Views
2 weeks ago

ARTEMİS MART 2018 (2)

Külhanbeyleri ile

Külhanbeyleri ile kabadayılar çeĢitli özellikleri bakımından farklılıklar göstermekle beraber, her ikisi de aykırı olma noktasında birleĢmekteydiler. Ancak hayat tarzlarında, anlayıĢlarında ve toplumun kendilerine bakıĢlarında önemli farklar olduğu da kesindir. Külhanbeylerinin kendilerine has bir giyim tarzları vardı. Bu yönüyle de kabadayılara benzemekteydiler. ReĢat Ekrem Koçu külhanbeylerinin giyimlerine dair ilginç bilgiler verir. Buna göre külhanbeyleri Cezayir kesimi denilen bir modayı takip etmekteydiler. BaĢa dört beĢ arĢın boyunda kıymetli bir Ģal sarılırdı. Sırta bir gömlek giyilir, kollar bol yenli ve daima dirseğe kadar sıvalı, düğmeler asla iliklenmez, sine üryan, memeler muhakkak görünürdü. Göğüs kılları ustura ile tıraĢ edilir, iki meme ortasında yalnız bir tutam kıl bırakılır, onlara da birer küçük inci boncuk geçirilip düğmelenir, adına sine perçem denilirdi. Belde, Sakız veya Trablus KuĢağı, yarım Fransız pantolon, boyundan atma püsküllü kordon ve arkasına basılmıĢ yumurta topuk kundura külhanbeyinin kıyafetini tamamlardı. 56

Külhanbeyleri levendâne denilen it adımı ile yürürlerdi. Bu arada bellerine sarmıĢ oldukları uzunca Ģal kuĢağın bir ucu yere değerdi. Cakalı bir Ģekilde boyun kırmak, omuz vurmak, dirsek çarpmak, çoluk çocuğa laf atmak, kadınlara sarkıntılık etmek, koç çarpıĢtırmak, kabara kabara gezmek külhanbeylerinin övündükleri davranıĢları arasında yer almaktaydı. Bunca kötü davranıĢlar sergileyen bu kiĢiler çoğu zaman dayak yemekten kurtulamazlardı. Bu onlar için normal bir durumdu. Böylelerine sulu denilirdi. Külhanbeyleri, yanlarında daima saldırma adını verdikleri bir bıçak taĢırlardı. Külhanbeylerinin ve kabadayıların kullandıkları çeĢitli lakapları vardı. Bu lakaplar, genellikle sıradıĢı özellikleri vurgulayan ifadeler olarak seçilirlerdi. Örneğin, Seyrekbasan Osman, Raconcu Cafer, Kavanoz Mehmet, Çiroz Ali, Arap Abdullah gibi lakaplarla tanınan bazı kabadayılar veya külhanbeyleri kendi dönemlerinde çok meĢhur olmuĢlardı. Ġmanım, yakarım, yandan gel, araba mısın tekerlek gibi kalıplaĢmıĢ sözleri birbirlerine hitap ederken kullanırlardı. Heyt var mı bana yan bakan, bu kadar tilki divanı sana yeter, lafına yekûn tut da bas git Ģeklindeki naralar, külhanbeyleri arasında yaygındı. 57

ARTEMİS KASIM SAYISI HAZIRLIĞI
MEDYATABLET 2018 MART
Ocak Şubat Mart - 2018 Vizyon Dergisi - Small
kusva mart 17
MKORİDOR
kusva mart son
Kobilife Mart 2018
SAHİCİ KALMAK
Dergi-mart-ayı-sayı-2
Moonlife Mart 2017
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2
DOĞA KOLEJİ DEMO YILLIK 2017-2018 2
Tanrıların Arabaları
Print On Demand Mart -Nisan 2018
Gündem Güncel
OCAK - MART 2017 SAYI 75
Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri-Günnur Yücekal Arpacı
Damla Dergisi | 2. Sayısı
MKORİDOR
MKORİDOR
baskı için sardes aralık
son ARTEMİS
kusva mart 17
son ARTEMİS
son ARTEMİS
son ARTEMİS
son ARTEMİS
TİYATRO OTOBÜSÜ proje
ARTEMİS DERGİ SON HALİ
ARTEMİS KASIM SAYISI