Views
9 months ago

menakıbnamelerin özellikleri

53 eylemi ve

53 eylemi ve cezalandırma şekilleri farklı hâllerde gerçekleşebilir. Bunun örneklerini göreceğiz. Menakıbnamelerde cezalandırma keramet ile gerçekleşir. Bu işlevin benzer örneklerini dinî anlatılarda ve masallarda görmek mümkündür. Özellikle masallarda, karakter olarak “kötü” gösterilen insanların kahraman tarafından cezalandırıldığı görülür. Masallardaki insanları “terbiye etme” amacından bahsetmiştik. Bu amaçla, anlatılarda cezalandırılan karakterlerin özellikleri ve eylemleri okuyanlara “ideal olmayan” veya “yapılmaması gereken” olarak sunulmuştur. Masallarda kahraman kendisine engel olmak isteyen varlıklarla karşılaşır ve onları yenerken olağanüstü güçlerden yardım alır. Menakıbnamelerde de verilmek istenen mesaj, “yanlış/kötü” eylemleri yapan insanların cezalandırılacağıdır. Bu eylemlerin başında kahramana “karşı çıkma” eylemi vardır. “Karşı çıkma” Bektaşi menakıbnamelerinde genelde, kahramana meydan okuma şeklinde gerçekleşirken, Mevlevi menakıbnamelerinde kahramanın düşüncelerini eleştirme şeklinde gerçekleşir. Örneğin; Abdal Musa’yı suçlayan Kirde Yusuf, onu götürmeye geldiğinde kendi atı tarafından tepilir ve ölür. 303 Bir cuma namazı sırasında, vaaz veren hatip Kaygusuz’u işaret edip Kaygusuz gibi “sakalı kırkuk” dervişler hakkında kötü sözler eder: “Sakalun kırkan, uryan olanlar, uçmağa (cennet)giremez…Namaz kılmayanlarun hâli şöyle olur…” 304 Bu sözleri söylemesi kendisinin cehennemle cezalandırılması için yeterli görülmüştür. 305 Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi’nde, Seyyid Ali’nin yandaşlarından Emir Sultan, Seyyid’den izinsiz “yerden su çıkarma” motifi ile keramet gösterir. 306 Bunu gören Seyyid sinirlenir ve sadece bakışı ile Emir Sultan’ı öldürür. 307 Makâlât-ı Seyyid Harun’da, veliye itaat etmeyen inatçı devenin Seyyid Harun tarafından keramet ile taşa çevrilmesi anlatılır. 308 Kadı-yi Vahş adında itibarlı bir bilgin Baha Veled’in “Sultanü’l-Ulema” lakabını Ma’ârif ve Fetva kitaplarının önsözünden silmek ister. 309 Bunun üzerine velinin işareti ile beş gün sonra ölür. 310 Horasan’ın Biyabenk adındaki kasabasında fenni bilen ve engin bilgili “Şeyhü’lislam” 303 Güzel, Abdal Musa..., s. 142. 304 Güzel, Kaygusuz Abdal..., s. 136. 305 Güzel, Kaygusuz Abdal..., s. 136. 306 Yıldırım, a.g.e., s. 168. 307 Yıldırım, a.g.e., s. 169. 308 Abdülkerim bin Şeyh Musa, a.g.e, s. 36. 309 Eflaki, a.g.e, s. 85. 310 Eflaki, a.g.e, s. 85.

54 adında bir adam vardır. 311 Bu adam kibrinden dolayı Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizî’ye saygı göstermez ve velinin önceden bildirdiği gibi Ramazan ayının onuncu günü dinsizlerce öldürülür. Menâkıbu’l-Ârifîn’de genelde cezalandırılan karakterler filozof, müezzin, bilgin veya kadılardır. Şeyh Nasıreddin, Seyyid Şerefeddin veya Kadı Siraceddin gibi kişiler bilgili olmalarına rağmen hakikati kavrayamayan kişiler olarak gösterilmiştir. 312 Bu kişiler menakıbnameye göre, medrese eğitimli, “ilimde adeta bir kütüphane” olarak nitelendirilir ancak “sema” gibi Mevlevi ritüellerini anlayamazlar ve Mevlevi önderlerini eleştirirler. Söz konusu insanlar ile velilerin ilimleri karşılaştırılır ve her zaman veliler üstün gelir. Sonrasında ise bu bilginler, velilerin velayet özelliklerini görüp yaptıkları için pişman olurlar. Örneğin Seyyid Şerefeddin “filozof yaratılışlı, kelamcı, atılgan ve kötü hareket eden bir adam” olarak tanıtılır ve zaman zaman Mevlana’nın ilmini test etmeye kalkar. 313 Seyyid Şerefeddin Şam’a gidince kör olur ve “Yazık, yazık bana neler oldu…Mevlana hazretleri bana bağırdığı anda gözlerimin önüne kara bir perde çektiler…” diye ağlayıp sızlar. 314 Yine Şemseddin-i Tebrizî hakkında anlatılan bir diğer hikâyede, bir müezzin Şems’e terbiyesizlik eder ve Şemseddin’in kerameti ile müezzinin dili şişer. 315 “Hasımlarını ölümle cezalandırma” motifi, görüldüğü gibi “cezalandırma” işlevi içerisinde Bektaşi menakıbnamelerinde daha fazla görülmektedir. Ocak’ın incelemesinden de bu motifin gayri sünni menakıbnamelerde daha fazla görüldüğü anlaşılır. 316 Mevlevilerde ise “cezalandırma”, daha çok keramet ile ders verme ve karşı koyan karakterin yaptığına pişman edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu işlev içerisinde heterodoks-ortodoks mücadelesinin izlerini görmek mümkündür. Burada ortodoks İslam’da hoş görülmeyen bazı sufi düşünceleri veya ritüellerini takip etmek gerekir. Kaygusuz’un “cezalandırma” örneğinde vaaz eden kişi dervişlerin görünümlerini ve İslami normlara uymamalarını eleştirir. Kaygusuz buna karşı söylediği şiirde açıkça heterodoks düşüncenin bakışını dile getirmiştir. 317 Mevlevi menakıbnamesinde görülen “cezalandırma” örneklerinde sünni İslam’ın bir nevi sosyal temsilcileri olan kadı, müezzin gibi şahıslar “karşı koyma” eylemini yapan kişiler olmakla beraber, dervişleri eleştirmeleri sebebiyle cezalandırılmışlardır. “Cezalandırma” işlevi incelenirken özellikle bu nokta kaçırılmamalıdır. 311 Eflaki, a.g.e, s.105. 312 Eflaki, a.g.e, s. 147. 313 Eflaki, a.g.e, s.147. 314 Eflaki, a.g.e, s. 148. 315 Eflaki, a.g.e, s. 476. 316 Ocak, Kültür Tarihi… s. 82. 317 Güzel, Kaygusuz Abdal..., s. 136-142.

TEST_Lancia Musa.indd - Avto Magazin
0112116_BN009_Stratejik-%C4%B0leti%C5%9Fim_s1