Views
11 months ago

qronika+220

CIAN MAGENTA YALLOW BLACK 294 69 77; qronikaqronika@gmail.com yovelkvireuli gazeTi gamodis samSabaTobiT N43 (220) 19.12 12.201 .2017 fasi 2 lari skandali didi sportuli skandali kalaTburTis federaciaSi gv. 10 daviT xarSilaZis gverdi `moZraoba da moZraobaa qveynis gadamrCeni~ sad gaqra 7,5 milioni lari? #araCadebas! xaTuna lagaziZe: `es iyo uimedobis weli~ 16 saidumlo seroba matrosovze gv. 2 zurab odilavaZe: `adamianebi ra goTvernebic iyvnen, Tavis umravlesobaSi, iseTive goTvernebi darCebian...~ 20 oleg melnikovs Cveneba giorgi badaSvilma muqariT daawerina?! sandro girgvlianis saqme germaniidan `humanas~ mTavari ofisi qarTveli orsuli qalis gagdebis faqts reagirebas aZlevs! 14 N43 (220) 19.12-25.12.2017 w. nino burjanaZis da irakli oqruaSvilis Cvenebebi mixeil saakaSvilis winaaRmdeg 1