Views
8 months ago

menakıbnamelerin özellikleri

81 OCAK, Ahmet Yaşar

81 OCAK, Ahmet Yaşar (2010). Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. OCAK, Ahmet Yaşar (2014). Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. OCAK, Ahmet Yaşar; ERÜNSAL, İsmail E.(2014). Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l- Ünsiyye Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. OCAK, Ahmet Yaşar (2014). Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. OCAK, Ahmet Yaşar (2005). Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri. İstanbul: İletişim Yayınları. OLSSON, T.; ÖZDALGA, E.; RAUDVERE, C.(1999). Alevi Kimliği. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ÖNGÖREN, Reşat (2004). “Mevlana Celaleddin-i Rumi” TDVİA Cilt:29. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları. ÖNGÖREN, Reşat (2012). Osmanlılar'da Tasavvuf. İstanbul: İz Yayıncılık. PROPP, Vladimir (1987). Masalların Yapısı ve İncelenmesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. PROPP, Vladimir (2002). Masalın Biçimbilimi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. RAYMAN, Hayrettin (2010). Halk Edebiyatı Anlatı Türleri. Ankara: Gazi Kitabevi. RICE, Tamara Talbot (1961). The Seljuks in Asia Minor. London: Western Printing Services.

82 ROUX, Jean-Paul (2007). Türklerin Tarihi Pasifikten Akdeniz'e 2000 yıl. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık. SAKAOĞLU, Saim; DUYMAZ, Ali (2008). İslamiyet Öncesi Türk Destanları. İstanbul: Ötüken Yayınları. SERT, Mehmet; BİÇER, Bekir (2007). Danişmend Gazi Destanı. Ankara: Akçağ Yayınları. SODZAWICZNY, Magdalena (2003). “Türkiye Masallarında Şamanizm Öğeleri”. Ankara. ŞEKER, Mehmet(2011). Anadolu’nun Türkleşmesi ve Kültürel Hayatı. İstanbul: Ötüken Yayınları. TANERİ, Aydın (1978). Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı:Menakıbu’l-Arifin’in Değerlendirmesi. Konya: Bilge Yayınları. TANRIKORUR, Ş. Barihüda (2004). “Mevleviyye”, TDVİA, Cilt:29. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları. TURAN, Osman (2010). Selçuklular Zamanında Türkiye. İstanbul: Ötüken Yayınları. TÜRKMEN, Fikret (1983). Tahir ile Zühre. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. UYSAL, Zeynep (2006). Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. WINTER, Stefan (2010). "Shiism in the Ottoman Empire: between confessional ambiguity and administrative pragmatism", The Shiites of Lebanon under Ottoman Rule, 1516–1788. Cambridge. University of Cambridge Press. YILDIRIM, Rıza (2007). Seyyid Ali Sultan(Kızıl Deli) ve Velayetnamesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

TEST_Lancia Musa.indd - Avto Magazin
0112116_BN009_Stratejik-%C4%B0leti%C5%9Fim_s1