Views
9 months ago

martios

ΤΈΛΟΣ ΟΙ

ΤΈΛΟΣ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΊ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΊ, ΣΤΟ ΕΞΉΣ ΜΌΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΊ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΊ Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς οι ρυθμίσεις προβλέπουν μεταξύ άλλων (άρθρο 208) ότι από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης. Επίσης, για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 21.2.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία του πλειστηριασμού, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου διενέργειας τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, το ν/σ προβλέπει ότι: Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξάλλου με το άρθρο 176 προβλέπεται ότι : Απαιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού και αφορούν μη καταβληθέντες μισθούς έως (6) μηνών από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά μήνα οφειλόμενου μισθού και ανά εργαζόμενο με το νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω των είκοσι πέντε (25) ετών επί 275% ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερπρονόμιο) και μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης. Για τους συμβολαιογράφους προβλέπεται ότι: «Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, αρμόδιος για τη διανομή μπορεί να 2 ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 οριστεί και συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους». Επίσης: «Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διορισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου ορίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας». ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ ΤΈΚΝΩΝ Για το επίδομα παιδιού προβλέπεται ότι θα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 15.000) ευρώ. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής: Για την πρώτη κατηγορία: α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, γ) επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Για τη δεύτερη κατηγορία: α) σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Για την τρίτη κατηγορία: α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, β) επιπλέον είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Ορίζεται ακόμη ότι το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΟΙΚΙΑΚΌ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ Την 1.2.2018 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), με την οποία αλλάζουν οι κατηγορίες δικαιούχων και τα κριτήρια ένταξης στο ΚΟΤ. Για την ένταξη στο νέο ΚΟΤ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 15 Φεβρουαρίου 2018 στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr). Σημειώνεται ότι βάσει του ανωτέρω ΦΕΚ ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα δέχεται αιτήσεις ένταξης στο νέο ΚΟΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΑΝ ΕΊΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΟΙΚΙΑΚΟΎ ΤΙΜΟΛΟΓΊΟΥ (ΚΟΤ) ΣΕ 6 ΒΉΜΑΤΑ Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας). https://www.deddie.gr/KOT/intro. aspx Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση. Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς. Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι. Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά. Πηγή: Διαδίκτυο Τα άρθρα και οι απόψεις που δημοσιεύονται είναι ενυπόγραφα και δεν υιοθετούνται απαραίτητα από τον εκδότη και την εφημερίδα μας. Αυτονόητο είναι, ότι δεσμεύουν και εκφράζουν μόνο τους συντάκτες τους. Τα «κορναρίσματα» είναι ακούσματα - υποκειμενικές απόψεις, που έρχονται στην αντίληψή μας από κατοίκους από την καθημερινότητα της πόλης μας, στη γειτονιά, στο σχολείο, στο καφενείο, και την πλατεία... Ευχαριστούμε άλλη μία φορά τους φίλους αλλά και τους συλλόγους που είναι συνδρομητές της εφημερίδας μας αλλά και τις επιχειρήσεις που προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στη μηνιαία μας έκδοση. Και φυσικά οι δημοσιεύσεις τους θα προηγούνται στην κάλυψη της ύλης. Με την τιμητική για την εφημερίδα μας συνδρομή τους συμβάλλουν στην αύξηση της ύλης για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας, στην διατήρηση της πολυτελούς αυτής έκδοσης αλλά και στη δωρεάν διανομή της σε όλα τα σπίτια των Θρακομακεδόνων και της Βαρυμπόμπης. Λάμπης Καλογεράκης en th polei_martios_2018.indd 2 28/2/2018 00:19:37

ΥΠΕΓΡΆΦΗ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΧΑΡΝΏΝ ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 16/2/2018 Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας, η σύμβαση για το έργο “Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών” προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Αχαρνών και αφορά την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για την σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο εργολάβος θα εγκατασταθεί άμεσα και θα ξεκινήσει τις συνδέσεις των αιτήσεων σύνδεσης που εκκρεμούν. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός: “Η εργολαβία προϋπολογισμού 400.000 ευρώ για το έργο σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, αναμένεται να καλύψει τις υφιστάμενες αιτήσεις και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τη σύνδεση ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε Αχαρνές και Θρακομακεδόνες. Είναι γεγονός ότι σε όλους τους ΟΤΑ, αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η εφαρμογή του νέου νόμου 4412, στις διαδικασίες για διαγωνισμούς και εργολαβίες, δημιουργεί καθυστερήσεις στην ανάδειξη των εργολάβων. Εντούτοις η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών επιδεικνύει ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα σε έργα που δημοπρατεί.” ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗ ΈΡΓΑ 832.000 ΕΥΡΏ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΧΑΡΈΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΜΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 18/1/2018 Σε διαδικασία δημοπράτησης βρίσκονται 2 έργα για την κατασκευή πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών του Δήμου Αχαρνών συνολικού προϋπολογισμού 832.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα τα δυο έργα που δημοπρατεί ο Δήμος Αχαρνών είναι: 1. “Έργα αναβάθμισης Παιδικών Χαρών Δήμου Αχαρνών” προϋπολογισμού 632.000 ευρώ, που αφορά την κατασκευή 7 σύγχρονων και πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών στον Δήμο Αχαρνών. Πρόκειται για έργο που θα υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αχαρνών με την Περιφέρεια Αττικής. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής, βάσει της σχετικής Μελέτης που έχει εκπονήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, η οποία έχει αναλάβει τη δημοπράτηση και την επίβλεψη του έργου. (η Περίληψη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών) 2. “Συντήρηση, ανακατασκευή και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών στον Δήμο Αχαρνών” προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, που αφορά την κατασκευή 3 σύγχρονων και πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών στον Δήμο Αχαρνών. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το Προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών και στο οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών, έχει εκπονήσει τη Μελέτη και αναλαμβάνει τη δημοπράτηση και επίβλεψή του. (η Περίληψη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών) Με αφορμή τη δημοπράτηση των έργων για τις Παιδικές Χαρές του Δήμου Αχαρνών, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: “Τον Σεπτέμβριο του 2014 που ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή, το θέμα των Παιδικών Χαρών του Δήμου Αχαρνών βρισκόταν στο σημείο ΜΗΔΕΝ, αφού στον Δήμο Αχαρνών δεν υπήρχε ΚΑΜΙΑ πιστοποιημένη Παιδική Χαρά, ενώ ΔΕΝ υπήρχε και καμία σχετική Μελέτη. Για να φτάσουμε στο σημείο να δημοπρατούμε την κατασκευή νέων σύγχρονων και πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών κατέβαλαν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, αφού εκπόνησαν τις σχετικές Μελέτες, ολοκλήρωσαν τις δημοπρατήσεις και πρόκειται να επιβλέψουν τα έργα. Οι συμπολίτες μας έχουν κάθε λόγο να δυσανασχετούν καθώς αναρωτώνται: που πήγε αυτός πακτωλός των δανεικών χρημάτων τα προηγούμενα έτη. Αυτό που αποδεικνύεται με τις δημοπρατήσεις των έργων είναι ότι, χωρίς τυμπανοκρουσίες και με χαρακτηριστικά, νοικοκυρέματος, προσηλωμένης εργασίας και προγραμματισμού μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Η δημοτική αρχή και κυρίως οι εργαζόμενοι στον Δήμο Αχαρνών “έβαλαν πλάτη” και ολοκλήρωσαν μια σπουδαία και χρονοβόρα διαδικασία. Λογοδοτούμε μόνο στους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών, γιατί αυτών τα παιδιά στερούνται μια σύγχρονή και ασφαλή Παιδική Χαρά όλα αυτά τα χρόνια και αγνοούμε τον λαϊκισμό, τη στείρα αντιπαράθεση και τις “κορώνες” στα κοινωνικά δίκτυα, αυτών που έμειναν αδρανείς και άπραγοι επί σειρά ετών”. Παρόλο που το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κατασκευή και λειτουργία των Παιδικών Χαρών είναι σε ισχύ από το 2009, μέχρι το 2014 ο Δήμος Αχαρνών δεν διέθετε ΚΑΜΙΑ πιστοποιημένη Παιδική Χαρά, ενώ δεν υπήρχε και ΚΑΜΙΑ σχετική Μελέτη. Τον Σεπτέμβριο του 2014 που ανέλαβε η νέα δημοτική αρχή παρέλαβε 53 χώρους “χαρακτηρισμένους παιδικές χαρές” από τους οποίους ΚΑΝΕΝΑΣ δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν από το 2009 Από αυτούς τους 53 χώρους, ΜΟΝΟ οι 18 είναι σε ακίνητα (οικόπεδα) που έχουν χαρακτηρισθεί ως Παιδική Χαρά στο Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Αχαρνών και βάσει των δυο Δημοπρατήσεων που είναι σε εξέλιξη θα κατασκευαστούν 10 νέες, σύγχρονες και πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές. Όσων αφορά στο κόστος κατασκευής των Παιδικών Χαρών, διευκρινίζεται ότι για τα δυο έργα, ο Προϋπολογισμός των 832.000 ευρώ είναι το “άνω όριο” εκτέλεσης τους έργου, όπως ορίζεται βάσει του νομοθετικού πλαισίου να οριστεί. Το τελικό ποσό κόστους του έργου (και όχι ο προϋπολογισμός) αναμένεται να διαμορφωθεί μειωμένο έως 50% (ή και χαμηλότερο) βάσει των εκπτώσεων που θα προσφέρουν οι συμμετέχοντες στις δημοπρατήσεις. Aναζητήστε τα προϊόντα μας σε όλη την Ελλάδα με το σήμα γνησιότητας Εργοστάσιο/showroom: Σούδας 11 Αχαρναί τηλ. 2102465043, 2102468004, fax: 2102460579 email: info@tzikas.com.gr, infos@tzikas.com.gr www.tzikas.com.gr en th polei_martios_2018.indd 3 28/2/2018 00:19:38

Washington DC Wedding Photographer Photography
Issue on Your Facebook Account Call Facebook Customer Service number
pages 1-40 Coffee Break Magazine July 2018 Facebook
Cancun, Mexico Glamour Photography Workshop All Inclusive!
Eric Draht Photography
Wedding photography videography brochure
Загрузить файл о продукте в формате PDF - G E Power Controls
基督生平 - 中華信義神學院