Views
8 months ago

menakıbnamelerin özellikleri

31 bir inanış

31 bir inanış olmuştur. Daha sonraları ise; Hz. Ali’nin şahsında evliyaya atfedilmiştir. İslami heterodokside “veli” figürünün oluşmasında hulûl kavramının etkili olduğu görülür. Otman Baba’nın, Tanrı’nın bütün özelliklerini yansıtan anlatımı buna örnek olarak gösterilebilir. 175 Bu durumda görülecektir ki; hulûl, menakıbnamelerdeki kurgu yapısını şekillendiren belli başlı kavramlardandır. Çünkü hulûl kahramanlara atfedilen misyonun ana kaynaklarındandır. Kutub ve hulûl özellikleriyle donatılan insan, takva derecesi olarak yaratıcı ve yaratılanlar nezdinde daha üstün olmalıdır. Bu sebeple de özellikle ilmî açıdan veliler menakıbnamelerde oldukça üstün gösterilmiştir. Tasavvufta öne çıkan kavramlardan biri olan insan-ı kâmil düşüncesinin konu edinilen veli açısından bu şekilde desteklenmesi gerekir. Bu sebeple menakıbnamelerde veliler diğer insanlara göre oldukça zekidir. Menakıbnamelerde kahramanın bedensel ve ilmî olarak üstün gösterilmesi “ayırt etme”, bir nebze de “ispatlama” amacına yöneliktir. “Ayırt etme” ile kast edilen, diğer insanlardan kahramanın ayırt edilmesidir. “İspatlama” ise velâyetin ispatlanmasıdır. Menâkıbu’l-Ârifîn’de Bahaeddin Veled “büyüyüp buluğa erince, bütün ilim ve hikmetlerde müstesna ve parmakla gösterilen bir adam” olarak tanımlanır. 176 Burhaneddin Muhakkık-ı Tırmizî “tıbba ait ilimler ve ilahi hikmetlerde mümtaz” biri olarak sunulur. 177 Şemseddin-i Tebrizî ise sıradan insanların hayatta kalamayacağı kadar az yemek yiyen biri olarak gösterilir. 178 Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi anlatan bölümün başlangıcında onun beş yaşındayken gayb âleminden ruhani unsurlarla irtibat kurabildiği ve gençlik çağında akranlarıyla vakit geçirmek yerine ruhlar âlemiyle meşgul olduğu anlatılır. 179 Kaygusuz Abdal Menakıbnamesi’nin başlangıcında Kaygusuz Abdal “âkil, ârif, âmil, alîm, kâmil ve tüvâne” biri olarak gösterilir. 180 Ayrıca çok kitap okuyan; at binmede, ok atmada, kılıç ve gürz kullanmada üstün biridir. 181 Kahramanın fizikî ve ilmî olarak çevresindeki insanlardan üstün olması durumu, eylemden ziyade kahramana atfedilen bir özellik niteliğindedir. Ancak kanaatimizce işlev olmasa da sabit unsur olma özelliği taşımaktadır. Çünkü incelediğimiz tüm menakıbnamelerde bu unsur bulunmakta ve özellikle başlangıç kısımlarında kendini göstermektedir. 175 Ay, “Erken Dönem…”, s. 12. 176 Eflaki, a.g.e, s. 69. 177 Eflaki, a.g.e, s. 108. 178 Eflaki, a.g.e, s. 480. 179 Eflaki, a.g.e, s. 117-118. 180 Güzel, Kaygusuz Abdal..., s. 90. 181 Güzel, Kaygusuz Abdal..., s. 90.

32 2.2 MENAKIBNAMELERDE İŞLEV DİZİNİ Önemli Bir Dinî Karakter Tarafından Kahraman Müjdelenir (Müjdeleme) Müjdeleme, kahramanın kendisinden önceki dönemlerde yaşamış veya aynı dönemde yaşayan tanınmış bir dinî karakter tarafından onurlandırılması şeklinde ifade edilebilir. Bu karakter peygamber, ünlü bir veli veya bir tarikat şeyhi olabilir. Kanaatimizce bu işlev, kahramanı olay örgüsü için harekete geçiren ilahi bir dokunuş niteliğindedir. Müjdeleme durumu farklı şekillerde gerçekleşebilir. Örneğin; el verme, hırka giydirme gibi sufi ritüelleri, peygamberi rüyada görme veya dinî bir karakterin bir muhabbet esnasında yanındakilere söz konusu kahramanı övmesi şeklinde olabilir. Müjdeleme işlevinin örneklerini özellikle destanlarda ve dinî anlatılarda görmek mümkündür. Ocak, “Peygamber tarafından irşad edilme” motifini Türk destanları ve menakıbnamelerde ortak olan motiflerden biri olarak gösterir. 182 Battal Gazi Destanı’nın ilk bölümlerinde, kahramanın gelecekte Rum diyarına gelişinin müjdesi Hz. Muhammed döneminde verilir. 183 Peygamber tarafından müjdelenme örneği Danişmend Gazi Destanı’nda da vardır. 184 Müjdeleme örneklerine kutsal kitaplarda veya peygamberlerin hayatlarını içeren anlatılarda da çokça rastlamak mümkündür. “Gaybı bilme ve gelecekten haber verme” kutsal kitaplardan menakıbnamelere geçmiş motiflerdendir. 185 Verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı gibi bu motif müjdeleme işlevini desteklemek için menakıbnamelerde kullanılmıştır. “Müjdeleme”, menakıbnamelerde veliyi “meşrulaştırma” amacına yönelik bir işlevdir. Müjdeleme yoluyla kahramanın velâyeti ulu bir şahıs tarafından desteklenmiş, kabul görmüş olur. Bu işlev genelde menakıbnamelerin ilk kısımlarında yer alır; böylece okuyucunun gözünde velinin üstünlüğünün kabulü sağlanır. 182 Ocak, a.g.e, s. 81-82. 183 Demir-Erdem, a.g.e, s. 66-68. 184 Turan, a.g.e, s. 156. 185 Ocak, a.g.e, s.75.

TEST_Lancia Musa.indd - Avto Magazin
0112116_BN009_Stratejik-%C4%B0leti%C5%9Fim_s1