uosismz_brosura2017_WEB

kristina.juresic

2017.

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

ASSOCIATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN

SISAK-MOSLAVINA COUNTY


1


Sadržaj

1. Impresum

2. Uvodnik

3. O nama

4. 2017. u brojkama

5. Projekti i programi Udruge u 2017. godini

6. Edukativne tribine, okrugli stolovi, događanja

7. Jačanje kapaciteta - edukacije

8. Financiranje u 2017. godini

9. Suradnici i donatori u 2017. godini

3

4

7

16

17

31

45

51

52

2


1. Impresum

Izdavač:

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije

Za izdavača:

Dijana Smajo

Pripremila:

Aleksandra Milković, dipl. nov.

Dizajn i grafički prijelom:

Kristina Jurešić, mag. ing. techn. graph.

Tisak:

Glasila d.o.o.

Naklada:

150 primjeraka

Petrinja, veljača 2018. godine

3


2. Uvodnik

Kroz svoj život, kao majka djeteta s teškoćama u razvoju, naučila sam radovati

se malim stvarima, a sanjati o velikim. Boriti se za njih. Lijepo je kada

u svojim snovima nisi usamljen i kada uz sebe imaš društvo jednakih sanjara

koji znaju snove pretvarati polako u stvarnost. Jedan od tih snova, prije

nekoliko godina, bio je onaj o terapijama u vlastitoj sredini. San koji je kroz

Malu kuću i Sobu čuda postao stvarnost, a čine ga stručni tim koji se širi i

usavršava, puno malenih glavica i osmijeh, onako iskonskih i čistih. Prostori

su to koji odišu ljubavlju. Svakodnevni rad naše učiteljice, naših senzornih i

radnih terapeutkinja čini sretnim i roditelje, jednako kao i našu djecu. Hvala

im što se zalažu, prilagođavaju se svim posebnostima i vesele se uspjehu

i napretku svakog djeteta. Nažalost, u prošloj godini upisali smo još više

djece nego godinu prije, što me nimalo ne raduje, a statistike neumoljivo

pokazuju kako je sve veći broj djece s manjim ili većim teškoćama kojima

je potrebna intenzivna rehabilitacija.

Jedan od snova bio je kako uključiti odrasle osobe s invaliditetom, motivirati

ih i dati im priliku da rade i stvaraju. Tako se rodila ideja koja je

ostvarena kroz projekt u suradnji s Udrugom GrAk. Saživjela je naša Glinena

priča gdje nekolicina naših odraslih članova usavršava lončarstvo, rad

s glinom prema svojim mogućnostima. Neki postaju već pravi majstori na

lončarskom kolu, a neki kreativno oblikuju i ukrašavaju razne proizvode.

Ponosni smo na njihove radove kojima uistinu dokazuju koliko mogu. Ponosni

smo jer smo u Udruzi uspjeli, preko mjera HZZ, kroz godinu zaposliti i

tri osobe s invaliditetom što je poseban motiv za njihovu i našu budućnost.

Uz njih učimo svakodnevno o potrebama i preprekama na koje oni nailaze.

Prije nekoliko godina sanjali smo o projektima koji se financiraju iz Europskih

fondova. Danas s ponosom mogu reći kako su nam u 2017. godini

odobrena dva projekta. Kroz jedan smo uspjeli osigurati osobne asistente

za četiri naša člana, a kroz drugi ćemo osigurati pomoć u kući za članove

i osobe starije životne dobi u potrebi. Samim time i naša Udruga raste te

ćemo uskoro doći do velikih četrdeset zaposlenika.

Sretna sam jer nas naša zajednica sve više prepoznaje, žele nam pomoći i

imamo puno donatora koji nesebično pomažu upravo nama.

4


Pred kraj ljeta zazvonio mi je telefon. “Bok, Marko je”. Taj razgovor obilježio

mi je prošlu godinu. Marko je užurbano ispričao kako želi zajedno sa svojim

“divljeligašima” organizirati humanitarnu akciju za našu Udrugu. Želja mu

je bila prikupiti novac za jedna trkaća kolica, kolica u kojima bi mogli uživati

naši mali i veliki članovi, a mi roditelji ili prijatelji uključiti se u trčanje ili bicikliranje.

Naravno da sam oduševljeno prihvatila. Iskreno, nisam u tom trenutku

toliko razmišljala o krajnjem cilju akcije, nego o tome koliko sam se

sretno osjećala jer nas ljudi iz naše zajednice prepoznaju, prihvaćaju i žele

nas uključiti. Cijela bit života sažela se u tom jednom malom razgovoru. Tu

smo za vas. Osjećamo vaše potrebe.

O našoj Udruzi čuje se i izvan granica Hrvatske na što smo također ponosni.

Tako nas je u lipnju u Sobi čuda posjetilo 30-tak predstavnika iz devet

EU gradova koji su u sklopu URBACT projekta „City Centre Doctor“

posjetili Grad Petrinju koja također sudjeluje u njegovoj provedbi. Već drugu

godinu u Hrvatsku i nama u posjetu dolaze budući učitelji koji se školuju

u učiteljskoj školi Józsefa Eötvösa u mađarskom gradu Baja, a rad udruge

pomogla je i s izdašnom donacijom Udruga Mission life iz slovačkog grada

Bratislave. Hvala još jednom svima koji su na bilo koji način doprinijeli radu

naše Udruge.

Za kraj želim se zahvaliti našoj izvršnoj direktorici Aleksandri, te voditeljici financijsko

administrativne službe Mandi koje su svojim radom, marljivošću i

upornošću u pisanju projekata, uspjele našu Udrugu ojačati, uvesti novine,

koje rade i van radnog vremena kako bismo i dalje rasli. Puno nas još posla

čeka, jer želimo, kroz već osigurane uvjete, postati pružatelji socijalnih

usluga, a imamo i još neke snove o kojima ćemo, nadam se, pisati već

početkom iduće godine.

Dijana Smajo, predsjednica UOSI SMŽ

5


6


1. O nama

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko - moslavačke županije je samostalna,

dragovoljna, nestranačka

i neprofitna organizacija u koju

se dragovoljno udružuju djeca s

teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

kod kojih postoje različita

tjelesna, intelektualna i osjetilna

oštećenja radi ostvarivanja povlastica

temeljem članstva u Udruzi i

ostvarivanja zakonom zajamčenih

prava.

Udruga je osnovana 14. svibnja

2003. godine na inicijativu dvanaest

osoba s invaliditetom u svrhu

pomaganja djeci s teškoćama u

razvoju i osobama s invaliditetom u

svim segmentima njihova življenja.

Udruga osoba s invaliditetom

članica je Hrvatski saveza udruga

OSIce, Hrvatskog saveza udruga

tjelesnih invalida (HSUTI), Hrvatskog

saveza udruga cerebralne

i dječje paralize (HSUCDP), Zajednice

saveza osoba s invaliditetom

(SOIH). Članovi smo LAG-a Zrinska

Gora-Turopolje.

Sustavno radimo i na povezivanju i

umreživanju i na regionalnoj i lokalnoj

razini.

Od 2013. godine potpisnici smo

Sporazuma o zajedničkom nastupanju

i suradnji s udrugama: Udruga

slijepih Sisačko-moslavačke

županije-Sisak, Građanskom inicijativom

Moj Grad Sisak, Dijabetičkim

društvom grada Siska, Udrugom

invalida rada grada Siska i Udrugom

za terapijsko jahanje „Kas“.

U rujnu 2015. naša udruga bila je

jedna od 6 Udruga osnivača novog

Nacionalnog saveza - Hrvatskog

saveza udruga djece s teškoćama

u razvoju, osoba s invaliditetom i

njihovih obitelji (Croatian Union of

Associations of children with developmental

disabilities, persons

with disabilities and their families)

- skraćenog naziva Savez OSIca

– a ostali osnivači su Udruga Baranjski

leptirići (Beli Manastir), Udruga

Korak dalje (Daruvar), Udruga

Anđeli (podružnica Zagreb) Udruga

Kolibrići (Zagreb), UOSI SMŽ

(Petrinja), UOSI Prijatelj (Metković) i

Udruga Mogu (Split). S tim Udrugama

također već od prije imamo

uspostavljenu suradnju. Danas

OSIce imaju 8 udruga u članstvu, a

sjedište je u Sisku, Frankopanska 5.

Predsjednica Saveza je Aleksandra

Milković.

U mjesecu rujnu 2016. UOSI SMŽ

bila je domaćin i jedna od inicijatora

potpisivanja Sporazuma o

međusobnoj suradnji i osnivanju

Platforme 53. Riječ je o neformalnoj

građanskoj inicijativi i savezu 11

7


petrinjskih udruga koje zagovaraju

demokraciju i političku kulturu, solidarnost

i zaštitu ljudskih prava te

pružaju socijalne usluge u zajednici.

Inicijativa za osnivanje Platforme53

stvorena je na Forumu petrinjskih

udruga koji se održao 15. rujna 2016.

godine. Na Forumu su dogovoreni

ciljevi PLATFORME 53: razvoj civilnog

društva i aktivnoga građanstva,

revitalizacija neiskorištenog javnog

prostora i izgradnja društvenog

centra u Petrinji u cilju razvoja

uključive zajednice, suradnja u procesu

deinstitucionalizacije i pružanju

socijalnih usluga za ranjive skupine

građana, veća vidljivost rada

udruga i transparentno financiranje

udruga iz lokalnog i županijskog

proračuna te poboljšanje uvjeta za

rad lokalnih udruga. Aktivnosti Platforme

53 vezane su uz uređenje

„Poduzetničko-društvenog centra

Petrinja“ - Gajeva 40a Petrinja –

kroz Intervencijski plan.

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko – moslavačke županije

temelji svoj rad na vrijednostima

društva u kojem svi imaju jednaka

prava i jednake mogućnosti kao

osnovu za osobni rast, održiv razvoj

i opće dobro.

Udruga svoj rad temelji na principima

timskoga rada, dosljednosti i

profesionalnosti, toleranciji i solidarnosti,

uz poštivanje visokih etičkih

načela u radu: ostvarivanje prava

djece s teškoćama u razvoju i osoba

s invaliditetom, jednakost, kompetentnost,

tolerancija, transparentnost,

nepristranost, odgovornost

i povjerljivost.

U planiranju i razvoju usluga Udruga

osoba s invaliditetom Sisačko

– moslavačke županije se vodi principima

individualiziranog pristupa i

usmjerenosti na korisnika, te ostvaruje

prava i potrebe korisnika pružanjem

stručnog terapeutskog rada, savjetovanjem

i informiranjem, te osobnom

podrškom korisnicima.

Rad Udruge osoba s invaliditetom

SMŽ temelji se na sprječavanju

institucionalizacije, omogućavanju

socijalne uključenosti i jednakih

mogućnosti djeci s teškoćama i

osobama s invaliditetom direktno.

Naglašavamo u svom radu novi

pristup prema kojem se osoba s

invaliditetom i dijete s teškoćama u

razvoju više ne prilagođava društvu,

već društvo njima. Zagovara se

tzv. socijalni model u odnosu na

zastarjeli medicinsko-rehabilitacijski

model u kojem je naglasak na

otklanjanje prepreka u okruženju

kako bi se podupirale jednake

mogućnosti osoba s invaliditetom.

8


KLJUČNA POSTIGNUĆA UDRU-

GE OSOBA S INVALIDITETOM

SISAČKO – MOSLAVAČKE

ŽUPANIJE SU:

- Osigurana i opremljena Mala

kuća u Petrinji kao jedinstveni

resursni centar u zajednici za

izvaninstitucionalne socijalne

usluge djeci s teškoćama u

razvoju i osobe s invaliditetom

u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Mala kuća, veličine 200 m 2 , sa

okolišem 400 m 2 dodijeljena je

Udruzi 21. ožujka 2007. godine

zahvaljujući zalaganju Regionalnog

ureda za prognanike i izbjeglice u

Petrinji, Ministarstvu mora, turizma,

prometa i razvitka, a temeljem

Suglasnosti za stambeno zbrinjavanje

davanjem privremeno u najam

obiteljske kuće u Državnom

vlasništvu na području posebne

državne skrbi.

Mala kuća je potpuno pristupačna

osobama s invaliditetom i danas

ima uređene uredske prostorije za

rad zaposlenika, vanjskih suradnika

i volontera, prostore za pružanje

socijalnih usluga uključujući prostoriju

za rad radnih terapeuta, veliki

višenamjenski uređen prostor za igraonicu

za djecu s teškoćama, okupljanja

i druženje korisnika i obitelji te

za kreativno okupacijske aktivnosti,

malu kuhinju, prilagođeni sanitarni

čvor te uređen okoliš sa opremljenim

igralištem (staze, ljuljačke, klupe) s

visokim standardom prilagodbe za

djecu i osobe s invaliditetom. Sva

oprema namijenjena korisnicima

ima certifikate kvalitete kako bi se

osigurao visoki standard i sigurnost

korisnika.

Zahvaljujući Uredu Programa Ujedinjenih

naroda za razvoj (UNDP) u

vanjsko i unutarnje uređenje kuće

(stolarija, podovi, fasada, ograda,

žbukanje, centralno grijanje...)

uloženo je 170.000,00 kn. Ministarstvo

zdravstva i socijalne skrbi

opremilo je prostor Udruge vertikalno

podiznom rampom – dizalom

za osobe s invaliditetom i prilagodbom

prostora osobama s invaliditetom

u iznosu od 270.000,00 kn,

te opremom za rad Udruge ( osobno

računalo, notebook, projektor,

projektorsko platno, protuprovalni

sustav, alarmni sustav, verboton

za rad logopeda i sl. u iznosu od

54.000,00 kn). Igralište je opremljeno

zahvaljujući tvrtkama Lidl Hrvatska,

Erste & Steiermärkische bank, te

Veleposlanstvu Savezne Republike

Njemačke u iznosu od 117.575,89

kn, a sponzorstvom INE u 2012.

godini uređena je vanjska balkonska

ograda kuće (25.000,00 kn).

Krajem 2012. godine, financiranjem

Fonda za energetsku učinkovitost

ugrađeno je i centralno grijanje na

pelete (44.709,00 kn ).

- Osiguravanje i pružanje socijalnih

i rehabilitacijskih usluga

za djecu i mlade s teškoćama u

razvoju i osobnim invali-ditetom

iz gradova Petrinje, Siska, Hrvatske

Kostajnice, Dubice, Gline,

Novske, Dvora, Topuskog, Jasenovca

i pripadajućih manjih ruralnih

mjesta.

Obzirom na potrebe u Županiji,

Udruga pruža socijalne usluge u

više područja Županije, ovisno o

kapacitetima Udruge i to kroz individualni

rad radnih terapeuta s

djecom s teškoćama u razvoju i

osobama s invaliditetom, fizioterapeuta,

senzornih terapeuta, usluge

9


osobne podrške djeci s teškoćama

u razvoju u odgojno – obrazovnim

ustanovama (, pomoć u učenju,

Mala škola, domaćinstvo), te grupni

rad za djecu s teškoćama u razvoju

kroz igraonice, te za osobe s invaliditetom

kroz kreativne stvaraonice

i sportska druženja.

Na području grada Petrinje Udruga

pruža slijedeće oblike podrške i

usluge:

- usluge informiranja i savjetovanja

- usluge radnog terapeuta

- igraonice za djecu

- usluge kreativnih, rekreativnih i

okupacijskih aktivnosti za korisnike

- program Male škole

- domaćinstvo

- respite odmor – skraćeni dnevni

boravak

- psihoterapeutske razgovaraonice

– individualne i grupne – jednom

mjesečno

- osobni asistenti

- organizacija volonterskih akcija i

programa volontiranja

- periodična organizacija javnih

događanja, tribina, okruglih stolova

radi senzibilizacije zajednice

- obilježavanje važnih datuma vezanih

uz politiku jednakih mogućnosti

osoba s invaliditetom

- organizacija javnih akcija upozoravanja

na postojeće arhitektonske

barijere te potrebe za prilagodbom

javnih ustanova na području

županije za osobe s invaliditetom

- periodično sudjelovanje u konzultativnim

procesima i surađivanje

sa svim relevantnim akterima na

području Sisačko – moslavačke

županije, i na nacionalnoj razini (razna

Povjerenstva, radne skupine,

rad u Savezima i LAG-u)

- stručno usavršavanje i edukacija

zaposlenika

- jačanje upravne razine Udruge

kroz edukacije

- jačanje kapaciteta

- pomoć starijim članovima

Na području gradova Gline i Novske,

u svojim izdvojenim uredima, UOSI

SMŽ pruža usluge informiranja i

savjetovanja, druženje s članovima

te u Novskoj patronažni rad radne

terapeutkinje. U prostoru udruge u

Sisku, u Frankopanskoj ulici broj 5

pruža se usluga radne terapije i terapije

senzorne integracije.

- Uspostavljen kvalitetan i stručan

tim Udruge koji se sastoji od radnih

terapeutkinja, radne/senzorne

terapeutkinje fizioterapeuta/

senzorne terapeutkinje, dipl. učitelja,

izvršne direktorice, voditeljice administrativne

i financijske službe,

pomoćne administrativne djelatnice

te psihoterapeuta - volontera

i mreže registriranih volontera

od 17 godina pa do 64 godine

koji pružaju usluge temeljem

definiranog Protokola o uvjetima i

načinima pružanja socijalnih usluga

Udruge osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije Mala

kuća.

10


Udruga je veliku pažnju posvetila

regrutiranju kvalitetnih kadrova

i izgradnji stručnih i organizacijskih

kapaciteta nužnih za kvalitetno

pružanje socijalnih usluga.

Kako bi pospješila i unaprijedila rad

svih djelatnika, Udruga naglašava

važnost i vrijednost procedura te rad

provodi temeljem definiranog Protokola

o načinu i uvjetima pružanja

socijalnih usluga Udruge osoba s

invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije Mala kuća. Osnovni cilj

Protokola je precizno definirati

načine i uvjete pružanja socijalnih

usluga korisnicima za zaposlenike,

suradnike i volontere Udruge osoba

s invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije, u svrhu unaprjeđenja

postupaka i procedura u pružanju

izvaninstitucionalnih socijalnih usluga

korisnicima djeci s teškoćama

u razvoju i osobama s invaliditetom

na području županije, a sadrži:

ciljeve, načine i uvjete pružanja

socijalnih usluga, opis postupaka i

procedura za pružanje usluge asistenta

u nastavi, opis postupaka i

procedura za pružanje usluge logopeda,

opis postupaka i procedura

za pružanje usluge radnog

terapeuta, opis postupaka i procedura

za pružanje usluge igraonice

za djecu s teškoćama u razvoju,

opis postupaka i procedura za

pružanje usluge kreativnih, rekreativnih

i okupacijskih aktivnosti za korisnike,

opis postupaka i procedura

za pružanje usluge informiranja i

savjetovanja korisnika o socijalnim

pravima, suradnja s drugim organizacijama

i institucijama na području

županije, suradnja sa centrima za

socijalnu skrb na području županije,

zaključak i priloge.

Udruga ima razvijenu suradnju s

lokalnom samoupravom, institucijama

i ustanovama te lokalnim medijima

s kojima u partnerstvu provodi

projekte.

- Osigurana i opremljena Soba

čuda u Sisku kao prvi uređen

prostor za terapiju senzorne integracije

za djecu s teškoćama u

razvoju i osobe s invaliditetom

u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Iza naziva SOBA ČUDA krije se

opremljena i otvorena prva soba

za terapiju senzorne integracije za

djecu i mlade s teškoćama u razvoju

i invaliditetom koja je nakon 2 godine

intenzivnog rada na uređenju

i opremanju otvorena 2.prosinca

2016.godine.

U uređenom prostoru u Frankopanskoj

ulici broj 5 u Sisku za djecu

s teškoćama u razvoju pruža se

usluga radne terapije u manjem kabinetu

koji je sastavni dio Sobe čuda

te za djecu iz Siska, Petrinje, H. Kostajnice

i Novske pruža se usluga

terapije senzorne integracije.

Stimulirajuća i smirujuća atmosfera

stvorena u ovim posebno opremljenim

prostorijama omogućuje

poboljšanje koordinacije, pomaže

im da unaprijede sposobnosti govora,

djeluju relaksirajuće na djecu

koja su stalno u pokretu, a usmjeravaju

pažnju neaktivne djece.

11


STRATEŠKI CILJEVI ZA

RAZDOBLJE 2017. - 2020. G.

STRATEŠKI CILJ 1:

Unaprjeđenje ljudskih prava i podrška

u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom

STRATEŠKI CILJ 2:

Unaprjeđenje i širenje socijalnih usluga

za djecu s teškoćama u razvoju i osoba

s invaliditetom

STRATEŠKI CILJ 3:

Jačanje kapaciteta Udruge, promicanje

volonterstva, i razvoj specifičnih

znanja i vještina pojedinih članova i

servisiranje usluga za članove Udruge

STRATEŠKI CILJ 4:

Suradnja i umrežavanje s organizacijama

civilnog društva u Hrvatskoj i regionalno

STRATEŠKI CILJ 5:

Razvoj društvenog poduzetništva

12


USTROJSTVO UDRUGE

Sukladno zakonskoj obavezi o tijelima

upravljanja i načinu izvršavanja

poslova u udrugama, definiranim

Zakonom o udrugama i Statutom

Udruge, Udruga vodi računa o razdiobi

nadležnosti između upravljačke

(i nadzorne) te operativne razine.

Najviše tijelo upravljanja je Skupština

koja odobrava djelatnost, godišnje

planove i izvješća o radu, a ima

23 člana-delegata koje čine predstavnici

članova Udruge birani

proporcionalno prema gradovima i

općinama Županije.

Glavno tijelo upravljanja između

dvije sjednice Skupštine je Upravni

odbor koji se redovno sastaje i donosi

strateške odluke o poslovanju

Udruge o čemu postoje zapisnici i

prateća dokumentacija.

Uz Upravni odbor, ustrojen je i

Nadzorni koji nadzire cjelokupno

poslovanje, a sastoji se od tri člana

predstavnika javnog sektora i udruga.

Za operativno upravljanje projektima

i koordinaciju projekata i stručnih aktivnosti

Udruge zadužena je izvršna

direktorica udruge, koja uz stručna

znanja ima iskustvo projektnog i organizacijskog

menadžmenta (planiranje

projekata, organizacije rada

zaposlenih i suradnika, uspostavljanje

procedura u radu, upravljanje planom

aktivnosti te upravljanje proračunom).

Osobe ovlaštene za zastupanje

i predstavljanje Udruge jesu Predsjednik,

Dopredsjednik i Izvršna

direkotorica.

ČLANOVI TIJELA KOJA

UPRAVLJAJU UDRUGOM

SKUPŠTINA

Predstavnici za grad Sisak i

pripadajuću mu okolicu

Tamara Tačković

Ana Alapić

Maja Pavleković

Alenka Berendika

Predstavnici za grad Petrinju i

pripadajuću joj okolicu

Silvio Radošević

Ljiljana Gavranović

Mirko Dijanek

Ankica Latinčić

Andrea Lončarević

Davor Brebrić

Josip Mažić

Petar Župan

Marina Damjanović

Marijana Barić

Luca Trgovčević

Predstavnici za grad Novsku,

općinu Lipovljani, Okućani, Jasenovac

i pripadajuću im okolicu

Zdenka Šep

Vinko Josipović

Ladislav Ferek Jambrek

Nada Đilas

Dubravka Kaurin

Predstavnici za grad Glinu i

pripadajuću joj okolicu

Damjan Gvojić

Radojko Babić

Predstavnica za grad Hrvatska

Kostajnica, te općine

Hrvatska Dubica, Majur,

Dvor i Donji Kukuruzari

Josipa Dunger

13


PREDSJEDNICA UOSI SMŽ

Dijana Smajo

e-mail: predsjednica@uosismz.hr

mob. 091 4050 530

UPRAVNI ODBOR

Dopredsjednica Udruge –

Ana Alapić

Mirko Stambolija – član UO

Samira Spoja – članica UO (od

studenog 2017. Duško Marić)

Štefica Grubar – članica UO

Nikica Mračić – član UO

NADZORNI ODBOR

Predsjednica Nadzornog odbora:

Sanja Lovrenović

Član Nadzornog odbora:

Palma Miličević

ZAPOSLENICI UDRUGE u 2017.

godini

Izvršna direktorica: Aleksandra

Milković, dipl.nov

Voditeljica financijske i administrativne

službe: Manda Šalić

Projektni asistenti: Ognjen

Andrić i Sandra Adžam

Radne terapeutkinje:

Jasmina Šakinović, bacc.radne

terapije

Veronika Muža, bacc.radne

terapije

Marta Križanić, bacc. radne

terapije

Senzorne terapeutkinje:

Luna Berendika, bacc. physioth. –

Ayres sensory therapist

Jasmina Šakinović, bacc.radne

terapije - Ayres sensory therapist

Voditeljica programa Male

škole, pomoći u učenju, odmora

od skrbi i igraonica:

Selma Buljubašić, dipl.učiteljica

Zapošljavanje osoba kroz poticajne

programe i mjere zapošljavanja

u sklopu Hrvatskog

zavoda za zapošljavanje:

Ljiljana Šako

Vesna Klarić

Marcel Sova

Antun Barić

Gabrijela Kokanović

Zapošljavanje za stručno osposobljavanje

za rad bez zasnivanja

radnog odnosa kroz

program Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje:

Rene Vego

Zapošljavanje osobnih asistenata

u sklopu EU projekta:

Antonija Marić

Ante Čakarić (Josip Čakarić)

Ivana Perković

Goran Šipuš

ADRESAR UOSI SMŽ

MALA KUĆA – PETRINJA

(sjedište Udruge)

Jelene Babić 18

44250 Petrinja

e-mail: petrinja@uosismz.hr

Tel. 044 719 482

URED U NOVSKOJ

Radnička 1

44430 Novska

e-mail: novska@uosismz.hr

Tel: 044636 573

URED U GLINI

S. i A.Radića br.8

44400 Glina

e-mail: glina@uosismz.hr

Tel: 044636 570

SOBA ČUDA – SISAK

Frankopanska br.5.

44000 Sisak

e-mail: sisak@uosismz.hr

Tel. 091 4050 531

14


15


4. 2017. u brojkama

274 članova u Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije

33 novoupisanih u 2017. godini – od toga 31 dijete i mlada osoba s

teškoćama u razvoju i invaliditetom

75 djece i mladih uključeno u radnu terapiju i terapiju senzorne integracije

(49 iz Siska, 15 iz Petrinje, 3 iz Hrvatske Kostajnice, po dvoje djece iz

Popovače, Novske, Sunje te po jedno dijete iz Dvora i Gline)

1254 termina/sati terapije senzorne integracije u Sobi čuda u Sisku

1876 termina (1 407 sati) radne terapije u 2 kabineta u Petrinji i Sisku

363 sati odmora od skrbi – skraćeni boravak

118 sati igraonica, druženja, proslave rođendana

95 volontera u projektnim aktivnostima UOSI SMŽ u Petrinji, Sisku i

Novskoj

2004 odrađenih volonterskih sati u projektnim aktivnostima UOSI SMŽ u

Petrinji, Sisku i Novskoj

21 zaposlenik u Udruzi u 2017. godini

3 osobe s invaliditetom zaposlene u Udruzi

16 projekata u 2017. UOSI SMŽ provodila kao nositelj projekta

1 projekt UOSI SMŽ u partnerstvu

1 humanitarna akcija u organizaciji UOSI SMŽ

2.005.668.71 kn vrijednost projekata u 2017. godini

23.025,00 kn uloženo u jačanje organizacijskih kapaciteta i edukaciju

zaposlenika Udruge

16


5. Projekti i programi

Udruge u 2017 godini

Naziv programa: MOGUĆNOSTI –

A NE OGRANIČENJA

Trajanje programa: od 01. siječanj

do 31. kolovoz 2017.

Aktivnosti programa:

• Stručni individualni terapeutski rad:

radna terapija

• Program Male škole

• Pomoć u učenju

• Domaćinstvo - program stjecanja

navika neophodnih za samostalan

život i izvanučionička nastava

• Psihoterapeutske razgovaraonice

• Radionice za roditelje

• Edukativne tribine i Okrugli stolovi

(autizam, down, cerebralna paraliza…)

• Edukativna tribina - svibanj 2017.-

“Osobe s invaliditetom - aktivni

članovi zajednice„

• Edukacija volontera – Volonterski

program - “Moj doprinos društvu

jednakih mogućnosti”

Izvori financiranja: Program Udruge

osoba s invaliditetom Sisačkomoslavačke

županije financiransredstvima

Ministarstva znanosti i

obrazovanja kroz Natječaj za Udruge

koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga

odgoja i obrazovanja

djece i mladih u školskoj godini

2016./2017. financiranog iz sredstava

državnoga proračuna Republike

Hrvatske za 2016. godinu te sufinanciran

sredstvima koja Udruga

dobiva kroz natječaj iz proračuna

lokalne i regionalne uprave i samouprave

– dodjeljeno 125.000,00 kn

Partneri u programu:

OŠ Dragutina Tadijanovića –Petrinja

Strukovna škola Sisak – Sisak

Srednja škola Viktorovac – Sisak

Srednja škola Novska – Novska

Srednja škola Topusko –Topusko

Rezultati programa:

1. U radnu terapiju tijekom 7 mjeseci

programa bilo je uključeno 59

djeces TUR i invaliditetom iz Siska,

Petrinje, Novske, Popovače, Jasenovca,

Dvora, Sunje i Hrvatske Kostajnice

– (43 dječaka i 16 djevojčica).

Održano je 1042 individualna termina

u trajanju 45 minuta.

2. Program Male škole i pomoći u

učenju provodio se od 9. siječnja

do 31. kolovoza 2017. godine za

18 polaznika male škole (Sisak 10,

Petrinja 6, Jasenovac 1 i Sunja 1

dijete) i 10 učenika koji su koristili

uslugu pomoći u učenju. U navedenom

razdoblju održano je 56 grupnih

termina (svaki termin u trajanju

90 min), 290 individualnih termina

(svaki termin je trajao 45 min), te

147 te-rmina pomoći u učenju (svaki

termin je trajao 45 min).

3. Aktivnosti Domaćinstva realizirane

su s učenicima koji pohađaju odgojno

- obrazovne skupine u Odjelu pri

OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji -

17


ukupno 11 učenika. (1. a, 1.b, 1.c, Skupina

s autističnim poremećajima)

te s učenicima iz kombiniranih razrednih

odjela 2./3./4. r. te 5./7. r.,

ukupno 8 učenika. U aktivnostima

je redovito sudjelovalo 19 učenika,

u dvije grupe. Svaka grupa je realizirala

3 radionice domaćinstva.

Ukupno je održano 35 nastavnih

sati domaćinstva (nastavni predmeti

ovisno o uzrastu učenika: skrb o

sebi, socijalizacija, komunikacija,

upoznavanje škole i uže okoline,

radnio dgoj, izobrazba u obavljanju

poslova, priroda i društvo, tehnička

kultura).

4. Projektne aktivnosti izvanučioničke

nastave u obliku posjeta i

terenske nastave su realizirani u 4

termina:

07.04. Gradsko kazalište “Žarptica”,

predstava Plava boja snijega, L.

Katunarić; organizirani obilazak Hrvatske

pošte, Branimirova 4, posjet

Glavnom kolodvoru i Bundeku

27.04. Jamnica - punionica mineralne

vode i negaziranih pića, Pisarovina;

Izletište Ključić Brdo – ugostiteljski

objekt - ručak

11.05. Posjet Ustanovi za profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje

osoba s invaliditetom URIHO,

Muzeju suvremene umjetnosti i Flora

artuna Jezeru Bundek u Zagrebu

07.06. Posjet Dvorcu Trakošćan i

Krapinskim Toplicama - Vodeni park

Aquae vivae; ručak u restoranu

5. Psihoterapeutske razgovaraonice

za roditelje djece s teškoćama u

razvoju i invaliditetom te za mlade

i odrasle osobe s invaliditetom na

neizravan pristup daju podršku

roditeljima, ojačavaju ih u mentalnom

(emotivnom i socijalnom)

smislu i daju priliku za razvoj općih

životnih kapaciteta značajnih

za prilagodbu u sadašnjosti i

budućnosti.

Održano je 5 razgovaraonica:

24. siječanj 2017. Popustljivi i prezaštitnički

roditelji

14. veljača 2017. Emocionalna inteligencija

u partnerskoj vezi

14. ožujak 2017. Utjecaj medija na

djecu

25. travanj 2017. Izražavanje emocija

21. lipanj 2017. Ciljevi i očekivanja

6. Održane 3 radionice za roditelje:

9. svibanj - radionica za roditelje na

temu „Potpomognuta komunikacija

– komunikacijske knjige“

01. kolovoz – radionica „Ribolovci”

29. kolovoz – radionica „Pametne

kocke”

7. Volonterski program - “Moj doprinos

društvu jednakih mogućnosti”

Strukovna škola Sisak, Sisak – 5 susreta

organizirano u školi – uključeno

60 učenika

Srednja škola Viktorovac Sisak, Sisak

- 3 susreta organizirano u školi

– uključena 134 učenika

Srednja škola Novska, Novska

- 4 susreta organizirano u školi –

uključen 121 učenik

Ekonomska škola Sisak, Sisak

- 3 susreta organizirano u školi –

uključena 63 učenika

Osnovna škola 22. lipanj, Sisak

– 1 susret u trećem razredu – 27

učenika

Osnovna škola Braća Ribar, Sisak

– prilagođeno za osnovnu školu

– 1 susret u prvim razredima – 52

učenika

U projektnim aktivnostima sudjelovalo

je ukupno 457 učenika: 378 učenika

srednjih škola i 79 učenika osnovnih

škola.

18


Naziv programa: MALA KUĆA

Trajanje programa: Osnovni program

Udruge – kontinuirano od 01. siječnja

do 31. prosinca 2017. g.

Aktivnosti programa:

• Usluge informiranja i savjetovanje

korisnika

• Usluge radnog terapeuta

• Usluge igraonice za djecu

• Usluge kreativnih, rekreativnih i

okupacijskih aktivnosti za korisnike

– odmor od skrbi/poludnevni boravak

• Usluge psihoterapeuta

• Obilježavanje važnijih datuma, organizacija

okruglih stolova i edukativnih

tribina

• Organizacija javnih akcija upozoravanja

na postojeće arhitektonske

barijere te potrebe za prilagodbom

javnih ustanova na području

županije za osobe s invaliditetom

• Druženje članova i organizacije

zajedničkih izleta

• Zajedničke proslave rođendana

• Usluge prijevoza korisnika

Izvori financiranja: proračun Sisačko

-moslavačke županije (100.000,00 kn i

proračun Grada Petrinje 30.000,00 kn )

Rezultati programa:

Upis novih članova i savjetovanje:

Udruga na kraju 2017. ima upisanih i

aktivnih 274 članova. Tijekom 2017.

godine upisano je 33 novih članova

– od toga 31 dijete i mlada osoba s

teškoćama u razvoju i invaliditetom.

Individualne radne terapije - 2 kabineta

radne terapije u Petrinji i

Sisku: uključeno je bilo tijekom

2017. godine 63 djece s razvojnim

teškoćama i invaliditetom s kojima

je odrađeno 1876 termina individualnih

radnih terapija u trajanju 45

minuta (1407 sati).

Terapija senzorne integracije – dvije

senzorne terapeutkinje s dvije

grupe djece u prostoru Sobe čuda

u Sisku: uključeno je bilo tijekom

2017. godine 64 djece s razvojnim

teškoćama i invaliditetom s kojima

je odrađeno 1876 termina individualnih

radnih terapija u trajanju 45

minuta (1407 sati).

Igraonice: rad na socijalizaciji

i zajedničkom druženju djece s

teškoćama u razvoju uz pomoć volontera

– tijekom 2017. godine 118

održanih sati druženja

Odmor od skrbi/skraćeni dnevni

boravak – tri termina tjedno tijekom

godine u trajanju 3 sata – 363

sati odmora od skrbi, skraćenog

dnevnog boravka.

Kreativne radionice: izrada uporabnih

i ukrasnih predmeta za

prodaju na donacijskim izložbama

i predstavljanju Udruge javnosti

na događanjima u Sisačkomoslavačkoj

županiji – Petrinja, Glina

i Novska.

Razvijanje volonterske mreže:

Udruga za pomoć u zajedničkim

sadržajima sa svojim članovima tijekom

2017. godine imala je potporu

od ukupno 95 volontera – od

19


kojih su 2 u Novskoj, a ostali su sudjelovali

u volonterskim aktivnostima

u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda

u Sisku. Volonteri su odradili ukupno

2004 sati rada s našim članovima.

Naziv programa: SOBA ČUDA-

PRVA SOBA ZA SENZORNU

INTEGRACIJU DJECE S TUR S

PODRUČJA SMŽ

Trajanje programa: Osnovni program

Udruge – kontinuirano od 01.

siječnja do 31. prosinca 2017.g.

Aktivnosti programa:

• Stručan terapeutski rad – individualna

radna terapija – 1 kabinet i grupa

djece u Sobi čuda u Sisku

• Stručan terapeutski rad – terapija

senzorne integracije – 2 senzorne

terapeutkinje s 2 grupe djece

• Uređenje i opremanje dodjeljenog

prostora u Sisku, Frankopanska 5,

oprema za rad, namještaj, vanjsko

bočno uređenje – prilazna rampa,

sjenica,zelena površina, prostor za

djecu

• Razvijanje volonterstva, volonterske

akcije i promicanje volonterskih

programa

• Edukacija zaposlenika za provođenje

senzorne terapije

• promocija projekta – prikupljanje

donacija, senzibilizacija javnosti u

smislu organizacije hum. akcija za

Sobu čuda

• Psihoterapeutske razgovaraonice,

radionice za roditelje, predavanja,

tribine, okrugli stolovi

• Promocija projekta - prenošenje

primjera dobre prakse

Izvori financiranja:

Proračun grada Siska - 135.000,00

kn + 2.743,96 kn Grad Sisak

(donacija prijenosno računalo) +

plaćanje troškova hladnog pogona

(režije)

Sisačko-moslavačka županija –

donacija 20.000,00 kn

Plesni klub Petrinia – 8.900,00 kn

Rotary klub Sisak – 7.999,88 kn

Sašo Smiljanić – 2.000,00 kn

Rezultati programa:

1. Radnoterapijski individualni rad s

djecom s razvojnim teškoćama u

kabinetu koji se nalazi u Frankopanskoj

5 u Sisku – u sklopu Sobe

čuda – uključeno 31 dijete i mlade

osobe s razvojnim teškoćama i invaliditetom

tijekom 2017. g.

2. Terapija senzorne integracije koja

se provodi kroz individualni terapeutski

rad u trajanju 60 minuta – u

prostoru Sobe čuda-Frankopanska

5 u Sisku – uključeno 62 djece od 1

do 14 godina s razvojnim teškoćama

i invaliditetom s područja gradova

Petrinje, Siska, H. Kostajnice,

Popovače, Gline i Novske

3. Volonterske radne akcije uređenja

bočnog dijela ulaza u Sobu čuda

08.04.2017. – sadnja cvijeća- sisački

volonteri, volonteri GI „Moj grad Sisak“,

udruge Zeleno zlato, članovi i

zaposlenici udruge – 29 volontera

21.06.2017. – farbanje postavljene

sjenice – volonteri INA-klub volontera,

članovi i zaposlenici udruge,

djelatnici Rafinerije nafte Sisak – 13

volontera

4. Edukacija zaposlenika tijekom

2017. – 4 od 5 modula (prvi bio u

2016.) – novi certificirani senzorni

terapeut - Jasmina Šakinović.

Hrvatska udruga radnih terapeuta

(HURT) u suradnji s Collaborative for

leadership in Ayressensory integration

(CLASI) organizirala je u Zagrebu

module međunarodno prizna-

20


tog i sa standardima usklađenog

tečaja iz primjene pristupa Ayres

senzoričke integracije kojeg je

završila Jasmina Šakinović.

19. i 20. 12. 2017. u Zagrebu – 2

senzorne terapeutkinje – Jasmina

Šakinović i Luna Berendika na

trošak Udruge boravile na edukaciji

E-glasa u Zagrebu - “Senzorna

stimulacija i Snoezelen- od

teorije do praktične primjene” –

predavačica Dr. Lesley Collier - radni

terapeut i profesor na Fakultetu

zdravstvenih studija Sveučilišta u

Southamptonu. Dr. Collier je između

ostaloga i aktivni član uredništva britanskog

časopisa “British Journal of

Occupational Therapy”, surađuje s

Ministarstvom zdravlja u Singapuru

i Centrom za zdravlje u New Yorku.

5. promocija projekta – prikupljanje

donacija, senzibilizacija javnosti u

smislu organizacije hum. akcija za

Sobu čuda - u posjeti Petrinji od 21. do

24. ožujka, boravio je Wessel Badenhorst,

vodeći URBACT stručnjak

na projektu City centre doctor –

povodom toga posjetio je i Sobu

čuda kao primjer gdje je zajednica

sudjelovala u oživljavanju odumrlog

gradskog prostora u svrhu razvoja

novih socijalnih usluga u zajednici.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček

je Udruzi za njen rođendan poklonila

prijenosno računalo-laptop – posjeta

Sobi čuda na 16. svibanj 2017.

Rotary klub Sisak – „100 večera za

Sobu čuda“ – 01.06.2017. humanitarna

akcija kojom je prikupljeno 8.000,00kn.

Kupljena oprema za Sobu čuda.

29. lipnja 2017. je 30-tak predstavnika

iz devet EU gradova u sklopu projekt

URBACT projekta „City Centre

Doctor“ posjetilo Petrinju. Nakon

službenog posjeta gradskoj upravi

obišli su grad, predstavljena im je

budućnost Petrinje kroz projekt

“Petrinja - grad na Kupi“, posjetili

su Zelenu kuću te također Sobu

čuda Udruge osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije u Sisku.

04. prosinca 2017. - Visoka učiteljska

škola Józsefa Eötvösa - 6500 Baja

– Mađarska – posjeta troje Erasmus

studenata Sobi čuda u Sisku

– budući učitelji.

08. prosinca 2017. - posjeta učenika

zdravstvenog smjera Srednje škole

Viktorovac te učenika ostalih škola

koje sudjeluju u zajedničkim projektima

u E-medici (Medicinska škola

Bjelovar, Srednja škola Pakrac,

Srednja škola Čakovec, Zdravstvena

škola Split). – Soba čuda Sisak.

Naziv programa:

SOCIJALNE USLUGE ZA OSOBE

S INVALIDITETOM S PODRUČJA

GRADA NOVSKE

Trajanje programa: Osnovni program

Udruge – kontinuirano od 01.

siječnja do 31. prosinca 2017.g.

Aktivnosti programa:

• Usluge informiranja i savjetovanja

korisnika

• Usluge radnog terapeuta

• Usluge kreativnih, rekreativnih i

okupacijskih aktivnosti za korisnike

• Obilježavanje važnijih datuma, organizacija

okruglih stolova i edukativnih

tribina

• Druženje članova i organizacije

zajedničkih izleta

• Razvijanje mreže volontera

Izvori financiranja:

Udruzi je doznačeno 14.000,00

kn iz Proračuna Grada Novske,

te Grad financira hladni pogon –

režijske troškove za ured Udruge u

21


Radničkoj 1a u Novskoj.

Rezultati programa:

Udruga s 31.12.2017. na području

Grada Novske ima evidentiranih 58

članova Udruge .

Ured u Novskoj otvoren je ponedjeljkom

od 9 do 12 sati, a 10-ak

mladih i odraslih osoba s invaliditetom

s područja grada Novske

koji dolaze u ured u Novskoj druže

se, rade kreativno-okupacijske

aktivnosti tijekom svog boravka u

radu Ureda, usvajaju nove vještine

i tehnike te razvijaju interakciju s

drugima i socijaliziraju se kroz rad u

grupi. U druženju s njima borave i 2

stalna volontera u Novskoj. Tijekom

2017. godine Nada Džanija odradila

je kroz volonterski rad 63 sata, a

Anton Merhaut odvojio je svojih 82

sata za volonterski rad s osobama s

invaliditetom, razvojnim i intelektualnim

teškoćama.

Pri dosadašnjim razgovorima

građana Novske koji posjeduju

određeni invaliditet ustanovljeno

je kako su slabo informirani o

mogućnostima pružanja raznih oblika

socijalne pomoći, treba im ured

u Novskoj kao mjesto gdje će dobiti

upute i preporuku gdje mogu riješiti

probleme i ostvariti prava i povlastice

koje im sustav omogućuje.

Radna terapeutkinja koja je ponedjeljkom

dolazila na uredovni dan u

Novsku provodila je radno-terapijske

aktivnosti s 3 djeteta te radila na

usmjeravanju roditelja u provođenju

rehabilitacije djece s teškoćama u

razvoju.

16. do 22.09.2017. – EUROPSKI

TJEDAN MOBILNOSTI - preventivne

akcije s OSI u prometu na prometnicima

u Novskoj 18.09.2017.

Osim Grada Novske partner nam je

i Centar za socijalnu skrb Novska

koji već drugu kalendarsku godinu

besplatno ustupa na korištenje

prostoriju u Centru za individualni

teraputski rad s djecom s razvojnim

teškoćama, a u 2017. Takav vid

pomoći u prostoru za rad dobili smo

i od Dječjeg vrtića Novska

22


Naziv programa:

SOCIJALNE USLUGE ZA OSOBE

S INVALIDITETOM S PODRUČJA

GRADA GLINE

Trajanje programa: Osnovni program

Udruge – kontinuirano od 01.

siječnja do 31. prosinca 2017. g.

Aktivnosti programa: Usluge informiranja

i savjetovanja korisnika

Izvori financiranja:

Grad Glina financira hladni pogon –

režijske troškove za ured Udruge

u S. i A. Radića 8 u Glini. U uredu

na radnom mjestu voditelja ureda

Udruge u Glini kroz program volontiranja

radi Mirko Stambolija, član

Upravnog odbora udruge te je dao

doprinos Udruzi kroz svojih 140 volonterskih

sati.

Rezultati programa:

Udruga s 31.12.2017. na području

Grada Gline ima evidentiranih 23

člana za koje srijedom kao uredovnim

danom dežura i volontira Mirko

Stambolija, inače i član UO Udruge.

Udruga je u suradnji s Udrugom slijepi

SMŽ-Sisak u sklopu Europskog

tjedna mobilnosti i u suradnji s PP

Glina organizirala 20. rujna 2017. godine

u Sisku Preventivno-edukativnu

akciju s ciljem skretanja pozornosti

na osobe s invaliditetom u prometu

i prijelazu preko obilježenih pješačkih

prijelaza.

Naziv programa:

ZA LAKŠI I KVALITETNIJI ŽIVOT

Trajanje programa: dvogodišnji program

od svibnja 2017. do svibnja

2019.

Aktivnosti programa: Odobrena

novčana sredstva obuhvaćaju dvije

godine provedbe projekta za četiri

osobe s najtežim stupnjem invalidnosti

i intelektualnim teškoćama

s područja Sisačko-moslavačke

županije (točnije gradova Siska i

Petrinje) koje su iskazale potrebu za

uslugom osobne asistencije.

Izvori financiranja:

Udruzi osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije odobrena

su novčana sredstva Europskog

socijalnog fonda - Operativni

program Učinkoviti ljudski potencijali

2014. – 2020. - „Razvoj usluga osobne

asistencije za osobe s invaliditetom“

za projekt pod nazivom „ZA

LAKŠI I KVALITETNIJI ŽIVOT“ u vrijednosti

513.900,56 kn. Ugovorno

tijelo: Ministarstvo za demografiju,

obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT

1) Hrvatski zavod za zapošljavanje

(PT 2).

Rezultati programa:

BROJ KORISNIKA: 4 osobe s invaliditetom

i intelektualnim teškoćama

SISAK: Dean Berendika i Tajana Bezuh

PETRINJA: Štefica Grubar i Borna

Damjanović

BROJ NOVOZAPOSLENIH U SKLOPU

PROJEKTA: 4 osobna asistenta –

na dvije godine za pola ukupnog

mjesečnog fonda sati (4 sata dnevno)

Goran Šipuš (Dean Berendika)

Ivana Perković (Tajana Bezuh)

Antonija Marić (Štefica Grubar)

Ante Čakarić (Borna Damjanović)

23


ZNAČAJ/REZULTATI PROJEKTA

1. razvoj novih socijalnih usluga u zajednici

2. sprječavanje institucionalizacije -

osobe s invaliditetom i intelektualnim

teškoćama-korisnici usluge osobne

asistencije poboljšat će kvalitetu

života i socijalnu uključenost

3. zapošljavanje osoba u nepovoljnom

položaju na tržištu rada

4. unaprijeđeno usklađivanje

obiteljske i radne uloge u obiteljima

- obitelj je dobila sigurnost da netko

drugi umjesto njih može na jednako

uspješan način pružiti pomoć i

podršku u trenutku kada oni više to

ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost

“treće osobe” u svom domu,

koja nije smetnja niti teret, već je

pomagač cijeloj obitelji.

5. rezultati projekta će biti diseminirani

drugim udrugama (koje ih

mogu koristiti kao dobru praksu u

pokretanju sličnih inicijativa), osobama

s invaliditetom, obiteljima osoba

s invaliditetom, široj društvenoj

javnosti i lokalnoj zajednici.

Naziv programa:

JEDNAKE MOGUĆNOSTI – A NE

OGRANIČENJA

Trajanje programa: trogodišnji program

od lipnja 2017. do svibnja

2020.

Aktivnosti prve godine programa:

od 01. lipnja 2017. do 31. svibnja

2018.

• Radna terapija za djecu i mlade s

TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanje

roditeljima – Mala kuća u

Petrinjii Soba čuda u Sisku

• Terapija senzorne integracije –

Soba čuda u Sisku

• Skraćeni boravak (odmor od skrbi)

uz kreativne radionice i igraonice –

Mala kuća u Petrinji

• Grupne i individualne psihoterapeutske

razgovaraonice i psihosocijalna

podrška roditeljima djece s

TUR i mladim i odraslim osobama

s invaliditetom – voditeljica dr. sc.

Daša Poredoš Lavor

• Godišnji susret roditelja i djece

uključenih u projektne aktivnosti

u cilju zajedničkog osnaživanja i

međusobnog povezivanja

24


• Provedba radionica, kampanja, javnih

aktivnosti u sklopu obilježavanja

važnih datuma za OSI

Izvori financiranja: Ministarstvo za

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu

politiku “Trogodišnji program – socijalna

skrb 2017.-2020.“ PODRUČJE

II - problemi i zadovoljavanje potreba

OSI PRIORITET Prevencija institucionalizacije

i povećanje socijalnog

uključivanja korisnika AKTIVNOSTI

A. Usluge i aktivnosti koje pridonose

prevenciji institucionalizacije djece s

TUR - 240.000,00 kn za svaku godinu

programa

Partneri u programu: Grad Petrinja,

Grad Sisak, Centar za socijalnu skrb

Petrinja

Rezultati programa: (prvih 6 mjeseci)

1. 69 djece i mladih s TUR uključeno

u individualni terapeutski rad s dva

radna terapeuta u Petrinji i Sisku -

postizanje optimalnog funkcioniranja

u aktivnostima dnevnog života koje

uključuju samozbrinjavanje, produktivnost

i slobodno vrijeme; roditelji

kroz upute i savjetovanja poslije terapija

dobili su uvid u pristup i najbolji

način rada s djecom

2. U terapiju senzorne integracije u

Sisku u rad u 2 grupe s dva senzorna

terapeuta uključeno 66 djece i mladih

s TUR – formirana lista čekanja

za trećeg senzornog terapeuta (2

na listi); (do sada nije bila dostupna

ova vrsta terapije u SMŽ); potiče se

razvoj neurološkog sustava; uklanjaju

se patološki oblici ponašanja;

poboljšavaju se motoričke funkcije

djeteta; poboljšava se senzorno

procesiranje osiguravajući zaprimanje

neophodnih podražaja i/ili informacija

kroz konstruktivne i smislene

aktivnosti kroz igru

3. 10 do 15 djece i mladih sudjeluje u

grupnim aktivnostima; tjedno u trajanju

11 sati; (odmor od skrbi, igraonice,

sportske aktivnosti tijekom

srpnja i kolovoza, kreativne radionice),

broj je različit po mjesecima,

razvijaju interakciju s drugima

i socijaliziraju se kroz rad u grupi…

a s druge strane njihovim roditeljima

omogućujemo slobodno vrijeme za

ispunjavanje svojih drugih obaveza

ili se nakratko odmore znajući da su

njihova djeca zbrinuta i da provode

smisleno vrijeme pod stručnim nadzorom

4. Održana 3 grupna susreta psihosocijalne

podrške na kojoj je sudjelovalo

od 25 roditelja djece s TUR,

osoba s invaliditetom-članova udruge,

volontera i suradnika (rujan, listopad

i studeni 2017.); Rad na sebi u

emotivnom, socijalnom i duhovnom

smislu; podjela životnih iskustava,

te ojačavanje prilagodbenih kapacitete

za život u sadašnjosti i

budućnosti, učenje uspješnijih socijalnih

vještina, razmjena iskustava

i podrška

Individualne psihosocijalne podrške

i savjetovanja roditelja i članova

obitelji; 8 roditelja i mladih u 12 termina

(neki ponavljaju susret na

mjesečnoj bazi); Roditelji i članovi

obitelji osobe s invaliditetom

Naziv projekta:

REVITALIZACIJA LONČARSTVA

Trajanje projekta: od 11. rujna 2017.

do 11. srpnja 2018.

Aktivnosti programa: Područje

Pe trinje bogato je kvalitetnom

glinom i prije 100 godina u gradu

je bilo 100 lončara. Danas je radno

aktivan samo jedan lončar koji je

stručni suradnik u ovom projektu

te će lončarske vještine prenijeti

25


na 20 osoba iz teško zapošljivih

skupina, među kojima su osobe s

invaliditetom. Polaznici će naučiti

tradicionalne vještine modeliranja,

ukrašavanja i pečenja gline

i tako si stvoriti priliku za (samo)

zapošljavanje. Glina se u našem

projektu koristi za izradu raznih

predmeta, ali i kao sredstvo za

razvoj društvenog poduzetništva.

Lončarstvo, gotovo izumrli stari

zanat po kojem je naša zajednica

bila prepoznatljiva, koristimo kao

socijalnu inovaciju.

Izvori financiranja: Hrvatska banka

za obnovu i razvitak - 49.800,00 kn

Partner u projektu: Udruga GRAK

Rezultati projekta: Projekt će pridonijeti

povećanju lokalnih kapaciteta

za društveno poduzetništvo i

stvoriti nova radna mjesta za ranjive

skupine na tržištu rada - 20 teško

zapošljivih osoba, među kojima je

najmanje 5 osoba s invaliditetom,

steći će vještine modeliranja,

ukrašavanja i pečenja gline što će

im omogućiti samostalnu proizvodnju

uporabnih i ukrasnih predmeta.

Udruga će osigurati potrebne prostorije

i mentorsku podršku, kupiti

lončarsko kolo, materijale i sitni alat

potreban za keramičarsku radionicu

što će korisnicima omogućiti

obavljanje prakse.

Naziv projekta:

ŽELIM DA SE I MOJ GLAS ČUJE

Trajanje projekta: od 01. studenoga

2017. do 31. kolovoza 2018.

Aktivnosti projekta:

• program Male škole – individualni i

grupni rad (od prosinca 2017. do 31.

kolovoza 2018.) – 16 djece s TUR

• pomoć u učenju

• radna terapija – individualni terapeutski

rad u kabinetima u Sisku i

Petrinji

• edukativno-suportne radionice za

učitelje i pomoćnike u nastavi (3 do

lipnja 2018.)

• edukativno-suportne radionice

za odgajatelje i stručne djelatnike u

vrtićima (3 do lipnja 2018.)

• jednodnevne igraonice s asistivnom

tehnologijom u vrtićima (3 do

lipnja 2018.)

• jednodnevni stručni skup i radionica

za struku i roditelje “Asistivna

tehnologija za kvalitetniji život OSI”

(svibanj 2018.)

Izvori financiranja: Udruzi osoba s

invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije odobrena su novčana

sredstva Ministarstva znanosti i

26


obrazovanja i to kroz Natječaj projektima

udruga u području izvaninstitucionalnog

odgoja i obrazovanja

djece i mladih za školsku

godinu 2017./2018. u vrijednosti

105.000,00 kn.

Partneri u projektu:

I. Osnovna škola Petrinja, Petrinja

OŠ Braća Ribar, Sisak

Dječji vrtić Petrinjčica

Vanjski izvoditelj projektnih aktivnosti:

Tvrtka E-glas d.o.o. pri Znanstvenotehnologijskom

parku Sveučilišta u

Rijeci.

Rezultati projekta:

Kroz pojačane izvannastavne,

izvanškolske i predškolske aktivnosti

planirane projektom, a ipak

u suradnji sa školama, vrtićima

i stručnim djelatnicima u Udruzi

ćemo dodatno osigurati svima

dostupno, kvalitetno i primjenjivo

obrazovanje uz pojačano razvijanje

i nadogradnju intelektualnih i rehabilitacijskih

mogućnosti njihovog

pojačanog razvoja te razvijanje prije

nepostojećih ili dovoljno nerazvijenih

znanja, vještina i kompetencija.

Radit ćemo na poticanju njihove

samostalnosti, kreativnosti,

stvaralaštva sa naglaskom na primjeni

potpomognute komunikacije i

asistivne tehnologije jer svako djete

ima pravo naći svoj glas, želi da ga

okolina čuje i razumije, da može

izraziti svoje emocije, potrebe i

želje, a to se upravo postiže primjenom

potpomognute komunikacije.

Također jedan od ciljeva nam je

što bolja inkluzija i integracija djece

sa teškoćama u razvoju u redovan

sustav obrazovanja. Kroz posebno

osmišljene edukativne programe

radit ćemo na jačanju kompetencija

stručnih djelatnika, učitelja i odgajatelja

za kvalitetniji rad s djecom s

TUR na njihovim radnim mjestima.

Naziv projekta:

NOVE VJEŠTINE ZA JEDNAKE

MOGUĆNOSTI

Trajanje projekta: trogodišnji projekt

- od 1. prosinca 2017. do 31. svibnja

2020.

Aktivnosti projekta: ZAŽELI – program

zapošljavanja žena.

Uključivanje žena koje pripadaju

teže zapošljivim i ranjivim skupinama

na tržište rada. Kroz projektne

aktivnosti žene će proći edukaciju

za stjecanje iskustva njegovateljica

te informatičku pismenost, a

zapošljavanjem 20 žena kroz 24

mjeseca 120 korisnika/članova

udruge primit će neposrednu

pomoć koja će spriječiti njihovu

institucionalizaciju i poboljšati socijalnu

uključenost u život zajednice.

Izvor financiranja: Udruzi oso-

27


a s invaliditetom Sisačkomoslavačke

županije odobrena

su novčana sredstva Europskog

socijalnog fonda - Operativni program

Učinkoviti ljudski potencijali

2014. – 2020. - „ZAŽELI-PROGRAM

ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ za projekt

pod nazivom „NOVE VJEŠTINE ZA

JEDNAKE MOGUĆNOSTI“ u vrijednosti

3.248.260,00 kn za 30 mjeseci

provedbe projekta. Ugovorno tijelo:

Ministarstvo rada i mirovinskoga

sustava te Hrvatski zavod za

zapošljavanje kao Posredničko tijelo

razine 2

Partneri u projektu:

HZZ, Područni ured u Sisku

Centar za socijalnu skrb Petrinja

Grad Petrinja

Rezultati projekta: 23 zaposlena na

projektu, od toga 20 žena za izravan

rad sa 120 korisnika, obrazovanje

i osposobljavanje žena za posao

njegovatelja te za računalnoga operatera,

osobe s invaliditetom, starije

osobe i osobe u nepovoljnom

položaju imat će tijekom dvije godine

potporu i podršku žena, te

potporu u osnovnim higijenskim

potrepštinama na mjesečnoj razini

Naziv projekta: KLUB KREATIVA

Trajanje projekta: od 1. lipnja do 30.

studenoga 2017. g.

Aktivnosti projekta: Mjere aktivne

politike zapošljavanja u javnom radu

– integracija osoba u nepovoljnom

položaju na tržištu rada – izrada

uporabnih i ukrasnih predmeta od

gline, tekstila i drugih kreativnih materijala

za izlaganje na promotivnoprodajnim

štandovima UOSI SMŽ.

Izvori financiranja: Hrvatski zavod

za zapošljavanje – mjera aktivne

politike zapošljavanja sufinancirana

sredstvima Europske unije iz Europskog

socijalnog fonda u okviru

Operativnog programa Učinkoviti

ljudski potencijali 2014.-2020. u

iznosu 70.638,30 kn

Rezultati projekta: Zaposlene na 6

mjeseci dvije dugotrajno nezaposlene

ženske osobe i jedna muška

osoba, ujedno i osoba s invaliditetom.

Naziv projekta:

POKRENIMO SE ZAJEDNO

Trajanje projekta: od 20. rujna 2017.

do 19. ožujka 2018.

Aktivnosti projekta: Mjere aktivne

politike zapošljavanja u javnom radu

– integracija osoba u nepovoljnom

položaju na tržištu rada – u ovom

projektu 2 osobe s invaliditetom –

osmišljavanje, priprema i izvođenje

aktivnosti Udruge s ciljem većeg

uključivanja osoba s invaliditetom u

život zajednice te pomoć u izravnom

radu s članovima Udruge u prevladavanju

administrativnih barijera.

28


Izvor financiranja: Hrvatski zavod

za zapošljavanje – mjera aktivne

politike zapošljavanja sufinancirana

sredstvima Europske unije iz Europskog

socijalnog fonda u okviru

Operativnog programa Učinkoviti

ljudski potencijali 2014.-2020. u

iznosu 47.641,68 kn

Rezultati projekta: Zaposlene na 6

mjeseci dvije mlade osobe s invaliditetom

kojima je ujedno to i prvo

zaposlenje.

Naziv projekta:

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

ZA RAD BEZ ZASNIVANJA

RADNOG ODNOSA

Trajanje projekta: od 23. studenoga

2017. do 22. studenoga 2018.

Aktivnosti projekta: Mjere aktivne

politike zapošljavanja – stjecanje

stručnih kompetencija

Izvor financiranja: Hrvatski zavod

za zapošljavanje – mjera aktivne

politike zapošljavanja sufinancirana

sredstvima Europske unije iz Europskog

socijalnog fonda u okviru

Operativnog programa Učinkoviti

ljudski potencijali 2014.-2020. u

iznosu 7.057,92 kn

Rezultati projekta: Zaposlena mlada

osoba nakon završenog srednjoškolskog

gimnazijskog usmjerenja.

Naziv projekta:

MALA KUĆA – VELIKA POMOĆ

Trajanje projekta: od srpnja 2016.

do srpnja 2017. godine

Izvor financiranja: Hrvatske autoceste

d.o.o. – odluka o dodjeli sredstava za

cestarinu u vrijednosti 5.480,00 kn.

Rezultati projekta: Pravo besplatnog

prolaska za potrebe poslovanja Udruge

i rehabilitacije i liječenja članova Udruge

na dionicama autocesta pod upravljanjem

Hrvatskih autocesta:

Naziv projekta:

INA KARTICA „ MALA KUĆA –

VELIKA POMOĆ“

Trajanje projekta: od lipnja 2017. do

lipnja 2018.

Izvor financiranja: INA d.d. – donacijska

karica za gorivo u vrijednosti

5.000,00 kn

Rezultati projekta: olakšan svakodnevni

rad Udruge na poboljšanju

kvalitete života i socijalne uključenosti

osoba s inavkliditetom i djece s

teškoćama u razvoju. Olakšani izvaninstitucionalni

oblici podrške i skrbi.

PARTNERSTVA UDRUGE U

PROJEKTIMA TIJEKOM 2017.

GODINE

Naziv programa:

JAČANJE KAPACITETA ZA

POTPOMOGNUTU KOMUNKACIJU

- INTERVENCIJSKA METODA U

RADU S DJECOM OD 0 DO 8 GO-

DINA S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA

Nositelji projekta:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Fakultetelektrotehnikeiračunarstva

Sveučilišta u Zagrebu

Ured UNICEF Hrvatska

Glavni ciljevi programa su:

1. Jačanje kapaciteta stručnjaka koji

rade u zdravstvenim ustanovama,

ustanovama socijalne skrbi te organi-

29


zacijama civilnog društva za sustavnu

primjenu potpomognute komunikacije

u radu sa djecom s razvojnim odstupanjima/teškoćama

0-8 godina;

2. Unaprjeđenje dostupnosti asistivne

tehnologije i primjerene podrške

za djecu s razvojnim odstupanjima/

teškoćama od 0-8 godina.

Rezultat suradnje za UOSI SMŽ:

• edukacija stručnih djelatnica

Udruge za sustavnu primjenu potpomognute

komunikacije u radu s

djecom s TUR predškolske dobi

• ojačani kapaciteti UOSI SMŽ za

načela rane intervencije i korištenje

niskih i visokih tehnoloških rješenja u

potpomognutoj komunikaciji

• nabavljena informatička i asistivna

oprema za UOSI SMŽ u vrijednosti

26.044,00 kn

HUMANITARNA AKCIJA

UDRUGE U 2017. GODINI

Naziv humanitarne akcije:

TRČANJE BEZ OGRANIČENJA

Trajanje akcije: humanitarno trčanje u

trajanju 24 sata – od 29. rujna 2017.

s početkom u 15 sati do 30. rujna

2017. godine do 15:30 sati; posebno

otvoren račun za humanitarnu akciju

za uplate donacija bio je otvoren do

početka studenoga 2017.

Partner u Humanitarnoj akciji: Sisačka

divlja trkačka liga

Cilj humanitarne akcije: promocija

sporta i aktivnog života s ciljem

uključenja zajednice u humanitarnu

akciju i prikupljanja novčanih sredstava

za kupnju trkačkih kolica za djecu

s TUR i osobe s invaliditetom koja će

biti u vlasništvu UOSI SMŽ i na uslugu

svim članovima Udruge na osobni

zahtjev

Rezultat humanitarne akcije: za

31.106,25 kn Udruga je kupila x-ROVER

M sa zaštitom od kiše i x-ROVER L sa

zaštitom od kiše i ciklo-setom

Kupljena kolica bit će na usluzi svim

članovima Udruge te roditeljima

djece s teškoćama u razvoju kako

bi i njih mogli uključiti u rekreativne

aktivnosti. Humanitarna akcija pridonijela

je stvaranju pristupačnog i

poticajnog okruženja u kojem osobe

s invaliditetom žive jer njihova mobilnost,

uz pristupačnost, predstavlja

osnovni preduvjet za provođenje svih

aktivnosti njihovog svakodnevnog

življenja i uključivanja u život zajednice.

30


6. Edukativne tribine,

okrugli stolovi, događanja

GRADONAČELNIK PRIMIO DJECU

S DOWNOVIM SINDROMOM

Povodom Svjetskog dana sindroma

Down gradonačelnik Petrinje

Darinko Dumbović primio je 21.

ožujka članove Udruge osoba s

invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije. Kod gradonačelnika su

bili Ivan, Sven, Melanija, Luce i Marin

jedan samo dio djece članova UOSI

SMŽ koji imaju sindrom Down.

pregače i posluživali kavu i sokove s

najljepšim osmijehom na licu. Gost

druženja i udruge u Petrinji bio je

Tomislav Velić, predsjednik Udruge

Bubamara iz Vinkovaca koji su prvi

u Hrvatskoj uspjeli pokrenuti inicijativu

i pred otvorenjem su Buba

bara gdje će upravo osobe s invaliditetom

posluživati goste.

KAVA S KROMOSOMOM VIŠKA

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije, povodom

21. ožujka, Svjetskog dana

Down sindroma, organizirala je tematsko

druženje u Gallery baru u

Petrinji pod nazivom „Znam-želimmogu!“

Nasmijani članovi Udruge pretežito

sa sindromom Down u petrinjskom

kafiću svim gostima druženja pokazali

su da znaju, žele i mogu biti aktivni

članovi zajednice te su tako stavili

31


MOJ ŽIVOT S AUTIZMOM –

RUŠIMO ZAJEDNO BARIJERE

AUTIZMA!

Povodom 2. travnja, Svjetskog dana

svjesnosti o autizmu u sisačkom

Domu kulture Kristalna kocka vedrine

u ponedjeljak, 3. travnja Udruga

osoba s invaliditetom Sisačko –

moslavačke županije organizirala je

tematsko predavanje na kojem su

o životu s autizmom govorile hrabre

majke: Kristina Jurešić, Nives

Barakovac, Dijana Smajo i Gordana

Rimay-Mađarac. U drugom dijelu

tribine o edukacijsko-rehabilitacijskoj

podršci djeci iz spektra autizma

govorila Lorena Koštić, mag.

rehab. educ.

VOLONTERSKE RADNE AKCIJE

ZA SOBU ČUDA

08.04.2017. – sadnja cvijeća - sisački

volonteri, volonteri GI „Moj grad Sisak“,

udruge Zeleno zlato, članovi i

zaposlenici udruge – 29 volontera

21.06.2017. – farbanje postavljene

sjenice – volonteri INA-klub volontera,

članovi i zaposlenici udruge,

djelatnici Rafinerije nafte Sisak – 13

volontera

ZA AKTIVNIJI ŽIVOT U ZAJEDNICI

Edukativnom tribinom i akcijom „Za

aktivniji život u zajednici“ obilježili

smo 5. svibanj Nacionalni dan

osoba s cerebralnom paralizom. U

Sisku na prostoru Urbanog trga

ispred Sobe čuda okupili smo goste

iz različitih političkih stranaka, kandidate

za gradonačelnike i župane

na predstojećim lokalnim izborima

jer smo upravo njima htjeli predočiti

aktivnosti koje mogu svojim djelovanjem

poduzeti i učiniti život osoba

s invaliditetom boljim i pravednijim.

Otvoreno o problemima koje imaju

za aktivniji život u zajednici govorili

su: Maja Pavleković u ime sina Andreja,

naša srednjoškolka Maja Latinčić

i naša prva predsjednica Udruge

Štefica Grubar. Gosti tribine imali

su priliku i sami osjetiti boravak u

invalidskim kolicima, a sa Šteficom

Grubar prošetali smo prije tribine

kroz grad Sisak i dokumentirano

fotografijom ukazali na trbini na sve

prepreke s kojima se susreću osobe

s invaliditetom kao aktivni članovi

zajednice.

32


komunikaciju i pokazali smo komunikator

koji koristimo u Udruzi.

RADIONICA ZA RODITELJE

„POTPOMOGNUTA KOMUNIKACIJA

– KOMUNIKACIJSKE KNJIGE“

UOSI SMŽ je tijekom 2016. i 2017. sudjelovala

u UNICEF-ovom programu

„Izgradnja nacionalnih kapaciteta za

primjenu potpomognute komunikacije

kao metode rane intervencije za djecu

od rođenja do 8 godina s razvojnim

odstupanjima ili teškoćama“ kojeg je na

radionici uvodno predstavila koordinatorica

ovog programa, logopedica Klara

Popčević s Edukacijsko – rehabilitacijskog

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U

nastavku, uslijedila je edukativna radionica

o izradi komunikacijskih knjiga

koju su vodile radne terapeutkinje

u Udruzi osoba s invaliditetom

SMŽ Jasmina Šakinović i Veronika

Muža te Selma Buljubašić, dipl.

učiteljica. Okupljenim roditeljima i

struci predsta-vile su i druge metode,

odnosno načine potpomognute

komunikacije. Objasnili smo

visokotehnološku, niskotehnološku

OSOBE S INVALIDITETOM -

AKTIVNI ČLANOVI ZAJEDNICE

U sklopu rođendanskog tjedna 10.

svibnja u Sisku, u prostoru HGK-

Županijske komore Sisak organizirali

smo okrugli stol/ edukativnu javnu

tribinu „Osobe s invaliditetom – aktivni

članovi zajednice“. Naglasak je

stavljen na zapošljavanje osoba s

invaliditetom. Moderator Okruglog

stola bila je dr. Daša Poredoš Lavor .

O rezultatima zapošljavanja OSI

na području SMŽ govorila je Željka

Petrić Vagner, stručna savjetnica

za zapošljavanje HZZ PU Sisak-iz

odsjeka za posredovanje i pripremu

zapošljavanja. U nastavku, predstavljeni

su primjeri dobre prakse

zapošljavanja osoba s invaliditetom i

s područja naše županije – Narodna

knjižnica i čitaonica „Vlado Gotovac“

Sisak, Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“

te udruga Građanska inicijativa „Moj

grad Sisak“.

U našoj zajednici svoj rad predstavili

su gosti iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje

osoba s invaliditetom - mr. Sanja Mršić

Jurina, spec. kliničke psihologije,

grupna analitičarka; Željko Skelin, dipl.

ekonom. iz Službe za zapošljavanje i

poticaje te Irena Palaić, stručna prvostupnica

javne uprave.

33


Rad centra za profesionalnu rehabilitaciju

predstavile su Natalija

Vičević, prof. rehabilitator, Voditeljica

stručnog tima i Jasna Gašparović,

viša stručna savjetnica – pravnica.

Gosti iz Zagreba dali su i konkretne

odgovore na pitanja vezana

uglavnom uz profesionalnu rehabilitaciju,

prilagodbu radnih mjesta,

kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom

te zakonsku regalutivu

koju je potrebno doraditi.

8. SISAČKI SAJAM UDRUGA

I USTANOVA – MANIFESTACIJA

„HRVATSKA VOLONTIRA“ 2017.

Hrvatska mreža volonterskih centara,

već sedmu je godinu za redom,

organizirala manifestaciju „Hrvatska

volontira“ kojom se želi ukazati na

značaj volontiranja za razvoj suvremenog

demokratskog društva u

kojem svaki pojedinac ima pravo i

odgovornost dati svoj doprinos i u

kojem se takav doprinos cijeni.

Sisak se Manifestaciji pridružio

organiziranjem 8. Sisačkog Sajma

udruga i ustanova koji se održao u

subotu, 27. svibnja 2017. godine na

Pješačkoj zoni u ulici S. i A. Radića,

a gdje je prostor za predstavljanje

imala i naša Udruga.

34


UOSI SMŽ AKTIVNA U MREŽI

CITY CENTAR DOKTOR

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije, obzirom

da joj je središte u Petrinji i

većinu aktivnosti provodi u Maloj

kući, odazvala se na poziv gradske

uprave i kroz svoju izaslanicu Mandu

Šalić aktivno djeluje u sklopu dvije

radne skupine - IP Petrinja - Program

integrirane fizičke, gospodarske

i socijalne regeneracije malih

gradova na ratom pogođenim

područjima te mreže URBACT pod

nazivom City Centre Doctor, kojoj

je naglasak na inovativnoj obnovi

i oživljavanju sadržajima centara

manjih gradova. Vezano uz drugu

radnu skupinu u Petrinji je, u posjeti

od 21. do 24.ožujka, boravio Wessel

Badenhorst, vodeći URBACT

stručnjak na projektu City centre

doctor. Tom prilikom upoznali smo

ga s radom naše Udruge te je posjetio

Malu kuću u Petrinji. Cilj projekta

je da gradovi partneri razviju

mehanizme suradnje i u konačnici

definiraju integrirane akcijske planove

koji će pridonijeti revitalizaciji

gradskih središta. Suradnja gradova

ostvaruje su kroz studijska

putovanja s ciljem razmjene ideja

i primjera dobre prakse te njihovih

implementacija u vlastitim gradskim

centrima. Tako su na studijsko putovanje

u Petrinju 29. lipnja 2017.

stigli predstavnici devet od ukupno

deset gradova uključenih u projekt.

Nakon službenog posjeta gradskoj

upravi obišli su grad, predstavljena

im je budućnost Petrinje kroz projekt

“Petrinja - grad na Kupi“, posjetili

su Zelenu kuću te također Sobu

čuda Udruge osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije u Sisku.

35


LJETNA KREATIVNA RADIONICA

ZA DJECU I RODITELJE „SLIKA-

JMO ZAJEDNO“

Nakon što su 2016. članovi KUD-a

„Hrastovička gora“ iz Hrastovice i

Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

odradili zajednički projekt HEP-a

„Naše selo veselo“, suradnja je 2017.

nastavljena projektom „Slikajmo zajedno“.

Na radionici smo zajedno oslikavali

šalice za čaj ili mlijeko, a radili smo

salvetnom decoupage tehnikom

na jedan jednostavniji način tako

da djeci s invaliditetom to bude

nekakva kreativna radionica, ali na

malo lakši način i da im ne bude

prezahtjevno. Kasnije smo i oslikavali

svijećnjake. Za to smo također

pripremili sav materijal, ukrase za

svijećnjak, detalje koje ćemo staviti

na kraju, a kupili smo i svjećice koje

staviti unutra. Potpisali smo sve

šalice imenima djece koja su ih radila

i naravno radove smo predstavili

na „Bartolovu“.

umetnuli magnet. Na napravljene

životinje nalijepili smo slova i brojeve,

također smo napravili i štap za

pecanje na čijem kraju je bio magnet.

RADIONICA ZA RODITELJE

„PAMETNE KOCKE“

29.kolovoz 2017. – Radionica za

roditelje na kojoj smo izrađivali

kocke koje su djeci pomogle u usvajanju

brojeva, slova i oblika. Kocke

su se izrađivale od različitog materijala

i oblika gdje su roditelji upoznali

različite taktilne podražaje i razne

vrste materijala koje su im pomogle

u radu s djecom.

RADIONICA ZA RODITELJE

„RIBOLOVCI“

01.kolovoz 2017. - Cilj radionice bio

je izraditi razne morske životinje

pomoću kojih će djeca lakše usvajati

obrazovne sadržaje. Morske

životinje smo izrađivali od filca koji

smo punili vatom te smo u njih

36


LJETNI SPORTSKI KAMP ZA

DJECU UOSI SMŽ

Kako bi mladima i djeci s teškoćama

u razvoju i invaliditetom učinili ljeto

sadržajnim i bogatijim Udruga osoba

s invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije od 1. srpnja do 31. kolovoza

ponudila je novu aktivnost koju

smo nazvali “ljetni sportski kamp.”

NK Mladost Petrinja besplatno nam

je ustupio stadion i klupske prostorije

na čemu im posebno zahvaljujemo.

Poticajnim mjerama Hrvatskog

zavoda za zapošljavanja u

Udruzi zaposlen je Marcel Sova,

osoba s invaliditetom i dugogodišnji

nogometaš i nogometni trener

s licencom UEFA-B kojeg brojni

Petrinjci znaju kroz višegodišnji rad

u lokalnim nogometnim klubovima,

posebno u Mladosti Petrinja i Slogi

iz Hrastovice, a on je zadnja dva

mjeseca tri dana u tjednu u trajanju

2 sata radio s najmlađim članovima

Udruge koji su uživali u igri u prirodi.

Tijekom dva mjeseca druženja

u sportskom kampu sudjelovalo je

17-ero djece i mladih.

PODIJELJENE DIPLOME

POLAZNICIMA MALE ŠKOLE

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije tijekom

protekle školske godine te

zaključno s 31.kolovozom 2017.

provodila je program „Mogućnosti

- a ne ograničenja“ koji je bio financiran

od strane Ministarstva znanosti

i obrazovanja sa 125 tisuća

kuna. Podjelom „diploma“ polaznicima

Male škole obilježili smo 30.kolovoza

završetak programa i predstavili

njegove rezultate. Program

Male škole & Pomoć u učenju provodio

se od 9.siječnja do 31.kolovoza

pod stručnim vodstvom diplomirane

učiteljice Selme Buljubašić.

Za 18 polaznika male škole (Sisak 10,

Petrinja 6, Jasenovac 1 i Sunja 1 dijete)

održano je 56 grupnih termina

(svaki termin u trajanju 90 min), 290

individualnih termina (svaki termin je

trajao 45 min) a rezultati su slijedeći.

Za 9 polaznika dobivena je odgoda

do slijedeće školske godine, a 9

polaznika bit će integrirano o obrazovni

sustav na slijedeće načine:

dvoje djece je uključeno u redovan

razredni odjel, jedno dijete u redovan

razredni odjel s individualiziranim

pristupom uz asistenta. Dvoje djece

će biti uključeno u redovan razredni

odjel s prilagođenim programom uz

individualizirani pristup i asistenta,

Jedno dijete će pohađati nastavu u

kući s individualiziranim pristupom.

Dvoje djece će ići u poseban razredni

odjel uz asistenta a jedno dijete

će ići u poseban razredni odjel uz

individualizirani pristup. Osim Male

škole za djecu koja su uključena u

obrazovanje provodili smo I program

pomoći u učenju. Pomoć je koristilo

10 učenika za koje je izdvojeno 147

termina u trajanju 45 minuta.

37


UKLJUČIVANJE OSOBA S

INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije dio

svojeg rada i projektnih aktivnosti

usmjerava prema socijalnom

uključivanju i zapošljavanju osoba s

invaliditetom. Osim što organiziramo

tribine i okrugle stolove s ciljem poticanja

gospodarstvenika Sisačkomoslavačke

županije o poštivanju

obaveze kvotnog zapošljavanja

osoba s invaliditetom i sami u udruzi

nastojimo zaposliti što više svojih

članova i drugih osoba s invaliditetom

i građana iz teže zapošljivih

skupina. U tom smislu partner nam

je Hrvatski zavod za zapošljavanje

koji nam kroz programe javnih radova

nudi zapošljavanje ovih skupina

uz 100 postotno financiranje plaća.

Udruga je ove godine ukupno kroz

program javnog rada zaposlila 5

osoba od kojih su 3 osobe s invaliditetom.

Program kojeg smo nazvali

„Klub kreativa“ provodili smo

od lipnja do kraja studenog 2017.

i u njemu su zaposlenje našli jedna

osoba s invaliditetom i dvije osobe

iz teže zapošljivih skupina društva.

Od 20.rujna 2017. pa slijedećih šest

mjeseci do sredine ožujka 2018. u

Udruzi provodimo program „Dnevni

boravak“ u sklopu kojeg smo zaposlili

dvije mlade osobe s invaliditetom

koji su i sami članovi UOSI

SMŽ. Prva svoja zaposlenja i Ugovore

o radu na 6 mjeseci dobili su

20godišnja Gabrijela Kokanović iz

Petrinje i 21-godišnji Antun Barić

iz Hrastovice. Obadvoje su bili prijavljeni

na zavodu za zapošljavanje

dvije godine kako su završili

srednjoškolsko obrazovanje. Gabrijela

je bila učenica Srednje škole

Petrinja i 2015. godine završila je za

smjer cvjećara. Zaposlenje u udruzi

nakon 2 godine čekanja omogućilo

joj je da izađe iz svog kućnog

okruženja i da se konačno osjeća

korisnom. Naš Antun iz Hrastovice

član je Udruge od njenog osnutka,

odnosno od 2004. godine. Završio

je ekonomski smjer u Srednjoj školi

u Glini i na Zavodu je kao nezaposlena

osoba s invaliditetom već

dvije godine. U slobodno vrijeme

vozi bicikl, ide na terapijsko jahanje,

zanimaju ga računala i informatika,

a posao kod nas mu se svidio da

je već nakon nekoliko dana rada

izja-vio kako se vidi trajno da ostane

član ovog radnog kolektiva.

38


EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI

Tradicionalno, šest Udruga iz Siska i

Petrinje, koje imaju potpisan Sporazum

o međusobnoj suradnji organizirale

su u razdoblju od 16. do 22.

rujna niz akcija i aktivnosti povodom

obilježavanja Europskog tjedna

mobilnosti na području Sisačkomoslavačke

županije. Tako u organizaciji

Dijabetičkog Društva Grada

Siska, Udruge slijepih SMŽ-Sisak,

Udruge invalida rada grada Siska,

Udruge za terapijsko i rekreacijsko

jahanje KAS, Građanske inicijative

“Moj grad Sisak” i Udruge osoba s

invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije održale su se rekreativne,

edukativne i promotivne akcije s

ciljem skretanja pažnje javnosti i da

osobe s različitim stupnjem invaliditeta

i bolesti imaju zajamčeno

pravo na mobilnost i samostalnost

u kretanju unutar zajednice u kojoj

žive. Na prijedlog partnerskih Udruga

dodijeljene su i ove godine nagrade

za Univerzalni dizajn koje su

22. rujna u Kristalnoj kocki vedrine

u Sisku svečano uručene Osnovnoj

školi Mate Lovrak iz Petrinje za

uvođenje digitalnog školskog zvona,

Knjižnici i čitaonici Glina za postavljanje

podizne platforme za osobe

s invaliditetom, Osnovnoj školi Galdovo

– Područna škola Hrastelnica

za prilagođavanje prostora za djecu

s teškoćama u razvoju te Branki

Poljak iz poduzeća „CroMaps“ iz

Samobora koje se, između ostalog,

bavi i razvojem izrade taktilnih karata

za slijepe i slabovidne osobe. 27.

listopada 2017. UOSI SMŽ se predstavila

i na Sajmu poslova u Sisku

u organizaciji HZZ Područnog ureda

u Sisku.

39


HUMANITARNA AKCIJA

„TRČANJE BEZ OGRANIČENJA“

Na inicijativu građana - zaljubljenika

u trčanje koji su okupljeni u Sisačku

divlju trkačku ligu Udruga osoba s

invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije bila je organizator humanitarne

akcije „Trčanje bez

ograničenja“ koja je održana u petak

i subotu, 29. i 30. rujna 2017. kod

Ciglarske grabe u Sisku. Cilj humanitarne

akcije bio je prikupiti 30.000 kn

za kupnju trkačkih kolica za osobe

s invaliditetom, odnosno multifunkcionalnih

kolica koje će se koristiti

i u rekreativnom trčanju i u vožnji

biciklom. Račun je bio otvoren do

kraja mjeseca listopada i uspjeli smo

skupiti sav planirani iznos. Akcija je

ujedinila gotovo sve sportaše i potaknula

mnoge rekreativce da im

se pridruže u trčanju i prikupljanju

sredstava za kolica. Tog je vikenda

na Ciglarskoj grabi u Sisku trčalo nekoliko

stotina ljudi koje su istrčali više

od 2.000 kilometara i sakupili 16.800

kuna, dovoljno za jedna kolca. Mnogi

sisački sportski klubovi, rekreativci,

zaljubljenici u kretanje, građani, mala

djeca, starije osobe – svi su došli na

ovo mjesto. Za 31.106,25 kn Udruga

je kupila x-ROVER M sa zaštitom

od kiše i x-ROVER L sa zaštitom od

kiše i ciklo-setom. Kupljena kolica bit

će na usluzi svim članovima Udruge

te roditeljima djece s teškoćama u

razvoju kako bi i njih mogli uključiti

u rekreativne aktivnosti. Humanitarna

akcija pridonijela je stvaranju

pristupačnog i poticajnog okruženja

u kojem osobe s invaliditetom žive jer

njihova mobilnost, uz pristupačnost,

predstavlja osnovni preduvjet za

provođenje svih aktivnosti njihovog

svakodnevnog življenja i uključivanja

u život zajednice.

40


EDUKATIVNA RADIONICA ZA

RODITELJE I STRUKU „TERAPIJSKI

PRISTUP OBRAZOVANJU DJETETA

S TEŠKOĆAMA IZ SPEKTRA

AUTIZMA“

27.listopad 2017. – Gosti su nam bili

obitelj Protulipac iz Karlovca, roditelji

12-godišnjeg Gabrijela koji je neverbalan,

ima dijagnosticiran srednje

teški autizam, hiperaktivnost

i ADHD, ali unatoč tome uspješno

savladava nastavno gradivo uz

pomoć brojnih terapijskih tehnika

- Boardmaker, TEACCH, komunikacijska

kuta i posebno izrađene

komunikacijske knjige. Za Gabrijela

je organizirana nastava u kući, a Ana

Protulipac, predsjednica Udruge za

podršku obitelji djece s teškoćama

u razvoju i osobama s invaliditetom

PONOS iz Karlovca, kroz video

uratke i prezentaciju opreme, predstavila

je mogućnosti obrazovanja

i dostupne alate i terapijske tehnike.

skupština UOSI SMŽ. Teme

Skupštine bile su osvrt na rad Udruge

u 2017. godini te predlaganje i

davanje na usvajanje Plana i programa

rada, Operativnog plana i Plana

prihoda i rashoda Udruge osoba s

invaliditetom Sisačko-moslavačke

županije za 2018. godinu. Na ovoj

Skupštini za novog člana Upra-vnog

odbora Udruge umjesto Samire

Spoja izabran je Duško Marić, a

za predstojeću izbornu Skupštinu

na proljeće 2018. za nove članove

Skupštine odlučeno je da će se

izbori provesti na način da će se

predstavnici i dalje birati po gradovima

i općinama kao izbornim jedinicama,

ali će umjesto dosadašnjih

10% vrijediti novo pravilo prema

kojem će se na svakih 20% osoba

s invaliditetom birati jedan predstavnik

s određene skupine teritorijalnih

jedinica. Dijana Smajo na kraju

se zahvalila postojećim članovima

Skupštine te im uručila Zahvalnice

za njihov rad.

GODIŠNJA SKUPŠTINA UOSI SMŽ

U subotu, 25. studenoga 2017.

godine u prostorijama Male kuće

u Petrinji održana je godišnja

UOSI SMŽ DODJELJEN UGOVOR

I SREDSTVA ZA PROJEKT ZAŽELI

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske

Andrej Plenković i ministar rada

i mirovinskoga sustava Marko Pavić

uručili su 1. prosinca u Osijeku Ugovore

o dodjeli bespovratnih sredstava

u sklopu programa zapošljavanja

žena „Zaželi“ za prve projektne pri-

41


jave čija je vrijednost veća od 143,5

milijuna kuna, a ona naše Udruge

iznosi 3.248.260,00 kn.

Povodom toga svečani prijam

za Udrugu osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije i

Udrugu „Naš život“ organizirao je

5.prosinca i gradonačelnik Petrinje

Darinko Dumbović. Udruga osoba s

invaliditetom SMŽ prošla je na ovom

natječaju s projektom „Nove vještine

za jednake mogućnosti“, a Udruga

„Naš život“ s projektom „Zajedno u

trećoj dobi“. Predstavnicama ovih

dviju udruga – Mandi Šalić i Radi Vlak

čestitao je petrinjski gradonačelnik

Darinko Dumbović, a u Osijeku su

1.prosinca na uručivanju Ugovora

nazočile Dijana Smajo, predsjednica

UOSI SMŽ i Manda Šalić, voditeljica

projekta Zaželi.

PRVI ROĐENDAN SOBE ČUDA

U SISKU

Danom otvorenih vrata 2. prosinca

2017. obilježili smo prvi rođendan

Sobe čuda i to baš onako kao je

trebalo - s djecom koja su proteklih

12 mjeseci jednom tjedno

posjećivala Sobu čuda i svoje razvojne

teškoće ublaživala senzornom

i radnom terapijom. Dok su se

roditelji družili njihove terapeutkinje

Jasmina, Luna,Veronika, Marta i

Selma igrale su se s djecom u senzornoj

sobi. Pridružio im se klaun

Mario “Balonko”, a slavljeničku tortu

donirala nam je Josipa Špelić.

Rođendanskom slavlju pridružila se i

gradonačelnica Kristina Ikić Baniček

s donacijom slatkiša za svu djecu.

42


OBILJEŽENI MEĐUNARODNI

DAN VOLONTERA I BLAGDAN

SVETOG NIKOLE

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije obilježila

je Međunarodni dan volontera

i blagdan sv.Nikole. Djeca korisnici

Male kuće su bila oduševljena

darovima za koje je ove godine

sponzor bila Udruga Mission Life

– građanska udruga koja djeluje

u Bratislavi u Slovačkoj i koja

je s donacijom od 2,5 tisuće eura

omogućila kupnju darova za korisnike

Male kuće. Prije dolaska Svetog

Nikole i podjele paketića za uvodnu

predstovu i ove godine pobrinuli su

se najmlađi članovi Marijine legije

koja djeluje pri župi Svetog Lovre.

Tradicionalno, s djecom su bili i volonteri

te je to bila prigoda na kraju

godine zahvaliti im na volontiranju u

Udruzi. Naša udruga nudi 8 volonterskih

programa, imamo 45 volontera

s područja Siska, Petrinje, Gline

i Novske i oni su ukupno ove godine

odradili 1763 sata volontiranja.

Moram reći da je naša najbolja volonterka

s 295 sati Slavica Antolec

iz Siska. Zatim slijedi naša Petrinjka

Palma Miličević sa 160 sati, naš

Mirko Stambolija iz Gline sa 140 sati.

Tu ima i dosta mladih iz Marijine legije

koji sustavno već nekoliko godina

sudjeluju s nama i u obilježavanju

blagdana sv. Nikole

43


PREDSTAVLJENI PROGRAMI

RANE INTERVENCIJE UOSI SMŽ

NA NACIONALNOM SIMPOZIJU

U ZAGREBU

Nacionalni simpozij Danas za sutra

- kroz intersektorsku suradnju do

integriranih usluga u ranoj intervenciji

u djeti-njstvu, održao se 12.

i 13. prosinca 2017. u zagrebačkom

Hotelu Dubrovnik i to u organizaciji

Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom,

Pravobraniteljice za djecu,

Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj te

Hrvatske udruge za ranu intervenciju

u djetinjstvu (HURID). Pokrovitelji

simpozija bili su Predsjednica Republike

Hrvatske, Ministarstvo za

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu

politiku Republike Hrvatske,

Minista-rstvo zdravstva Republike

Hrvatske te Ministarstvo znanosti

i obrazovanja Republike Hrvatske,

a pokrovitelj tematskog simpozija

(poster-sekcije) Grad Zagreb. Cilj

simpozija, koji je okupio više od

200 stručnjaka iz zdravstvenog,

obrazovnog i socijalnog sustava

te civilnog sektora, bio je stvaranje

zajedničke vizije međusektorskog

sustava podrške ranom razvoju

djece u našoj zemlji s fokusom na

najranjiviji dio populacije – djecu

rane dobi s biološkim ili socijalnim

rizikom za uredan razvojni ishod,

kao i otvaranje dijaloga o stvaranju

integriranog sustava rane podrške

s donositeljima političkih odluka na

nacionalnoj razini. Drugog dana

posterima su svoj doprinos ranoj

intervenciji predstavljale Udruge, a

o programima u UOSI SMŽ govorila

je Aleksandra Milković, izvršna direktorica

udruge.

44


7. Jačanje kapaciteta -

edukacije

JAČANJE KAPACITETA U UOSI

SMŽ u 2017. g

Administrativni i stručni tim Udruge

osoba s invaliditetom Sisačkomoslavačke

županije izgrađen je

na principima jednakih mogućnosti

i poštivanja različitosti, a ulaganje u

obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenika

jedna je od naših prioritetnih

odrednica. U Udruzi njegujemo

i potičemo otvorenu razmjenu informacija

i komunikaciju na svim razinama,

a sve u želji da stvorimo radno

ozračje u kojemu su prijedlozi i sugestije

dobrodošli, a zaposlenici pravodobno

informirani o svim temama

vezanim uz udrugu i njihov posao.

Time se ujedno jača osjećaj pripadnosti

i vrijednost timskog rada.

STRUČNI TIM

Jasmina Šakinović, bacc. therap.

occup. i Ayres sensory therapist

15. do 18. siječnja 2017. - Zagreb,

HURT - prvi modul Međunarodno

priznatog programa iz Ayres

senzoričke integracije (CLASI - ASI)

“Znanja i vještine Ayres senzoričke

integracije” Instruktor: Dr. Susanne

Smith Roley (OTD, MS, OTR/L, FAO-

TA)(o trošku UOSI SMŽ 5.000,00 kn)

25. siječnja 2017. - ERF, Zagrebdruga

edukacija – UNICEF- ”Obilježja

razvojnih profila i njihovo prepoznavanje”,

predavači: doc. dr. sc.

Maja Cepanec i doc. dr. sc. Sanja

Šimleša

13. - 16. veljače 2017. – Zagreb,

HURT-drugi modul Međunarodno

priznatog programa iz Ayres

senzoričke integracije (CLASI-ASI)

“Procjena prema Ayres Senzoričkoj

Integraciji®” Instruktor: Shay McAtee

MA, OTR/L, FAOTA (o trošku UOSI

SMŽ 5.000,00 kn)

22. veljače 2017. - ERF, Zagreb

– treća edukacija – UNICEF

-”Određivanje intervencijskih ciljeva i

odabir metode potpomognute komunikacije”,

predavači: doc. dr. sc.

Jasmina Ivšac Pavliša i doc. dr. sc.

Sanja Šimleša

23. ožujka 2017. - ERF, Zagreb -

mentoriranje vezano uz drugu edukaciju

“Obilježja razvojnih profila i

njihovo prepoznavanje” i treću edukaciju

“Određivanje intervencijskih

ciljeva i odabir metode potpomognute

komunikacije“; predavači: doc. dr. sc.

M. Cepanec, S. Šimleša i doc. dr. sc.

J. Ivšac Pavliša

03. travnja 2017. – Sisak, Dom

Kulture KKV – tribina „Moj život s autizmom

- rušimo zajedno barijere“ ,

Predavač - Lorena Koštić, edukacijski

rehabilitator

12. travnja 2017. – FER, Zagreb –

četvrta edukacija – UNICEF - “Pregled

postojećih ICT rješenja i asistivnih

tehnologija“, predavači: izv. prof. dr.

45


sc. Željka Car i Ivana Rašan

27. travnja 2017. – ERF, Zagreb – peta

edukacija – UNICEF - “Pronalaženje

odgovarajućeg ICT i asistivnog

rješenja za poticanje individualnih

potreba djeteta“ predavači: Ružica

Magušić i Katarina Škorvaga

17. svibnja 2017. – FER, Zagreb

– Mentoriranje na temu “Pregled

postojećih ICT rješenja i asistivnih

tehnologija”, izv. prof. dr. sc. Željka Car

19. - 22. svibnja 2017. godine

Zagreb, HURT - treći modul

Međunarodno priznatog programa

iz Ayres senzoričke integracije

“Znanja i vještine potrebne za kliničko

rasuđivanje tijekom primjene Ayres

Senzoričke Integracije®” CLASI-ASI

Instruktor Dr. Zoe Mailloux (OTD, MA.,

OTR/L, FAOTA) (o trošku UOSI SMŽ

5.000,00 kn)

14. lipnja 2017. – ERF, Zagreb

– Mentoriranjena teme “Načela

rane intervencije i timskog rada” i

“Pronalaženje odgovarajućeg ICT i

asistivnog rješenja za poticanje individualnih

potreba djeteta”; - Ana Marija

Bohaček, prof. rehabilitator, Ružica

Magušić, prof. logoped i Katarina

Škorvaga, prof. rehabilitator

27. listopada 2017. Petrinja,

UOSISMŽ “Mala kuća” predavanje na

temu: Terapijski pristup obrazovanju

djeteta s TUR iz spektra autizma”,

predavačica: Ana Protulipac - roditelj

djeteta s teškoćama u razvoju

30. listopada do 3. studenog

2017. godine ,Zagreb, HURT – četvrti

modul Međunarodno priznatog programa

iz Ayres senzoričke integracije

Kompetencije potrebne za provedbu

u Ayres Senzoričkoj Integraciji, Instruktor:

Dr. Susanne Smith Roley (OTD,

MS, OTR/L, FAOTA) (o trošku UOSI

SMŽ 5.000,00 kn)

21. studenoga 2017. – Zagreb,

CETI, edukacija: „Ispadi bijesa, zašto

se javljaju i kako pomoći djetetu (i

sebi?)“ predavač: Sanja Ivanušević

Grgas, dipl. psiholog i terapeut igrom

19. i 20. prosinca 2017. –Zagreb,

Kino forum, edukacija na temu:

“Senzorna stimulacija i Snoezelen”,

predavač: Dr. Lesley Collier (o trošku

UOSI SMŽ 750,00 kn)

Luna Berendika, bacc. physioth.

- Ayres sensory therapist

03. travnja 2017. – Sisak, Dom

Kulture KKV – tribina „Moj život s autizmom

- rušimo zajedno barijere“ ,

Predavač - Lorena Koštić, edukacijski

rehabilitator

04. travnja 2017. – predavanje i upoznavanje

učenika ekonomske škole

sa Sobom čuda

10. travnja 2017. – predavanje i upoznavanje

učenika srednje medicinske

škole sa Sobom čuda

02. lipnja 2017. – predavanje:

Dryneedling terapija (Opća bolnica Dr.

Ivo Pedišić)

29. rujna 2017. – predavanje: Fizioterapijski

postupci u JIL-u (Opće

bolnica Dr. Ivo Pedišić)

27. listopada 2017. Petrinja, UOSI

SMŽ “Mala kuća” predavanjenatemu:

Terapijski pristup obrazovanju

djeteta s TUR iz spektra autizma”,

predavačica: Ana Protulipac - roditelj

djeteta s teškoćama u razvoju

21. studenoga 2017. – Zagreb,

CETI, edukacija: „Ispadi bijesa, zašto

se javljaju i kako pomoći djetetu (i

sebi?)“ predavač: Sanja Ivanušević

Grgas, dipl. psiholog i terapeut igrom

19. i 20. prosinca 2017. –Zagreb,

Kino forum, edukacija na temu :

“Senzorna stimulacija i Snoezelen”,

predavač: Dr. Lesley Collier(o trošku

UOSI SMŽ 1275.00 kn)

46


Veronika Muža, bacc. therap.

occup

25. siječnja 2017.- ERF, Zagrebdruga

edukacija –UNICEF - “Obilježja

razvojnih profila i njihovo prepoznavanje”,

predavači: “, doc. dr. sc. Maja

Cepanec i doc. dr. sc. Sanja Šimleša.

22. veljače 2017. - ERF, Zagreb

– treća edukacija – UNICEF

-”Određivanje intervencijskih ciljeva i

odabir metode potpomognute komunikacije”,

predavači: doc. dr. sc.

Jasmina Ivšac Pavliša i doc. dr. sc.

Sanja Šimleša

23. ožujka 2017. -ERF, Zagreb

- mentoriranjevezano uz drugu

edukaciju“Obilježja razvojnih profila i

njihovo prepoznavanje” i treću edukaciju

“Određivanje intervencijskih

ciljeva i odabir metode potpomognute

komunikacije“ ; predavači: doc. dr.

sc. M. Cepanec, S. Šimleša i doc. dr.

sc. J. Ivšac Pavliša

03. travnja 2017. – Sisak, Dom Kulture

KKV – tribina „Moj život s autizmom

- rušimo zajedno barijere“ ,

Predavač - Lorena Koštić, edukacijski

rehabilitator

12. travnja 2017. – FER, Zagreb –

četvrta edukacija – UNICEF - “Pregled

postojećih ICT rješenja i asistivnih

tehnologija“, predavači: izv. prof. dr.

sc. Željka Car i Ivana Rašan

27. travnja 2017. – ERF, Zagreb

– peta edukacija – UNICEF

- “Pronalaženjeodgovarajućeg ICT i

asistivnog rješenja za poticanje individualnih

potreba djeteta“ predavači:

Ružica Magušić i Katarina Škorvaga

17. svibnja 2017. – FER, Zagreb

– Mentoriranjena temu “Pregled

postojećih ICT rješenja i asistivnih

tehnologija”, izv. prof. dr. sc. Željka Car

14. lipnja 2017. – ERF, Zagreb

– Mentoriranje na teme “Načela

rane intervencije i timskog rada” i

“Pronalaženje odgovarajućeg ICT i

asistivnog rješenja za poticanje individualnih

potreba djeteta”; - Ana Marija

Bohaček, Ružica Magušić i Katarina

Škorvaga

27. listopada 2017. - Petrinja,

UOSI SMŽ “Mala kuća”- Predavanje:

“Terapijski pristup obrazovanju

djeteta s TUR iz spektra autizma”,

predavačica: Ana Protulipac

21. studenoga 2017. - Zagreb,

CETI, - edukacija: „Ispadi bijesa, zašto

se javljaju i kako pomoći djetetu (i

sebi?)“, predavač: Sanja Ivanušević

Grgas, dipl. psiholog i terapeut igromrehabilitaciju

”Psi pomagači u rehabilitaciji

djece i odraslih 2016.”

25. studenog 2016. – ERF , Zagreb

– edukacija - UNICEF- “Načela rane intervencije

i timskog rada” – predavač:

Ana Marija Bohaček , prof. reh.

Marta Križanić, bacc. therap.

occup

31. ožujka i 01. travnja 2017. DV

Maslačak, Sisak – Korak po korak:

Živjeti različitosti – obrazovanje za

društvenu pravdu

07. i 08. travnja 2017. DV Maslačak,

Sisak - Korak po korak: Živjeti različitosti

– obrazovanje za društvenu pravdu

14. rujna 2017.- Konferencija o asistivnoj

tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji

ATAAC E-glas -

27. listopada 2017. - Petrinja,

UOSI SMŽ “Mala kuća”- Predavanje:

“Terapijski pristup obrazovanju djeteta s

TUR iz spektra autizma”, predavačica:

Ana Protulipac

21. studenoga 2017. - Zagreb, CETI,

- edukacija: „Ispadi bijesa, zašto se javljaju

i kako pomoći djetetu (i sebi?)“,

predavač: Sanja Ivanušević Grgas, dipl.

psiholog i terapeut igromrehabilitaciju

”Psi pomagači u rehabilitaciji djece i

odraslih 2016.”

47


Selma Buljubašić, diplomirana

učiteljica razredne nastave s

pojačanim programom iz nastavnog

predmeta Geografija

22. veljače 2017. UNICEF – Izgradnja

nacionalnih kapaciteta za primjenu

potpomognute komunikacije;

tema – Određivanje intervencijskih

ciljeva i odabir metode potpomognute

komunikacije; predavači doc.

dr. sc. J. Ivšac Pavliša i doc. dr. sc. S.

Šimleša (ERF Zagreb)

23. ožujka 2017. UNICEF - Izgradnja

nacionalnih kapaciteta za primjenu

potpomognute komunikacije; tema

– Mentoriranje vezano za prethodnu

edukaciju; predavači doc. dr. sc. J.

Ivšac Pavliša, doc. dr. sc. M. Cepanec

i doc. dr. sc. S. Šimleša (ERF Zagreb)

31. ožujka i 01. travnja 2017. – Korak

po korak: Živjeti različitosti – obrazovanje

za društvenu pravdu; DV

Maslačak (Sisak)

07. i 08. travnja 2017. – Korak po

korak: Živjeti različitosti – obrazovanje

za društvenu pravdu; DV Maslačak

(Sisak)

12. travnja 2017. UNICEF – Izgradnja

nacionalnih kapaciteta za primjenu

potpomognute komunikacije; tema –

Pregled postojećih ICT rješenja i asistivnih

tehnologija; predavači izv. prof.

dr. sc. Ž. Car i I. Rašan (FER Zagreb)

27. travnja 2017. UNICEF - Izgradnja

nacionalnih kapaciteta za primjenu

potpomognute komunikacije; tema

– Pronalaženje odgovarajućeg ICT i

asistivnog rješenja za poticanje individualnih

potreba djeteta; predavači

prof. log. R. Magušić i prof. reh. K.

Škorvaga (ERF Zagreb)

17. svibnja 2017. UNICEF - Izgradnja

nacionalnih kapaciteta za primjenu

potpomognute komunikacije; Mentoriranje

na temu ‘’Pregled postojećih

ICT rješenja i asistivnih tehnologija, izv.

prof. dr. sc. Ž. Car, FER Zagreb

14. lipnja 2017. UNICEF - Izgradnja

nacionalnih kapaciteta za primjenu

potpomognute komunikacije;

tema - Načela rane intervencije i timskog

rada (Bohaček); Pronalaženje

odgovarajućeg ICT i asistivnog

rješenja za poticanje individualnih

potreba djeteta (Magušić Škorvaga),

ERF Zagreb

13. rujna 2017. Konferencija ‘’Asistivna

tehnologija i komunikAACija’’,

Djeca s teškoćama u razvoju – obitelj,

vrtić i škola, Westin Zagreb (o trošku

UOSI SMŽ 500.00 kn)

UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI

TIM

Aleksandra Milković, dipl. nov –

izvršna direktorica

21. veljače 2017. - Rijeka – Vlada

RH –ured za ravnopravnost spolova

– Uključivanje perspektive ravnopravnosti

spolova u javne politike –

Hanna Onwen Huma i Annamari Asikainen

– National institute for Health

and Welfare - Finland

Virtualni ženski poduzetnički centar-

Poduzetnica.hr

Program: Petrinja - Grad prijatelj

ženskog poduzetništva

16. svibnja 2017. - Virtualni ženski

poduzetnički centar - Petrinja -

žensko poduzetništvo

2017. Dvodnevna radionica

“Osmišljavanje i razrada projektnih

ideja za potencijalne prijavitelje na

natječaje za dodjelu bespovratnih

sredstava ESF-a” u organizaciji PJR

Consulting

12. lipnja 2017. “Trendovi budućnosti

- danas predviđamo, sutra djelujemo!

Sanela Dropulić voditeljica Virtualnog

ženskog poduzetničkog centra do-

48


nosi pregled trendova koji nas očekuju

u narednih deset godina s naglaskom

na poduzetništvo, tehnologije, radne

odnose, tržišne trendove te navike

kupaca kao prodajne strategije

05. listopada 2017. – Selfbrandingom

do liderstva u poslu i životu

Sanela Dropulić, voditeljica Virtualnog

ženskog poduzetničkog centra

– predavač: INVISE SAVJETOVANJE-

Antonija Šimunković kako kvalitetnom

prezentacijom sebe te svog

poduzetništva osigurati uspjeh kod

klijenata te na realnom tržištu

20. listopada 2017. - Ja sam

prodajni čarobnjak predavačica:

Snježana Kupres edukacija koja

unapređuje sales tehnike

06. studenog 2017. - Digitalni

marketing, digitalne komunikacije –

vizualno brendiranje poduzetništva

Sanela Dropulić voditeljica Virtualnog

ženskog poduzetničkog centra

04. prosinca 2017. – Mala škola

marketinga I - Istraživanje tržišta - temelj

svakog ozbiljnog poslovanja -

Maja Puškarić – D. point – kreativna

agencija

08. prosinca 2017. – Osnove

poslovnog procesa predavačica:

Mirela Glavaš, vlasnica tvrtke Kontoar

d.o.o. računovodstvo, porezni

savjeti, najčešće financijske zamke u

poduzetništvu

11. prosinca 2017. – Mala škola

marketinga II - Oglašavanje – gdje,

kome i kada - (evaulacija edukacija ,

podjela certifikata)

16. i 17. listopada 2017. - XXII.

Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom

s međunarodnim sudjelovanjem

– Zagreb, Hotel Holiday, Majda

Burić, Ministarstvo rada i mirovinskog

su-stava, Đurđica Blažinkov Živković,

Zavod za vještačenje, profesionalnu

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s

invaliditetom, Anka Slonjšak, pravobraniteljica

za osobe s invaliditetom,

projekte, Marijana Senjak, Hrvatski

zavod za zapošljavanje, Erzsébet-

Földesi, Mađarski savez osoba s

invaliditetom, GiampieroGriffo, DisabledPeople’s

International -European

Region, Pierre Gyselinck, European

Disability Forum, Predstavnici

8. Centra znanja - saveza osoba s

invaliditetom, Moderatorica Gordana

Jurčević, SOIH - Mreža žena s invaliditetom,

Moderatorica Marijana Grgin,

Hrvatski zavod za zapošljavanje,

Nevenka Baran, Visoki trgovački sud

Predstavnici udruga

12. i 13. prosinca 2017. - nacionalni

simpozij „Danas za sutra – kroz intersektorsku

suradnju do integriranih

usluga u ranoj intervenciji u djetinjstvu“

Organizatori simpozija: Ured

pravobraniteljice za osobe s invaliditetom,

Ured pravobraniteljice za

djecu, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj te

Hrvatska udruga za ranu intervenciju

u djetinjstvu -o sustavu rane intervencije

u djetinjstvu, Emily Vargas-Baron,

director – The RISE Institute

Manda Šalić, voditeljica financijske

i administrativne službe

14. i 15. veljače 2017. - Dvodnevnaradionica

“ Osmišljavanje i razrada

projektnih ideja za potencijalne

prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih

sredstava ESF-a” u organizaciji

PJR Consultin

21. veljače 2017. - Rijeka – Vlada

RH – ured za ravnopravnost spolova

– Uključivanje perspektive ravnopravnosti

spolova u javne politike

– HannaOnwen Huma i Annamari Asikainen

– National institute for Health

and Welfare – Finland

lipanj - kolovoz 2017. Crowdfunding

akademija - Brodoto/službeni certi-

49


fikat - uvod u crowdfunding i izgradnja

temelja kampanje, kreiranje plana

i promotivnog sadržaja, odnosi s

medijima i društvene mreže, tehnički

aspekti crowdfunding kampanje;

Praktičan rad, prenošenje iskustva

uspješnih timova; (o trošku UOSI SMŽ

500.00 kn)

Virtualni ženski poduzetnički centar-

Poduzetnica.hr

Program: Petrinja - Grad prijatelj

ženskog poduzetništva

16. svibnja 2017. - Virtualni ženski

poduzetnički centar - Petrinja -

žensko poduzetništvo

2017. Dvodnevna radionica

“Osmišljavanje i razrada projektnih

ideja za potencijalne prijavitelje na

natječaje za dodjelu bespovratnih

sredstava ESF-a” u organizaciji PJR

Consulting

12. lipnja 2017. “Trendovi budućnosti

- danas predviđamo, sutra djelujemo!

Sanela Dropulić voditeljica Virtualnog

ženskog poduzetničkog centra donosi

pregled trendova koji nas očekuju

u narednih deset godina s naglaskom

na poduzetništvo, tehnologije, radne

odnose, tržišne trendove te navike

kupaca kao prodajne strategije

05. listopada 2017. – Selfbrandingom

do liderstva u poslu i životu

Sanela Dropulić, voditeljica Virtualnog

ženskog poduzetničkog centra

– predavač: INVISE SAVJETOVANJE-

Antonija Šimunković kako kvalitetnom

prezentacijom sebe te svog

poduzetništva osigurati uspjeh kod

klijenata te na realnom tržištu

20. listopada 2017. - Ja sam

prodajni čarobnjak predavačica:

Snježana Kupres edukacija koja

napređuje sales tehnike

06. studenog 2017. - Digitalni

marketing, digitalne komunikacije –

vizualno brendiranje poduzetništva

Sanela Dropulić voditeljica Virtualnog

ženskog poduzetničkog centra

04. prosinca 2017. – Mala škola

marketinga I - Istraživanje tržišta - temelj

svakog ozbiljnog poslovanja -

Maja Puškarić – D. point – kreativna

agencija

08. prosinca 2017. – Osnove

poslovnog procesa predavačica:

Mirela Glavaš, vlasnica tvrtke Kontoar

d.o.o. računovodstvo, porezni

savjeti, najčešće financijske zamke u

poduzetništvu

11. prosinca 2017. – Mala škola marketinga

II - Oglašavanje – gdje, kome

i kada - (evaulacija edukacija, podjela

certifikata)

50


8. Financiranje u

2017. godini

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini

oslanjala se najvećim dijelom na projektno financiranje sredstvima

iz Državnog proračuna s pozicije Ministarstva znanosti, obrazovanja i

sporta, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave, prihodom od donacija,

vlastite djelatnosti te smo postali nositelji prva 2 EU projekta.

I. PRIHODI 1.306.321,42

1. Prihodi -Županija 120.000,00

2. Prihodi - Grad Petrinja 40.000,00

3. Prihodi - Grad Sisak 135.000,00

4. Prihodi - Grad Novska 14.000,00

5. Prihodi - ostali prihodi iz državnog proračuna 254.500,00

6. Prihodi od inozemnih donacija (EU projekti) 268.235,26

7. Prihodi - HZZ 118.278,00

8. Prihodi - participacije i stručni terapeutski

rad, prodaja radova

72.805,00

9. Prihodi - članarine 12.050,00

10. Prihodi - Darujmo osmijeh, donacije od

prodaje čestitki

77.500,00

11. Prihodi - donacije građana 29.076,80

12. Prihodi - donacije poslovnih subjekata 82.000,00

13. Prihodi od namjenskih donacija za pojedince 30.000,00

14. Donacije u naravi 48.676,36

15. Ostali prihodi 4.200,00

Prikazani prihodi nisu službeno financijsko izvješće nego okvirni priliv

sredstava na račun udruge. Fizički priliv sredstava u 2017. godini je znatno

veći, ali se odnosi na provedbu projekata za 2018. godinu. Završno

izvješće biti će gotovo do kraja mjeseca ožujka 2018. i dostupno na web

stranici udruge te na stranici Ministarstva financija.

51


9. Suradnici i donatori

u 2017. godini

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije kontinuirano

radi na intenzivnom poticanju

i širenju mreže suradnika.

Članovi smo Hrvatskog saveza udruga

cerebralne i dječje paralize, Hrvatskog

saveza udruga tjelesnih invalida, Zajednice

saveza osoba s invaliditetom

Hrvatske, jedni od osnivača i članovi

Hrvatskog saveza udruga djece s

teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom

i njihovih obitelji (Hrvatski savez

udruga OSIce).

Potpisnici smo Sporazuma o

zajedničkom nastupanju i suradnji

s udrugama: Udruga slijepih Sisačkomoslavačke

županije - Sisak,

Građanskom inicijativom Moj Grad

Sisak, Dijabetičkim društvom grada

Siska, Udrugom invalida rada grada

Siska i Udrugom za terapijsko jahanje

„Kas“.

Tijekom 2016. godine jedni smo od

osnivača i potpisnica Sporazuma

o osnivanju Platforme53-Platformu53

čine Udruga Građanski aktivizam,

Udruga osoba s invaliditetom

Sisačko-moslavačke županije, Udruga

mladih za promicanje kreativnosti,

razvoja, informatike i druženja, Udruga

mladih „Novi svijet“ Luščani, Udruga

pomoć starijim osobama, Udruga

za pomoć i njegu starim i nemoćnim

osobama „STAR“, Udruga hrvatskih

vojnih invalida Domovinskog rata

grada Petrinje, Gradska udruga umirovljenika

Petrinja, Udruga za razvoj

lokalne zajednice „Naš život“, Društvo

„Naša djeca“ Petrinja, Udruga za poticanje

ranog razvoja HURA i Centar za

osobni razvoj IZVOR.

JAVNI SEKTOR:

• Ustanove predškolskog i školskog

obrazovanja (Strukovna škola Sisak

– Sisak, Srednja škola Viktorovac – Sisak,

Srednja škola Novska – Novska,

OŠ Mate Lovraka Petrinja, OŠ Dragutina

Tadijanovića Petrinja, OŠ Ivan

Goran Kovačić Gora, Prva osnovna

škola, OŠ Braća Ribar, Sisak, Dječji

vrtić Sisak stari, Dječji vrtić Petrinjčica

i Dječji vrtić „Radost Novska“)

• Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

• Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sveučilišta u Zagrebu

• Ured UNICEF Hrvatska

• Centri za socijalnu skrb Petrinja, Sisak,

Novska

• Pučka otvorena učilišta Hrvatski

dom Petrinja, Novska i Kristalna kocka

vedrine Sisak, Gradska knjižnica i

čitaonica Petrinja

• Hrvatski zavod za zapošljavanje

– Područni ured Sisak, Ispostave

Petrinja i Novska

• Dalekovod

52


DRŽAVNE INSTITUCIJE:

• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i

sporta

• Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

PT1 i HZZ PT2

• Ministarstvo za demografiju, obitelj,

mlade i socijalnu politiku

• Ministarstvo regionalnoga razvoja i

fondova Europske unije

• Sisačko-moslavačka županija (Ured

župana, UO za zdravstvo, socijalnu

skrb i branitelje, UO za prosvjetu, kulturu

i šport)

• Grad Petrinja (Ured gradonačelnika i

UO za društvene djelatnosti)

• Grad Sisak (Ured gradonačelnice,

UO za obrazovanje, kulturu, sport,

branitelje i civilno društvo, Upravni odjel

za upravne, imovinsko pravne i opće

poslove, Upravni odjel za prostorno

uređenje i zaštitu okoliša)

• Grad Novska (Ured gradonačelnika i

Upravni odjel za društvene djelatnosti,

pravne poslove i javnu nabavu)

• Grad Glina, HBOR

NEPROFITNE ORGANIZACIJE

I OCD:

• Zaklada Slagalica

• Centar za civilne inicijative

• Odraz

• GrAk-Građanski aktivizam

• SURID

• PSO Petrinja

• Centar za rehabilitaciju Silver

• Djeca svjetlosti

• LAG Zrinska Gora-Turopolje

• Novi život

• Crveni križ Sisak

• Zeleno zlato

• Sisačka divlja trkačka liga

• INA klub volontera

MEDIJI

• Tiskani: Večernji list, Novi Sisački tjednik,

Novljanski vjesnik

• Elektronski: Petrinjski radio, Radio

postaja Novska, Radio Quirinus, Radio

Sisak, Radio Banovina, Hrvatski radio,

HRT, RTL Televizija, Nova TV, Mreža TV,

Jabuka.TV, Banovina TV

• Internetski: Portal53, PS Portal, IN

Portal, Qurinus portal, Banovina portal,

Sisak.info portal, Grakni.hr, Grad Sisak,

Grad Petrinja, Grad Novska

DONACIJE I SPONZORSTVA U

2017. GODINI

POSLOVNI SEKTOR, DRUŠTVA,

USTANOVE I ORGANIZACIJE:

• Darujmo osmijeh

• Allianz

• INA

• Torte i kolači Josipa

• Cvjećarna Majda

• Plesni klub Petrinia

• Rotary klub Sisak

• Zbor Mato Bučar

• OTP banka, Raiffeisen bank

• Dizajn pod d.o.o.

• KID d.o.o.

• EKO Mlaz

• Lujo i Lujo d.o.o.

• MISSION LIFE

• M.I. Gavrilović

• Smit commerce

• Nielsen (donacija računala)

• Mlin i pekare Sisak

Poslovni Humanitarna akcija

„Trčanje bez ograničenja“

• Ordinacija dentalne medicine Maja

Krakar, Dr. Med. Dent.

• Javni bilježnik Gordana Briševac

• Impric

• Optiplast d.o.o. za proizvodnju,

trgovinu i usluge

• Elektroničar d.o.o.

53


GRAĐANI

B. Tompak, S. Smiljanić, S. Duvnjak,

A. Vrđuka, T. Ervačanin, A. Bušelić,

Ž. Fran, T. Goleš, K. Đurec,

H. Knežević, E. Horvat, G. Sabol,

I. Rušin, V. Briški, I. Miljan, R. Vraneš,

B. Bižić, M. Sabolić, V. Klarić, Lj. Šako

Građani Humanitarna akcija

„Trčanje bez ograničenja“

Igor Haralović

Inja Susek

Ivana Antonić

Lidija Bubalo

Manda Šalić

Darko Niševic

Tina Novak

Helen Ostojić

Toni Glavinić

Ana Štampar

Robert Šoštarić

Igor Juzbašić

Ines Vuković

Nenad Čižmešija

Barbara Tomecak

Davor Pavičić

Maja Šimunovic

Mirjana Von Sacher-Mayer

Predrag Vojnović

Zdravka Podnar

Jasmina Kurjak

Daniela Prodanović

Monika Bionda

Kristina Jurešić

Diana Balenović

Ivana Žuvela

Ivančica Žamarija

Palma Miličević

Hana Brborović

Vlatka Cvanciger

Ida Radovčić.

54


UOSI SMŽ

Jelene Babić 18, 44250 Petrinja

Tel.-fax. 044/719 482

e-mail: info@uosismz.hr

www.uosismz.hr

UosiSmž Mala Kuća & Soba Čuda - UosiSmž & Glinena priča

OIB: 59369523052 IBAN: HR3324840081105429603 u RBA d.d.

More magazines by this user
Similar magazines