Views
9 months ago

Medical Association of Thailand

ทำความรู้จักกับแพทยสมาคมฯในยุคปัจจุบัน

คํานํา

คํานํา แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ถือเปนความ ภาคภูมิใจรวมกันของเรานับตั้งแตการกอตั้ง ตลอด ระยะเวลาการดําเนินงานที่ผานมา แพทยสมาคมแหง ประเทศไทยฯ ไดมีการพัฒนางานในดานตางๆ ใหมี ความกาวหนามาอยางตอเนื่อง และประสบความ สําเร็จ ไดรับการยอมรับในวงกวาง ทั้งในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ เปนเสาหลักของสังคม ไทยอยางเชนทุกวันนี้ ในโอกาสที่กระผม ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ได รับความไววางใจใหดํารงตําแหนง นายกแพทยสมาคม แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ วาระระหวาง ป พ.ศ. 2561-2562 กระผมมีความตั้งใจที่จะทํางาน รวมกับคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อสืบสาน และพัฒนา งานแพทยสมาคมแหงประเทศไทยฯ ใหมีความกาวหนา อยางตอเนื่อง จึงไดจัดทําหนังสือเลมนี้ เพื่อเปนการ สื่อสารกับสมาชิกแพทย โดยเนื้อหาในสวนแรก จะ เปนการบอกเลาเรื่องราวอันทรงคุณคา ในประวัติศาสตร ของเรา และรายนามนายกแพทยสมาคมฯ ทุกทาน ในสวนถัดมา จะเปนการนําเสนอ ทิศทางการทํางาน: นายกแพทยสมาคมฯ 2561-2562 ประกอบดวย วิสัยทัศน การกําหนดคุณคาการปฏิบัติงาน โครงการ ตางๆ ที่จะดําเนินงานตามวัตถุประสงคของแพทย สมาคมฯ รวมถึงความมุงหวังที่จะสรางสวัสดิภาพ ในการปฏิบัติงานของแพทย เพื่อสนับสนุนใหแพทย ไดทําหนาที่เต็มบทบาท และรับผิดชอบตอสุขภาพ ของประชาชนไดดียิ่งขึ้น และสุดทายนี้ กระผมใครขอเชิญชวนสมาชิก แพทยทุกทาน นอมนําและสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระราชบิดาแหงการแพทยไทย” ใหสมดังเกียรติยศ ศักดิ์ศรีวิชาชีพแพทย และมา รวมกัน รวมพลัง รวมคิด รวมทํากิจกรรมโครงการ ของแพทยสมาคมฯ อันจะเปนประโยชนตอประเทศ ชาติและสังคมไทย ศาสตราจารยนายแพทย รณชัย คงสกนธ นายกแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561

สารบัญ 40 Presidential Report (in Brief) Dr. Wonchat Subhachaturas M.D. 61st WMA President from Thailand. 08 กาเนิดแพทยสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 44 ประเภทของสมาชิก และการสมัครเป็นสมาชิกฯ 46 สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ 16 รายนามกรรมการ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2464-2562 23 การดาเนินงานของ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

[PDF] Health Informatics for Medical Librarians (Medical Library Association Guides) Unlimited
Download Brochure - Cancer Association of Botswana
Cynhadledd ASCL Cymru 2011 Ateb yr heriau - Association of ...
Handbook of Research for Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology
[+]The best book of the month Asset Pricing and Portfolio Choice Theory (Financial Management Association Survey and Synthesis Series) [FREE]
Shaker Design: Out of this World (Published in Association with the Bard Graduate Centre for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture) (Jean Burks)
to download - Badminton Association of India
World Association of Soil & Water Conservation – WASWC
to download - Badminton Association of India
1 THE MEDICAL WOMEN ASSOCIATION OF TANZANIA (MEWATA ...
Sylhet - Bangladesh Medical Association (BMA)
download - Bangladesh Medical Association (BMA)
Chittagong - Bangladesh Medical Association (BMA)
Supplier of talc powder in India Bangkok Thailand SVI
Manufacturer of Talc powder in India Thailand Bangkok SVI
Arstieetika käsiraamat - World Medical Association
Only Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Western Kurdistan Association - Dr Jawad Mella's Website
C. C. Members in Dhaka - Bangladesh Medical Association (BMA)
Summary - Badminton Association of India
LIST OF REGISTERED WORKERS ASSOCIATION - department of ...
to download - Badminton Association of India
dhe National Association of Regulatory Utility Commissioners
to download - Badminton Association of India
Guidelines wg ang.indd - European Association of Urology
Our DONORS & SPONSORS - Association of Muslim Professionals
Our Supporters - Association of Muslim Professionals
136 - Association of Management of Coimbatore Anna University ...