Views
2 weeks ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 11 สโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหวางป 2469-2470 เกิดเสียงเลาลือวา แพทยะสมาคมแหงกรุงสยามไมคอยจะมีกิจกรรม อะไรที่เปนประโยชน มีบุคคลบางทานรวมกันผลักดัน ใหเกิดสโมสรแพทยแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขึ้น สโมสรนี้ไดจดทะเบียนตามกฎหมายเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2470 มีสํานักงานครั้งแรกตั้งอยูที่ โรงพยาบาลศิริราช ตอมากรมสาธารณสุขไดอนุญาต ใหสโมสรแพทยฯ มาใชสถานที ่ดานหลังสุขศาลา บางรัก เปนที่ทําการสโมสร สโมสรไดจัดสรางสนาม เทนนิส มีทั้งกีฬาในรมและกลางแจง และมีเครื่องดื่ม ในราคายอมเยา สโมสรแพทยจึงไดมีสโมสรจริงๆ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2471 สโมสรแหงนี้เปนที่นิยม ของสมาชิกเปนอยางยิ่ง เนื่องจากอยูในทําเลที่ดี การคมนาคมสะดวก ทั้งรถรางและรถเมล สโมสรแพทยแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดบังเกิดตามหลังแพทยสมาคมฯ 6 ป ทําใหสถาบัน การแพทยมีเปนสองสถาบัน ไดมีผูคิดที่จะรวม สองสถาบันนี้เขาดวยกัน ซึ่งจะทําใหมีความเปน ปกแผนและเปนการประหยัด โดยมีการแสดง ความเห็นนี้ในที่ประชุมใหญประจําปของแพทย สมาคมฯ และของสโมสรแพทยฯ แตยังไมไดมีการ จัดการอยางใดอยางหนึ่งลงไป ตอมาเพื่อ พ.ศ.2476 พระยาบริรักษเวชชการไดรับเลือกใหเปนสภานายก แพทยสมาคมฯ และในขณะเดียวกันก็เปนนายก สโมสรแพทยฯ ดวย การรวมสองสถาบันจึงเปนรูป เปนรางขึ้น โดยจัดใหมีการออกเสียงลงมติ ปรากฏวา ผูที่เห็นชอบกับการรวมชนะอยางเด็ดขาด (การนับ คะแนนเสียงนี้ทําเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2476) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2476 ซึ่งเปนวันประชุม ใหญประจําปแพทยสมาคมฯ และของสโมสรแพทยฯ จึงถือวา แพทยสมาคมฯ และสโมสรแพทยฯไดรวม กิจการกันนับแตวันนั้นเปนตนมาในนามใหมวา “แพทย สมาคมแหงกรุงสยามและสโมสรแพทยแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย” โดยในชั้นตน ยังคงมีคณะกรรมการ บริหารแยกกัน จนถึงพ.ศ. 2479 สโมสรแพทยฯ ได ยายจากบริเวณสุขศาลาบางรัก มาอยูที่เดียวกับ แพทยสมาคมฯ ที่ถนนบํารุงเมือง ตั้งแตนั้นมา กรรมการบริหารที่มีอยู 2 ชุดก็รวมกันเปนชุดเดียว ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 นับตั้งแต ประเทศไทยเขารวมสงคราม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 มีการทิ้งระเบิดสถานที่ตางๆ ในกรุงเทพ ฯ

12 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แพทยสมาคมฯและสโมสรแพทยฯ ไดสรางที่หลบภัย ไวที่ใกลๆ 1 แหง นอกจากภัยของสงครามแลว ในป 2485 ยังมีนํ้าทวมใหญทั้งกรุงเทพฯ นาน 1 เดือน หลังนํ้าลด ผูมาใชสโมสรก็ยังนอยลง แตภายหลัง สงครามเลิก สโมสรก็คึกคักขึ้นอีก ในระหวาง พ.ศ. 2483-2485 ทานพลเรือตรี สงวน รุจิราภา เปนนายก ทานปรารภถึงการที่จะหา สถานที่ใหมใหกวางใหญและโอโถงกวาเดิม แม กระนั้นก็ยังกินเวลาหลายป จนกระทั่งลวงมาถึงสมัย นายแพทยเฉลิม พรมมาสเปนนายก การจึงไดสําเร็จ โดยสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไดยอม ใหเชา “บานศาลาแดง” อยูตรงกันขามกับโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ ตรงสี่แยกถนนพระรามสี่ตัดกับรอยตอ ของถนนราชดําริและถนนสีลม หรือพูดอีกอยางหนึ่ง วา อยูตรงที่โรงแรมดุสิตธานีตั้งอยูเดี๋ยวนี้ บ้านศาลาแดง เมื่อเชาไดแลวตองทําการซอมแซมใหญและใช เงินมาก เพราะบานศาลาแดงทรุดโทรมมาก ในการ ซอมแซมนี้ ทันตแพทยสมาคมและเภสัชกรรมสมาคม ไดมีสวนชวยดวย ฉะนั้นเมื่อซอมเสร็จแลว ทั้งสาม สมาคมจึงมาอยูรวมกัน แพทยสมาคมฯ ไดยายมาอยู บานศาลาแดงเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2491 ในสมัย นายแพทยเฉลิม พรมมาส เปนนายก ตอมาใน พ.ศ. 2492 สมาคมพยาบาลไดขอเขามาอยูรวมดวย จึงเปน อันวาบานศาลาแดงนี้ เปนสถานที่ของ 4 สมาคม คือ แพทย ทันตแพทย เภสัชกรรม และพยาบาล และ ใชอักษรยอวา พ.ท.ภ.พบ. ตนป พ.ศ.2509 สํานักงานทรัพยสินสวน พระมหากษัตริยก็มีหนังสือแจงมาบอกเลิกสัญญาเชา อางวาจะปรับปรุงที่ดินบริเวณศาลาแดงใหเปน ศูนยการคาที่ทันสมัยและจะใหเงินแกแพทยสมาคมฯ 2.5 ลานบาทเปนคาชดเชย ภายหลังการเจรจาตอรอง ไดเพิ่มเปน 5 ลานบาท จึงไดแบงใหอีกสามสมาคมไป ครึ่งหนึ่ง เงินที่เหลือ 2.5 ลานบาท นําไปซื้อที่ดินของ บริษัทเคหพัฒนาที่ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม และไดเริ่มกอสรางอาคารในเดือนพฤษภาคม 2510 โดยใชเงินกอสราง 1.3 ลานบาท บานใหม ณ ซอยศูนยวิจัย ในระหวางที่มีการ กอสรางอาคารใหม แพทยสมาคมฯ ไดอาศัยสถานที่ บ้านศาลาแดง

Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
РАМА - Russian American Medical Association
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
to download - Badminton Association of India
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
NATIONAL ASSOCIATION OF PURCHASING ... - (NAPM) - Buffalo
Summary - Badminton Association of India
Summary - Badminton Association of India
LIST OF REGISTERED WORKERS ASSOCIATION - department of ...
SUMMARY OF RANKING - Badminton Association of India
Guidelines wg ang.indd - European Association of Urology
to download - Badminton Association of India
Our DONORS & SPONSORS - Association of Muslim Professionals