Views
9 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 25 การบริหาร กรรมการบริหารฯ และกรรมการที่ปรึกษา มี การประชุมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน ซึ่งกรรมการได แตงตั้งกรรมการตางๆ เพื่อชวยดําเนินการในขอบเขต ความรับผิดชอบของแตละฝายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี งานบริหารสํานักงาน เนื่องจากแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ขณะ มีอายุการกอตั้งจะครบ 8 รอบ ไดปรับปรุงหอง นิทรรศการและหองสมุดของแพทยสมาคมฯ ให เปนพิพิธภัณฑอันทรงคุณคาของแพทยสมาคมฯ โดยไดรับเงินสนับสนุนจากทานอาจารยนายแพทย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ - หองนิทรรศการ ใชชื่อวา หอง “แพทยะ สมาคมแหงกรุงสยาม” - หองสมุด ใชชื่อวา “หอง ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” โดยทานอาจารยนายแพทยปราเสริฐ ปราสาท ทองโอสถ ไดใหเกียรติมาเปนประธานในการ เปดหองพิพิธภัณฑ ทั้ง 2 หอง เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ไดรับเกีียรติใหเปนเจาภาพการบําเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสํานักพระราชวังไดจัด วันบําเพ็ญกุศลของแพทยสมาคมแหงประเทศ ไทยฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.

26 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนงานผดุงเกียรติวิชาชีพ และเสริมสร้างจริยธรรม จัดตั้งโครงการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหคํา ปรึกษาและใหความชวยเหลือแกสมาชิกที่มีปญหา ทางกฎหมาย หรือถูกฟองรองอันเนื่องมาจากการ ประกอบวิชาชีพแพทยตลอด 24 ชั่วโมง สรางสื่อสัมพันธถึงสมาชิกใหมากขึ้น ผานชอง ทางตางๆ ดังนี้ - วารสารจดหมายเหตุทางแพทย ออกทุกเดือน - จดหมายขาวแพทยสมาคมฯ ออกทุกเดือน - ลง Website ของแพทยสมาคมฯ www.matthailand.org โครงการปองกันความเสี่ยงในวิชาชีพ - ดําเนินการผลักดัน พ.ร.บ. ที ่เกี่ยวกับการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคลากรวิชาชีพ สุขภาพที่เกิดความเสียหายแกผูปวยจากการ บริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยไม เจตนา ไมสามารถฟองเปนคดีอาญาได ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม วัตถุประสงค - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เวลาการทํางาน สุขภาพและความปลอดภัย” โดยแพทยสมาคม แหงประเทศไทยฯ รวมกับ สมาพันธแพทย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี - จัดการแถลงขาว บุหรี่: ตัวรายทําลายการ พัฒนา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก. ณ อาคาร เฉลิมพระบารมี ๕๐ ป โดยแพทยสมาคม แหงประเทศไทยฯ รวมกับราชวิทยาลัยแพทย ตางๆ จํานวน 14 ราชวิทยาลัย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2560

Download Brochure - Cancer Association of Botswana
РАМА - Russian American Medical Association
[PDF] Health Informatics for Medical Librarians (Medical Library Association Guides) Unlimited
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of Ramming Mass in India Bangkok Thailand SVI
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Ebooks download Bangkok Recipes and Stories from the Heart of Thailand PDF Ebook Full Series
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association