Views
7 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 51 หรือภารกิจนั้น เชน การใหความชวยเหลือแพทย กรณีมีความ เสี่ยงตอการฟองรอง โครงการ วิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่ โครงการวิชาพชีพแพทย เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่ โครงการสมาพันธแหงชาติเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่ โครงการคัดเลือก แพทยดีเดนแพทยสมา คมฯ และคัดเลือกผูรับทุนวิจัย ทุนศึกษาดู งาน Takeda โครงการ วิเทศสัมพันธ วารสาร จดหมายเหตุทางการแพทย ( จพสท) โครงการยุวชนแพทย โครงการ Senior complex โครงการสาธารณสุขมูลฐาน โครงการประชุมวิชาการประจําป โครงการ ขยายสมาชิกแพทยสมาคมฯ จากการที่ มีแนวทางการทํางานที่ดีของ โครงการหรือภารกิจที่สําคัญ ของแพทยสมาคมฯที่ กลาวมาขางตน ประกอบกับความมุงมั่น ความตั้งใจ อยางสูงสุด ของทีมบริหารวาระสมัยนี้ ในกาวตอไป ของแพทยสมาคมฯ จึงไดมีแนวคิดที่จะสรางคุณคา ของการปฏิบัติงาน อันจะนําพาแพทยสมาคมฯ ใหทัน ตอความเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมไทยและสังคมโลก และกาวหนาสูระดับสากล เปนประโยชนตอประเทศ ชาติและสังคม จึงไดตั้งคุณคาการปฏิบัติงานไว ดังนี้ MAT Strategic 2 Years Value Plan INCREASE MAT and members engagement and community involvement RECOGNIZE Leadership in medical profession with satisfaction, quality care and utilization efficiency STRENGTHEN Plan’s value and reach as an integrated finance and delivery system with accountability EXPAND International Network ACCELERATE MAT’s reputation for advancing professional support and linkage OPTIMIZE Performance on cost controls, technology adoption and strategic expansion

52 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ INCREASE MAT and members engagement and community involvement แพทยสมาคมฯ และสมาชิกแพทย สมาคมฯ มีบทบาทและมีสวนรวมกับสังคมเพิ่ม มากขึ้น ดวยการสรางความตระหนักในฐานะ ผูประกอบวิชาชีพแพทย ใหสามารถทํางานกับ สังคมและชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพคนไข และประชากร ตลอดจนเขาใจและแสดง บทบาทแกไข ปจจัยเชิงสังคม ที่มีผลตอสุขภาพ EXPAND International Network แพทยสมาคมฯ จึงมีการขยายเครือขาย ในระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแก องคกร และเหตุผลอีกประการสําคัญ คือ เพื่อกอใหเกิดประโยชนในการแลกเปลี่ยน องค ความรู ขาวสาร ขอมูลระหวางกัน ตลอดจน การทํากิจกรรมทางสังคมแพทยรวมกัน RECOGNIZE Leadership in medical profession with satisfaction, quality care and utilization efficiency แพทยสมาคมฯ มุงมั่นที่จะสรางความ ตะหนักรู ในการเปนผูนําในวิชาชีพแพทย ให แกแพทยผูประกอบวิชาชีพแพทย ในการดูแล ผูปวย ใหไดรับการรักษาอยางมีคุณภาพ ตลอด จนการใชทรัพยากรทางการแพทยรวมกัน อันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ตอสุขภาพของประชาชน อยางสูงสุด ACCELERATE MAT’s reputation for advancing professional support and linkage แพทยสมาคมฯ จะมีการนําเสนอเผย แพรการดําเนินงานตางๆ ซึ่งเปนการสนับสนุน และเชื่อมโยงกับระบบสุขภาวะของสังคมไทย ทุกมิติ อันจะนําไปสูการสนับสนุน ความรวมมือ ที่ดี และกอใหเกิดการรับรูแกประชาชนและ สังคมถึงบทบาทของแพทยสมาคมฯ STRENGTHEN Plan’s value and reach as an integrated finance and delivery system with accountability แพทยสมาคมฯ จะมีการจัดทําแผน ทางการเงินอยางเปนระบบ มุงเนนใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนบูรณาการรวมกับ สถาบันการเงิน เพื่อจัดประโยชน ในรูปแบบ สวัสดิการ หรือเอกสิทธิพิเศษ อันจะเปนการ เสริมสรางขวัญและกําลังใจ ความมั่นคง แก สมาชิกแพทย OPTIMIZE Performance on cost controls, technology adoption and strategic expansion แพทยสมาคมฯ จะมุงสรางประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ ซึ่งจะใช ทรัพยากรที่มีอยู ใหเหมาะสมในทุกดาน ทั้ง การนําเทคโนโลยี และนํากลยุทธการขยายตัว มาปรับใชอยางเหมาะสมในการดําเนินงาน กิจกรรมโครงการใหม หรือเพิ่มมูลคาหรือตอ ยอดกิจกรรมเดิมที่อยูระหวางดําเนินการ ให เกิดประสิทธิภาพในทุกมิติ

Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
РАМА - Russian American Medical Association
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of Ramming Mass in India Bangkok Thailand SVI
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Ebooks download Bangkok Recipes and Stories from the Heart of Thailand PDF Ebook Full Series
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)