Views
8 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

hatırlamaya

hatırlamaya çalıĢtı. Kimdi ölü gibi yatan adam, ben miyim acaba?‟ diye düĢündü. Bütün gücüyle beynine yüklendi olanları hatırlamak için. ġakaklarındaki damarlar dıĢarı fırlayacak sanki. Yüzü gerginleĢti. Yüklendikçe yüklendi. Zorladıkça zorladı beynini. Tablodaki insanlar, evin içi, iĢkence günleri atılan çığlıklar… Pudra Ģekerli yoğurt, kanlıca da çay bahçesi, Ģiir, evet Ģiiri kim yazdı, resmi kim yaptı? Ya Ģurada oturan küçük çocuk içinde kağıttan gemiler yüzdüren? Kulaklarında uğultular çoğalmaya baĢladı. Ellerini kulaklarının üzerine koyup uğultuları durdurmak için olanca gücüyle bastırıyordu. Yüzü kızardı. BaĢını sağa sola sallamaya baĢladı. ġuursuzca kendini kapıdan dıĢarı attı. Merdivenlerden hızlı bir Ģekilde inerken mutfakta 50-55 yaĢları arasında bir kadın „Hayatım yemek hazır, dedi hadi gel.‟ Bir iki dakika sonra „Hayatım yemek hazır‟ Kadın odaya bakıp bağırdı „Oğlum baban yine gitmiĢ çabuk ol yine kaybolacak! Kaybolmadan bul gel babanı.‟ Oğlan yalın ayak hızla merdivenlerden inerken sokağın bakkalı, üzerinde eĢofman, ayağında terlik olan adama: „Ağabey nereye böyle?‟ „Kanlıcaya pudra Ģekerli yoğurt yemeye gidiyorum.‟ „Ġyide orası uzak değil mi selim ağabey?‟ 22

Karanfilli Çingene Celal ÇALIK zan altına sokarcasına tüm günahlarını Ģehrin, sessizce soyunur, kokusu karanfilin. tutup ay ıĢığına sürükler seni, çırılçıplak ritüel Ģuhluğu; yazması oyalı zilli çengilerin. cehennem narıyla füsunkâr, o meczup umutsuz müfteri cadaloz; yüreklerini çarmıhlar çiçeklerin. bir tesettür telaĢıdır baĢlar, düğün arifesi gelinciklerin; gözlerinde istavroz. kokuları isterik diĢil gizemler, sessizce soyunur pencerende. sen kendi saltanatının, son kralısındır devrik. bir evvel zaman düĢünde, imbatlar dolar ciğerine; tüm nefesleri kavruk. demkeĢ bir fanisindir yine Ģad olup akĢamların rindine; bırakın kıyamete kadar çalsın, içindeki çengi kime ne? ve meĢk edip zillerin ahengine, raksetsin damarında o yüzsüz; doyumsuz çingene Tekirdağ - 2012 23

MEDYATABLET 2018 MART
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2017 MART
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
Broj 2 - mart 2007.pdf - Siepa