Views
9 months ago

Amanpath

C M Y K SXf¹f´fbS, fb²fUfSX 28 RYSX½fSXe 2018 RYf»¦fb³f Vfb¢»f ´fÃf Âf¹fûQVfe, Àfa½f°f-2074 ½f¿fÊ : 5 AaIY : 284, IYe¸f°f - " 3.00 IbY»f ´fÈ¿NX Àfa£¹ff : 12+4 SXf¿MÑXe¹f dWX³Qe Q`d³fIY ¥æÚU°Ù¥æ§ü ÚUçÁ. CHHHIN/2013/50728 Postal Regn No. C.G./RYP DN/46/2017-19 ¨fbMXIYe BÔdOX¹ff-IYûdSX¹ff Àfd¸fMX ¸fZÔ fû»fZ dUØf¸faÂfe A÷Y¯f þZMX»fe ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ RYfB³fZÔÀf d¸fd³fÀMXSX AøY¯f þZMX»fe ³fZ BÔdOX¹ff- IYûdSX¹ff Àfd¸fMX ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû IYWXf dIY Afd±fÊIY AüSX Àff¸ffdþIY dU¿f¸f°ffAûÔ IZY IYfSX¯f QZVf ¸fZÔ þeEÀfMXe IYe EIY QSX »ff¦fc IYSX³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü »fZdIY³f d³fUZVfIYûÔ ÀfSXIYfSX ¹fWX ·fSXûÀff dQ»ff³ff ¨ffWX°fe WX` dIY MX`¢Àf IZY A³fb´ff»f³f ¸ff³fIYûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX WXû³fZ IZY ffQ B³f QSXûÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX dIY¹ff þfE¦ffÜ www.amanpath.com BÔdOX¹ff-IYûdSX¹ff Àfd¸fMX ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ IYWXf ·ffSX°f Afd±fÊIY AÀf¸ff³f°ffAûÔ ÀfZ ·fSXf QZVf WX` AüSX BÀf Àf¸f¹f þeEÀfMXe IYe EIY QSX »ff¦fc IYSX³ff ÀfWXe ³fWXeÔ WXû¦ffÜ BÀf¸fZÔ fQ»ffU IYf QcÀfSXf QüSX ·ffSX°f ¸fZÔ MX`¢Àf A³fbøY´f Àf¸ffþ f³f³fZ IZY ffQ WXû¦ffÜ þf WX¸f MX`¢Àf A³fb´ff»f³f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX »fZÔ¦fZ °ff fQ»ffU IYf QcÀfSXf QüSX VfbøY WXû¦ffÜ CXQfWXSX¯f IZY °füSX ´fSX WX¸ffSXZ ´ffÀf 2 ¸ff³fIY QSXZÔ WX`Ô AüSX WX¸f B³WXZÔ ¸fþÊ IYSXIZY EIY IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô EZÀff WXû³fZ IZY d»fE »fÔff Àf¸f¹f »f¦fZ¦ffÜ þf A³fb´ff»f³f IYf À°fSX fPÞX³ff VfbøY WXû þfE¦ffÜ BSXfQf Àf¨f IYf WXû»fe IZY SaX¦f ¸fZÔ SaX¦ff ³fªfSX Af¹ff LXØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ´fÃf AüSX dU´fÃf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ fþMX ÀfÂf IYe Àf¸ffd~ IZY ffQ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ ¸fa¦f»fUfSX IYû A»f¦f ³fþfSXf QZJ³fZ IYû d¸f»ffÜ EIY- QcÀfSXZ ´fSX °fÔþ, AfSXû´f-´fi°¹ffSXû´f AüSX ¦fbÀÀfZ ¸fZÔ »ff»f WXû³fZ Uf»fZ dU²ff¹fIY WXû»fe IZY EIY WXe SXÔ¦f ¸fZÔ SXÔ¦fZ ±fZÜ fªfMX ÀfÂf IZY Àf¸ffd~ IYf EZ»ff³f Qû´fWXSX Qû fþZ WXbAfÜ BÀfIZY ffQ dU²ff³fÀf·ff ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Àf·fe dU²ff¹fIY ´fWXbÔ¨f ¦fE Ü À´feIYSX, ÀfeE¸f ÀfZ »fZIYSX ¸fÔÂfe, dU²ff¹fIY, ¸fedOX¹ff, dU²ff³fÀf·ff IYf ÀMXfRY ·feÜ dRYSX, Àff³fZ EIY-QcÀfSXZ IYû SXÔ¦f-¦fb»ff»f »f¦ff¹ffÜ IYBÊ ¸fÔÂfe, dU²ff¹fIY ¦fb»ff»f ÀfZ BÀf IYQSX ´fb°f ¦fE dIY CX³WXZÔ ´fWX¨ff³f³ff ¸fbdVIY»f WXû SXWXf ±ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX IYdU Àf¸¸fZ»f³f IYf ·fe Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ÀfbSXZÔQi QbfZ Àf¸fZ°f IYBÊ IYdU¹fûÔ ³fZ A´f³fe IYdU°ffAûÔ ÀfZ »fû¦fûÔ IYû Jcf ¦fbQ¦fbQf¹ffÜ Ad·f³fZÂfe ßfeQZUe IYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfS Afªf ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ »fÔfZ BÔ°fþfSX IZY ffQ ffgd»fUbOX Àfb´fSXÀMXfSX ßfeQZUe IYf ´ffd±fÊU VfSXeSX ¸fa¦f»fUfSX IYe QZSX SXf°f °fIY ¸fbÔfBÊ ´fWXbÔ¨f ¦f¹ffÜ CX³fIZY ´fdSXUfSX IYe °fSXRY ÀfZ EIY f¹ff³f þfSXe IYSX Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊ WX` dIY fb²fUfSX ÀfbfWX »fûJÔOXUf»ff IZY ÀfZd»ffiZVf³f À´fûMXÐÀfÊ ¢»ff ¸fZÔ CX³fIZY AÔd°f¸f QVfʳf dIYE þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ´fdSXUfSX IYe °fSXRY ÀfZ þfSXe f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX`, kJbVfe, þf‰Ue, fû³fe IY´fcSX, IY´fcSX R`Yd¸f»fe AüSX A¹¹f´´f³f ´fdSXUfSX IYe °fSXRY ÀfZ BÀf ·ffUbIY ´f»f ¸fZÔ ´fdSXUfSX IYf Àff±f QZ³fZ IZY d»fE ¸fedOX¹ff IZY »fû¦fûÔ IYf ²f³¹fUfQÜl BÀf¸fZÔ f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY fb²fUfSX ÀfbfWX »fûJÔOXUf»ff IZY ÀfZd»ffiZVf³f À´fûMXÐÀfÊ ¢»ff ¸fZÔ ÀfbfWX 9:30 fþZ ÀfZ 12:30 °fIY CX³fIZY AÔd°f¸f QVfʳf dIYE þf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸fedOX¹ff IZY þû »fû¦f ßfeQZUe IZY AÔd°f¸f QVfʳf IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô, UZ I`Y¸fSXf ¹ff A³¹f IYûBÊ dSXIYfgdOXÔʦf dOXUfBÀf ffWXSX WXe SXJIYSX AfEÔÜ f¹ff³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY Qû´fWXSX 2 ¸fbÔfBÊ/EªfZÔÀfeÜ f`ÔdIÔY¦f BÔOXÀMÑe IZY ÀffÀfZ fOÞXZ RiYfgOX IZYÀf ¸fZÔ ÀfefeAfBÊ ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´feE³ffe AüSX AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ IZY 4 fOÞXZ ARYÀfSXûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYeÜ B³f¸fZÔ ´feE³ffe IYe ´fcUÊ ¸f`³fZdþÔ¦f OXf¹fSXZ¢MXSX AüSX AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ IZY E¦þe¢¹fcdMXU OXf¹fSXZ¢MXSX ·fe Vffd¸f»f WX`ÔÜ QcÀfSXe AûSX, ÀfefeAfBÊ ³fZ f°ff¹ff dIY ´feE³ffe ³fZ 1,251 IYSXûOÞX ÷Y. IZY ³fE RiYfgOX IYe þf³fIYfSXe Qe WX`, dþÀfÀfZ WXeSXf IYfSXûffSXe ³feSXU ¸fûQe AüSX ¦fe°ffÔþd»f ¦fib´f IZY ¸fZWXb»f ¨füIYÀfe ÀfZ þbOÞXZ §fûMXf»fZ IYe SXIY¸f fPÞXIYSX 12,636 IYSXûOÞX WXû ¦fBÊ WX`Ü f°ff QZÔ dIY ´feE³ffe IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ÀfeffAfBÊ ³fZ ³feSXU, ¨füIYÀfe AüSX A³¹f IZY dJ»ffRY ¸f³fe »ffgd³OÑÔ¦f IZY Qû IZYÀf QþÊ dIYE WX`ÔÜ Qû³fûÔ AfSXû´fe QZVf LûOÞXIYSX ·ff¦f ¨fbIZY WX`ÔÜ fþZ ÀfZd»ffiZVf³f À´fûMXÐÀfÊ ¢»ff ÀfZ AÔd°f¸f ¹ffÂff d³fIYf»fe þfE¦fe, þû dU»fZ ´ff»fZÊ IZY ´fU³f WXÔÀf IiYe¸fZMXfgdSX¹f¸f °fIY þfE¦feÜ UWXeÔ CX³fIYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX Qû´fWXSX 3:30 fþZ dIY¹ff þfE¦ffÜ ¦füSX°f»ff WX` dIY Vfd³fUfSX IYe SXf°f IYû QbfBÊ ¸fZÔ ßfeQZUe IYf d³f²f³f WXû ¦f¹ff ±ffÜ CX³fIYe ¸fü°f IYe UþWX ´fSX »f¦ff°ffSX ÀfÀ´fZÔÀf f³ff WXbAf ±ffÜ ffQ ¸fZÔ ´fûÀMX¸ffgMXʸf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff dIY CX³fIYf ¸fü°f ff±fMXf ¸fZÔ OXcf³fZ ÀfZ WXbBÊ ±feÜ PNB §fûMXf»fZ IYe SXIY¸f fPÞXIYSX 12,636 IYSXûOÞX WXbBÊ f`ÔIY IZY Af»ff ARYÀfSXûÔ ÀfZ WbXBÊ ´fcL°ffL ■ ³¹fcþ EþZÔÀfe IZY ¸fb°ffdfIY, f`ÔIY RiYfgOX IZY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ´fcL°ffL IZY d»fE ÀfefeAfBÊ ³fZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ´fÔþff ³fZVf³f»f f`ÔIY IYe ´fcUÊ ¸f`³fZdþÔ¦f OXf¹fSXZ¢MXSX DY¿ff A³fÔ°f AüSX Qû ¸füþcQf þ³fSX»f ¸f`³fZþÀfÊ IYû ¸fbÔfBÊ AfgdRYÀf fb»ff¹ffÜ ■ BÀfIZY A»ffUf ¦fe°ffÔþd»f ¦fib´f IYû »fû³f QZ³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ f`ÔIY IZY E¦þe¢¹fcdMXU OXf¹fSXZ¢MXSX E³fEÀf. IY³³f³f ÀfZ ·fe ´fcL°ffL IYe ¦fBÊÜ f°ff¹ff þf SXWXf WX` dIY OXf¹fSXZ¢MXSX f`ÔIY IZY ÀfÔ§f IZY »feOXSX WX`Ô AüSX B³WXeÔ IYe QZJSXZJ ¸fZÔ ¦fe°ffÔþd»f IYû IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYf »fû³f dQ¹ff ¦f¹ffÜ ÀUf¸fe ³fZ WX°¹ff IYe AfVfaIYf ªf°ffBÊX ¸fVfWXcSX EZ¢MÑZÀf ßfeQZUe IYe ¸fü°f ´fSX feþZ´fe ÀffÔÀfQ Àfbfi¸f¯¹f³f ÀUf¸fe IYf ¨füÔIYfDY f¹ff³f Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü ÀUf¸fe ³fZ ßfeQZUe IYe WX°¹ff IYe AfVfÔIYf þ°ffBÊ WX`Ü SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ ³fZ IYWXf dIY ff±fMXf ¸fZÔ OXcfIYSX ¸fSX³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ »f¦f°ffÜ ÀUf¸fe ³fZ AÔOXSXU»OXÊ OXfg³f QfDYQ BfifdWX¸f IYf ·fe dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf WX` dIY Ad·f³fZdÂf¹fûÔ ÀfZ QfDYQ IZY ³ffþf¹fþ dSXV°fûÔ ´fSX ·fe WX¸fZÔ ±fûOÞXf ²¹ff³f QZ³fZ IYe þøYSX°f WX`Ü ¸fb£¹f¸faÂfe ÀfZ »fZIYSX ¸fÔÂfe AüSX dU²ff¹fIY °fIY ³fZ »f¦ffE NXb¸fIZY QbfBÊX ´fbd»fÀf ³fZ IZYÀf faQ dIY¹ff QbfBÊ ´fd»fIY ´fifgdÀf¢¹fcVf³f dOX´ffMXʸfZÔMX ³fZ þfÔ¨f IZY ffQ ffgd»fUbOX EZ¢MXSX ßfeQZUe IZY VfSXeSX IYû CX³fIZY ´fdSXUfSX IYû ÀfüÔ´f dQ¹ff WX`Ü dOX´ffMXʸfZÔMX ßfeQZUe IYe ¸fü°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Af IYf³fc³fe ´fidIiY¹ffAûÔ IYû ´fcSXf IYSX ¨fbIYf WX`Ü ¸fedOX¹ff ÀfZ ff°f IYSX°fZ WXbE QbfBÊ ´fbd»fÀf ³fZ f°ff¹ff dIY ßfeQZUe IYe ¸fü°f ÀfZ þbOÞXZ IZYÀf IYû fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü QbfBÊ IYe þfÔ¨f EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fWX»fZ WXe dIYÀfe °fSXWX IZY ÀffdþVf IZY EZÔ¦f»f IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ffÜ A¸fSX dÀfaWX ³fZ ÀUf¸fe IYû Àfb³ffBÊX JSXe-JSXe ßfeQZUe IYe ¸fü°f ÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fSX CXNXfE þf SXWXZ ÀfUf»fûÔ IYû »fZIYSX A¸fSX dÀfÔWX ³fZ feþZ´fe ³fZ°ff Àfbfi¸f¯¹f¸f ÀUf¸fe IYû ·fe JSXe-JSXe Àfb³ffBÊ WX`Ü A¸fSX dÀfÔWX ³fZ ÀUf¸fe IYû þUff QZ°fZ WXbE IYWXf, ¸f`Ô ´fif±fʳff IYSX°ff WXcÔ ¸fedOX¹ff IZY ¸fZSXZ QûÀ°fûÔ ÀfZ AüSX ¸fZSXZ QûÀ°f Àfbfi¸f¯¹f¸f ÀUf¸fe ÀfZ dIY ´»feþ RYf»Àf (¦f»f°f) AfSXû´f ³ff »f¦ffEÔÜ dU²ff³fÀf·ff IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ Ad°fdSXöY Àf¸f¹f QZIYSX IYf¹fÊ IbYVf»f°ff IZY Àff±f IYf¹fÊ´ffd»fIYf IYe dU²ff³f ¸fÔOX»f IZY ´fid°f, JfÀf °füSX ÀfZ dUØfe¹f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ þUffQZWXe IYû ´fcSXf dIY¹ff, þû ÀfQÀ¹fûÔ IYe þf¦føYIY°ff IYe ´fWX¨ff³f WX`Ü OXfg. SX¸f³f dÀfaWX, ¸fb£¹f¸faÂfe Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ þ°ffBÊ ³¹ff¹f ´fi¯ff»fe ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe þøYSX°f ³fBÊ dQ»»feÜ °fe³f QVfIY ÀfZ ª¹ffQf ´fbSXf³fZ þ¸fe³f IZY ÀfüQZ ÀfZ þbOÞXZ ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³fUfBÊ IZY QüSXf³f Àfb´fie¸f IYûMXÊ ³fZ IYWXf dIY ³¹ff¹f ´fi¯ff»fe ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe þøYSX°f WX`, dþÀfÀfZ IYf³fc³fe dUUfQûÔ IYf d³f´fMXfSXf Àf¸f¹ffð °fSXeIZY ÀfZ WXû ÀfIZYÜ ¸ff¸f»ff dQ»»fe IZY ¸fWXSXü»fe ¦ffÔU ¸fZÔ EIY ·fcd¸f IYe JSXeQ RYSXû£°f IYf WX`Ü 1986 ¸fZÔ EIY ½¹fdöY ³fZ þ¸fe³f JSXeQ³fZ IYf IYSXfSX dIY¹ff ±ffÜ EOXUfÔÀf SXIY¸f IZY °füSX ´fSX CXÀf³fZ þ¸fe³f IZY ¸ffd»fIY IYû °feÀf WXþfSX ÷Y´f¹fZ IYf ·fb¦f°ff³f ·fe IYSX dQ¹ff ±ffÜ þf dUUfQ WXbAf °fû ¸ff¸f»ff ´fWX»fZ d³f¨f»fe AQf»f°f ¸fZÔ ¦f¹ffÜ CXÀfIZY ffQ dQ»»fe WXfBÊ IYûMXÊ ¸fZÔ Àfb³fUfBÊ ¨f»fe AüSX Af Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ¹fWX IZYÀf Af¹ffÜ þdÀMXÀf ¸fQ³f fe »fûIbYSX U Qe´fIY ¦fb~f IYe fZÔ¨f ³fZ WXfBÊ IYûMXÊ IZY R`YÀf»fZ IYû JfdSXþ IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¸ff¸f»fZ IYû QZJ³fZ IZY ffQ IYWXf dIY IZYÀf ¸f`³fZþ¸fZÔMX ´fiû¦fif¸f f³ff³fZ IYe þøYSX°f WX`, dþÀfÀfZ ¸ff¸f»fûÔ IYf d³f´fMXfSXf °fZþe ÀfZ dIY¹ff þf ÀfIZYÜ UfSXf¯fÀfe/EªfZÔÀfeÜ A¹fû²¹ff ¸fZÔ SXf¸f ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IZY d»fE Àfb»fWX-Àf¸fÓfü°fZ IYe ´fWX»f IYSX³fZ Uf»fZ AfMXÊ AfgRY d»fdUÔ¦f IZY ÀfÔÀ±ff´fIY ßfe ßfe SXdUVfÔIYSX IYû EIY ffSX dRYSX ÓfMXIYf »f¦ff WX`Ü AfMXÊ AfgRY d»fdUÔ¦f IYe AûSX ÀfZ Àfû¸fUfSX IYû UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ Af¹fûdþ°f ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ Af¸fÔÂf¯f IZY ffUþcQ ¸fbdÀ»f¸f AüSX BÊÀffBÊ ÀfÔ¦fNX³fûÔ IZY ²f¸fʦfb÷Y ¸fÔ¨f ÀffÓff IYSX³fZ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZ, dþÀfIZY IYfSX¯f B³f ÀfÔ¦fNX³fûÔ ÀfZ ff°f¨fe°f ³fWXeÔ WXû ÀfIYeÜ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ßfe ßfe SXdUVfÔIYSX AüSX AfMXÊ AfgRY d»fdUÔ¦f IYe AûSX ÀfZ UfSXf¯fÀfe ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû EIY ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ SXf¸f ¸fÔdQSX d³f¸ffʯf IZY ´fid°f Af¸f ÀfWX¸fd°f f³ff³fZ IZY CXïZV¹f ÀfZ ¸fbµ°fe-E-f³ffSXÀf ¸fü»ff³ff AQb»f ffd°f³f ³fû¸ff³fe Àf¸fZ°f Qû Qþʳf ÀfZ ª¹ffQf ¸fbdÀ»f¸f ²f¸fʦfb÷YAûÔ IYû Af¸fÔdÂf°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f BÀf Af¸fÔÂf¯f IZY ffUþcQ ·fe ¸fbdÀ»f¸f Àf¸fbQf¹f IZY ²f¸fʦfb÷Y Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZÜ ÀfÔÀfQ IZY ¸ffg³fÀfc³f ÀfZVf³f ¸fZÔ AfE¦ff SXfBMX MXb ´ffUSX IYf df»f! ³fBÊ dQ»»fe/EªfZÔÀfeÜ ÀfSXIYfSX ÀfÔÀfQ IZY ¸ffg³fÀfc³f ÀfZVf³f ¸fZÔ EIY df»f »ff³fZ IYe ¹fûþ³ff f³ff SXWXe WX`, dþÀfÀfZ »fû¦fûÔ IYû dfþ»fe Af´fcd°fÊ ´ff³fZ IYf Ad²fIYfSX d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü BÀfIZY °fWX°f A´fi`»f 2019 ÀfZ Àff¸ff³¹f dÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ dQ³f ¸fZÔ 24 §fÔMXZ dfþ»fe Àf´»ffB ³fWXeÔ WXû³fZ ´fSX ´ffUSX dOXdÀMѹfcMXÀfÊ IYû þUffQZWX NXWXSXf¹ff þfE¦ffÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ f°ff¹ff dIY ´feE¸f ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ QZVf ¸fZÔ WXSX ´fdSXUfSX IYû dQ³f-SXf°f dfþ»fe Àf´»ffBÊ Àfbd³fd›°f IYSX³fZ IYe OXZOX»ffB³f 1 A´fi`»f 2019 °f¹f IYe WX`Ü WXþ ¹ffÂff WXUfBÊ dIYSXfE ¸fZÔ IYe ¦f¹fe ·ffSXe IY¸fe ³fBÊ dQ»»feÜ WXþ ¹ffÂff 2018 ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe ÀfdÀfOXe Àf¸ff~ IYSX³fZ IZY ffQ ÀfSXIYfSX ³fZ ·ffSX°fe¹f WXþ ¹ffdÂf¹fûÔ IZY d»fE dIYSXfE ¸fZÔ IY¸fe IYe WX`Ü ¹fWX IY¸fe A¦f»f-A»f¦f À±ff³fûÔ IZY d»fE 15 ÀfZ 45 ´fid°fVf°f °fIY IYe ¦fBÊ WX`Ü A»´fÀfÔ£¹fIY IYf¹fÊ ¸fÔÂfe ¸fb£°ffSX AffÀf ³fIYUe ³fZ ¹fWX þf³fIYfSXe QeÜ ³fIYUe ³fZ IYWXf, WXþ 2018 þWXfÔ EIY °fSXRY df³ff ÀfSXIYfSXe ÀfdÀfOXe IZY WXû¦ff, UWXeÔ fWXb°f Àf¸f¹f ffQ WXþ ¹ffÂff IZY d»fE WXUfBÊ dIYSXf¹ff ÀffÀfZ ÀfÀ°ff WXû¦ffÜ BÀf ffSX WXþ ¹ffÂff dIYSXf¹ff dQÀfÔfSX 2013 ¸fZÔ WXþ 2014 IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f dIYSXfE IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IYfRYe IY¸f WXû¦ffÜ BÀf ffSX WXþ ¹ffÂff IZY d»fE IYV¸feSX IZY ¹ffdÂf¹fûÔ IYû dQ»»fe ÀfZ ·fe þf³fZ IYf dUIY»´f dQ¹ff ¦f¹ff WX`Ü Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY ¸fb°ffdfIY, CX°´ffQ³f IZY »fùf °fû WXfdÀf»f dIYE þf ¨fbIZY WX`Ô, »fZdIY³f Àf·fe ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ ´ffUSX MÑfÔÀfd¸fVf³f IYe ÀfbdU²ff BÀf Àff»f A´fi`»f °fIY df»f ¸fZÔ Àff¸ff³¹f dÀ±fd°f ¸fZÔ IÔYª¹fc¸fSX IYû ´ffUSX Àf´»ffB ³f QZ³fZ ´fSX dOXdÀMѹfcMXÀfÊ IYû QÔOX QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f WXû¦ff WXe Qe þf ÀfIZY¦feÜ ´ffUSX d¸fd³fÀMÑe IZY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ f°ff¹ff, ¸fb£¹f ff²ff dOXdÀMѹfcVf³f IYe WX`, ³f dIY ´fifgOX¢Vf³f AüSX MÑfÔÀfd¸fVf³f IYeÜ BÀf df»f A¹fû²¹ff dUUfQ ´fSX Àfb»fWX IYe IYûdVfVf IYû ÓfMXIYf ■ ßfe ßfe IZY ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f ¸fZÔ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fZ ¸fbdÀ»f¸f ²f¸fʦfb÷Y ¸fZÔ Àff¸ff³¹f dÀ±fd°f ¸fZÔ IÔYª¹fc¸fSX IYû ´ffUSX Àf´»ffB ³f QZ³fZ ´fSX dOXdÀMѹfcMXÀfÊ IYû QÔOX QZ³fZ IYf ´fifU²ff³f WXû¦ffÜ Àff¸ff³¹f dÀ±fd°f IYf ¸f°f»ff ¹fWX WX` dIY fiZIYOXfCX³f ³f WXû ¹ff IYûBÊ °fIY³feIYe Jf¸fe ³f WXûÜ ÀfcÂfûÔ ³fZ QfUf dIY¹ff dIY QZVf ¸fZÔ ±f¸fÊ»f AüSX WXfBOÑû ´ffUSX IYf CX°´ffQ³f þøYSX°f ÀfZ ª¹ffQf WX`Ü MÑfÔÀfd¸fVf³f IZY »fùf OXZOX»ffB³f ÀfZ ´fWX»fZ WXfdÀf»f IYSX d»fE þfEÔ¦fZÜ E³fOXeE ÀfSXIYfSX ³fZ Àf·fe ¦ffÔUûÔ IZY dUôb°feIYSX¯f IZY d»fE 1 ¸fBÊ 2019 IYe OXZOX»ffB³f SXJe WX`, »fZdIY³f A·fe IZYU»f 935 ¦ffÔUûÔ ¸fZÔ dfþ»fe ÀfbdU²ff ³fWXeÔ WX`Ü ÀfIYSXe MÑZÔd¨fÔ¦f ¦fifCXÔOX IYû »fZIYSX ·ffþ´ff dU²ff¹fIYûÔ ³fZ ¸fÔÂfe IYû §fZSXf SXf¹f´fbSXÜ SXfªf²ff³fe IZY ÀfIYSXe ¸fZÔ f³f SXWXZ MÑZÔd¨fÔ¦f ¦fifCXÔOX IYf ¸ff¸f»ff ¸fÔ¦f»fUfSX IYû ÀfQ³f ¸fZÔ CXNXfÜ ÀfØff ´fÃf IZY WXe QZUþe ·ffBÊ ´fMXZ»f IZY BÀf ²¹ff³ffIY¿fʯf ´fSX ³fUe³f ¸ffSXIY¯OXZ¹f ³fZ ·fe ¸fÔÂfe IYû §fZSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ ³f¦fSXe¹f ´fiVffÀf³f ¸fÔÂfe A¸fSX A¦fiUf»f ³fZ f°ff¹ff dIY BÀfIZY d»fE Àf·fe d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü þ»Q WXe UWXfÔ UZÀMX ¸f`³fZþ¸fZÔMX ´»ffÔMX IYe À±ff´f³ff IYe þfE¦feÜ dU²ff¹fIYûÔ ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY MÑZÔd¨fÔ¦f ¦fifCXÔOX IYe UþWX ÀfZ ´fiQc¿f¯f fPÞX SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀfIZY d»fE ¨ffSXûÔ ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ÀfZ ·fe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ »fe ¦fBÊ WX`Ü ´fMXZ»f ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfQ³f IYe IY¸fZMXe ÀfZ þfÔ¨f IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ·ffSX°f ¸fZÔ EIY þeEÀfMXe SXZMX ÀfÔ·fU ³fWXeÔ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ dÀfðfSX¸f`¹ff ³fWXeÔ kÀfe²ff ÷Y´f`¹ffl IYe ÀfSXIYfSX IY³ffÊMXIY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY ¸fïZ³fþSX feþZ´fe WXû ¹ff dRYSX IYfÔ¦fiZÀf Qû³fûÔ WXe EIY QcÀfSXZ ´fSX þ¸fIYSX WX¸f»ff IYSX³fZ ¸fZÔ þbMXe WXbBÊ WX`ÔÜ IY³ffÊMXIY QüSXZ ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ QfU¯f¦fZSXZ ¸fZÔ dIYÀff³fûÔ IYe SX`»fe IYû ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IY³ffÊMXIY IYe ÀfØfføYPÞX IYfÔ¦fiZÀf ÀfSXIYfSX ´fSX WX¸f»ff fû»ff AüSX IYWXf dIY IbYL »fû¦f Àfû¨f°fZ WX`Ô dIY dÀfðfSX¸f`¹ff IYe ÀfSXIYfSX WX` »fZdIY³f ¹fWX kÀfe²ff ÷Y´f`¹ffl IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü WXSX IYf¸f ¸fZÔ þf kÀfe²ff ÷Y´f`¹ffl WXû°ff WX` °f·fe IYf¸f ¨f»f°ff WX`Ü Af kÀfe²ff ÷Y´f`¹ffl þf³ff ¨ffdWXE AüSX EIY Bʸff³fQfSX ÀfSXIYfSX Af³fe ¨ffdWXEÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY dþÀf °fSXWX ÀfZ EIY LûMXf Àff »fûWXZ IYf MXbIYOÞXf ÀfSXQfSX U»»f·f ·ffBÊ ´fMXZ»f IYe ¸fcd°fÊ f³ff³fZ þf SXWXf WX` IbYL BÀfe °fSXWX ÀfZ ¸fbMÐXNXe·fSX ¨ffU»f dIYÀff³fûÔ IYe dIYÀ¸f°f fQ»f QZ¦ffÜ AQf»f°f IZY R`YÀf»fZ ÀfZ WXû¦fe EIY ´fÃf IYe WXfSX UWXeÔ ÀfÔ°f Àf¸ff¦f¸f IYe VfbøYAf°f IZY ffQ Af²¹ffd°¸fIY ¦fb÷Y ßfe ßfe SXdUVfÔIYSX ³fZ IYWXf dIY QZVf IYe 100 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYe ·ffU³ff AüSX CX³fIYf Àf¸¸ff³f A¹fû²¹ff ¸fZÔ IbYL EIYOÞX IZY þ¸fe³f IZY MXbIYOÞXZ ÀfZ IYWXeÔ fOÞXZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ BÀf Àf¸¸ff³f IZY ÀfÔSXÃf¯f IZY d»fE Af´fÀfe ÀfüWXfQÊ IYf¹f¸f IYSX³ff WXe EIY ¸ffÂf dUIY»´f WX`Ü ßfe ßfe ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ AQf»f°f IYûBÊ d³f¯fʹf QZ°fe WX` °fû ¹fWX EIY ´fÃf IYe þe°f AüSX QcÀfSXZ IYe ´fSXfþ¹f WXû¦fe, dþÀfIZY IYfSX¯f WX¸fZVff ÀfÔ§f¿fÊ IYe AfVfÔIYf f³fe SXWXZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY A¦fSX Qû³fûÔ ´fÃfûÔ IZY fe¨f Af´fÀfe ÀfWX¸fd°f ÀfZ ¸fÔdQSX IYf d³f¸ffʯf WXû ÀfIZY °fû BÀfÀfZ ÀfÔ§f¿fÊ IZY Àf·fe IYfSX¯f WX¸fZVff IZY d»fE Àf¸ff~ WXû þfEÔ¦fZÜ A³³ff WXªffSXZ ³fZ ASXd½faQ IZYþSXeUf»f IYû f°ff¹ff ·fiá Àfe°ff´fbS/EªfZÔÀfeÜ Àf¸ffþÀfZUe A³³ff WXþfSXZ ³fZ Qû MXcIY IYWXf WX` dIY 23 ¸ff¨fÊ IYû »fûIY´ff»f, »fûIYf¹fböY IZY d»fE IYSX³fZ þf SXWXZ A³fVf³f ¸fZÔ dQ»»fe IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZYþSXeUf»f IYû UWX ³fWXeÔ fb»ffEÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ´fSX ·fiá WXû³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü A³³ff ³fZ IYWXf, EZÀfZ »fû¦fûÔ IYû ¸fZSXZ ´ffÀf Af³fZ IYe IYûBÊ þøYSX°f ³fWXeÔÜ CXÀfIZY dU²ff¹fIYûÔ ³fZ ARYÀfSXûÔ ÀfZ þû ¸ffSX´feMX IYe WX`, UWX ·fe A¨Lf ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü d³f¿´fÃf ·ffSX°f ¸fZÔ ª¹ffQf°fSX »fû¦f ¦fSXefe SXZJf IZY ³fe¨fZ dUØf ¸faÂfe ³fZ IYWXf dIY þeEÀfMXe ¸fZÔ MX`¢Àf A³fb´ff»f³f IYe ´fidIY¹ff IYdNX³f ±fe, »fZdIY³f SXfþÀU dU·ff¦f IYe IYBÊ ´fWX»fZÔ IYe WX`ÔÜ dþÀfÀfZ BÀfZ AfÀff³f f³ff¹ff þf SXWXf WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ Af ·fe ª¹ffQf°fSX »fû¦f ¦fSXefe SXZJf IZY ³fe¨fZ WX`Ô, BÀfd»fE ¹fWXfÔ EIY QSX IYf¸f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÜ WX¸ffSXf Àf¸ffþ fOÞXe dU¿f¸f°ffAûÔ Uf»ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf þeEÀfMXe ¸fZÔ IYBÊ QSXûÔ IYû SXJ³fZ IYf IYfSX¯f ¹fWX ±ff dIY ¹fWXfÔ 17 MX`¢Àf AüSX 23 ÀfZÀf IYû þeEÀfMXe ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf þeEÀfMXe ¸fZÔ 28 RYeÀfQe MX`¢Àf À»f`f IYû IYfRYe LûMXf SXJf ¦f¹ff WX`Ü »f¦þSXe Àff¸ff³f IYû 5 RYeÀfQe À»f`f ¸fZÔ ³fWXeÔ SXJf þf ÀfIY°ffÜ ·ffSX°f ¸fZÔ Afd±fÊIY dU¿f¸f°ffAûÔ IZY Àff±f A»f¦f QSX WXû³ff ¨ffdWXEÜ VffQe IYe ³¹fc³f°f¸f Af¹fb fPÞXf³fZ IYe ¸ffa¦f ³fBÊ dQ»»feÜ þ³fÀfÔ£¹ff d³f¹fÔÂf¯f ´fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ EIY ³fBÊ ¹ffd¨fIYf QfdJ»f WXbBÊ WX`Ü dþÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY þ³fÀfÔ£¹ff d³f¹fÔÂf¯f IZY d»fE VffQe IYe ³¹fc³f°f¸f Af¹fb fPÞXfBÊ þfEÜ VffQe IZY d»fE »fOÞXIYûÔ IYe ³¹fc³f°f¸f Af¹fb 25 U¿fÊ AüSX »fOÞXdIY¹fûÔ IYe 21 U¿fÊ IYe þfEÜ A·fe ¹fZ 21 AüSX 18 U¿fÊ WX`Ü BÀfIZY A»ffUf BÀf ¹ffd¨fIYf ¸fZÔ ÀfÔÀfQ, dU²ff³fÀf·ff AüSX À±ff³fe¹f ¨fb³ffU »fOÞX³fZ U ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe IZY d»fE ·fe Qû f¨¨fûÔ IYf d³f¹f¸f Ad³fUf¹fÊ dIY¹fZ þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ WX`Ü BÀf ¹ffd¨fIYf ´fSX 12 ¸ff¨fÊ IYû Àfb³fUfBÊ WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü ¹fZ ³f¹fe ¹ffd¨fIYf ·ffþ´ff ³fZ°ff AüSX UIYe»f AV½f³fe IbY¸ffSX CX´ff²¹ff¹f ³fZ QfdJ»f IYe WX`Ü QÀf dQ³f ´fWX»fZ Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ °fe³f A³¹f UIYe»fûÔ IYe AûSX ÀfZ ¹ffd¨fIYfEÔ QfdJ»f WXbBÊ ±feÔ dþ³f¸fZÔ þ³fÀfÔ£¹ff d³f¹fÔÂf¯f IZY d»fE ´fi·ffUe IYQ¸f CXNXfE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊ ±feÜ fÔ¦ff»f IZY ¸fÔÂfe IYû ´f}e ÀfZ þf³f IYf J°fSXf IYû»fIYf°ffÜ IYû»fIYf°ff ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY ¸fZ¹fSX U ´fd›¸f fÔ¦ff»f IZY Ad¦³fVf¸f³f ¸fÔÂfe Vfû·f³f ¨fMXþeÊ IYû A´f³fe WXe ´f}e SX}f ¨fMXþeÊ AüSX CX³fIYe ÀfWXZ»fe Ófc¸ff ÀffWXf ÀfZ þf³f IYf J°fSXf WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀfZ »fZIYSX ¸fZ¹fSX ³fZ ´f¯fÊßfe ±ff³fZ ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYe WX`Ü IYfSXÊUfBÊ WXû³fe ¨ffdWXEÜ A³³ff WXþfSXZ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû CXØfSX ´fiQZVf IZY Àfe°ff´fbSX IZY SXfþf IYfg»fZþ ¸f`Qf³f ¸fZÔ þ³fÀf·ff IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dQ»»fe ¸fZÔ Qû ffSX A³fVf³f ´fSX f`NXf, Qû³fûÔ ffSX ÀfSXIYfSXZÔ ¨f»fe ¦fBÊÔÜ BÀf ffSX ·fe ¹fWXe WXû³ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ³fZ »fûIY´ff»f IYf³fc³f ³f f³ffIYSX ²fûJf dQ¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´fcUÊ ´feE¸f ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYû UWX A¨Lf Bʸff³fQfSX Àf¸fÓf°fZ ±fZ »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ IYf³fc³f ³f f³ffIYSX QZVf IZY Àff±f ²fûJf dIY¹ff WX`Ü ³f¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ 75 AüSX ¸fZ§ff»f¹f ¸fZÔ 67 RYeÀfQe ¸f°fQf³f dVf»ffg³¦f/IYûdWX¸ffÜ ´fcUûÊØfSX IZY Qû SXfª¹fûÔ ¸fZ§ff»f¹f AüSX ³f¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ ¸fÔ¦f»fUfSX IYû dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IZY d»fE ¸f°fQf³f IYOÞXe ÀfbSXÃff IZY fe¨f ÀfÔ´f³³f WXû ¦f¹ffÜ ¸f°fQf³f IZY QüSXf³f dWXÔÀff AüSX ÓfOÞX´f IYe dLMX´fbMX §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ EIY ½¹fdöY IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ BÀfIZY A»ffUf ¨fb³ffU Af¸f °füSX ´fSX VffÔd°f´fcUÊIY ÀfÔ´f³³f WXbAfÜ d³fUfʨf³f Af¹fû¦f IZY ¸fb°ffdfIY Vff¸f 4 fþZ °fIY ³f¦ff»f`ÔOX ¸fZÔ 75 RYeÀfQe ¸f°fQf³f QþÊ WXbAfÜ C M Y K