Views
7 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Saadet DEMĠR YALÇIN

Saadet DEMĠR YALÇIN ‘Yemen siyaha boyanmıştır göçebe siyahına Ve siyah bende isyandır bütün renkleriyle birlikte’ Mehmet GİRGİN 46

Halka Önderlik Eden Özgürlük (28 Temmuz 1830) Baudelaire onu “Rönesans’ın son, modern resmin ilk büyük sanatçısı” olarak tanımlar. Daha çok romantik bir çizgide durur. En ünlü oryantalist ressamlardan da biridir. Hem modern hem de geleneksel çizgiyi aynı anda kullanan büyük bir usta. Delacroix “Paris, 28 Ekim 1830. Tıpkı avını kapmayı bekleyen bir hayvan gibi, ben de bir Ģeyler yazmak için bekliyorum. Bir Ģeyler yazmak ve yapmak için. Herkesin istediği, sıcak, özgür ve etkileyici bir Ģeyler. YavaĢ yavaĢ yeni konular bulmaya baĢladım. Bunlardan biri de modern bir konu: bir barikat. Vatanları için kendilerini feda etmiĢ cesur insanların barikatını çizmek istiyorum. Bu benim için bir onur meselesi oldu.” Eugene Delacroix Ortada göğüsleri görünen bir kadın. Elinde Fransız bayrağı. Hemen önünde, yerde, yaralı ve ölüler. Kanlı kaldırım taĢları. Aristokrat ceketi ve Ģapkası giymiĢ bir devrimci. Hemen arkasında iri baĢlıklı ve beyaz kuĢaklı bir adam. Kadının hemen arkasında bir çocuk. Ġki elinde de tabanca var. Arkada BastiUe‟in silueti. En arkada sağda, ateĢ etmeye hazır bir müfreze. Gökyüzüne yükselen toz ve duman bulutu. En öndeyse üç ceset görülüyor. Sağdaki ceset kraliyet muhafızlarından birine ait. Gri-mavi Ģapkası, üniforma süsleri, beyaz ayak bilekleri ve ayakkabısıyla öylece uzanmıĢ. ġapkası yana düĢmüĢ. Hemen yanında yine bir kraliyet askeri. Bu kez asker zırhlı, apoletli ve açık renk eldivenli. Solda, birilerinin pantolonunu çıkarmaya çalıĢtığı vurulmuĢ bir mücadeleci dikkat çekiyor. Resmin solunda ve en kenardaki kiĢi Ulusal Muhafızlara ait bir bere takmıĢ. Silahlarıysa, bir eskrim kılıcı ve bir kaldırım taĢı. Sağdaki çocuksa, elinde iki tabanca tutmuĢ, 1816 yılı atlı askerlerine benzer bir kıyafet giymiĢ, nara atıyor. Çocuk, 47

SARIYER’DE
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 MART