Views
7 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Seyit düĢmedi, sanki

Seyit düĢmedi, sanki dünyalar sırtına binmiĢti ama o düĢmeden bir aslan gibi ilerledi. Seyit topu namluya sürmüĢtü ve kafasını kaldırıp boğaza bakarak, arkadaĢlarını Ģehit eden katil gemiyi arıyordu. Seyit bismillah diyerek katil Ocean gemisine topu fırlattı. BaĢarısız olmuĢtu, vuramamıĢtı katil gemiyi. Ġkinci kez yine kaldırıp atacak fakat yine vuramayacaktı. 3. Kez topu kaldıran Koca Seyit bu kez atıĢında Ocean gemisini dümen mekanizmasından vurmayı baĢaracaktı. Dümeninden ağır yara alan Ocean bilinçsizce sağa sola gidecekti. Çünkü Ocean gemisinin dümeni kitlenmiĢ kontrolden çıkmıĢtı. Diğer gemiler Ocean‟a çarpmamak için kıyıya yakın ilerlemeye baĢladılar. Türkler için beklenen fırsat gelmiĢti. Cephede bulunan paĢalar Ģok olmuĢlardı. Bitti, yok oldu dedikleri Rumeli Mecidiyesi, “-Hayır daha Türkler son sözü söylemedi” dercesine tekrar kükremiĢti. Ocean‟ın vurulması her Ģeyi altüst etmiĢ, akĢamüstü beĢ çayını Ġstanbul‟da içmeyi planlayanlar canlarını kurtarmanın planlarını yapmaya baĢladılar. Cevat PaĢa emirler yağdırmaya baĢladı bütün topçulara. “Gün Türk‟ün gücünü bütün dünyaya gösterme günüdür. Topçular top baĢına! Menzilinize giren hiçbir gemiyi kaçırmayın. Sakın boĢa top atmayın, çünkü depomuzda toplar kısıtlı. Haydi, aslanlarım göreyim sizi” diye bağırırken Cevat PaĢa bir milletin tekrar diriliĢini müjdeliyordu. Türk topçularının baĢarılı atıĢlarından kaçmaya çalıĢan gemiler manevra yapmaya baĢladılar. Manevra yapan her gemi bir anda patlamayla karĢılaĢmıĢtı. Ġtilaflar Ģoktaydı. Rahatça geçecekleri o boğaz, onlar için cehennem olmuĢtu. Amiral Carden sinir krizi geçirmiĢ görevden alınmıĢ, yerine geçen Amiral De Robeck birleĢik filo komutanlığına getirilmiĢtir. Irresistable, Ocean, Bouvet gibi birçok gemi batmıĢtır. Batan gemilerle 44 top kaybedilmiĢ ve 800 denizci ölmüĢtür. Amiral De Robeck 18 Mart 1915 günü gemilere çekilme emri vermiĢ ve büyük kayıplar vererek kaçmıĢlardı. O çok güvendikleri Quen Elizabeth gemisi de yaralanmıĢ batmaktan son anda kurtulmuĢtu. O görkemli donanmadan geriye kalanlar 18 Mart günü Çanakkale‟yi terk etmiĢlerdi. Ama savaĢ daha bitmemiĢ çünkü yaklaĢık bir ay sonra yine geleceklerdi. 19 ġubat 1915‟te baĢlayan Çanakkale Deniz SavaĢları, 18 Mart 1915‟te zaferle sonuçlanmıĢ ve bütün Avrupa‟ya Çanakkale‟nin denizden geçilemeyeceği altın harflerle yazdırılmıĢtı. Bu süreçte Ģehit olan askerlerimizin ruhları Ģad, gazilerimizden de Allah razı olsun. 19 ġubatta bu topraklara gelenlere yazılmıĢ bir Ģiirle yazımı sonlandırmak istiyorum. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, Ġstiklal uğrunda, namus yolunda Can veren Mehmed‟in yattığı yerdir. Bu tümsek, koparken büyük zelzele, 52

Son vatan parçası geçerken ele, Mehmed‟in düĢmanı boğduğu sele Mübarek kanını kattığı yerdir. DüĢün ki, haĢrolan kan, kemik, etin Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin Bir harbin sonunda bütün milletin Hürriyet zevkini tattığı yerdir. NECMETTĠN HALĠL ONAN Resim: ENES 53

SARIYER’DE
MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
Kobilife Mart 2018
MEDYATABLET 2018 MART