Views
9 months ago

Maailmataju 2018

"Maailmataju 2018" on taas uus väljaanne, mis on eelmisest parandatud ja palju rohkem täiustatud. Tegemist on ühtlasi ka viimase üldväljaandega, millele järgnevad aastal 2018 hulganisti eriväljaanded.

( = ( + ( ( + ( ( + + (

( = ( + ( ( + ( ( + + ( ( ( on kinemaatilise teguri y võimalik esitada ligikaudse valemina järgmiselt: milles olev liige võrdub ( = ( + = + = ( = ( ( = kuna selles võrrandis = See tähendab seda, et kui kiirused on väikesed võrreldes valguse kiirusega vaakumis, siis saab kasutada ligikaudseid valemeid: Kinemaatilise teguri y avaldist: = võib esitada ka järgmiselt = milles β 2 avaldub nõnda: Kõike eelnevat arvestades võibki kinemaatilise teguri y asendada ligikaudse valemiga: = = sest . Kuna liige on väga väike, siis saame viimase avaldise kirjutada nõnda: Sellest tulenevalt saame y avaldada järgmiselt: või + 158

ja sooritada järgmised matemaatilised teisendused: = = korrutame võrrandi mõlemad pooled mc-ga, saame järgmiselt: Kui mcv korral on v = c ja mc 2 = E, saame keha kogu energia avaldise: = ehk + = = + milles on keha kineetiline energia ja on keha seisuenergia. Viimasest valemist saame tuletada keha massi ja energia seose relativistlikus mehaanikas ( Einsteini valemi ) järgmiselt: = + = + = = = Ja tõepoolest saamegi seda, et = , kui keha on paigal ehk v = 0. Võrrandi ehk = = füüsikaline sisu seisneb järgmises analüüsis. Eelnevalt on teada, et meie tavaruum K liigub hyperruumi K´ suhtes kiirusega c. Sellest ongi näha seda, et kui keha m liikumiskiirus on tavaruumi suhtes c ehk v = c ( näiteks valguse liikumiskiirus meie tajutavas aegruumis ), siis hyperruumi suhtes on keha paigal ehk v´ = 0. Kui aga keha liikumiskiirus on tavaruumi suhtes null ( keha on paigal ) ehk v = 0, siis hyperruumi suhtes on keha liikumiskiirus võrdne c-ga ehk v´ = c. See tähendab ka seda, et kõik kehad Universumis liiguvad valguse kiirusega c. Valgus ise on tegelikult 159

 • Page 1 and 2:

  UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek

 • Page 3 and 4:

  „Inimese enda olemasolu on suurim

 • Page 5 and 6:

  Joonis 2 Universumi füüsika, ideo

 • Page 7 and 8:

  vahepealset. Kuna „Maailmataju“

 • Page 9 and 10:

  kirjeldab mikroosakeste käitumisi.

 • Page 11 and 12:

  seisundiga, mida kogetakse surmalä

 • Page 13 and 14:

  pärast indiviidi surma. Inimese el

 • Page 15 and 16:

  kommunikeerumine ja väljade konfig

 • Page 17 and 18:

  Joonis 11 Inimese kehast väljumise

 • Page 19 and 20:

  Joonis 13 Ajamasina tehnoloogiaga o

 • Page 21 and 22:

  s.t. tunnistajad ) on aegade jooksu

 • Page 23 and 24:

  kontakteeruda maaväliste tsivilisa

 • Page 25 and 26:

  http://media.photobucket.com/image/

 • Page 27 and 28:

  Joonis 19 Selleks, et inimene oleks

 • Page 29 and 30:

  Selline üliteadvus ehk õndsuse v

 • Page 31 and 32:

  4 Joomag: 1. trükk: http://www.joo

 • Page 33 and 34:

  1 Ajas rändamine ja selle tehnilis

 • Page 35 and 36:

  Sellest seosest ongi näha seda, et

 • Page 37 and 38:

  ajas rändamist ei avaldu. Esineb a

 • Page 39 and 40:

  toimub analoogiliselt aga vastupidi

 • Page 41 and 42:

  1 Ajas rändamine ja selle tehnilis

 • Page 43 and 44:

  SISUKORD RESÜMEE .................

 • Page 45 and 46:

  Sissejuhatus Klassikaline mehaanika

 • Page 47 and 48:

  1 Ajas rändamise füüsikateooria

 • Page 49 and 50:

  neljas mõõde ongi ajaga seotud ju

 • Page 51 and 52:

  maailmast, sest selline aja ja ruum

 • Page 53 and 54:

  samas asukohas ruumis ( ning seega

 • Page 55 and 56:

  Seega võib kehade m ja M ning tava

 • Page 57 and 58:

  Joonis 7 Keha m liikus K suhtes tag

 • Page 59 and 60:

  Joonis 8 Keha m on K suhtes haihtun

 • Page 61 and 62:

  Joonis 9 Keha m on liikunud ajas ta

 • Page 63 and 64:

  üksteisest lahutamatult seotud, si

 • Page 65 and 66:

  inimene viibib majas ühes ruumis,

 • Page 67 and 68:

  Joonis 11 Universumi ruumala on eri

 • Page 69 and 70:

  = = Kuna kera paisub ajas kiireneva

 • Page 71 and 72:

  erinevad. Joonis 15 Kera paisub aja

 • Page 73 and 74:

  Joonis 16 Erinevatel ajahetkedel on

 • Page 75 and 76:

  = = = Praegusajal antakse Hubble´i

 • Page 77 and 78:

  Vastavalt Lorentzi teisendusvalemit

 • Page 79 and 80:

  ändamise füüsikateoorias. Kogu m

 • Page 81 and 82:

  Y suurus näitab seda, et mitu kord

 • Page 83 and 84:

  olemas ka üks füüsikaline seos -

 • Page 85 and 86:

  füüsikalisi- ja matemaatilisi seo

 • Page 87 and 88:

  = Vahel esitatakse Robertson-Walker

 • Page 89 and 90:

  = arvutatakse üldrelatiivsusteoori

 • Page 91 and 92:

  ning k ruudu väärtuseks saame tul

 • Page 93 and 94:

  võrrandeid. Friedmanni võrrandid

 • Page 95 and 96:

  = või üldrelatiivsusteooriast: =

 • Page 97 and 98:

  = + + + = = + + + = = + + + = = + +

 • Page 99 and 100:

  milles y on tuntud kinemaatiline te

 • Page 101 and 102:

  = Viimase tuletatud võrrandi ehk =

 • Page 103 and 104:

  teistsuguste tähistustega järgmis

 • Page 105 and 106:

  ehk = Viime liikme teisele poole v

 • Page 107 and 108:

  siis saame järgmise väga olulise

 • Page 109 and 110:

  teisele poole võrdusmärki, siis s

 • Page 111 and 112:

  = = milles = = mis tähendab seda,

 • Page 113 and 114:

  Universumi lokaalse evolutsiooni v

 • Page 115 and 116:

  Hiljem me tõestame, et kehtib seos

 • Page 117 and 118:

  ( = on võimalik tuletada üks tein

 • Page 119 and 120:

  Viimasest võrrandist saamegi seose

 • Page 121 and 122:

  = nimetatakse erirelatiivsusteooria

 • Page 123 and 124:

  ), siis hyperruumi K´ suhtes on se

 • Page 125 and 126:

  sellest tulenevalt on hyperruumi ja

 • Page 127 and 128:

  koordinaadid ) erinev. Universumi p

 • Page 129 and 130:

  seotud paisuva ruumiga ilma tensorm

 • Page 131 and 132:

  ehk ehk = = = Kuna kiirendus a aval

 • Page 133 and 134:

  Hubble´i seadus 1923. aastal tões

 • Page 135 and 136:

  = ja seega saame teostada järgmise

 • Page 137 and 138:

  ( = = ( = ( Eelnevalt tuletatud vä

 • Page 139 and 140:

  ehk = ( = ( = = = Viimasest diferen

 • Page 141 and 142:

  Niimoodi saimegi sellise mudeli, mi

 • Page 143 and 144:

  Kera paisumise mudel ja reaalne Uni

 • Page 145 and 146:

  Kaasaliikuva vaatleja aeg on sellin

 • Page 147 and 148: võrdne valguse kiirusega vaakumis.
 • Page 149 and 150: sellele, et miks peaks tume energia
 • Page 151 and 152: ei tule juurde, vaid need hoopis v
 • Page 153 and 154: = milles dt on = = ja seega saame v
 • Page 155 and 156: ületada. Kuna teleportatsioon ei v
 • Page 157 and 158: Joonis 21 Inimese ajas liikumise su
 • Page 159 and 160: nulliga. Selle tõttu ei ole inimen
 • Page 161 and 162: aega ja ruumi enam ei eksisteeri. A
 • Page 163 and 164: Joonis 21 Aegruumi augu singulaarsu
 • Page 165 and 166: = + + ( + Ühte liiki aegruumi tunn
 • Page 167 and 168: Füüsikaliselt tähendab see seda,
 • Page 169 and 170: minevikus. Seda kõike näitab ajas
 • Page 171 and 172: 1.2 Relatiivsusteooria ajas rändam
 • Page 173 and 174: Joonis 25 K liigub K´ suhtes valgu
 • Page 175 and 176: = ja pikkuse kontraktsiooni valem =
 • Page 177 and 178: = = = Klassikalises mehaanikas defi
 • Page 179 and 180: saamegi meetrilise võrrandi, mis k
 • Page 181 and 182: ), siis hyperruumi K´ suhtes on se
 • Page 183 and 184: sellest tulenevalt on hyperruumi ja
 • Page 185 and 186: + Kuid 1/y korral avaldub kinemaati
 • Page 187 and 188: Jooniselt on näha seda, et x`-koor
 • Page 189 and 190: teisendusvalemeid ) on võimalik ma
 • Page 191 and 192: = + Aeg t ja koordinaat x on meie s
 • Page 193 and 194: tütrest aga 20 aastat vanem. Seega
 • Page 195 and 196: = Sellise punkti kiirus w` on koord
 • Page 197: vaadeldakse, ise toimub liikuvas v
 • Page 201 and 202: = sõltub sellest, milline on keha
 • Page 203 and 204: = = = on ajasarnane vektor ja see o
 • Page 205 and 206: = Kuna viimases võrrandis on mass
 • Page 207 and 208: liikumine niisama iseenesest mõist
 • Page 209 and 210: Erirelatiivsusteoorias näitasime k
 • Page 211 and 212: ( + ( ( + ( = ( Viime tekkinud võr
 • Page 213 and 214: ehk + ( ( = = + ( ( = Viimane seos
 • Page 215 and 216: = = = Järelikult s ja c suhe avald
 • Page 217 and 218: uutjuure avaldisega: ´ = Albert Ei
 • Page 219 and 220: tiline tuletus ja analüüs on klas
 • Page 221 and 222: ühel pool on kineetiline energia j
 • Page 223 and 224: Tõstame viimase võrrandi mõlemad
 • Page 225 and 226: Joonis 29 Sfäärilised koordinaadi
 • Page 227 and 228: = = = ja korrutame kõik liikmed va
 • Page 229 and 230: = ning saamegi lõpuks üldrelatiiv
 • Page 231 and 232: Isaac Newtoni gravitatsiooniteooria
 • Page 233 and 234: korral. Schwarzschildi pind on täi
 • Page 235 and 236: Valguse kiir möödub tähest raadi
 • Page 237 and 238: 1.2.3.5 Gravitatsiooniväljade ehk
 • Page 239 and 240: gravitatsiooniväljasid. Kerapind k
 • Page 241 and 242: = = = = = = 2-ruumi Riemanni-Christ
 • Page 243 and 244: Einsteini võrrandis kirjeldab liig
 • Page 245 and 246: Joonis 34 K on tavaruum ja K´ on h
 • Page 247 and 248: kvantmehaanikast oli lühidalt jär
 • Page 249 and 250:

  = ehk visuaalselt paremini esitatun

 • Page 251 and 252:

  = = kus c on valguse kiirus vaakumi

 • Page 253 and 254:

  Sellest tulenevalt saame = = ja kui

 • Page 255 and 256:

  = siis seega saame teostada järgmi

 • Page 257 and 258:

  mis tähendab ka seda, et = . Selli

 • Page 259 and 260:

  kujuks järgmise avaldise: = Viime

 • Page 261 and 262:

  ainus vahe seisneb selles, et kiiru

 • Page 263 and 264:

  See tähendab seda, et kui valguse

 • Page 265 and 266:

  = = = Klassikalises mehaanikas defi

 • Page 267 and 268:

  ( = ( Esitatakse kompleksarvulisel

 • Page 269 and 270:

  2. Teleportreerumisel ruumis asub o

 • Page 271 and 272:

  aga ( = ( Sellisel juhul ei sõltu

 • Page 273 and 274:

  Seda avaldist nimetatakse läbilask

 • Page 275 and 276:

  mis on tegelikult üks ja sama. Tea

 • Page 277 and 278:

  koordinaatidest ja ajast, kui on te

 • Page 279 and 280:

  Energia operaatori ( mis on põhim

 • Page 281 and 282:

  = Sellisel juhul kehtib võrdus A =

 • Page 283 and 284:

  Fotoefekti võrrandi tuletamine Ees

 • Page 285 and 286:

  Osakeste lainelised omadused Osakes

 • Page 287 and 288:

  = Interferentsi maksimum oleks seeg

 • Page 289 and 290:

  Plancki konstant Plancki konstant h

 • Page 291 and 292:

  Analoogilisel teel saadakse ka mä

 • Page 293 and 294:

  Need on arvuga korrutamise operaato

 • Page 295 and 296:

  3. Elektri- ja magnetväljal ( ja s

 • Page 297 and 298:

  lõpmatult suurt energiat. Inimene

 • Page 299 and 300:

  Kineetiline energia E on võrdeline

 • Page 301 and 302:

  = = = Keha mass kõverdab aegruumi,

 • Page 303 and 304:

  Aegruumi lõkspinna mõiste Gravita

 • Page 305 and 306:

  = = Vastavalt Albert Einsteini erir

 • Page 307 and 308:

  Elektrivälja energia E on seotud e

 • Page 309 and 310:

  = + + + + ( + Sellist lahendit kasu

 • Page 311 and 312:

  = ≠ + Selle ratsionaalseks seletu

 • Page 313 and 314:

  Kui aga aegruumi meetrikat mõjutab

 • Page 315 and 316:

  kus kvantarvuks on n = 1, 2, 3 ...

 • Page 317 and 318:

  5. Närvikiu seina paksus on 3 nm.

 • Page 319 and 320:

  = milles ε on dielektriline läbit

 • Page 321 and 322:

  elektrivälja tugevuse valemi = sii

 • Page 323 and 324:

  millises suunas elektrivälja tugev

 • Page 325 and 326:

  ehk = + + = milles ∇ on nabla. Se

 • Page 327 and 328:

  = = siis elektriväli võib mõjuta

 • Page 329 and 330:

  = = milles on elektrivälja potents

 • Page 331 and 332:

  siis selle kerakujulise aegruumi l

 • Page 333 and 334:

  Aegruumi lõkspinna kihi paksuse ru

 • Page 335 and 336:

  = = milles q = 1 C ja ε = 1. Kera

 • Page 337 and 338:

  Kuid antud juhul võib viimast seos

 • Page 339 and 340:

  Aegruumi lõkspind saab olla ainult

 • Page 341 and 342:

  ka kinnise aegruumi lõkspinna eksi

 • Page 343 and 344:

  = = = ehk palju lihtsamalt arvutade

 • Page 345 and 346:

  järgnevas võrdlevas analüüsis.

 • Page 347 and 348:

  Teadus on püüdnud uurida füüsik

 • Page 349 and 350:

  Joonis 4 Elektrofoormasinat võib e

 • Page 351 and 352:

  Joonis 8 Isolaatoriks sobib igasugu

 • Page 353 and 354:

  Joonis 42 Inimese kehal võivad tek

 • Page 355 and 356:

  Järgnevalt on tsiteeritud neid rea

 • Page 357 and 358:

  ussiurke ehk aegruumi tunneli. Aegr

 • Page 359 and 360:

  kostüümidesse rõivastuda ning ko

 • Page 361 and 362:

  inimeste pilgu ette kerkib mineviku

 • Page 363 and 364:

  süsteemide vahel eksisteerivad ain

 • Page 365 and 366:

  Joonis 47 Universumi paisumine kui

 • Page 367 and 368:

  fokuseerivad suure kujutise ekraani

 • Page 369 and 370:

  = + + + = + + + = = ( + + + = mille

 • Page 371 and 372:

  eksisteeri, kuid sellegipoolest on

 • Page 373 and 374:

  tekkimatu ja ka hävimatu. „Olema

 • Page 375 and 376:

  Tulemused Antud töö üldine tulem

 • Page 377 and 378:

  337

 • Page 379 and 380:

  SISUKORD 1 Teadvuse neurofüüsika

 • Page 381 and 382:

  Elusorganismi närvisüsteemi kolm

 • Page 383 and 384:

  kogemustel ja teadmistel. Näiteks

 • Page 385 and 386:

  tunne, mis sisaldab endas isiku mõ

 • Page 387 and 388:

  Intentsionaalsuse probleemi on pü

 • Page 389 and 390:

  aega. Tegevuspotentsiaali tekkimist

 • Page 391 and 392:

  toimub konfiguratsioon ). Selleks o

 • Page 393 and 394:

  teadvusvälises „pooluses“ sooj

 • Page 395 and 396:

  mida laengud ruumis tekitavad. Tead

 • Page 397 and 398:

  seoses ( mitte ainult sünapsite ka

 • Page 399 and 400:

  See tähendab nüüd seda, et mõju

 • Page 401 and 402:

  järeldub vähemalt näiliselt, et

 • Page 403 and 404:

  jõud on suunatud teisest kehast ee

 • Page 405 and 406:

  Kahe ühesuuruse ja erimärgilise l

 • Page 407 and 408:

  väljapool nii, et mõlema plaadi e

 • Page 409 and 410:

  nähtusega ( näiteks Universumi ko

 • Page 411 and 412:

  ettekujutada kui reaalsete aja ja r

 • Page 413 and 414:

  Teadvuselamus on ajas pidev Teadvus

 • Page 415 and 416:

  omavahel tihedalt seotud. Kui lahen

 • Page 417 and 418:

  kestvuse ( või selle liikuvuse ) a

 • Page 419 and 420:

  seda, et virtuaalses neljamõõtmel

 • Page 421 and 422:

  neuronipopulatsioonid ) muudavad in

 • Page 423 and 424:

  aktiveerumine põhjustab inimesel t

 • Page 425 and 426:

  ahulikku jalutuskäiku rannal. Kui

 • Page 427 and 428:

  teadvustatud tajuobjekt tekib ainul

 • Page 429 and 430:

  toimub aju ainevahetuse ja verevool

 • Page 431 and 432:

  unenägudes, sest ta arvas, et see

 • Page 433 and 434:

  küll teadvusel ( nähakse und ), k

 • Page 435 and 436:

  näidanud, et teadvusseisundi tekki

 • Page 437 and 438:

  2 Teadvuse mentaalne olemus 2.1 Sis

 • Page 439 and 440:

  ei tulda. Oma reaalsuse poolest ei

 • Page 441 and 442:

  Seda tunnistavad kõik inimesed, et

 • Page 443 and 444:

  samade tulemustega ka unenäos, kui

 • Page 445 and 446:

  unenägudesse. Siin ilmnebki üks h

 • Page 447 and 448:

  3 Unisoofiline psühholoogia

 • Page 449 and 450:

  1 Sissejuhatuseks Unisoofia on tead

 • Page 451 and 452:

  kaasasündinud, kuid palju õpitaks

 • Page 453 and 454:

  2.3 Aistingu neurofüsioloogia Igas

 • Page 455 and 456:

  Näiteks kui inimene kogeb õnne v

 • Page 457 and 458:

  õlgadele ja kannab koju. Siis kuts

 • Page 459 and 460:

  suurte vahemaade korral objekte ole

 • Page 461 and 462:

  meie Päike ( seega kogu Päikeses

 • Page 463 and 464:

  Joonis 3 Inimese silm ei suuda eris

 • Page 465 and 466:

  Joonis 4 Kõrgel maapinnast hõljuv

 • Page 467 and 468:

  tegevusi ette, mida tulevikus soori

 • Page 469 and 470:

  kogeda endaga ( või testega ) seot

 • Page 471 and 472:

  Tema arvates on need eksisteerivad

 • Page 473 and 474:

  ebareaalsusest ehk näivast maailma

 • Page 475 and 476:

  Seaduspärasus näitab meile seda,

 • Page 477 and 478:

  Teadvustatud unenäoseisundiga või

 • Page 479 and 480:

  ja neid tehniliselt markeeritakse?

 • Page 481 and 482:

  nähtamatuks - ta kaob. „Püünis

 • Page 483 and 484:

  Antud juhul käsitleme sellist kaal

 • Page 485 and 486:

  sellises seisundis absoluutselt ole

 • Page 487 and 488:

  sarnane ülimeufooria tunne esineb

 • Page 489 and 490:

  inimese loodud personaalarvuti tö

 • Page 491 and 492:

  sellesse maailma“. Inimene tajub

 • Page 493 and 494:

  8 Surmalähedased kogemused 8.1 Sis

 • Page 495 and 496:

  Kuid SLK-de kogemuste tõlgendamise

 • Page 497 and 498:

  valgusolendite valgused olid väga

 • Page 499 and 500:

  aastase vahega. Naine sattus autoõ

 • Page 501 and 502:

  armastuse ja rahulolu tunnet. Näit

 • Page 503 and 504:

  KASUTATUD KIRJANDUS Bachmann, Talis

 • Page 505:

  4 Holograafia

 • Page 509:

  1 Holograafia Holograafia tuleb kre

 • Page 513:

  kokku. Kõik värvused on tingitud

 • Page 517:

  7

 • Page 521:

  4 Galaktikad Universumis moodustava

 • Page 525:

  11

 • Page 529:

  13

 • Page 533:

  15

 • Page 537:

  17

 • Page 541:

  19

 • Page 545:

  21

 • Page 549:

  23

 • Page 553:

  25

 • Page 557:

  27

 • Page 561:

  29

 • Page 565:

  31

 • Page 569:

  33

 • Page 573:

  5 Taevased udukogud Kosmos ei ole t

 • Page 577:

  37

 • Page 581:

  39

 • Page 585:

  41

 • Page 589:

  43

 • Page 593:

  45

 • Page 597:

  47

 • Page 601:

  49

 • Page 605:

  51

 • Page 609:

  53

 • Page 613:

  55

 • Page 617:

  57

 • Page 621:

  59

 • Page 625:

  61

 • Page 629:

  63

 • Page 633:

  65

 • Page 637:

  6 Universumi tähed Tähed on energ

 • Page 641:

  69

 • Page 645:

  71

 • Page 649:

  73

 • Page 653:

  75

 • Page 657:

  77

 • Page 661:

  79

 • Page 665:

  81

 • Page 669:

  83

 • Page 673:

  85

 • Page 677:

  87

 • Page 681:

  89

 • Page 685:

  91

 • Page 689:

  93

 • Page 693:

  8 Planeedid Vanaaja astronoomid tä

 • Page 697:

  97

 • Page 701:

  99

 • Page 705:

  101

 • Page 709:

  103

 • Page 713:

  105

 • Page 717:

  107

 • Page 721:

  109

 • Page 725:

  111

 • Page 729:

  113

 • Page 733:

  115

 • Page 737:

  117

 • Page 741:

  119

 • Page 745:

  121

 • Page 749:

  123

 • Page 753:

  125

 • Page 757:

  127

 • Page 761:

  129

 • Page 765:

  131

 • Page 768 and 769:

  SISUKORD 1 RELIGIOONI TEGELIK REAAL

 • Page 770 and 771:

  1 Religiooni tegelik reaalsus 1.1 R

 • Page 772 and 773:

  tuleb tema arvates inimese seesmise

 • Page 774 and 775:

  teadlase Joseph Campbelli arvates k

 • Page 776 and 777:

  militaar-aristokraatlik, nagu näib

 • Page 778 and 779:

  need joonised on omavahel seotud. N

 • Page 780 and 781:

  mida on siis inimkehast välja oper

 • Page 782 and 783:

  põhimõtteliselt vaieldamatu, et i

 • Page 784 and 785:

  psühhotraumadest või muudest pato

 • Page 786 and 787:

  uurija Jenny Randles: „Kui lähtu

 • Page 788 and 789:

  Colorado Ülikoolis moodustatud tö

 • Page 790 and 791:

  Tema isa Taaveti trooni ja Ta valit

 • Page 792 and 793:

  avalikku kontakti ja seetõttu on i

 • Page 794 and 795:

  olemasolusse, et me ei ole Universu

 • Page 796 and 797:

  pidi.“ Sellest väitest järeldub

 • Page 798 and 799:

  geneetiliselt suguluses. Selline va

 • Page 800 and 801:

  „Naine küsis, mida ma tean Jeesu

 • Page 802 and 803:

  väide ja ka vastus sellele viimase

 • Page 804 and 805:

  Kristofix, Kelpis, Orion ja väikep

 • Page 806 and 807:

  õndsuse tunne. Küsimusele „Kas

 • Page 808 and 809:

  midagi müstilist. Ka meie, inimest

 • Page 810 and 811:

  „Orfeo Angelucci jutustus pakub s

 • Page 812 and 813:

  Joonis 2 Hong Kongi elumajad ja bü

 • Page 814 and 815:

  „Meie kettad või teie poolt nime

 • Page 816 and 817:

  Medina tulnukatelt sai, oli lühida

 • Page 818 and 819:

  seda dokumenteerisid juba küllalt

 • Page 820 and 821:

  dünastia võimule tulles ( umbes 2

 • Page 822 and 823:

  sihvakas, palja, sileda ja tumeda n

 • Page 824 and 825:

  järglasi. Kuid seevastu kodu- ja m

 • Page 826 and 827:

  lõppfaasile. Kuid praegusel ajal p

 • Page 828 and 829:

  prantsuse printsessi teenistuses ni

 • Page 830 and 831:

  probleem seisneb selles, et miks ne

 • Page 832 and 833:

  võivad enda ümber näha ainult t

 • Page 834 and 835:

  Maale seetõttu, et nende tulek ei

 • Page 836 and 837:

  sõnu täht-tähelt üldiselt õige

 • Page 838 and 839:

  Inimesel tekib selline ainulaadne

 • Page 840 and 841:

  soovi saada siia kirikut.“ Juan D

 • Page 842 and 843:

  Küsimus ei ole tegelikult selles,

 • Page 844 and 845:

  mõistuslik olend. Juba praegusel a

 • Page 846 and 847:

  Joonis 1 Eesti Vabariigi pealinnas

 • Page 848 and 849:

  defineeritakse kui hingeseisundit,

 • Page 850 and 851:

  endile varandusi maa peale, kus koi

 • Page 852 and 853:

  sealhulgas ka Barlow. Nende meelest

 • Page 854 and 855:

  sisalda vajalikku minimaalset infor

 • Page 856 and 857:

  planeedil Maa. Kui inimesed ei näe

 • Page 858 and 859:

  6. Maailma kaubanduses toimub ebav

 • Page 860 and 861:

  sallimatus millegi teistsuguse ja t

 • Page 862 and 863:

  frustratsiooni pinnalt. Šimpansid

 • Page 864 and 865:

  tugeva kehaehitusega mees omab nais

 • Page 866 and 867:

  eluohtlikud. Näiteks härja tagaaj

 • Page 868 and 869:

  6. „Vapustavad UFO-kohtumised“,

 • Page 870 and 871:

  2 Teadus 2.1 Teadusliku maailmavaat

 • Page 872 and 873:

  mine“.“ Nii leidis Eesti teadus

 • Page 874 and 875:

  paikades olid omad geeniused. Näit

 • Page 876 and 877:

  2.6 Teaduslik uurimismeetod Teadlas

 • Page 878 and 879:

  Joonis 1 Teadusliku uurimuse etapid

 • Page 880 and 881:

  mis on paljudes testides kinnitust

 • Page 882 and 883:

  vastavusteooriat. Kuid isegi füüs

 • Page 884 and 885:

  seletamise viisid ja nõuded ei ole

 • Page 886 and 887:

  Ülitsivilisatsiooniteooria 120

 • Page 888 and 889:

  Nüüdisaegse maailma teadlased pea

 • Page 890 and 891:

  järgneb väga kiiresti südamesurm

 • Page 892 and 893:

  sain lennata, sain seda teha nii os

 • Page 894 and 895:

  vaatama hakkame. Surmalähedasi kog

 • Page 896 and 897:

  Surmalähedaste kogemuste tegelikku

 • Page 898 and 899:

  valgusest ehk Jumala hingeõhust. K

 • Page 900 and 901:

  Ajutüvi on ajupiirkond, mis kontro

 • Page 902 and 903:

  vahendavad kehade teleportatsiooni.

 • Page 904 and 905:

  eksisteerimise vormiks on elektriv

 • Page 906 and 907:

  südant töös. Kui inimene on liig

 • Page 908 and 909:

  Arvatakse olevat, et see on aju rea

 • Page 910 and 911:

  husolendit ka „valgusolendiks“.

 • Page 912 and 913:

  kuidas saab valgus olla üheaegselt

 • Page 914 and 915:

  „ergastuda“ ehk tekib aatomituu

 • Page 916 and 917:

  Koordinaatsüsteemi valikust sõltu

 • Page 918 and 919:

  8. Aegruumi kõverdumiseks on vaja

 • Page 920 and 921:

  See raadius näitab kaugust gravita

 • Page 922 and 923:

  siis, kui selle sama inimese kogu k

 • Page 924 and 925:

  magnetiliseks energiaks ) ja vastup

 • Page 926 and 927:

  ändama, teda enam ei eksisteeri eh

 • Page 928 and 929:

  Neuron laengleb siis, kui tema pinn

 • Page 930 and 931:

  Sünkronisatsioon ajus on lihtsalt

 • Page 932 and 933:

  kooma või kliinilise surma ajal. S

 • Page 934 and 935:

  sünaptilise piluga, milles kohtuva

 • Page 936 and 937:

  Elektromagnetväli Vaatleja suhtes

 • Page 938 and 939:

  olekufunktsioon kirjeldab osakesi s

 • Page 940 and 941:

  võrrelda õuna suurust planeedi Ma

 • Page 942 and 943:

  Selleks, et footoni ja aegruumi lõ

 • Page 944 and 945:

  väljunud, liigub tavaruumiga kaasa

 • Page 946 and 947:

  matemaatiliselt valguse ehk elektro

 • Page 948 and 949:

  Aju puhkepotentsiaaliseisund Kui in

 • Page 950 and 951:

  erimärgiliselt laetud pindade vahe

 • Page 952 and 953:

  vahenditega kunstlikkusse koomasse

 • Page 954 and 955:

  viibida koomas ja pole teada millal

 • Page 956 and 957:

  tingimustes uurivad teadlased rasku

 • Page 958 and 959:

  põhineb suurel mahul eksperimentaa

 • Page 960 and 961:

  tuleneb omakorda aegruumi kõverdus

 • Page 962 and 963:

  8. Vastavalt füüsikateaduse üldi

 • Page 964 and 965:

  on ka tuhandete elektromagnetvälja

 • Page 966 and 967:

  Võtame viimasest võrrandist omako

 • Page 968 and 969:

  mille rootor avaldub omakorda järg

 • Page 970 and 971:

  ehk milles Saadud viimase võrrandi

 • Page 972 and 973:

  neuronit mõjutaksid üksteist elek

 • Page 974 and 975:

  3.2 Tsivilisatsiooni/ühiskonna hie

 • Page 976 and 977:

  tähendada ühiskonda, mis on häst

 • Page 978 and 979:

  hakkas kirja tundma alles siis, kui

 • Page 980 and 981:

  liigitatakse majanduses juba kõrgt

 • Page 982 and 983:

  mehaanilisi töömasinaid. Selles p

 • Page 984 and 985:

  energia jne. Kui elektrit ei oleks,

 • Page 986 and 987:

  õhusaaste, mida võivad põhjustad

 • Page 988 and 989:

  inimühiskonna elukorraldusest. Umb

 • Page 990 and 991:

  seda, et inimkehad koosnevad elemen

 • Page 992:

  Valgusolendid

 • Page 996:

  3

 • Page 1000:

  5

 • Page 1004:

  7

 • Page 1008:

  9

 • Page 1012:

  11

 • Page 1016:

  13

 • Page 1020:

  KASUTATUD FOTOD 1. https://www.yout

 • Page 1023 and 1024:

  SISUKORD 1 MULTIVERSUM ............

 • Page 1025 and 1026:

  Inimesed on elusorganismid, kelle

 • Page 1027 and 1028:

  inimkõne. Kuna inimese aju ei ole

 • Page 1029 and 1030:

  neuronite seoste põhiolemus - näi

 • Page 1031 and 1032:

  ka seoses samaaegselt nende paljude

 • Page 1033 and 1034:

  Joonis 8 Seosed tekivad ainult olem

 • Page 1035 and 1036:

  tähenda ainult tehislikke objekte,

 • Page 1037 and 1038:

  inimesed suhtunud uutesse asjadesse

 • Page 1039 and 1040:

  Näiteks Lõuna-Aafrikas asuvast Bl

 • Page 1041 and 1042:

  Joonis 3 Kunst ja kultuur on üks a

 • Page 1043 and 1044:

  mittegeneetilisel viisil. Sellise a

 • Page 1045 and 1046:

  asjades avalduvad inimese vaimsed o

 • Page 1047 and 1048:

  määratleda just kognitiivse prots

MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 1
Maailmataju
Mis on aeg? 3
Maailmataju 2
Mis on aeg?
Mis on aeg? 2
Kui kõver on banaan?
Ajakiri Vegan 2018 #3
Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale
Mida arvata indigo- ja kristall-lastest? (Maie Tuulik) - Haridus
kunstiline tekst replikatsiooni mehhanismina - Keel ja Kirjandus
MAIE TUULIK: Kõlbluse sisu - Haridus
„Kui pidu KorraldataKse, oN järeliKult seda ... - Keel ja Kirjandus
Peavy, R. V. Sotsiodünaamiline nõustamine, 2002 (pdf) - Rajaleidja
Kuidas ja miks asustati üks metsane piirkond Eestis? - Arheoloogia ...
õppeasutuse sisehindamine - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
Aurelius Augustinus (354-430) “Jumala riigist“ (426)
Teadmistepohine riik ja majandus.qxd - the Other Canon
Raamatu sisu vaata siit - Suur Eesti Raamatuklubi
Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! - Tõstamaa