Views
8 months ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Külhanbeyleri ile

Külhanbeyleri ile kabadayılar çeĢitli özellikleri bakımından farklılıklar göstermekle beraber, her ikisi de aykırı olma noktasında birleĢmekteydiler. Ancak hayat tarzlarında, anlayıĢlarında ve toplumun kendilerine bakıĢlarında önemli farklar olduğu da kesindir. Külhanbeylerinin kendilerine has bir giyim tarzları vardı. Bu yönüyle de kabadayılara benzemekteydiler. ReĢat Ekrem Koçu külhanbeylerinin giyimlerine dair ilginç bilgiler verir. Buna göre külhanbeyleri Cezayir kesimi denilen bir modayı takip etmekteydiler. BaĢa dört beĢ arĢın boyunda kıymetli bir Ģal sarılırdı. Sırta bir gömlek giyilir, kollar bol yenli ve daima dirseğe kadar sıvalı, düğmeler asla iliklenmez, sine üryan, memeler muhakkak görünürdü. Göğüs kılları ustura ile tıraĢ edilir, iki meme ortasında yalnız bir tutam kıl bırakılır, onlara da birer küçük inci boncuk geçirilip düğmelenir, adına sine perçem denilirdi. Belde, Sakız veya Trablus KuĢağı, yarım Fransız pantolon, boyundan atma püsküllü kordon ve arkasına basılmıĢ yumurta topuk kundura külhanbeyinin kıyafetini tamamlardı. 56

Külhanbeyleri levendâne denilen it adımı ile yürürlerdi. Bu arada bellerine sarmıĢ oldukları uzunca Ģal kuĢağın bir ucu yere değerdi. Cakalı bir Ģekilde boyun kırmak, omuz vurmak, dirsek çarpmak, çoluk çocuğa laf atmak, kadınlara sarkıntılık etmek, koç çarpıĢtırmak, kabara kabara gezmek külhanbeylerinin övündükleri davranıĢları arasında yer almaktaydı. Bunca kötü davranıĢlar sergileyen bu kiĢiler çoğu zaman dayak yemekten kurtulamazlardı. Bu onlar için normal bir durumdu. Böylelerine sulu denilirdi. Külhanbeyleri, yanlarında daima saldırma adını verdikleri bir bıçak taĢırlardı. Külhanbeylerinin ve kabadayıların kullandıkları çeĢitli lakapları vardı. Bu lakaplar, genellikle sıradıĢı özellikleri vurgulayan ifadeler olarak seçilirlerdi. Örneğin, Seyrekbasan Osman, Raconcu Cafer, Kavanoz Mehmet, Çiroz Ali, Arap Abdullah gibi lakaplarla tanınan bazı kabadayılar veya külhanbeyleri kendi dönemlerinde çok meĢhur olmuĢlardı. Ġmanım, yakarım, yandan gel, araba mısın tekerlek gibi kalıplaĢmıĢ sözleri birbirlerine hitap ederken kullanırlardı. Heyt var mı bana yan bakan, bu kadar tilki divanı sana yeter, lafına yekûn tut da bas git Ģeklindeki naralar, külhanbeyleri arasında yaygındı. 57

MEDYATABLET 2018 AĞUSTOS
MEDYATABLET 2018 MART
Kobilife Mart 2018