Views
9 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

Milli Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararıile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmişöğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılan değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GİRİŞ.......................................................................................................................................1 ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 ...................................................................................................3 1. MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ..............................................................................................3 1.1. İlgili Tanımlar ...............................................................................................................3 1.1.1. Mikroorganizma ....................................................................................................3 1.1.2. Mikrobiyoloji ve Bilim Dalları..............................................................................3 1.2. Mikroorganizmaların Canlılardaki Yeri ve Genel Özellikleri ......................................4 1.2.1. MikroorganizmalarıSınıflandırma ........................................................................5 1.3. Bakteriler.......................................................................................................................5 1.3.1. Hücre Yapıları.......................................................................................................5 1.3.2. Bakterilerin Mikroskopta Görünüşlerine (Morfoloji) Göre Sınıflandırılmaları....8 1.3.3. Bakterilerin İsimlendirilmeleri ..............................................................................9 1.3.4. Bakterilerin Genel Özellikleri................................................................................9 1.3.5. Bakterilerin Gelişimine Etki Eden Faktörler ....................................................... 10 1.3.6. Bakterilerin Çoğalmaları.....................................................................................12 1.3.7. Gıda Mikrobiyolojisinde Önemli Bakteri Gruplarıve Özellikleri....................... 14 1.3.8. Lam, Lamel, Mikroskop Kullanımıve Bakımı....................................................18 UYGULAMA FAALİYETİ..............................................................................................22 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ..................................................................................23 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................24 ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 .................................................................................................26 2. MAYALAR ........................................................................................................................ 26 2.1. Hücre Yapıları.............................................................................................................26 2.2. Mayaların Mikroskoptaki Görünüşlerine (morfolojilerine) Göre Sınıflandırılmaları.27 2.3. Mayalarda İsimlendirme .............................................................................................28 2.4. Mayaların Genel Özellikleri........................................................................................ 28 2.5. Mayaların Gelişimine Etki Eden Faktörler .................................................................28 2.6. Mayalarda Çoğalma ....................................................................................................30 2.7. Gıda Mikrobiyolojisinde Önemli Maya Gruplarıve Özellikleri.................................31 UYGULAMA FAALİYETİ..............................................................................................33 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ..................................................................................34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................35 ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 .................................................................................................36 3. KÜFLER ............................................................................................................................ 36 3.1. Hücre Yapıları.............................................................................................................36 3.2. Küflerin Mikroskopta Görünüşlerine ( Morfoloji ) Göre Sınıflandırılmaları............37 3.3. Küflerin İsimlendirilmeleri .........................................................................................38 3.4. Küflerin Genel Özellikleri ..........................................................................................38 3.5. Küflerin Gelişmesine Etki Eden Faktörler .................................................................. 39 3.6. Küflerde Çoğalma....................................................................................................... 39 3.7. Gıda Mikrobiyolojisinde Önemli Küf Gruplarıve Özellikleri....................................41 UYGULAMA FAALİYETİ..............................................................................................44 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ..................................................................................45 ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 .................................................................................................47 i

Kompost Rehberi
Page 1 Page 2 spotlight Lebanon's Got Talent _ Maya Adra looks ...
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Я могу быть самой лучшей - Ukraine Works Ltd
日期媒體機構課程名稱開課日期時數學費電話澳門生產力暨科技轉移 ...
第6章角色制作流程中的经验和教训