Views
5 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 09 4 อํามาตยโท หลวงอายุรแพทยพิเศษ ผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช 5 อํามาตยตรี หลวงอัพภันตราพาธพิศาล แพทยโรงพยาบาลศิริราช 6 อํามาตยตรี หลวงไวทเยศรางกูร แพทยโรงพยาบาลศิริราช 7 นายแพทย เอ็ม. อี บารนส ผูอํานวยการกองสุขาภิบาล สภากาชาด 8 อํามาตยเอก พระยาเวชสิทธิ์พิลาศ คณบดีคณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณ 9 พันตรี หมอมเจา วัลลภากร วรวรรณ ผูอํานวยการกองอนามัย สภากาชาด 10 นายแพทย เลโอโปลด โรแบรต ผูอํานวยการกองวิทยาศาสตร สภากาชาด หมายเหตุ : สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ไดทรงเปนสมาชิกลําดับ ที่ 387 ของสมาคมดวย

10 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในชั้นแรก สมาคมยัง ไมมีชื่อเปนทางการ คณะ ผูดําเนินการจึงไดกราบทูล ขอจาก จอมพลสมเด็จเจาฟา กรมพระนครสวรรควรพินิต องคอุปนายก ผูอํานวยการ สภากาชาดสยามในครั้งนั้น ไดประทานนามวา “แพทยะ สมาคมแหงกรุงสยาม” และ ตอมาเปลี่ยนเปน “แพทย สมาคมแหงประเทศไทย” ตอมาในป พ.ศ. 2473 พระอัพภันตราพาธพิศาล ซึ่งดํารงตําแหนงสภานายก ไดทําหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ขอใหทรงรับแพทยสมาคมไวในพระบรมราชูปถัมภ พระองคไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับไว แพทย สมาคมฯ จึงไดใช “ในพระบรมราชูปถัมภ” ตอจาก ชื่อของสมาคมตั้งแตนั้นมา พ.ศ. 2466 แพทยสมาคมฯ ไดเริ่มใชตราของ สมาคม อันเปนฝพระหัตถของสมเด็จพระเจาบรมวงศ เธอเจาฟา กรมพระนริศรานุวัติวงศ ในตรานี้มีรูป นาค ตรีศูล คือ งูกับตรีศูล แบบนี้ทําเทียบกับของฝรั่ง ซึ่งนิยมใชเครื่องหมายเปนรูปงูพันไม นาคตรีศูล นี้อยูในวงกลม ภายในขอบของวงกลมมีอักษรวา “แพทยะสมาคมแหงกรุงสยาม” ตอมาไดเปลี่ยนเปน “แพทยสมาคม แหงกรุงสยาม” และเปลี่ยนอีกครั้ง หนึ่งเปน “แพทยสมาคมแหงประเทศไทย” ในระยะแรก แพทยสมาคมฯ ไดรับอนุญาตใหใช สถานที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนสํานักงาน ชั่วคราว จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 สภากาชาดไทยได ยายกองอนามัยของสภาฯ ที่ถนนบํารุงเมืองตอนใกล สะพานกษัตริยศึก ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ ไดมอบสถานที่ใหแพทยสมาคมฯ ใชเปนสํานักงาน การขนยายไดทําเสร็จเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2475 จึง นับเปนครั้งแรกที่แพทยสมาคมฯ ไดมีหลักแหลงเปน ของตนเอง ตึกนี้สภากาชาดไมไดยกใหเลย ใหสมาคม อาศัยอยูและเก็บคาเชาในราคาที่ถูกมาก แพทยสมาคมฯ ไดมีการออกวารสารเพื่อใช เปนสื่อกับสมาชิกและเปนการเผยแพรความรู โดย ครั้งแรกเมื่อตั้งแพทยสมาคมฯ ขึ้นในป 2464 นั้น สมาคมยังไมมีวารสารของตนเอง แตไดซื้อหนังสือ จดหมายเหตุทางแพทยสภากาชาดมาแจกใหสมาชิก ตอมาใน พ.ศ. 2468 แพทยสมาคมฯ จึงไดรับโอน กรรมสิทธิ์จากสภากาชาดมาจัดทําเอง และตั้งชื่อวา “จดหมายเหตุทางแพทยของแพทยะสมาคมแหง กรุงสยาม” วารสาร จดหมายเหตุ แพทยสมาคม แห่งกรุงสยาม

Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
РАМА - Russian American Medical Association
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
to download - Badminton Association of India
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Ebooks download Bangkok Recipes and Stories from the Heart of Thailand PDF Ebook Full Series
NATIONAL ASSOCIATION OF PURCHASING ... - (NAPM) - Buffalo
Summary - Badminton Association of India