Views
9 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Tiyatro Nedir Ki…

Tiyatro Nedir Ki… Ümit Denizer 1: AÇOK da nedir? 1960‟lı yılların Ġstanbul‟unda LCC kısa adlı, Tiyatro Bölümü de olan popüler bir özel eğitim kurumu vardı. Her dönem ve her ülkede aynısı yaĢandığı gibi; tiyatroyu seçen Küçük-Burjuva ailelerin parasız çocukları, kurs ücretlerini ödeyemiyorlardı. Bu yüzden Tiyatro bölümü uzun ömürlü olamadı ve 1969 yılında kapandı. Diğer bölümler hala devam ediyor. LCC Tiyatro Bölümünü, Ġstanbul ġehir Tiyatrolarından istifa eden: Muhsin Ertuğrul, Beklan Algan ve Ayla Algan yönetiyordu. Tiyatro Bölümü kapanınca, öğrenciler boĢta kalmasın diye Algan‟ların evinde eğitime devam edildi. Fakat komĢuların Ģikâyeti üzerine ev çalıĢmaları kısa sürede bitti. Algan‟lar, tiyatro eğitiminin yarım kalmaması amacıyla Beyoğlu‟ndaki Union Française adlı yüksek tavanlı geniĢ balo salonunu kiraladılar. Ama pahalı kira bedeli nedeniyle, orada çok kalınamadı. O yıllarda Halkevleri canlandırılmak isteniyordu. Kullanılabilir bir tiyatro salonu olduğu için, Bakırköy Halkevi ile anlaĢan Algan‟lar eğitimlerini oraya taĢıdılar. Bakırköy Halkevi yönetimi, eğitim çalıĢmaları sonunda bir de oyun sahnelensin istiyordu. Beklan Algan, o günler Türkiye‟sine uyarlanan modern bir “Hamlet” yönetmeye karar verdi. Gösterimlerine 1970 yılı Ekim ayında baĢlanacağı için, oyunun adına “Hamlet 70” denilmiĢti. ÇeĢitli zorluklar nedeniyle, ancak 1971 yılı baĢlarında seyirci karĢısına çıkabilen bu etkili Hamlet oyununun sahne tasarımını Metin Deniz, masklarını Kuzgun Acar yapmıĢtı. Ancak, 12 Mart askeri darbesi, gösterilerin bitmesini zorunlu kıldı. Ve ülkenin normale dönmesi 1973 yılını buldu. “Hamlet 70” projesinden Üsküdarlı üç arkadaĢ: Cemal Ünlü, Turgut Denizer ve Ümit Denizer; bir tiyatro kurma giriĢiminde bulundular. Hocalarına danıĢmak istediler. Muhsin Ertuğrul ve Haldun Taner, sözleĢmiĢ gibi, üç arkadaĢı çocuk tiyatrosu yapmak için yönlendirdi. Böylece Üsküdar Salacak Çay Bahçesinde, 1973 yazında, yeni bir tiyatro hayata geçti. Ġstanbul‟un Anadolu yakasında yaĢadıkları için, adlarındaki birinci sözcük “Anadolu” oldu. Seçtikleri seyirciyi tanımlaması için buna “Çocuk” sözcüğünü eklediler. Cumhuriyetin 50‟inci kuruluĢ yıldönümü için yayınlanan Metin And kitaplarından; geleneksel gezginci tiyatro gruplarına “Oyun Kolu” dendiğini öğrenmiĢlerdi. Sonuçta, kendilerine “Anadolu Çocuk Oyunları Kolu” dediler. Ama tiyatro çevresi onları hep “AÇOK” kısa adıyla anmayı tercih etti… AÇOK, 1973-1974 sezonunda ilk oyunu “Mutluluklar Ülkesi” ile çocuklarla buluĢtu. Ġlk oyunun ilk gösterimi, provaların da yapıldığı, Üsküdar Üçüncü Selim Ġlkokulu salonunda gerçekleĢti. Tam bir Cumhuriyet öğretmeni olan BaĢöğretmen Ġbrahim Bozalan sayesinde, çoğu oyunlarının provalarını orada yapmaya devam eden AÇOK; oyunların ilk gösterilerini bu okulun öğrencilerine hediye etmeyi gelenek haline getirdi. Yıllar geçtikçe, çocuk oyunlarıyla beraber, yetiĢkinlere ve gençlere de modern oyunlar hazırlayan AÇOK; hem yurtiçinde hem yurt dıĢında çeĢitli festivallere davet edildi. Uzun turnelere çıktı. Ve seçkin ödüllere layık görüldü. AÇOK hakkında daha ayrıntılı bilgi arzu edilirse, Google arama motoruna: “AÇOK 2010” veya: “www.anadolucocukoyunlarikolu.com” yazılarak, web sitesi ziyaret edilebilir… 24

Sunulan fotoğraf AÇOK'un “Mutluluklar Ülkesi” adlı ilk çocuk oyunundan. Oscar Wilde'in “Genç Kral” öyküsünden uyarlanmıĢtı. Dededen toruna herkesin mutsuz olduğu bir ülkenin kralı, sürekli olarak “Burası Mutluluklar Ülkesi” deyip duruyordu... Soldan: Muhafız: Turgut Denizer, Vezir: Cemal Ünlü, Hekim: Ömer Doğanlı, Kral: Ümit Denizer... Provalarımızı Muhsin Hocamızın ve bizim evlerimizin yakınındaki “Üçüncü Selim Ġlkokulu” salonunda yapmıĢ ve orada sergilemiĢtik. Ġlk gösterimiz, Ġsmet Ġnönü'nün ölüm haberinin geldiği gecenin sabahındaydı. Ve Muhsin Ertuğrul da seyircilerin arasındaydı. Biz çok heyecanlıydık, ama Hocamız da öyle coĢkulu seyrediyordu ki: “Salonda 300 çocuk var + 300 çocuk daha var” diyorduk... 25

MEDYATABLET 2018 MART
SARIYER’DE
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
MEDYATABLET 2017 MART
Broj 2 - mart 2007.pdf - Siepa