Views
7 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

MEDICAL ASSOCIATION OF

MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND 55 6 7 8 9 โครงการ MAT-Med Best Practice (Medical Practice Improvement:MPI) เปนโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ จะสรางแนวทางการปฏิบัติงานทางการแพทย ที่เปน Best Practice ควรคาตอการยกยอง นําไปสูการขยายผลแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อลดซึ่งความขัดแยงหรือความไมเขาใจในแนวทางการปฏิบัติงาน และมุงสราง สวัสดิภาพตอสมาชิกแพทยในการปฏิบัติงาน โครงการ Happy MAT Money (Financial Sustain and Secure : FSS) เปนโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ มุงสรางฐานะทางการเงินของแพทยสมาคมฯ ใหมีความเขมแข็ง มีการจัดทําแผนการเงิน เพื่อใหเกิดมั่นคงและยั่งยืนทางการเงิน บูรณาการรวมกับสถาบันทางการเงิน เพื่อเปนแนวรวมทางการเงิน และสรางแนวทาง การจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนมากขึ้น เพื่อใชสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ แพทยสมาคมฯ ใหบรรลุตามเปาหมาย โครงการ IT for MAT Visibility เปนโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ มุงเนนการบริหารจัดการโดยเทคโนโลยี สารสนเทศ มาพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนชองทางในการสื่อสาร กับสมาชิกแพทย เผยแพรขอมูลขาวสารทางการแพทยแกประชาชน โดยสามารถเขาถึง ขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมีระบบความปลอดภัยดานสารสนเทศ ซึ่งจะสอดคลองกับ นโยบาย Thailand 4.0 โครงการ จริยธรรมนําแพทย์ (Ethical Consideration :EC) เปนโครงการ ที่แพทยสมาคมฯ มุงสงเสริมจริยธรรมทางการแพทย โดยเนนให เกิดวิธีปฏิบัติบนพื้นฐานหลักจริยธรรมวาแพทยที่ควรปฏิบัติตอผูปวยอยางถูกตองและ เหมาะสม ลดปญหาความขัดแยงในแงจริยธรรม (Medical dilemma) และยกยอง แพทย ผูอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ และบําเพ็ญประโยชนเสียสละเพื่อสังคม

56 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความสําคัญของการปฏิบัติงานทั้งหมด ก็ จะเปนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ของแพทยสมาคมฯ คือ ชวยเหลือและสงเสริม การประกอบวิชาชีพแพทย ใหอยูในกรอบแหงจรรยาบรรณ สงเสริม สามัคคีธรรมและจรรยาแพทย ในหมูมวล สมาชิก สงเสริม การแพทยศาสตรศึกษา การวิจัยและการ บริการทางการแพทย สงเสริม สวัสดิภาพของสมาชิก รวมมือกับองคกรทางการแพทยตาง ๆ ทั้งหนวย งานของรัฐและเอกชนในการพัฒนามาตรฐานการ ใหการรักษาพยาบาล และการสาธารณสุขของ ประชาชนทั้งประเทศใหอยูในระดับมาตรฐานที่ นานาอารยประเทศรับรอง เผยแพรความรูเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข แกประชาชน เพื่อใหประชาชนสามารถปฏิบัติตน ใหถูกตองทั้งดานการปองกันและการรักษาโรค รวมมือกับองคกรทางการแพทยในตางประเทศ ใน การรักษาระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัย ของประชากรโลก Medical Association of Thailand Promotion and maintain the Professional Ethics Promotion of the Professional solidarity Promotion of Medical Education, Researches & Services Promotion of member welfare Cooperate & collaborate with governmental & private organizations Advocate Medical & Health education to public Collaborate with int’l organizations to leverage the global Health Care

Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
РАМА - Russian American Medical Association
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
カナダの森林産分野 - Forest Products Association of Canada
캐나다 산림 산업의 오늘 - Forest Products Association of Canada
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
ASWB Clinical Exam Secrets, Study Guide: ASWB Test Review for the Association of Social Work Boards Exam
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of Ramming Mass in India Bangkok Thailand SVI
Chengalpet Medical College Alumni Association - Chemcoalumni.org
Ebooks download Bangkok Recipes and Stories from the Heart of Thailand PDF Ebook Full Series
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)