Views
8 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Fotoğraf: Fatma Duman

Fotoğraf: Fatma Duman SARIGEDĠK 30

Fotoğrafçılığın Ġncelikleri/ Hüseyin AĢan Röportajı GÜLGÜN YALVAÇ Kısaca bize kendinizi anlatır mısınız? Ben, Hüseyin AĢan‟ım. 1954 Salihli doğumlu, hayatı dolu dolu yaĢayan matematik öğretmeniyim. 1974‟te baĢladığım meslek hayatımın resmi yanını 25. yılda bitirmiĢ olsam da 2017 ye kadar fiilen çalıĢmaya devam ettim. Ülkemin dört bir yanında, ortaokuldan eğitim enstitüsüne her okul türünde öğretmenlik, Ġlçe Milli Eğitim müdürlüğü dâhil her konumda idarecilik yaptım ama her zaman birinci önceliğim öğretmenlik ve kültürel rehberlik oldu. Mesleğimin maddi yönünü ikinci plana iterek dinimizin zengin inançlılara yüklediği zekat sorumluluğuna benzer Ģekilde ilgi ve mesleki konumuma bağlı olarak yılların birikimi her türlü kültürel ve 43 yıllık eğitim deneyimlerimi benden sonrakilere aktarmayı zevk ve sorumluluk olarak kabullendim. Bu toplum ve topraklara olan gönül borcumu ve vicdani sorumluluğumu hiç unutmadım. Okul hayatımız boyunca baĢımıza bela edilen ve adına matematik denilen safsatanın aslında matematik olmadığını anlatmaya çalıĢtım yıllarca. Matematik ezber değildi, bilgi hamallığı hiç değildi. Matematik beynimize kurduğumuz bir bakkal terazisiydi aslında. Gerçi hiçbir denklem kurmadan sayı, yaĢ, hız hareket alıĢveriĢ kar-zarar, faiz problemlerinin hemen hepsinin 100 ile kurgulanan basit bir doğru orantı ile çözülebildiğini ben de yıllar sonra fark etmiĢtim ama hiçbir Ģey için geç değildi. Hedefim çocuklarımızdan düĢünen, çevresindeki her olayı akıl terazisinde tartabilen, ülkesine ve milletine gönül bağıyla bağlı fertler yetiĢtirmek oldu yıllarca. Geçen yıldan beri mesleki yönüm artık sadece rehberlik konumuna inmiĢ olsa da hayatım boyunca sürdürmeye çalıĢtığım, baĢta fotoğrafçılık olmak üzere her türlü kültürel ve sanat yönüm artarak devam etti. Hayatım boyunca farklı nedenlerle birçok takdirname, sayısız belge aldım ama 2012‟de Salihli Halk Kütüphanesinden verilen en çok kitap okuyan yetiĢkin ödülü hepsinden önemliydi. Halen birçok dernek veya gönüllülük esasına göre çalıĢan grupta eğitmen, yönetici veya üye konumunda sosyal faaliyetlerime devam etmekteyim. Fotoğraf çekmeyi nasıl ne zaman öğrendiniz? Fotoğrafçılığa olan ilginiz nasıl baĢladı? Fotoğrafla 1969‟larda tanıĢtım. Artık ne dedim, nasıl istediysem lise 2. sınıftayken ailem ilk makinem Lübitel2‟ yi aldı. FlaĢların arka yüzleri ile film kutularının üzerindeki 11- 125, 8-60, 5.6 – 30 gibi diyafram enstantane değerlerini ezberleyip göz kararı netleme yaparak yıllarca fotoğraf çektim. Öğrenci bütçeme destek sağladım ama yıllarca hep topu 12 pozluk film bitecek diye ödüm patladı. Yıllar boyu gerek öğrenci gerek öğretmen kimliğimle her gittiğim yerde mekân sahibi fotoğrafçı dostlar edindim. Onların ağzından çıkanı kural belledim. Bulabildiğim birkaç fotoğraf kitabını dönüp dönüp okudum ve garip bir Ģekilde her defasında da yeni Ģeyler öğrendim. Sonuçta bu karanlık dönemde kimden nasıl, ne öğrendim hatırlamıyorum ama bir Ģeyler değiĢmiĢ olmalı ki 1976‟da ikinci makinemi aldım, ilk tripodumu bir demirci ustasıyla birlikte yaptık. Sonrası çok 31

MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
MEDYATABLET 2018 MART
Kobilife Mart 2018