Views
10 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

Mikroorganizma grubu

Mikroorganizma grubu içinde yer alan ve farklıözelliklere sahip canlılarıinceleyen, ‣ Bakteriyoloji, bakterilerin incelendiği uzmanlık alanı, ‣ Mikoloji, maya ve küflerin birlikte incelendiği uzmanlık alanı, ‣ Viroloji, virüsleri inceleyen uzmanlık alanıgibi çalışma alanlarıortaya çıkmıştır. Farklıuzmanlık alanlarına göre ise; ‣ Tıbbi mikrobiyoloji: Mikroorganizmaların insanlarla ilişkisi ve insanlara verdiği zararlarıaraştırır, ‣ Gıda mikrobiyolojisi: Gıda üretim teknolojisinde mikroorganizmaların zararlı etkilerini engellemek ve yararlıetkilerinden faydalanarak gıda üretiminde kullanmayıamaçlar, ‣ Teknik ve endüstriyel mikrobiyoloji: Mikroorganizmalarıkullanarak değişik besin maddelerinin üretimi, üretiminde kullanılan kültür yöntemleri (peynir, yoğurt mayasıgibi) ve teknikleri, üretimde yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, mikroorganizmaların zararlıetkilerinden korumada yararlanılacak uygulamalar, atıkların değerlendirilmesi, su ve atık arıtma işlemlerini kapsar 1.2. Mikroorganizmaların Canlılardaki Yeri ve Genel Özellikleri Doğada çok yaygın olarak bulunan ve canlılar alemini oluşturan varlıklar, yapılarıve diğer özellikleri dikkate alınarak gruplara ayrılmıştır. Canlıların tümü üç büyük grupta toplanır; ‣ Bitkiler ‣ Hayvanlar ‣ Protistalar (mikroorganizmalar) Bilim adamlarımikroorganizmaların beslenme, hareket ve hücre yapılarıyanında, metabolik faaliyetlerindeki farklılıklar nedeniyle protista (Yunanca ilkel hayvan) alemi olarak ayrıbir sınıflandırmayıuygun bulmuşlardır. Mikroorganizmalar protista aleminin üyeleridir. Protistalar kendi aralarında gelişmiş ve ilkel çekirdekli ökaryotlar ve prokaryotlar olarak ikiye ayırmışlardır. Bu ayrımda hücre yapısıesas alınmışolup, gelişmişprotista olarak sınıflanan mikroorganizmalar hücre yapılarıbakımından hayvan ve bitkilere benzer; ökaryotik canlılardır. Küf mantarları, mayalar bu mikroorganizmalara örnektir. Belirli bir çekirdek zarıile çevrili, gerçek bir çekirdek içermeyen mikroorganizmalar ise ilkel protistaları oluşturur ve bunlar da prokaryotlar yani ilkel çekirdekliler olarak tanımlanır. Bakteriler bu gruba girer. 4

1.2.1. MikroorganizmalarıSınıflandırma Mikroorganizmaların isimlendirilmelerinde Linnaeus tarafından geliştirilen sistem kullanılır. Bilim dili olarak Latince kullanılmıştır. Mikroorganizmalar ; alem, bölüm, sınıf, takım, familya, cins ve tür gibi sıralamayla sınıflandırılır. Sınıflandırmanın temeli; Alem: Birbiri ile ilgili bölüm grubunu gösterir. Bölüm: Birbiri ile ilgili sınıf grubunu gösterir. Sınıf: Birbiri ile ilgili takım grubunu gösterir (tes ile biter = Zygomycetes) . Takım: Birbiri ile ilgili familya grubunu gösterir (ales ile biter = Eubacteriales) . Familya: Birbiri ile ilgili cins grubunu gösterir (aceae ile biter = Lactobacillaceae) . Cins: Birbiri ile ilgili tür grubunu gösterir. Tür: Tek bir canlıyıgösterir. Alt tür: varyetedir (var olarak yazılır). 1.3. Bakteriler 1.3.1. Hücre Yapıları Prokaryotik özellik gösteren bakteriler, doğada toprak, su, hava, bitki, hayvan gibi her yerde bulunabilmektedir. Bakterilerin büyük çoğunluğu tek hücrelidir. Besinsel gereksinimleri çevresel koşullara hızlıuyum yeteneğindedir. basittir ve Bakterilerde hücre yapısıdıştan içe doğru hücre duvarı, stoplazma zarıve stoplazmadan oluşur (Şekil 1.1). Belirli bir zarla çevrili gerçek çekirdekleri yoktur. Stoplazmanın herhangi bir yerinde yoğunlaşmışçekirdek materyali bulunur. Bir bakteri hücresinin %75-80’i su, %15-30’u kuru maddeden oluşur. Kuru maddenin %50’si protein, %20’si hücre duvarı, %10’u yağ, %10-20’si RNA ve %3-4’ü DNA’dır. 5

мексика - Tez Tour
Kompost Rehberi
“ “