Views
8 months ago

ud#17 (25632)

ud#17

2018-òž àð 6-òž þæòîëýçü (ìàðò). Ïóêñ¸í (âòîðíèê) ¹ 17 (25632) Âàíü óäìóðòú¸ñëýí ãàçåòñû Êûëäûòýìûí 1915-òž àðûí 4-òž ôåâðàëå Районъёсысь иворъёс 3 Кызьы ортчиз Анай кыллэн нуналыз Герд лыдӟонъёс Мадиськонъёсын адӟиське 5 6 калыклэн визьмыз, сям-йылолъёсыз Дышетон Воткинскысь 1-тӥ школаын 25 ар талэсь азьло усьтӥськиз удмурт класс АНАЙ КЫЛЛЭН НУНАЛЫЗ «УДМУРТ КЕНЕШ» ОГАЗЕЯСЬКОНЛЭН ВЫПУСКЕЗ Ã Å Ð Ä Кивалтӥсьлы кузьым - кылбур udmgossovet.ru Àäðåñýç: 426074, Èæêàð, Îêòÿáðüëû 50 àð êàðëóä, 15 íîìåðî þðò, 213-òž, 215-òž êàáèíåòú¸ñ, «Óäìóðò Êåíåø». Òåë.: 68-53-29; òåë./ôàêñ 68-83-08. www.udmkenesh.ru E-mail: udmkenesh@gossovet.udm.ru Åëåíà ÐßÁÈÍÀ 21-òž òóëûñïàëý áûäýñ äóííåûí ïóñéèñüêå Àíàé êûëëýí íóíàëûç. Ñîêó îðò÷î ïќðòýì àêöèîñ, êîíöåðòú¸ñ, âîæâûëúÿñüêîíú¸ñ. Èæûí íî òà ïðàçäíèêåç óã âóíýòî. «Óäìóðò Êåíåøëýí» òќðîåç, Êóí Êåíåøûñü äåïóòàò Òàòüÿíà Èøìàòîâà Êóçåáàé Ãåðä íèìî ãèìíàçèëýí êèâàëòžñåíûç Òàòüÿíà Âîëêîâàåí íî ãèìíàçèûñü 1-òž «á» êëàññûí äûøåòñêèñü Àðñåíèé Âîëêîâåí íî Ýâèêà Êóçüìèíàåí Àíàé êûëëýí êàëûêêóñïî íóíàëûíûç ýëüêóíûñüòûìû êèâàëòžñü¸ñûç œå÷êûëàçû. Ïèíàëú¸ñ âåðàçû Ôëîð Âàñèëüåâëýñü óäìóðò íî œó÷ êûëú¸ñûí êûëáóðú¸ññý íî «Ìîí óäìóðò êûëûí âåðàñüêèñüêî» çíà÷îêú¸ñ êóçüìàçû - íèìûñüòûç òà àêöèÿ ïîííà ãàäüïóñú¸ñòû äàñÿçû äèçàéíúÿ «ÌÎÍÀÌÈ» óäìóðò ìàñòåðñêîéûñü óñòî- ÷èîñ. - Ïèíàëú¸ñ, òž ñûŸå øóä îåñü! Òžëÿä 2 âîðäñêåì êûëäû - óäìóðò íî œó÷, - íûëïèîñëýñü êûëáóð ëûäœåìçýñ êûëçýìåç áåðå øóèç Êóí Êåíåøëýí Òќðîåç Àëåêñåé Ïðàñîëîâ. Êóçåáàé Ãåðä íèìî ãèìíàçèûñü ïèíàëú¸ñ Êóí Êåíåøëýí Òќðîåç À. Ïðàñîëîâ äîðûí. Ïèíàëú¸ñ óøúÿñüêèçû íà, ãèìíàçèûí ñîîñ ýøøî 2 êûëýç - àíãëè íî íåìåö - äûøåòî øóûñà. Ïàðëàìåíòýí êèâàëòžñü ïèíàëú¸ñëû òàó êàðèç íî ñèíïåëü êóçüûìú¸ñ ñ¸òžç. Êóí Êåíåøûñü ïîòûñà, œå÷êûëàñü¸ñ âàìûøòžçû ðåçèäåíöèå. Òќðîëýí íî Ïðàâèòåëüñòâîëýí àäìèíèñòðàöèåíûçû êèâàëòžñü Ñåðãåé Ñìèðíîâ ïàéìèç íî øóìïîòžç òàŸå êóíîîñëû. Êûëáóðú¸ññýñ êûëçýìåç, óëýì-âûëýìçû íî øóã-ñåêûòú¸ññû ñÿðûñü þàñüêåìåç, «Ìîí óäìóðò êûëûí âåðàñüêèñüêî» çíà÷îê áàñüòýìåç áåðå ñî íî ïè÷è êóíîîñûçëû êóçüûì ëýñüòžç - âûëü ÷åáåð êíèãàîñ. «Íûëïèîñ áûäýñ íóíàëëû ìûëêûäìå šóòžçû», - ãîæòžç Ñåðãåé Ñìèðíîâ òà ïóìèñüêîí áåðå âîòýñ áàìàç. Ïèíàëú- ¸ñ íî áóðäúÿñüêåì ìûëêûäûí áåðòžçû. Ìà, êûçüû ìóêåò ñÿìåí: êèâàëòžñü¸ñ äîðû íóíàëëû áûäý óä ñþðû, êûëáóð âåðàì ïîííà íî êóçüûìú¸ñ âåñü óã ñ¸òúÿëî! Íîø êûçüû ïóñéèçû Àíàé êûëëýñü êàëûêêóñïî íóíàëçý ¸ðîñú¸ñûñü «êåíåø÷èîñ», ëûäœå 5-òž áàìûñü.