Views
10 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

โครงการแพทยสมาคม SCB FIRST สำหรับสมาชิกแพทย โครงการระหวางวันที่ 12 ม.ค.-31 มี.ค.2561 โดยยกเวนเกณฑสินทรัพยกับธนาคารไทยพาณิชยที่ 10 ลานบาท ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประสาน โครงการแพทยสมาคม SCB FIRST สำหรับสมาชิกแพทย์ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ไดประสานกับธนาคารไทยพาณิชยเพอชวยเหลือการทำงานของแพทยและสนับสนุนแนวนโยบาย ของนายกแพทยสมาคมฯ ธนาคารไทยพาณิชย จึงมอบเอกสิทธิ์ SCB Frist สำหรับสมาชิกแพทย เงอนไขการสมัคร แพทยสมาคม SCB Frist เหมือนกับ การสมัคร SCB Frist ปกติ ยกเวนเกณฑการมีสินทรัพยกับธนาคารไทยพาณิชยที่ 10 ลานบาท โดย มีระยะเวลาใชสิทธิในโครงการ 2 ป ตามวาระการดำรงตำแหนงนายกแพทยสมาคมฯ (2561 - 2562) โครงการแพทยสมาคม SCB FIRST สำหรับสมาชิกแพทย ธนาคารไทยพาณิชยรวมมือกับแพทยสมาคม ขอมอบสิทธิ์พิเศษบัตร SCB FIRST อายุ 2 ป ใหกับสมาชิกแพทย โดยไทยพาณิชยขอสงวนสิทธิ์การตออายุบัตร แพทยทุกคนที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่รายไดตั้งแต 50,000 ตอเดือนขึ้นไป แพทยสมาคมจัดสงจดหมายเชิญสมาชิกกลุมแพทยทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ สิทธิประโยชนบัตร SCB FIRST เอกสิทธิ์คูคิดทางการเงินและการลงทุนแบบ FIRST • บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนสวนบุคคล พรอมดูแลใหคาปรึกษาดานการบริหารสินทรัพยอยางครบวงจร • บริการรายงานสรุปขอมูลการเคลอนไหวทางการเงินในรายงานฉบับเดียว • บริการ Investment Center ศูนยรวมความรูและการใหคำแนะนำบริหารความมั่งคั่ง • สิทธิ์ยกเวนคาธรรมเนียมรายปบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิต (1 บัตร/ป ไมรวมบัตรเดบิตพลัสทุกประเภท) • สิทธิ์สวนลดคาธรรมเนียม 50 % สำหรับเชาตูนิรภัยรายป (1 ตู/ 1 ทาน/ป) • สิทธิ์เขารวมกิจกรรมสัมมนาพิเศษกับผูเชี่ยวชาญ เพอเสริมทักษะความรูทางดานการเงิน การลงทุน เดินทางเหนือระดับแบบ FIRST • รับสิทธิ์อัพเกรดบัตรชั้นโดยสารสายการบินไทยสูงขึ้น 1 ระดับ (1 สิทธิ์/12 รอบบัญชีบัตรเครดิต) เสนทางบินในทวีปเอเชีย • บริการหองรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของบริษัทการบินไทย (2 สิทธิ์/ป) ไดทั้งเดินทางในประเทศและระหวางประเทศ • บริการหองรับรองพิเศษ Priority Pass ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลกกวา 1,000 แหง ใหผูถือบัตรและผูติดตามอีก 1 ทาน เฉพาะเดินทางระหวางประเทศ (ไมจำกัดจำนวนครั้ง) • ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางวงเงินคุมครองสูงสุด 20 ลานบาท (เมอชำระคาบัตรโดยสารผานบัตร SCB FIRST) เต็มที่ทุกไลฟสไตลแบบ FIRST • บริการนวดแผนไทยที่ Health Land หรือ Let’s Relax (1 สิทธิ์/เดือน) • บริการ Treatment Juventide Ultra Life Facial Treatment ที่ DIVANA (2 ครั้ง/ป) • เครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน ที่สุกี้ เอ็มเค หรือ S&P • บริการฟตเนส ณ โรงแรม และคลับชั้นนำทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด • สวนลดโรงแรมและรานอาหารจากโรงแรมชั้นนำ ขั้นตอนการสมัครบัตร SCB FIRST แพทย์ที่สนใจสมัครบัตร SCB First กรุณาติดต่อแพทยสมาคม โทร. 02-544-6867 เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ หลังจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ของ ธ.ไทยพาณิชย์ จะติดต่อกลับ ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2561

40 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ Presidential Report (in Brief) Dr. Wonchat Subhachaturas M.D. 61st WMA President from Thailand. During one year of my term of 61 st . Presidency of the World Medical Association started October 16 th , 2010 in Vancouver, Canada, to October 14 th , 2011 in Montevideo, Uruguay, there had been a lot of events ongoing on this planet. The natural disasters that hit several countries from Chile, Christchurch, Yunnan and the worst of the history was the city of Miyaki, Sendai, Japan, killing thousands of lives and leaving a great devastating loss to the city and subsequent leakage of the radiation from the power plants. It was not just the natural disasters but also the man made disasters that superimposed and worsen the situations. The political conflicts around the Mediterranean had created and agitated the medical and health professional instability. Many of the health personnel had been unethically and unjustified alleged. Many of them were injured, tortured, punished, or jailed. Those practices were unfair to the health and medical personnel who had been doing their jobs for humanity, the job that must be recognized worldwide both in peace and in war. During that 12 month period, I had had the honour being invited as the President and representative from WMA to visit and delivered speeches at many places in many countries at their special occasions such as annual meetings of the Medical Associations and Medical Forums in 5 continents, only one continent that I did not have the opportunity to visit was Africa.

[PDF] Health Informatics for Medical Librarians (Medical Library Association Guides) Unlimited
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Western Kurdistan Association - Dr Jawad Mella's Website
C. C. Members in Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Summary - Badminton Association of India
LIST OF REGISTERED WORKERS ASSOCIATION - department of ...
to download - Badminton Association of India
dhe National Association of Regulatory Utility Commissioners
to download - Badminton Association of India
Guidelines wg ang.indd - European Association of Urology
Our DONORS & SPONSORS - Association of Muslim Professionals
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
136 - Association of Management of Coimbatore Anna University ...