Views
7 months ago

Genel_Mikrobiyoloji

4. GIDA VE

4. GIDA VE MİKROORGANİZMALAR.............................................................................47 4.1. Gıdalarda Mikrobiyal Aktivite....................................................................................47 4.2. Gıdalarda Mikrobiyal Gelişmeyi Etkileyen Faktörler.................................................48 4.2.1. İç Faktörler .......................................................................................................... 48 4.2.2. DışFaktörler ........................................................................................................51 4.3. Gıdalarda Mikrobiyolojik Bozulma ............................................................................54 4.4. Mikrobiyal Bulaşma Kaynakları.................................................................................55 4.4.1. İnsan.....................................................................................................................55 4.4.2. Toprak..................................................................................................................56 4.4.3. Su ve Kanalizasyon..............................................................................................57 4.4.4. Hava.....................................................................................................................57 4.4.5. Hayvanlar.............................................................................................................58 4.4.6. Bitkiler .................................................................................................................58 4.4.7. KatkıMaddeleri................................................................................................... 59 4.4.8. Alet ve Ekipmanlar..............................................................................................59 4.5. Enfeksiyon Tipi Gıda Zehirlenmeleri .........................................................................60 4.6. Gıda KaynaklıBakteriyel İntoksikasyonları............................................................... 61 4.6.1. Staphylococcus gida zehirlenmesi ....................................................................... 61 4.6.2. Clostridium Botulinum Gıda Zehirlenmesi .........................................................63 4.6.3. Clostridium Perfringens Gıda Zehirlenmeleri .....................................................63 4.7. Gıda KaynaklıKüf İntoksikasyonlar .......................................................................... 65 4.8. Hazır Besiyeri ve Özellikleri....................................................................................... 66 4.9. İnkübatör ve İnkübasyon.............................................................................................67 UYGULAMA FAALİYETİ..............................................................................................68 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ..................................................................................69 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................70 MODÜL DEĞERLENDİRME ..............................................................................................72 CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................74 KAYNAKÇA .........................................................................................................................76 ii

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 420CB0001 ALAN Gıda Teknolojisi DAL/MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI Genel Mikrobiyoloji MODÜLÜN TANIMI Mikroorganizmaların çeşit ve özellikleri hakkında genel bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Mikroorganizmalarıincelemek. Genel Amaç Bu modül ile gerekli bilgileri alıp, uygun araç gereç ve ekipmanlar sağlandığında bilimsel yöntemlere uygun olarak mikroorganizmalarıinceleyebileceksiniz. Amaçlar 1. Bakterileri inceleyebileceksiniz. 2. Mayalarıinceleyebileceksiniz 3. Küfleri inceleyebileceksiniz 4. Mikrobiyal bulaşma kaynaklarını inceleyebileceksiniz. Sınıf, laboratuvar, işletme, öğrencinin kendi kendine ve grupla çalışabileceği ortamlar (kütüphane, internet vb.) Örnek kapları, mikroskop, lam, lamel, baget, uygulama materyali (kıyma, süt, toz maya, peynir örneği), su, kağıt, kalem DVD, projeksiyon, tepegöz, sınıf tahtası Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçlarıile kendinizi değerlendireceksiniz. Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçlarıile değerlendirileceksiniz. iii

Kompost Rehberi
52_scarlet-macaw-guacamaya-Ara-macao-Maya-ethnozoology ...
Waterlily Guatemala Mayan ethnobotany - Maya Archaeology
Untitled - 清华大学出版社