Views
8 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, ¸fa¦f»fUfSX 20 RYSX½fSXe 2018 RYf»¦fb³f Vfb¢»f ´fÃf ´fa¨f¸feÔ, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 276, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ¨fbMXIYe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY AûEÀfOXe CX«U»f Qe´fIY IYf ¨f¹f³f dUV½f IYe ´fid°fdá°f, ³¹fc ¹ffgIYÊ dÀ±f°f IYû»fÔdf¹ff ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ EIY U¿feʹf d¸fOX IYdSX¹fSX ´fd»fIY EOXd¸fd³fÀMÑZVf³f ´fiû¦fif¸f IZY d»fE WXbAf WX`Ü BÀfIYe ªff³fIYfSXe SXdUUfSX IYe QZSX SXf°f CX³WXZÔ ´fif~ WXbBÊÜ dUV½f ·fSX ¸fZÔ IYdNX³f ¨f¹f³f ´fidIiY¹ff ÀfZ ¦fbªfSX°fZ WbXE IZYU»f 32 ¨fbd³fÔQf »fû¦fûÔ IYû WXe BÀf ´fiû¦fif¸f IZY d»fE ¨fb³ff þf°ff WX`Ü IYBÊ °fSXWX IZY ¸ff´fQÔOX EUÔ ¸fWX°U´fc¯fÊ ´fQûÔ ´fSX À±ffd´f°f EUÔ Àf¸ffþ IZY d»fE ÀfÔIYd»´f°f »fû¦fûÔ IYû BÀf ´fiû¦fif¸f ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY°ff Qe þf°fe WX`Ü f°ff QZÔ CX«U»f ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg SX¸f³f dÀfÔWX IYf AûEÀfOXe f³f³fZ IZY ´fWX»fZ ¸fbIZYVf A¸ff³fe IZY Àff±f dSX»ff¹fÔÀf IYe IYûSX »feOXSXdVf´f MXe¸f ¸fZÔ IYf¸f dIY¹ff ±ff AüSX QZVf·fSX IZY 12 ¹fbUf »feOXSX ¸fZÔ Vffd¸f»f CX³WXûÔ³fZ dSX»ff¹fÔÀf IYe ·fdU¿¹f ¸fZÔ SX¯f³fed°f °f¹f IYSX³fZ Uf»fe MXe¸f ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f dQ¹ff ±ffÜ A´f³fZ A¨LZ JfÀfZ IYfg´fûÊSZMX IYdSX¹fSX IYû LûOÞX LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f Uf´fÀf AfIYSX ³fUf¨ffSX EUÔ »fûIY ´fiVffÀf³f IZY ÃfZÂf ¸fZÔ www.amanpath.com CX³fIYe Àf¸f´fʯf ·ffU³ff EUÔ »f¦f³f WXe CX³fIZY ¨f¹f³f IYf ¸fb£¹f IYfSX¯f SXWfÜ SXfª¹f ¸fZÔ SXf¿MÑX ¦ff³f IYû dRY»¸fûÔ IZY ´fWX»fZ ¨f»ff¹fZ þf³fZ ÀfÔfÔ²fe ³fed°f¦f°f d³f¯fʹf EUÔ SXfª¹f IYe ÀfÔÀIÈYd°f EUÔ ´f¹fÊMX³f ´fSX EIY dRY»¸f f³ffIYSX Àf¸fÀ°f dÀf³fZ¸ff§fSXûÔ ¸fZÔ ¨f»ff³fZ IYf ßfZ¹f CX³WXZÔ WXe þf°ff WX`Ü CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY ³¹fc ¹ffgIYÊ dÀ±f°f IYû»fÔdf¹ff ¹fcd³fUdÀfÊMXe dUV½f IYe £¹ffd°f´fif~ dUV½fdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ EIY WX` AüSX BÀfZ AfBÊUe »fe¦f ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYWXf þf°ff WX`Ü »fûIY ´fiVffÀf³f ¸fZÔ BÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYe £¹ffd°f ´fcSXZ dUV½f ¸fZÔ WX`Ü ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IZY d³f¸ffÊ°ff ffffÀffWXZf ·fe¸fSXfU AÔfZOXIYSX ³fZ Àf³f 1915 ¸fZÔ E¸fE IYe dOX¦fie ´fif~ IYe ±fe AüSX 1927 ¸fZÔ A±fÊVffÀÂf ¸fZÔ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf BSXfQf Àf¨f IYf ¸fþQcSXûÔ dIYÀff³fûÔ IYe ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IY»fZ¢MÑZMX IYf §ûSXfU dIY¹ffÜ ´fiQZVf ¸fÔZ 20 ÀfZ Ad²fIY dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ WXb¹fZ ²fSX³ff ´fiQVfʳf IY»fZ¢MÑZMX §fZSXfU ¸fZÔ 10,000 ÀfZ Ad²fIY IYfÔ¦fiZÀfþ³fûÔ IYe ·ff¦feQfSXe SXWXeÜ BXÀf¸fZÔ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ SXf¹f´fbSX VfWXSX EUÔ ¦fif¸fe¯f ¸fZÔ ´fcUÊ ´fiQZVf A²¹fÃf ²f³fZ³Qi ÀffWXc, ´fcUÊ ¸fÔÂfe Àf°¹f³ffSXf¹f¯f Vf¸ffÊ, ´fiQZVf ¸fWXf¸fÔÂfe d¦fSXeVf QZUfÔ¦f³f, ÀfÔ¨ffSX dU·ff¦f IZY A²¹fÃf Vf`»fZVf d³fd°f³f dÂfUZQe, VfWXSX A²¹fÃf dUIYfÀf CX´ff²¹ff¹f, ¦fif¸fe¯f A²¹fÃf ³ffSXf¹f¯f IbYSXZÊ, ´fiUöYf §f³fV¹ff¸f SXfþc d°fUfSXe, þfÔþ¦feSX ¨fÔf´ff ¸fZÔ SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ Lf¹ff U¸ffÊ, VfdVfIYfÔ°ff SXfNXüSX, VfZ¿fSXfþ WXSXfÔVf, ¦fûSXZ»ff»f f¸fʳf, ´fiZ¸f¨fÔQ þf¹fÀfe, dþ»ff A²¹fÃf ¸fÔþcdÀfÔWX, SXfþ³ffÔQ¦ffÔU-¦fif¸fe¯f EUÔ VfWXSX ¸fZÔ dU²ff¹fIY EUÔ dU²ff¹fIY ´fi°¹ffVfe, fc±f IYfÔ¦fiZÀf, ¸fdWX»ff IYfÔ¦fiZÀf, ²f¸f°fSXe ¸fZÔ ´fcUÊ dU²ff¹fIY »fZJSXf¸f ÀffWXc, AÔdfIYf ¸fSXIYf¸f, WXSX¿fQ ¸fZWX°ff, ¸ff²fU dÀfÔWX ²fibU, ¸fWXfÀf¸fbÔQ ¸fZÔ ´fcUÊ dU²ff¹fIY QZUZ³Qi fWXfQbSX dÀfÔWX, ¸fdWX»ff ³fZ°ff SXf²ff SXfªf´ff»f, VfWXSX A²¹fÃf dUIYfÀf CX´ff²¹ff¹f Àf¸fZ°f IYBÊX »fû¦f Vffd¸f»f SXWZXÜ ¦fbþSXf°f d³fIYf¹f ¨fb³ffU ¸fZÔ dJ»ff IY¸f»f AWX¸fQfffQÜ ¦fbþSXf°f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ þe°f IZY ffQ d³fIYf¹f ¨fb³ffU IZY øY´f ¸fZÔ feþZ´fe ³fZ A´f³fe ´fWX»fe ´fSXeÃff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû dVfIYÀ°f QZ Qe WX`Ü 75 ³f¦fSX´ffd»fIYfAûÔ ¸fZÔ ÀfZ feþZ´fe ³fZ 47 þ¦fWXûÔ ´fSX þe°f QþÊ IYe WX`Ü ¸f°f¦f¯f³ff IZY VfbøYAf°fe QüSX ¸fZÔ feþZ´fe IYû IYOÞXe MX¢IYSX QZ°fe dQJ SXWXe IYfÔ¦fiZÀf IYû 16 ³f¦fSX´ffd»fIYfAûÔ ¸fZÔ þe°f d¸f»fe WX`Ü d³fQÊ»fe¹fûÔ IYû 4 þ¦fWXûÔ ´fSX þe°f d¸f»fe WX`Ü f°ff QZÔ dIY 2013 ¸fZÔ B³f 75 ³f¦fSX´ffd»fIYfAûÔ IZY d»fE WXbE ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ·fe feþZ´fe IYû 47 ³f¦fSX´ffd»fIYfAûÔ ¸fZÔ þe°f d¸f»fe ±feÜ BÀf d»fWXfþ ÀfZ BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ feþZ´fe IYû ³f °fû ³fbIYÀff³f WXbAf WX` AüSX ³ff WXe RYf¹fQfÜ ´fÔþff ³fZVf³f»f f`ÔIY §fûMXf»fZ IYf EIY AüSX Àf¨f Àff¸f³fZ Af¹ff ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ ´fÔþff ³f`Vf³f»f f`ÔIY IZY Àff±f WXbE 11,300 IYSXûOÞX ÷Y´fE IZY ¸fWXf§fûMXf»fZ ¸fZÔ EIY ³fBÊ þf³fIYfSXe Àff¸f³fZ AfBÊ WX`Ü §fûMXf»fZ ¸fZÔ fifÔ¨f IZY ´fcUÊ dOX´MXe ¸f`³fZþSX ¦fûIbY»f³ff±f VfZ˜e IYf ³ff¸f ´fWX»fZ ÀfZ WXe ¸fb£¹f °füSX ´fSX Àff¸f³fZ Af SXWXf WX`Ü Af ´f°ff »f¦ff WX` dIY dÀUµMX ´fiûÀfZÀf IZY ´ffÀfUOXÊ ¦fûIbY»f³ff±f VfZ˜e IZY Àff±f-Àff±f IbYL ARYÀfSXûÔ AüSX ³feSXU ¸fûQe IZY »fû¦fûÔ IYû ·fe ´f°ff ±fZÜ ÀfefeAfBÊ IZY A³fbÀffSX ³feSXU ¸fûQe AüSX CXÀfIZY »fû¦f JbQ ·fe »fZMXSX AfgRY AÔOXSXMXZdIÔY¦f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IYe f`NXIY ¸fZÔ ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ IYWXf LX¦fX ¸fZÔ f³fZÔ¦fZ 633 Afßf¸f-LfÂffUfÀf SXfª¹f ¸fZÔ EIY WXþfSX IYSXûOÞX ÀfZ ª¹ffQf ²f³fSXfdVf ½¹f¹f IYe ªffE¦fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ Àfû¸fUfSX IYû IYWXf WX` dIY SXfª¹f IZY Àf·fe 633 ·fU³f dUWXe³f LfÂffUfÀfûÔ AüSX Afßf¸f Vff»ffAûÔ IZY d»fE »f¦f·f¦f EIY WXþfSX 049 IYSXûOÞX øY´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ ·fU³fûÔ IYf d³f¸ffʯf ¹fbðÀ°fSX ´fSX dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE SXf¿MÑXe¹f IÈYd¿f EUÔ ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf f`ÔIY AüSX dþ»ff Jd³fþ ³¹ffÀf d³fd²f ÀfdWX°f A³¹f ¸fQûÔ ÀfZ SXfdVf IYe ½¹fUÀ±ff IYe þf SXWXe WX`Ü OXfg. dÀfÔWX ³fZ Àfû¸fUfSX IYe Vff¸f ¹fWXfÔ dU²ff³fÀf·ff ´fdSXÀfSX dÀ±f°f ³fUe³f Àfd¸fd°f IYÃf ¸fZÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IYe 22UeÔ f`NXIY ¸fZÔ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ OXfg. dÀfÔWX IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ f`NXIY ¸fZÔ ´fifd²fIYSX¯f IYe SXfdVf ÀfZ dUd·f³³f dþ»fûÔ ¸fZÔ ÀUeIÈY°f AüSX d³f¸ffʯff²fe³f IYf¹fûÊÔ IYe dUÀ°fÈ°f Àf¸feÃff IYe ¦fBÊÜ ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f AüSX þ³fþfd°f U¦fÊ IZY 27 Àf¸fbQf¹fûÔ IZY ³ff¸fûÔ ¸fZÔ CX¨¨ffSX¯f dU·fZQ IYû ¸ff³¹f IYSX³fZ IZY EZd°fWXfdÀfIY R`YÀf»fZ IZY d»fE AüSX dU¦f°f SXfª¹fû°ÀfU 2017 ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f SXf¸f³ff±f IYûdUÔQ d¦fSXüQ´fbSXe ²ff¸f Af¸fÔdÂf°f IYSX CX³fIZY WXf±fûÔ dUVff»f Àff¸fbQfd¹fIY ·fU³f IYf dVf»ff³¹ffÀf IYSXUf³fZ IZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY ´fid°f Af·ffSX ´fiIYMX dIY¹ffÜ ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ BÀfIZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf Ad·f³fÔQ³f ·fe dIY¹ffÜ ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ IYWXf dIY A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f IZY 22 AüSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f U¦fÊ IZY ´ffÔ¨f Àf¸fbQf¹fûÔ IZY þfd°f¦f°f ³ff¸fûÔ ¸fZÔ U°fʳfe AüSX CX¨¨ffSX¯f ÀfÔfÔ²fe dU·fZQûÔ IYû ¸ff³¹f IYSX³fZ ´fSX þfd°f ´fi¸ff¯f ´fÂf f³fUf³ff fWXb°f AfÀff³f WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀfÀfZ »ffJûÔ ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ ´fiÀ°ffU ·ûªf³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ÀfZ ´fifd²fIYSX¯f ÃfZÂf ¸fZÔ AfUV¹fIY d³f¸ffʯf IYf¹fûÊÔ IZY ´fiÀ°ffU þ»Q ÀfZ þ»Q ·fZþ³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fZ ´fiÀ°ffU A¦f»fZ 15 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX QZ dQE þfEÔ, °ffdIY CX³WXZÔ ´fifd²fIYSX¯f IZY fþMX ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff þf ÀfIZYÜ f`NXIY ¸fZÔ ¦fÈWX, þZ»f AüSX »fûIY ÀUfÀ±¹f ¹ffÔdÂfIYe ¸fÔÂfe SXf¸fÀfZUIY ´f`IYSXf, Jfô AüSX ³ff¦fdSXIY Af´fcd°fÊ ¸fÔÂfe ´fb³³fc»ff»f ¸fûWX»fZ, AfdQ¸f þfd°f AüSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf ¸fÔÂfe IZYQfSX IYV¹f´f, ´f¹fÊMX³f, ÀfÔÀIÈYd°f AüSX ÀfWXIYfdSX°ff ¸fÔÂfe Q¹ff»fQfÀf f§fZ»f Àf¸fZ°f A³¹f Àf·fe ÀfQÀ¹f CX´fdÀ±f°f SXWZXÜ »fû¦fûÔ IYû AüSX dUVfZ¿f øY´f ÀfZ LfÂf-LfÂffAûÔ IYû IYfRYe SXfWX°f d¸f»fe WX`Ü ¸fûQe IYe ¸fQQ IZY d»fE ´fcUÊ f`ÔIY Ad²fIYfSXe ³fZ VfZ¹fSX dIYE ±fZ ´ffÀfUOXÐÀfÊ (E»fAû¹fc) þfSXe IYSX »fZ°fZ ±fZÜ VfZ˜e ³fZ BÀfIZY d»fE þøYSXe »fZU»f-5 ´ffÀfUOXÊ IYû ³feSXU IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ÀfZ ·fe VfZ¹fSX dIY¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ JbQ IbYL AüSX f`ÔIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY BÀf §fûMXf»fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe ff°f ·fe IYfc»fe WX`Ü Vfd³fUfSX IYû ¹fWX ÀffSXe þf³fIYfSXe ÀfefeAfBÊ ³fZ IYûMXÊ IYû ÀfüÔ´feÜ BÀfIZY d»fE ÀfefeAfBÊ ³fZ SXdUUfSX SXf°f IYû fi`OXe WXfCXÀf fifÔ¨f IYe Lf³ffe³f ·fe IYe ±feÜ VfZ˜e 2017 °fIY fifÔ¨f ¸fZÔ ´fûÀMX ±fZ VfZ˜e ³fZ 2010 ÀfZ 2017 °fIY CXÀf fifÔ¨f ¸fZÔ IYf¸f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ f`ÔIY IZY BÔMXSX³f»f dÀfÀMX¸f ¸fZÔ EÔMÑe ³fWXeÔ WXû³fZ QeÜ ´ffÀfUOXÊ QcÀfSXZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´f°ff WXû³ff ´feE³ffe IZY Àfed³f¹fSX f`ÔIY Ad²fIYfSXe IYû fOÞXe Af¸f f°f »f¦feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf, ÀfbfWX-ÀfbfWX WXe f`ÔIY ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe ·feOÞX »f¦f þf°fe WX` AüSX EZÀfZ ¸fZÔ 101 IYf¸f QZJ³fZ WXû°fZ WX`ÔÜ IYûBÊ Af´fIYf IYf¸f IYSX SXWXf WXû°ff °fû Af´f dIYÀfe AüSX IYf IYSX QZ°fZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY, CX³WXûÔ³fZ ·fe ¸ff³ff dIY EZÀff WXû³ff °fû ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ ¢¹ff WX` dÀUµMX ´fiûÀfZÀf?-¹fWX EIY ¸fZÀfZdþÔ¦f ³fZMXUIYÊ WXû°ff WX`Ü ´f`ÀfZ IZY »fZ³f-QZ³f ÀfZ þbOÞXe þf³fIYfSXe IYû ·fZþ³fZ-dSXÀfeU IYSX³fZ IZY d»fE BÀfZ ÀffÀfZ ÀfbSXdÃf°f, °fZþ dÀfÀMX¸f ¸ff³ff þf°ff WX`Ü »fZdIY³f BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fWX dÀfÀMX¸f ´feE³ffe IZY BÔMXSX³f»f dÀfÀMX¸f ÀfZ þbOÞXf WXbAf ³fWXeÔ ±ffÜ BÀfIYf ¸f°f»ff ¹fWX WX` dIY IY¸fʨffSXe IYû A´f³fZ Af´f ÀfZ BÔMXSX³f»f dÀfÀMX¸f ¸fZÔ EÔMÑe IYSX³fe WXû°fe ±fe AüSX A¦fSX UWX EZÀff ³fWXeÔ IYSX°ff ±ff °fû WXbE »fZ³f-QZ³f IYf ´f°ff WXe ³fWXeÔ ¨f»f°ff ±ffÜ Uû »fZ³f-QZ³f f`ÔIY dÀfÀMX¸f ¸fZÔ IYWXeÔ dQJfBÊ WXe ³fWXeÔ QZ°ff ±ffÜ SXf¹f´fbSXÜ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ U³f ¸faÂfe ¸fWZXVf ¦ff¦fOÞXf ³fZ SXfþIYe¹f ´fVfb U³f·f`ÔÀfZ IYe IY¸f WXû°fe ÀfÔ£¹ff ´fSX d¨fÔ°ff ´fiIYMX IYSX°fZ WXbE BÀfIYe UÔVfUÈdð IZY d»fE fiedOXÔ¦f ÀfZ³MXSX À±ff´f³ff IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¹fWX ÀfZ³MXSX ³f¹ff SXf¹f´fbSX dÀ±f°f þÔ¦f»f ÀfRYfSXe ¸fZÔ À±ffd´f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIZY d»fE fþMX ¸fZÔ 2 IYSXûOÞX 53 »ffJ 83 WXþfSX ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe ¦fBÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe f°ff¹ff CX«U»f Qe´fIY IYû»fÔdf¹ff ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY ´fd»fIY EOXd¸fd³fÀMÑZVf³f ´fiû¦fif¸f IYf dWXÀÀff f³fZÔ¦fZ AfZff¸ff ªfWXfa LXfÂf SXWZX CXÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe ¸fZÔ WbXAf ¸fb£¹f¸faÂfe IZY AûEÀfOXe IYf ¨f¹f³f ´feE¨fOXe IYe CX´ffd²f ´fif~ IYe ±feÜ ¹fWXfÔ CX³fIYe ¸fcd°fÊ ·fe À±ffd´f°f IYe ¦fBÊ WX`Ü A¸fZdSXIYf IZY ´fcUÊ SXf¿MÑX´fd°f fSXfIY Aûff¸ff BÀf ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY LfÂf SXWXZ WX`ÔÜ UdSXâ ´fÂfIYfSX ÀU. UeSXZÔQi Qe´fIY IZY ´fbÂf CX«U»f Qe´fIY ¸fc»f°f: ¦fdSX¹fffÔQ dþ»fZ IZY þf¸f¦ffÔU (dRÔY¦fZV½fSX, SXfdþ¸f »ffgIY) IZY SXWX³fZ Uf»fZ WX`Ô AüSX CX³WXûÔ³fZ ´fifSXÔd·fIY dVfÃff A´f³fZ ¦ffÔU IZY ´fif±fd¸fIY Vff»ff ÀfZ WXe ´fif~ IYe WX`Ü ¢¹ff ¦fÔ·feSX fe¸ffSXe ÀfZ þcÓf SXWXZ WX`Ô ¸f³fûWXSX ´fdSXÊIYSX? »fe»ffU°fe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ ¦fûUf IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸f³fûWXSX ´fdSXÊIYSX IZY ÀUfÀ±¹f IYû »fZIYSX »fû¦fûÔ IZY ¸f³f ¸fZÔ ÀfÔVf¹f IYe dÀ±fd°f ´f`Qf WXû³fZ »f¦fe WX`Ü QSXAÀf»f, SXdUUfSX IYû ´feE¸f ¸fûQe ³fZ CX³fÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYe ±fe AüSX Af ¦fûUf IZY OXZ´¹fbMXe À´feIYSX ³fZ CX³WXZÔ B»ffþ IZY d»fE dUQZVf »fZ þf³fZ IYf ÀfÔIZY°f QZIYSX »fû¦fûÔ IZY þZWX³f ¸fZÔ IYBÊ ÀfUf»f JOÞXZ IYSX dQE WX`ÔÜ BÀfIZY ffQ ÀfZ ¹fWX Àfb¦ffb¦ffWXMX AüSX °fZþ WXû ¦fBÊ WX` dIY ¢¹ff ´fdSXÊIYSX dIYÀfe ¦fÔ·feSX fe¸ffSXe ÀfZ þcÓf SXWXZ WX`ÔÜ f°ff QZÔ dIY SXdUUfSX IYû ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ¸fZÔ Uf¹fSX»f WXbBÊ IbYL JfSXûÔ ¸fZÔ ¸f³fûWXSX ´fdSXÊIYSX IYû I`YÔÀfSX WXû³fZ AüSX ¦fÔ·feSX WXf»f°f ¸fZÔ AfBÊÀfe¹fc ¸fZÔ ·f°feÊ dIYE þf³fZ IYe ¨f¨ffÊ ±feÜ WXf»ffÔdIY, B³f JfSXûÔ IZY Uf¹fSX»f WXû³fZ IZY ffQ ¸fbÔfBÊ dÀ±f°f »fe»ffU°fe AÀ´f°ff»f IZY CX´ff²¹fÃf Aþ¹f IbY¸ffSX ´ffÔOXZ¹f ³fZ EIY f¹ff³f þfSXe IYSX°fZ WXbE B³WXZÔ IYûSXe ARYUfWX f°ff¹ff ±ffÜ AÀ´f°ff»f IYe AûSX ÀfZ IYWXf ¦f¹ff ±ff dIY ¸f³fûWXSX ´fdSXÊIYSX IYf B»ffþ dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX CX³fIZY ÀUfÀ±¹f ¸fZÔ °fZþe ÀfZ Àfb²ffSX WXû SXWXf WX`Ü þÔ¦f»f ÀfRYfSXe ¸fZÔ Jb»fZ¦ff U³f·f`ÔÀfZ IYf fiedOXa¦f ÀfZ³MXS U³f ¸faÂfe ¸fWZXVf ¦ff¦fOÞXf ³fZ SXfþIYe¹f ´fVfb IYe IY¸f WXû°fe ÀfÔ£¹ff ´fSX d¨fÔ°ff ªf°ffBÊX feRY Jf³fZ AüSX dIYÀf IYSX³fZ IZY d»fE RZYdÀMXU»f ¢¹fûÔ? ¸fbÔfBÊÜ ¸fbÔfBÊ ¸fZÔ Af¹fûdþ°f EIY IYf¹fÊIiY¸f IZY QüSXf³f CX´f- SXf¿MÑ´fd°f UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc feRY RZYdÀMXU»f AüSX Jb»fZAf¸f dIYÀf IYSX³fZ Uf»fûÔ ´fSX þ¸fIYSX ·fOÞXIZYÜ BÀfIZY Àff±f WXe CX³WXûÔ³fZ ÀfÔÀfQ ·fU³f ´fSX WX¸f»fZ IZY Qû¿fe ARYþ»f ¦fb÷Y IYû RYfÔÀfe dQE þf³fZ IZY dUSXû²f ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû ·fe þ¸fIYSX »f°ffOÞXfÜ UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ »fû¦fûÔ IYû EZÀfZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ ÀfZ QcSX SXWX³fZ IYe Àf»ffWX Qe WX`Ü UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ IYWXf, QZdJE, Af´f feRY Jf³ff ¨ffWX°fZ WX`, °fû fZVfIY JfBEÜ »fZdIY³f EZÀfZ RZYdÀMXU»Àf IYf Af¹fûþ³f ¢¹fûÔ IYSX°fZ WXû? dIY SXfª¹f ¸fZÔ ´fWX»fe ffSX ´fdÃf¹fûÔ IYe ¦f¯f³ff IYf IYf¹fÊ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ¹fWX IYf¹fÊ ´fi¦fd°f ´fSX WX`Ü fOXÊ IYfCX¯MX AfgRY Bd¯OX¹ff IZY Àff±f BÀf IYf¹fÊ IYû AÔþf¸f QZ³fZ IZY d»fE E¸fAû¹fc dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü U³f ¸fÔÂfe ³fZ f°ff¹ff dIY ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE ³f¦fSXe¹f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ Afg¢Àfe-U³f ¹fûþ³ff »ff¦fc IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f 20 IYSXûOÞX 27 »ffJ ÷Y´fE J¨fÊ IYSXIZY EIY WXþfSX 186 WXZ¢MXZ¹fSX ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ UÈÃffSXû´f¯f IYSXIZY Afg¢Àfe-U³f À±ffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LXØfeÀf¦fPÞX ªf»f ÀfaÀff²f³f dU·ff¦f ¸fZÔ E³feIYMXûÔ IZY d³f¸ffʯf ÀfZ ·fc-ªf»f ÀfaU²fʳf, Àff¸ffdªfIY EUa Afd±fÊIY Àf¸ff²ff³f IYf U`Äffd³fIY A²²f¹f³f IYSXf³fZ IZY d»fE f³ff¹fZ ¦f¹fZ ´fif¢IY»f dSX´fûMÊX ¸fZÔ dIYÀf °fSXWX ÀfZ WZXSXfRZYSXe IYe ¦f¹fe W`XÜ CXÀfIYf ³f¸fc³ff QZJIYSX Af´f Af›¹fʨfdIY°f SXWX ªffEa¦fZÜ 15 ªf³fUSXe 2018 IYû ´fÂffaIY IiY¸ffaIY-896 ÀfZ ªf»f ÀfaÀff²f³f dU·ff¦f IZY Àfd¨fU IYû ´fi¸fbJ Ad·f¹fa°ff ªf»f ÀfaÀff²f³f dU·ff¦f ³fZ 1 IYSXûOÞX 78 »ffJ 5 WXªffSX ÷Y´f¹fZ IYf BXÀMXe¸fZMX f³ffIYSX ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f IZY d»fE ·ûªffÜ f°ff QZÔ dIY IZY³ýi ÀfSXIYfSX õXfSXf LXØfeÀf¦fPÞX IYû E³feIYMXûÔ IZY d³f¸ffʯf ÀfZ ·fc-ªf»f ÀfaU²fʳf, Àff¸ffdªfIY EUa Afd±fÊIY Àf¸ff²ff³f IYf U`Äffd³fIY A²¹f¹f³f IYSX³fZ IZY d»fE ´ff¹f»fMX ´fiûªfZ¢MX IZY ÷Y´f ¸fZÔ ¨f¹fd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ ´fifSaX·f ¸fZÔ ªf»f ´fifa²f Àfa·ff¦f IiY¸ffaIY-1 IZY IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fa°ff õXfSXf BXÀf IYf¹fÊ IZY d»fE 6 IYSXûOÞX 14 »ffJ 89 WXªffSX ÷Y´fE IYf BXÀMXe¸fZMX f³ffIYSX fûd²f ´fiIYû¿NX IYû ªffa¨f IZY d»fE ·ûªff ¦f¹ff ±ffÜ ´fiIYû¿NX IZY ´fi¸fbJ Ad·f¹fa°ff ³fZ ªffa¨f IZY ÀfSX¦fbþf ¸fZÔ Jb»fZ¦ff þÔ¦f»fe WXf±fe SXZÀ¢¹fc ÀfZ³MXSX U³f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf dIY U³¹f ´fifd¯f¹fûÔ IZY U`Äffd³fIY ´fifÔ²f³f °f±ff dUIYfÀf IZY d»fE ¦fÔ·feSX ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ ÀfSX¦fbþf ÀfÔ·ff¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f °f¸fûSX d´fÔ¦f»ff A·¹ffSX¯¹f ¸fZÔ d´fÔ¦f»ff ³fQe IZY dIY³ffSXZ SX¸fIYû»ff B»ffIZY ¸fZÔ þÔ¦f»fe WXfd±f¹fûÔ IZY d»fE SXZÀ¢¹fc ÀfZÔ³MXSX IYe À±ff´f³ff IYe þf SXWXe WX`Ü IYSXef ´ffÔ¨f WXZ¢MXZ¹fSX IZY SXIYfZ ¸fZÔ ÀfZ³MXSX d³f¸ffʯf IYf IYf¹fÊ ´fi¦fd°f ´fSX WX`Ü BÀf IZY³Qi ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ff ¸fc»fIY WXfd±f¹fûÔ IYû ´fIYOÞXIYSX CX³fIYf ´fb³fUfÊÀf dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfe IZY Àf¸fe´f IYSXef 35 WXZ¢MXZ¹fSX ÃfZÂf ¸fZÔ WXfd±f¹fûÔ IZY d»fE MÑfÔdþMX R`YdÀfd»fMXe IYf dUIYfÀf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü B³f IYf¹fûÊÔ IZY d»fE I`Y¸´ff ¸fQ ÀfZ 8 IYSXûOÞX 31 »ffJ ÷Y´fE IYe ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe ¦fBÊ WX`Ü AÀff¸ff³¹f ½¹fUWXfSX Uf»fZ SXfª¹f ¸fZÔ dU¨fSX¯f IYSX³fZ Uf»fZ WXfd±f¹fûÔ ´fSX d³f¹fÔÂf¯f IZY d»fE 5 IbYÔIYe WXfd±f¹fûÔ IYû IY³ffÊMXIY SXfª¹f ÀfZ »ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸ff³fU WXf±fe õÔõ IYû IY¸f IYSX³fZ °f±ff þf³f¸ff»f IYe WXfd³f IYû d³f¹fÔdÂf°f IYSX³fZ WXZ°fb 28 ¨fd»f°f WXf±fe QÀ°fûÔ IZY ¦fNX³f IZY d»fE 5 IYSXûOÞX 45 »ffJ øY´fE IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ·fc-ªf»f ÀfaU²fʳf IZY A²¹f¹f³f IZY d»fE 8 dQ³f ¸fZÔ fQ»f ¦f¹ff BXÀMXe¸fZMX ´fif¢IY»f³f dSX´fûMÊX ¸fZÔ 1.78 IYSXûOÞX IYe ²f³fSXfdVf IYû fPXÞfIYSX IYSX dQ¹ff 5.17 IYSXûOÞX CX´fSXf³°f BXÀMXe¸fZMX ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ff ´ff°fZ WbXE CXÀfZ ÀfaVfûd²f°f IYSX 1 IYSûOÞX 78 »ffJ 5 WXªffSX ÷Y´f¹fZ IYf IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ´fi¸fbJ Ad·f¹fa°ff IZY BXÀf ÀfaVfû²f³f ÀfZ ·fi¿MXf¨ffSX IYSX³fZ Uf»fZ Ad²fIYfSXe JbVf ³fWXeÔ WbXE AüSX Aa°f°f: CXÀf¸fZÔ ´fb³f: RZYSXfQ»f IYSX°fZ WbXE 23 ªf³fUSXe 2018 IYû fQ»fIYSX 5 IYSXûOÞX 17 »ffJ 42 WXªffSX ÷Y´f¹fZ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff AüSX CXÀfIYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f IZY d»fE ´fb³f: ªf»f ÀfaÀff²f³f dU·ff¦f IZY Àfd¨fU IZY ´ffÀf ·ûªf dQ¹ff ¦f¹ffÜ Àfd¨fU õXfSXf BXÀf ´fSX ÀUeIÈYd°f ·fe ´fiQf³f IYSX Qe ¦f¹feÜ WXfa BX°f³ff ªf÷YSX dIY¹ff ¦f¹ff dIY BXÀMXe¸fZmXMX ´fSX Af´fdØf IYSX³fZ Uf»fZ ´fi¸fbJ Ad·f¹fa°ff Ad³f»f SX¸f`¹¹ff IYû CX³fIZY IYf¹fÊ ÀfZ WXMXfIYSX QcÀfSZX À±ff³f ´fSX ÀfafðX IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ C M Y K