Views
11 months ago

ΟΔΗΓΟΣ - 2018 new

George Livanios Event

George Livanios Event Manager - Dj Οη πξνηεηλόκελεο από εκάο επηινγέο είλαη αλάκεζα ζε Ξέλα θαη Διιεληθά θνκκάηηα, Αθνπζηηθά, Ραδηνθσληθά θαη Γηαρξνληθά. Όια επηηπρίεο έηζη ώζηε λα είλαη γλσζηά θαη επράξηζηα αθνύζκαηα γηα ηνλ θόζκν. 1 νο ΥΟΡΟ ΕΔΤΓΑΡΗΟΤ Δίλαη ε πην πξνζσπηθή ζηηγκή ηεο βξαδηάο γηα ην δεπγάξη. Παίδεη ην ηξαγνύδη 1 νπ ρνξνύ πνπ εθείλν έρεη επηιέμεη θαη κε ηνλ ηξόπν απηό αλνίγεη θαη ην ρνξεπηηθό πξόγξακκα. Μπνξεί όκσο θαηόπηλ επηζπκίαο ηνπ δεπγαξηνύ λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξνληθά θαη πξηλ ην θαγεηό. Μπνξνύκε θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο λα εκπινπηίζνπκε ηνλ ρνξό ζαο κε: Δθηόμεπζε ςπρξνύ θαπλνύ μεξνύ πάγνπ (κνηάδεη λα ρνξεύεηε ζηα ζύλλεθα). Follow Spot κε εηδηθό ρεηξηζηή λα ζαο αθνινπζεί θαη λα ζαο θσηίδεη. Ππξνηερλήκαηα Δδάθνπο (πληξηβάληα). Bubble Show κε κεράλεκα πνπ εθηνμεύεη έσο 4000 θπζαιίδεο ην ιεπηό. ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σν ζεκαληηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο κνπζηθήο ζαο δεμίσζεο. Απηό πνπ ζα πξνζθέξεη δηαζθέδαζε θαη ηηο θαιύηεξεο αλακλήζεηο ζε εζάο θαη ζηνπο θαιεζκέλνπο ζαο. ε απηό ην θνκκάηη αξρηθά ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ηα δηάθνξα είδε κνπζηθήο πνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ πην πεηπρεκέλε ζεηξά πνπ κπνξνύλ λα παηρηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βξαδηάο. Τπάξρνπλ 3 κεγάιεο βαζηθέο θαηεγνξίεο κνπζηθήο: Παξαδνζηαθή Διιεληθή Μνπζηθή Ξέλε Μνπζηθή Διιεληθή Μνπζηθή Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη πνιύ είλαη ην πώο ζα μεθηλήζνπκε ην ρνξεπηηθό πξόγξακκα, δειαδή ην ακέζσο επόκελν θνκκάηη κεηά ηνλ 1 ν ζαο ρνξό πνπ ζπλεζίδεηαη λα ην ρνξεύνπλ νη νηθνγέλεηεο. πλεζίδεηαη λα παίδεη θάηη slow, style blues ή θάπνηα tango ή waltz. Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαη 3 ν θνκκάηη slow, απιά θαιό ζα είλαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5 ιεπηά, κηαο θαη ε εκπεηξία καο έρεη δηδάμεη όηη κπνξεί λα αξρίδεη λα θνπξάδεη θάπσο ηνλ θόζκν. Δπίζεο ζαλ εθθίλεζε, ιίγν πξηλ ηελ θαλνληθή έλαξμε ηνπ ρνξεπηηθνύ κπνξεί λα κπεη ην ‘Σήμεπα γάμορ γίνεται’, έλα θιαζηθό waltz θνκκάηη ην νπνίν επηιέγνπλ αξθεηά δεπγάξηα, κηαο θαη νη ζηίρνη ηνπ αληαπνθξίλνληαη επ’ αθξηβώο ζηελ ραξά ηεο εκέξαο! Α) ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ Όπσο πξναλαθέξακε νη ειηθίεο θαζώο θαη νη κνπζηθέο επηινγέο ζην γάκν πνηθίινπλ θαηά πνιύ. πλήζσο νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία είλαη εθείλνη πνπ αλππνκνλνύλ πεξηζζόηεξν απ’ όινπο λα μεθηλήζεη ην ρνξεπηηθό πξόγξακκα… λα ρνξέςνπλ… λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ραξά ζαο… Φαληάδνληαη ηε δηαζθέδαζε ιίγν πην παξαδνζηαθή..! ην παξαδνζηαθό θνκκάηη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ην κέζν όξν ειηθίαο, νη θαηαγσγέο θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαιεζκέλσλ. .Μελ μερλάηε όηη αλ έρεηε θάπνηα ηδηαηηέξα αθνύζκαηα ιόγν θαηαγσγήο, κπνξείηε ζην ξαληεβνύ πνπ ζα θάλνπκε λα καο θέξεηε θάπνηα cd, λα ηα πεξάζνπκε επί ηόπνπ ζε κνξθή mp3 θαη λα ηα παίμνπκε ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κέζα ζην ρνξεπηηθό πξόγξακκα. Δκείο από ηε κεξηά καο έρνπκε λα ζαο πξνηείλνπκε αλάκεζα ζε: Νεζηώηηθα Καιακαηηαλά Σζάκηθα Σει Δπηθνηλσλίαο: 6932 848899 E-mail: glivanio@otenet.gr URL: http://livaniosg.wix.com/djgeorgelivanios FB: www.facebook.com/Dj.George.Livanios

George Livanios Event Manager - Dj Παξαδνζηαθά Κνκκάηηα Γάκνπ Κξεηηθά Ζπεηξώηηθα Πνληηαθά Θξαθηώηηθα Β) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Δίλαη εθείλν ην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη όια ηα είδε κνπζηθήο ηνπ Διιεληθνύ ξεπεξηνξίνπ, από ην πην παιηό κέρξη ην πην ζύγρξνλν. ηελ ινηπή Διιεληθή κνπζηθή νη επηινγέο είλαη πνιιέο θαη κπνξείηε λα δηαιέμεηε αλάκεζα ζε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε, αλάινγα πάληα κε ηα αθνύζκαηα ζαο. Οη επηινγέο καο είλαη αλάκεζα ζε: Διιεληθά Pop (ύγρξνλα mainstream ειιεληθά θνκκάηηα…) Διιεληθά Pop 60s & 80s (Διιεληθά δηαρξνληθά pop θνκκάηηα…) Σζηθηεηέιηα ύγρξνλα Λατθά (Mainstream επηινγέο θπξίσο κέζα από ξαδηνθσληθέο επηηπρίεο…) Σζηθηεηέιηα Κιαζηθά (Γηαρξνληθά θνκκάηηα αλαιινίσηα ζην ρξόλν…) πξηά ύγρξνλα Λατθά πξηά Κιαζηθά Εετκπέθηθα ύγρξνλα Λατθά Εετκπέθηθα Κιαζηθά Παιηά Εετκπέθηθα Ρεκπέηηθα Υαζαπνζέξβηθα Γ) ΞΔΝΖ ΜΟΤΗΚΖ Πεξηιακβάλεη όιν ην ξεπεξηόξην ηεο μέλεο δηζθνγξαθίαο, από ηα θιαζηθά θνκκάηηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60… κέρξη ηα πην ζύγρξνλα dance θνκκάηηα. Οη επηινγέο καο θαη εδώ… Ακέηξεηεο, αλάκεζα ζε: Disco (Γηαρξνληθά θνκκάηηα αλαιινίσηα ζην ρξόλν…) Latin - New Latin 60s – Rock n Roll Mambo New Classic 70s 80s & 90s Classic Rock Mainstream Dance Απηό πνπ ζέινπκε από εζάο αλ είλαη εθηθηό, ηελ εκέξα ηνπ ξαληεβνύ λα έρεηε κειεηήζεη όια όζα ζαο πξναλαθέξακε θαη αλ είλαη δπλαηόλ λα έρεηε απνθαζίζεη γηα ηα ηξαγνύδηα ησλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ (εηζόδνπ, ηνύξηαο θαη 1νπ ρνξνύ). Δκείο ζαο πξνηείλνπκε νξηζκέλα θνκκάηηα εηζόδνπ, ηνύξηαο θαη 1 νπ ρνξνύ, ηα νπνία κπνξείηε λα αθνύζεηε ζηηο αληίζηνηρεο playlist ζην θαλάιη καο ζην YouTube ζην θάησζη link: https://www.youtube.com/user/DJgeorgelivanios/playlists Δθεί ζα βξείηε βίληεν θαη θσηνγξαθίεο από δηάθνξεο εθδειώζεηο καο, ώζηε λα πάξεηε ηδέεο γηα λα θάλεηε ηελ εθδήισζή ζαο μερσξηζηή. Σει Δπηθνηλσλίαο: 6932 848899 E-mail: glivanio@otenet.gr URL: http://livaniosg.wix.com/djgeorgelivanios FB: www.facebook.com/Dj.George.Livanios

[2018-9-Version]Braindump2go New 300-365 VCE and PDF Dumps 122Q Free Download(105-115)