Views
3 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 53 ดวย วิสัยทัศน และ คุณคาการปฏิบัติงานที่ตั้ง ไว จึงมีความจําเปนที่จะตองมีโครงการ ที่จะดําเนิน การอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหสามารถที่จะบรรลุ ตาม เปาหมายที่ตั้งไว โดยโครงการตางๆ ไดแถลงเปน นโยบายการทํางานไวใน ที่ประชุมแพทยสมาคมฯ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมี ผูเขารวมรับฟง และเปนผูรวมทํางาน จํานวน 375 ทาน จึงขอนํามาเสนอ โครงการที่จะเปนประโยชนตอ แพทยสมาคมฯ สมาชิกแพทย ประชาชน และสังคม โดยที่จะมีการดําเนินการ จํานวน 9 โครงการ ดังนี้ 9 Projects drive for the Goal DDD (Doctor Do ดี, Doctor ดู ดี) การสรรหา แพทย์ที ่มีจริยธรรม เพื ่อสังคม สมควรต่อการยกย่อง ถ่ายทอดผ่านสื ่อ เพื ่อ ความเข้าใจ มุมบวกต่อการทางานของแพทย์ที ่เสียสละเพื ่อผู้ป่วย PSG (Patient Supporting Group) จัดตั้งชมรม ผู้ป่วย กลุ่มโรคเบื ้องต้น 8 กลุ่ม ผู้ป่วย : เบาหวาน โรคมะเร็ง โรคปอด โรงสมองเสื ่อม โรคเข่า เสื ่อม ฯลฯ Education , media , support good practice RMA (Regional Members Activities) ร่วมประชุมประจาเขต กับ ผู้ตรวจ 13 เขต พบปะสังรรค์ รับทราบการทางานของแพทย์ สร้างความเข้าใจ บทบาท แพทยสมาคมฯ ต่อ สมาชิกแพทยสมาคมฯ HPA (Health Professional Alliance) พันธมิตร กับ สมาคมวิชาชีพทางด้านการแพทย์ ร่วม สร้างสวัสดิภาพการทางาน เพื ่อสังคมไย Health care in Danger มุ่งเน้น การหามาตรการ ป้องกันภาวะคุกคามต่อแพทย์ สร้างภูมิคุ้มกันการทางานของแพทย์ MPI (Medical Practice Improvement) สร้างสรรค์ การฏิบัตงานทางการแพทย์ ที ่ ควรค่าต่อการยกย่อง และ ลดซึ่งความขัดแย้ง มุ่งสร้างสวัสดิภาพต่อสมาชิกแพทย์ในการปฏิบัติงาน FSS (Financial Sustain and Secure) มุ่งสร้างฐานะทางการเงินของ MAT มั่นคงและยั่งยืน แนวทางการหาเงินทุนสนับสนุนมากขึ้น IT for MAT Visibility มุ่งสู่ MAT 4.0 EC (Ethical Consideration) ส่งเสริมจริยธรรมทางการแพทย์ ยกย่อง แพทย์ ผู้เสียสละเพื ่อสังคม

54 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 2 3 4 5 โครงการ สื่อสังคมแพทย์ คุณธรรม (โครงการ DDD : Doctor do ดี และ Doctor ดู ดี) เปนโครงการที่ แพทยสมาคมฯ จะมีการคัดเลือกแพทยที่มีจริยธรรม สมควรตอ การยกยองนําเสนอตอสังคมผานสื่อ ใหเขาใจถึงบทบาท หนาที ่การทํางานของแพทยที่ อุทิศตนเสียสละเพื่อผูปวยและสวนรวม โครงการ อุ่นใจ เมื่อใกล้แพทยสมาคมฯ (Patient Supporting Group : PSG) เปนโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ จะสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมผูปวย กลุมโรค เบื้องตน 8 กลุม เชนผูปวย โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคปอด โรคสมองเสื่อม โรค เขาเสื่อม ฯลฯ เพื่อที่จะใหความรูแกผูปวย และจะมีการถอดบทเรียนที่ไดจากการ ตั้งชมรม หรือกลุม เพื่อประโยชนในดานการศึกษาในรูปแบบสื่อประเภทตางๆ โครงการ แพทยสมาคมฯ สัมพันธ์สาธารณสุข (Regional Members Activities: RMA) เปนโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ จะมีการรวมประชุมประจําเขต กับ ผูตรวจ ราชการกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 13 เขต เพื่อพบปะสังสรรค สงเสริมความสําเร็จ รับทราบการทํางานของแพทย และสรางความเขาใจบทบาทแพทยสมาคมฯ ตอ สมาชิก แพทยสมาคมฯทั่วประเทศ โครงการ ภาคีแพทย์ขับเคลื่อนสุขภาวะไทย (Health Professional Alliance :HPA) เปนโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ จะเปนภาคีพันธมิตร กับ สมาคมวิชาชีพทางดาน การแพทย โดยจะรวมกันสรางสวัสดิภาพ เพื่อสนับสนุนการทํางานของแพทย ใหทํา หนาที่แพทยอยางเต็มกําลังความสามารถอันจะนําไปสูสุขภาวะที่ดีของสังคมไทย โครงการ คุ้มกันภัยคุกคาม (Health care in Danger :HCD) เปนโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ จะรวมคนหามาตรการ วิธีการ เพื่อปองกันภาวะ คุกคามตอแพทย และรวมสรางภูมิคุมกันการทํางานของแพทย

Download Brochure - Cancer Association of Botswana
Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
РАМА - Russian American Medical Association
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
to download - Badminton Association of India
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Ebooks download Bangkok Recipes and Stories from the Heart of Thailand PDF Ebook Full Series
NATIONAL ASSOCIATION OF PURCHASING ... - (NAPM) - Buffalo
Summary - Badminton Association of India