Views
9 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

gökdelenin otuz

gökdelenin otuz beĢinci katından kapıyı çarparak ve sepya filmlerden ödünç alınmıĢ bir koĢma tarzıyla uzaklaĢması da olanaksızdı. „‟Ben yıldız doğurmak için güneĢe aĢeren bir gökyüzüne sevdalıyım. Mendil satarken kendi burnunu silemeyecek kadar tıfıl hayatlara meyyalim. Aleve değil muma, resme değil ressama, çiçeğe değil toprağa vurgunum. Senin ekranların ne kadar panaromik olsa da benim görmek istediklerime yetmiyor ölçeği. Hayatların birbirine dönüĢtürülemediği, atılan sıfırların eĢitliği sağlamadığı bir hesaplaĢmanın elde var sayısıyım. Eklenmek istediğim sıfırlarım var, sıfırdan baĢlamak için. Asgarî gecelerini, azamî yarınlar için yatırım yapan babalar, ben tokum zaten diyen topukları cennet tozlu anneler, marshmallow neye benziyor acaba diye bulutlara bakan çocuklar için ben denkleme girmeliyim. Belki böylece o hayatların havuzunun dibindeki musluğa bir kör tıpa takabilirim. Faiz problemleri bakkala veresiye yazdırmadan erzak alan insanlar üzerinden hesaplanır belki.‟‟ Hayatı boyunca sadece borsa haberleri okuyan Bigman‟in kelime hazinesi geliĢmemiĢti. Bu kadar iğnelemeye „‟Aaah!‟‟ bile diyemeyecek kadar boĢtu beyni. Kadın, çocuğu yine bol gamzeli ve burnundan esirgediği mendilleri satarken buldu döner kavĢağın ortasında. Gözlerine baktıkça Ģehir küçüldü, cebine sığdı. Üzerindeki asabî sıtma geçti, yerini saydam bir melteme bıraktı. „‟Gel !‟‟dedi kadın. „‟Nereye gidiyoruz?‟‟ diye sormadı çocuk. Kendini öyküye teslim etti. Gökten üç elma düĢmedi. Bahçıvan da oldukça kapitalistti. Kadına parayla sattı elmaları. Birini Newton‟a verdi kadın, birini çocuğa. Üçüncüsünü…? 10

Soğuktan Dertli Buralar efkârlı, Alabildiğine soğuk Artık damlama üstüme yağmur. BoĢa uğraĢ seninki! Ben ıslanmam kolay kolay Üstüme sazdan örtüler gerili. Kahramanlık türküleri serili aklımın köĢelerinde. Ta Ġlyada‟dan beri benim için ölmüĢ yiğitlerle bezeli üstünde gezdiğim topraklar. Soluduğum hava. Ġçtiğim sular. Sen su olup dökerken kendini Ben elbette alacaktım önlemimi. Kurtulan olmadı sarı ülkeden. Bundan yüz elli sene önce yaĢamıĢ hiç kimse yok Ģimdi etten ve kemikten. Sen ve ben varsak, o bile tesadüfen. Yağmur! Sarsma, gülme, üĢütme. Sen yağ Ben olayım. Öldürene kadar seni sonsuzluk Yok oluncaya kadar seni yağdıran atmosfer Sen yağ Ben de olduğum gibi Bildiğin gibi Dibinde hava katmanın. Orta yerinde veryansının. Onmaz acılarım ve Durulmaz sanrılarımlayım. Fotoğraf: Damla Ç. ÇİMENCİ Recep METĠN 11

SARIYER’DE
MEDYATABLET 2018 MART
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
Kobilife Mart 2018