Views
10 months ago

ΟΔΗΓΟΣ - 2018 new

George Livanios Event

George Livanios Event Manager - Dj Λίγα λόγια για μας Δοαρςηοιξπξιξύμαρςε ρςξ υώοξ ςηπ ηυηςικήπ, τχςιρςικήπ και μξσρικήπ κάλσφηπ εκδηλώρεχμ από ςξ 2002 (dj από ςξ 1985). Αμαλαμβάμξσμε κάθε είδξσπ εκδηλώρειπ όπχπ κξιμχμικέπ δενιώρειπ, εςαιοικά event, ρσμεδοιακή κάλσφη, live, εγκαίμια, party, θεαςοικά, ηυξληφία και karaoke βοαδιέπ με πλήοη ςευμική σπξρςήοινη. Υπεορύγυοξμξπ ενξπλιρμόπ πξσ καλύπςει ςιπ νευχοιρςέπ αμάγκεπ κάθε υώοξσ ικαμξπξιώμςαπ ςασςόυοξμα ςιπ απαιςήρειπ ςχμ πελαςώμ. Ποχςξπόοξι ρςξμ υώοξ, με πάμχ από 100 με 150 εκδηλώρειπ εςηρίχπ, μπξοξύμε μα εγγσηθξύμε ςξ καλύςεοξ απξςέλερμα αμακαλύπςξμςαπ ςιπ αμάγκεπ ςξσ κάθε πελάςη μέρα από οαμςεβξύ ρςα γοατεία μαπ, έυξμςαπ ικαμξύπ ρσμεογάςεπ ρ’ όλξσπ ςξσπ ςξμείπ ςηπ εκδήλχρηπ όπχπ Dj’s, ηυξλήπςεπ και ςευμικξύπ. Μέλημα μαπ είμαι ςξ καλύςεοξ δσμαςό απξςέλερμα, ανιξπξιώμςαπ ρςξ μέγιρςξ ςιπ γμώρειπ μαπ, ςξσπ έμπειοξσπ ρσμεογάςεπ μαπ και ςη μεγάλη γκάμα σπηοεριώμ μαπ όπχπ τχςιρμξύ, πσοξςευμημάςχμ, τχςξγοάτηρηπ βιμςεξρκόπηρηπ και πξλλώμ special effects πξσ μπξοξύμ μα κάμξσμ κάθε είδξσπ εκδήλχρη νευχοιρςή. Επιρκετθείςε ςξ site μαπ https://livaniosg.wix.com/djgeorgelivanios, για μα μαπ γμχοίρεςε καλύςεοα. Σςη ρελίδα μαπ ρςξ facebook https://www.facebook.com/Dj.George.Livanios, μπξοείςε μα βοείςε τχςξγοατίεπ και βίμςεξ από όλεπ μαπ ςιπ εκδηλώρειπ, όπχπ και όλεπ ςιπ ςοέυξσρεπ ποξρτξοέπ μαπ, αμςλώμςαπ ιδέεπ για ςημ εκδήλχρή ραπ. Όλα ςα βίμςεξ ςχμ εκδηλώρεχμ μαπ, όπχπ και δείγμαςα extra παοξυώμ, μπξοείςε μα ςα παοακξλξσθήρεςε ρςξ καμάλι μαπ ρςξ YouTube https://www.youtube.com/user/DJgeorgelivanios. Σει Δπηθνηλσλίαο: 6932 848899 E-mail: glivanio@otenet.gr URL: http://livaniosg.wix.com/djgeorgelivanios FB: www.facebook.com/Dj.George.Livanios

George Livanios Event Manager - Dj Μνπζηθόο Οδεγόο Γάκνπ Αξρηθά ζα ζέιακε λα ζαο θαισζνξίζνπκε θαη λα ζαο επρεζνύκε όηη θαιύηεξν γη’ απηό ην λέν μεθίλεκα ηεο δσήο ζαο. Μέζα από απηόλ εδώ ηνλ νδεγό, ζα ζαο θαηεπζύλνπκε ζηε δηακόξθσζε ηνπ κνπζηθνύ θνξκνύ, πάλσ ζηνλ νπνίν ν Dj ζα «ρηίζεη» έλα πξαγκαηηθά «δηθό ζαο» κνπζηθό πξόγξακκα! Γπν ιόγηα γηα ηε κνπζηθή… Μηα επηηπρεκέλε δεμίσζε θαζνξίδεηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Έλαο από ηνπο βαζηθνύο είλαη ε κνπζηθή. Σν ρνξεπηηθό πξόγξακκα είλαη εθείλν πνπ ζα ληύζεη αθνπζηηθά απηή ηελ ηόζν ζεκαληηθή κέξα ηεο δσήο ζαο θαη ζα ηελ θάλεη αμέραζηε ηόζν ζε εζάο, όζν θαη ζηνπο θαιεζκέλνπο ζαο. Ζ κνπζηθή ζην Γάκν… Σν κνπζηθό πξόγξακκα ελόο γάκνπ ζπλήζσο δηαθέξεη θαηά πνιύ από εθείλν ελόο Club. ε έλα Club ε πιεηνςεθία ηνπ θόζκνπ είλαη κίαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο θαη ν ιόγνο πνπ ην επηζθέπηεηαη είλαη όηη έρεη ζρεδόλ ηα ίδηα αθνύζκαηα κε ην κνπζηθό ραξαθηήξα ηνπ. Ο Dj ηνπ πξέπεη λα πξνζαξκόζεη ην πξόγξακκά έηζη ώζηε νη κεγάιεο κνπζηθέο επηηπρίεο λα αθνπζηνύλ ηελ ώξα πνπ ην καγαδί ζα έρεη ηνλ πεξηζζόηεξν θόζκν. Ζ κνπζηθή ζην γάκν δηαθέξεη θαηά πνιύ! Δδώ ν θόζκνο έξρεηαη ζρεδόλ ηαπηόρξνλα θαη απνρσξεί ηκεκαηηθά. Δίλαη δηαθόξσλ ειηθηώλ θαη ηα κνπζηθά ηνπο αθνύζκαηα πνηθίινπλ θαηά πνιύ. Καηαθζάλνπλ ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηη επξόθεηην λα αθνύζνπλ θαη ν θαζ’ έλαο θαληάδεηαη ην κνπζηθό πξόγξακκα κε ην δηθό ηνπ ηξόπν. ηόρνο καο είλαη λα ηθαλνπνηήζνπκε ηνπο πάληεο (αθόκα θαη εθείλνπο πνπ ζα απνρσξήζνπλ ζρεηηθά λσξίο), αιιά πάλσ απ’ όια εζάο ηνπο ίδηνπο κηαο θαη ε ζπγθεθξηκέλε εκέξα είλαη δηθή ζαο! Οη θαιεζκέλνη ζην Γάκν… Οη θαιεζκέλνη ζ’ έλα γάκν θαηαηάζζνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: Σνπο θίινπο ηνπ δεπγαξηνύ Σα ζπγγεληθά πξόζσπα Σνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο καθξηλνύο γλσζηνύο Οη ηειεπηαίνη είλαη απηνί πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απνρσξνύλ πξώηνη! Σα ζπγγεληθά πξόζσπα, θπξίσο απηά ησλ κεγαιπηέξσλ ειηθηώλ είλαη εθείλα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηήζνπκε όζν ην δπλαηό γξεγνξόηεξα κηαο θαη ζπλήζσο αδπλαηνύλ λα παξακείλνπλ κέρξη πνιύ αξγά. Οη θίινη θαη ηα λεόηεξα ζπγγεληθά πξόζσπα είλαη εθείλα πνπ ζρεδόλ πάληα παξακέλνπλ κέρξη ην ηέινο κηαο θαη είλαη ε ςπρή ηνπ party! Σει Δπηθνηλσλίαο: 6932 848899 E-mail: glivanio@otenet.gr URL: http://livaniosg.wix.com/djgeorgelivanios FB: www.facebook.com/Dj.George.Livanios

[2018-9-Version]Braindump2go New 300-365 VCE and PDF Dumps 122Q Free Download(105-115)