Views
9 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 49 Vision (3C 2S) มุ่งมั่น สร้างเสริม สวัสดิภาพ และความมั่นคงในวิชาชีพ ของสมาชิกแพทยสมาคมฯ (Comfortibility) มุ่งมั่นสืบสาน แนวทาง จิตวิญญาณ ของแพทยสมาคมฯ (Continuity) สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรทางการแพทย์ระหว่างประเทศ (Connectivity) สร้างจิตสํานึก วิชาชีพแพทย์เพื่อสังคม (Social Responsibility) ยืดมั่น วัฒนธรรม เคารพ ผู้อาวุโส (Seniority)

50 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุงมั่น สรางเสริม สวัสดิภาพ และความมั่นคงใน วิชาชีพ ของสมาชิกแพทยสมาคมฯ (Commitment to Security) แพทยมีบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบตอสุขภาพของ ประชาชน ทั้งในดานการสงเสริม สนับสนุน ปองกัน รักษาโรค และฟนฟูสมรรถภาพ ดังนั้นแพทยสมา คมฯจะมุงมั่น สรางเสริม สวัสดิภาพ รวมทั้งจัดใหมี สวัสดิการที่เหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพ โดย จะมีการหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ เปนปญหาอยูในปจจุบัน เพื่อใหเกิดความมั่นคงใน วิชาชีพแพทย มุงมั่นสืบสาน แนวทาง จิตวิญญาณ ของแพทย สมาคมฯ (Continuity) ดังที่แพทยสมาคมฯ มี ประวัติอันยาวนาน มีการพัฒนา ใหเกิดความ กาวหนา ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับ ซึ่งเกิด จากความตอเนื่องในการทํางาน ของทีมผูบริหาร แพทยสมาคมฯ ทุกยุค ทุกสมัย กอใหแพทยสมา คมฯ เกิดความมั ่นคง เปนหลักในสังคมไทย ดังนี้ ทีมบริหาร วาระสมัยนี้ จึงมุงมั่นที่จะสืบสาน แนวทาง จิตวิญญาณ รวมทั้งสานตอในงานตางๆ ใหเกิดความตอเนื่อง สรางความสัมพันธกับองคกรทางการแพทย ระหวางประเทศ (Connectivity) การสรางความ สัมพันธกับองคกรทางการแพทยระหวางประเทศ ถือเปน ภารกิจหนึ่งที่สําคัญของแพทยสมาคมฯ เพื่อจะไดพัฒนาความสัมพันธใหใกลชิด อันจะนํา ไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรวมมือทาง วิชาการ การศึกษา และรวมกันทํางานเพื่อสังคม แพทยในระดับนานาชาติ และอีกความภาคภูมิใจ ของแพทยสมาคมฯ เมื่อครั้งหนึ่ง เราไดรับเกียรติ ให นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ดํารง ตําแหนงเปน นายกแพทยสมาคมโลก นพ. วันชาติ ศุภจัตุรัส (พ.ศ. 2553) นับเปนเกียรติภูมิทางการ แพทยไทย ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สรางจิตสํานึก วิชาชีพแพทยเพื่อสังคม (Social Responsibility) การทํางานทางดานนี้ของแพทย สมาคมฯ ถือเปนภารกิจหนึ่งที่สําคัญทางดานสังคม เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนใหสังคมมีการ พัฒนาไปในทางที่ดีทั้งสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น โดยจะเนนการสรางจิตสํานึก วิชาชีพแพทยให แกแพทย ในการชวยเหลือผูปวย อันจะกอใหเกิด ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยที่มีความไว วางไจกัน จะนําไปสูการลดซึ่งความขัดแยงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการทํางานของแพทย เกิดประโยชน สูงสุดตอผูปวย และประการสําคัญ คือ เปนการ นอมนําและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราช ชนก “พระราชบิดาแหงการแพทยไทย” ดังพระ ราชดํารัสใจความตอนหนึ่งวา “ขอใหถือประโยชน สวนตนเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปน กิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพยและเกียรติยศจะตกมาแก ทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพไวให บริสุทธิ์” ใหสมกับเกียตริยศ ศักดิ์ศรีวิชาชีพแพทย ขอยึดมั่น วัฒนธรรมเคารพยกยอง ผูอาวุโส (Seniority) การใหความเคารพยกยอง ผูใหญ เปน วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยสวนตัวของ กระผมนั้นยึดมั่นและ ใหความสําคัญในเรื่องนี้ เพราะเราจะไดรับแนะนําจากประสบการณที่ดีของ ผูใหญ การใหคําปรึกษา คําแนะนํา รวมทั้งความ เมตตาที่ทานมีตอเรา ทําใหสามารถทํางานไดอยาง มั่นใจ ภายใตการสนับสนุนของผูอาวุโส จึงขอยึด มั่น วัฒนธรรมเคารพยกยองผูอาวุโสไว ใหกลาย เปน “วัฒนธรรมแพทยสมาคมฯ” สืบตอไป ในการทํางานรวมกับทีมบริหารแพทยสมา คมฯ ในชวงตอไปนี้ ในสวนแรก คือ สานตอโครงการ หรือภารกิจที่สําคัญ ของแพทยสมาคมฯ ที่ไดดําเนิน งานมาและกําลังดําเนินการอยู ใหเกิดความตอเนื่อง บรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ

[PDF] Health Informatics for Medical Librarians (Medical Library Association Guides) Unlimited
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Western Kurdistan Association - Dr Jawad Mella's Website
C. C. Members in Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Summary - Badminton Association of India
LIST OF REGISTERED WORKERS ASSOCIATION - department of ...
to download - Badminton Association of India
dhe National Association of Regulatory Utility Commissioners
to download - Badminton Association of India
Guidelines wg ang.indd - European Association of Urology
Our DONORS & SPONSORS - Association of Muslim Professionals
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
136 - Association of Management of Coimbatore Anna University ...