬Δ

«˜ßÓ∂Ú≈apple ¡«Ë’≈appleΔ¡ª È≈Ò Âª È«‹μ·‰ ¡Â∂ «¬È∑ª

ÚμÒØ∫ ıapple≈Ï ’ΔÂ∂ «√√‡Ó È±ß Âª ·Δ’ ’appleÈ Âª«’ ¡≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ √«Ó¡ª ÁΩapple≈È ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ Á≈ «Îapple √≈‘Ó‰≈ È≈

’appleÈ≈ ÍÚ∂¢

¿∞∫‹, «¬√ Íz√ß◊ «Úμ⁄ «¬’ Ó∞Ù«’Ò ‘À¢ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ Í«appleÚ≈apple Á∂ ÓÀ∫Ïapple

¡ÀÈÎØapple√ÓÀ∫‡ ‚≈«¬appleÀ’‡Øapple∂‡ (¬Δ‚Δ) ¡Â∂ ¡≈ÓÁÈ ’apple

Ó≈Ó«Ò¡ª «Úμ⁄ ¿∞Òfi∂ ‘ج∂ ‘È¢ «¬È∑ª ÁØ‘ª ¬∂‹ß√Δ¡ª ÁΔ

Ú≈◊‚Øapple ‹∂ÂÒΔ Á∂ ‘μÊ ‘À¢ ¡«‹‘Δ √±apple «Ú⁄ ’Δ ¿∞‘

‹∂ÂÒΔ È≈Ò «√μËΔ ¡μ÷ «ÓÒ≈ ’∂ «¬‘ ’«‘ √’Á∂ ‘È «’

Íß‹≈Ï È≈Ò ‹Ø ÚËΔ’Δ ‘Ø¬Δ ‘À, ¿∞‘ Áapple∞√ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂¢

Ù≈«¬Á Ïß√Δ Ò≈Ò È±ß ¤μ‚ ’∂ ‘«apple¡≈‰≈ È∂ ’Ø¬Δ Ó‘≈È

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÍÀÁ≈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈¢ Ïß√Δ Ò≈Ò È±ß ‘«apple¡≈‰≈ Á≈

«ÈappleÓ≈Â≈ ¡≈«÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, Íapple apple≈‹ Á∂ «’√∂ ÚΔ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ È∂ apple≈‹ Á≈ «¬√ Âapple∑ª Á≈ È∞’√≈È ’ÁΔ ÚΔ È‘Δ∫

’ΔÂ≈¢ ‘«apple¡≈‰≈ «Úμ⁄ ¡È≈‹ ıappleΔÁ √Á≈ ‘Δ ¡≈Ó

Úª◊ ‘Δ ‘∞ßÁΔ apple‘Δ ‘À¢

ÓØÁΔ √apple’≈apple Á≈ ’≈apple‹’≈Ò ‘∞‰ ¡≈ıappleΔ ◊∂Û «Úμ⁄

Í∞μ‹ ⁄∞μ’≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï ÁΔ ÒΔ‚apple«ÙÍ È±ß «¬‘ Ô≈Á appleμ÷‰≈

ÍÚ∂◊≈ «’ ‹∂ «ÚÚ≈Á Ú≈Ò∂ «¬√ ’apple˜∂ Ï≈Ï ÓØÁΔ

√apple’≈apple È≈Ò ‘∞‰ ÚΔ ’Ø¬Δ ◊μÒ È≈ ÂØappleΔ ◊¬Δ ª ¡◊ÒΔ

√apple’≈apple, Ì≈Ú∂∫ ¿∞‘ ÓØÁΔ ÁΔ ‘Δ «’¿∞∫ È≈ ‘ØÚ∂, «¬√ Ó√Ò∂

È±ß È«‹μ· «Ò¡≈ «◊¡≈ √Ófi ’∂ «¬√ ÚμÒ ÿμ‡ ‘Δ

ÂÚμ‹Ø Á∂Ú∂◊Δ¢

’ÛÚ≈‘‡ ÁΔ «√¡≈√Â

«ÚappleØËΔ «Ëapple, ı≈√ ’apple’∂ ’ª◊apple√ «¬√∂ ‘μ’ È±ß «appleÛ’ apple‘Δ

‘À¢ ¿∞√ 鱧 «¬√ ’Ú≈«¬Á Á≈ Ò∞¯ ÒÀ‰ ÂØ∫ appleØ«’¡≈ È‘Δ∫

‹≈ √’Á≈; ¿∞√ Á∂ «¬√ ‘μ’ ÂØ∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß Ï∂⁄ÀÈ ÚΔ

È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈¢ ’ª◊apple√ 鱧 ¿∞√ Á∂ ˆÀapple-‹Ó‘±appleΔ

‘’±ÓÂΔ «apple’≈apple‚ Á≈ ¡≈¬ΔÈ≈ Ú≈apple Ú≈apple «Á÷≈¿∞‰ Ú≈Ò∂

‘√ÍÂ≈Òª ”⁄ Á≈ıÒ ’appleÚ≈«¬¡≈

«◊¡≈¢ «¬È∑ª ”⁄Ø∫ «¬’ ’≈Ó∂ ÁΔ D@

¯Δ√Á fi∞Ò√‰ ’apple’∂ ‘≈Ò ◊ßÌΔapple ‘À¢

√Δ¡À√¡ÀÒ È∂ «’‘≈ «’ √Ú∂apple∂ ÎØÈ ”Â∂

Ï∂Û∂ Á∂ ¬∂¡apple ’ß‚ΔÙÈ‚ Ú≈Ò∂ ÷∂Âapple È∂Û∂

◊À√ ÒΔ’ ‘؉ ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ «ÓÒΔ √Δ

«‹Ê∂ Ó∞appleßÓ Á≈ ’ßÓ ⁄Ò «apple‘≈ √Δ¢ √≈apple∂

’≈«Ó¡ª 鱧 Â∞appleß ’ßÓ appleØ’‰ ÁΔ¡ª

‘Á≈«¬Âª «ÁμÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ª √È Íapple

«¬√∂ ÁΩapple≈È ËÓ≈’≈ ‘Ø «◊¡≈¢

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

√Δ¡À√¡ÀÒ È∂ «ÓzÂ’ª Á∂ È∂ÛÒ∂

Í«appleÚ≈appleª 鱧 A@ Òμ÷ apple∞ͬ∂ ÁΔ

√‘≈«¬Â≈ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘À¢

˜ıÓΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’ßÍÈΔ ÚμÒØ∫

’appleÚ≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ √zΔ È≈«¬apple È∂

Áμ«√¡≈ «’ √Δ¡À√¡ÀÒ È∂ ÿ‡È≈ ÁΔ

¿∞μ⁄ ÍμËappleΔ ‹ª⁄ ¡≈appleßÌ ’apple «ÁμÂΔ ‘À¢

Í∞ÒΔ√ ’«ÓÙÈapple ¡ÀÓ.ÍΔ.«ÁÈ∂Ù È∂

‘≈Á√∂ Ú≈ÒΔ Êª Á≈ Ó∞¡≈«¬È≈ ’appleÈ

Ó◊appleØ∫ «’‘≈ «’ ‘≈Ò≈ ’߇appleØÒ «Úμ⁄

√zΔ ÓØÁΔ È±ß ¡≈Í‰Δ √apple’≈apple Á≈ ¡’√ ÚΔ ¿∞√∂ ¡≈¬ΔÈ∂

«Úμ⁄Ø∫ ˜apple±apple Á∂÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ «¬‘ ÓÙ’ ¿∞È∑ª Á∂ ’¬Δ

ÌappleÓ Á±apple ’apple Á∂Ú∂◊Δ¢

Ïμ«⁄¡≈∫ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ Ò¬Δ Ï‰∂ √÷ ’≈ȱßÈ

“Â∂ Á∂Ù «Ú⁄ Â≈È≈Ù≈‘ Ï‰Δ ÏÀ·Δ ‘À, ÁΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ

鱧 Í≈‰Δ ÍΔ-ÍΔ ’Ø√ apple‘∂ ‘È¢ Í≈«’√Â≈È «¬’ ¡«‹‘≈

Á∂Ù ‘À «‹μÊ∂ Ïμ«⁄¡ª 鱧 ’Á∂ √∞appleμ«÷¡≈ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ‹ªÁΔ¢

È≈ ‘Δ ¿∞È∑ª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ ¡Â∂ √ªÌ-√ßÌ≈Ò Ï≈apple∂ √Ø«⁄¡≈

‹ªÁ≈ ‘À¢ ÓÒ≈Ò≈ Ô±√¯˜¬Δ 鱧 ÍÛ∑È ÂØ∫ appleØ’‰ Ò¬Δ «√apple

«Ú⁄ ◊ØÒΔ¡ª Á≈◊ ’∂ Ï∞appleΔ Âapple∑ª ˜ıÓΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂

«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÚΔ ¡«‹‘Δ¡ª ’¬Δ ‘Øapple ÿ‡È≈Úª ÚΔ

¡≈¬∂ «ÁÈ Ú≈ÍappleÁΔ¡ª apple«‘ßÁΔ¡ª ‘È¢ Í≈«’√Â≈È ÁΔ

ËappleÂΔ “Â∂ B@AD «Ú⁄ G@,@@@ Ïμ⁄∂ «‘ß√≈ Á∂ «Ù’≈apple ‘؉

’apple’∂ ’∂√ Áapple‹ ‘ج∂¢ «¬È∑ª «Ú⁄Ø∫ Ï‘∞ √≈apple∂ «‹È√Δ

‘Úμ√ Á∂ «Ù’≈apple ω≈¬∂ ◊¬∂¢ apple≈‹ ¡Â∂ √apple’≈apple «’Ëapple∂ ÚΔ

ÒØ’ª “Â∂ ı≈√ ’apple’∂ Ïμ«⁄¡ª È≈Ò «˜¡≈ÁÂΔ ÍzÂΔ

‹Ú≈ÏÁ∂‘ Șapple È‘Δ∫ ¡≈¬Δ¡ª¢ √≈Ò B@AG «Ú⁄

Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ Ò«‘ßÁ∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ BFGF Ïμ⁄∂

ÏÁÎÀÒΔ Á≈ «Ù’≈apple ω≈¬∂ ◊¬∂¢ ADDE ¿∞Ë≈Ò∂, E@B

‹Ïapple ‹È≈‘, CFB ‹Ïapple ‹È≈‘ Á∂ ÔÂÈ Á∂ «Ù’≈apple ω∂¢

’√±apple Ù«‘apple ª Ïμ«⁄¡ª √ÏßËΔ ◊∞È≈‘ª Ò¬Δ ÏÁÈ≈Ó ‘À¢

«ÂßÈ √≈Òª «Ú⁄ GB@ ÏÁÎÀÒΔ Á∂ ’∂√ ‘ج∂¢ «¬‘ È‘Δ∫ «’

Í≈«’√Â≈È «Ú⁄ Ïμ«⁄¡ª ÁΔ √∞appleμ«÷¡Â≈, ¿∞È∑ª «Úapple∞μË

«‘ß√≈ appleØ’‰ √ÏßËΔ ’≈ȱßÈ È‘Δ∫ ‘È¢ Ò∂«’È apple≈‹, √Ó≈‹,

«È¡ªÍ≈«Ò’≈ ÁΔ ¿∞Á≈√ΔÈÂ≈ ’apple’∂ √Ì Ï∂’≈apple ‘ج∂ ͬ∂

‘È¢ Íß‹≈Ï ‚À√‡Δ«⁄¿±‡ ¡À∫‚ È◊ÒÀ’«‡‚ «⁄Ò‚appleÈ

¡À’‡, B@@D, ’∞apple≈È, √∞ßÈ≈, √ß«ÚË≈È ÁΔ Ë≈apple≈ BA ¬∂,

Ïμ«⁄¡ª È≈Ò ÏÁÎÀÒΔ √ÏßËΔ BIB ¬∂, ÏΔ.√Δ., CBH ¬∂,

CGG ¬∂, ÏΔ, ÍΔ.ÍΔ.√Δ. AHF@ Ë≈apple≈Úª È≈’≈Ó «√μË ‘Ø

apple‘Δ¡ª ‘È¢ «¬Ú∂∫ √Ó≈«‹’ Ïapple≈ÏappleΔ Â∂ «¬È√≈¯ √ÏßËΔ

Ë≈apple≈ CG ¡Â∂ CH ‘È¢

Ì≈apple «Ú⁄ √ßÔ∞’ Íß‹≈Ï Á≈ ¡ß◊ apple‘∂ «‘Ó≈⁄Ò

ÍzÁ∂Ù «Ú⁄ D ‹∞Ò≈¬Δ, B@AG 鱧 AF √≈Ò≈ ÒÛ’Δ È≈Ò

’Ø·≈¬Δ ‹ß◊Ò «Ú⁄ √Ó±«‘’ ‹Ïapple ‹È≈‘ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ «Îapple

¿∞√ 鱧 Ó≈apple Ó∞’≈«¬¡≈¢ √≈Ï’≈ ’ª◊apple√Δ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ

ÚΔappleÌμÁapple «√ßÿ 鱧 ‹ÈÂ’ ÁÏ≈¡ ’apple’∂ ’∂√

√Δ.ÏΔ.¡≈¬Δ. ‘Ú≈Ò∂ ’appleÈ≈ «Í¡≈¢ √ßÔ∞’ Íß‹≈Ï Á≈

¡ß◊ apple‘∂ ‘«apple¡≈‰≈ «Ú⁄ √≈Ò B@AF «Ú⁄ A@I@ ’ÂÒ,

AAHI ‹Ïapple ‹È≈‘, AIA √Ó±«‘’ ‹Ïapple ‹È≈‘, B@AI

¿∞Ë≈«Ò¡ª √ÏßËΔ ’∂√ Áapple‹ ‘ج∂¢ Ì≈Ú «ÂßÈ ’ÂÒ, «ÂßÈ

‹Ïapple ‹È≈‘ ¡Â∂ AA ¿∞Ë≈Ò∂ appleؘ≈È≈ ‘ج∂¢ AE ‹ÈÚappleΔ,

B@AH 鱧 «¬’Ø «ÁÈ D ÒÛ’Δ¡ª 鱧 ¿∞Ë≈Ò ’∂ √Ó±«‘’

‹Ïapple ‹È≈‘ Á≈ «Ù’≈apple ω≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ‹Δ∫Á «˜Ò∑∂ “⁄

⁄ÒÁΔ ’≈apple “⁄ È≈Ï≈«Ò◊ ÒÛ’Δ È±ß ‹Ïapple ‹È≈‘ Á≈

«Ù’≈apple ω≈«¬¡≈, Í≈‰ΔÍ “⁄ AA √≈Ò≈ Ó≈√±Ó ȱß

’ÂÒ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ Ò≈Ù È≈Ò ‹Ïapple ‹È≈‘ ’ΔÂ≈

«◊¡≈¢ ÁØ «Ú¡’ÂΔ¡ª ÚÒØ∫¢ ÎappleΔÁ≈Ï≈Á “⁄ ÒÛ’Δ

¿∞Ë≈Ò ’∂, ⁄ÒÁΔ ◊μ‚Δ “⁄ √Ó±«‘’ ‹Ïapple ‹È≈‘ Ì≈‹Í≈

ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ ÓÈØ‘apple Ò≈Ò ÷μ‡apple √apple’≈apple Á∂ ӱߑ “Â∂

’≈Ò÷ ‘È¢ ⁄Û∑Á≈ Íß‹≈Ï ÚΔ ¡À√∂ ’∂√ª È≈Ò ÏÁÈ≈Ó

‘È¢ ’∂∫ÁappleΔ √Û’ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ ¡Â∂

apple≈‹Ó≈apple◊ª Ï≈apple∂ ÓßÂappleΔ «È«ÂÈ

◊‚’appleΔ È∂ ËÓ≈’∂ ”⁄ ◊¬Δ¡ª ‹≈Ȫ ”Â∂

¡¯√Ø√ Íz◊‡≈¿∞∫«Á¡ª ˜ıÓΔ¡ª ȱß

‘apple√ßÌÚ √‘≈«¬Â≈ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È

’ΔÂ≈ ‘À¢ ’∂appleÒ≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÍΔ

«Ú‹ÔÈ È∂ ÚΔ Íß‹ «Ú¡’ÂΔ¡ª ÁΔ

ÓΩ ”Â∂ Á∞÷ Íz◊‡ ’ΔÂ≈ ‘À¢

√Î≈ A Á≈ Ï≈’Δ...

ÍÂÈΔ ¤μ‚...

ÈØ«‡√ ‹≈appleΔ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÚΔ

Í∂ÙΔ Á∂ Ò¬Δ ‘≈˜apple È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂ ‘È¢

«¬√ “Â∂ appleØ’ Ò◊≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ

¡«‹‘∂ ÒØ’ª 鱧 Ì◊ΩÛ≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ ÁΔ

ÚÀÏ√≈¬Δ‡ “Â∂ Ì◊ΩÛ∂ ÁΔ «Ò√‡ «Ú⁄

¿∞È∑ª Á≈ Ȫ Ù≈ÓÒ ‘ØÚ∂◊≈¢Ï≈Ò ÔΩÈ

ÙØÙ‰ ’≈ȱßÈ «Ú⁄ ÏÁÒ≈¡ Á∂ Ï≈apple∂

«Ú⁄ ÏØÒÁ∂ ‘ج∂ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ Ó∂È’≈

◊ªËΔ È∂ «’‘≈ «’ ’≈ȱßÈ «Ú⁄

ÏÁÒ≈¡ Á≈ Ó’√Á ‘À «’ Ï⁄ÍÈ

«Ú⁄ ‘ج∂ «¬√ ‘≈Á√∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‹∂’apple Ï≈Ò◊ ÚΔ ‘Ø ◊¬∂ ‘È Âª

¡≈Í È±ß «È¡≈ Á≈ ͱapple≈ ¡«Ë’≈apple ‘À¢

‘À¢ Ì≈apple ¿∞μÍ Ó‘ªÁΔÍ Á∂ «ÂßȪ Á∂Ùª ı≈√ ’apple’∂

Í≈«’√Â≈È È±ß ¡‹Ø’∂ ¡≈Ë∞«È’ Ô∞μ◊ ¡ßÁapple ¡≈͉≈

«¬√Ò≈«Ó’ Ó±ÒÚ≈ÁΔ ¡Â∂ ’μ‡ÛÚ≈ÁΔ ÒÏ≈Á≈ Ò≈‘∞‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ «È¡ªÍ≈«Ò’≈ 鱧 Ì≈appleÂΔ «È¡ªÍ≈«Ò’≈

Úª◊ ÁÒ∂apple≈È≈ ’ÁÓ Í∞쇉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Ïμ«⁄¡ª ÁΔ

√∞appleμ«÷¡Â≈, ÌÒ≈¬Δ, «Úμ«Á¡≈ ¡Â∂ «√‘Â Ò¬Δ¢

Ïμ«⁄¡ª Á≈ ¡«Ë’≈apple ’«ÓÙÈ ÎÀ‚appleÒ ¡Â∂ Ízª«Â’ ÍμËapple

“Â∂ ◊·Â ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ª ‹Ø ’ΩÓªÂappleΔ Ó≈ÈÂ≈Úª

¡È∞√≈apple Ïμ«⁄¡ª Á∂ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ apple≈÷Δ ‘Ø √’∂¢

¡«Ë¡≈Í’ª, Ó≈«Í¡ª, ’∂¡apple«◊Úapple˜, ‚≈’‡appleª ¡Â∂

Èapple√ª 鱧 Ïμ«⁄¡ª ÁΔ √ßÌ≈Ò ¡Â∂ ¡«Ë’≈appleª ÁΔ apple≈÷Δ

Ò¬Δ «ÚÙ∂Ù «√÷Ò≈¬Δ Á≈ ÍzÏßË ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

Ó≈ÎΔ¡≈ «ıÒ≈¯ ‘∞‰ ’≈appleÚ≈¬Δ Á≈ Ú∂Ò≈

«√¡≈√Δ «‘μÂ≈∫ ÁΔ Í±appleÂΔ Ò¬Δ Í∞ÒΔ√ 鱧 appleμ‹ ’∂

Úapple«Â¡≈ «◊¡≈¢ È«Ù¡≈∫ Á≈ ’≈appleØÏ≈apple ¡Â∂

◊À∫◊√‡apple≈∫ ÁΔ¡≈∫ √apple◊appleÓΔ¡≈∫ «¬√ √Ó∂∫ ÁΩapple≈È ‘Δ,

Í∞ÒΔ√ „≈∫⁄∂ 鱧 ÷∞μ‚∂ Ò≈¬ΔÈ Ò≈¿∞‰ ’apple ’∂ ÚËΔ¡≈∫-

Î∞μÒΔ¡≈∫¢ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ È∂

‘≈Ò≈∫«’ Í∞ÒΔ√ ÁΔ ’≈apple◊∞˜≈appleΔ «Úμ⁄ √∞Ë≈apple

«Ò¡≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÚÌ≈◊ Á∂ Ï∞«È¡≈ÁΔ „≈∫⁄∂ «Úμ⁄ ’∞fi

ÏÁÒ≈˙ ’ΔÂ∂ ¡Â∂ «¬√ ÁΩapple≈È ¡Íapple≈Ë’

◊ÂΔ«ÚËΔ¡≈∫ 鱧 ’∞fi ·μÒ∑ ÚΔ Í¬Δ, Íapple ¿∞‘ ‘∂·Ò∂

ÍμËapple Á∂ ’≈∫◊apple√ ’∂‚apple, «‹√ «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ Á∂

«ÚË≈«¬’ ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘È, ÁΔ Í∞ÒΔ√ È≈Ò «ÓÒΔÌ∞◊Â

·μÒ∑‰ «Úμ⁄ ¡√¯Ò apple‘∂ ‘È¢ Á∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ Úμ÷

Úμ÷ Ó≈¯Δ¡≈∫ ÁΔ √±Ï∂ «Úμ⁄ Í√appleΔ ⁄ΩËapple Á≈ Ó∞μ÷

’≈appleÈ ÚΔ «¬‘Δ «apple‘≈ ‘À ¡Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂ «¬√

«ıÒ≈¯ ’Àϫȇ ÓΔ«‡ß◊≈∫ ÁΩapple≈È ÌÛ≈√ ’μ„∂ ‹≈‰ ÁΔ

ÚΔ ıÏapple ‘À¢

«¬‘ «¬√ √≈apple∂ «ıÒ≈apple∂ Á≈ ‘Δ ÈÂΔ‹≈ ‘À ¡Â∂

apple«‘ßÁΔ ’√apple ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ◊μ·‹ØÛ ÂØ∫ «Úapple≈√Â

«Úμ⁄ «ÓÒ∂ ı≈ÒΔ ı˜≈È∂ È∂ ’μ„ «ÁμÂΔ ‘À «’ ’≈∫◊apple√

‘∞‰ ¡≈Í‰Δ √≈ı Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÚΔ ÁÏ≈¡ ‘∂· ¡≈

apple‘Δ ‘À¢ «Úμ ÓßÂappleΔ ÓÈÍzΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ ÁΔ ÍÂÈΔ

ÚΔ鱧 Ï≈ÁÒ È∂ Ï«·ß‚≈ «Úμ⁄ «ÈÔ«Ó ÂΩapple “Â∂

‹ÈÂ’ ÓΔ«‡ß◊≈∫ Á≈ «√Ò«√Ò≈ ¡≈appleß«Ì¡≈ ‘À,

‘≈Ò≈∫«’ È∂ÛÒ∂ Ì«Úμ÷ «Úμ⁄ «’√∂ ÚΔ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

⁄؉≈∫ ÚΔ È‘Δ∫ ‘È¢ ’Δ «¬‘ «’Â∂ “ÁÏ≈¡“ ÁΔ

«ÈÙ≈ÈΔ Â≈∫ È‘Δ∫?

’≈∫◊apple√ √μÂ≈ Á∂ Í«‘Ò∂ Úapple∑∂ «Úμ⁄ ‘Δ ¡≈͉∂ ¡≈Í

鱧 Ò◊Ì◊ ¿∞√ Ê≈∫ “Â∂ ÷Û∑≈ Ó«‘√±√ ’apple apple‘Δ ‘À,

«‹μÊ∂ ‹≈ ’∂ ‚∞μω «Úμ⁄ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ◊μ·‹ØÛ È±ß

Á√ Úapple∑∂ Òμ◊ ◊¬∂¢ ’≈∫◊apple√ ÁΔ ÷∞Ù«’√ÓÂΔ ‘À «’

«¬√ ÁΔ ’Ø¬Δ «¬’ √ß◊«·Â «ÚappleØËΔ «Ëapple È‘Δ∫ ‘À, ‹Ø

Â’ÛΔ ⁄∞‰ΩÂΔ Í∂Ù ’apple √’∂; Íapple Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ‹ÁØ∫ Âμ’ ’Ó≈È ¡≈͉∂ ‘μÊ È‘Δ∫

ÒÀ∫Á∂ ¡Â∂ √≈Î ˆÒ «Á√Á∂ √≈apple∂ ÚappleÂ≈«apple¡≈∫

«ıÒ≈¯ √ı ÍÀ∫ÂÛ≈ È‘Δ∫ ÓμÒÁ∂, Íß‹ √≈Ò √apple’≈apple

Á≈ Ï⁄≈¡ ’appleÈ≈ ÒßÓΔ ‘ßÌ≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ÁΩÛ √≈«Ï ‘Ø

√’Á∂ ‘È¢


21 15/02/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

TAJ hikes entry FEE

introduces Rs 200 FEE for main mausoleum

New Delhi : The tourists

visiting the Taj Mahal will

have to shell out extra from

April 1 as the government has

decided to introduce Rs 200

charge for seeing the main

mausoleum and also raise the

entry fee to Rs 50 from Rs 40.

Speaking at a media briefing,

Culture Minister Mahesh

Sharma said the changes have

been effected to "preserve the

Taj Mahal" and for a better

crowd management.

As of now, there is no separate

fee for entry to the main

mausoleum. “We need to preserve

the Taj Mahal for the

generations to come. New

'barcoded' tickets would cost

Rs 50 instead of the earlier Rs

40 and it would be valid only

for three hours," said Sharma.

"A separate ticket of Rs

200 will be needed to enter

into the main mausoleum at

the Taj Mahal to ensure the

protection of the area and better

crowd management."

Sharma further stated a

recent report by the National

Environmental Engineering

Research Institute (NEERI),

which had conducted a study

on Taj's load-bearing capacity,

had recommended immediate

steps to reduce the number

of footfalls into the mausoleum

to protect its integrity.

"We thought capping the

number of tourists per day was

not a viable option, but we had

to do something. The hike in

prices is not to generate revenue,

but to ensure that only

people who are genuinely

interested enter the area," the

minister said. The Supreme

Court recently directed the

Uttar Pradesh government to

submit a vision document on

the preservation of the monument

within four weeks.

Sharma also said the ministry

had taken special steps to

ensure the comfort for foreign

tourists who pay Rs 1,250 for

entry into the Taj Mahal. He

said separate queues, separate

toilets, and a safe corridor will

be built for them from the

Agra railway station to the Taj

in collaboration with the

Ministry of Aviation and Road

Transport Ministry. The minister

pointed out that the government

has already spoken to

authorities concerned to stop

"lapka culture (culture of

touts)" around the Taj Mahal.

"We are exploring how we

can bring this 'lapka culture'

to an end by bringing them

under the ambit of serious

offences and organised crime

so that they can be booked

accordingly. "First, we will

warn them, then we will identify

them and then we will

punish them...We want to

bring this in by April 1. These

touts are a menace," he said.

The minister also said that

his stand on touts is not just

restricted to the protection of

the tourists at Taj Mahal, but

also across places of tourist

interest around the country.

Sharma, who met senior

officials of the Agra district

authorities recently, also said

many tourists, both domestic

and foreign, who visit the Taj

are ambushed at the station

itself and the harassment continues

during their stay in the

city. One of the seven wonders

of the world, the Taj

Mahal was commissioned in

1632 by the Mughal emperor,

Shah Jahan to house the tomb

of his wife, Mumtaz Mahal.

The monument was designated

as a UNESCO World

Heritage Site in 1983 for

being "the jewel of Muslim

art in India and one of the universally

admired masterpieces

of the world's heritage".

Moscow plane crash

may have been caused

by iced speed probes

Moscow : Russian experts

probing the weekend plane

crash outside Moscow which

killed 71 people said the accident

may have been caused by

ice on speed probes which led

to faulty information on the

craft’s airspeed. "A factor in

the development of a special

situation in the flight could be

the wrong data about flight

speed on pilots indicators

which was likely due to iced

pitot tubes (speed probes)

while their heating systems

were shut off," said the Russian

Interstate Aviation Committee

(IAC) which investigates aircraft

incidents. The Antonov

An-148 plane took off from

Moscow's Domodedovo airport

on Sunday and went down

in a field around 70 km southeast

of Moscow shortly after.

Sixty-five passengers and six

crew members on board all

died. The IAC said it has completed

analysis of the on-board

recorder and would still need to

analyse the black box which

recorded conversations in the

cockpit. It would also look at

whether the speed probes could

have malfunctioned. Iced-over

pitot tube instruments were

previously named as the likely

reason behind the crash of the

Air France 447 flight into the

Atlantic in 2009, killing 228

people on board.

Emergency workers have

been combing through the deep

snow at the site of Sundays

accident. Today, the emergency

ministry said they recovered

1400 body parts and 500 plane

fragments. Authorities were

taking DNA samples from relatives

of the victims in order to

complete identification.

Prince Harry, Meghan

Markle reveal more

WEDDING DETAILS

Markle will be

baptised into

the Church of

England and

confirmed

before the

wedding.

London : Prince Harry and Meghan Markle on Monday

revealed more details of their forthcoming wedding on May

19. The couple will marry at St George’s Chapel, Windsor

Castle, at midday and, at 1 p.m., they will travel through

Windsor, Berkshire, in a carriage, the BBC reported.

Kensington Palace said the couple are “hugely grateful for the

many good wishes they have received”.

The palace also confirmed that the Archbishop of

Canterbury, Justin Welby, will marry the prince and Markle.

The Rt Rev David Conner, dean of Windsor, will conduct

the service at St George’s Chapel. The chapel holds about 800

people, making it a more intimate setting than the Duke and

Duchess of Cambridge’s wedding in Westminster Abbey.

The couple will then return to a reception for guests from

the congregation at St. George’s Hall. That evening, Prince

Charles will give a private evening reception for the couple

and close friends and family, the BBC reported.

Markle will be baptised into the Church of England and

confirmed before the wedding. The wedding will take place

just a month after the Duke and Duchess of Cambridge are

expected to welcome their third child.

EU lawmakers for more

efforts to help Rohingyas

Dhaka, Members of the

European Parliament on

Monday called for increased

efforts to face the challenge

posed by the Rohingya crisis

after learning about the conditions

in refugee camps in

Bangladesh. Around 688,000

Rohingyas have fled to

Bangladesh over the last five

months, escaping violence in

Myanmar amid accusations

against the Army of ethnic

cleansing and human rights

violations.

“It’s a huge challenge for

Bangladesh and also for

international organisations.

We must strengthen our

efforts to give support especially

to the organisations

involved here,” German MEP

Joachim Zeller told Efe news.

Zeller, a member of the

European Parliament’s

Subcommittee on Human

Rights, highlighted the terrible

situation created by lack

of space, food and medical

attention in camps. The

MEPs are scheduled to travel

to Myanmar on Tuesday to

meet with authorities in the

country. The Chairman of the

Subcommittee on Human

Rights of the European

Parliament, Italy’s Pier

Antonio Panzeri, said that the

MEP’s visit showed their

commitment to finding a

solution to the crisis. He said

they were to raise a series of

questions with Myanmar

authorities to ensure that an

agreement with Bangladesh

signed in November to return

the Rohingyas was “implemented

with all guarantees in

terms of human rights”. The

Chairman said he was disappointed

with Myanmar de

facto leader Aung San Suu

Kyi’s conduct regarding the

crisis as she was awarded the

European Parliament’s

Sakharov Prize for human

rights in 1990 and is a Nobel

peace laureate. The current

crisis erupted on August 25,

2017 following an attack by a

Rohingya insurgent group

that led to a violent response

by the Myanmar Army in the

state of Rakhine, where it is

calculated that around one

million Rohingyas lived.

Members of the mostly

Muslim minority community

are not recognized by

Myanmar’s authorities, who

consider them Bengali

migrants and refuse to grant

them citizenship.


22 15/02/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Kuldeep Yadav, Rohit Sharma power India

to historic series win vs South Africa

PORT ELIZABETH : India created

history, beating South Africa by 73 runs

in the fifth One-day International here at

the St George’s Park to win their firstever

series in the country. They lead 4-1

with one game to go at Centurion on

Friday. Opener Rohit Sharma (115 off

126 balls, 11x4, 4x6) finally came good

in this series as he scored his 17th century,

his first in South Africa, to help

India get to 274 in their 50 overs.

Although the middle order faltered a bit

for India, Rohit’s effort, together with

his partnerships with both Rohit and

Virat were enough to give the visitors a

score that proved too much for the

Proteas. South Africa tried hard and

despite losing early wickets, including

that of AB de Villiers, tried to make a

match of it. However, once Hashim

Amla was run out by Hardik Pandya, it

was left for Heinrich Klaasen to shoulder

the responsibility and in the end it

proved too much.

Amla top-scored with 71 while

Klaasen made 39 off 42 balls. Spinners

Kuldeep Yadav (4/57) and Yuzvendra

Chahal (2/43) were again among the

wickets. Hardik Pandya with two wickets,

including that of De Villiers, and a

Shah Rukh Khan visits Dilip Kumar at his residence

Mumbai : Superstar Shah Rukh Khan has visited Bollywood legend

Dilip Kumar at his residence here. This was his second visit in

six months. Faisal Farooqui, a family friend of Dilip Kumar, took

to the veteran actor’s official Twitter account to share a photograph

of Shah Rukh and the 95-year-old. Shah Rukh is dressed in black,

while a shawl is wrapped around a frail Dilip Kumar.

“Shah Rukh Khan came to visit Saab at home today,” Farooqui

captioned the image. He also updated on the veteran’s health: “Saab

is doing well.” The legendary actor was treated for mild pneumonia

in December 2017.

Shah Rukh last visited Dilip Kumar soon after the acting legend

was discharged from Mumbai’s Lilavati Hospital where he was

being treated for dehydration and kidney malfunction in August

2017. Dilip Kumar debuted as an actor in ‘Jwar Bhata’. His career

has spanned over six decades and over 65 films.

run out of Amla and a catch towards the

end was the main star for India in the

second half. Earlier, Rohit’s century carried

India beyond the 200-run mark. It

was the first time India crossed the landmark

at this venue where they had lost

all the previous five encounters.

The opener was lucky to get to his

century as he was dropped three short of

the milestone. Apart from that though,

his knock was flawless. Rohit had been

troubled by the pace and the bounce on

these wickets in the earlier games, not

just in this series but on the previous

tour, back in 2013. This time he buckled

Singapore’s tourism industry

hit record highs in 2017

Singapore : Singapore Tourism

Board announced on Monday that

both tourism receipts and visitor

arrivals in the country for 2017

attained record highs for the second

time in two years. The authority

said that the city-state’s tourism

receipts were estimated to rise 3.9

per cent in 2017 to 26.8 billion

Singapore dollars (about $20.21 billion),

due primarily to growth in

visitor arrivals across all top 10

markets and higher visitor arrivals

from China, South Korea, the US

and Britain, Xinhua news agency

reported. The authority also said the

visitor arrivals to Singapore

increased 6.2 per cent to 17.4 million

in 2017, with 13 of the top 15

markets showing growth.

RBI’s new norms on bad loans

wake-up call for defaulters: Govt

New Delhi : In a bid to hasten the resolution

of bad loans, RBI has tightened

rules to make banks identify and tackle

any non-payment of loan rapidly, a move

the government said should act as a

"wake-up call" for defaulters.

The Reserve Bank of India abolished

half-a-dozen existing loan-restructuring

mechanisms late last night, and instead

provided for a strict 180-day timeline for

banks to agree on a resolution plan in case

of a default or else refer the account for

bankruptcy. Financial Services Secretary

Rajiv Kumar said the new rules are a

"wake-up call" for defaulters.

"The government is determined to

clean up things in one go and not defer it.

It is a more transparent system for resolution,"

he said," he told PTI here.

Under the new rules, insolvency proceedings

would have to be initiated in

case of a loan of Rs 2,000 crore or more if

a resolution plan is not implemented within

180 days of the default. Banks will face

penalties in case of failure to comply with

the guidelines, RBI said. Financial

Services Secretary said the RBI's decision

would not have much impact on provisioning

norms for banks.

The revised framework has specified

norms for "early identification" of

stressed assets, timelines for implementation

of resolution plans, and a penalty on

banks for failing to adhere to the prescribed

timelines. RBI has also withdrawn

the existing mechanism which included

Corporate Debt Restructuring Scheme,

Strategic Debt Restructuring Scheme

(SDR) and Scheme for Sustainable

Structuring of Stressed Assets (S4A).

The Joint Lenders' Forum (JLF) as an

institutional mechanism for resolution of

stressed accounts also stands discontinued,

it said, adding that "all accounts,

including such accounts where any of the

schemes have been invoked but not yet

implemented, shall be governed by the

revised framework".

Under the new rules, banks must report

defaults on a weekly basis in the case of

borrowers with more than Rs 5 crore of

loan. Once a default occurs, banks will

have 180 days within which to come up

with a resolution plan. Should they fail,

they will need to refer the account to the

Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)

within 15 days. Last year, the government

had given more powers to the RBI to push

banks to deal with non-performing assets

(NPAs) or bad loans. The gross NPAs of

public sector and private sector banks as

on September 30, 2017 were Rs 7,33,974

crore, Rs 1,02,808 crore, respectively.

"In view of the enactment of the IBC,

it has been decided to substitute the existing

guidelines with a harmonised and simplified

generic framework for resolution

of stressed assets," RBI said in the notification.

As per the revised guidelines, the

banks will be required to identify incipient

stress in loan accounts, immediately

on default, by classifying stressed assets

as special mention accounts (SMAs)

depending upon the period of default.

down, first letting Dhawan play the

aggressive role and then getting himself

into that mould.The first boundary of his,

off Morne Morkel, was a bit edgy as it

went in the air, past the diving JP Duminy

at point. He then came down the track and

hit Kagiso Rabada for a six over long on

to slay the nerves. That set him going and

from there, in the company of Virat Kohli,

he never looked back. Although the pitch

supported movement early on, Rohit and

Virat were never really bothered as the

Proteas bowling struggled to make use of

it before resorting to the scrambled seam

to confuse the latter-order India batsmen.

India’s ability to fend off the new ball and

not lose many wickets has been paying

dividends off late.

Opener Shikhar Dhawan had said earlier

in the series that their team’s ability to

see off the first 10 overs without losing

many wickets – just one in most cases,

has allowed the team to put pressure on

the opposition. In all the matches of this

series, although India have lost an early

wicket, of Rohit Sharma usually, the other

opener and Virat Kohli have managed to

build the innings that has helped to take

India to a decent and challenging total

which stretched the Proteas .


23 15/02/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

GST effect: Chemists

reluctant to dispense

medicine by cutting strip

Chandigarh : The next time you visit a

nearby chemist and ask him to dispense

medicine by cutting a strip, he may be reluctant,

citing difficulty in GST invoice and

instead force you to buy the whole strip.

However, on the contrary, there are chemists

who informed that the retailers have to programme

their software so that even the cut

strip can be entered into the system. Firstly,

if a medicine in particular is not in much

demand they refuse to cut the strip.

Secondly, since the batch number and expiry

date is printed on a strip, it becomes difficult

to track it. Even the wholesalers don’t accept

the medicines in cut strips if the retailer

wants to liquidate old stock. He said the

chemists have made a submission to pharmaceutical

companies to introduce pack of

four or six tablets instead of 10. However,

there are negative aspects of getting medicine

in cut strip as well. The chemists may

push some expired tablets or physician samples

along with genuine tablets.

Kim Jong-un meets

orchestra that performed

at Winter Olympics

Pyongyang : North Korean leader Kim

Jong-un met members of the Samjiyon

orchestra that had performed at the ongoing

PyeongChang Winter Olympics in South

Korea and congratulated them on their success,

state media reported on Tuesday.

Kim had a photo session with the members

of the 140-member group when they

returned to Pyongyang on Monday and

praised their “high artistic ability”, reports

Efe news. “Kim Jong-un warmly congratulated

the orchestra upon its successes by conveying

the warm mind of the people in the

North, who are hoping for the successful

Winter Olympics and national reconciliation,”

the Korean Central News Agency

(KCNA) said. According to KCNA, the

leader received a report from the orchestra

about the atmosphere during their performances

and said he was pleased that “the fellow

countrymen in the South, including

President Moon Jae-in and his wife expressed

satisfaction over the performances”. Concerts

in South Korea by the orchestra, led by Hyon

Song-wol, who is also part of the famous

North Korean all-female band Moranbong,

were a part of agreements signed in January

by the two Koreas about the North’s participation

in the Winter Olympics, which started

on February 7 in PyeongChang. The group

held a concert on February 8 in the South

Korean city of Gangneung, an Olympic

venue, and another on Sunday 11 in the

National Theater of South Korea, attended by

Kim Yo-jong, the North Korean leader’s sister

and Kim Yong-nam, leader of the North’s

national assembly.

India’s overall forest

cover expands: Report

New Delhi : India has added 6,778 sq km of forest

area — an increase of 0.21 per cent — between

2015 and 2017 despite population and livestock pressures,

according to a government report

released here on Monday. The India

State Forest Report-2017 unveiled

by Union Environment Minister

Harsh Vardhan says the country

stands 10th in the world in

terms of forest area and

eighth in terms of annual

forest gain.

“The total forest cover

of the county is 708,273 sq

km, which is 21.54 per

cent of India’s geographical

area. The tree cover of

the country is estimated to

be 93,815 sq km, which is

2.85 per cent,” said the biennial

report, 15th in the series. The

Minister said the news was good

because it reverses the trend of decreasing

forest cover the world over. “The global

trend is decreasing while in India the forest land is

increasing. The good thing is that even if we talk of

Haryana to penalise those abandoning milch cows

China’s Prez Xi wears ‘white cloak’ as sign

of harmony with minority community

During an interaction with members of the minority Yi community in southwest China’s Sichuan

province, Xi wore a flowing white cloak, very much like a poncho, slung over his shoulder.

Chandigarh : Those abandoning

milch cows in Haryana

will have to pay a fine of Rs 5,100,

a senior officials said on Monday.

Haryana Gau Seva Aayog

Chairman Bhani Ram Mangla

said: “For this purpose, a mobile

application is being prepared with

the assistance of information technology

cell in the state, which will

reveal information about the location

of the animal on the basis of a

tag number.”

He said that as per the government

decision, Gau Seva Kendras

will be established in villages for

fostering cows, for which government

will give financial assistance.

“Registration of these centres

will be mandatory and a committee

of learned persons set up

for their functioning. The Aayog

will give a lump sum amount of Rs

5,000 per cow annually,” he said.

global ranking, the population density of top nine

countries ahead of India in terms of forest cover is

about 150 while for India it is 350. “This means, we

are doing good in terms of preservation and

expansion despite pressure of population

and livestock,” he said. The

report said the country of nearly

1.3 billion people has also

added 1,243 sq km of tree

cover since 2015.

Andhra Pradesh, with

2,141 sq km increase in total

forest and tree cover, is at

the top, followed by

Karnataka (1,101 sq km)

and Kerala (1,043 sq km).

Very dense forests have

expanded to 98,158 sq km in

2017 from 88,633 sq km in

2015. However, on the darker

side, 12 states and Union territories

have seen a dip in their forest cover.

These include Chhattisgarh, Madhya

Pradesh, Maharashtra and six naturally rich

states in northeast — Meghalaya, Mizoram, Nagaland,

Sikkim , Arunachal Pradesh and Tripura.

Apart from this, 90 per cent grant

will be given on equipment used

for making products like soaps,

lamps, incense from cow dung and

urine, Mangla added.

New Delhi : President Xi Jinping

usually, depending on the occasion,

wears a western suit, or a windbreaker

that looks perfectly efficient on him

or occasionally when he is attending

military events, military fatigues.

Last Sunday, Xi took a break from

his routine clothes and picked up

something unusual from his wardrobe.

During an interaction with members

of the minority Yi community in

southwest China’s Sichuan province,

Xi wore a flowing white cloak, very

much like a poncho, slung over his

shoulder. “The white cloak, called

chaerwa in Chinese, is a hand-sewn

woollen poncho-like mantle worn by

people of Yi ethnic group,” state

media reported.

In photos published by state media

outlets, Xi was shown shaking hands

and interacting with community members

who were dressed in ethnic finery.

Besides his message on eliminating

poverty, the flowing “chaerwa”

was immediately noticed.

“His unusual dressing - a white

cloak – raised curiosity among netizens,”

state-run English newspaper

China Daily reported. Most comments

on the dress, it seems, were subsequently

censored as the general secretary

of the Communist Party of China

possibly tops of the list of sensitive

topics. “The cloak is woven with quality

sheep wool in Liangshan Yi

autonomous prefecture. It usually

takes about one month to finish making

one chaerwa. Yi people wear it to

keep warm in daytime and use it for

US supports Egypt’s war

against terrorism: Tillerson

Cairo :

US Secretary of State Rex

Tillerson said on

Monday that his country

will support Egypt

in its war against terrorism.

“The Egyptian people

should be confident

that the US commitment

to continue to

support Egypt in fight

against terrorism and

bringing security to Egyptian people is steadfast,”

Xinhua quoted Tillerson as saying in

Cairo during a press conference with his

Egyptian counterpart Sameh Shoukry.

Tillerson’s visit came as Egypt was carrying

out a nationwide anti-terror military operation

that aimed to uproot terrorist groups who

killed hundreds of Egyptians in the past few

years. Secretary Tillerson had launched on

Sunday a regional trip to visit Jordan, Turkey,

Lebanon, Egypt and Kuwait.

His trip comes amid regional discontent of

the US administration’s decision to recognise

the disputed city of Jerusalem as the capital of

Israel. It is Tillerson’s first visit to Egypt where

discussed with Egyptian officials the ongoing

US-Egypt partnership.

US, Israel hold first foreign

policy dialogue

Washington : The US and Israel held their

first foreign policy dialogue here to discuss

regional and global issues of mutual interest,

the State Department said in a statement.

The dialogue on Monday touched upon

opportunities for cooperation in Africa on

development, economics, and counterterrorism;

ways to advance shared interests in the

Asia Pacific region; and efforts to advance

shared approaches to regional engagement in

the Americas in collaboration with the

Organisation of American States, the statement

said. It also focused on digital diplomacy and

recent developments in research and social

media technology, reports Xinhua news

agency. The gathering was co-chaired by US

Under Secretary of State for Political Affairs

Thomas Shannon and Yuval Rotem, director

general of the Israeli Foreign Ministry. Both

sides expressed their interest in continuing the

dialogue on a regular basis in Washington and

Jerusalem.

bedding at night,” the report said.

An earlier Xinhua article quoted by

The New York Times had described

Xi’s favourite windbreaker jacket as

something that reflects “the aura of

Mr Efficiency”. “No need for ironing,

neat, stain-resistant, and with a common

touch,” the Xinhua article said.

Usually, the state media focusses

on what China’s first couple, especially

Xi’s wife Peng Liyuan, wears when

they travel abroad. “Xi and Peng: A

stylish couple in ‘lovers’ clothes,”

state-controlled tabloid Global Times

wrote recently. “The clothes of

Chinese President Xi Jinping and his

wife, Peng Liyuan, have always been

a highlight when they visit other countries.

The couple arrived in Seattle,

Washington on September 22 in their

classic style of “lovers’clothes,” it

said in a report. It added the couple

wore outfits that made them look

“harmonious”.


24 15/02/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Universities in India: A Den of Caste Discrimination

Inclusive Universities, a collaborative

programme sponsored by USIEF

held by the University of

Massachusetts(UMASS) and Savitribai

Phule Pune University(SPPU), New

Delhi was to discuss a report on

"Inclusive Universities".

Previous brazen acts of violence

against students of marginalized groups

in the university campus including

recent suicide of Rohith Vemula, on Jan

17, 2016 in the campus of Hyderabad

Central University, India,triggered a

national and international debate. A

roundtable discussion took place followed

by Q/A session. Academicians

including members of USIEF (United

States India Educational Foundation),

Former Vice chancellor Professor W.N.

Gade and current Vice-Chancellor

Professor Nitin Karmalkar of Savitribai

Phule Pune University participated in

the roundtable discussion.

The report found that discrimination

on the basis of language and caste is

prevalent in the university campus.

Students belonging to the disadvantaged

groups are targeted because of

their caste. The findings of the report

shows that Dalits students

experience in finding supportive

PhD supervisors

in their chosen field of

study, the language barriers

they face that increases

the risk of failure and

longer completion times,

being stigmatized as

'Quota Students'.

Professor Vivek

Kumar, Fulbright scholar&

social activist, currently

teaching sociology

at the Centre for the

Study of Social Systems, School of

Social Sciences, Jawarharlal Nehru

University, during his brief presentation

highlighted the discriminatory

practices carried out by the upper

caste Hindu teachers and students

against the teachers and students

belonging to the marginalized groups.

According to him, the university campus

is completely infested with the

caste mentality. He further emphasized

that there is no such thing as

"Equal Opportunity Cell" in the university

campus across India. There is

Rahul Kumar

( Senior Correspondent)

no representation of people

of marginalized

groups in the university

administration. Students

belonging to the

SC/ST/OBC suffer a lot in

their academic career due

to a discriminating mindset

of upper caste Hindu

teachers. Citing a reliable

data Professor Vivek told

the participants that in 46

central universities, only

01 Scheduled Caste Vice-

Chancellor (VC).

Similarly, in the state of Madhya

Pradesh, ruled by the BJP No

Scheduled Caste VC, In the north part

of India, 25 universities( for example

UP having the highest SC population)

No Scheduled Caste VC. He also told

that there are 40 types of exclusionary

practices are in place in all India universities.

Not only this, the upper caste

scholars, authors while working on the

same theme do not refer the work of a

Dalit scholar or author in his or her

book/article etc. because caste prejudice.

Without naming a faculty he also

told that in one of the Indian university,

in 30 years of service upper caste

teacher did not supervise SC/ST/OBC

student. According to Him, Scheduled

Caste students in the educational institution

face derogatory remarks from

the upper caste classmates such as

"Soona Chand"(means Scheduled

Caste). Quota or Khota(Brothel) are

the common sarcastic words being

heard by girl Scheduled Caste students.

There are a systematic exclusion

and marginalization of Dalit

teachers and students in all India universities.

Dr Sujatha Surepally of

Shatavana University in her paper

said: "Militarisation of University

Campus". The RSS/VHP members

under the aegis of Brahminical powerful

administration poke their nose in

every matter and react with violence

against the Dalit teachers & students if

they raise voice against injustice.

Professor of EmeritusS.K. Thorat&

former chairman of Indian Council of

Social Sciences Research (ICSSR) in

his concluding remarks said: "Diversity

is good. It offers an opportunity to mingle

diverse students from different

social and religious background. He

emphasized that Indian universities

should imitate the USA university

inclusive curriculum including "Civic

Learning and Citizenship" to provide

moral education to bridge gaps between

upper caste and lower caste students."

During Q/A session Rahul Kumar,

Ph.D scholar, Jawaharlal Nehru

University apprised the participants that

there is a systematic vicious propaganda

carried out by the upper caste teachers

and students in the university campus

against the marginalized group of

teachers and students.

Sangeeta Kamat, Professor in

Education Policy Studies in the College

of Education at the University of

Massachusetts Amherst and the principal

investigator for this project and her

team honest and sincere work is commendable.Time

will tell how seriously

the Hinduvta dispensation in power and

Hindu organizations consider the findings

of the report. The hard questions:

"Will this report be able to change the

mentality of the Hindu teachers and students

to save further deterioration of

university campus in India?

Kids shun Facebook,

more grandparents

join the platform

San Francisco : Facebook is fast losing

young users and two million people

under the age of

25 in the US will

stop using the

social networking

platform this year,

global research

firm eMarketer

said on Monday.

Facebook is still adding monthly users but

older age groups are mainly responsible for

this. The number of total Facebook users in

the US will reach 169.5 million this year,

up just under 1 per cent from 2017.

“For the first time, less than half of the

US Internet users ages 12 to 17 will use

Facebook via any device at least once per

month,” the eMarketer report added.

Meanwhile, Facebook’s proportion of

social network users accessing the platform

will continue to decline over the forecast

period. Snapchat is set to gain from

Facebook’s loss. “Snapchat could eventually

experience more growth in older age groups,

since it’s redesigning its platform to be easier

to use,” Debra Aho Williamson, Principal

Analyst at eMarketer said in a statement.

“The question will be whether younger users

will still find Snapchat cool if more of their

parents and grandparents are on it. That’s the

predicament Facebook is in,” he added. In

2018, the number of US Facebook users

ages 11 and younger will decline by 9.3 per

cent. Additionally, the number of users ages

12 to 17 and 18 to 24 will decrease by 5.6

per cent and 5.8 per cent, respectively. This

is also the first time eMarketer predicted a

decline in the number of US Facebook users

in those age groups. “Facebook will lose two

million users ages 24 and younger this

year”, it said. But not all of those users are

migrating to Instagram. Instagram will add

1.6 million users ages 24 and younger.

“Snapchat, meanwhile, will add 1.9 million

users in that age group.

Public can expect ‘gold standard’

protection against flu next year

The NHS is asking GPs and pharmacists

to ensure their influenza vaccine

orders for the 2018 to 2019 season

use the most effective vaccines

for the population.

The new guidance is based on

recently published expert advice and

will ensure the most vulnerable people

get the best available protection

next season. From the clinical evidence

available to GP practices and

community pharmacists from the

Joint Committee on Vaccination and

Immunisation (JCVI) and the Green

book since October it is clear that people

aged 18 to 64 and at risk should

get the quadrivalent vaccine which

provides protection against 2 strains

of influenza A and 2 strains of influenza

B for the 2018 to 2019 winter season.

This will mean that pregnant

women and other people in risk

groups such as those with asthma and

chronic obstructive pulmonary disease

(COPD) will receive the quadrivalent

vaccine protecting them against

four strains of flu. Children, who are

considered ‘super-spreaders’ and are

generally more susceptible to flu B,

will continue to receive the nasal

spray quadrivalent vaccine.

London : Consumer goods giant

Unilever, one of the world’s biggest

advertisers, has threatened to pull

investment from digital platforms

such as Facebook and Google that

“create division” in society or fail to

protect children. Keith Weed, chief

marketing officer at the maker of

Ben & Jerry’s ice cream and Dove

soap, will announce the company’s

plan in a speech later on Monday at

the annual Interactive Advertising

Bureau conference in California.In

the speech, Weed will call on the

technology industry to improve

Meanwhile, people aged 65 and over

will be offered the newly-licensed

adjuvanted trivalent vaccine, an

enhanced form of the vaccine given to

this age group in 2017 to 2018, which

is designed to boost an immune

response improving the effectiveness

of the vaccine in this older age group.

This was not available for the 2017 to

2018 season.

Given the evidence, use of these

more effective vaccines in the 2018 to

2019 season is clearly in the best

interests of patients, particularly given

the association of flu with increased

mortality. The letter sent from NHS

England and Public Health England

(PHE) advises GPs and community

pharmacy contractors to review all

orders for the 2018 to 2019 season

and ensure these are in line with suppliers

who have extended the deadline

for orders until the end of March.

It is estimated that flu causes

around 8,000 deaths people each year.

For the week ending 14 January 2018,

there were a 289 reported intensive

care admissions due to flu thought to

be the peak of this year’s season.

However, figures show over one and a

half million more people got their free

vaccination this year compared to last.

Dr Arvind Madan, GP and NHS

England Director of Primary Care,

said: Flu can have serious health

implications, particularly for the most

vulnerable people, as well as having a

significant impact on NHS services.

The is clear so the NHS is going

further to advise gold standard protection

is provided. Importantly, the public

ineligible groups can also play

their part by getting their free vaccination

again next year.

Professor Paul Cosford, PHE

Medical Director said: Vaccination

is one of the best public health interventions

we have available to us, saving

thousands of lives every year. We

already have one of the best flu vaccination

programmes in the world and

making these vaccines available next

season should offer greater protection

than ever before.

We urge everyone eligible to take

up the offer of flu vaccination.

Suppliers have also confirmed that

there will be enough adjuvanted trivalent

vaccine and quadrivalent influenza

vaccine to meet demand. If

GPpractices and pharmacists

encounter difficulties in placing or

amending orders they have been

advised to contact their local NHS

England team.

Unilever threatens online ad cuts to clean up internet

transparency and consumer trust in

an era of fake news and “toxic”

online content.

“Unilever, as a trusted advertiser,

do not want to advertise on platforms

which do not make a positive

contribution to society,” Weed plans

to say, according to a copy of the

speech seen beforehand. Unilever

also said it is committed to tackling

gender stereotypes in advertising

and will only partner with organisations

that are committed to creating

better digital infrastructure.

Unilever itself was heavily criticised

last year for a Dove advert on

Facebook that many saw as racist.

Amid a social media backlash and

calls for a boycott, the brand apologised,

saying it “missed the mark in

representing women of colour

thoughtfully”. “Consumers don’t

care about third party verification.

They do care about fraudulent practice,

fake news, and Russians influencing

the US election,” Weed plans

to say. “They don’t care about good

value for advertisers. But they do

care when they see their brands

being placed next to ads funding terror,

or exploiting children.” Unilever

has already been slashing its advertising

spend, as it seeks to cut costs

across the organisation. It has cut the

number of ads it makes and the

number of agencies it works with.

Google, a unit of tech giant

Alphabet, and Facebook are estimated

to have taken half of online ad

revenue worldwide in 2017 and

more than 60 percent in the United

States, according to research company

eMarketer. Officials at Facebook

and Google in Europe were not

immediately available to comment.

More magazines by this user
Similar magazines