Views
8 months ago

menakıbnamelerin özellikleri

vi ÖZET BORAN, Mustafa

vi ÖZET BORAN, Mustafa . Menakıbnamelerin Yapısalcı Yöntemler ile İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Bu tezin temel sorusu yapısalcı yöntemler ile menakıbnamelerin tarih kaynağı olarak nasıl kullanılabileceğidir. Yapısalcı yöntemlerden biri olan Propp yöntemi araştırma dâhilinde seçilen menakıbnameler üzerinde karşılaştırmalı bir şekilde uygulanmıştır. Öncelikle menakıbnamelerdeki ortak anlatının şekillenmesini sağlayan kaynaklar ortaya konmuş; böylece menakıbnamelerin aslında ortak bir anlatı kültüründen beslendiği ve bu kültür etrafında şekillendiği gösterilmiştir. Ardından Propp yöntemi doğrultusunda seçilen menakıpnamelerdeki sabit ve yardımcı unsurlar tespit edilmiştir. Menkıbe anlatılarında ortak olarak aktarılan bu unsurlar tarih kadar halk bilimi alanındaki metodolojik ve morfolojik incelemelere de önemli katkı sağlayacaktır. Anahtar Sözcükler Menakıbname , Propp yöntemi , Yapısalcı yöntemler , Bektaşi menakıbnameleri, Mevlevi menakıbnameleri , sufilik tarihi, tasavvuf, velayetname

vii ABSTRACT BORAN, Mustafa . Analyzing the Menakıbnames (hagiographies) by the Structualist Methodology, Master Thesis, Ankara, 2017. This thesis takes up the issue of using Islamic hagiographies (menakıpname) as historical sources. The need of examining hagiographies methodologically makes necessary using structualist methods on hagiographies. For this reason the method of Propp that one of the structualist methods is seen as suitable for this research. This method was used on hagiographies which is choosen for this research. Firstly, the sources that forming the hagiography narration is defined. In this way, it’s pointed out that hagiographies is formed around a common culture of narration. This situation makes possible using structualist methods on hagiographies. In that way we can examine the data that taken from hagiographies more academically. According to us this research that used on limited time and data will lead to more extensive researches in that area. Keywords Hagiography , the method of Propp , structualist methods , Bektaşi hagiographies , Mevlevi hagiographies, sufism, the history of sufism,

TEST_Lancia Musa.indd - Avto Magazin
0112116_BN009_Stratejik-%C4%B0leti%C5%9Fim_s1