Views
9 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

hızlı geliĢti.

hızlı geliĢti. 1980‟lere yaklaĢtığımızda 3D fotoğraf denemeleri yapan ve kendi karanlık baskısı yapan biriydim artık. Emekli olana kadar da çalıĢtığım liselerin Fotoğraf kollarının daimi rehber öğretmeni ve fotoğrafçısı. Eski fotoğraf makinelerinden bugüne çok Ģeyler değiĢti. Bize dününü ve bugününü anlatır mısınız? Fotoğraf anlayıĢı gibi makinalar da teknolojik değiĢimden nasibini aldı. 1960‟lar öncesinin Hantal, iptidai eski makineleri yerini her kesimin ulaĢabileceği fiyat ve modellere bıraktı. Konuyu 1969‟lardan itibaren kendi makinemden örnekleyerek anlatayım. Benim de ilk makinam olan Lübitel2,USSR yapım, orta format 6X6 roll film kullanan yani 12 pozluk, 1955 ile 1980 yılları arasında üretilmiĢ, dünyanın en yaygın TLR (Twin lens Reflex) tipi yani üst üste konumlanmıĢ iki lensi ve iki gövdesi olan bir fotoğraf makinesiydi. Bunların üstteki olanı vizör görevi görmekte, alttaki lens ile direkt olarak filmin üzerine fotoğraf çekilmekteydi. Son analog makinam ise 2007‟lere kadar kullandığım geniĢ açıdan tele objektife 3 farklı lensini ihtiyaç ve isteğime göre değiĢtirerek kullandığım Canon A1 oldu. Lübitel deki sıradanlıktan sonra, telemetresi, pozometresi, 36 pozluk film kapasitesi, Lübitelnin 15 sn- 1/500 sn aralığından 30sn- 1/2000 sn aralığına çıkan enstantane değerleri ve yarı elektronik devreleri ile uzay çağına girmiĢ gibiydim. Ama ilk dijital makinam olan Canon A620 kompakt ile baĢlayıp halen kullandığım Nikon D7000 ile devam eden dijital dünyaya adım atınca büyü bozuldu. Eskiden filmi banyo ve kart baskısı için fotoğrafçı arama ve bekleme süreci bitti. Çekim anının tekrar gelmeyeceği bilinciyle; ya hata olduysa, ya film yandıysa korkusuyla beklenen günler de bitti, 36 poza hapsolma süreci de. Eskiden 100 iso standart iken 409 bine çıkan isodahi teknolojinin ulaĢtığı aĢamayı anlatmaya yetmiyor. Günümüzün bilgisayar destekli fotoğraf yazılımlarıyla iso, diyafram, enstantane dıĢında renk, ton, netlik, obje silmeekleme, boyutlandırma gibi tüm değerlerin değiĢtirilebiliyor olması ise gerçeği yansıtmayan fotoğraflar çıkardı karĢımıza. Hem de hiç emek vermeden. Ardından kolay ulaĢılan her Ģey gibi fotoğraf değersizleĢirken anı yakalama olayı kanıksandı. Eskiden yıllarca evlerin duvarlarını, camlı dolaplarını odasında film banyosu ve fotoğraf ve tv üstlerini süsleyen madden eski püskü ama manen değeri biçilmez anılarla yüklü üç beĢ fotoğrafa gözümüz gibi bakarken dijital dünyada daha kaliteli fotoğraf karelerinin binlerce, milyonlarcası bir arada harddisklerde, flaĢbelleklerde az oyalandıktan sonra silinip gidiyor. Dijital dünyada hiç kimsenin eski dünya düzenine tahammülü yok. Bu Ģartlarda sanatçının yapacağı, yeni teknoloji ama eski anlayıĢla üretmeye çalıĢmak, iç dünyasını dıĢa aktarmak ve dünü bu güne, bu günü yarına taĢımak olmalı. Çünkü çocuklarımızın gözünde bugün de geride kalacak. Bu arada her ne kadar Ģikâyet ediyorsak da kabul edelim ki fotoğrafçılık hiç bu kadar kolay olmamıĢtı. Fotoğraf çekmeyi herkes seviyor elinde ne varsa. Fotoğraf makinası almak isteyenler nelere dikkat etmeli. “Fotoğrafçılık sabır, adanmıĢlık, yetenek ve deliliğin kusursuz uyumudur” der bazıları. Bir baĢka söz de “Hayallerinin peĢinden git ama beynini de götür” der. Fotoğrafçılık pahalı bir hobidir. Fotoğraf çekmeyi sevmek yetmiyor. Ġstemek de yetmiyor. Maddi manevi bedelini ödemeyi göze almak gerekiyor. Bu nedenle kiĢi bu hobisine zamanından, emeğinden ve parasından ne kadar pay ayıracağına iyi karar vermeli, harcamalarını ona göre yapmalı. Amaç sadece özel günlerde veya piknikte selfi çekmekle sınırlıysa telefon yeter. Yok amaç daha büyükse elbette makine alınmalı ama acele etmeden ve abartmadan. Bu nedenle kiĢi önce kurs vb vasıtasıyla fotoğraf dünyasının temel kavramlarına ulaĢmalı ardından kendini tanımalı, duygularının geçici bir heves olmadığına emin olduğunda ilgi alanını keĢfetmeye çalıĢmalı. Sonra bilen birilerinin de yardımıyla ihtiyacı olan teknik donanımı edinmelidir. Çoğumuz için giriĢ seviyesi bir makine ve 18- 140 civarı bir lens yeter ama arzu ve hedeflerimiz daha büyükse ihtiyaç ve bütçemiz de artacaktır. Sözgelimi makro fotoğrafı isteyen bir kiĢiyle ornito yani kuĢ fotoğrafçılığına yönelen birinin ihtiyaçları tamamen farklıdır ve her ikisi de ortalamanın üzerinde harcama yapmayı göze almalıdırlar. Bu arada günümüzde telefondan fotoğraf makinasına her kim ne alıyorsa teknolojik ömrünün çok uzun olmayacağının, modasının hemen geçeceğinin bilincinde olmalı, sırf zevk için bile kullanmayacağı 32

teknik donanıma çok büyük maddi kaynak ayırmamalıdır. Amatör fotoğrafçılara neler tavsiye edeceksiniz? Çıraklığını yapmadığınız hiçbir Ģeyin ustalığına soyunamazsınız. Fotoğraf da böyleydi. Kendi duygularınızı ve anlayıĢınızı katmadıkça makinanın otomatik ayarlarıyla çekilen hiçbir fotoğraf sizin değildir. Bu nedenle önce bakmayı ve görmeyi öğrenmelisiniz. Sonra da her karede bir hikâye anlatmak gerekiyordu. Ben yaptım demekle kuralları yok saymakla bir yere varamadığınız gibi sonra bilgisayarda düzeltirim anlayıĢıyla da sanat yapamazsınız. Bu nedenle önce temel kuralları ve tekniği öğrenin, sonra sosyal medyada bulacağınız fotoğrafları inceleyip zihninizde kopyalayın. En sonunda tecrübeleriniz ve zevkleriniz doğrultusunda özgün eserler üretmeye çalıĢın. Fotoğrafçılıkta en çok doğru bildiğimiz yanlıĢlar neler? Fotoğrafçılıkta en pahalı makine en iyi fotoğrafı çeker diye bir kural yoktur. Pahalı değil de uygun olanı bulmak gerek. Ayrıca fotoğraf çekmek bir görüntüyü aynen aktarmak değildir. Fotoğrafçı o görüntüyü duygularıyla yeniden Ģekillendirir. Kısaca fotoğraf çekilmez yapılır. Bu aĢamada makinanın kalitesi de önemlidir ama kiĢinin bakıĢ tarzı, fotoğraf kültürü ve hayalleri ile photoshop benzeri teknik bilgisayar bilgisiyle yetenek daha önemlidir. Kaç yıldır fotoğrafçılık kurslarına devam ediyorsunuz? Bu kurslarda yetiĢen ustalarınız hakkında neler anlatacaksınız? 1978‟lardan itibaren emekli olana kadar çalıĢtığım okullarda Fotoğrafçılık eğitsel kolunun daimi rehber öğretmeni ve okul fotoğrafçısı olmanın ötesinde, 1984‟te Halk Eğitim Merkezinde baĢladığım süreli ve planlı fotoğrafçılık kursları onları geçti. Son durumda “Salihli Fotoğraf Okulu” yani Salihli Belediyesinin temel fotoğrafçılık kursu 65 kayıtlı kursiyerle baĢladığı 4. Döneminin 2. Ayını geride bıraktı. Ayrıca 4 yıl öncesi kendi dünyalarında bölük pörçük bir Ģeyler yapmaya çalıĢan 7-8 fotoğraf sevdalısıyla baĢlattığımız ancak bugün sayıları 100leri bulan “Salihli Fotoğraf Dostları” grubuyla sistematik eğitim çalıĢmalarımız, atölye çalıĢmalarımız ve gezilerimiz devam ediyor. Ustalık göreceli bir kavramdır. Kime göre, neye göre. Konu bir de sanat olunca .Gözlemlerim, tüm sanat dallarında olduğu gibi fotoğrafta da ustalaĢmanın sınırının olmadığı yönünde. Eski dönemlerin kervan yolculukları gibi bizimki. Kervan nasıl her sabah bir sonraki mola yerine ulaĢmayı hedefliyor ama ertesi sabah yeni bir hana yöneliyorsa bizimki de öyle. Öğrenmek istediğimiz bir çekim tekniği veya uygulama daha üst seviye uygulamanın alt yapısı oluyor ve sürekli seviye atlıyoruz. Ancak öğrendikçe daha mütevazı, daha paylaĢımcı ve rahat oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki fotoğraf bir yolculuk. Ġlerlemek isteyen herkes bu yoldan geçmek zorunda ve herkesin emeğine ve yeteneğine göre zirvesi farklı olacak. Öğrencilik hiç bitmeyecek. Hüseyin AĢan ne zamanlar fotoğraf çeker. Bunun yeri ve zamanı olur mu? Hüseyin AĢan ne zaman fotoğraf çeker. Her zaman, ama zihnindeydi. Bir süre sonra her gördüğünüze fotoğraf gözüyle bakmaya baĢlıyorsunuz doğal olarak. Zaten fotoğraf avcılığa benziyor bir yönüyle. Uygun pozu yakaladığınızda ya makinanız olmuyor yanınızda ya da fiziki Ģartlar uyuĢmuyor. Makine olduğunda da konu olmuyor. Bunun dıĢında bizler tek veya grup olarak çok sık fotoğraf gezilerine çıkıyoruz. Gördes‟ten Kiraz‟a Gediz ovasında gezmediğimiz köy kalmadı. Bu sayede yeni insanlar tanıdık, yeni çevreler edindik. Fotoğraf her yerde ve saatte çekilir ama iyi fotoğraf genelde kötü saatlerde çekilir. Sözgelimi gündüz dıĢarıda saat 11- 15 arası fotoğraf çekilmez. En uygun saatler güneĢin olabildiğince yatay geldiği saatler ile bunun öncesi veya sonrasıdır. Bu durumda ya sabah kahvaltısına ya akĢam yemeğine hatta daha ötesine veda edersiniz. Örneğin samanyolu çekimleri özeldir. ġansınız varsa ayın 5-6 günü çekim Ģansınız olur. O da her ay değil. Sırf Samanyolu‟nu çekmek için geçen nisanda kız köprüsüne araba dolusu fotoğraf sevdalısı gece saat 10:00‟ da gidip sabaha karĢı 4:30‟da dönmüĢtük. Temmuzda Bozdağ kayak merkezinde gecenin 1:30‟ unda iliklerimize kadar üĢümüĢtük. 1 Ocak 2016‟da Bozdağ‟da gece fotoğrafı çekimlerini bitirip arabaya bindiğimizde termometrenin -12 dereceyi gösterdiğini unutmak mümkün mü? 33

SARIYER’DE
MEDYATABLET 2018 MART
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS